HMS årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS årsrapport 2014 1"

Transkript

1 HMS årsrapport

2 Innhold 1 Innledning Vernetjenesten Verneområder og verneombud Hovedverneombudet (HVO) HAMU og AMU Bedriftshelsetjenesten HMS-handlingsplan 2014 på foretaksnivå HMS på systemnivå IA-arbeidet Rusforebyggende arbeid Brannforebyggende arbeid Kjemikaliehåndtering Miljøledelse Strålevern Personalrettet smittevern Systematiske kontrollaktiviteter Medarbeiderundersøkelsen HMS-runden med risikovurdering HMS-avviksrapportering Rapportering av brudd på aml Sykefraværsrapportering Risikoanalyser Konsekvensanalyser (SWOT-analyser) Helsekontroller Interne revisjoner Følgende interne revisjoner er utført: Opplæring Opplæring av verneombud og medlemmer av HAMU og AMU Opplæring av ledere Tilsyn

3 1 Innledning Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke. HMS-arbeidet skal utøves gjennom systematisk gjennomføring av tiltak knyttet til krav som fremkommer i lov og forskrift. HMS-området er regulert av følgende lovverk: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (aml, arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24.mai 1929 nr.4) Lov om medisinsk utstyr (lov 1. desember 1995 nr. 6) Produktkontrolloven (lov 11.juni 1976 nr. 79) Forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6) Strålevernloven (lov av 12.mai 2000 nr. 36) Brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20) 2 Vernetjenesten 2.1 Verneområder og verneombud Verneombudets rolle er ifølge arbeidsmiljøloven å tilse et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette er grunnlaget og oppdraget for alle verneombud og fordrer et godt samarbeid mellom verneombudet og lederne i verneområdet. Se spesielt og 3.1.2, som omhandler aktiviteter og implementering i forbindelse med verneområder og verneombud. 2.2 Hovedverneombudet (HVO) HVO skal i likhet med alle verneombudene tilse at arbeidsmiljøloven overholdes og utøve en koordinerende rolle. HVO er medlem i HAMU, deltar i ulike råd, utvalg, prosjektgrupper og styringsgrupper på overordnet nivå. I løpet av 2014 har HVO gjennomført to møter med alle verneombudene og fire møter dedikert klinikk- og avdelingsverneombudene. Målet med møtene er å sikre at verneombudene har den kunnskap som skaper et godt grunnlag for utøvelse av verneombudsrollen. Ikke minst er det nødvendig med erfaringsdeling, som gir ideer til hvordan hver enkelt kan bidra i hverdagen. De ulike temaene har i hovedsak vært: stikkskadedirektivet, verneombudsavtalen, HMS-handlingsplan, sikkerhet med tanke på Ebola-smitte, oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, endrede prosedyrer ang. avvikshåndtering og IA, smittevernundervisning, integritet i arbeidslivet, helsefremmende arbeidsplasser, kollegastøtteordningen og brannforebyggende arbeid. 3

4 2.3 HAMU og AMU SiV HF har et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) på nivå 1 og seks arbeidsmiljøutvalg (AMU) på nivå 2. De seks AMU-ene er: AMU Klinikk medisin AMU Klinikk kirurgi AMU Klinikk medisinsk diagnostikk (KMD) AMU Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) AMU Servicedivisjon AMU Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) Prehospital klinikk rapporterer direkte til HAMU. HAMU har hatt seks møter, 70 saker er blitt behandlet, inklusiv godkjenning av protokoll og eventuelt-saker. HAMU har bestått av følgende medlemmer i perioden : Arbeidsgiverrepresentanter Varamedlemmer Adm.dir. Stein Kinserdal Klinikksjef Berit Grønning Nielsen Klinikksjef Finn Hall Klinikksjef Jørgen Einerkjær Kst. HR-direktør Jorunn Brekke Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Servicedirektør Jostein Todal Teknisk sjef Henry Dallager Arbeidstakerrepresentanter FTV NSF, Tone Woll Buer FTV Delta, Nina C. Clausen FTV Fagforbundet, Hilde Hatlo HVO, Mildrid Søndbø Varamedlemmer HTV NSF, Kari Merete Saltvik NITO, Linn-Cecilie S. Ørfeldt HTV Fagforbundet, Geir Tollefsen Klinikk-VO, Steinar M. Svimbil Mørken HAMU-sekretær Sven-Erik Andersen BHT Leder Bente Grindrud I 2014 har arbeidstakersiden, ved Tone Woll Buer (FTV NSF), hatt ledelsen av HAMU. 2.4 Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten (BHT) blir aktivt brukt ved SiV HF. BHT responderer på alle henvendelser, men for bedre å kunne planlegge arbeidet gjennom året, er det fortsatt ønskelig med klinikkvise forhåndsavtaler for hvert år. BHT utarbeider årsrapporter over sin aktivitet ved den enkelte klinikk/servicedivisjon og en samlet årsrapport for foretaket. Rapporten for 2014 ble lagt fram for HAMU i mars

5 3 HMS-handlingsplan 2014 på foretaksnivå Dette kapittelet beskriver arbeidet som er utført innenfor de enkelte HMS-områdene. 3.1 HMS på systemnivå Vernetjenestens rolle i organisasjonen HR-direktør fikk i oppdrag å fremme en sak til HAMU før nytt valg av verneombud. Hensikten var å tydeliggjøre vernetjenestens rolle og oppgaver med tanke på: at verneombudene vet hva som forventes i rollen at lederne er innforstått med vernetjenestens rolle og oppgaver å sikre at det er omforent forståelse mellom vernetjenesten og ledelsen i det viktige HMS-arbeidet HR, HVO og assisterende HVO hadde flere møter i sakens anledning. Følgende oversikter ble vedtatt og tatt i bruk: Verneombudsrollen (VO-rollen) - ivaretakelse av rollen i tildelt verneområde Verneombudsrollen (VO-rollen) - ivaretakelse av rollen ved deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU/HAMU) Evaluering av verneområder og verneombud-avtalen. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med ledere og verneombud som målgruppe. Konklusjonen ble at verneområdene fungerer, med noen justeringer grunnet driftsendringer og ønske om færre verneområder. Ved begynnelsen av 2015 var det totalt 55 verneområder. Et viktig funn var at et velfungerende verneombud i et stort verneområde fordrer aktiv bruk av verneombudsavtalen. Verneombudsavtalen videreføres for ny verneombudsperiode. 3.2 IA-arbeidet Det ble i 2014 inngått ny samarbeidsavtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), gjeldende t.o.m Den nye IA-avtalens mål er de samme som tidligere: Bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Avtalen vektlegger at det systematiske forebyggende HMS-arbeidet er avgjørende for å nå IA-målene, og at leder samarbeider med tillitsvalgte og verneombud i IA-arbeidet. Ved oppfølging av sykefravær legger den nye IA- avtalen vekt på dialogen mellom leder og ansatt på samme måte som før, men rapporteringen til NAV er redusert for sykefravær av kortere varighet Aktivitetsmålene for IA-arbeidet Aktivitetsmål innenfor IA i 2014 har vært innenfor IA-avtalens tre delmål: Sykefravær - Foretakets samlede sykefravær skal være maksimum 6,8 % - Leder skal analysere i hvilke grad sykefraværet er arbeidsrelatert og iverksette nødvendige tiltak i forhold til dette 5

6 Beholde og rekruttere personer med redusert funksjonsevne - Ansatte med redusert funksjonsevne skal, så langt det er mulig, få nødvendig tilrettelegging eller omplassering - SiV HF skal vurdere muligheten for mottak av kandidater som er avklart av NAV og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne Øke reell pensjonsalder - Redusere antall medarbeidere som benytter AFP-ordningen - Beholde kompetanse og arbeidskraft som det er vanskelig å erstatte Kapittel 4 beskriver de årlige systematiske kontrollaktivitetene. Disse aktivitetene bidrar til HMS-tiltak som understøtter aktivitetsmålene i IA-arbeidet Gravid og trygg på jobb Gravid og trygg på jobb har også i 2014 vært bemannet med jordmor i 40 % stilling og har vært drevet som et tilbud knyttet til HR-avdelingen. Ordningen er fra 2014 videreført i drift etter en prosjektperiode fra Hensikten med Gravid og trygg på jobb er å trygge den gravide og styrke jobbnærværet under graviditeten. Jordmor har i 2014 hatt kontakt med om lag 100 gravide medarbeidere. Det antas at dette er rundt 80 % av foretakets gravide. Målet er at alle våre gravide ansatte deltar i ordningen. Samtalene med den gravide og hennes leder har fokus på arbeidstakers medvirkningsplikt, trygging gjennom risikovurdering, vurdering av muligheter for tilrettelegging og mulighet for søknad om tilskudd fra NAV. Tilrettelegging er svært viktig for å øke arbeidsnærværet og har hovedsakelig bestått av endring av arbeidsoppgaver og tilrettelegging av turnus, blant annet med fritak for netter. 3.3 Rusforebyggende arbeid Det rusforebyggende arbeidet er en del av foretakets HMS-arbeid. Det er registrert åtte enkeltsaker i Bedriftshelsetjenesten har bidratt aktivt til foretakets rusforebyggende arbeid og har i 2014 bistått både med undervisning og oppfølging av enkeltsaker. I forbindelse med utarbeidelse av rutine for rustesting av helsepersonell, har bedriftshelsetjenesten vært en stor bidragsyter. SiV HF har egen rusforebyggende gruppe med åtte medlemmer. 3.4 Brannforebyggende arbeid 2014 har vært et aktivt år med et stort engasjement i det brannforebyggende arbeidet. Det er avholdt 4 møter i brannsikkerhetsgruppen. Praktiske brannøvelser o SiV Tønsberg og de nære lokasjoner: 702 ansatte deltok på de praktiske brannøvelsene. Deltakelsen var 73,1 %. Antall plasser er 960 fordelt på samtlige øvelsesdager og tidspunkter. o SiVs lokasjoner i Sandefjord, Larvik og Stavern hadde eget opplegg i regi av Larvik brannvesen. Brannseminar i det store auditoriet, der målgruppen var ledere. Brannvesen og politi bidro med temaet samhandling og forventninger. SiVs brannvernledere og deler av brannsikkerhetsgruppen deltok på dagsseminar i brannsikkerhet ved if sikkerhetssenter i Hobøl. Sertifiseringskurs for varmearbeider, hvor 12 medarbeidere fra Servicedivisjonens bygg- og eiendomsavdeling deltok, der alle besto den avsluttende eksamen. 6

7 3.5 Kjemikaliehåndtering Forvaltningen av kjemikaliehåndtering er regulert i arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven og kjemikalieforskriften. Foretaket har en utstrakt bruk av giftige/helsefarlige kjemikaler/stoffer. Det elektroniske stoffkartoteket ECOonline er tatt i bruk som verktøy for å ivareta lovens krav. I 2014 har det vært jevnlige fagmøter, hvor deltakerne har vært ansvarlige for stoffkartoteket på klinikkene, yrkeshygieniker fra BHT og HMS-rådgiver. I henhold til forskrift om utførelse av arbeid, 31-1 er modulen ECOonline Exposure innkjøpt for å ivareta kravet om register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly. Registeret skal implementeres i løpet av Yrkeshygieniker i BHT blir aktivt brukt både ved veiledning og opplæring. 3.6 Miljøledelse Det har vært arbeidet systematisk med tiltak definert i HMS-handlingsplan for 2014, for å nå målene bestemt i Klima- og miljøprogram for perioden CO2-utslippet er redusert med 8,3 % sammenlignet med Avfallsmengden øker i takt med økt aktivitet. Totalt avfall i 2014 ble kg. Sorteringsgraden er økt fra 32,3 % i 2010 til 44,5 % i Det ble en liten nedgang i 2014 til 36,35 %. Målet om 45 % reduksjon innen 2015 er realistisk. Miljøavvik Det er en økning i antall meldte miljøavvik. Økologisk mat serveres i kantinene, og det arbeides kontinuerlig med å utvide tilbudet. Produksjonskjøkkenet har som intensjon å øke tilbudet av økologisk mat til pasientene. Det serveres nå kun økologisk kaffe i kantinene. Sentrallageret har utfaset produkter med palmeolje. Miljøskadelige stoffer er risikovurdert og substitusjonsvurdert ihht produktkontrolloven. I 2014 var det 108 miljøskadelige stoffer i bruk, en økning på fem produkter fra Dette tilsvarer imidlertid en reduksjon på 19 % fra Målet er en reduksjon på 10 % innen Opplæring miljøledelse Opplæringsvideoer med vekt på humor er tatt i bruk i miljøkampanjen Grønt miljø - vår hverdag og brukes blant annet i opplæringen av nyansatte. Handlingsplan og opplæringsmateriell er utarbeidet og ligger tilgjengelig på intranettet. Ledere med resultatansvar skal sørge for generell opplæring og bevisstgjøring av sine ansatte. Andre tiltak Kaffekrus i plast er utfaset. 7

8 3.7 Strålevern Strålevernkoordinator er virksomhetens kontaktperson mot Statens strålevern og arbeider for at virksomheten oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen. I løpet av året har man søkt Statens strålevern om utvidet godkjenning for Nukleærmedisin for bruk av 223Ra og dessuten en søknad om blodbestråler basert på røntgen. Det har i løpet av året vært høy undervisningsaktivitet i strålevern ved avdelinger/seksjoner som har hatt behov. Kartlegging av stråledoser gitt ved operasjon av radiusbrudd og ankelbrudd er begynt. De første tallene er innrapportert til strålevernkoordinator. 3.8 Personalrettet smittevern Personalrettet smittevern er preget av forebyggende tiltak, som kontroll og oppfølging av ansatte gjennom egenmeldingsskjemaet, oppfølging av stikkskader, vaksinasjoner og smitteoppsporinger. Egenmeldingsskjemaet (vedrørende MRSA, Tbc og Hepatitt B) fungerer. Foretaket har i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet også i 2014 tilbudt influensavaksine til såkalte risikogrupper av ansatte og til alle ansatte med pasientkontakt. Smittevernoverlegen, hygienesykepleierne og BHT har samarbeidet om markedsføringen og vaksineringen. Mange har benyttet seg av tilbudet. Det har vært totalt 612 influensavaksinasjoner, 370 færre enn i Hepatitt B-vaksinasjon til spesielt utsatte grupper er et forebyggende tiltak som 127 ansatte benyttet seg av, i tillegg til 6 kombinertvaksinasjoner Hepatitt A+B. Dessuten er 10 vaksinert mot difteri/stivkrampe. All vaksinering utført av BHT innrapporteres forskriftsmessig til det sentrale SYSVAK-registeret. Det har også i 2014 vært enkelte smitteoppsporinger knyttet til forekomst av tuberkulose og MRSA. Dette er sykdommer som vil representere tilsvarende utfordringer for oss også i årene som kommer. 4 Systematiske kontrollaktiviteter For å ivareta det systematiske forbedringsarbeidet, gjennomføres årlige kontrollaktiviteter. 4.1 Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i september Svarprosenten i 2014 var 74 %, og det er en nedgang på 6 % fra Medarbeiderundersøkelsen er en del av MUSIK-konseptet. Den er utgangspunkt for det systematiske arbeidet med å videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeider i den enkelte seksjon. Dette skjer ved gjennomføring av gruppesamtale og medarbeidersamtale. 8

9 4.2 HMS-runden med risikovurdering Årlig gjennomføres HMS-runde i hvert verneområde i perioden fra januar til og med februar. HMS-runden med risikovurdering er gjennomført i 2014 for de fleste ansvarsområdene. 4.3 HMS-avviksrapportering KPR og KFMR benytter EQS som avvikssystem, de andre klinikkene bruker TQM Helse HMS-avviksrapportering TQM Helse for klinikkene Medisinsk diagnostikk, Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk, Prehospital klinikk og Servicedivisjonen Det har vært rapportert HMS-avvik i HAMU for både 1. og 2. tertial Tredje tertial inngikk i HMS-avviksrapporteringen for hele 2014 i HAMU-møtet i juni Hendelse med ansatt Antall avviksregistreringer i forhold til hendelse med ansatt er redusert sammenliknet med 2013 (fra 195 til 174). Fare for blodsmitte Hendelsen fare for blodsmitte har økt med 8 hendelser (fra 66 hendelser til 74). Vold/trusler om vold og psykososiale forhold Hendelsen vold/trusler om vold og psykososiale forhold er redusert med 10 hendelser (fra 35 til 25). Annen type skade Hendelsen annen type skade er redusert med 19 hendelser (fra 94 til 75) Andre HMS-avvik Antall avviksregistreringer i forhold til andre HMSavvik har økt med 171 hendelser sammenliknet med 2013 (fra 277 til 448). Brannvern Hendelser med brannvern har økt (fra 33 til 70). Organisatoriske forhold Hendelser som skyldes organisatoriske forhold har økt med 103 hendelser (fra 174 til 277). Sikkerhetsforhold Hendelser som skyldes sikkerhetsforhold har økt med 10 hendelser (fra 41 til 51). De andre avviksområdene innenfor HMS (avfall, bygg-uteområde-inventar, elsikkerhet, produktkontroll og forurensning - ytre miljø) har svært få avvik. 9

10 4.3.2 HMS-avviksrapportering for KPR og KFMR KPR Trend HMS-avvik, alle avdelinger Trend systemavvik, alle avdelinger HMS-avvik personal viser en nedgang i antall meldte hendelser på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Avdeling for rusbehandling i T Psykiatrisk fylkesavdeling og Nordre Vestfold DPS viser en økning. Psykiatrisk fylkesavdeling melder at 14 avviksmeldinger er knyttet til én pasient. Samtlige avdelinger melder om systematisk oppfølging av avvik både i forhold til den enkelte ansatt og i behandling av sakene i kvalitetsrådene. Antall meldte systemavvik og forbedringsforslag er økende fra 2. til 3.tertial De fleste avvik gjelder IKT/PAPS (feil i system). Noen meldinger er knyttet til feil på nybygg. Det er også meldt om et alvorlig branntilløp i november ved Psykiatrisk fylkesavdeling. Denne hendelsen har ført til at det arbeides med en delplan beredskap for Klinikk psykisk helse og rusbehandling knyttet til evakuering i forbindelse med brann og bombetrusler. 10

11 KFMR I 2014 ble det registrert syv hendelser med ansatt og 15 hendelser i kategorien andre HMS-avvik. 4.4 Rapportering av brudd på aml Foretaket jobber målrettet med å redusere brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Det er ikke toleranse for brudd på lover og avtaleverk. Det arbeides med å inngå avtale med organisasjonene om dispensasjoner, og det forventes at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere ut over det finner løsninger som ikke bryter med lover og avtaleverk. Det har vært rapportert aml-brudd i HAMU både for 1. og 2. tertial. Tredje tertial inngikk i aml-bruddrapporteringen for hele 2014 i HAMU-møtet i mars På foretaksnivå var antall aml-brudd i 2014 på nivå med antall aml-brudd i Da var det totalt aml-brudd, mens det i 2014 var totalt aml-brudd, det vil si en økning på 1 %. 11

12 4.5 Sykefraværsrapportering Sykefraværet har vært rapportert to ganger i HAMU for Sykefraværet for hele 2014 ble rapportert i HAMU i mars Utviklingen av sykefraværet i 2014 har vært behandlet i klinikkenes/servicedivisjon arbeidsmiljøutvalg med unntak av Prehospital klinikk, som har levert egen redegjørelse. I tillegg har sykefraværet blitt vurdert og fremlagt muntlig i møtene. For året 2014 var det et mål at sykefraværet på foretaksnivå ikke skulle være høyere enn 6,8 %. I tillegg har lederne egne krav på sykefraværsprosent i sine lederavtaler. Grafen nedenfor viser at SiVs totale sykefravær i 2014 ble 7,2 %, det vil si på samme nivå som i Ettersom målet for 2014 ikke ble nådd, bør målet om et sykefravær på maksimum 6,8 % på foretaksnivå videreføres. Sykefravær pr. ansvarssted Pr Pr Sykehuset i Vestfold HF totalt 7,2 % 7,2 % (70) MEDISINSK KLINIKK 7,7 % 6,6 % (71) KIRURGISK KLINIKK 6,6 % 6,8 % (73) KLINIKK PSYK HELSE OG RUS 7,9 % 8,0 % (74) KLINIKK FYS MED OG REHAB 6,8 % 6,6 % (75) KLINIKK MED DIAGNOSTIKK 5,0 % 7,5 % (77) SERVICEDIVISJON 8,8 % 7,9 % (78) ADMINISTRASJON 4,0 % 4,9 % (79) PREHOSPITAL KLINIKK 7,2 % 7,5 % 12

13 4.6 Risikoanalyser Risikoanalyse er pålagt gjennom HMS-lovgivningen. Risikovurdering er et aktivt verktøy for mange av lederne i HMS-arbeidet. I tillegg blir noen utvalgte HMS-indikatorer risikovurdert tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang (LGG). 4.7 Konsekvensanalyser (SWOT-analyser) SiV HF har et eget analyseverktøy for utredning av arbeidsmiljøkonsekvenser ved endringer, omstillinger og nedbemanninger i tråd med de krav som settes i arbeidsmiljøloven 3-1. Metoden er godt innarbeidet og har i løpet av 2014 blitt brukt der det har vært behov, enten ved omstillinger eller større endringer. 4.8 Helsekontroller Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilbyr helsekontroller rutinemessig ifølge forskrift til arbeidstakere som gjennom sitt arbeid er spesielt eksponert for ioniserende stråling (rtg- /gammastråler), cytostatika, biologiske faktorer, giftige stoffer/gasser, støy, har ¾ av arbeidstiden som nattarbeid eller tidligere har vært eksponert for asbest. Helsekontrollene følger en periodisk syklus på cirka tre år. Det er utført elleve helsekontroller i 2014, hovedsakelig fra KPR. 4.9 Interne revisjoner Følgende interne revisjoner er utført: Miljøvernrevisjon ved 15 seksjoner HMS-revisjon ved syv seksjoner 5 Opplæring 5.1 Opplæring av verneombud og medlemmer av HAMU og AMU Verneombud og medlemmer til AMU og HAMU velges for to år av gangen. Perioden slutter med like tall er det første året i inneværende periode Obligatorisk grunnopplæring Det var ingen grunnopplæring i HMS ( 40-timerskurset ) i HMS-dagen Den årlige HMS-dagen ble arrangert 5. desember for alle lederne, medlemmer i HAMU og AMU, hovedtillitsvalgte, verneombud og BHT. Hovedhensikten med HMS-dagen er å gi inspirasjon og motivasjon i HMS-arbeidet. Årets hovedtema var kryssende forventninger. Samspillet mellom trygge og tydelig ledere og kunnskapsrike verneombud som kjenner sin rolle gir grunnlag for et helsefremmende arbeidsmiljø. Årets konferanse var ment å tydeliggjøre dette. Hovedforedraget var ved komiker/foredragsholder Christine Koht, som snakket om temaet arbeidsglede. Årets Arbeidsmiljøpris ble gitt til produksjonskjøkkenet. 13

14 5.2 Opplæring av ledere Obligatorisk todagerskurs i HMS for alle ledere Obligatorisk todagerskurs i HMS for alle ledere med personalansvar ble avviklet høsten Kurset ble holdt ti ganger med kursleder Hilde Svanevik, jurist fra Arbeidsmiljøsenteret i Bergen. Målet var at lederne skulle oppnå forståelse og kompetanse for å kunne utføre sitt HMS-ansvar som en naturlig del av den ordinære styringen av virksomheten. Opplæringen baserte seg på Arbeidstilsynets veiledning og ga en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og det systematiske HMS-arbeidet. Ansvar, oppgaver og roller i det praktiske arbeidsmiljøarbeidet ble vektlagt spesielt, i tillegg til refleksjon og dialog Torsdagsundervisningen for ledere Torsdagsundervisningen for ledere har hatt følgende HMS-temaer i 2014: Hvordan planlegge for riktig bruk av ressursene når vi trenger dem, og hvordan iverksette i GAT? Hva betyr arbeidsgivers styringsrett og medarbeiders medbestemmelsesrett i praksis? Hvordan kan vi tidlig fange opp og håndtere konflikter på lavest mulig nivå? Hvordan unngå at medarbeidersamtalen blir et tungt årlig ritual? Retningslinjer for registrering av avtalte aml-rammer og dispensasjoner i GAT Ferieplanlegging og ferieloven Hva gjør vi med ledere og medarbeidere som ikke helt passer i den jobben de har akkurat nå? Et viktig mål for en leder er å få energi inn i organisasjonen, men hvordan gjør jeg det nå? Viser dessuten til kap , som også gjaldt for lederne. 6 Tilsyn Det har vært tilsyn innenfor miljøsertifisering og brann i Veritas gjennomførte miljøsertifisering i februar Innenfor brann har det vært to tilsyn. Tilsynsavdelingen i Larvik brannvesen gjennomførte tilsyn på Sykehuset i Vestfold, Larvik. Det ble ikke avdekket avvik. Tilsynsavdelingen i Larvik brannvesen gjennomførte tilsyn på Søndre Vestfold DPS, Larvik. Det ble ikke avdekket avvik. 14

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2015. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2015 Versjon: 1.0 1 HMS-årsrapport 2015 1 Innledning... 3 2 HAMU/AMU... 3 3 Vernetjenesten... 4 3.1 Hovedverneombudet... 4 4 HMS-handlingsplaner... 4 5 IA-arbeidet... 4 4.1 Gravid og trygg

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

HMS årsrapport 2012. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2012. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2012 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 12.05.11 Sak nr: 34/2011 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: ÅRSRAPPORT HMS 2010 Trykte vedlegg: Bakgrunn for saken I henhold til Arbeidsmiljølovens 7-2 (6) skal arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Avvik med ref. lov. avvik

Avvik med ref. lov. avvik Rapportering av etter eksterne til Helse Sør-Øst,.halvår 2, Vestre Viken HF 9.. Rød skrift = 2 Helse Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer