KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS"

Transkript

1 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN

2 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én klinikk på tvers av de tidligere foretakene. Sommeren 2010 ble organiseringen av nivå 3 (avdelingsnivå) i klinikken sluttført. Klinikken har et samlet ansvar for tilbud innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB)i Vestre Viken HF. Organiseringen er basert på de føringer som er trukket opp i sentrale styringsdokumenter, herunder Styresak Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst som fastla både prinsippene for utviklingen av spesialisthelsetjenestene generelt og prinsippene for organisering av psykisk helse og rus spesielt. De generelle prinsippene for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene er disse: Sikre mer likeverdighet og tilgjengelighet av tjenestetilbudet Sikre kvaliteten i tjenestetilbudet ved å samle spesialiserte funksjoner og desentralisere lokalbaserte spesialisthelsetjenester Sikre bedre kvalitet i behandlingen gjennom større fokus på hele pasientforløpet Sikre forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten I arbeidet med organisering av virksomheten på avdelingsnivå ble det definert følgende åtte kriterier Kriterier for organisering for organisering av Klinikk av Klinikk for for psykisk psykisk helse helse og og rus: rus Organiseringen av klinikken skal innfri krav til: 1. STRATEGI: Møte føringer, planer og utviklingstrekk av betydning for utforming av tjenestetilbudet (jfr samhandlingsreformen, demografiske utviklingstrekk mv) 2. PASIENTBEHANDLING: Legge til rette for gode pasientforløp, kvalitet i utredning og behandling 3. FAGMILJØ: Fremme sterke fagmiljøer og gi gode muligheter for forskning, faglig utvikling og kompetanseutvikling. Fremme rekruttering 4. LEDELSE OG STYRING: Være en styrbar organisasjon, som har gode vilkår for ledelse gjennom balanse mellom kontrollspenn og nivåspenn, og har entydige myndighetsforhold 5. MYNDIGHET OG ANSVAR: Angi en praktisk arbeidsdeling, herunder mellom sykehus og DPS. Ikke skaper større behov for koordinering på tvers enn nødvendig 6. RESSURSBRUK: Sikrer tilstrekkelig effektivitet og fleksibilitet i ressursbruk og kapasitetsutnyttelse 7. TJENESTETILBUD: Gi grunnlag for å utforme et likeverdig tilbud i regionen, legge til rette for en effektiv samhandling med primærhelsetjenesten, somatikken og brukere 8. IDENTITET OG MILJØ: Skape identitet innad og utad, fremstå som en attraktiv arbeidsplass AGENDA Kaupang 2

3 1.2. Prosessen Etter etablering av ny klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF i 2010, har klinikken arbeidet med utredninger ifht oppgave- og funksjonsfordeling innen sykehuspsykiatrien, innen TSB og innen barne- og ungdomspsykiatrien. BUPA ferdigstilte arbeidet med fag- og funksjonsfordeling i Parallelt med dette har det på foretaksnivå vært pågående prosesser knyttet til Strategi 2025, samt utredning av nytt sykehus. Gjennom arbeidet med de klinikkinterne prosessene fant klinikken det nødvendig å utarbeide en helhetlig plan for hele tjenestetilbudet, sett opp mot de anbefalingene for oppgavefordeling gitt av Nasjonal strategigruppe II. Klinikken arrangerte en strategisamling med bred involvering fra nivå 3, samt tillitsvalgte og hovedverneombud, for å legge viktige premisser for videre arbeid i fellesskap. Dokumentene fra arbeidsgruppene på denne samlingen danner bakgrunn for mandatene. Arbeidet med strategiplan har vært prosjektorganisert, med tre underliggende arbeidsgrupper. Prosjektgruppen har vært sammensatt av klinikkledelsen, nivå 3 ledere i klinikken, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud, samt deltager fra Klinikk for intern service. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av ledere og fagmedarbeidere fra avdelingene. Utover dette har det vært arrangert et strategiseminar, hvor representanter fra kommunehelsetjenesten i klinikkens opptaksområde var invitert. Strategiplanen skal være i samsvar med foretakets overordnede Strategi 2025, og understøtte det pågående arbeidet med Utviklingsplan for Vestre Viken HF. Planen vil bli sendt ut for innspill internt i foretak og klinikk, samt til sentrale samarbeidspartnere. Det er ikke alle strategier klinikken selv har beslutningsmyndighet til å vedta, områder som endringer i opptaksområde og en forsering av sammenslåing av alderspsykiatrien med ett somatisk sykehus vil kreve behandling i foretaksledelsen og eventuelt i foretakets styre Planperiode Klinikkens strategiplan er utarbeidet for perioden Dette er den samme perioden som Helse Sør-Øst RHF økonomiske langtidsplan (ØLP). Økonomisk langtidsplan legger til grunn fem overordnede mål for planperioden: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd for psykisk helsevern og TSB innebærer dette at det forutsettes at arbeidet med reduksjon av ventetider fortsetter, blant annet gjennom; økt fokus på samhandling med kommunale tjenester endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter en parallell reduksjon av antallet langtidsopphold innen TSB med den argumentasjon at deler av denne behandlingen kan og bør skje lokalt. 3

4 Dette forutsetter at poliklinikkene må kunne følge enkeltpasienter over lang tid. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Spesielt innenfor psykisk helsevern forutsettes det at helseforetakene og sykehusene styrker spesialisthelsetjenestens egne tiltak i arbeidet med å forebygge selvmord, samt kvalitetssikre og redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern i henhold til regional plan for økt frivillighet. Sykehusfunksjoner skal spesialiseres og tydeliggjøres ytterligere, og DPS skal utvikles til robuste faglige enheter med akuttfunksjon som port inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Forbedring av kvaliteten på registrering og rapportering av pasientdata innen psykisk helsevern er et lederansvar på alle nivåer i Helse Sør-Øst. Midlene tildelt gjennom Opptrappingsplanperioden som ikke lenger er øremerket sektoren skal fortsatt sikres fagområdet, og sektoren skal styrkes i tråd med styrevedtak i omstillingsprosessen og vedtak i styresak 061/2010. Spesielt innen TSB skal følgende tiltak prioriteres Økt kapasitet til avrusning/utredning og behandling av unge rusmisbrukere Særlige tiltak for å redusere lange ventetider knyttet til langtidsbehandling (innleggelse), som spesielt knytter seg til en del private institusjoner Helse Sør-Øst RHF legger ikke til grunn en høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn for den somatiske virksomheten i planperioden. 2. Klinikkens strategier 2.1. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen skal implementeres i tråd med nasjonal helse og omsorgsplan, ny helselovgivning og sentrale føringer. Helse Sør-Øst RHF økonomiske langtidsplan peker på følgende utfordringer for spesialisthelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen: Omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene. Krav om fortsatt reduksjon i ventetider og fristbrudd. Større oppmerksomhet på det helhetlige pasientforløp både internt og utover eget ansvarsområde Større tilgjengelighet for veiledning og deling av kunnskap uti fra andres behov. 4

5 Tilrettelegging av tettere samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi Å etablere gode systemer/understøtting av kompetanse- og personellutfordringene. Implementere og videreutvikle samarbeidsavtalene for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og kommunehelsetjenesten Overvåke antall utskrivingsklare i spesialisthelsetjenesten. Deltagelse i lokale samarbeidsutvalg ved de fire somatiske sykehusene Implementering av meldingsløftet (Nasjonalt program for elektronisk samhandling) mellom de ulike aktørene i behandlingskjeden ifht kvalitet og effektivitet i dokumentasjonsflyten mellom nivåene Endring av opptaksområde Kommunene Svelvik, Sande og Jevnaker får det somatiske tjenestetilbudet fra Vestre Viken HF. I samsvar med Strategi 2025 skal det legges til rette for at disse kommunene også kan tilbys tjenester fra Vestre Viken HF når det gjelder psykisk helse og rus. Basert på forventet økning av opptaksområde, samt ifht en likere ressursfordeling mellom innbyggerne i opptaksområdet planlegges dette endret på avdelingsnivå. Det er nedsatt arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, fra Helse Sør-Øst og fra de tre berørte foretakene ifht en overgang, som også skal se på konsekvenser for økonomi /budsjett for de berørte foretakene i forbindelse med endring i befolkningsgrunnlag. Kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker vil fra 2014 få tjenester innen psykisk helse og rus fra Vestre Viken HF. Opptaksområdet for de to sykehusavdelingene endres. Psykiatrisk avdeling Blakstad overtar ansvaret for befolkningen tilhørende Ringerike DPS i 2013, i tillegg overtar Psykiatrisk avdeling Blakstad kommunene Hurum og Røyken i 2014, ref skisse til gjennomføringsplan (siste side i strategidokumentet). Sande og Svelvik vil få sykehustjenester fra Psykiatrisk avdeling Lier, og DPS tjenester fra Drammen DPS. Jevnaker kommune vil få sykehustjenester fra Psykiatrisk avdeling Blakstad, og DPS tjenester fra Ringerike DPS. Kommunene Hurum og Røyken vil få DPS-tjenester fra Asker DPS Barne- og ungdomspsykiatrien vil gjennomføre tilsvarende endring i opptaksområde, slik at kommunene Hurum og Røyken vil motta tjenester fra Asker BUP, Jevnaker vil motta tjenester fra Ringerike BUP og Svelvik og Sande vil motta tjenester fra Drammen BUP Utvikling av tjenestetilbudet 5

6 Organisering av det fremtidige tjenestetilbudet i klinikken må sees i sammenheng med tidligere nevnte føringer nasjonalt, samt de vedtak som er gjort for Vestre Viken HF i Strategi DPS-ene vil være hovedfundamentet innen psykisk helsevern for voksne og skal være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Strategi 2025 legger til grunn en ressursfordeling på 40/60 % i DPS-enes favør innen utgangen av Det er et mål at aktiviteten innen psykisk helsevern endres fra behandling i sengepost til mer poliklinikk og ambulant behandling. Organiseringen av de ulike fagområdene i Klinikk for psykisk helse og rus skal sikre et likeverdig tilbud til befolkningen Akutt- og øyeblikkelig hjelp Klinikken skal utvikle tjenestetilbudet i samsvar med de nasjonale føringer innen området. Foretaket har vedtatt i Strategi 2025 at akuttpsykiatrien på sykehusnivå, i dag ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad (øyeblikkelig hjelp jf Spesialisthelsetjenesteloven 3-1) skal slås sammen til en avdeling og samlokaliseres med somatikken. Gjennom planperioden skal det arbeides med en harmonisering og samutvikling av tjenestetilbudet ved de to lokasjonene Lier og Blakstad Barne- og ungdomspsykiatrien har en seksjon for øyeblikkelig hjelp for Vestre Viken HF. I Strategi 2025 er det presisert at det skal være akutt- og kriseberedskap ved samtlige DPSer i foretaket, med en forventning om 24/7 åpningstid fra Klinikken vil legge til grunn de anbefalingene som er gjort for arbeidsfordeling mellom DPS og sykehus i DPS-veilederen fra Sosial- og helsedirektoratet: Anbefalt oppgavefordeling mellom DPS og sentraliserte sykehusfunksjoner: DPS har ansvaret for: akutt- og krisetjenester spesialisert utredning og behandling tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste bistå kommunene med råd og veiledning ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten Sentraliserte sykehusfunksjoner: øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester 3-1, jf forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet pasienter som trenger opphold i lukket avdeling pasienter som trenger opphold i sikkerhetsavdeling pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet og alvorlig psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte tilstander hos eldre samarbeid med DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 6

7 Akutt- og krisesenger på DPS skal være et supplerende tilbud til øyeblikkelig hjelp senger i sykehusavdelinger. Det tas sikte på etablering av en mer helhetlig og fleksibel spesialisthelsetjeneste til pasienter i akutt krise. Økt tilbud på DPS-nivå har til hensikt å redusere behov for sykehusinnleggelser, men også tilby hjelp på et tidligere stadium i forløpet for å forhindre tvangsinnleggelser. Det skal være ett telefonnummer inn for akuttinnleggelser i Vestre Viken HF på DPS Vaktordningene i klinikken skal gjennomgås, for å sikre oppfølging av akutthenvendelser til felles telefonnummer, bistand/samordning med akutteamene, vurdering av henvendelser, med mer. Ny vaktordning skal omfatte psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk (TSB). Det skal arbeides med standardisert rutinebeskrivelse for overføring mellom sykehus og DPS. Det skal etableres akutt- og krisesenger på alle DPS. Liasontjenestene gjennomgås i forhold til en enhetlig praksis i klinikken Enhetlig organisering av klinikkens akutteam, ut fra anbefalingene i DPS-veilederen. Dreining av tilbudet innen tverrfaglig spesialist behandling av rusmiddelbrukere mot mer poliklinikk og mer avrusning. Inntil 4 av dagens avgiftningsplasser i ARA omgjøres til akuttplasser for overføring fra sykehusavdelingene etter akuttinnleggelse Elektive tjenester Klinikken legger til grunn at alle pasienter skal ha et likeverdig tilbud, og at organisering av tjenestene er et virkemiddel for å oppnå dette. Tjenestetilbudet skal organiseres på en slik måte at pasienter sikres likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted, kjønn, etnisk bakgrunn med mer. Det er behov for utrednings- og behandlingstilbud til pasientgrupper med lite volum, men som krever spesialistkompetanse og samtidig behov for mengdetrening. Dette er oppgaver som bør sentraliseres i klinikken, og ivaretakelsen kan skje på ett av DPS-ene som en områdefunksjon. Kompetanseoverføring sikres via nettverksmodeller Inntak og vurdering av søknader Klinikken vil i planperioden utarbeide et felles inntakssystem for voksne, hvor alle elektive søknader behandles på DPS-nivå. Begrunnelsen for dette er en likeverdig vurdering av søknader og en felles forståelse og anvendelse av prioriteringsforskriften. Dette vil sikre at søknader kommer til rett sted, og at samarbeidspartnere har et sted å forholde seg for svar på søknadsbehandling. Videre vil DPS-ene være sikret en oversikt over pasientbehandlingen i eget opptaksområde, og samordning av inntak vil kunne bidra til økt kompetanseoverføring mellom fagområdene. Inntaksteamene ved hvert av DPS ene skal behandle samtlige elektive søknader til 7

8 VOP og TSB i eget opptaksområde Inntaksteamene skal ha kompetanse innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB), samt annen relevant kompetanse ved behov. Alle vurderinger av søknader innen barne- og ungdomspsykiatrien foretas i lokalpoliklinikkene. Det skal sikres møteplasser mellom inntaksteamene i klinikken Tilbudet til unge pasienter med debuterende psykoselidelse Oppsummert kunnskap viser at tidlig intervensjon ved debuterende psykoselidelse gir bedre prognose og reduserer selvmordsfare. Samtidig vet vi at mange går ubehandlet i to til tre år. For at spesialisthelsetjenesten skal komme i kontakt med disse pasientene tidligere må tjenestene basere seg på oppsøkende og ambulant virksomhet. Helsepersonell må arbeide utadrettet gjennom f. eks veiledning og aktive informasjonskampanjer ovenfor helsestasjoner, skoler, PPT og fastleger for slik å overføre kunnskap om risikofaktorer og varseltegn. Det bør være lav terskel for henvisning og rask respons/kort ventetid. Tilbudet til unge mennesker med mulig psykoselidelse bør i størst mulig grad baseres på polikliniske tilbud i nærheten av bosted. Dette er en prioritert pasientgruppe for Vestre Viken HF. Det skal i planperioden sikres en enhetlig organisering av tjenestetilbudet til denne pasientgruppen. Behandlingsansvaret skal ligge på DPS nivå enten gjennom spesialiserte team (TIPSteam) eller gjennom spesifisering av ansvar. Det kreves spesialistkompetanse i både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt ruskompetanse. I tillegg skal teamene samordne sin virksomhet via et felles nettverk, med lett tilgjengelig kontaktinformasjon for behov for veiledning og støtte fra øvrige fagpersoner i klinikken eller samarbeidspartnere. Pasientgruppen skal ha et tilbud på tvers av de tradisjonelle VOP og BUP linjene, og målgruppen vil være fra år. Det gjennomføres en funksjonsfordeling og ny arbeidsfordeling mellom Utredningsseksjon for unge (UFU), Psykiatrisk avdeling Lier og Utredningsseksjon for unge (USU), Asker DPS, med områdeovergripende funksjon for begge seksjoner. UFU endres til områdefunksjon lukket seksjon for utredning av unge med ROP-lidelser, mens USU endres til områdefunksjon åpen seksjon for utredning av unge med alvorlige symptomer og lavt funksjonsnivå, og at et visst antall plasser reserveres for personer med debuterende mulige psykoselidelser. Dimensjonering av døgnplassene for pasienter med debuterende psykoselidelser i klinikken gjennomgås, for å se om ressursene er effektivt utnyttet eller hvorvidt noen av ressursene kan allokeres til poliklinisk virksomhet og bidra til styrkingen av utadrettet og ambulerende virksomhet. Arenaer med faste møter for samarbeid om denne pasientgruppen skal etableres, 8

9 hvor også kommunehelsetjenesten er representert Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP Klinikken vil legge til grunn ny nasjonal veileder for behandling av ROP-lidelser for å identifisere mangler, samt utvikle tjenestetilbudet til denne pasientgruppen i planperioden. Utredningsseksjon for unge ved Psykiatrisk avdeling Lier skal ha en områdeovergripende funksjon for tilbud til unge pasienter med ROP-lidelser i foretaket. Lukkede behandlingstilbud til pasienter med ROP-lidelser bør være på sykehusnivå grunnet fysiske rammebetingelser, personaltetthet med mer Sikkerhetspsykiatri og lukket psykosebehandling Det foreslås å påbegynne arbeidet med sammenslåing og funksjonsfordeling av den lukkede psykosebehandlingen på sykehusnivå. Lukket psykosebehandling skal opprettholdes på sykehusnivå, med tilsvarende antall behandlingsplasser som i dag gjennom planperioden. Forslaget fra sykehuspsykiatriprosjektet om sammenslåing av seksjoner med overgripende ledelse skal detaljeres og konsekvens- og risikovurderes i planperioden. Sammenslåing av sikkerhetspsykiatrien til en felles seksjon Antall sikkerhetsplasser totalt reduseres noe, men erstattes av økt antall lukkede psykoseplasser Det skal etableres et områdeovergripende tilbud til pasienter med ROP-lidelser Det gjøres en totalgjennomgang av behandlingstilbud, og utredes videre hvilke av disse som skal være områdeovergripende Alderspsykiatri Den forventede økningen i befolkningsgruppen tilsier at dette er et område hvor tjenestebehovet vil øke, og det er nødvendig at arbeidet med oppgavefordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste konkretiseres. Det forventes at arbeidet med en nasjonal veileder for fagfeltet snart sluttføres. Denne bør legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet i klinikken. I Strategi 2025 er det vedtatt at foretakets alderspsykiatriske virksomhet skal samlokaliseres med nytt somatisk sykehus. 9

10 En sammenslåing og samlokalisering av det alderspsykiatriske tilbudet i klinikken som omfatter døgntilbud, poliklinikk og ambulant tilbud. En slik seksjon bør ha et nettverksansvar for å sikre nødvendig kompetanseutvikling på DPS-nivå, samt ivareta veiledningsoppgaver for primærhelsetjenesten. Mulighet for å samlokalisere alderspsykiatrien med et av de somatiske sykehusene i planperioden skal utredes, dette som en overgangsordning til realisering av planene om samlokalisering med somatisk sykehus, jf planene i Strategi Grenseoppgaven mot det geriatriske kompetansemiljøet i foretaket bør konkretiseres, og samhandlingsrutiner etableres Pasienter med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med psykisk lidelse Regionalt senter for utviklingshemmede endrer opptaksområde og funksjon til en områdeovergripende funksjon for Vestre Viken HF. Denne seksjonen skal samtidig inneha nettverksansvar i forhold til kompetanseoverføring til øvrige seksjoner i klinikken Den skal delta aktivt i samhandling med de nevropsykiatriske teamene både for voksne og barn i opptaksområde. Strategiplan for Klinikk for psykisk helse og rus må sees i sammenheng med plan for habilitering og rehabilitering i foretaket Andre områder Strategiske anbefalinger: Gjennomgang av klinikkens tjenestetilbud til fengslene ECT-tilbudet i klinikken bør gjennomgås, og eventuelt slås sammen 2.4. Fagstrategi og kompetanseutvikling Begrepet kompetanse må ses i lys av kunnskapsbasert praksis forskning, klinisk erfaring og brukererfaring. Utvikling og vedlikehold av kompetanse er sentralt for klinikken i kommende periode. Like sentralt som tradisjonell undervisning vil kompetanseutvikling gjennom nettverk, prosjekter og egen refleksjon over praksis i feltet være Kompetanseutvikling Klinikken skal i planperioden arbeide med systematisk kompetanseutvikling. Følgende arbeids- og ansvarsfordeling legges til grunn: Klinikk: 10

11 Avdeling: Fagråd: - Skal initiere og legge til rette for implementering av overordnede lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer - Har ansvar for at klinikken har generell, nødvendig kunnskap og instrumenter og metoder knyttet til dette. - Har ansvar for å videreutvikle kliniske IKT-løsninger og e-helse - Har ansvaret for at klinikken har en kompetanseutviklingsplan som har en helhetlig og sammenhengende struktur slik at sentrale/prioriterte kompetanseområder blir dekket i klinikken - Har ansvar for å sikre implementering av lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer - Har ansvar for å sikre utarbeidelse og oppdatering av kompetanseplaner i egen avdeling / seksjon. - Ansvar for å ivareta klinikkens kompetansebehov ifht nettverksmodell knyttet til spesialområder. Fagråd har en sentral rolle i forhold til klinikkens kompetanseutvikling. Fagrådets mandat og eventuelt også sammensetning skal endres i planperioden. Fagråd er et rådgivende organ for klinikkdirektør og ledergruppe. Som hovedregel skal fagråd behandle saker ut fra ledergruppens bestilling, og rollen blir å belyse aktuelle kliniske problemstillinger som angår flere avdelinger Kunnskapsutvikling og kunnskapsbasert praksis Det er et nasjonalt mål at de regionale helseforetakene skal ha en mest mulig lik og kunnskapsbasert praksis som understøtter gode pasientforløp. Det ligger en forventning til klinikken om at behandlingstilnærmingen skal være kunnskapsbasert. Begrepet kunnskapsbasert praksis er summen av forskning, fag og brukererfaring, se figur. Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukererfaring 11

12 Figuren gir en illustrasjon av kunnskapsbasert praksis som en sum av forskingsbasert kunnskap, fagfolks erfaringer og brukernes erfaringer. Strategier: Det utarbeides en samlet oversikt i klinikken over faglig tilnærming og kompetanseprofil. Klinikken har behov for mer leder- og fagkompetanse knyttet til implementering. Bruk av behandlingslinjer: - Behandlingslinjer bør operasjonalisere momenter fra nasjonale faglige retningslinjer/ gjeldende evidens på en oversiktlig måte for medarbeidere - Behandlingslinjer må ivareta betydningen av godt relasjonsarbeid og behovet for kontinuitet og konsistens i pasientbehandlingen - Behandlingslinjer utarbeides for områder/tilstander som involverer ulike og sammensatte tjenester, hvor det er risiko for sviktende koordinering av tilbudet til brukeren Brukermedvirkning Pasienter og deres familier/ pårørende skal gis innflytelse og reell medvirkning i behandlingen. Klinikken skal sikre at Helse Sør-Øst s 13 prinsipper for aktiv brukermedvirkning er kjent og følges opp, og at nødvendige møteplasser er etablert. Videre vises det til Strategi 2025 og de trender som preger utviklingen av samspillet mellom helsepersonell og brukere: - Økt velferd og økte forventninger - Økt levealder og mer sammensatte sykdomsbilder - Høyt utdanningsnivå og endrede sosiale strukturer - Digitalisering av samfunnet - Økt krav til tilgjengelighet - Kvalitet på kompetanse og utstyr - Økt fokus på feilbehandling - Åpenhet for endringer Brukerkompetansen representer det tredje benet i evidenstriangelet i kunnskapsbasert praksis. Klinikken skal arbeide for mer systematisk utnyttelse av brukerkompetansen. Brukerrepresentanter skal delta i det overordnede strategi- og planarbeidet i klinikken. Det må sikres brukerinvolvering i utvikling av tjenestetilbudene i de ulike avdelingene. Systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser på alle seksjoner i klinikken. Kvalitetssikre oppfølgingen av brukerundersøkelsene. Pasientmedvirkning skal sikres i arbeidet med den enkeltes behandlingsplan. Arbeide med systematisk tilbakemelding til pasient og behandler om progresjon i behandlingen. 12

13 Forskning og fagutvikling Klinikken skal styrke sitt tjenestetilbud gjennom forskning og fagutvikling. Den klinikkvise forskningen har til hensikt å fremskaffe ny eller utdypet kunnskap som er relevant og nyttig for den kliniske virksomheten. Fagutviklingen skal bidra til at klinikkens behandlingstilbud er i samsvar med kunnskapsbasert praksis. Klinikken prioriterer forskning og fagutvikling. Et virkemiddel er organisering i egen FoU-enhet i stab til klinikkdirektør. Det skal være nærhet mellom de kliniske avdelingene og FoU-enheten. Dette sikres ved faste møteplasser. FoU-enheten skal fungere både som fasilitator, utvikler og veileder for FoUprosjekter. FoU bør ha en sentral rolle i tilrettelegging for og søknad om midler til fagutviklingsprosjekter i avdelingene. FoU bør tilrettelegge for Ph.d-prosjekter innen ulike fagområder og sikre en klinikkrelevant og pasientnær forskning Kvalitet og pasientsikkerhet Vestre Viken HF s Strategi 2025 er uformet i henhold til fra målene i nasjonal kvalitetsstrategi, som innebærer at tjenestene skal: - være virkningsfulle (føre til helsegevinst) - være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) - involvere brukerne og gi dem innflytelse - være samordnet og preget av kontinuitet - utnytte ressursene på en god måte - være tilgjengelig og rettferdig fordelt Gode helsetjenester kjennetegnes ved at de er virkningsfulle, trygge, tilgjengelige, samordnende, preget av kontinuitet, involverer brukeren og har effektiv ressursutnyttelse. God kvalitet i helsetjenesten innebærer at forventningene til tjenestene innfris eller overgås i forhold til et allment akseptert nivå. Klinikken har påbegynt arbeidet med risikovurdering av pasientbehandlingen. Dette arbeidet vil videreføres i perioden. Plan for interne revisjoner av virksomheten evalueres årlig Nettverksmodell og klinikkovergripende ansvar 13

14 Modellen med kompetansenettverk innen spesifikke fagområder skal videreutvikles i planperioden. Dette gjelder innen barne- og ungdomspsykiatri og innen psykisk helsevern for voksne. Kompetansenettverkene ledes av en avdeling eller seksjon, og har deltagere fra andre avdelinger i klinikken. Den avdelingen eller seksjonen som leder nettverkene har ansvar for å sikre oppdatering av kompetanse og skal sikre spredning av denne ut i klinikken. Aktuelle nettverk innen psykisk helsevern for voksne: - spiseforstyrrelser - nevropsykiatri/nevropsykologi - utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser (aldersovergripende) Aktuelle nettverk innen psykisk helsevern for barn- og unge: - psykose - bipolar lidelse - nevropsykiatri/nevropsykologi - alvorlige spiseforstyrrelser I tillegg vil det være aktuelt å etablere behandlingstilbud for noen pasientgrupper som områdefunksjon på DPS-nivå, for eksempel OCD/tvangslidelser. Det skal utarbeides et enhetlig tilbud i klinikken for LAR-pasienter Mobilisering av ledere og medarbeidere Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal vi legge til rette for dette. Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, februar 2008 Klinikkens strategier skal gi retning for kommende periode og skal bidra til at de vedtak som er gjort i forbindelse med Strategi 2025 for klinikken gjennomføres. Valg av strategier innebærer endring. Endring i ansvars- og oppgavefordeling vil ha konsekvenser for klinikkens medarbeidere. Aktuelle omstillingsprosesser skal kjennetegnes ved at de er preget av åpenhet og involvering. Klinikken skal anvende Helse Sør-Øst s 12 prinsipper for medvirkning i omstilling med følgende fire hovedområder: - Medbestemmelse - Tillitsvalgte og verneombud 14

15 - Medvirkning Involvering av den enkelte arbeidstaker - Informasjon - Endringsmetodikk Deltagelse i foretakets lederutviklingsprogram for seksjonsledere Årlige Medarbeiderundersøkelser i regi av det regionale helseforetaket, og systematisk oppfølging av dette i AMU Klinikken skal være en aktiv fagklinikk, hvor det legges til rette for mulighet til faglig utvikling for medarbeidere. Dette er et virkemiddel for rekruttering av medarbeidere. 3. Mål, visjon og verdier Klinikk for psykisk helse og rus arbeider ut fra gjeldende hovedmål for Vestre Viken frem mot Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen: - Drive forskning og utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner - Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse - Forvalte våre ressurser effektivt innen tildelte rammer - Samarbeide aktivt med våre samarbeidspartnere - Gjennomføre oppdraget fra vår eier Det er etablert tre felles, nasjonale verdier for helsetjenesten: kvalitet, trygghet, respekt Vestre Viken HF har samme visjon som for Helse Sør-Øst RHF: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Slagordet til Vestre Viken HF: I trygge hender 4. Strategi 2025 Utgangspunktet for planarbeidet er Strategi 2025 for Vestre Viken HF. Klinikkens plan skal konkretisere arbeidet med gjennomføring av de vedtatte strategier på foretaksnivå, og tydeliggjøre tiltak for måloppnåelse i planperioden. Strategiene skal gi retning for nødvendig prioritering, og samtidig beskrive klinikkinterne fagstrategier for utvikling av tjenestetilbudet. Planen legger til grunn de åtte overordnede hovedstrategier for Vestre Viken HF: 1. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 2. Styrke lokalbaserte tjenester 15

16 3. Etablere forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten 4. Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud 5. Definere og samle spesialiserte funksjoner 6. Styrke og samle tilbudet innen kreftbehandling 7. Integrere somatikk og psykisk helse 8. Strategisk eiendomsutvikling 5. Handlingsplaner og prioritering Klinikken vil gjøre nødvendige prioriteringer av anbefalte strategier i forhold til kapasitet for gjennomføring. Det vil løpende bli utarbeidet handlingsplaner, med konkrete fremdriftsplaner innen aktuelt område. Gjennomføring av handlingsplanene skal konsekvens- og risikovurderes. De vil bli drøftet med tillitsvalgte og verneombud i forkant av gjennomføring. Det legges opp til evaluering av plan og fremdrift en gang per halvår. Plan for gjennomføring: 16

17 År: Strategier: Tiltak nødvendig for gjennomføring: Endringer i opptaksområde Flytte ansvaret for pasienter fra Ringerike DPS område; fra Psykiatrisk avdeling Lier til Psykiatrisk avdeling Blakstad Utredningsseksjonen for unge (USU), Asker DPS og Utredningsseksjonen for unge (UFU), Psykiatrisk avdeling Lier gis områdefunksjoner Regionalt senter for utviklingshemmede gis områdefunksjon Endringer i akutt- og øyeblikkelig Ett telefonnummer inn for 2013 hjelp tjenestene akuttinnleggelser Gjennomgang av eksisterende vaktordninger Inntil 4 av dagens avgiftningsplasser i ARA omgjøres til akuttplasser for overføring fra sykehusavdelingene etter akuttinnleggelse Etablering av akutt og krisesenger ved alle DPS Alle søknader om elektiv Etablering av nye inntaksteam behandling skal til DPS/BUPA Behandlingsansvaret for unge med Etablering av kompetansenettverk debuterende psykoselidelse skal ligge på DPS nivå enten gjennom spesialiserte team eller gjennom spesifisering av ansvar. Styrke samhandlingen mellom FoUenheten Etablering av faste møteplasser og de kliniske avdelingene Samle alderspsykiatrien Utrede sammenslåing av de alderspsykiatriske seksjonene Utrede samlokalisering av alderspsykiatrien med somatisk sykehus 2014 Endringer i opptaksområde Svelvik, Sande og Jevnaker blir en del av klinikkens opptaksområde, intern endring av opptaksområde mellom sykehusavdelinger, DPS og BUP 2015 Samle sikkerhetspsykiatrien Sammenslåing av sikkerhetspsykiatrien ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad. Lokaliseres til Blakstad 17

18 Referansedokumenter (tas inn etter høringsrunden) 18

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

erfaring med kortidsbehandling Olaf Bergflødt

erfaring med kortidsbehandling Olaf Bergflødt Behandlingstilbudet i Vestre Viken og erfaring med kortidsbehandling Guriset 5.november 2013 Olaf Bergflødt Definisjoner av tid. Dagens tekst.. Presentasjon av tilbudet i Vestre Viken Begrunnelser for

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Saksfremlegg Omstilling og utviklingsarbeid i klinikk psykisk helse og rus.

Saksfremlegg Omstilling og utviklingsarbeid i klinikk psykisk helse og rus. Saksfremlegg Omstilling og utviklingsarbeid i klinikk psykisk helse og rus. Dato: 18.09.2017 Saksbehandler: Kristin Tafjord Lærum Christine Furuholmen Møte Saksnr. Møtedato Overordnet samarbeidsutvalg

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus. Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Omstilling i klinikk for psykisk helse og rus Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe Psykisk helse og rus Strategi og utviklingsplan - 2035 Psykiske lidelser Forekomst som andre vestlige land. Ca halvparten

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling OSS 13.09.2013 Klinikksjef Oddvar Sæther Organisasjon 2013 KPH Stab ABUP ARA PSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Styresak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB

Styresak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/146 Jon Tomas Finnsson/Linn Gros Bodø, 3.6.2016 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 1 2016-2025 Formål Helse Nords

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Du er kommet til rett sted...

Du er kommet til rett sted... Du er kommet til rett sted... Rapport utarbeidet av Sosial- og Helsedirektoratet 2005 2006 Uttrykk for et ønske om å komme folk i møte Ambulante akutteam 12.10.06 1 Opptrappingsplanen for psykisk helse

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/8784-7 G00 &40 DRAMMEN 16.03.2015

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/8784-7 G00 &40 DRAMMEN 16.03.2015 Notat Til : Bystyrekomite for HSO Fra : Helse- og sosialdirektør Eva Milde Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/8784-7 G00 &40 DRAMMEN 16.03.2015 ORIENTENTERING OM ADMINISTRATIV HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39

Byrådssak 215/13. Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre ESARK-03-201300090-39 Byrådssak 215/13 Høring - Veileder Psykiske lidelser hos eldre TEFO ESARK-03-201300090-39 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Bergen kommune til Helsedirektoratets

Detaljer

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB

Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2016/636/GAN Dato: 29.04.2016 Høringssvar - Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 Viser til høringsbrev av 25.

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.2007 SAK NR 070-2007 STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 2011. MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: 1. Følgende fokusområder

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse?

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Nye metoder i pakkeforløp Seminar OUS 24. november 2017 Anne Beate Sætrang, avd.leder/prosjektleder Guri

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen

Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen Perspektiv på spesialisthelsetjenesten med fokus på opptrappingsplanen 1 2 Opptrappingsplanen (St.prp. 63, 97/98): Brukeren skal mestre eget liv Forebygging der dette er mulig Mest mulig frivillighet:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus Utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljøer i alle deler av helsetjenesten 2 Pakkeforløpene er nasjonale normgivende

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer