Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud"

Transkript

1 Flekkefjord Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen i Utviklingsplanen 2030 (UVP 2030). Dette har vi samlet under noen få overskrifter nedenfor. I tillegg sender vi med diverse vedlegg som vi henviser til. Disse vedleggene er flere brev som Tillitsvalgte/verneombud ved SSF har sendt til Direktør, styreleder og styret i SSHF samt til prosjektleder UVP Noen av disse brevene er også omtalt offentlig..diverse referater fra møter mellom Tv/vo og Sykehusledelse ligger med vedlegg. Disse vedleggene ble også sendt til "Terramar" som hadde oppdraget for ekstern kvalitetssikring av UVP Alle brev og referater har kommet til etter Dialogkonferansen for SSHF , der prosjektleder UVP 2030 gikk ut med at Modell 3, ett sykehus, var den eneste bærekraftige modell. Dette satte i gang sterke reaksjoner i hele Lister regionen, med bl.a fakkeltog i Flekkefjord der 5000 møtte opp. Flere avdelinger ved SSF vil komme med høringssvar til Utviklingsplan Disse stiller tillitsvalgte og verneombud seg bak. Representativitet SSHF består av 3 sykehus. I forhold til en prosess som skal vurderer framtidig sykehusstruktur er det meget vesentlig at representasjonen er bred geografisk da det ellers vil være stor fare for at objektiviteten ikke ivaretas, men egne interesser får fokus. Det har vist seg at fagpersoner har ulike synspunkter/meninger etter bo-/arbeidsstedets adresse. Vi mener at det har vært uheldig at en så stor andel av personer i sentrale posisjoner bor/ arbeider i Kristiansand. Arbeidsgruppen Virksomhet har stor innflytelse. Disse leder prosjektarbeidet og er premissleverandører til eksterne konsulent firma som brukes i prosjektet. I tillegg skal de samme personer vurdere innkomne høringsuttalelser og avgi sin innstilling til adm. direktør. Vi er meget kritiske til dette og frykter at prosessen ikke ivaretar behovene til menneskene som har lengst avstand til Kristiansand. Også i vesentlige arbeidsgrupper var SSF totalt fraværende i starten. Det står i mandatet at alle sykehus enheter skal være representert og at møtene skal legges til alle 3 sykehus. I tillegg skal alle delta i minst 4 møter. Dette er ikke oppfylt. (vedlegg 1 og 6 s. 1 og 2) Det er alvorlig at representanter fra SSF som i 2 av 3 modeller vil få drastiske endringer ikke en gang er representert. For å rette opp i dette har representanter fra SSF kommet med etter hvert. Fremstilling av organiseringen slik den står nå, gir et øyeblikksbilde av gruppesammensetningen slik den ser ut per dags dato. Det kommer dermed ikke godt nok fram at SSF har hatt begrenset mulighet til å påvirke innholdet og mange av føringene i UvP 2030.

2 3 Modeller mulighetsrommet Vår opplevelse av prosessen er at den i stor grad dreier seg om et ønske et storsykehus/ universitetssykehus i Kristiansand. Det oppleves som man står i fare for å ofre lokalsykehusenes viktige funksjon for at det skal realiseres et prestisjeprosjekt i Kristiansand. Tre ulike sykehusmodeller skulle utredes likeverdig. Dette er ikke gjort (Se vedlegg 6 s.3) Det kommer heller ikke tydelig fram hvordan modellene har framkommet. Hvorfor har modell 2 akuttilbud men ikke fødetilbud på de små sykehusene? Det savnes en vurdering av mulighetsrommet. Det blir hele tiden understreket at det ikke er tatt noen avgjørelse ennå. Samtidig går prosjektleder ut på Dialogkonferansen og i media og sier at det finnes bare et bærekraftig alternativ. Da prosjektleder informerte om dette på Dialogkonferansen 22/1-14 var ikke Arbeidsgruppen Virksomhet og heller ikke Direktør informert. Prosjektleder skal levere sin innstilling til administrerende direktør som igjen skal gi sin innstilling til styret. Hans holdninger og synspunkter vil sannsynligvis prege denne innstillingen selv om det sies noe annet. ( viser til brev fra tv, vedlegg 9). Viser også til de reaksjoner dette skapte i kommunene i Lister. Innad i sykehuset presiseres det at alle tre alternativer er like aktuelle. Utad til befolkningen skapes det et klart inntrykk av at konklusjonen er ett sykehus på EG I tillegg går leder for kirurgisk klinikk ut med et forslag om helgestenging som kolliderer med forventningene om utvidet funksjon og minimumsforslaget om å fortsette med vaktordning som nå. Dette vil medføre at modell 1 gradvis svekkes og de vil ikke klare å opprettholde samme oppgaver og funksjoner som i dag. Disse erfaringene gjør at skepsisen til prosessen har økt underveis. Samarbeidsklima involvering konsensusbaserte beslutninger At ledelsen ønsker et stort sykehus underbygges også av at når det kommer kritikk til prosessen så har det vært flere eksempler på at det har kommet represalier fra representanter i ledergruppen som har vært meget ubehagelige for reresentanter SSF. Det har blitt oppfattet som truende og forsøk på å gi de som kommer med kritikk til UVP 2030 munnkurv. Slike ubehageligheter vil naturlig nok medføre at en vegrer seg med å komme med kritikk da det er meget ubehagelig for dem som opplever det. Det gjelder i like stor grad de som ikke får direkte kritikk men som er deltakere på møtene. (Se vedlegg 8 og 10) I stedet for å se på en del innvendinger som konstruktive innspill/synspunkter kommer det ofte motargumenter for å slå i hjel argumentasjon som taler i mot modell 3 (1 stort sykehus) Vi har vist til undersøkelser / forskning som taler i mot store sammenslåinger både faglig og økonomisk. Vi opplever det som om disse innspillene ignoreres.

3 I forhold til metoder og arbeidsmåter for arbeidsgruppene sier UVP at arbeidet er konsensusbasert og det protokolleres ikke dissenser. (veldegg som viser hvor det står?) Et for strikt krav om konsensus kan i praksis gi en liten minoritetsgruppe som handler ut fra egeninteresser en effektiv vetomakt om avgjørelser som tas. I noen tilfeller vil konsensusbaserte beslutningsprosesser anspore gruppetenk, en situasjon hvor folk endrer sine meninger slik at de gjenspeiler det de tror andre ønsker at de skal tenke, noe som fører til en situasjon der en gruppe fatter en beslutning som ingen i gruppen anser som vis. Det kan også føre til at noen få dominerende individer foretar alle avgjørelser. Volum kvalitet Listerregionen ønsker ikke å miste den tryggheten det er å ha et sykehus med akuttfunksjon/fødeavdelingen til fordel for at Kristiansand skal bli større. SSF har selektert bort spesielle ting som de ikke skal utføre, f.eks cancer kirurgi og utfører idag kirurgi som det er store volumer av. Stort volum pr lege mener vi er ensbetydende med kvalitet. På noen fagfelt er volumet pr. lege ved SSF større enn på SSK. I fremtiden ønsker vi å videreføre overnevnte praksis. Vi ønsker at LEON-prinsippet skal ligge til grunn for sykehusdriften. (Lavest effektive omsorgsnivå) Kvalitet måles på mange områder og på mange måter. I de årlige brukerundersøkelsene fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten / Helsedirektoratet scorer Sykehuset i Flekkefjord svært bra på kriterier som: forhold til pårørende, pleiepersonell, standard, organisering, utskriving og samhandling. Den nyeste undersøkelsen i september 2014 viser at Flekkefjord scorer høyere enn Kristiansand på de nevnte områder. For helsemyndighetene er disse undersøkelsene sentrale i arbeidet med kvalitet/kvalitetsforbedring. Vi kan ikke se at disse undersøkelsene er blitt vektlagt noe særlig i UVP 2030 til tross for at dette er sentrale kvalitetsmålinger fra helsemyndighetene. Sykehuset i Flekkefjord er lite og oversiktlig, noe som medfører smidighet og effektivitet. Dette er trolig en mangelvare ved flere sykehus i Norge. Det er i tillegg kort avstand mellom spesialistene noe som medfører helhetlig pasientforløp. Avslutning Etter vårt skjønn vil det være en langt høyere risiko å satse på en radikal omorganisering av sykehusfunksjonene ved SSHF som bygger på en rekke usikre forutsetninger slik det er beskrevet i Modell 3( ett sykehus) enn å bygge videre på den kompetanse og struktur som vi har(modell 1). Tilpasning til fremtiden bør skje gradvis som respons på de forandringer man observerer og ikke på bakgrunn av en usikker og antatt fremtid sett gjennom glasskula. Vedlegg 16

4 Fra tillitsvalgte og verneombud ved SSF

5 Vår dato Deres dato Vår referanse Deres referanse Finn Gjerull Rygh TERRAMAR Ekstern Kvalitetssikring av Utviklingsplan 2030 I forbindelse med ekstern kvalitetsvurdering av Utviklingsplan 2030 oversender vi dokumentasjon vedrørende kritikk av prosessen. Dokumentasjon sendes som vedlegg i nummerert rekkefølge. _ I utviklingsplan 2030 dreier det meste seg om å styrke sykehuset i Kristiansand slik at det kan bli et fremtidig universitetssykehus. Det oppleves som man står i fare for å ofre lokalsykehusenes viktige funksjon for at det skal kunne realiseres et prestisjeprosjekt i Kristiansand. Tre ulike sykehusmodeller skulle utredes likeverdig. Dette er ikke gjort. Vår kritikk gjelder også objektiviteten til sentrale personer i prosessen. Disse leder prosjektarbeidet og er premissleverandører til eksterne konsulent firma som brukes i prosjektet. I tillegg skal de samme personer vurdere innkomne høringsuttalelser og avgi sin innstilling til adm. direktør og dette stiller vi oss undrende til. Mvh Kari Marie Løvland; HTV NSF SSF Thorsten Janvin; HTV Fagforbundet SSF Anne Kari Jansen; FTV Forskerforbundet SSHF Jens Siemsglüss; HTV DNLF SSF Bjørg Evjen- Olsen; TV DNLF SSF Torunn Tjørhom Abrahamsen; TV Jordmor foreningen Michael Goepel; HVO SSF Liv Hellen Skjold Rafoss; Ansattes styremedlem SSHF Postadresse Besøksadresse Telefon Administrasjonsadresse Foretaksregisteret Telefaks Telefon

6 Vedlegg iht. prosessen i Utviklingsplanen 2030 SSHF. (Det vil også i møtet kunne fremlegges andre dokumenter). Vedlegg 1: : Henstilling om deltagelse i arbeidsgruppe for virksomhetsutvikling2030 fra Ingeborg R. Eikeland ass. avdelingsleder kir. og anestesi avd. SSF Vedlegg 2: E- post sendt fra Per Torgersen. Vedlagt saksunderlag fra Sintef. Møte Vedlegg 3: Brev til Jan Roger Olsen og hans stab, fra tillitsvalgte og hovedverneombud ved Sørlandets Sykehus, Flekkefjord Vedlegg 4: Kommentar til helse sør øst 12 punkter for medvirkning i omstilling Vedlegg 5: Dialogmøte med sykehusledelsen-ledere / TV SSF Vedlegg 6: Gult grønt dokument prosessfeil Vedlegg 7: Dialogmøte referat Vedlegg 8: Kommentar fra TV i Arendal vedrørende innhold og form på dialogmøtet Vedlegg 9: Brev fra tillitsvalgte Vedlegg 10: Agenda for møtet og referat Dialogmøte mellom adm. direktør og ansattes representant i styret Vedlegg 11: Forslag til presiseringer til revidert oppdragsbeskrivelse for ekstern kvalitetssikring av utviklingsplan Presentert av Kari M. Løvland, HTV NSF i oppstartsmøte med Terramar. Vedlegg 12: E - post fra foretaksjurist Inge Valentin Bakke vedrørende foredrag holdt for ledere ved SSHF (merk datoen!) (Presentasjonen vedlagt: Foil er av interesse). Vedlegg 13 a, b, c: Brev Helseministeren a) Thorstein Janvin, b) Kari Løvland, c) Liv Hellen Skjold Rafoss Vedlegg 14: Referat fra Nina Førland ang. møte mellom TV, ansatt styremedlem, adm. direktør, styreleder, nestleder Vedlegg 15: Rapport fra Norges Handelshøyskole link Vedlegg 16: Rapport fra Bjarne Jensen

7 Vedlegg 1: 17 april 2013: Henstilling om deltagelse i arbeidsgruppe for virksomhetsutvikling2030 fra Ingeborg R. Eikeland ass. avdelingsleder kir. og anestesi avd. SSF Fra: Ingeborg Rønning Eikeland Sendt: 17. april :49 Til: Annette Echricht Solinski; Marit Modalsli Larsen; Christian Stremme; Venke Njølstad; Rune Halvorsen Staddeland; Michael Goepel; Wolfgang Baum; Kari Marie Løvland; Thorstein Janvin; Michael Goepel Emne: Utviklingsplan 2030 Som tidligere beskrevet ønsker vi å sende en henstilling om deltakelse i arbeidsgruppe for virksomhetsutvikling. Nå er Annette tilbake, og siste brikke falt på plass nå har alle undertegnede sagt seg villige til å stå under denne henstillingen. Det er fortsatt ikke for sent å komme med innspill, men dersom jeg ikke hører fra dere innen fredag sender jeg brevet som det står under. Ber dere sjekke titler har ikke stålkontroll på alle. Ingeborg Utviklingsplan 2030 SSHF I arbeidet med Utviklingsplan 2030 skal det være lagt til rette for faglige innspill og diskusjoner med ansatte og brukere fra virksomheten. Vi reagerer på at ingen fra SSF er representert i arbeidsgruppen for virksomhetsutvikling. Det er beskrevet at gruppen er sammensatt av anerkjente fagpersoner fra alle sentrale virksomhetsområder med god fordeling mellom alle sykehusenhetene. Refererer til samtale med Birgitte Langedrag om saken, som lovte å ta dett videre til prosjektledelsen. Henviser til mandatet til arbeidsgruppen: Arbeidsgruppe for virksomhetsmessig utvikling har følgende mandat: Bidra i drøftinger og avklaringer av alle viktige spørsmål og problemstillinger som kommer opp ifm utarbeidelsen av plan for utvikling av virksomheten ved SSHF. Bidra med presisering av forutsetninger for endring og utvikling, drøfting av strategiske føringer, status, analyser og beregninger og vurdering av alternative løsninger for fremtidig utvikling. Bidra med kvalitetssikring av fremlagt materiale, enten ved egen kunnskap eller ved å innhente relevant kunnskap Ta opp problemstillinger og legge frem relevant materiale som ikke blir tatt opp av prosjektledelsen og som er innenfor mandatet for prosjektet. Dette er, slik vi ser det, den viktigste gruppen hvor arbeidet med strategisk utvikling foregår. I disse diskusjonene ønsker SSF å være til stede. Vi ønsker sterkt at SSF skal være representert i arbeidsgruppe for virksomhetsutvikling.

8 Med vennlig hilsen Annette Solinski Avdelingsleder medisinske fag SSF Marit Modalsli Larsen Avdelingsleder kirurgiske fag SSF Christian Stremme Avdelingsleder anestesiavdelingen Venke Njølstad Avdelingsleder Medisinsk serviceavd. SSF og Radiologisk avd. SSF Rune Halvorsen Staddeland Enhetsleder for teknisk/medisinteknisk avdeling Wolfgang Baum Tillitsvalgt legeforeningen SSF Kari M Løvland HTV for NSF ved SSF Thorstein Janvin Hovedtillitsvalgt Fagforbundet SSF Michael Goepel Hovedverneombud SSF Ingeborg Rønning Eikeland Ass. avdelingsleder kirurgiske fag og anestesiavdelingen SSF

9

10 Vedlegg 2: E post sendt fra Per Torgersen. Vedlagt saksunderlag fra Sintef. Møte januar 2014 Vedlagt følger et brev adressert til sykehusdirektør Jan r. Olsen og hans stab, signert hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ved Sørlandet Sykehus, Flekkefjord. Vi oversender dette brevet med tanke på sykehusets framtid. Brevet er også oversendt aviser i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland. Videre sendes det kopi til Stortingsrepresentanter på Agderbenken, Ordførere i Lister-kommunene, og avdelingsledere og fagansvarlige ved Sørlandet Sykehus Flekkefjord. På vegne av hovedtillitsvalgte i fagorganisasjonene og hovedverneombud ved Sørlandet Sykehus, Flekkefjord; Kari M Løvland HTV for NSF ved SSF Tlf Vi forventer klare sykehus-svar! Til vår sykehusdirektør og hans stab. : Utvikling for å få best mulig omsorgstilbud og helsetjenester til alle er bra. En utviklingsplan som allerede ved fremlegg av anbefalingen fra faggruppen skaper utrygghet og foreslår å rasere akutttilbud og fødetilbud er så langt fra å sette pasienten i sentrum at det skaper opprør i hele Lister og Dalane Det er vanskelig å ta alvorlig at et lokalsykehus som årlig behandler pasienter og scorer høyt på både pasienttilfredshet og Helesediretoratets kvalitetssjekk, anbefales degradert til en litt utvidet legevakt. Nå må ledelsen åpne øynene og se hvor lite som blir igjen dersom akuttfunksjoner og fødeavdelingen fjernes. Disse funksjonene berører nesten all annen kirurgi, gynekologi og det meste av det medisinske tilbudet og setter standarden for hele beredskapen. Sykehuset i Flekkefjord har allerede sentralisert det som er anbefalt sentralisert. Det er f.eks spesialisert behandling som tarmkreft, lungekreft og hjertepasienter og vi ligger langt i forkant med kvalitetsforbedringer. Et eksempel er hygiene. Det blir dårligere kvalitet for folk flest dersom sykehuset i Flekkefjord skulle legge ned for å sentralisere kirurgi som angår mange som brokk, brudd, hofter og hemorider. Dette er operasjoner som utføres i Flekkefjord med stort volum og høy kvalitet. Medisinsk avdeling har vist en stor evne til omstilling og nytenkning og får nå helt ny dialyse og onkologisk avdeling. Også medisinsk avdeling er avhengig av et sykehus med akuttfunksjon for pas med bl.a hjerte og lungesykdommer. Når det gjelder fødeavdelingen er det topp kvalitet med ca 400 fødsler i året. Gravide med kompliserte svangerskap henvises til Kristiansand / Stavanger. Kvaliteten blir dårligere og reisetiden lenger dersom sykehuset mister sine mange tilbud. Kostnadsmessig drives sykehuset i Flekkefjord effektivt både når det gjelder kostnad pr. pasient og kostnad pr. ansatt, så hva er det man vil oppnå?

11 Ser ledelsen at signalene som er sendt ut skaper trøbbel for rekruttering og trygghet? Sørlandet sykehus har vel ansvar for å fordele sykehustilbudene ganske likt i befolkningen. Hva skjer med dette dersom sykehuset i Flekkefjord blir degradert til et regionalt helsesenter. Hvordan kan politikere og folk flest velge når de ikke vet hva de velger mellom, og hvorfor legges det frem en fremtidsplan som indirekte antyder at det er dårlig kvalitet på lokale sykehus når dette slett ikke er tilfelle. Skal man se på kvalitetsforbedringer burde sykehusledelsen se hvordan Flekkefjord har sentralisert sykehustjenester som er spesialisert/ lite volum og ta for seg prosessene mellom Arendal og Kristiansand ut fra de samme kvalitetskriterier. «Flekkefjord som Norges mest veldrevne lokalsykehus» har sykehusdirektør Jan Roger Olsen påpekt gjentatte ganger. Hva betyr dette for den videre utviklingen? Hvorfor slippes en anbefaling om ett sykehus på Agder så tidlig i en prosess som ikke skal avgjøres før til høsten og hvorfor gjøres dette like før det kommer en ny nasjonal sykehusplan? Hvordan er kriteriene faglig kvalitet, helhetlig pasientforløp, samfunn, tilgjengelighet og økonomi vektet? Hvem kommer til å eie et regionalt helsesenter? Er det riktig at dette blir et helsesenter i lokal regi med eventuelle innslag av tilbud fra spesialisthelsetjenesten? Fagdirektør Per Engstrand opplyser at den foreløpige anbefalingen om ett sykehus i 2030 også påvirker arbeidet med Strategiplan , men Jan Roger Olsen sier til Avisen Agder at han ønsker å holde disse adskilt, hva er det som er riktig? Vi har mange spørmål og forutsetter at ledelsen svarer på disse både skriftlig og i folkemøte. Her er det flere spørsmål som vi regner med å få tydelige svar på: Er kvaliteten på sykehuset i Flekkefjord for dårlig i dag? Er sykehusets ledelse fornøyd med omstillingsevnen på sykehuset? Er det noen fasit på at kvaliteten vil forringes fremover med dagens modell? Vil flytting av kompetansearbeidsplasser bidra til økte rekrutteringsmuligheter i Lister? Vil sentraliseringen føre til økt samarbeid? Vil sentralisering føre til økt fokus på helsetilbudene i distriktene? Fører store sykehus til økt kvalitet? Viser sentraliseringsreformer besparelse? Får folk et bedre forhold til institusjonene når de blir sentralisert? Hva gjør en sentralisering med mulighet for kronerullinger? Fører større enheter til kortere ventelister? Fører større enheter til bedre økonomiske resultater? Hvor lang tid er akseptabel reisetid for fødende? Har Sørlandet sykehus/helsemyndighetene laget føringer som gjør det nødvendig å endre fødetilbudet? Kari M Løvland HTV-SSF for Norsk Sykepleierforbund, Thorsten Janvin HTV-SSF for Fagforbundet, Jens Siemgluess HTV-SSF for Den Norske Legeforening, Michel Goepel Hovedverneombud SSF

12

13 Vedlegg 3: Brev til Jan Roger Olsen og hans stab, fra tillitsvalgte og hovedverneombud ved Sørlandets Sykehus, Flekkefjord Møte med hoved- og plasstillitsvalgte SSF, Tilstede: Adm. direktør Jan-Roger Olsen, driftsdirektør Per W Torgersen, klinikksjef KIR Geir Bøhler, klinikksjef MSK Gun-Elise Gustafsson, økonomidirektør Per B Qvarnstrøm, klinikksjef MED Nina Hope Iversen, fagdirektør Per Engstrand, klinikksjef KPH Oddvar Sæther Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte ved SSF, i alt ca 15 deltakere fra arbeidstakersiden. Informasjonsrådgiver Johanne Tunaal-Larsen Referent: Nina Hope Iversen Innledning ved adm. direktør (AD) Prosessen rundt Utviklingsplan 2030 er initiert av to grunner Vi ønsker å utrede hvordan spesialisthelsetjenesten vil se ut i et langsiktig perspektiv SSHF har behov for å ta opp lån på 1-2 mrd. For å kvalifisere til lån, må HFene utarbeide utviklingsplaner, dette er et krav fra dept Arbeidet med Utviklingsplan 2030 gjøres på bestilling fra AD, prosjektleder er Per W Torgersen. Mandat og kriterier for valg av modeller er styrebehandlet, og følges nøye av styret. Arbeidet har pågått i 1,5 år. Foreløpig vurdering lagt frem første gang i stor konferanse , arrangert av SSHF og KS i fellesskap og med bred deltakelse fra kommunene. Planen utarbeides med bred involvering fra fagpersonell, brukere og t.v. på tvers av fag og geografi. Foreløpig konklusjon i arbeidsgruppen: Flertallet gikk inn for å konsentrere vaktbærende tjenester ved ett sykehus, supplert av 5-7 medisinske sentra (kan bli flere eller færre). AD har flagget bekymring for at sykehusområdet kan være for lite til å støtte en utvikling basert på kvalitet, og for å opprettholde egendekningsgrad og spesialiteter. Også Telemark vurderer sitt sykehusområde som for lite i langtidsperspektiv. Det antas (forutsatt nåværende HF-struktur) at Telemark, Vestfold og evt Vestre Viken vil øke sitt samarbeid og bygge opp høyspesialiserte tjenester. Det kan få betydning for tjenester SSHF leverer i dag (eks. PCI og kreft). Høyskoler og universitetet fusjonerer. Regionalt samarbeid ligger i kortene for flere større samfunnsinstitusjoner. I ly av nasjonal sykehusplan muligens også åpning for å drøfte sykehusområdene. Naturlig for SSHF å tenke mot Telemark. Naturlige samarbeidsfelt er i Helse Vest plassert i Bergen. Det er derfor mer naturlig å tenke tilslutning mot øst. OUS er mer gunstig plassert samferdselsmessig enn Bergen. Høringsutkastet for Utviklingsplanen skal til styret , før planen sendes til offentlig høring ca 1.3. Reell høring, 7 uker. Prosjektgruppen inkluderer høringsuttalelser, og innspill fra styringsgruppen (ledergruppen, 1 HTV, brukerrepresentant, 5 kommunerepresentanter) før AD bestemmer hva som skal legges frem for styret 4.9. Det praktiseres full åpenhet hele veien planen og strategiplanen utvikles parallelt. Nasjonal sykehusplan kommer i Perspektiver fra nasjonal plan må hensyntas før endelig plan vedtas for Stort behov for større bygningsmessige oppgraderinger ved alle tre somatiske sykehus og i KPH. Detaljeringsnivået i september må være tilstrekkelig justerbart til at nasjonal plan kan tas inn, og tilstrekkelig konkret til å at det kvalifiserer for lånegrunnlag og styrevedtak i HSØ. Usikkert hvordan dette skal gjøres i praksis.

14 Det legges opp til stor frihet til ytring. Når beslutninger er fattet, forventes at ledere er lojale til beslutningene. I ADs sommerhilsen ble det referert til helgevakter kirurgi. Intensjonen bak forslaget var å legge til rette for å kunne rekruttere leger. Det er ikke tatt forhåndsbeslutninger om SSFs fremtid. Fødetilbudet er ikke konkludert. Det er allerede rekrutteringsutfordringer i SSF. AD henviste til intervju i Avisen Agder samme dag som møtet, som ga tydelige positive signaler fra AD. Usikkerheten er åpenhetens pris, SSHF kan ikke unnlate å ta opp dilemmaer og utfordringer åpent, selv om det skaper usikkerhet. Innlegg ved klinikksjef Geir Bøhler I 2013 kom forslag til ny spesialiststruktur i Norge. Utviklingen går i retning av flere hovedspesialiteter. Bakgrunnen for å diskutere bortfall av kirurgisk vakt i helg var å drøfte om SSF kunne bli et fyrtårn for kveldsåpent sykehus, og arbeidstiden ville da bli flyttet fra helg til kveld. Dette er ikke konkludert. Kirurgisk klinikk må diskutere denne utviklingen åpent. Generell kirurgi er i fare for å forsvinne som egen spesialitet. Anestesi/føde er ikke en del av denne diskusjonen. Bøhler påpekte at det er helt nødvendig å ta opp viktige utviklingstrekk som kan ha betydning for driften. Klinikken må drøfte hvordan tilbudet i SSF skal utvikles. Kirurgisk klinikk trenger SSF fordi det ikke er kapasitet ved SSA og SSK til å ta unna planlagt kirurgi, det er også kapasitetsutfordringer i forhold til fødsler ved SSK og SUS. Innlegg ved Bjørg Evjen Olsen, Dnlf SSF har fått forståelse av at Utviklingsplan 2030 ville få konsekvenser for strategiplan Kombinasjonen av Utviklingsplan 2030 og ADs sommerhilsenen forårsaket store bekymringer. Har oppfattet dette dit hen at 2030 ville ha store konsekvenser på kort sikt, eksempelvis lukking av akuttkirurgi i helgene. Dramatisk. Stor forståelse for at befolkningsgrunnlaget har betydning. Lokalsykehusfunksjonen er SSFs virkeområde, og den ivaretas godt. SSF følger seleksjonskriterier og nasjonale veiledere. Ca 80 % av vanlige sykdommer kan gå til lokalsykehus det gir stort volum og god kvalitet. SSF ønsker å beholde lokalsykehusfunksjonen så langt mulig. Fagmiljøet ser at det er en utfordring at ikke utdannes generelle kirurger. Sammensatt problemstilling. Akutt bekymring pga sammenblanding av de ulike prosessene. Engstelig for at hvis man starter nedskjæringer, vil det starte en negativ spiraleffekt. Turnuslegene har spilt inn at det kan forringe SSFs attraktivitet som turnussted hvis kirurgitilbudet skjæres ned. I dag 300 søkere til turnustjeneste. Vaktsystemet er viktig ift turnustjeneste. Vanskelig å spå hvordan endringer vil slå ut, men ønske å reise problemstillingen. Legene ved sykehuset vil peke på håndtering av akutt abdomen, uten kirurgisk beredskap i helg. Skader ifbm gynekologiske inngrep trenger kirurg. Kan føre til avvikssaker. Anestesi og operasjonsenhet skal opprettholdes, men gynekologi og kirurgi henger nøye sammen. Medisinsk avdeling trenger kirurgi for å vurdere akutt abdomen. Traumemottak følger i dag nasjonal veileder, ofte usikkert om det som meldes inn er et stort traume eller enklere skader. Kan bli vanskelig for førstelinjetjenesten å håndtere. Vanskelige veiforhold. Veiene vil ikke være utbygd på kort sikt. Har høy kvalitet på gynekologi, ultralydjordmor, selekterer og samarbeider med SSK om prosedyrer, godt samarbeid med barnelege, korte ventetider gynekologiske operasjoner, får pas fra Stavanger/Ryfylke på fremfall og inkontinens. Kreftbehandling deltar i komiteen for SSHF, cellegiftbehandling på linje med øvrige sykehus i SSHF. Meget gode hygieneforhold. 80 % av vanlige sykdommer får en bred, god vurdering av generalist i SSF, selekterer videre, sikrer at pas henvises til riktig spesialist. Jobber tett sammen multidisiplinært på medisinsk side. Viktig å få fremføre argumentene og bli hørt, viktig å kunne håndtere akutte tilstander, redd for at begynnende kutt i vaktberedskapen i helg vil føre til at hele vaktberedskapen faller sammen raskt. Stor engstelse etter at prosessene er blandet sammen. Redselen for at systemet knekker

15 sammen på kort tid skaper utrygghet i befolkningen og hos fastlegene, og dette kan endre pasientstrømmene bort fra SSF. Folk søker seg bort, vanskelig å rekruttere. Nedleggelse kan skje utrolig fort av seg selv ved usikkerhet. Diskusjonen AD påpekte at debatten om et sykehus vs. dagens struktur ikke påvirker neste strategiplanperiode. Det er gitt forutsetninger for planarbeidet, for å unngå unødvendige diskusjoner. SSHF er avhengig av et velfungerende SSF i årene fremover. VI trenger operasjonskapasiteten i SSF. Ventelister/fristbrudd må håndteres. Fire forhold er lagt som premisser for strategiplan : Fødetilbud videreføres ved alle tre lokasjoner, akuttmottak videreføres ved alle tre lokasjoner, barnetilbud videreføres ved SSK og SSA og trombolytisk slagbehandling skal skje ved alle tre lokasjoner. Et sammenfallende kriterium for begge planarbeidene er kvalitet. Sykehusstrukturen ligger fast i strategiplanperioden. Bjørg Evjen Olsen pekte på at man ikke må blande sammen kvalitet på lokalsykehusnivå og høyspesialiserte funksjoner i prosessene. Geir Bøhler tok opp at kirurgisk klinikk i denne strategiperioden må snakke om hva overgangen fra generell til spesialisert kirurgi betyr for SSF. Utgangspunktet er å utvikle et godt tjenestetilbud innenfor kravene. Vaktordninger må da vurderes. Kan fjerning av helgevakt være rekrutterende? Kirurgisk klinikk trenger kapasiteten ved SSF innenfor generell kirurgi. SSF må settes i stand til å møte fremtiden. Utviklingen skjer raskt. Liv Hellen Rafoss: Unødvendige diskusjoner er farlig. Det er gitt premisser bare for de neste tre årene. SSF ønsker ortopeder med basisopplæring ift å ta i mot akutte tilstander. Pasientene kan sendes videre til SUS eller SSK. Det er samme krav til lokalsykehus som andre sykehus ift pasientsikkerhet og kvalitet. SSF har tilpasset seg; sykehuset sender avansert kirurgi til andre sykehus, fødende selekteres, det selekteres i medisinsk avdeling. SSF har god kvalitet, og følger alle kvalitetsindikatorer. Alle vaktsystemene henger sammen. Det raser sammen i helgene uten kirurgisk vakt, turnuslegene vil ikke ha ansvar for pasientmottak uten kirurgisk vakt. SSF har volum på vanlige tilstander, og ønsker å kunne vise dette frem til 2030 uendret. SSF kan bygges ut til et større sykehus. Lokaltilbudet er styrken til SSF, i samarbeid med SSK og SSA. Meget bra kvalitet på vanlige tilbud. Tillitsvalgt Jordmorforeningen: Uroen er hovedfokus i SSF. Medieoppslag. Ingen i avdelingen er forespurt om å delta i faggrupper. Fødetilbudet er ikke tema i strategiplanen, men 2030-planen vil indirekte påvirke strategiperioden gjennom rekrutteringsutfordringer. Føden har god kvalitet p.t., tilpasset fødeveilederen. Avdelingen kom godt ut av tilsyn. Betenkelig å utarbeide en utviklingsplan nå, når nasjonal helseplan kommer i Fødekvalitet vil være vesentlig i den nasjonale planen. Hva kan gjøres for å sende en søknad om lån og samtidig ta hensyn til nasjonal helseplan? Fødsler er en normal, hverdagslig ting, men komplikasjoner kan oppstå derfor viktig å ha akuttberedskap pga tidsfaktoren. SSF har en liten avdeling med god oversikt. Barn med hjertefeil blir sendt til OUS, som melder tilbake at slik fanges opp tidlig. Det er mulig fordi avdelingen ikke drukner i stort volum. Kort avstand mellom ulike spesialiteter i SSF gjør at pasienter ikke havner i feil spesialavdeling. Det er fort gjort å rive ned et godt rykte ift kvalitet. Det oppleves at ledelsen sår tvil om kvaliteten i SSF. Anne Amdal pekte på at da hun satt i styret, ble snakk om ett sykehus fullstendig avvist av AD, fordi mange var foran SSHF i byggekøen. Hvorfor tror AD nå at det vil komme midler om bare 15 år? Tillitsvalgt operasjon pekte på at SSF er en viktig del av SSHF. Medarbeiderne er enig i at kvalitet er viktig, og har gjennomført nødvendige seleksjonstiltak. Det skapes uro i befolkningen. Ledelsen snakkes med to tunger, og utfordrer tilliten til sykehusledelsen i SSF. Vanskelige veiforhold, mange hasteoperasjoner. Viktig operasjonsstuekapasitet. Sykehusledelsen bes tenke på befolkningen og arbeidstakerne. SSF er et sårbart miljø. Hva menes med regionalmedisinsk senter? Prosessen skaper uro i befolkningen.

16 Kari M Løvland, NSF, sa at hovedtillitsvalgte i SSF forventer svar på sitt brev til AD. Ledelsen har ansvar for å fordele ressursene ift befolkningen på Agder. Hvis SSF blir degradert blir ikke godene fordelt likt på Agder. Mange tilbud i øst, få tilbud i vest. Spesialiserte tjenester må samles, mens medisinsk hjelp i større grad skal være nærmere folk flest. Er mulig å ha et stort sykehus pluss et lokalsykehus i Flekkefjord? Har ledelsen egentlig pasienten i fokus? Er fokuset for stor på det høyspesialiserte? Hvis SSHF fjerner funksjoner, raseres SSF fort - eneste kompetanse vest i Vest-Agder. Begrepet regionalt helsesenter virker lite gjennomtenkt. Inngrep uten narkose er det gjennomtenkt? Hvorfor ikke bruke begrepet lokalsykehus? Er forslaget om et stort sykehus en måte å skape fred mellom SSA/SSK? Hvorfor ser ikke SSHF mot Rogaland? Kari M Løvland kommenterte også ADs utsagn i innledningen om at det er bred involvering fra fagpersoner, brukere og tillitsvalgte på tvers av geografi og fag i prosessen/virksomhetsgruppen. Hun ga uttrykk for at representasjonen fra SSF var for liten i forhold til SSA og SSK. De 5 nye fagpersonene som gruppen er utvidet med, er alle fra SSA og SSK, ingen fra SSF. Per W Torgersen pekte på at forslaget om ett sykehus ikke handler om fred mellom SSA og SSK. Vi må ha mer tid til å snakke og utdype innholdet i helsesentra. AD oppsummerte flere innspill, og pekte først på at strategiplan skjermer funksjonene, men SSHF må utrede veien videre. Uroen er prisen for stor åpenhet. Styret har bedt om treårige strategiplaner. Premisser legges for tre år om gangen, justeringer i neste treårsperiode. SSF vil få anledning til å gi innspill til forslaget om en fødeavdeling. Nasjonal helseplan betyr at SSHF må lage en utviklingsplan med tilstrekkelig detaljeringsgrad for å kunne ta opp lån, og med tilstrekkelig rom for å ta inn føringer fra nasjonal helseplan. Fødetilbudet er ikke til diskusjon nå, og nærhetsbehovet er et dilemma. Det har aldri vært intensjonen å så tvil om kvaliteten ved SSF. SSF er fortsatt et av Norges mest veldrevne lokalsykehus. Ny regjering har gitt indikasjoner om rekkefølgen av nye sykehusbygg: Buskerud Innlandet OUS SSHF. Regjeringen har signalisert økte investeringsmidler og etablering av et nasjonalt planleggingsselskap som skal eie og drive sykehusbygg. Norge har god økonomi det er en politisk prioritering om man ønsker nye sykehusbygg. Vi forventer også nytt sykehusbygg i Stavanger. Bedret infrastruktur er en forutsetning for ett sykehus i SSHF. Hvis forutsetningene faller, må utviklingsplanen revideres. Beslutninger er ikke fattet. Prosjektet har lagt frem sin foreløpige vurdering, som skal til styringsgruppen for innspill. AD leverer sin innstilling til styret i september. AD ønsker innspill i høringsrunden! Brukeutvalget er klare på at kvalitet er førende fremfor nærhet. Navnet på den fremtidige virksomheten i Flekkefjord er ikke fastlagt. Hovedessensen i forslaget er ett vaktbærende sykehus med samling av akuttkirurgi og fødetilbud. AD har lenge holdt på dagens struktur med tre sykehus, men åpnet for 1,5 år siden for at ett sykehus kunne vurderes. Hoveddilemmaer er fødetilbud, avstand og nærhetsbehov. Ny styresammensetning fra februar vil kunne gi nye innspill til planen. Per W Torgersen pekte på at det er komplisert å ha flere prosesser samtidig. En overordnet langsiktig plan skal ligge i bunnen. Det vil sannsynligvis være lite i utviklingsplanen med direkte konsekvenser for første strategiplan. Noen premisser er lagt. Eksempler på ting som må håndteres raskt er behovet for nytt psykiatribygg. Det er lite sannsynlig med store endringer i SSF på kort sikt. Liv Hellen Rafoss mente at utviklingsplanen styrer strategiplanen. Tillitsvalgt Jordmorforeningen stilte spørsmål om hvordan beredskapen skal håndteres hvis SSF ikke har egen vakt. En tillitsvalgt lurte på hvordan SSHF skal rekruttere til SSF når medarbeiderne innerst inne vet at sykehuset skal stenge dørene. AD pekte på at det ikke foreligger en innstilling som tilsier at dørene skal lukkes ved SSF. Innstillingen ble lagt frem 22.1, arbeidsgruppen konkluderte Liv Hellen Rafoss reagerte på referatet fra møtet 10.1, som ble utsendt Der ble tall fra SINTEF presentert. Akuttberedskap er for krevende for er regionalt medisinsk senter. Styret stilte spørsmålstegn ved beregningene fra SINTEF. Kvalitetsforringelse er konsekvensen av

17 dagens prosesser. SSF kan ha stort volum knyttet til ortopedi og eldre. SSF ønsker et lokalsykehus for Lister og Dalane/Egersund. Hun mente arbeidsgruppens konklusjon burde ha vært lagt frem for styret først. Kari M Løvland tok opp at det i rekrutteringssammenheng har stor betydning at medisinsk avdeling har LiS. For å få norske leger må SSF ha LiS på kirurgisk side. Geir Bøhler sa at kirurgisk klinikk skal ha diskusjoner om hvorvidt helgestengning er riktig løsning. Han sa også at rekruttering av gynekologer ikke skal påvirke fødetilbudet. Fødetilbudet er fredet til , og da må fødeavdelingen om nødvendig serves fra øvrige sykehus eller ved vikarinnleie. Strategiplanen er førende foran budsjettet. Tillitsvalgt operasjon mente at det er billigere å gjennomføre operasjoner ved SSF. Geir Bøhler pekte på at det ikke er billigere å drive uten helgevakt. Forslaget om 5-dagersuke gir ikke noen innsparing så lenge SSF opprettholder andre funksjoner. En tillitsvalgt mente det var lite sannsynlig at Lister har fått firefelts motorvei i Tillitsvalgt fra ambulansestasjonen i Flekkefjord sa at ambulansepersonellet ser hvor viktig det er å ha et lokalsykehus. Hvis helgevaktene faller bort, blir det mange flere oppdrag, og ambulansene er mye på veien allerede. Transportkapasiteten må økes betraktelig, og bilparken oppgraderes. Mange ulykker i distriktet, får mye skryt fra OUS for rask respons og transport til OUS. Godt samarbeid er viktig. Mange kan takke SSF for at de er i live i dag. Avstanden er viktig ift fødsler og akuttsituasjoner. Anne Amdal spurte hva sykehusledelsen vil håndtere situasjonen dersom sykehuset raseres på kort tid hvordan skal SSA og SSK klare å ta unna volumet? Hun etterspurte også hvordan ledelsen vil forebygge en slik situasjon. Hun utfordret ledelsen til å svare på hvordan de vil sikre fortsatt rekruttering i Flekkefjord fremover. Per W Torgersen påpekte at planarbeidet har gått over 1,5 år, og peker på en ønsket utvikling om år. Arbeidsgruppene har beskrevet et mulig fremtidig tjenestetilbud til befolkningen sett i forhold til forventet befolkningsutvikling, drivere innenfor teknologi og fag. Først siste 1,5 mnd er struktur og kriterier for å ivareta innholdet i tjenestetilbudet drøftet. Strukturdiskusjoner er utfordrende. Nå handler diskusjonen om hvilken av de tre modellene som støtter best opp om de kriteriene styret har lagt til grunn. Det er innhentet uttalelser fra klinikkene, arbeidsgrupper, virksomhetsgruppen (10.1) og nå på slutten av prosessen har det kommet frem overraskende bred tilslutning til modell tre ett sykehus. Rasering av SSF er ikke et aktuelt scenario, dette handler om hvordan vi skal drive spesialisthelsetjeneste på Sørlandet i fremtiden. Gode veier er en forutsetning. Nasjonale planer og signaler tilsier en bedring av standarden. Hvis forutsetningene i planarbeidet svikter, må planen justeres. Referater fra arbeidsgruppene sendes ikke ut før alle gruppemedlemmene har gitt sine kommentarer. Innholdet i regionale helsesentra er ikke slik at dørene stenges kl fire. Det er lagt ut bred informasjon om prosessen på internett. Anne Amdal mente at den brede informasjonen om planen er en risiko for SSF, fordi sykehuset ikke fremstår som attraktivt. Liv Hellen Rafoss mente at prosessen ikke var tilstrekkelig åpen. Hun stilte også spørsmålstegn ved kriteriene for kvalitet og økonomi, og mente at SSF leverer kvalitet på volumtilstander. Per W Torgersen påpekte at styret har vedtatt de fem kriteriene. Tillitsvalgt fra operasjon pekte på særlige rekrutteringsutfordringer ved SSF. Kari M Løvland sa at SSF scorer høyt på alle kvalitetskriterier. Dersom SSF kun skal ha inngrep uten generell anestesi vil det bety ubetydelig kirurgi som ikke rekrutterer. Geir Bøhler sa at det vil kunne gjennomføres kirurgi ved de regionale medisinske sentrene, og at brokkoperasjoner i lokalbedøvelse er gullstandard. Anestesi har pekt på utfordringer ift å rekruttere til tre vaktlag i fremtiden. Verneombudet påpekte at selv om operasjoner kan gjøres i lokalanestesi er det usikkert om det vil oppleves trygt med nærmeste anestesilege 12 mil unna. Per Engstrand sa at ift Utviklingsplan 2030 er ikke dagens kvalitet i noen av sykehusene tema. Kriteriene er vurdert av mange grupper, det er utarbeidet pasientforløp somatikk og psykiatri hele tiden med pasienten i fokus. Økonomi har ikke vært diskutert før en uke før siste styremøte.

18 De fem kriteriene er definert i løpet av ¾ år, og anbefalt av virksomhetsgruppen, ledergruppen og styret. Kriteriene er ikke vektet mot hverandre. Det er enighet om at kvalitet er sentralt. Den foreslåtte modellen antas å gi best kvalitet til pasienter på Agder ift de krav som stilles til sykehusdrift i Føde og traumemottak er vurdert ut fra forutsetningen om bedre veiforhold. Viktige forhold som har kommet frem i utviklingsplanprosessen er allerede hensyntatt i mandatene for de 13 arbeidsgruppene i strategiplan , eksempelvis KPHs behov for endringer på kortere sikt. Tillitsvalgt Jordmorforeningen pekte på at kvalitet og nærhet henger nøye sammen for mange brukere. Tidsaspektet er viktig ved akutte tilstander. De fleste sykdommer forutsetter ikke høyspesialisert kompetanse. Geir Bøhler pekte på at traumemottak er et komplisert tema, som må belyses. En egen gruppe ser på traumemottak i strategiplan Per Engstrand pekte på at avstand og reisetid betyr mindre for mange tilstander, men kan ha betydning for fødende. Nærhet betyr mest for kronikerne. Geir Bøhler nevnte også at kirurgisk klinikk har ledersamling 10.2, der enhetslederne i SSF er invitert med. Det er viktig at SSF deltar og gir innspill. Bjørg Evjen Olsen pekte på at sykehusledelsen må være bevisst på ordvalg når problemstillingen kvalitet vs. nærhet tas opp i media. Uttalelser oppfattes av befolkningen som om det ikke er god kvalitet ved SSF. Kvaliteten på lokalsykehusnivå er god i dag planen handler om kvalitet på spesialistnivå. Må ikke blande dette sammen når man uttaler seg. Vedlegg 4 Møte med hoved og plasstillitsvalgte ved SSF

19 Vedlegg 4 Vurdering av 2030 utviklingsplan i henhold til SSHF modell for endringsprosesser Mobilisering av medarbeidere og ledere -12 prinsipper for medvirking i omstilling Gjennomgang ved TV ved SSF tirsdag Ledere, tillitsvalgte og verneombud møtes som likeverdige parter med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller og ka ha ulike interesser å ivareta. - TV informert på møter i begynnelse av utviklingsplan arbeidet for to år siden. - Representanter for de forskjellige gruppene var involvert, men det har etter hvert blitt fortrinnsvis for de frikjøpte tillitsvalgte. - Mange grupper og ledd gjør at det ikke er lett for TV å få oversikt over prosesser - Dialogmøtene før styremøtene har vært definert som referansegruppe for virksomhetsgruppen, men de tillitsvalgte ble ikke informert om at de var referansegruppe, og har derfor ikke forstått hvilken vekt de har blitt tillagt i prosessen og heller ikke konsekvensene av deres deltagelse i forhold til resultatet om at modell 3 (nedleggelse av SSF og SSA) skulle velges. - Torunn T Abrahamsen meldte seg som PTV for jordmødre i Flekkefjord da hun ikke hadde hørt noe om prosessen, før informasjonen kom via media. Hun har i ettertid tatt kontakt med HTV i Kristiansand og avdelingsleder på fødeavdelingen som begge bekrefter at informasjonen om prosessen har vært meget sparsom. HTV i Kristiansand forteller at hun har vært invitert og deltatt på flere møter. Hun har opplevd at informasjonen må letes fram og det har ikke kommet tydelig fram i prosessen at antall fødeinstitusjoner skulle vurderes. (Hun hadde i alle fall ikke fått det med seg) Det at der er felles faglig enighet om en fødeavdeling på Agder synes vi jordmødre er meget rart. Vi har ikke visst noe om det før vi har lest det i media. Jordmødrene stiller derfor et stort spørsmålstegn ved åpenheten i prosessen. Lurer også på hva som ligger i uttrykket bred faglig enighet. - TV leger heller ikke informert - TV informert på møter i begynnelse av utviklingsplan arbeidet for to år siden. - Representanter til de forskjellige gruppene var involvert, men det har etter hvert blitt fortrinnsvis for de frikjøpte tillitsvalgte. - Mange grupper og ledd gjør at det ikke er lett for TV å få oversikt over prosesser - Dialogmøtene før styremøtene har vært definert som referansegruppe for virksomhetsgruppen, men de tillitsvalgte ble ikke informert om at de var referansegruppe, og har derfor ikke forstått hvilken vekt de har blitt tillagt i prosessen og heller ikke konsekvensene i forhold til resultatet om at modell 3 (nedleggelse av SSF og SSA) skulle velges. - Torunn T Abrahamsen meldte seg som PTV for jordmødre i Flekkefjord da hun ikke hadde hørt noe om prosessen, før informasjonen kom via media. Hun har i ettertid tatt - 1

20 2. Ledere, tillitsvalgte og verneombud skal ha god felles strategisk kunnskap og bidra til å formidle endringsbehov og endringsmåter slik at det blir forstått av medarbeidere. Medarbeidere skal oppleve forutsigbarhet i forhold til prosessens innhold, årsak og retning. - Rolf Danielsen (personal) hadde møte med SSF personalet over video 7de april Dette var på forespørsel fra de TV. Han underviste i hvordan prosesser skal gjøres og TV ansvar og rolle i dette ved SSHF. Dette var da ca 2 år etter at prosessen var startet, og etter at konklusjonen er kjent. Det skulle vært ved starten av prosessen, og mange TV har ikke blitt gjort oppmerksom på hva de egentlig har blitt tatt til inntekt for. 3. Medbestemmelse skal utøves på alle organisatoriske nivå i virksomheten, slik at tillitsvalgte og verneombud gis reell innflytelse på organisering og oppgaveløsning. - TV har vært med i organisering. Ifølge M Goeppels, hovedverneombud ved SSF, diskuterte man mandatet for prosessen i et dialogmøte helt i starten. 4. Medarbeidere skal trekkes inn i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig og involveres i størst mulig grad. - SSHF sier at man da må følge med via Facebook. Mange er ikke på FB, og FB har ingenting i en organisasjon i endring å gjøre. - Medarbeidere har ikke visst noe om alvorlighetsgrad/ konsekvens av prosessen før møtet på Quality, da media som var tilstede skrev om dette. Derfor er der mange TV opplever at de ikke har blitt tatt med på en reell måte i prosessen. De opplever at de nok mer har blitt brukt til inntekt for at de skal ha vært med, men i realiteten har de ikke blitt gjort oppmerksom på hva dette egentlig har dreidd seg om eller de store konsekvensene som kom ut av det. Der har vært mange grupper i sving, og dermed har mange av disse gruppene ikke blitt gjort kjent med helheten i bildet, og derfor blitt veldig overrasket over at de har blitt tatt til inntekt for noe helt annet enn det de satt og jobbet med i sin gruppe. - Forløpet og starten i prosessen- presentert som nødvendig for å få lån, ikke at 2 sykehus skulle legges ned - En ansattes styremedlem har stilt spørsmål vedrørende prosessen og utviklingsplanen 2030 over lengre tid, men ikke blitt hørt verken av direktør eller sykehusledelsen. Adm. direktør har uttalt at protestene/ kritikken som ble fremmet iht. utviklingsplanen 2030 fra vedkommende, kan få konsekvens for ansattes stilling. Dette er alvorlig i forhold til pkt Forholdene skal legges til rette for medarbeideres innflytelse på organisering og oppgaveløsning innen eget arbeidsområde. Jo mer konkret en endringsprosess omfatter 2

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer