MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben"

Transkript

1 MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben

2 Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN POLITI AMBULANSE Innledning 4 Definisjoner 6 Ulike roller innen HMS 7 Fordeling av ansvar 9 Ny arbeidsplass? 11 Vernerunde 12 Uønskede hendelser 14 OI-Rapport 16 Beredskap 17 Varsling 18 Pressen 19 Forebyggende arbeid 20 Verneutstyr 21 Gode råd 22 Øvelser 23 Spesielle arbeidssituasjoner 30 Farlige stoffer 36 Fare for brannskader/brann 38 Elektrisk verktøy 40 Rusfritt arbeidsmiljø 41 Vern av det ytre miljøet 42 Ta to skritt tilbake 45 Sjekkliste 46 Takk skal du ha! 48 Førstehjelp i farta 49

3 Vi vil være best i klassen! Malthus er en ambisiøs arbeidsgiver. Vi er opptatt av å inspirere og spille på lag med hverandre hver eneste dag. Et sterkt fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet skal bidra til et godt miljø, samt trygge og sunne arbeidsplasser. Vi skal bli stadig bedre På Antenor finner du mer utførlig informasjon i form av rapporter og dokumenter, men det er viktig at etablert regelverk og rutiner ikke blir en sovepute. I god Malthusånd og i tråd med våre verdier, gjeldende lover og myndighetenes krav, skal alle vi som representerer Malthus jobbe med å bli stadig bedre innenfor håndtering av disse områdene: Arbeidsrutiner. Belastningslidelser. Sykefravær. Arbeidsulykker. Valg av materialer og produkter. Gjenvinning av avfall. Reduksjon av unødig forbruk. Uønskede hendelser. Et hjelpemiddel i hverdagen Når du har lest denne håndboken, vet du hva som forventes av deg og hva du kan forvente av ledelsen med tanke på HMS. Vi ønsker at Malthus skal være en god arbeidsplass og vi har en nullvisjon om ulykker og uønskede hendelser. Hvis du gjør en innsats i hverdagen, kommer vi stadig nærmere målet. Viktig! Ta to skritt tilbake og tenk før du handler. Det er aldri feil å gi beskjed til din leder dersom du er usikker i en arbeidssituasjon. Det er aldri feil å rapportere om en uønsket hendelse. Takk for at du er en engasjert medarbeider! Espen Ingebretsen Konserndirektør 4 5

4 Definisjoner: HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Men hvordan definerer vi disse tre ordene i denne sammenhengen? Helse handler om at vi skal ha fokus på å unngå at arbeidet skader noen på kort eller lang sikt. Det handler også om at du ikke skal eksponeres for kjemikalier eller skadelige strålinger under arbeidet. Miljø henspiller på tre store områder. 1) Omgivelsene på jobb. Enten du sitter på kontor, jobber på fabrikk eller verksted, er ute på anleggsplasser etc. er det viktig at arbeidsforholdene er gode, at det er ryddig og at du ikke eksponeres for unødig støy og støv. 2) Psykososialt arbeidsmiljø. Det skal være kjekt å gå på jobb. Trivselen skal være god og arbeidsmiljøet skal preges av trygghet. Mobbing er uakseptabelt og skal ikke forkomme. 3) Det ytre miljøet. Malthus skal ikke forårsake skader eller forurensing. Vi skal også resirkulere så godt det lar seg gjøre. Sikkerhet forteller at alle skal kunne utføre sine daglige gjøremål uten å utsette seg for fare. Mange har arbeidsoppgaver som medfører risiko. Malthus har regler og sikkerhetsrutiner som skal følges. Ulike roller innen HMS Du har ansvar for deg selv og din sikkerhet. Som ansatt i Malthus forventes det at du medvirker til å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø for deg og dine arbeidskamerater. Du skal bruke personlig verneutstyr, avbryte arbeidet dersom du finner det risikabelt og melde fra dersom du ser noe som er eller kan bli farlig. Din leder har HMS ansvar overfor deg. Det betyr at han eller hun skal legge forholdene til rette slik at du ikke utsettes for farer i løpet av arbeidsdagen. Lederen skal vurdere risikoen involvert i arbeidet som skal utføres. Han/hun skal påse at det blir gjennomført Sikker Jobb Analyse (SJA) sammen med de involverte parter når dette er nødvendig. I tillegg til lederen din, finnes en rekke ulike aktører innen arbeidsmiljøet og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. De defineres slik: Arbeidsgiveren, Arbeidstakeren, Verneombudet, Arbeidsmiljøutvalget, Bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet. Lurer du på hvem som er hva der du jobber, spør lederen din. Verneombudet er tillitsmann med hensyn til HMS spørsmål og en ressursperson som alle kan henvende seg til. 6 7

5 Verneombudet skal: Påse at lover og forskrifter følges. Ivareta alles interesser. Gi råd. Verneombudet har myndighet til å stanse arbeidet hvis det vurderes som farlig for liv og helse. HMS-vernerunder er lederens ansvar. Du som jobber i Malthus kan stille HMS-krav til din leder. Fordeling av ansvar: Vi har alle et ansvar Ledelsen i Malthus plikter å tilrettelegge arbeidet på en forsvarlig måte for de ansatte. Alle som jobber i Malthus plikter å ta aktivt del i de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Dette er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 og 3. Lov om arbeidervern, arbeidsmiljøloven og sertifiseringer setter strenge krav til alle virksomheter. Hvis du vil lese mer om hvilke lover og regler som gjelder, kan du finne mer informasjon her: Veiviser til regelverk for virksomheter. Lover og forskrifter, ordforklaringer, fakta, etc. Her finner du blant annet alle gjeldende norske lover. I tillegg til lovene må vi forholde oss til en rekke forskrifter. Det er blant annet Internkontrollforskriften som regulerer et systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i Malthus, Byggherreforskriften som regulerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, med flere. Tenk før du handler - det er bedre å være føre var, enn etter snar. 8 9

6 TA INITIATIV! Din innsats er viktig i den store sammenhengen. Dette gjelder også med hensyn til HMS! Bry deg om det som skjer. Gjør noe hvis du oppdager forhold som kan skape farlige arbeidssituasjoner. Ta aktiv del i de tiltak som settes i verk. Du har plikt til å gi beskjed hvis det utføres arbeid uten sikkerhet. Alle uønskede hendelser skal rapporteres. Det er den eneste måten vi kan jobbe for at det samme ikke skjer igjen. Ny arbeidsplass? Jobber du prosjektrelatert eller skal du jobbe en periode hos en kunde, er det viktig å notere seg følgende før du går i gang: Hvem er leder? Hvem er verneombud? Hvordan har de organisert vernearbeidet her? Hvilke samarbeidspartnere finnes? Hvilken rangering er det mellom de ulike partene? Hvilke spesielle HMS krav stilles på akkurat denne arbeidsplassen? Spør! Snakk med ansvarlig leder eller verneombudet hvis det er noe du lurer på vedrørende HMS. Hver gang noen sier fra, kan alle lære noe viktig

7 Vernerunde HENSIKT: Å kartlegge forholdene på arbeidsplassen. FORMÅL: Å forebygge ulykker og fjerne uheldige forhold. METODE: Det finnes en fast oppsatt plan i Antenor og i prosjektstyringssystemet. HVEM ER MED: Ansvarlig leder HMS ansvarlig Formann Arbeidsleder/plassansvarlig Verneombud - eventuelt andre ved behov. Rapport fra vernerunden skal utarbeides skriftlig

8 Uønskede hendelser Malthus har en visjon om null ulykker og skader. For å komme så nær opptil det målet som overhodet mulig er det viktig at alle tar seg tid til å rapportere når noe ureglementert inntreffer. Farlige arbeidsforhold/brudd på HMS-krav Du vet sikkert hva vi mener, men for ordens skyld, her er noen eksempler: Hvis utydelige rutiner eller holdningene til arbeidsoppgavene gjør at noen glemmer å bruke verneutstyr, hjelpe-/løfteutstyr eller slurver med sikkerheten, kaller vi det en farlig handling. Farlige handlinger kan føre til ulykker og bør derfor rapporteres. Gjerne sammen med dine forslag til forbedringer. Farlige arbeidsforhold betyr at risikoen for at noe uønsket skal kunne skje er overhengende. I disse tilfellene har det ikke skjedd noe farlig (ennå), men hvor lenge tør man stole på flaksen? Som eksempel på slike situasjoner kan nevnes: Usikrede utsparinger, verktøy som ligger usikret i høyden, forskalingsjern som stikker ut av konstruksjoner, glatte overflater som man skal gå på, etc. Materiell skade og/eller større miljøskade Fare for å forurense naturen/tomtegrunnene med usikrede malingsspann og oljefat betegnes også som uønskede hendelser og skal rapporteres. Det samme gjelder skader på modulhus/letthus; for eksempel feil på vindu, dør, etc. Nestenulykke som kunne ha ført til skade på person, miljø eller materiell. Heldigvis gikk det bra, men det var nære på at noen fikk hammeren i hodet... Eller kanskje liften var plassert litt på skrå, slik at den holdt på å velte med folk i korgen flere meter over bakken Eller noen hadde glemt å feste sikkerhetslenken på tilhengeren Det kan virke ubetydelig, for det gikk jo bra, men det skal rapporteres for at vi alle skal lære av de feilene som begås. (Det er bedre med 1 feil som 100 lærer av, enn 100 feil som 1 lærer av.) Skade eller mindre uhell som kun krever førstehjelp En knust hjelm som reddet ham som fikk hammeren som falt ned fra stillaset i hodet, en spikerpistol som glapp En hendelse skal alltid rapporteres. Uansett. Ulykke som medfører fravær eller medisinsk behandling En ulykke kan være liten eller stor. I HMS sammenheng betyr det alt fra et forstuet håndledd og en brukket arm opp til situasjoner med dødelig utfall. Regelen er at vi skal unngå arbeidsulykker for enhver pris. I tillegg skal vi forplikte oss til å ta lærdom av alt som skjer for å forebygge nye hendelser. For å få en bedre og sikrere arbeidsdag må vi være ærlige og villige til å lære av egne og andres feil. Det vi ikke vet om, kan vi ikke gjøre noe med. Neste gang går det kanskje ikke like bra. DEN risikoen vil vi ikke ta

9 OI-Rapport Den lille blokken HVA SÅ JEG - HVA BLE GJORT skal brukes flittig. Ha den med deg og ta den opp hver gang du opplever noe uønsket. Har du tilgang til PC kan du sende rapporten direkte i vårt styringssystem via malthus.no (HMSK). Skade på omgivelsene, materiell og/eller utstyr skal også rapporteres. Hver gang. Meldingen sendes til nærmeste overordnede som har ansvar for å bringe rapporten videre. Beredskap Alle arbeidsplasser bør ha dette tilgjengelig: Beredskapsplan. Førstehjelpsutstyr for småskader. Førstehjelpsutstyr for større skader. Sykebåre. Brannslukningsutstyr. Tydelig merkede nødutganger. Det er din sikkerhet det dreier seg om. Ta aldri sjanser! Hvis du er usikker på en oppgave, snakk med lederen din. En god regel: Hver gang du er på en ny plass, les beredskapsplanen. Legg merke til rømningsveier og spør hvor nødutstyret befinner seg. Da er du bedre rustet hvis noe uønsket skulle skje

10 Varsling - HVEM, HVA, HVOR, NÅR Når du ringer etter hjelp, forsøk å opptre rolig. Pust med magen. Husk å fortelle: HVEM du er HVA som har skjedd HVOR det har skjedd NÅR det skjedde Det er erfarne folk som betjener nødnumrene. Lytt til hva de sier og svar på de spørsmålene du får på en så rolig måte som du kan. Gi også beskjed om hva dere har gjort/hva som gjøres med den/de forulykkede. Snakk aldri med pressen! Dersom det skulle skje en uønsket hendelse på/i forbindelse med jobben, er det ikke tillatt for noen, under noen omstendigheter, å snakke med journalister eller andre representanter for pressen. Alt som skal kommuniseres i forbindelse med ulykker/ uønskede hendelser skal håndteres av ledelsen. Har du synspunkter/innspill kan de formidles direkte til rette vedkommende i Malthus. I Malthus er det kun Konserndirektør Espen Ingebretsen som har anledning til å uttale seg, eller den personen som han uttrykkelig delegerer oppgaven til i den spesifikke saken. En tydelig og riktig beskjed betyr at de som kommer i ambulansen/helikopter kan forberede seg og utstyret slik at de har de beste forutsetninger for å hjelpe når de kommer frem. Internvarsling Dersom noe alvorlig skjer, skal du varsle din leder eller Malthusledelsen omgående, slik at de er informert og kan ta kontroll over situasjonen

11 Forebyggende arbeid Å gjøre den samme bevegelsen om og om igjen over tid kalles statisk arbeid og kan føre til muskel- og skjelettlidelser. Enten du stort sett sitter bak en pult eller du har et mer fysisk arbeid er det viktig å variere arbeidsstilling og arbeidsoppgaver så godt det lar seg gjøre gjennom dagen. Bare du kan ta ansvar for deg Start med arbeidsplassen din. Se deg rundt med kritiske øyne. Tenk gjennom hvordan du jobber. Hva kan du gjøre bedre? Sitter du mest bak en pult, er trylleordene: Variasjon og bevegelse Jobber du fysisk, er riktig arbeidsstilling utrolig viktig. Uansett hvor mye utstyr som kjøpes inn, er det måten du jobber på som gjør den største forskjellen. Helsepersonell er enige om at vi kan lege mer enn halvparten av alle våre plager dersom vi lærer å kjenne vår egen kropp bedre. Slik kan vi starte tidlig med forebyggende tiltak. Det er en viktig oppfordring! Verneutstyr Det er viktig å bruke den beskyttelsen og de hjelpemidlene som forefinnes på arbeidsplassen. En riktig Malthushelt er han/hun som bruker verneutstyret riktig. Der det er påkrevd, bruk alltid: Hjelm Hørselsvern Beskyttelsesbriller Fallsikringsutstyr Synlighetsbekledning Vernesko Hansker Vær bevisst på hvordan du sitter, står, går, løfter, bærer, skyver eller drar. Bruk riktig løfteteknikk og ikke lek helt. Hjelpemidler er til for å brukes. Det spiller ingen rolle om det er travelt, eller varmt eller ukult. Du skal aldri begynne på en jobb før verneutstyret er på plass

12 Gode råd Hvil øynene Arbeider du med noe på en konstant armlengdes avstand, gi øynene hvile i form av variasjon. Metoden er enkel. Hver halvtime flytter du blikket over på noe som befinner seg langt borte. Dette hjelper deg til å avspenne musklene på netthinnen og skjerper blikket. Frisk luft Bytt ut luften i rommet - minst to ganger om dagen. Kjenn hvor mye klarere hodet blir. Ideell temperatur i et rom er faktisk i underkant av 20 grader. Mindre stress på under 5 minutter Her finner du noen avspenningsøvelser. Husk å puste helt ned i magen og husk å gjøre rolige bevegelser. Aldri rykk eller dra. Del 1 - løs opp Skulderøvelse 1 Heis skuldrene rolig opp og senk dem rolig ned. Pust i øvelsen. Inn når du heiser opp - ut når du senker dem. Gjenta ti ganger. Rydd! Det er mye mindre stressende å jobbe i et ryddig miljø enn midt blant en mengde rot. Kontorarbeidsplassen Selv om du ikke sitter konstant bak en PC, er det viktig å sitte riktig. Variert, men likevel godt. Skriver du mye i perioder? Ta korte og hyppige pauser - og strekk ut musklene

13 Skulderøvelse 2 La armene henge rett ned. Rull/lag sirkler med skuldrene mens du puster i øvelsen. 10 ganger fremover 10 ganger bakover Skulderøvelse 3 Legg venstre hånd på venstre skulder. Høyre hånd på høyre skulder. Lag store sirkler med albuene. 10 ganger fremover 10 ganger bakover 24 25

14 Del 2 - Tøy ut Kanskje de viktigste 2 minuttene du kan ha på jobben Husk å puste og gjøre rolige bevegelser. Aldri rykk eller dra. Sidestrekk Sitt på en stol. Hold ryggen rett. Ta venstre hånd og legg over hodet og over høyre øre. Dra rolig, med en jevn bevegelse slik at du kjenner at det strekker i nakke og hals. For å få en bedre strekk kan du skyve høyre hånd ned mot gulvet. Hold strekken i 15 sekunder. Gjenta to ganger til høyre og to ganger til venstre side. Nakketøyning Fold hendene rundt bakhodet. Bøy overkroppen litt fremover og dra hodet slik at du kjenner at det strekker godt i nakkemusklene. Hold i 15 sekunder Gjenta to ganger Anbefales flere ganger per dag 26 27

15 Mot musearm 1 Fold hendene og vreng dem slik at håndflaten peker utover. Strekk armene og kjenn hvor godt det strekker i underarmene. Hold. Skyv armene så langt til venstre som du klarer. Hold. Strekk mot midten og hold. Strekk mot høyre og hold. Når du strekker til sidene kan du kjenne hvor godt det strekker i muskulaturen i skuldrene. Husk rolige bevegelser og å puste i øvelsen. Gjenta tre ganger til hver side. Mot musearm 2 Strekk ut høyre arm og bøy håndleddet mens du vrir håndflaten innover. Bruk venstre hånden til å presse oppå høyre håndflate for å gi en ekstra god strekk. Pust og hold i 15 sekunder. Gjenta før du gjør øvelsen to ganger med venstre arm. Kjenn så godt det føles! 28 29

16 Spesielle arbeidssituasjoner På byggeplassen Mange byggeplasser har påbud om bruk av hjelm, vernesko, vernebriller, synlighetsbekledning og hansker. Personell som påtreffes uten hjelm risikerer å få muntlig advarsel, deretter skriftlig advarsel og til slutt bortvisning fra byggeplassen. Det samme gjelder manglende verne-/sveisebriller ved bruk av vinkelsliper og sveiseapparat. På byggeplasser i Norge er det nå påbudt med godkjent firma ID-kort. Dette skal bæres synlig til enhver tid. Malthus risikerer sanksjoner dersom påbudet ikke overholdes, og dette vil også få konsekvenser for den enkelte. Alle som jobber for Malthus skal benytte sikkerhetssele med line dersom du jobber et sted uten rekkverk, eller dersom du må fjerne rekkverket for å komme til. Dette gjelder på alle steder hvor høydeforskjellen er mer enn 2 meter. Det er også viktig at området merkes med skilt: Arbeid i høyden pågår. Ved bruk av lift, skal alle etablerte sikkerhetsrutiner følges til punkt og prikke hver gang. Malthus arrangerer egne sikkerhetskurs for lift, og som Malthusansatt er du firmaets ansikt utad når du er ute hos kundene. Derfor er det ekstra viktig at du alltid opptrer korrekt - i tillegg til at du gjør ditt ytterste for å å ta vare på din egen og andres sikkerhet. Maskiner og spesialutstyr Alle som fører maskiner skal ha gyldig sertifikat, førerkort, førerbevis, yrkesbevis, brukerbevis eller annen relevant godkjenning. I tillegg skal vedkommende ha fått tilfredsstillende opplæring i den aktuelle maskinen/det fagområdet som skal betjenes. Det er også et krav at bruksanvisninger for sikker bruk og vedlikehold av maskinen forefinnes, og at dette følges opp på en god måte. Arbeid i høyden Selv om du føler deg trygg fordi du har utført den samme arbeidsoppgaven mange ganger før, er det aldri akseptabelt å slurve med sikkerheten. Regelen er at det alltid skal være et beskyttende rekkverk (minst 0,9-1 m høyt), knelist og sparkebord når du arbeider i høyden

17 Riktig bruk av stillas Vær nøye med korrekt montering av stillaset. Montering av stillaser som er høyere enn 5 meter skal ledes og utføres av fagkyndige personer. Dette gjelder både oppsetting, utvidelse, forandring og demontering. Ethvert stillas skal kontrolleres og godkjennes før bruk. Godkjent stillas skal være merket med grønt skilt som angir eier, oppdragsgiver, den som har bygget stillaset, samt maks. tillatte belastning. Stillaser som ikke er godkjent, skal være merket med et spesielt varselskilt. Alle som arbeider på stillaset skal ha arbeidsinstruks som omhandler temaene: bruk, overbelastning, forandring av konstruksjonen og skilting. Det er forbudt å oppholde seg på rullestillas under flytting. Husk at ved å endre/flytte deler av et stillas kan du sette andre i fare. Det samme gjelder om du fjerner rekkverk/tildekking av utsparinger uten å sette det opp etter deg. Alle stillaser skal være godkjente. Personløftere og arbeidsplattformer Bruk aldri en arbeidsplattform uten å ha fått opplæring og godkjenning til å gjøre det. Den som utfører arbeidet må ta ansvar for egen og andres sikkerhet. Plassering på bakken er utrolig viktig. Alle former for løfteverktøy skal stå på et solid og plant underlag (aldri på skrå), og det er viktig å kjenne den enkelte maskins muligheter og begrensninger i arbeidshøyde og rekkevidde, for å sikre at den som skal jobbe i høyden får et godt utgangspunkt for arbeidet. Godkjent løfteredskap SKAL ha merkeskilt med sertifikatnummer og maks. tillatte arbeidsbelastning. Defekte/reparererbare løfteredskap skal merkes med HVIT farge - og fjernes fra bruksstedet. Når du jobber i høyden er det ekstra viktig å sikre løse gjenstander. Gå aldri under hengende last. Bruk mellomlegg dersom skarpe kanter kan skade løfteutstyret

18 Sikring av stige Tilfeldig bruk av stiger er den viktigste årsak til fallulykker. Stiger skal sikres mot utglidning, og kun brukes til midlertidig arbeid/adkomst. Enden skal stikke 1 meter over kant. Ved høyder over 2 meter skal stillas eller lift benyttes. Varme arbeider Her mener vi bygging, installasjon, montering, demontering, reparasjon, vedlikehold, etc. som involverer åpen ild, oppvarming, sveising, skjæring, lodding eller sliping. Alle som håndterer slike arbeider skal ha gjennomgått og bestått godkjent kurs. Vær også spesielt oppmerksomme på evt. eksplosjonsfare eller utvikling av røyk, gass, støv, skarpt lys, etc. og ta forholdsreglene alvorlig. Vinterarbeid Under vinterarbeid må vi være særlig oppmerksomme på glatt og vanskelig adkomst. Gode lysforhold er viktig for sikker adkomst. Bidra til felles sikkerhet ved utskifting av defekte lyspærer. Spikerpistol Det er 18 års grense og krav til sertifisering for bruk av slikt verktøy. Utvis spesiell aktsomhet ved bruk av boltepistoler: Oppbevar utstyret i et låst rom, kasse eller skap når det ikke er i bruk. Rens og kontroller pistolen etter bruk - hver gang. Ikke legg et upålitelig verktøy tilbake på plass uten å merke det med hva som er galt. Dersom pistolen ikke virker som den skal, sørg for å få den reparert

19 Farlige stoffer Sørg for å ha nødvendig verneutstyr til stede ved håndtering av stoffer og kjemikalier. Enkelte av de stoffer som brukes kan gi ubehag og helseplager, både akutt og på sikt. Vær forsiktig! Les det aktuelle HMS databladet nøye før du håndterer stoffene. Bruk alltid det anbefalte verneutstyret. Ta kontakt med leder dersom du er i tvil. Når kjemiske stoffer og/eller dets emballasje skal kastes, levér de som spesialavfall i henhold til anbefalingene på HMS databladet. Farlige stoffer skal alltid lagres forsvarlig. Sett dem alltid på plass etter bruk! Såpe og vann Vask hender og hud fri for kjemikalier før du spiser, røyker eller går på toalettet. Arbeidstøy som har fått flekker av olje, brennbare væsker eller kjemikalier skal skiftes snarest mulig og rengjøres. Det er spesielt viktig at slikt arbeidstøy skiftes/ vaskes ofte. Helst daglig. Viktige rutiner Renhold og orden er to av bærebjelkene med tanke på trivsel, helse, miljø og sikkerhet. Rydd etter deg - hver gang. Alt utstyr som ikke er i bruk skal ryddes på plass - hver gang. Avfall skal kastes - hver gang. God orden kan redde liv Når lyset er gått og rommet ligger i stummende mørke eller røyken ligger tykk og det står om sekunder, nytter det ikke å begynne å rydde seg vei. Sørg for at rømningsveier er åpne og tilgjengelige. ALDRI sett esker, materiell eller verktøy i veien for nødutgangene! 36 37

20 Fare for brannskader/brann Alle steder hvor maskiner eller utstyr kan slå gnister, brenne eller svi, krever spesielle forholdsregler. I Malthus betyr dette at riktig brannsluknings- og førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig. Liten brann Dersom det er mulig uten å sette deg selv i fare: Prøv å slukke brannen ved å kvele flammene med et brannteppe eller ved å rette strålen fra brannslukningsapparatet mot roten av flammen. Hvis du oppdager brann: Ta ansvar Aktiviser brannalarm Varsle andre, slik at alle kommer seg trygt ut Ring brannvesenet Husk å si: HVEM du er HVA som har skjedd HVOR det brenner I den grad det lar seg gjennomføre: Lukk dører og vinduer mot det brennende området. BRANN 110 Brannslukningsapparater: Alle godkjente apparater er merket med hvilke typer branner de er beregnet for

21 Elektrisk verktøy Montering, forandring eller reparasjon av el-verktøy og provisoriske anlegg skal bare utføres av fagfolk. Det burde være unødvendig å si, men: Stikk aldri løse ledninger direkte inn i støpsler. Bruk alltid profesjonelle sikringer. Defekt verktøy, kabel og støpsler skal alltid leveres til reparasjon umiddelbart. Rusfritt arbeidsmiljø I Malthuset har vi et klart standpunkt med tanke på rus og alkohol. Uansett om du jobber på kontor, fabrikk, anleggsleir eller byggeplass, er det absolutt forbudt å ruse seg eller å være beruset i arbeidstiden. Denne regelen forventer vi at alle ansatte og innleide følger til enhver tid. For å gjøre en god jobb for kundene og for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av inspirasjon og lagspill, trenger vi å holde fokuset skarpt og hodet klart. Enkelt, logisk og ufravikelig. En person som er ruset på jobb, utsetter seg selv og sine arbeidskolleger for uakseptabel risiko. Konsekvensene kan bli enorme og må unngås for enhver pris. Spør om hjelp Går du gjennom en vanskelig periode? Har du problemer i privatlivet eller oppdager at du begynner å få et anstrengt forhold til rusmidler? Gi oss en sjanse til å hjelpe deg. Selv om situasjonen kan virke fastlåst for deg, har vi metoder for å kunne støtte og komme med forslag til løsninger. Vær en god kollega Opplever du at noen på arbeidsplassen sliter, virker ruset eller mangler kontroll i hverdagen, send en bekymringsmelding til verneombudet, HMS-ansvarlig eller ta kontakt med personalsjefen. En slik melding er et bevis på at du bryr deg og viser ansvarlighet. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt

22 Vern det ytre miljøet Malthus har et bevisst miljøansvar. Vi arbeider hele tiden for å redusere forbruk og finne løsninger som bidrar til forbedringer. Støy Vi forplikter oss til å unngå å bidra til unødig støy for eventuelle naboer. Bruk av anleggsmaskiner skal kun utføres til avtalte tidspunkt. Hvis du søler olje, kjemikalier eller liknende skal det fjernes/ ryddes opp umiddelbart og hendelsen skal rapporteres. I anleggsarbeid skal alle verne om det ytre miljøet så godt det lar seg gjøre, også med tanke på vegetasjon, fornminner og dyreliv på stedet. Dette er ofte regulert med spesifiserte krav. Vi har ansvar for å undersøke om slike krav finnes og til enhver tid følge dem. Med hensyn til avfall på byggeplasser følger vi Forskrift om avfallssortering på byggeplasser. Selv om vi i produksjonen av modulene oppnår god kildesortering i produksjonshallene, skal vi ha fokus på avfallshåndtering også under monteringen. Fylling/tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder. Malingsrester skal behandles som spesialavfall

23 Kildesortering av avfall Alle i Malthus skal forsøke å redusere mengden avfall i så stor grad som mulig. Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Emballasje skal (om mulig) sendes tilbake med varetransporten. Resirkulerbart avfall som stål, papp/papir, treverk, plast og glass skal samles hver for seg og leveres til gjenvinning. Spesialavfall som spillolje, malingsrester, spraybokser, større batterier, løsemiddelavfall etc. skal samles og leveres til godkjent mottaker sammen med ferdig utfylt deklarasjonsskjema. Ta to skritt tilbake Bruk hodet Vis omtanke Følg instruksene nøye Ta forholdsregler Rapporter uønskede hendelser Arbeidsulykker kan unngås: Arbeidstilsynet registrerte 38 dødsfall som følge av arbeidsulykker per 15. desember Vi vil ikke bli en del av den statistikken. Faktum er at det for hver arbeidsulykke med fravær, statistisk sett har skjedd så mange som 29 ulykker med behov for førstehjelp. For hver førstehjelpsskade som skjer, har det oppstått 300 uønskede/farlige handlinger eller uønskede/farlige forhold. Derfor er det bedre å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Avvik i form av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing skal straks rapporteres til brannvesenet. (ref. forurensningsloven 39). La oss redusere risikoen til et minimum

24 Sjekkliste før du starter arbeidet: Sjekkliste under arbeidet 1. Stopp opp og tenk. 2. Skaff deg overblikk over arbeidsområdet. 3. Tenk gjennom oppgavene trinn for trinn. 4. Legg merke til om det er andre ting som foregår i området samtidig. 5. Tenk sikkerhet. 6. Identifiser farer/svake punkter. Legg merke til forandringer i oppgavene/ uventede hendelser underveis. Stopp hvis du er i tvil. Tenk nøye gjennom situasjonen. Det har du alltid tid til. Still deg selv følgende kontrollspørsmål: 1. Føler jeg meg trygg i arbeidet? 2. Er jobben andre gjør i min nærhet sikker? 7. Finn metoder for å kontrollere evt. farlige situasjoner. Vurder om dette er en god løsning før du setter i gang. 8. Sørg for at evt. farlige situasjoner er under kontroll før du starter en oppgave. Skriv rapport hvis det er avvik eller du finner grunn til bekymring

25 Vi er avhengige av deg Alle som rapporterer nestenulykker, tilløp til ulykker og farlige forhold bidrar til et sikrere og bedre arbeidsmiljø i Malthuset. Selv om det gikk bra denne gangen, kan utfallet bli verre neste gang dersom vi ikke får anledning til å lære av erfaringen og utbedre eventuelle forhold eller rutiner. Hvis du rapporterer, slipper andre å oppleve det samme som deg! Ta ansvar:. Logg rapporten direkte på PC en i vårt styringssystem via malthus.no (HMSK) eller bruk blokken og send rapport om uønsket forhold/hendelse til din over-ordnede eller verneombudet. TAKK SKAL DU HA! Førstehjelp i farta 48 BRANN POLITI AMBULANSE

26 Førstehjelp Rask førstehjelp kan: Redde liv Forhindre varige skader Forhindre at den skadede glir inn i koma Lindre smerte Bidra til at vedkommende blir raskere frisk Som første mann på skadestedet: Ta ledelsen Sikre skadestedet Skaff deg oversikt over situasjonen Tilkall hjelp - ring 113 Dersom flere kommer til: Organiser arbeidet med førstehjelp Fordel arbeidsoppgaver - vær klar og tydelig og gi enkle ordre Det er naturlig å være redd, men forsøk å opptre så rolig og bestemt som mulig. Min lille HMS / Førstehjelp i farta 2013 C Malthus Design & tekst: sitert.no - Illustratør: Ståle Ådland Vet du hvor førstehjelpsutstyret er? Den kunnskapen kan redde liv!

27 De første tre minuttene: Vurder situasjonen. Hvem kan vente? Konsentrer deg om dem som er livstruende skadet, men som kan hjelpes. Det er viktig å holde pasienten bevisst og så rolig som mulig: Snakk til Se på Ta på Det er ikke viktig hva du sier. Hensikten er å holde personen bevisst. Blikkontakt kan hjelpe til med å holde en person bevisst. Berøring virker beroligende. Livreddende førstehjelp: Det du gjør fra du har vurdert situasjonen til medisinsk personell kommer til stedet. Bruk sunn fornuft. Det er bedre å gjøre noe, enn ikke å gjøre noe i det hele tatt. Her er forslag til sjekkliste: Hvis det er fare for at pasienten har brukket nakke/rygg IKKE flytt på kroppen. Gi førstehjelp i den stillingen personen ligger. Får pasienten puste? (Bøy hodet bakover for å åpne opp og sørge for frie luftveier.) Stans blødninger. Hvis det ikke er fare for nakke-/ryggskader, velg riktig leie. Gjerne på siden (stabilt sideleie) eller med beina opp. Start gjenoppliving av bevisstløse personer som ikke puster (munn-til-munn-metoden). Fjern evt. blod, tenner og oppkast fra munnhulen før du setter i gang. Er dere flere på skadestedet - bytt på oppgavene. Legg gjerne tepper/jakker over pasienten. Det gir trygghet og forhindrer nedkjøling. Tenk sikkerhet for deg selv: I mørket - bruk refleksvest, slik at du ikke risikerer å bli påkjørt. Bruk hansker eller maske dersom det er blod/ kroppsvæsker involvert. Personer med brannskader/stort blodtap skal IKKE drikke. Er dere mange nok, la en person sitte ved den skadede og snakke med, stryke på og berolige vedkommende. Det spiller ingen rolle hva du sier bare du klarer å holde pasienten ved bevissthet til ambulansen kommer. 4 5

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn

Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn HMS HÅNDBOK VARSLINGSTELEFONER Brann 110 Politi 112 Medisinsk nødhjelp 113 Arbeidstilsynet 815 48 222 SFT Statens forurensningstilsyn 22 57 34 00 Side 2 av 17 VIKTIGE OPPLYSNINGER Ditt navn Telefon privat

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Dagskurs i førstehjelp. Det viktigste du kan lære

Dagskurs i førstehjelp. Det viktigste du kan lære Dagskurs i førstehjelp Det viktigste du kan lære Førstehjelp er den viktigste av alle speider ferdighetene Georg Washington Anders Christoffersen Sykepleier og med.stud Hovedinstruktør i Norsk Førstehjelpsråd

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring IS-2307 B Gratulerer med baby! Å være nybakt mor eller far er en ny fase i livet. Du har ansvar for noen som er helt avhengig av omsorgen din, og det kan være mye å passe på. Barnet er hele tiden i utvikling

Detaljer

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor.

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor. Case! Kristoffer har nettopp fått mopedsertifikat og moped til 16-årsdagen. Nå har han nettopp vært på speidermøte og kjører hjem. Det har regnet mye i det siste og skogsveien han kjører på er blitt glatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene Øvelsesbank Treningsprogram Når en setter opp treningsprogram for hver enkelt pasient må en velge ut de 5-7 viktigste øvelse for hver enkelt. Samtidig bør et program inneholde minst en øvelse fra hver

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

BÅDE HER OG NÅ OG I FRAMTIDEN. vondt minst én gang i uken, ifølge forskning.no.

BÅDE HER OG NÅ OG I FRAMTIDEN. vondt minst én gang i uken, ifølge forskning.no. LI KVITT HODEPINEN ÅDE HER OG NÅ OG I FRMTIDEN Med noen få enkle øvelser kan du myke opp muskler og ledd i og rundt hode og nakke, og få det mye bedre. Hvis du går målrettet fram og følger vårt grundige

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Førstehjelp og brann.

Førstehjelp og brann. Førstehjelp og brann. Mål: Være mentalt påkoblet og tenke forebyggende i forhold til brann og andre ulykker som skjer dag og natt. Slik kan vi, langt på vei, forhindre at uhell skjer. Være bedre i stand

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Det er stadig flere bevis for at ytelsen i et selskap er direkte knyttet til de ansattes velvære. Ettersom de fleste mennesker bruker hoveddelen

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

La mæ få klar det sjøl!

La mæ få klar det sjøl! Arbeidsmiljøenheten La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd la mæ få klar det sjøl ERGONOMI OG PEDAGOGIKK Innhold Selvhjulpne barn gir færre belastninger for de voksne 3 Styr

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke SUM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende styrke

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer