KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog?"

Transkript

1 KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? Roald Lysø Niels Arvid Sletterød NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2000

2 Tittel : KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? Forfattere : Roald Lysø Niels Arvid Sletterød NTF-rapport : 2000:1 ISBN : ISSN : Prosjektnummer : 1040 Prosjektnavn : Kvalitet på nærvær Oppdragsgiver : Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag Prosjektleder : Roald Lysø Prosjektrådgiver : Gjermund Wollan Fagansvarlig : Niels Arvid Sletterød medarbeider Layout/redigering Gunnar Nossum Referat : Rapporten inneholder resultater fra prosjektet Kvalitet på nærvær, og bygger på intervjuer, samtaler og drøftinger med ledere og ansatte i fire virksomheter i Nord-Trøndelag; Lyng elektronikk, Namdalseid kommune, Nord- Trøndelag E-verk og Statens Vegvesen Nord-Trøndelag Sammendrag : Norsk Emneord : Fravær, Nærvær, Dialog, Retorikk, Skjult fravær, Medvirkning, Omstilling Dato : Mars 2000 Antall sider : 248 Pris : 250, Utgiver : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER Telefon Telefax

3 i FORORD Rapporten er laget på oppdrag fra Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag. Prosjektet Kvalitet på nærvær er på mange måter et resultat av og en oppfølger av prosjektene Lønnsomt nærvær ( ) og Krafttak for nærvær ( ) der Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag også var oppdragsgiver. Direktør Ivar Lyngstad takkes for utfordrende og kritisk konstruktive innspill i den faglige dialogen i prosjektet. Ved Nord-Trøndelagsforskning har Roald Lysø vært prosjektleder, men innsatsen i prosjektet har vært preget av et likeverdig og spennende faglig samarbeid med seniorforsker Niels Arvid Sletterød. Lysø har skrevet kapitlene 1, 3, 4, 5, 10 og 11, mens Sletterød har skrevet kapitlene 1.3, 2, 6, 7, 8, 9 og 12. Del 3; Teoretiske perspektiv har en tosidig hensikt. For det første som bakgrunnsteppe for å analysere data, belyse problemstillinger og svare på spørsmål knyttet til disse. For det annet å skape perspektiv og innfallsvinkler for å bidra til utvidet forståelse og nye fokus på etablerte problemstillinger. Derfor kan del 3 også leses uavhengig av resten av rapporten. En takk rettes til konsulentene ved Arbeidslivstjenesten i Nord-Trøndelag som har vært viktige drøftingsparter både i prosjektets innledende faser og underveis i prosjektet. En takk også til hovedverneombud Jostein Hulbækdal i Levanger kommune for at han tok seg tid til å delta i drøftinger i en tidlig fase av prosjektet. Gjermund Wollan har vært en spennende, kritisk, krevende og kreativ diskusjonspartner og prosjektrådgiver. En spesiell takk rettes til Lyng elektronikk, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Statens Vegvesen Nord-Trøndelag og pleie- og omsorgsetaten i Namdalseid kommune, for at de har vært villige til å delta i prosjektet. Møtet med disse virksomhetene har vært svært interessante og givende. Steinkjer, mars 2000 Roald Lysø prosjektleder Niels Arvid Sletterød seniorforsker

4

5 iii INNHOLD FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG side i iii xi xii xiii Del 1 Prosjekthistorie og metodisk design 1 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET KVALITET PÅ NÆRVÆR Prosjekthistorie Viktige ambisjoner og problemstillinger Overordnet målsetting Problemstillinger og perspektiv Problemstillinger knyttet til det strukturelle perspektivet Problemstillinger knyttet til virksomhetens "indre liv" Metodisk tilnærming Målgrupper og prosjektutvikling PROSJEKTETS METODISKE OPPLEGG Metodisk tilnærming Datainnsamling Kvalitative data Kvalitative intervju Gruppeintervju Hva innebærer det å ta de "utforskedes" perspektiv? Språklige diskurser Språk, praksis og kontekst Vurdering av datakvalitet et spørsmål om autentisitet og troverdighet 21

6 iv Del 2 Beskrivelse av de deltakende virksomhetene BESKRIVELSE AV DE DELTAKENDE VIRKSOMHETER Pleie- og omsorgsavdelingen i Namdalseid kommune Lyng elektronikk Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Visjon og forretningside HMS-arbeid Statens Vegvesen Nord-Trøndelag Trafikkavdelingen Utbyggingsavdelingen Administrasjonsavdelingen Produksjonsavdelingen HMS-arbeid Omorganisering og omstilling 34 Del 3 Teoretiske perspektiv ORGANISATORISKE OMSTILLINGS- OG ENDRINGSMOTIVER Introduksjon Adopsjon eller innovasjon? Proaktive og reaktive organisasjoner Trender i tiden Globalisering Fleksibilitet Flate strukturer Nettverk Teknologisk utvikling Tilgang på arbeidskraft Hva forstår vi med tradisjonell organisasjons- og ledelsestenking? Betingelser for å lede og drive endringsprosesser Selvoppfatning, motivasjon og kompetanse Selvoppfatning som betingelse for individuell vekst og bedriftsutvikling 46

7 v Indre motivasjon som betingelse for bred medvirkning, læring og bedriftsutvikling Mestring og mestringskompetanse Om mestring og relaterte begrep Mestringens funksjon Medvirkning og mobilisering Mobilisering Lærende organisasjoner Utfordringer for de som skal lede organisasjoner i endring VIRKSOMHETENS ORGANISATORISKE ARBEIDSMILJØARBEID Arbeidsmiljøloven AMU Verneombud Andre forhold Internkontroll Bedriftshelsetjeneste KOMMUNIKASJON, SAMARBEID OG PARTSRELASJONER Hva skiller dialog fra retorikk? Dialogmodellen Retorikkmodellen Retoriske prosesser må styres Dialogformer Kommunikative regimer Betingelser for å etablere en effektiv utviklingsorganisasjon Kampen mot ortodoksi, rett-troenhet og makt Underordning eller undertrykking? Strukturelle og kulturelle karakteristika ved kommunikative regimer Panoptisk arkitektur og maktsystem Ansats til et ontologisk og et refleksivt perspektiv på dialog og retorikk Refleksivitetens og ontologiens karaktertrekk i kommunikative regimer 103

8 vi 7. SAMHANDLINGSBETINGELSER Hvordan skape engasjement og innsats? Hva er medvirkning? Medvirkning i mobiliseringsprosjekt Forventet og mulig kvalitet på medvirkningen Hva er medvirkningskvalitet? Karakteristiske utviklingsforløp Karakteristiske medvirkningsopplevelser Mobiliseringsmodellen Hvordan motivere til medvirkning og mobilisering? Utviklingspyramiden Husk om behov og motivasjon Medbestemmelse Fokus på nærværskvalitet og humane produksjonsbetingelser Nærværskvalitet i et arbeidsmiljø-økonomisk perspektiv Kvaliteten på arbeidsmiljøet har økonomiske konsekvenser for bedriften Mennesket som ressurs og humankapital bør kontinuerlig utvikles ikke forbrukes Synliggjøring av økonomiske konsekvenser ved endringer i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet Bedriftens og virksomhetens kompetanse Kostnadseffektivt arbeidsmiljø Tillit og lagånd PRODUKSJONSFORMER, ARBEIDSVILKÅR OG PRODUKTIVITET Viktige kontekstuelle elementer Den lokale tradisjonen Den lokale logikken Bransjetilhørighet Kooperativ kreativitet og kreativ involvering versus subversiv kreativitet Geografisk tilhørighet og institusjonelle særtrekk 146

9 vii Del 4 Presentasjon av hovedfunn i lønnsomt nærvær og krafttak for nærvær FORSTÅELSER AV NÆRVÆR OG FRAVÆR Kunnskap fra Lønnsomt Nærvær Relasjonen fravær og nærvær Anerkjennelse som indikator på nærværskvalitet Nærværskvalitet og effektivitet Nærværet ser ut for å ha ulik basis for menn og kvinner Nærværskvaliteten til menn og kvinner påvirkes av den kjønnete arbeidsdelingen Betingelsene for nærværspress har ofte ulikt opphav hos menn og kvinner Det er kjønnsforskjeller i opplevd anerkjennelse og respekt Praktiske konsekvenser av kjønnsforskjeller i nærværskvalitet Økonomiske perspektiv, systemretta arbeid og nærværskvalitet System- og individretta fokus er komplementære strategier Medvirkning som betingelse for systemretta arbeid Dialogbasert ledelse er nødvendig Kunnskap fra Krafttak for Nærvær i det offentlige Nord- Trøndelag Forståelse av fravær og nærvær samt bruk av fraværsstatistikken Strategier og innsats for å skape nærværskvalitet Viktige forskjeller i menns og kvinners svarfordelinger Viktige utfordringer HMS og nærværskvalitet Forankring, medvirkning og dialog Dialog og medvirkning er mangelfullt utviklet Kompetanse og opplæring 160

10 viii Endrings- og forbedringsstrategier Kjønnsforskjeller 161 Del 5 Presentasjon og drøfting av resultater DRØFTING AV HOVEDRESULTATER Strukturelt perspektiv Begrunnelser, organisering og gjennomføring av vernearbeidet Organisasjonen AMU Vernetjeneste Bedriftshelsetjeneste Praktisk vernearbeid Drøfting Ytre forhold Presentasjon av data Drøfting Samarbeid med eksterne instanser Presentasjon av data Drøfting Kompetansesituasjonen i virksomheten Presentasjon av data Drøfting Indre liv-perspektiv Samhandling og trivsel Samhandling og medvirkning Dialog eller retorikk i arenasystemet? Prosessen og kommunikasjonen mellom de ansatte og ledelsen Drøfting Omstilling Presentasjon av data Drøfting Mestringsproblemer Presentasjon av data Drøfting 190

11 ix 10.9 Fravær og nærvær Hvordan arbeider virksomheten med fraværsproblematikken? I hvilken grad fokuseres det på det skjulte fraværet? Drøfting Ledelse Ledere og grad av handlefrihet i arbeidsmiljøarbeidet? Hvilke forhold oppleves som hemmende eller fremmende for ledernes arbeid for et bedre arbeidsmiljø? Har lederne god nok kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø? Drøfting SAMMENDRAG AV HOVEDRESULTATER Strukturelt perspektiv Indre liv-perspektiv Avsluttende kommentarer NOEN VIKTIGE UTFORDRINGER Dialogisk/retorisk kommunikasjon som ontologi og refleksiv praksis Tillit og lagånd i retoriske regimer Perspektiv på anerkjennelse og deltakelse i kommunikative regimer Anerkjennelse og deltakelse er kritiske betingelser for utvikling av positivt sosialt miljø eller "sosial lagånd" i bedriftene Forholdet omstillings-/endringsprosesser og arbeidsmiljø Medvirkning Forholdet tillit og medvirkning Medbestemmelse Forholdet tillit og informasjon Internevaluering av eget arbeid med omstilling og endring Egenevalueringen må være "fronetisk" basert 213

12 x Fronetisk egenevaluering fokuserer spesielt på verdi- og maktspørsmål 214 LITTERATURLISTE 215

13 xi FIGURLISTE Figur side 4.1: Forløpet til en typisk mobiliseringsprosess : Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og metalæring : Dialogmodellen : Retorikkmodellen : Samhandlingsmodell : Maktens dialektikk : Ontologisk og refleksivt perspektiv på kommunikasjon : Kommunikative regimer : En praktisk modell for innsats/engasjement med fokus på behov : En praktisk modell for innsats/engasjement med fokus på verdier : Medvirkningsmodellen : Medvirkning i livsløpet til et mobiliseringsprosjekt : Opplegg og deltakelse i medvirkning : Typer utviklingssituasjoner : Deltakernes utviklingsopplevelser : Sammenhenger mellom produksjonsformer, premisser og konsekvenser : Eksempel på oppgaver som krever dialogbaserte løsninger : Hovedperspektiver for intervjuer/samtaler : Fraværets isfjell det skjulte fraværet (Arbeidslivstjenesten i Nord-Trøndelag) 194

14 xii TABELLER Tabell side 3.1: Bemanningssituasjonen ved Statens Vegvesen i : Matrise for framtidig utvikling av bedriftshelsetjenesten 67

15 xiii SAMMENDRAG Rapporten er laget på oppdrag fra Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag. Foreliggende prosjekt; Kvalitet på Nærvær er på mange måter et resultat av og en oppfølger av prosjektene Lønnsomt Nærvær ( ) og Krafttak for Nærvær ( ). Prosjekthistorie I perioden gjennomførte Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag prosjektet Lønnsomt Nærvær (LN). Nord-Trøndelagsforskning evaluerte dette prosjektet. Prosjektet ble videreført i gjennom prosjektet Krafttak for Nærvær (KFN). Nord-Trøndelagsforskning foretok to målinger; en kartlegging og en vurderingsundersøkelse blant nøkkelpersonell i virksomhetene. Som følge av kunnskapen som ble utviklet i disse to prosjektene, ble det blant annet stilt spørsmål ved om en prosjektene baserte seg på de aktuelle og relevante problemstillingene. Konklusjonen på dette spørsmålet var blant annet at det var påtrengende med andre innfallsvinkler og perspektiv i arbeidet for å heve kvaliteten på nærværet og gjøre tilstedeværelsen så effektiv som mulig for bedrift og ansatte. Målgrupper og prosjektutvikling I utgangspunktet var ambisjonen å fokusere et utvalg virksomheter innen privat og offentlig sektor i Nord-Trøndelag. Noen av disse virksomhetene skulle være case-virksomheter, både for dybdestudier og for implementering av tiltak i fortsettelsen. Utvalget av virksomheter skulle avspeile både privat og offentlig sektor; ulike kategorier mht. type virksomhet og størrelse. I virksomhetene definerte en følgende respondenter som aktuelle: Utvalg av ledere, tillitsvalgte/verneombud, medlemmer i AMU, AKAN, og ansatte. I tillegg var representanter for kontroll-, veilednings- og støtteapparatet, arbeidstilsyn, bedriftshelsetjeneste, arbeidsmarkedsetat, arbeidslivstjenesten, trygdeetaten, vurdert som viktige respondenter. I løpet av prosjektperioden startet et arbeid med søknad og oppstart av Interreg-prosjektet Bedriftsutvikling uten grenser. I samråd med oppdragsgiver ble det bestemt at vi skulle forsøke å vinkle og utnytte prosjektet

16 xiv Kvalitet på Nærvær slik at det kunne bidra til utvikling og merverdi i det nye prosjektet. Denne beslutningen førte til at vi i samarbeid med Fylkestrygdekontoret og Arbeidslivstjenesten i Nord-Trøndelag, la noe større vekt på å videreutvikle det teoretiske, metodiske og empiriske grunnlaget i prosjektet Kvalitet på Nærvær. Deltakende virksomheter 1. Pleie- og omsorgstjenesten i Namdalseid kommune som består av ca. 48 årsverk fordelt på ca. 80 ansatte. 2. Lyng elektronikk er en utviklings- og produksjonsbedrift for elektroniske komponenter. Bedriften ble startet i 1995 og er en del av Lynggruppen som består av bedrifter både i Norge og i utlandet. Virksomheten er lokalisert i Vanvikan i Leksvik kommune, men utviklingsavdelingen er lokalisert i Trondheim med nær tilknytning til NTNU- /SINTEF-miljøet. Bedriften arbeider i et internasjonalt marked. Lyng elektronikk har i dag ca. 60 ansatte. 3. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er et av landets største E-verk både innenfor kraftproduksjon, -omsetning og -distribusjon. I tillegg driver NTE en av landets største virksomheter innen installasjon og handel med elektriske forbruksartikler. NTE hadde i 1998 vel 980 ansatte og har avdelinger og produksjonsanlegg over hele Nord-Trøndelag fylke. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk ble opprettet i 1919 av Nord- Trøndelag fylkeskommune, og er i dag en forvaltningsbedrift med fylkestinget som øverste myndighet. NTE skal organiseres som fylkeskommunalt foretak (FKF) når loven om den nye selskapsformen trer i kraft i år NTE er et såkalt vertikalt integrert E-verk som både produserer, selger og distribuerer elektrisk kraft til sluttkunder samt på det åpne kraftmarkedet. NTE har også en betydelig installasjons- og handelsvirksomhet. Bedriften har hovedkontor i Steinkjer, og er en distribuert organisasjon med nettavdelinger, installasjonsteam og butikker i de fleste av fylkets kommuner.

17 xv 4. Statens Vegvesen Nord-Trøndelag er en distriktsadministrasjon underlagt Vegdirektoratet, som igjen er underlagt Samferdselsdepartementet. Vegvesenet har ansvar for riksvegene og vegtrafikksaker. Statens Vegvesen har også som oppgave å forvalte fylkesvegnettet og er i den sammenheng underlagt fylkeskommunen. Oppgavene består i planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet. Vegvesenet har også et viktig ansvar innen trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Ved utgangen av 1997 var bemanningssituasjonen slik: Tekniske stillinger Merkantile stillinger Spesialarb. fagarb. mv. Renhold Sum basisorg. Engasjert lærlinger praktikanter Total sum Årsverk 120,3 78,8 204,0 9,9 413,0 42,3 455,3 Antall tilsatte pr Metodisk tilnærming NTF startet sin innhenting av data i virksomhetene på basis av individuelle intervju av nøkkelpersoner knyttet til ledelse, fagorganisasjon og verneapparat. For hver virksomhet fulgte NTF opp individuelle intervju med en felles samtale (gruppeintervju) med de som var intervjuet. I gruppeintervjuene presenterte NTF de "bilder" som synes å eksistere om de aktuelle tema og problemstillinger i virksomheten. Gruppene ga sin respons på NTF sine bildekonstruksjoner. Responsen fra gruppene skulle bidra til å sikre at alle bildekonstruksjoner og nyanser i disse var representert, dvs. kunne tjene som validering av data, sikring av konstruktiv alternatisme i praksis, dvs. at de alle representerte aktører sine arbeidserfaringer kom til uttrykk på sentrale tema. På basis av denne tilbakemeldingen utformet NTF den problem- og situasjonsstruktur som man fant var karakteristisk for virksomhetene. På grunnlag av de iboende forskjeller og likheter på nøkkeltema, ble det gjennom diskusjonen konkretisert et sett hovedutfordringer og et tilhørende sett viktige

18 xvi spørsmål, som virksomhetene i en intern dialogisk prosess burde ta alvorlig og utvikle strategier og tiltak i forhold til. Denne arbeidsfasen skulle virksomhetene selv ta hånd om, men fikk tilbud fra NTF om å gjennomføre dialogkonferanser. Teoretiske perspektiv NTF har fokusert spesielt på teorier som omhandler; = organisatoriske omstillings- og endringsmotiver = kommunikasjon, samarbeid og partsrelasjoner. Spesiell vekt er lagt på å skille mellom ulike kommunikative regimer, dvs regimer preget av dialogisk og retorisk partsamarbeid = samhandlingsbetingelser, herunder mobilisering, medvirkning og utvikling av tillit og lagånd = forståelser av nærvær og fravær, herunder skjult fravær og nærværspress = arbeidsmiljøøkonomi Hovedresultater Resultatene presenteres i forhold til et strukturelt perspektiv og et indrelivperspektiv. Det strukturelle perspektivet handler om strukturer, organisasjonsmessige forhold og sammenhenger i og i tilknytning til virksomheten. "Indre-liv"-perspektivet handler om hvordan livet på arbeidsplassene påvirkes og arter seg for aktørene som deltar i produksjons-, endrings- og utviklingsprosesser i virksomhetene. Strukturelt perspektiv NTF hadde ambisjon om å kartlegge hvordan virksomhetene begrunner egen organisering og gjennomføring av arbeidsmiljøarbeidet sett i forhold til lov, avtaleverk og bedriftsdemokrati (medvirkning og dialog). NTF ønsket videre å analysere hvordan og hvilke ytre forhold som påvirker virksomhetenes muligheter til å gjennomføre et godt arbeidsmiljøarbeid. Vi ville også undersøke hvilke samarbeidsrutiner det er mellom virksomhetene og relevante eksterne samarbeidspartnere som bedriftshelsetjeneste, primærhelsetjeneste, arbeidstilsyn, trygdekontor, arbeidskontor, arbeidslivstjeneste. NTF hadde

19 xvii dessuten ønske om å finne ut hvordan virksomhetene opplever kompetansesitusjonen i forhold til de oppgaver som skal/bør løses. Resultater De formelle systemene er på plass i henhold til lov, forskrifter og avtaleverk i alle virksomhetene, men konkret nytteverdi og aktive handlinger i forhold til innsats for et godt eller forbedret arbeidsmiljø etterlyses. At ikke omstillings- eller omorganiseringsprosesser er noen stor sak i AMU er overraskende, når vi vet hvordan slike prosesser virker inn på arbeidsmiljøet i virksomheten. De som ser ut til å lykkes best, er de virksomhetene som har lagt til rette for god medvirkning, åpenhet om prosesser, medbestemmelse og dialog. Det er ikke nok å ha de formelle arenaer og strukturer på plass, at de formelle møter holdes og at pålagte rapporter utarbeides og sendes til de riktige instanser. Utfordringen er å etablere et samarbeids- og samhandlingsklima som er dialogisk og løsningsorientert. Vi mener det er grunn til å spørre om arbeidsmiljøarbeidet i komplekse virksomheter som er preget av sterk delegering til divisjoner, avdelinger og enheter, og som samtidig er i sterk omstilling er organisert på riktig måte. Vi er i tvil om måten dette er organisert på bidrar til et godt og levende miljøarbeid. For å vitalisere arbeidet bør det fokuseres sterkere på kompetanseheving og ansvarliggjøring av aktører og de organisatoriske nivåene der det praktiske arbeidet foregår, og som en integrert del av arbeidsprosessene. Bedriftshelsetjenestens systemiske og individretta rolle er under drøfting og utvikling i forhold til flere av virksomhetene. Dette er i samsvar med den utviklingen norske bedriftshelsetjenester selv ønsker. Ytre forhold Ytre forhold som har direkte betydning er f.eks. markedsmessige eller økonomiske forhold, politiske krav eller beslutninger. I den forbindelse var det viktig å fastslå om virksomhetene er proaktive eller reaktive, altså om virksomhetene og ledelsen evner å være i forkant av, eller om de kun følger etter utviklingen. Vår oppfatning de studerte virksomheter er at de fleste er preget av å være reaktive. Det bør fokuseres sterkere på at det er nødvendig med en

20 xviii ledelse som evner å identifisere og tolke signaler fra omgivelsene som grunnlag for å fatte adekvate beslutninger mht endringsstrategier og forbedringstiltak. Noen av virksomhetene er sterkere styrt av beslutningsmakt utenfor dem enn innenfor, dvs. at ledelsens handlingsrom kan være sterkt begrenset av byråkratisk regelorientering, og at ledelsen følgelig "tvinges" til å være reaktive i forhold til oppfyllelse av slike instrukser og regler. Ledere av reaktive organisasjoner preges av å måtte foreta tilpasninger til krav fra andre enn initiering av og deltakelse i utviklingsprosesser. De står i fare for å bli mer problemfokuserte enn løsningsorienterte. Det er grunn til å anta at det over tid er vanskeligere å motivere og opprettholde ansattes motivasjon til innsats for reaktive prosesser og tiltak, enn for proaktive og utviklingsorienterte prosesser der en per definisjon er opptatt av individuell og organisasjonsmessig kreativitet, nyskaping og læring. Samarbeid med eksterne instanser Samarbeidet med trygdekontor, arbeidskontor, arbeidstilsyn og andre ser ikke til å være verken systematisk eller spesielt omfattende. Disse eksterne instansene representerer ordninger samt aktuell, relevant kompetanse som virksomhetene burde nyttiggjøre seg bedre. Men det virker som om virksomhetene har "nok med seg selv" i det daglige, og at behovet for eksterne tjenester først erkjennes når det oppstår konkrete, individorienterte saker. Virksomhetene kan m.a.o. lett bli reaktive og sette inn tiltak når problemer har oppstått, i stedet for å arbeide proaktivt og forebyggende på systemnivå. Trygdekontor, arbeidskontor, arbeidstilsyn dvs. det eksterne støtte- og tiltaksapparatet, bør i sterke grad markedsføre eller synliggjøre sin kompetanse samt hvilke tilbud de kan gi enkeltvis og samlet mht. individretta og systemretta innsats i virksomhetene. Kompetansesituasjonen i virksomheten Generelt sett er kompetanse på dialog dårlig. Opplæringen av tillitsvalgte er ofte opplæring i forhandling, dvs i retoriske ferdigheter. I utvikling av virksomhetene bør den dialogiske kompetansen hos så vel ledelse som de ansatte styrkes. Et problem knyttet til dette er at ordinære opplæringstilbud ikke omfatter utvikling av dialogisk kompetanse.

21 xix Både ansatte og ledelse ser et klart behov for økt og mer målrettet satsing på kompetanse og kompetanseutvikling, men det er ikke enighet om innhold. Utviklingsdialogen mellom ledelse og ansatte er ikke god nok, og en har ikke en gjensidig oppfatning av og forståelse for hva det er viktig å satse på framover enten det gjelder fagkompetanse, samhandlingskompetanse eller arbeidsmiljøkompetanse. Indre liv-perspektiv "Indre-liv"-perspektivet handler om hvordan livet påvirkes og arter seg for aktørene som deltar i produksjons-, endrings- og utviklingsprosesser i virksomhetene. Viktige spørsmål: 1. Hvordan gjennomføres samhandling og medvirkning i den enkelte virksomhet? 2. Hvordan foregår dialogen i arenasystemet? 3. Hva kjennetegner prosessen/kommunikasjonen mellom de ansatte og ledelsen? 4. Hvilke utfordringer ser de ansatte og virksomhetene mht. framtidige mestringsproblemer, dvs endrede kompetansebehov og jobbkrav som følge av omstilling? 5. Fokuserer virksomhetene på det skjulte fraværet? 6. I hvilken grad oppfattes skjult fravær som en produktivitets- og effektivitetsrisiko? 7. Opplever lederne (og de ansatte) at de har handlefrihet i arbeidsmiljøarbeidet? 8. Hvilke forhold opplever lederne som hemmende eller fremmende i arbeidet for å bedre arbeidsmiljøet? 9. Har lederne adekvat og god nok kompetanse til å lede arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø? Samhandling De fleste virksomhetene har behov for å videreutvikle samhandlingskompetansen hos både ledere, verneombud og tillitsvalgte. Virksomheter

22 xx som preges av et retorisk kommunikativt regime har en stor utfordring mht utviklingsorientert partsamarbeid. Årsaken er at et retorisk kommunikativt regime ikke er basert på at ledelsen oppfatter de ansatte som kompetente utøvere med relevant fagkompetanse og arbeidserfaring som er nødvendig for en helhetlig bedriftsutvikling. Det å oppleve å bli respektert og anerkjent som kompetent utøver og på dette grunnlaget være en etterspurt deltaker i utviklings- og endringsprosesser utgjør et viktig grunnlag for å utvikle lagånd, for nærværskvalitet og er derfor viktig også fra en arbeidsmiljøøkonomisk synsvinkel. En slik vinkling legger vekt på at humankapitalen (menneskene) ikke må forbrukes, men forvaltes og foredles på en effektiv og rentabel måte. Omstilling Alle virksomhetene preges av krav om effektivisering, omstilling, utvikling eller nyskaping/produktutvikling, og dette blir sterkt kommunisert av både ledere, styrer og politikere. De fleste ansatte har erfaringer fra tidligere omstillings- eller endringsprosesser. Det har imidlertid vært stor utskifting av ledere og flere har derfor liten eller ingen erfaring fra tidligere prosesser i bedriften. Vi oppfatter det slik at erfaringer fra tidligere prosesser bare i liten grad blitt tatt vare på eller har ført til god læring. Et poeng er at god informasjon, medvirkning og følelse av innflytelse er stikkord som benyttes for å beskrive noen av suksesskriteriene i en slik prosess og som det ikke blir lagt stor nok vekt på i virksomhetenes omstillingsprosesser. Flere virksomheter er sterkt sentraldirigerte og har begrenset innvirkning på så vel omstillingsprosess og resultat. Opplevelsen av "å få tredd vedtak ned over hodet" skaper motstand mot forandring. I det samme ligger også kimer til mistro, mistillit, ryktespredning og undergraving. Reaktive prosesser som er initiert og bestemt av aktører som står utenfor organisasjonens indre liv kjennetegnes ofte av slike karakteristikker. Mestringsproblemer Manglende mestring vil virke inn på nærværskvaliteten, kan føre til negativt stress og at individer tvinges inn i fraværskarrierer som kan ende med utstøting. I et arbeidsmiljøøkonomisk perspektiv har slike karrierer negative økonomiske konsekvenser både for den enkeltes personaløkonomi og for

23 xxi virksomhetens bedriftsøkonomi. For både ledelse og fagforeninger burde det arbeidsmiljøøkonomiske perspektivet alene være en effektiv motivasjonsfaktor for å ta slike utfordringer på alvor. Fravær og nærvær Fraværstatistikk benyttes i alt for liten grad til å analysere årsaker og sammenhenger i forhold til sykefraværet samt til å begrunne, utforme og gjennomføre forebyggende tiltak. Det forebyggende arbeid i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet er prioritert i alle virksomheter, men det svikter når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet. Effektivitetskrav (fordi eiere skal ha bedre avkastning eller på grunn av at det skal spares) kombinert med marginal bemanning er med på å utløse negative mestringssituasjoner. Det samme er tilfelle når en ansatt forventes å produsere eller utforme en tjeneste i samhandling med eller i forhold til en mottaker/bruker uten at tjenesteyteren disponerer nok tid, ikke har adekvat kompetanse, er godt nok utstyrt eller burde hatt faglig bistand til å produsere tjenesten. God organisering av arbeidet bidrar til å forebygge fravær og skaper betingelser for å utvikle nærværskvalitet blant de ansatte. Ledelsens rolle som tilrettelegger, oppgavefordeler, motivator, leder og oppfølger er avgjørende. I virksomhetene er det er det fysiske fraværet fra arbeidsplassen som er mest fokusert. Kvaliteten på nærværet er verken undersøkt eller problematisert tilfredsstillende. Det er vår oppfatning at virksomhetene i sterk grad bør øke fokuseringen på nærværskvalitet i et arbeidsmiljøøkonomisk perspektiv. Ledelse Både topp- og mellomledere har ansvar for det praktiske arbeidsmiljøarbeidet, men det gis bare beskjeden prioritering. Det kan være nærliggende å anta at bevisstheten om hvilken betydning et godt arbeidsmiljø har for bedriften, både økonomisk og sosialt er lite utviklet eller verdsatt, og at det derfor blir lett å nedprioritere. På ledersiden er det også et blandet bilde når en skal bedømme ledernes arbeidsmiljøkompetanse. Men både ledere og ansatte er enige om at det er nødvendig med mer opplæring innen arbeidsmiljørelaterte tema og problemstillinger.

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

"Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser "Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Niels Arvid Sletterød Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001 Tittel

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Smertefulle endringsprosesser

Smertefulle endringsprosesser 2 0 0 9 Rapport 3 Solveig Laugerud Smertefulle endringsprosesser En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved utvalgte krisesentre Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Smertefulle

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer