STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING"

Transkript

1 STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING Utarbeidet av Norske Fysioterapeuters Forbund NFF Pb St.Hanshaugen, 0130 Oslo Utgave: 1 Telefon: Januar Telefaks:

2 Søkeord: Standard for arbeidsplassvurdering Innholdsfortegnelse 0. Orientering s.3 1. Formål s.4 2. Termer og definisjoner s.4 3. Bruksområder s.7 4. Fremgangsmåte s Gjennomføring s Kartlegging s Arbeidsplassvurderingens tilbakemelding og konklusjon s Evaluering s Lover og forskrifter s Referanser s Høringsinstanser s.13 STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING 2

3 Pkt. 0 ORIENTERING Enhver fysioterapeut er pålagt å utøve sin faglige virksomhet slik at kravene til kvalitet blir oppfylt. Kvalitet står sentralt ved utøvelsen av de arbeidsoppgavene som naturlig hører inn under begrepet ergonomi eller spesialistområdet helse- og miljøarbeid. Norske Fysioterapeuters Forbund nedsatte en gruppe for å utarbeide en standard for arbeidsplassvurdering utført av fysioterapeuter. Standarden skal bidra til at fysioterapeuter arbeider utfra kravene i norske lover og forskrifter, og at inngått avtale med oppdragsgiver blir oppfylt. Standarden tilstreber en ensartet tilnærming og fagvurdering av elementer som er felles for arbeidsplasser som dekkes av norsk lovgivning. Arbeidsgruppa har bestått av: Gudding, Inger Helene, Ringnes a.s., Oslo Høisen, Vigdis G., Senter for Arbeids Miljøutvikling, Drammen Pedersen, Hilde, Arbeidstilsynets 2. distrikt, Oslo Torgersen, Hein Dag, HMS-tjenesten for Vestfold, Sandefjord (leder) Prosjektet pågikk fra april 1997 til januar Avgrensinger Standarden forutsetter utarbeidelse av mer spesifikke rutiner til bruk ved vurdering av arbeidsplasser med felles særtrekk eller tilhørende samme bransje. Eksempler på dette er: 1. Arbeid ved dataskjerm 2. Arbeid med tung eller ensidig manuell håndtering 3. Arbeid i pleie- og omsorgs sektoren 4. Arbeid i oljebransjen 5. Arbeid i bygg- og anleggsbransjen 6. Arbeid i landbruket 7. Arbeid i skole og barnehager 8. Arbeid på sjøfartøy Denne listen er ikke uttømmende. Arbeidslivet er i en kontinuerlig endringsprosess, og på enkelte tekniske områder skjer endringene svært raskt. Som en del av denne prosessen, vil kravene til kvalitet endres. Nytteverdien av både den overordnete standarden og de spesifikke rutinene, vil i stor grad være avhengig av et tilfredsstillende system for kvalitetsrevisjon, og for en kontinuerlig oppdatering i forhold til gjeldene lover og forskrifter. 1. FORMÅL En arbeidsplass har et uensartet innhold med ulik innvirkning på brukeren. En standard skal favne vesentlige elementer ved en arbeidsplassvurdering, stille krav til fagutøvelse, bidra til 3

4 en mer ensartet tilnærmingsmåte, oppfylle inngått avtale med oppdragsgiver, og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Standarden er ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for fysioterapeuters fagutøvelse ved en arbeidsplassvurdering. Den vil ikke forhindre at den enkelte fysioterapeuts fagkunnskap, bransjekunnskap, erfaring, og faglige skjønn fortsatt vil være utslagsgivende faktorer ved denne type oppdrag. 2. TERMER OG DEFINISJONER: Arbeidsplassvurdering Arbeidsplassvurdering er en faglig vurdering av sammenhenger mellom miljøfaktorer og helse. Den tar utgangspunkt i gitte arbeidsoppgaver, over et gitt tidsrom og innenfor et avgrenset fysisk område. Vurderingen baserer seg på kunnskap og kompetanse som fysioterapeuter får gjennom sin utdanning. Standard Standard gir uttrykk for det nivå for tjenesten som man vil kreve at tjenesten skal ha. Standard gjenspeiler det som er faglig akseptabelt, oppnåelig og fastsatt nivå av tjenesten. (Den norske Lægeforening: veiledning i utarbeidelse av kvalitetshåndbok for medisinsk virksomhet, Lysaker, 1992) Kvalitet Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, og som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte behov eller krav som er antydet. NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring. Terminologi. Norsk standardiseringsforbund Kvalitetsrevisjon En kvalitetsrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. (Den norske lægeforening: Veiledning i utarbeidelse av kvalitetshåndbok for medisinsk virksomhet, Lysaker 1992) Ergonomi Ergonomi er et tverrfaglig sammensatt kunnskapsfelt som integrerer den samlede kunnskapen om menneskets kapasitet, begrensinger og behov i samspillet menneske maskin omgivelser og hvordan denne kunnskapen anvendes i utformingen av arbeidssystemer. (ISO TC 159/WG 1 ergonomics) Oppdragsgiver Den organisasjon eller enkeltperson som gir fysioterapeuten i oppdrag å utføre arbeidsplassvurderingen, og har beslutningsmyndighet. 4

5 Kunde En kunde er en person som kjøper varer eller tjenester. Bruker En bruker er den person som innehar den arbeidsplassen som skal være gjenstand for vurderingen. Kartlegging Systematisk innhenting av kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på brukeren. Tilrettelegging Beslutninger og tiltak som er knyttet til teknologi, arbeidsorganisering (planlegging, styring og informasjon), utførelse av arbeid, opplæring, arbeidstidsordninger, lønnssystemer og sikkerhetsrutiner for å ta vare på brukers liv og helse. (Arbeidsgruppens egen definisjon, se forskrift Verne- og helsepersonale, s. 9 10) Jobbkrav Uskrevne forventninger og / eller definerte krav som stilles til bruker / brukere av arbeidsplassen. Definerte krav kan være nedtegnet i en arbeidsbeskrivelse eller arbeidsinstruks. Avlastningsutstyr Teknisk utstyr som skal gi bruker fysisk avlastning og / eller mulighet for variasjon og som ikke er en del av arbeidsplassens opprinnelige arbeidsverktøy. Fysiske forhold Fysiske forhold er støy, støv, gasser, vibrasjoner, klimaforhold, belysning, stråling, trykk o.s.v.( Forskrift om Verne- og helsepersonale 6, veiledningsdel s. 11) Audiometri Hørselmåling eller hørselstest gjennomført ved hjelp av et audiometer i et støyavskjermet bur (hørselbur) eller rom. Elektriske felt Det kraftfelt som omgir alle elektrisk ladede gjenstander. Enhet for elektriske felt er volt pr. meter (V/m) eller kilovolt pr. meter (kv/m). (NOU nr. 20, s. 74, Oslo 1995) 5

6 Magnetiske felt Det kraftfelt som omgir alle elektriske ladninger i bevegelse. Styrken på kraftfeltet måles i tesla (T) som er en meget stor enhet. I praksis brukes vanligvis millitesla (mt) eller mikrotesla. (NOU nr. 20, s. 74, Oslo 1995) 6

7 Punkt 3 BRUKSOMRÅDER Standarden gjelder for fysioterapeuter som får i oppdrag å gjennomføre en arbeidsplassvurdering. Det kan være som et ledd i en planleggingsprosess av nye arbeidsplasser eller til å utbedre eksisterende arbeidsplasser. Tidspunktet for inntreden i en planleggingsprosess vil være avgjørende for muligheten til å påvirke resultatet. Fysioterapeuter som vanligvis får slike oppdrag er: - fysioterapeuter fast knyttet til bedrift(er) eller annen type virksomhet - frittstående fysioterapeuter/konsulenter - kommunefysioterapeuter - privat praktiserende fysioterapeuter Punkt 4 FREMGANGSMÅTER 4.1 GJENNOMFØRINGEN Oppdrag Arbeidsplassvurderinger skal gjennomføres etter oppdrag fra en person / virksomhet / organisasjon som har beslutningsdyktighet til å iverksette tiltak som følge av fysioterapeutens vurderinger Formell godkjenning En arbeidsplassvurdering skal gjennomføres med godkjenning fra virksomhetens administrative leder eller den som leder har bemyndiget Metode Arbeidsmetoder må avklares med oppdragsgiver Tilbakemelding Tilbakemeldingens form og omfang må avklares med oppdragsgiver Innhenting av erfaringskunnskap knyttet til arbeidsplassen Kunnskapen innhentes gjennom personlig kontakt med: - bruker / brukere av arbeidsplassen - bruker / brukeres nærmeste overordnede - verneombud for arbeidsområdet, hovedverneombud for virksomheten (evt. også tillitsvalgt) En arbeidsplassvurdering skal ikke gjennomføres før etter kontakten med brukere og nærmeste overordnede. 7

8 4.2 KARTLEGGINGEN Tilrettelegging/Organisering av arbeidet Tilrettelegging bør inneholde en faglig vurdering av de arbeidsmiljøfaktorene som virker inn på bruker(e), og som påvirker helsen. Utgangspunktet er aktuelle oppgaver som utføres over et bestemt tidsrom og innenfor et avgrenset fysisk område. Oppgavene bør alltid sees på som en del av en større helhet og kan derfor ikke vurderes isolert fra denne. Følgende faktorer skal vurderes: Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen Jobbkrav - i hvilken grad arbeidet styres av maskiner, transportbånd ol. - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra kolleger - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra leder - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra kunder - i hvilken grad arbeidet krever stor grad av besluttsomhet - i hvilken grad arbeidet gir stor grad av utøvende ansvar(faglig og/eller administrativt) - i hvilken grad arbeidet gir mulighet for egenutvikling / økning av kvalifikasjoner - i hvilken grad opplæringen er tilpasset arbeidets innhold og brukers forutsetninger - i hvilken grad en ser sammenheng mellom egen og andres jobb (jobb identitet) - i hvilken grad arbeidet styres av lønnssystemer (akkord, provisjon- el. bonusavtaler) - i hvilken grad arbeidet er knyttet til toskift- eller treskiftsordninger - i hvilken grad arbeidsoppgavene er forbundet med overtid - i hvilken grad arbeidsoppgavene er nedtegnet i instrukser og rutiner - arbeidsplassens krav til faglige kvalifikasjoner - arbeidsplassens krav til personlige kvalifikasjoner - grad av tilfredsstillende opplæring tilknyttet krav til kvalifikasjoner Medbestemmelse - mulighet til å drøfte arbeidssituasjonen på avdelingsmøter - mulighet til å bestemme over sammensetning av egne arbeidsoppgaver - mulighet til å foreta et personlig skjønn - brukers mulighet til selvbestemmelse ved prioritering av arbeidsoppgaver - brukers mulighet til selvbestemmelse ved endring av arbeidsoppgaver - rutiner for tilfredsstillende informasjon - grad av monotoni / ensidighet i arbeidsinnhold Mellommenneskelige forhold - opplevelse av personlig støtte fra leder - opplevelse av personlig støtte fra kolleger 8

9 - mulighet for muntlig kontakt med andre under arbeid - mulighet for fysisk hjelp ved behov - grad av tilbakemelding på og / eller evaluering av eget arbeid Utforming av arbeidsplassen Utstyr og tekniske innretninger - i hvilken grad utstyr / tekniske innretninger er tilpasset kroppens forutsetninger - i hvilken grad utstyret er hensiktsmessig ut fra type arbeid - i hvilken grad utstyrets størrelse er tilpasset tilgjengelig areal - i hvilken grad har ulikt utstyr en logisk plassering i forhold til hverandre - i hvilken grad bruker er tilfreds med utstyret - grad av regulerbarhet - grad av fleksibilitet / grad av valgmuligheter utfra brukers behov Avlastningsutstyr - nødvendigheten av avlastningsutstyr - krav til eget avlastningsutstyr - i hvilken grad eksisterende avlastningsutstyr fungerer etter hensikten - i hvilken grad eksisterende avlastningsutstyr blir benyttet Teknisk kvalitet - i hvilken grad utstyret fungerer ut fra de tekniske forventninger Vedlikehold - i hvilken grad utstyret er enkelt å vedlikeholde - i hvilken grad er risikotilknyttet utstyr underlagt teknisk kontroll og vedlikehold Visuelle krav - krav til oppmerksomhet / årvåkenhet - krav til synskontrollert nøyaktighet - grad av krav til synet Helseovervåking / verneutstyr - krav til lovfestet helseovervåking (eks. støyeksponerte) - krav til bruk av verneutstyr Kroppsbruk - bevegelser Utgangspunktet er at arbeidsplassens utforming bør ivareta hensiktsmessig bruk av kroppen. Vurderingen må gjøres innenfor de rammene som arbeidsplassen gir, og utfra de fysiske og organisatoriske betingelsene som legges. Følgende faktorer skal vurderes: - grad av ensidighet i arbeidsbevegelser - grad av ensidighet i utgangsstilling (sittende, stående, gående) - grad av ensformig gjentagelsesarbeid 9

10 - grad av hensiktsmessige arbeidsbevegelser - mulighet for hvile og restituering - grad av tunge manuelle løft - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tunge manuelle løft - grad av tung manuell bæring - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tung manuell bæring - grad av tunge manuelle skyv eller drag - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tunge manuelle skyv eller drag - i hvilken grad det legges til rette for god kroppsbruk når arbeidsoppgavene er varierte, i høyt tempo og stiller høye krav til fleksibilitet Fysiske forhold Fysiske forhold er ikke fysioterapispesifikke og krever samarbeid på tvers av profesjonene for å gjøre en god faglig vurdering. Noen forhold påvirker kropp og funksjon så direkte at de likevel hører med i en arbeidsplassvurdering. Forholdene må vurderes utfra fysioterapeutens faglige ståsted og baseres på brukers tilbakemeldinger. Følgende fysiske forhold skal vurderes spesielt: Klima Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - bruker / brukeres opplevelse av varme / kulde - brukers opplevelse av luftkvaliteten - bruker / brukeres opplevelse av trekk - bruker / brukeres opplevelse av støv / gasser / lukt - i hvilken grad arbeidsplassen har tilfredsstillende rengjøringsrutiner - i hvilken grad er arbeidsplassens pålagte arbeidstøy / vernesko tilpasset de klimatiske forhold Belysning Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad bruker påvirkes av sjenerende eller synsnedsettende blending - i hvilken grad bruker påvirkes av sjenerende flimring - i hvilken grad bruker sjeneres av reflekterende lys fra overflater - i hvilken grad bruker opplever at arbeidsoppgaven(e) er vanskelige å utføre på grunn av redusert kontrastforhold - i hvilken grad bruker opplever at type armatur er tilpasset arbeidets art og behov - i hvilken grad bruker sjeneres av lyskildens farge eller fargegjengivelse - i hvilken grad belysningsstyrken er tilpasset brukers synsforhold og lysbehov 10

11 Støy Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - har arbeidsplassen et tilfredsstillende støynivå utfra arbeidets art - er det foretatt støymålinger - grad av støy fra teknisk utstyr - eks. motorer, transportbånd, vifter - grad av egenprodusert støy - eks. slagstøy, telefonsamtaler - grad av støy fra omkringliggende områder (andre arbeidsplasser, trafikkstøy) - er det gitt påbud om hørselsvern - gjennomføres regelmessige audiometrimålinger Vibrasjoner / ristinger Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad avgir utstyret ristinger som er sjenerende eller belastende - i hvilken grad påvirkes bruker av lavfrekvente vibrasjoner (eks. transportkjøretøyer, trucker) Underlag / underlagsmateriale Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad underlagsmaterialet er stabilt og / eller sklisikkert - i hvilken grad underlagsmaterialet gir en tilfredsstillende støtdemping Elektriske og magnetiske felt - Har arbeidsplassen utstyr som skal vurderes særskilt m.h.t. elektriske eller magnetiske felt? - Foreligger merking eller dokumentasjon som viser at feltene holder et anbefalt nivå? 4.3 ARBEIDSPLASSVURDERINGENS TILBAKEMELDING OG KONKLUSJON Etter kartleggingsarbeidet skal det gis en tilbakemelding: - Tilbakemeldingen skal ha den form og omfang som er avtalt med oppdragsgiver og gi en faglig vurdering av hvordan ulike arbeidsforhold gjensidig påvirker hverandre og brukers helse. - Den skal beskrive risikofaktorer i arbeidsmiljøet på en slik måte at den gir oppdragsgiver tilstrekkelig faglig grunnlag for vurdering av eventuelle tiltak og for valg av tiltak. - Den skal inneholde fysioterapeutens egne forslag til forbedringstiltak når dette er avtalt. Ansvaret for gjennomføringen av helsefremmende og forebyggende tiltak på arbeidsplassen ligger hos arbeidsgiver. Når oppdragsgiver er en arbeidsgiver, kan fysioterapeuten bistå med råd og veiledning i forhold til gjennomføring av tiltak, dersom han blir bedt om det. 11

12 Punkt 5 EVALUERING Evaluering av standard for arbeidsplassvurdering følger NFFs rutiner for revisjon av standarder. Evalueringen må i særdeleshet vektlegge endringer i lover og forskrifter samt krav til kvalitet utfra oppdragsgivers behov i henhold til helse, miljø og sikkerhet. Punkt 6 LOVER OG FORSKRIFTER Lov av 13.juli 1956 om fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Forskrifter for mensendiecksykegymnaster, sykegymnaster og massører, utferdiget av helsedirektøren den 9.juni 1978 Arbeidsmiljøloven Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrift om verne- og helsepersonale av Publikasjoner fra arbeidstilsynet; 1. Publikasjonskatalog Best.nr Tekniske innretninger Best.nr Løfteinnretninger og løfteredskap Best.nr Truck og truckkjøring Best.nr Løftebord Best.nr Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Best.nr Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer omorganisering m.v. Arbeidsmiljølovens paragraf 19 Best.nr Arbeidsgivers plikter Best.nr Tilrettelegging av arbeidet. Arbeidsmiljøloven paragraf 12 Best.nr Støy på arbeidsplassen Best.nr. 398A 11. Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Best.nr Verne- og helsepersonale Best.nr Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Best.nr Arbeid ved dataskjerm Best.nr Arbeidsplasser og arbeidslokaler Best.nr Tungt og ensformig arbeid Best.nr Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser Best.nr Arbeid ved dataskjerm - veiledning Best.nr

13 Punkt 7 REFERANSER Bjørset HH, (1994), Lys og belysning i arbeidsmiljøet, Tapir, Oslo 1994 Corbett McDonald J ed., (1992) Epidemiology of Work Related Diseases, BMJ Publishing Group, London 1995 Järvholm B,( 1996) Arbetsliv och Hälsa - en kartläggning, Arbetsskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Rådet for arbetslivsforskning, 1996 Kuorinka I, Forcier L ed., (1995) Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs): A Reference Book for Prevention, Taylor & Francis, London 1995 Lundgren N red., (1990) Arbetsrelaterade sjukdomar i rörelsesorganen - förekomst, orsaker och förebyggande, Nordiska Ministerrådet, no. 6 Nord, København 1996 Niesell R, Vingård E, (1992) Arbetsrelaterade sjukdomstillstånd i rörelsesorganen, en medisinsk kunnskapsoversikt, ARBETE OCH HÄLSA, 40, Arbetsmiljöinstitutet, Solna, Norsk arbeidsmedisinsk forening, NSF, Landsgruppen av bedriftssykepleiere, NFF s faggruppe for ergonomi og bedriftsfysioterapi Kvalitet i bedriftshelsetjenesten, Oslo (1994) NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring. Terminologi. Norsk standardiseringsforbund (ISO TC 159/WG 1 ergonomics) Norges Offentlige Utredninger no. 20, Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til forvaltningsstrategi, (1995). Handlingsplan for forebygging av belastningslidelser ( ) Fra belastning til utfordring og handling. Sosial- og helsedepartementet. LYSKULTUR*, Postboks 65, 1321 Stabekk Følgende publikasjoner: Nr. 1A Lys og belysning - grunnleggende begreper Nr. 1 Luxtabell Nr. 2 Vedlikehold av belysningsanlegg Nr. 11 Belysning for eldre Nr. 12 Kontorbelysning Nr. 16 Industribelysning Nr. 20 Skolebelysning * Lyskultur er en samarbeidsorganissasjon med formål å informere om riktig og rasjonell bruk av lys overalt i samfunnet, både til forbruker og til det faglige miljø. Lyskultur er av den internasjonale belysningskomite anerkjent som Norsk Lysteknisk komite. 13

14 Punkt 8 HØRINGSINSTANSER 1. Styret i NFFs faggruppe for ergonomi 2. Direktoratet for Arbeidstilsynet 3. Ergonomi-gruppen i Sør-Trøndelag Ergonomi-gruppen i Sør-Rogaland Ergonomi-gruppen i Hordaland 4. Næringslivet Telenor Nett, driftsenhet Buskerud v/cato Wærstad Vi takker! Prosjektgruppen ønsker å rette en takk til Jan Petter Lund og Bibba Benum for bidrag til prosjektarbeidet. 14

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

ARBEIDSPLASSBESKRIVELSE ET NYTTIG HJELPEMIDDEL I OPPFØLGINGEN AV SYKMELDTE

ARBEIDSPLASSBESKRIVELSE ET NYTTIG HJELPEMIDDEL I OPPFØLGINGEN AV SYKMELDTE ARBEIDSPLASSBESKRIVELSE ET NYTTIG HJELPEMIDDEL I OPPFØLGINGEN AV SYKMELDTE Inger Helene Gudding Seniorrådgiver/fysioterapeut, Statens arbeidsmiljøinstitutt God samhandling mellom ulike aktører er viktig

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres:

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres: Avviksmelding Avviksmelding benyttes for å melde om forhold som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller virksomhetens HMS-bestemmelser. Avviksmelding oppfyller kravene til AML 3-1, 2. ledd e), og

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Vedlegg 1 Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier. Kurs i tilrettelegging av arbeidsplasser med fokus på det fysiske arbeidsmiljøet Kurset tilfredsstiller

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Rapport - Målrettet Helsekontroll. IKM Services

Rapport - Målrettet Helsekontroll. IKM Services Rapport - Målrettet Helsekontroll IKM Services Det er foretatt en helsekontroll av ansatte i IKM Services med spesiell fokus på hørsel, lungefunksjon, slitasjeplager samt opplevd fysisk arbeidsmiljøfaktorer.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense.

DET SKAL KRYSSES AV FOR FØLGENDE VERDIER I SJEKKLISTEN: Risiko for sykdom og skader er på en akseptabel lav grense. HMS KRITERIEHÅNDBOK FOR VALG AV MASKINER OG UTSTYR I KJØTTINDUSTRIEN: Arbeidsmiljøloven, dens forskrifter og EØS avtalen setter krav til utforming av maskiner og utstyr. For å unngå plager, sykdom og skader

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven I dag IT og arbeid Studentpresentasjoner IT og arbeid Hovedavtalen, tilleggsavtalen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten Ribu 2007 1 HiO - Anvendt datateknologi - Kirsten

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss»

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Innlegg på fagdager for bedriftssykepleiere 7.september 2017 v/seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen,Enhet for BHT,UiO 7.september 2017 Kristine

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2011

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2011 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2011 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt):

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): hvorfor skal vi bry oss om arbeidsforhold? Live Bakke Finne, forsker Avdeling for arbeidspsykologi

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer

Verneombudets rolle. Ved nybygg og endringer Verneombudets rolle Ved nybygg og endringer Arbeidsmiljøloven loven 26. Verneombudets oppgaver 1. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer