KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS"

Transkript

1 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN

2 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én klinikk på tvers av de tidligere foretakene. Sommeren 2010 ble organiseringen av nivå 3 (avdelingsnivå) i klinikken sluttført. Klinikken har et samlet ansvar for tilbud innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB)i Vestre Viken HF. Organiseringen er basert på de føringer som er trukket opp i sentrale styringsdokumenter, herunder Styresak Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst som fastla både prinsippene for utviklingen av spesialisthelsetjenestene generelt og prinsippene for organisering av psykisk helse og rus spesielt. De generelle prinsippene for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene er disse: Sikre mer likeverdighet og tilgjengelighet av tjenestetilbudet Sikre kvaliteten i tjenestetilbudet ved å samle spesialiserte funksjoner og desentralisere lokalbaserte spesialisthelsetjenester Sikre bedre kvalitet i behandlingen gjennom større fokus på hele pasientforløpet Sikre forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten I arbeidet med organisering av virksomheten på avdelingsnivå ble det definert følgende åtte kriterier Kriterier for organisering for organisering av Klinikk av Klinikk for for psykisk psykisk helse helse og og rus: rus Organiseringen av klinikken skal innfri krav til: 1. STRATEGI: Møte føringer, planer og utviklingstrekk av betydning for utforming av tjenestetilbudet (jfr samhandlingsreformen, demografiske utviklingstrekk mv) 2. PASIENTBEHANDLING: Legge til rette for gode pasientforløp, kvalitet i utredning og behandling 3. FAGMILJØ: Fremme sterke fagmiljøer og gi gode muligheter for forskning, faglig utvikling og kompetanseutvikling. Fremme rekruttering 4. LEDELSE OG STYRING: Være en styrbar organisasjon, som har gode vilkår for ledelse gjennom balanse mellom kontrollspenn og nivåspenn, og har entydige myndighetsforhold 5. MYNDIGHET OG ANSVAR: Angi en praktisk arbeidsdeling, herunder mellom sykehus og DPS. Ikke skaper større behov for koordinering på tvers enn nødvendig 6. RESSURSBRUK: Sikrer tilstrekkelig effektivitet og fleksibilitet i ressursbruk og kapasitetsutnyttelse 7. TJENESTETILBUD: Gi grunnlag for å utforme et likeverdig tilbud i regionen, legge til rette for en effektiv samhandling med primærhelsetjenesten, somatikken og brukere 8. IDENTITET OG MILJØ: Skape identitet innad og utad, fremstå som en attraktiv arbeidsplass AGENDA Kaupang 2

3 1.2. Prosessen Etter etablering av ny klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF i 2010, har klinikken arbeidet med utredninger ifht oppgave- og funksjonsfordeling innen sykehuspsykiatrien, innen TSB og innen barne- og ungdomspsykiatrien. BUPA ferdigstilte arbeidet med fag- og funksjonsfordeling i Parallelt med dette har det på foretaksnivå vært pågående prosesser knyttet til Strategi 2025, samt utredning av nytt sykehus. Gjennom arbeidet med de klinikkinterne prosessene fant klinikken det nødvendig å utarbeide en helhetlig plan for hele tjenestetilbudet, sett opp mot de anbefalingene for oppgavefordeling gitt av Nasjonal strategigruppe II. Klinikken arrangerte en strategisamling med bred involvering fra nivå 3, samt tillitsvalgte og hovedverneombud, for å legge viktige premisser for videre arbeid i fellesskap. Dokumentene fra arbeidsgruppene på denne samlingen danner bakgrunn for mandatene. Arbeidet med strategiplan har vært prosjektorganisert, med tre underliggende arbeidsgrupper. Prosjektgruppen har vært sammensatt av klinikkledelsen, nivå 3 ledere i klinikken, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud, samt deltager fra Klinikk for intern service. Arbeidsgruppene har vært sammensatt av ledere og fagmedarbeidere fra avdelingene. Utover dette har det vært arrangert et strategiseminar, hvor representanter fra kommunehelsetjenesten i klinikkens opptaksområde var invitert. Strategiplanen skal være i samsvar med foretakets overordnede Strategi 2025, og understøtte det pågående arbeidet med Utviklingsplan for Vestre Viken HF. Planen vil bli sendt ut for innspill internt i foretak og klinikk, samt til sentrale samarbeidspartnere. Det er ikke alle strategier klinikken selv har beslutningsmyndighet til å vedta, områder som endringer i opptaksområde og en forsering av sammenslåing av alderspsykiatrien med ett somatisk sykehus vil kreve behandling i foretaksledelsen og eventuelt i foretakets styre Planperiode Klinikkens strategiplan er utarbeidet for perioden Dette er den samme perioden som Helse Sør-Øst RHF økonomiske langtidsplan (ØLP). Økonomisk langtidsplan legger til grunn fem overordnede mål for planperioden: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd for psykisk helsevern og TSB innebærer dette at det forutsettes at arbeidet med reduksjon av ventetider fortsetter, blant annet gjennom; økt fokus på samhandling med kommunale tjenester endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter en parallell reduksjon av antallet langtidsopphold innen TSB med den argumentasjon at deler av denne behandlingen kan og bør skje lokalt. 3

4 Dette forutsetter at poliklinikkene må kunne følge enkeltpasienter over lang tid. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Spesielt innenfor psykisk helsevern forutsettes det at helseforetakene og sykehusene styrker spesialisthelsetjenestens egne tiltak i arbeidet med å forebygge selvmord, samt kvalitetssikre og redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern i henhold til regional plan for økt frivillighet. Sykehusfunksjoner skal spesialiseres og tydeliggjøres ytterligere, og DPS skal utvikles til robuste faglige enheter med akuttfunksjon som port inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Forbedring av kvaliteten på registrering og rapportering av pasientdata innen psykisk helsevern er et lederansvar på alle nivåer i Helse Sør-Øst. Midlene tildelt gjennom Opptrappingsplanperioden som ikke lenger er øremerket sektoren skal fortsatt sikres fagområdet, og sektoren skal styrkes i tråd med styrevedtak i omstillingsprosessen og vedtak i styresak 061/2010. Spesielt innen TSB skal følgende tiltak prioriteres Økt kapasitet til avrusning/utredning og behandling av unge rusmisbrukere Særlige tiltak for å redusere lange ventetider knyttet til langtidsbehandling (innleggelse), som spesielt knytter seg til en del private institusjoner Helse Sør-Øst RHF legger ikke til grunn en høyere aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn for den somatiske virksomheten i planperioden. 2. Klinikkens strategier 2.1. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen skal implementeres i tråd med nasjonal helse og omsorgsplan, ny helselovgivning og sentrale føringer. Helse Sør-Øst RHF økonomiske langtidsplan peker på følgende utfordringer for spesialisthelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen: Omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene. Krav om fortsatt reduksjon i ventetider og fristbrudd. Større oppmerksomhet på det helhetlige pasientforløp både internt og utover eget ansvarsområde Større tilgjengelighet for veiledning og deling av kunnskap uti fra andres behov. 4

5 Tilrettelegging av tettere samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi Å etablere gode systemer/understøtting av kompetanse- og personellutfordringene. Implementere og videreutvikle samarbeidsavtalene for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og kommunehelsetjenesten Overvåke antall utskrivingsklare i spesialisthelsetjenesten. Deltagelse i lokale samarbeidsutvalg ved de fire somatiske sykehusene Implementering av meldingsløftet (Nasjonalt program for elektronisk samhandling) mellom de ulike aktørene i behandlingskjeden ifht kvalitet og effektivitet i dokumentasjonsflyten mellom nivåene Endring av opptaksområde Kommunene Svelvik, Sande og Jevnaker får det somatiske tjenestetilbudet fra Vestre Viken HF. I samsvar med Strategi 2025 skal det legges til rette for at disse kommunene også kan tilbys tjenester fra Vestre Viken HF når det gjelder psykisk helse og rus. Basert på forventet økning av opptaksområde, samt ifht en likere ressursfordeling mellom innbyggerne i opptaksområdet planlegges dette endret på avdelingsnivå. Det er nedsatt arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, fra Helse Sør-Øst og fra de tre berørte foretakene ifht en overgang, som også skal se på konsekvenser for økonomi /budsjett for de berørte foretakene i forbindelse med endring i befolkningsgrunnlag. Kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker vil fra 2014 få tjenester innen psykisk helse og rus fra Vestre Viken HF. Opptaksområdet for de to sykehusavdelingene endres. Psykiatrisk avdeling Blakstad overtar ansvaret for befolkningen tilhørende Ringerike DPS i 2013, i tillegg overtar Psykiatrisk avdeling Blakstad kommunene Hurum og Røyken i 2014, ref skisse til gjennomføringsplan (siste side i strategidokumentet). Sande og Svelvik vil få sykehustjenester fra Psykiatrisk avdeling Lier, og DPS tjenester fra Drammen DPS. Jevnaker kommune vil få sykehustjenester fra Psykiatrisk avdeling Blakstad, og DPS tjenester fra Ringerike DPS. Kommunene Hurum og Røyken vil få DPS-tjenester fra Asker DPS Barne- og ungdomspsykiatrien vil gjennomføre tilsvarende endring i opptaksområde, slik at kommunene Hurum og Røyken vil motta tjenester fra Asker BUP, Jevnaker vil motta tjenester fra Ringerike BUP og Svelvik og Sande vil motta tjenester fra Drammen BUP Utvikling av tjenestetilbudet 5

6 Organisering av det fremtidige tjenestetilbudet i klinikken må sees i sammenheng med tidligere nevnte føringer nasjonalt, samt de vedtak som er gjort for Vestre Viken HF i Strategi DPS-ene vil være hovedfundamentet innen psykisk helsevern for voksne og skal være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Strategi 2025 legger til grunn en ressursfordeling på 40/60 % i DPS-enes favør innen utgangen av Det er et mål at aktiviteten innen psykisk helsevern endres fra behandling i sengepost til mer poliklinikk og ambulant behandling. Organiseringen av de ulike fagområdene i Klinikk for psykisk helse og rus skal sikre et likeverdig tilbud til befolkningen Akutt- og øyeblikkelig hjelp Klinikken skal utvikle tjenestetilbudet i samsvar med de nasjonale føringer innen området. Foretaket har vedtatt i Strategi 2025 at akuttpsykiatrien på sykehusnivå, i dag ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad (øyeblikkelig hjelp jf Spesialisthelsetjenesteloven 3-1) skal slås sammen til en avdeling og samlokaliseres med somatikken. Gjennom planperioden skal det arbeides med en harmonisering og samutvikling av tjenestetilbudet ved de to lokasjonene Lier og Blakstad Barne- og ungdomspsykiatrien har en seksjon for øyeblikkelig hjelp for Vestre Viken HF. I Strategi 2025 er det presisert at det skal være akutt- og kriseberedskap ved samtlige DPSer i foretaket, med en forventning om 24/7 åpningstid fra Klinikken vil legge til grunn de anbefalingene som er gjort for arbeidsfordeling mellom DPS og sykehus i DPS-veilederen fra Sosial- og helsedirektoratet: Anbefalt oppgavefordeling mellom DPS og sentraliserte sykehusfunksjoner: DPS har ansvaret for: akutt- og krisetjenester spesialisert utredning og behandling tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste bistå kommunene med råd og veiledning ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten Sentraliserte sykehusfunksjoner: øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester 3-1, jf forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet pasienter som trenger opphold i lukket avdeling pasienter som trenger opphold i sikkerhetsavdeling pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet og alvorlig psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte tilstander hos eldre samarbeid med DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 6

7 Akutt- og krisesenger på DPS skal være et supplerende tilbud til øyeblikkelig hjelp senger i sykehusavdelinger. Det tas sikte på etablering av en mer helhetlig og fleksibel spesialisthelsetjeneste til pasienter i akutt krise. Økt tilbud på DPS-nivå har til hensikt å redusere behov for sykehusinnleggelser, men også tilby hjelp på et tidligere stadium i forløpet for å forhindre tvangsinnleggelser. Det skal være ett telefonnummer inn for akuttinnleggelser i Vestre Viken HF på DPS Vaktordningene i klinikken skal gjennomgås, for å sikre oppfølging av akutthenvendelser til felles telefonnummer, bistand/samordning med akutteamene, vurdering av henvendelser, med mer. Ny vaktordning skal omfatte psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbruk (TSB). Det skal arbeides med standardisert rutinebeskrivelse for overføring mellom sykehus og DPS. Det skal etableres akutt- og krisesenger på alle DPS. Liasontjenestene gjennomgås i forhold til en enhetlig praksis i klinikken Enhetlig organisering av klinikkens akutteam, ut fra anbefalingene i DPS-veilederen. Dreining av tilbudet innen tverrfaglig spesialist behandling av rusmiddelbrukere mot mer poliklinikk og mer avrusning. Inntil 4 av dagens avgiftningsplasser i ARA omgjøres til akuttplasser for overføring fra sykehusavdelingene etter akuttinnleggelse Elektive tjenester Klinikken legger til grunn at alle pasienter skal ha et likeverdig tilbud, og at organisering av tjenestene er et virkemiddel for å oppnå dette. Tjenestetilbudet skal organiseres på en slik måte at pasienter sikres likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted, kjønn, etnisk bakgrunn med mer. Det er behov for utrednings- og behandlingstilbud til pasientgrupper med lite volum, men som krever spesialistkompetanse og samtidig behov for mengdetrening. Dette er oppgaver som bør sentraliseres i klinikken, og ivaretakelsen kan skje på ett av DPS-ene som en områdefunksjon. Kompetanseoverføring sikres via nettverksmodeller Inntak og vurdering av søknader Klinikken vil i planperioden utarbeide et felles inntakssystem for voksne, hvor alle elektive søknader behandles på DPS-nivå. Begrunnelsen for dette er en likeverdig vurdering av søknader og en felles forståelse og anvendelse av prioriteringsforskriften. Dette vil sikre at søknader kommer til rett sted, og at samarbeidspartnere har et sted å forholde seg for svar på søknadsbehandling. Videre vil DPS-ene være sikret en oversikt over pasientbehandlingen i eget opptaksområde, og samordning av inntak vil kunne bidra til økt kompetanseoverføring mellom fagområdene. Inntaksteamene ved hvert av DPS ene skal behandle samtlige elektive søknader til 7

8 VOP og TSB i eget opptaksområde Inntaksteamene skal ha kompetanse innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (TSB), samt annen relevant kompetanse ved behov. Alle vurderinger av søknader innen barne- og ungdomspsykiatrien foretas i lokalpoliklinikkene. Det skal sikres møteplasser mellom inntaksteamene i klinikken Tilbudet til unge pasienter med debuterende psykoselidelse Oppsummert kunnskap viser at tidlig intervensjon ved debuterende psykoselidelse gir bedre prognose og reduserer selvmordsfare. Samtidig vet vi at mange går ubehandlet i to til tre år. For at spesialisthelsetjenesten skal komme i kontakt med disse pasientene tidligere må tjenestene basere seg på oppsøkende og ambulant virksomhet. Helsepersonell må arbeide utadrettet gjennom f. eks veiledning og aktive informasjonskampanjer ovenfor helsestasjoner, skoler, PPT og fastleger for slik å overføre kunnskap om risikofaktorer og varseltegn. Det bør være lav terskel for henvisning og rask respons/kort ventetid. Tilbudet til unge mennesker med mulig psykoselidelse bør i størst mulig grad baseres på polikliniske tilbud i nærheten av bosted. Dette er en prioritert pasientgruppe for Vestre Viken HF. Det skal i planperioden sikres en enhetlig organisering av tjenestetilbudet til denne pasientgruppen. Behandlingsansvaret skal ligge på DPS nivå enten gjennom spesialiserte team (TIPSteam) eller gjennom spesifisering av ansvar. Det kreves spesialistkompetanse i både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt ruskompetanse. I tillegg skal teamene samordne sin virksomhet via et felles nettverk, med lett tilgjengelig kontaktinformasjon for behov for veiledning og støtte fra øvrige fagpersoner i klinikken eller samarbeidspartnere. Pasientgruppen skal ha et tilbud på tvers av de tradisjonelle VOP og BUP linjene, og målgruppen vil være fra år. Det gjennomføres en funksjonsfordeling og ny arbeidsfordeling mellom Utredningsseksjon for unge (UFU), Psykiatrisk avdeling Lier og Utredningsseksjon for unge (USU), Asker DPS, med områdeovergripende funksjon for begge seksjoner. UFU endres til områdefunksjon lukket seksjon for utredning av unge med ROP-lidelser, mens USU endres til områdefunksjon åpen seksjon for utredning av unge med alvorlige symptomer og lavt funksjonsnivå, og at et visst antall plasser reserveres for personer med debuterende mulige psykoselidelser. Dimensjonering av døgnplassene for pasienter med debuterende psykoselidelser i klinikken gjennomgås, for å se om ressursene er effektivt utnyttet eller hvorvidt noen av ressursene kan allokeres til poliklinisk virksomhet og bidra til styrkingen av utadrettet og ambulerende virksomhet. Arenaer med faste møter for samarbeid om denne pasientgruppen skal etableres, 8

9 hvor også kommunehelsetjenesten er representert Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP Klinikken vil legge til grunn ny nasjonal veileder for behandling av ROP-lidelser for å identifisere mangler, samt utvikle tjenestetilbudet til denne pasientgruppen i planperioden. Utredningsseksjon for unge ved Psykiatrisk avdeling Lier skal ha en områdeovergripende funksjon for tilbud til unge pasienter med ROP-lidelser i foretaket. Lukkede behandlingstilbud til pasienter med ROP-lidelser bør være på sykehusnivå grunnet fysiske rammebetingelser, personaltetthet med mer Sikkerhetspsykiatri og lukket psykosebehandling Det foreslås å påbegynne arbeidet med sammenslåing og funksjonsfordeling av den lukkede psykosebehandlingen på sykehusnivå. Lukket psykosebehandling skal opprettholdes på sykehusnivå, med tilsvarende antall behandlingsplasser som i dag gjennom planperioden. Forslaget fra sykehuspsykiatriprosjektet om sammenslåing av seksjoner med overgripende ledelse skal detaljeres og konsekvens- og risikovurderes i planperioden. Sammenslåing av sikkerhetspsykiatrien til en felles seksjon Antall sikkerhetsplasser totalt reduseres noe, men erstattes av økt antall lukkede psykoseplasser Det skal etableres et områdeovergripende tilbud til pasienter med ROP-lidelser Det gjøres en totalgjennomgang av behandlingstilbud, og utredes videre hvilke av disse som skal være områdeovergripende Alderspsykiatri Den forventede økningen i befolkningsgruppen tilsier at dette er et område hvor tjenestebehovet vil øke, og det er nødvendig at arbeidet med oppgavefordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste konkretiseres. Det forventes at arbeidet med en nasjonal veileder for fagfeltet snart sluttføres. Denne bør legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet i klinikken. I Strategi 2025 er det vedtatt at foretakets alderspsykiatriske virksomhet skal samlokaliseres med nytt somatisk sykehus. 9

10 En sammenslåing og samlokalisering av det alderspsykiatriske tilbudet i klinikken som omfatter døgntilbud, poliklinikk og ambulant tilbud. En slik seksjon bør ha et nettverksansvar for å sikre nødvendig kompetanseutvikling på DPS-nivå, samt ivareta veiledningsoppgaver for primærhelsetjenesten. Mulighet for å samlokalisere alderspsykiatrien med et av de somatiske sykehusene i planperioden skal utredes, dette som en overgangsordning til realisering av planene om samlokalisering med somatisk sykehus, jf planene i Strategi Grenseoppgaven mot det geriatriske kompetansemiljøet i foretaket bør konkretiseres, og samhandlingsrutiner etableres Pasienter med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med psykisk lidelse Regionalt senter for utviklingshemmede endrer opptaksområde og funksjon til en områdeovergripende funksjon for Vestre Viken HF. Denne seksjonen skal samtidig inneha nettverksansvar i forhold til kompetanseoverføring til øvrige seksjoner i klinikken Den skal delta aktivt i samhandling med de nevropsykiatriske teamene både for voksne og barn i opptaksområde. Strategiplan for Klinikk for psykisk helse og rus må sees i sammenheng med plan for habilitering og rehabilitering i foretaket Andre områder Strategiske anbefalinger: Gjennomgang av klinikkens tjenestetilbud til fengslene ECT-tilbudet i klinikken bør gjennomgås, og eventuelt slås sammen 2.4. Fagstrategi og kompetanseutvikling Begrepet kompetanse må ses i lys av kunnskapsbasert praksis forskning, klinisk erfaring og brukererfaring. Utvikling og vedlikehold av kompetanse er sentralt for klinikken i kommende periode. Like sentralt som tradisjonell undervisning vil kompetanseutvikling gjennom nettverk, prosjekter og egen refleksjon over praksis i feltet være Kompetanseutvikling Klinikken skal i planperioden arbeide med systematisk kompetanseutvikling. Følgende arbeids- og ansvarsfordeling legges til grunn: Klinikk: 10

11 Avdeling: Fagråd: - Skal initiere og legge til rette for implementering av overordnede lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer - Har ansvar for at klinikken har generell, nødvendig kunnskap og instrumenter og metoder knyttet til dette. - Har ansvar for å videreutvikle kliniske IKT-løsninger og e-helse - Har ansvaret for at klinikken har en kompetanseutviklingsplan som har en helhetlig og sammenhengende struktur slik at sentrale/prioriterte kompetanseområder blir dekket i klinikken - Har ansvar for å sikre implementering av lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer - Har ansvar for å sikre utarbeidelse og oppdatering av kompetanseplaner i egen avdeling / seksjon. - Ansvar for å ivareta klinikkens kompetansebehov ifht nettverksmodell knyttet til spesialområder. Fagråd har en sentral rolle i forhold til klinikkens kompetanseutvikling. Fagrådets mandat og eventuelt også sammensetning skal endres i planperioden. Fagråd er et rådgivende organ for klinikkdirektør og ledergruppe. Som hovedregel skal fagråd behandle saker ut fra ledergruppens bestilling, og rollen blir å belyse aktuelle kliniske problemstillinger som angår flere avdelinger Kunnskapsutvikling og kunnskapsbasert praksis Det er et nasjonalt mål at de regionale helseforetakene skal ha en mest mulig lik og kunnskapsbasert praksis som understøtter gode pasientforløp. Det ligger en forventning til klinikken om at behandlingstilnærmingen skal være kunnskapsbasert. Begrepet kunnskapsbasert praksis er summen av forskning, fag og brukererfaring, se figur. Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukererfaring 11

12 Figuren gir en illustrasjon av kunnskapsbasert praksis som en sum av forskingsbasert kunnskap, fagfolks erfaringer og brukernes erfaringer. Strategier: Det utarbeides en samlet oversikt i klinikken over faglig tilnærming og kompetanseprofil. Klinikken har behov for mer leder- og fagkompetanse knyttet til implementering. Bruk av behandlingslinjer: - Behandlingslinjer bør operasjonalisere momenter fra nasjonale faglige retningslinjer/ gjeldende evidens på en oversiktlig måte for medarbeidere - Behandlingslinjer må ivareta betydningen av godt relasjonsarbeid og behovet for kontinuitet og konsistens i pasientbehandlingen - Behandlingslinjer utarbeides for områder/tilstander som involverer ulike og sammensatte tjenester, hvor det er risiko for sviktende koordinering av tilbudet til brukeren Brukermedvirkning Pasienter og deres familier/ pårørende skal gis innflytelse og reell medvirkning i behandlingen. Klinikken skal sikre at Helse Sør-Øst s 13 prinsipper for aktiv brukermedvirkning er kjent og følges opp, og at nødvendige møteplasser er etablert. Videre vises det til Strategi 2025 og de trender som preger utviklingen av samspillet mellom helsepersonell og brukere: - Økt velferd og økte forventninger - Økt levealder og mer sammensatte sykdomsbilder - Høyt utdanningsnivå og endrede sosiale strukturer - Digitalisering av samfunnet - Økt krav til tilgjengelighet - Kvalitet på kompetanse og utstyr - Økt fokus på feilbehandling - Åpenhet for endringer Brukerkompetansen representer det tredje benet i evidenstriangelet i kunnskapsbasert praksis. Klinikken skal arbeide for mer systematisk utnyttelse av brukerkompetansen. Brukerrepresentanter skal delta i det overordnede strategi- og planarbeidet i klinikken. Det må sikres brukerinvolvering i utvikling av tjenestetilbudene i de ulike avdelingene. Systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser på alle seksjoner i klinikken. Kvalitetssikre oppfølgingen av brukerundersøkelsene. Pasientmedvirkning skal sikres i arbeidet med den enkeltes behandlingsplan. Arbeide med systematisk tilbakemelding til pasient og behandler om progresjon i behandlingen. 12

13 Forskning og fagutvikling Klinikken skal styrke sitt tjenestetilbud gjennom forskning og fagutvikling. Den klinikkvise forskningen har til hensikt å fremskaffe ny eller utdypet kunnskap som er relevant og nyttig for den kliniske virksomheten. Fagutviklingen skal bidra til at klinikkens behandlingstilbud er i samsvar med kunnskapsbasert praksis. Klinikken prioriterer forskning og fagutvikling. Et virkemiddel er organisering i egen FoU-enhet i stab til klinikkdirektør. Det skal være nærhet mellom de kliniske avdelingene og FoU-enheten. Dette sikres ved faste møteplasser. FoU-enheten skal fungere både som fasilitator, utvikler og veileder for FoUprosjekter. FoU bør ha en sentral rolle i tilrettelegging for og søknad om midler til fagutviklingsprosjekter i avdelingene. FoU bør tilrettelegge for Ph.d-prosjekter innen ulike fagområder og sikre en klinikkrelevant og pasientnær forskning Kvalitet og pasientsikkerhet Vestre Viken HF s Strategi 2025 er uformet i henhold til fra målene i nasjonal kvalitetsstrategi, som innebærer at tjenestene skal: - være virkningsfulle (føre til helsegevinst) - være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) - involvere brukerne og gi dem innflytelse - være samordnet og preget av kontinuitet - utnytte ressursene på en god måte - være tilgjengelig og rettferdig fordelt Gode helsetjenester kjennetegnes ved at de er virkningsfulle, trygge, tilgjengelige, samordnende, preget av kontinuitet, involverer brukeren og har effektiv ressursutnyttelse. God kvalitet i helsetjenesten innebærer at forventningene til tjenestene innfris eller overgås i forhold til et allment akseptert nivå. Klinikken har påbegynt arbeidet med risikovurdering av pasientbehandlingen. Dette arbeidet vil videreføres i perioden. Plan for interne revisjoner av virksomheten evalueres årlig Nettverksmodell og klinikkovergripende ansvar 13

14 Modellen med kompetansenettverk innen spesifikke fagområder skal videreutvikles i planperioden. Dette gjelder innen barne- og ungdomspsykiatri og innen psykisk helsevern for voksne. Kompetansenettverkene ledes av en avdeling eller seksjon, og har deltagere fra andre avdelinger i klinikken. Den avdelingen eller seksjonen som leder nettverkene har ansvar for å sikre oppdatering av kompetanse og skal sikre spredning av denne ut i klinikken. Aktuelle nettverk innen psykisk helsevern for voksne: - spiseforstyrrelser - nevropsykiatri/nevropsykologi - utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser (aldersovergripende) Aktuelle nettverk innen psykisk helsevern for barn- og unge: - psykose - bipolar lidelse - nevropsykiatri/nevropsykologi - alvorlige spiseforstyrrelser I tillegg vil det være aktuelt å etablere behandlingstilbud for noen pasientgrupper som områdefunksjon på DPS-nivå, for eksempel OCD/tvangslidelser. Det skal utarbeides et enhetlig tilbud i klinikken for LAR-pasienter Mobilisering av ledere og medarbeidere Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal vi legge til rette for dette. Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, februar 2008 Klinikkens strategier skal gi retning for kommende periode og skal bidra til at de vedtak som er gjort i forbindelse med Strategi 2025 for klinikken gjennomføres. Valg av strategier innebærer endring. Endring i ansvars- og oppgavefordeling vil ha konsekvenser for klinikkens medarbeidere. Aktuelle omstillingsprosesser skal kjennetegnes ved at de er preget av åpenhet og involvering. Klinikken skal anvende Helse Sør-Øst s 12 prinsipper for medvirkning i omstilling med følgende fire hovedområder: - Medbestemmelse - Tillitsvalgte og verneombud 14

15 - Medvirkning Involvering av den enkelte arbeidstaker - Informasjon - Endringsmetodikk Deltagelse i foretakets lederutviklingsprogram for seksjonsledere Årlige Medarbeiderundersøkelser i regi av det regionale helseforetaket, og systematisk oppfølging av dette i AMU Klinikken skal være en aktiv fagklinikk, hvor det legges til rette for mulighet til faglig utvikling for medarbeidere. Dette er et virkemiddel for rekruttering av medarbeidere. 3. Mål, visjon og verdier Klinikk for psykisk helse og rus arbeider ut fra gjeldende hovedmål for Vestre Viken frem mot Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen: - Drive forskning og utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner - Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse - Forvalte våre ressurser effektivt innen tildelte rammer - Samarbeide aktivt med våre samarbeidspartnere - Gjennomføre oppdraget fra vår eier Det er etablert tre felles, nasjonale verdier for helsetjenesten: kvalitet, trygghet, respekt Vestre Viken HF har samme visjon som for Helse Sør-Øst RHF: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Slagordet til Vestre Viken HF: I trygge hender 4. Strategi 2025 Utgangspunktet for planarbeidet er Strategi 2025 for Vestre Viken HF. Klinikkens plan skal konkretisere arbeidet med gjennomføring av de vedtatte strategier på foretaksnivå, og tydeliggjøre tiltak for måloppnåelse i planperioden. Strategiene skal gi retning for nødvendig prioritering, og samtidig beskrive klinikkinterne fagstrategier for utvikling av tjenestetilbudet. Planen legger til grunn de åtte overordnede hovedstrategier for Vestre Viken HF: 1. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 2. Styrke lokalbaserte tjenester 15

16 3. Etablere forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten 4. Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud 5. Definere og samle spesialiserte funksjoner 6. Styrke og samle tilbudet innen kreftbehandling 7. Integrere somatikk og psykisk helse 8. Strategisk eiendomsutvikling 5. Handlingsplaner og prioritering Klinikken vil gjøre nødvendige prioriteringer av anbefalte strategier i forhold til kapasitet for gjennomføring. Det vil løpende bli utarbeidet handlingsplaner, med konkrete fremdriftsplaner innen aktuelt område. Gjennomføring av handlingsplanene skal konsekvens- og risikovurderes. De vil bli drøftet med tillitsvalgte og verneombud i forkant av gjennomføring. Det legges opp til evaluering av plan og fremdrift en gang per halvår. Plan for gjennomføring: 16

17 År: Strategier: Tiltak nødvendig for gjennomføring: Endringer i opptaksområde Flytte ansvaret for pasienter fra Ringerike DPS område; fra Psykiatrisk avdeling Lier til Psykiatrisk avdeling Blakstad Utredningsseksjonen for unge (USU), Asker DPS og Utredningsseksjonen for unge (UFU), Psykiatrisk avdeling Lier gis områdefunksjoner Regionalt senter for utviklingshemmede gis områdefunksjon Endringer i akutt- og øyeblikkelig Ett telefonnummer inn for 2013 hjelp tjenestene akuttinnleggelser Gjennomgang av eksisterende vaktordninger Inntil 4 av dagens avgiftningsplasser i ARA omgjøres til akuttplasser for overføring fra sykehusavdelingene etter akuttinnleggelse Etablering av akutt og krisesenger ved alle DPS Alle søknader om elektiv Etablering av nye inntaksteam behandling skal til DPS/BUPA Behandlingsansvaret for unge med Etablering av kompetansenettverk debuterende psykoselidelse skal ligge på DPS nivå enten gjennom spesialiserte team eller gjennom spesifisering av ansvar. Styrke samhandlingen mellom FoUenheten Etablering av faste møteplasser og de kliniske avdelingene Samle alderspsykiatrien Utrede sammenslåing av de alderspsykiatriske seksjonene Utrede samlokalisering av alderspsykiatrien med somatisk sykehus 2014 Endringer i opptaksområde Svelvik, Sande og Jevnaker blir en del av klinikkens opptaksområde, intern endring av opptaksområde mellom sykehusavdelinger, DPS og BUP 2015 Samle sikkerhetspsykiatrien Sammenslåing av sikkerhetspsykiatrien ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad. Lokaliseres til Blakstad 17

18 Referansedokumenter (tas inn etter høringsrunden) 18

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer