STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING"

Transkript

1 STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING Utarbeidet av Norske Fysioterapeuters Forbund NFF Pb St.Hanshaugen, 0130 Oslo Utgave: 1 Telefon: Januar Telefaks:

2 Søkeord: Standard for arbeidsplassvurdering Innholdsfortegnelse 0. Orientering s.3 1. Formål s.4 2. Termer og definisjoner s.4 3. Bruksområder s.7 4. Fremgangsmåte s Gjennomføring s Kartlegging s Arbeidsplassvurderingens tilbakemelding og konklusjon s Evaluering s Lover og forskrifter s Referanser s Høringsinstanser s.13 STANDARD FOR ARBEIDSPLASSVURDERING 2

3 Pkt. 0 ORIENTERING Enhver fysioterapeut er pålagt å utøve sin faglige virksomhet slik at kravene til kvalitet blir oppfylt. Kvalitet står sentralt ved utøvelsen av de arbeidsoppgavene som naturlig hører inn under begrepet ergonomi eller spesialistområdet helse- og miljøarbeid. Norske Fysioterapeuters Forbund nedsatte en gruppe for å utarbeide en standard for arbeidsplassvurdering utført av fysioterapeuter. Standarden skal bidra til at fysioterapeuter arbeider utfra kravene i norske lover og forskrifter, og at inngått avtale med oppdragsgiver blir oppfylt. Standarden tilstreber en ensartet tilnærming og fagvurdering av elementer som er felles for arbeidsplasser som dekkes av norsk lovgivning. Arbeidsgruppa har bestått av: Gudding, Inger Helene, Ringnes a.s., Oslo Høisen, Vigdis G., Senter for Arbeids Miljøutvikling, Drammen Pedersen, Hilde, Arbeidstilsynets 2. distrikt, Oslo Torgersen, Hein Dag, HMS-tjenesten for Vestfold, Sandefjord (leder) Prosjektet pågikk fra april 1997 til januar Avgrensinger Standarden forutsetter utarbeidelse av mer spesifikke rutiner til bruk ved vurdering av arbeidsplasser med felles særtrekk eller tilhørende samme bransje. Eksempler på dette er: 1. Arbeid ved dataskjerm 2. Arbeid med tung eller ensidig manuell håndtering 3. Arbeid i pleie- og omsorgs sektoren 4. Arbeid i oljebransjen 5. Arbeid i bygg- og anleggsbransjen 6. Arbeid i landbruket 7. Arbeid i skole og barnehager 8. Arbeid på sjøfartøy Denne listen er ikke uttømmende. Arbeidslivet er i en kontinuerlig endringsprosess, og på enkelte tekniske områder skjer endringene svært raskt. Som en del av denne prosessen, vil kravene til kvalitet endres. Nytteverdien av både den overordnete standarden og de spesifikke rutinene, vil i stor grad være avhengig av et tilfredsstillende system for kvalitetsrevisjon, og for en kontinuerlig oppdatering i forhold til gjeldene lover og forskrifter. 1. FORMÅL En arbeidsplass har et uensartet innhold med ulik innvirkning på brukeren. En standard skal favne vesentlige elementer ved en arbeidsplassvurdering, stille krav til fagutøvelse, bidra til 3

4 en mer ensartet tilnærmingsmåte, oppfylle inngått avtale med oppdragsgiver, og være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Standarden er ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for fysioterapeuters fagutøvelse ved en arbeidsplassvurdering. Den vil ikke forhindre at den enkelte fysioterapeuts fagkunnskap, bransjekunnskap, erfaring, og faglige skjønn fortsatt vil være utslagsgivende faktorer ved denne type oppdrag. 2. TERMER OG DEFINISJONER: Arbeidsplassvurdering Arbeidsplassvurdering er en faglig vurdering av sammenhenger mellom miljøfaktorer og helse. Den tar utgangspunkt i gitte arbeidsoppgaver, over et gitt tidsrom og innenfor et avgrenset fysisk område. Vurderingen baserer seg på kunnskap og kompetanse som fysioterapeuter får gjennom sin utdanning. Standard Standard gir uttrykk for det nivå for tjenesten som man vil kreve at tjenesten skal ha. Standard gjenspeiler det som er faglig akseptabelt, oppnåelig og fastsatt nivå av tjenesten. (Den norske Lægeforening: veiledning i utarbeidelse av kvalitetshåndbok for medisinsk virksomhet, Lysaker, 1992) Kvalitet Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, og som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte behov eller krav som er antydet. NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring. Terminologi. Norsk standardiseringsforbund Kvalitetsrevisjon En kvalitetsrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. (Den norske lægeforening: Veiledning i utarbeidelse av kvalitetshåndbok for medisinsk virksomhet, Lysaker 1992) Ergonomi Ergonomi er et tverrfaglig sammensatt kunnskapsfelt som integrerer den samlede kunnskapen om menneskets kapasitet, begrensinger og behov i samspillet menneske maskin omgivelser og hvordan denne kunnskapen anvendes i utformingen av arbeidssystemer. (ISO TC 159/WG 1 ergonomics) Oppdragsgiver Den organisasjon eller enkeltperson som gir fysioterapeuten i oppdrag å utføre arbeidsplassvurderingen, og har beslutningsmyndighet. 4

5 Kunde En kunde er en person som kjøper varer eller tjenester. Bruker En bruker er den person som innehar den arbeidsplassen som skal være gjenstand for vurderingen. Kartlegging Systematisk innhenting av kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på brukeren. Tilrettelegging Beslutninger og tiltak som er knyttet til teknologi, arbeidsorganisering (planlegging, styring og informasjon), utførelse av arbeid, opplæring, arbeidstidsordninger, lønnssystemer og sikkerhetsrutiner for å ta vare på brukers liv og helse. (Arbeidsgruppens egen definisjon, se forskrift Verne- og helsepersonale, s. 9 10) Jobbkrav Uskrevne forventninger og / eller definerte krav som stilles til bruker / brukere av arbeidsplassen. Definerte krav kan være nedtegnet i en arbeidsbeskrivelse eller arbeidsinstruks. Avlastningsutstyr Teknisk utstyr som skal gi bruker fysisk avlastning og / eller mulighet for variasjon og som ikke er en del av arbeidsplassens opprinnelige arbeidsverktøy. Fysiske forhold Fysiske forhold er støy, støv, gasser, vibrasjoner, klimaforhold, belysning, stråling, trykk o.s.v.( Forskrift om Verne- og helsepersonale 6, veiledningsdel s. 11) Audiometri Hørselmåling eller hørselstest gjennomført ved hjelp av et audiometer i et støyavskjermet bur (hørselbur) eller rom. Elektriske felt Det kraftfelt som omgir alle elektrisk ladede gjenstander. Enhet for elektriske felt er volt pr. meter (V/m) eller kilovolt pr. meter (kv/m). (NOU nr. 20, s. 74, Oslo 1995) 5

6 Magnetiske felt Det kraftfelt som omgir alle elektriske ladninger i bevegelse. Styrken på kraftfeltet måles i tesla (T) som er en meget stor enhet. I praksis brukes vanligvis millitesla (mt) eller mikrotesla. (NOU nr. 20, s. 74, Oslo 1995) 6

7 Punkt 3 BRUKSOMRÅDER Standarden gjelder for fysioterapeuter som får i oppdrag å gjennomføre en arbeidsplassvurdering. Det kan være som et ledd i en planleggingsprosess av nye arbeidsplasser eller til å utbedre eksisterende arbeidsplasser. Tidspunktet for inntreden i en planleggingsprosess vil være avgjørende for muligheten til å påvirke resultatet. Fysioterapeuter som vanligvis får slike oppdrag er: - fysioterapeuter fast knyttet til bedrift(er) eller annen type virksomhet - frittstående fysioterapeuter/konsulenter - kommunefysioterapeuter - privat praktiserende fysioterapeuter Punkt 4 FREMGANGSMÅTER 4.1 GJENNOMFØRINGEN Oppdrag Arbeidsplassvurderinger skal gjennomføres etter oppdrag fra en person / virksomhet / organisasjon som har beslutningsdyktighet til å iverksette tiltak som følge av fysioterapeutens vurderinger Formell godkjenning En arbeidsplassvurdering skal gjennomføres med godkjenning fra virksomhetens administrative leder eller den som leder har bemyndiget Metode Arbeidsmetoder må avklares med oppdragsgiver Tilbakemelding Tilbakemeldingens form og omfang må avklares med oppdragsgiver Innhenting av erfaringskunnskap knyttet til arbeidsplassen Kunnskapen innhentes gjennom personlig kontakt med: - bruker / brukere av arbeidsplassen - bruker / brukeres nærmeste overordnede - verneombud for arbeidsområdet, hovedverneombud for virksomheten (evt. også tillitsvalgt) En arbeidsplassvurdering skal ikke gjennomføres før etter kontakten med brukere og nærmeste overordnede. 7

8 4.2 KARTLEGGINGEN Tilrettelegging/Organisering av arbeidet Tilrettelegging bør inneholde en faglig vurdering av de arbeidsmiljøfaktorene som virker inn på bruker(e), og som påvirker helsen. Utgangspunktet er aktuelle oppgaver som utføres over et bestemt tidsrom og innenfor et avgrenset fysisk område. Oppgavene bør alltid sees på som en del av en større helhet og kan derfor ikke vurderes isolert fra denne. Følgende faktorer skal vurderes: Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen Jobbkrav - i hvilken grad arbeidet styres av maskiner, transportbånd ol. - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra kolleger - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra leder - i hvilken grad arbeidet styres av krav fra kunder - i hvilken grad arbeidet krever stor grad av besluttsomhet - i hvilken grad arbeidet gir stor grad av utøvende ansvar(faglig og/eller administrativt) - i hvilken grad arbeidet gir mulighet for egenutvikling / økning av kvalifikasjoner - i hvilken grad opplæringen er tilpasset arbeidets innhold og brukers forutsetninger - i hvilken grad en ser sammenheng mellom egen og andres jobb (jobb identitet) - i hvilken grad arbeidet styres av lønnssystemer (akkord, provisjon- el. bonusavtaler) - i hvilken grad arbeidet er knyttet til toskift- eller treskiftsordninger - i hvilken grad arbeidsoppgavene er forbundet med overtid - i hvilken grad arbeidsoppgavene er nedtegnet i instrukser og rutiner - arbeidsplassens krav til faglige kvalifikasjoner - arbeidsplassens krav til personlige kvalifikasjoner - grad av tilfredsstillende opplæring tilknyttet krav til kvalifikasjoner Medbestemmelse - mulighet til å drøfte arbeidssituasjonen på avdelingsmøter - mulighet til å bestemme over sammensetning av egne arbeidsoppgaver - mulighet til å foreta et personlig skjønn - brukers mulighet til selvbestemmelse ved prioritering av arbeidsoppgaver - brukers mulighet til selvbestemmelse ved endring av arbeidsoppgaver - rutiner for tilfredsstillende informasjon - grad av monotoni / ensidighet i arbeidsinnhold Mellommenneskelige forhold - opplevelse av personlig støtte fra leder - opplevelse av personlig støtte fra kolleger 8

9 - mulighet for muntlig kontakt med andre under arbeid - mulighet for fysisk hjelp ved behov - grad av tilbakemelding på og / eller evaluering av eget arbeid Utforming av arbeidsplassen Utstyr og tekniske innretninger - i hvilken grad utstyr / tekniske innretninger er tilpasset kroppens forutsetninger - i hvilken grad utstyret er hensiktsmessig ut fra type arbeid - i hvilken grad utstyrets størrelse er tilpasset tilgjengelig areal - i hvilken grad har ulikt utstyr en logisk plassering i forhold til hverandre - i hvilken grad bruker er tilfreds med utstyret - grad av regulerbarhet - grad av fleksibilitet / grad av valgmuligheter utfra brukers behov Avlastningsutstyr - nødvendigheten av avlastningsutstyr - krav til eget avlastningsutstyr - i hvilken grad eksisterende avlastningsutstyr fungerer etter hensikten - i hvilken grad eksisterende avlastningsutstyr blir benyttet Teknisk kvalitet - i hvilken grad utstyret fungerer ut fra de tekniske forventninger Vedlikehold - i hvilken grad utstyret er enkelt å vedlikeholde - i hvilken grad er risikotilknyttet utstyr underlagt teknisk kontroll og vedlikehold Visuelle krav - krav til oppmerksomhet / årvåkenhet - krav til synskontrollert nøyaktighet - grad av krav til synet Helseovervåking / verneutstyr - krav til lovfestet helseovervåking (eks. støyeksponerte) - krav til bruk av verneutstyr Kroppsbruk - bevegelser Utgangspunktet er at arbeidsplassens utforming bør ivareta hensiktsmessig bruk av kroppen. Vurderingen må gjøres innenfor de rammene som arbeidsplassen gir, og utfra de fysiske og organisatoriske betingelsene som legges. Følgende faktorer skal vurderes: - grad av ensidighet i arbeidsbevegelser - grad av ensidighet i utgangsstilling (sittende, stående, gående) - grad av ensformig gjentagelsesarbeid 9

10 - grad av hensiktsmessige arbeidsbevegelser - mulighet for hvile og restituering - grad av tunge manuelle løft - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tunge manuelle løft - grad av tung manuell bæring - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tung manuell bæring - grad av tunge manuelle skyv eller drag - i hvilken grad arbeidsplassen er tilpasset tunge manuelle skyv eller drag - i hvilken grad det legges til rette for god kroppsbruk når arbeidsoppgavene er varierte, i høyt tempo og stiller høye krav til fleksibilitet Fysiske forhold Fysiske forhold er ikke fysioterapispesifikke og krever samarbeid på tvers av profesjonene for å gjøre en god faglig vurdering. Noen forhold påvirker kropp og funksjon så direkte at de likevel hører med i en arbeidsplassvurdering. Forholdene må vurderes utfra fysioterapeutens faglige ståsted og baseres på brukers tilbakemeldinger. Følgende fysiske forhold skal vurderes spesielt: Klima Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - bruker / brukeres opplevelse av varme / kulde - brukers opplevelse av luftkvaliteten - bruker / brukeres opplevelse av trekk - bruker / brukeres opplevelse av støv / gasser / lukt - i hvilken grad arbeidsplassen har tilfredsstillende rengjøringsrutiner - i hvilken grad er arbeidsplassens pålagte arbeidstøy / vernesko tilpasset de klimatiske forhold Belysning Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad bruker påvirkes av sjenerende eller synsnedsettende blending - i hvilken grad bruker påvirkes av sjenerende flimring - i hvilken grad bruker sjeneres av reflekterende lys fra overflater - i hvilken grad bruker opplever at arbeidsoppgaven(e) er vanskelige å utføre på grunn av redusert kontrastforhold - i hvilken grad bruker opplever at type armatur er tilpasset arbeidets art og behov - i hvilken grad bruker sjeneres av lyskildens farge eller fargegjengivelse - i hvilken grad belysningsstyrken er tilpasset brukers synsforhold og lysbehov 10

11 Støy Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - har arbeidsplassen et tilfredsstillende støynivå utfra arbeidets art - er det foretatt støymålinger - grad av støy fra teknisk utstyr - eks. motorer, transportbånd, vifter - grad av egenprodusert støy - eks. slagstøy, telefonsamtaler - grad av støy fra omkringliggende områder (andre arbeidsplasser, trafikkstøy) - er det gitt påbud om hørselsvern - gjennomføres regelmessige audiometrimålinger Vibrasjoner / ristinger Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad avgir utstyret ristinger som er sjenerende eller belastende - i hvilken grad påvirkes bruker av lavfrekvente vibrasjoner (eks. transportkjøretøyer, trucker) Underlag / underlagsmateriale Her er det brukers tilbakemelding til fysioterapeuten som danner grunnlaget for vurderingen - i hvilken grad underlagsmaterialet er stabilt og / eller sklisikkert - i hvilken grad underlagsmaterialet gir en tilfredsstillende støtdemping Elektriske og magnetiske felt - Har arbeidsplassen utstyr som skal vurderes særskilt m.h.t. elektriske eller magnetiske felt? - Foreligger merking eller dokumentasjon som viser at feltene holder et anbefalt nivå? 4.3 ARBEIDSPLASSVURDERINGENS TILBAKEMELDING OG KONKLUSJON Etter kartleggingsarbeidet skal det gis en tilbakemelding: - Tilbakemeldingen skal ha den form og omfang som er avtalt med oppdragsgiver og gi en faglig vurdering av hvordan ulike arbeidsforhold gjensidig påvirker hverandre og brukers helse. - Den skal beskrive risikofaktorer i arbeidsmiljøet på en slik måte at den gir oppdragsgiver tilstrekkelig faglig grunnlag for vurdering av eventuelle tiltak og for valg av tiltak. - Den skal inneholde fysioterapeutens egne forslag til forbedringstiltak når dette er avtalt. Ansvaret for gjennomføringen av helsefremmende og forebyggende tiltak på arbeidsplassen ligger hos arbeidsgiver. Når oppdragsgiver er en arbeidsgiver, kan fysioterapeuten bistå med råd og veiledning i forhold til gjennomføring av tiltak, dersom han blir bedt om det. 11

12 Punkt 5 EVALUERING Evaluering av standard for arbeidsplassvurdering følger NFFs rutiner for revisjon av standarder. Evalueringen må i særdeleshet vektlegge endringer i lover og forskrifter samt krav til kvalitet utfra oppdragsgivers behov i henhold til helse, miljø og sikkerhet. Punkt 6 LOVER OG FORSKRIFTER Lov av 13.juli 1956 om fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Forskrifter for mensendiecksykegymnaster, sykegymnaster og massører, utferdiget av helsedirektøren den 9.juni 1978 Arbeidsmiljøloven Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrift om verne- og helsepersonale av Publikasjoner fra arbeidstilsynet; 1. Publikasjonskatalog Best.nr Tekniske innretninger Best.nr Løfteinnretninger og løfteredskap Best.nr Truck og truckkjøring Best.nr Løftebord Best.nr Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Best.nr Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer omorganisering m.v. Arbeidsmiljølovens paragraf 19 Best.nr Arbeidsgivers plikter Best.nr Tilrettelegging av arbeidet. Arbeidsmiljøloven paragraf 12 Best.nr Støy på arbeidsplassen Best.nr. 398A 11. Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Best.nr Verne- og helsepersonale Best.nr Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Best.nr Arbeid ved dataskjerm Best.nr Arbeidsplasser og arbeidslokaler Best.nr Tungt og ensformig arbeid Best.nr Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser Best.nr Arbeid ved dataskjerm - veiledning Best.nr

13 Punkt 7 REFERANSER Bjørset HH, (1994), Lys og belysning i arbeidsmiljøet, Tapir, Oslo 1994 Corbett McDonald J ed., (1992) Epidemiology of Work Related Diseases, BMJ Publishing Group, London 1995 Järvholm B,( 1996) Arbetsliv och Hälsa - en kartläggning, Arbetsskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Rådet for arbetslivsforskning, 1996 Kuorinka I, Forcier L ed., (1995) Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs): A Reference Book for Prevention, Taylor & Francis, London 1995 Lundgren N red., (1990) Arbetsrelaterade sjukdomar i rörelsesorganen - förekomst, orsaker och förebyggande, Nordiska Ministerrådet, no. 6 Nord, København 1996 Niesell R, Vingård E, (1992) Arbetsrelaterade sjukdomstillstånd i rörelsesorganen, en medisinsk kunnskapsoversikt, ARBETE OCH HÄLSA, 40, Arbetsmiljöinstitutet, Solna, Norsk arbeidsmedisinsk forening, NSF, Landsgruppen av bedriftssykepleiere, NFF s faggruppe for ergonomi og bedriftsfysioterapi Kvalitet i bedriftshelsetjenesten, Oslo (1994) NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring. Terminologi. Norsk standardiseringsforbund (ISO TC 159/WG 1 ergonomics) Norges Offentlige Utredninger no. 20, Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til forvaltningsstrategi, (1995). Handlingsplan for forebygging av belastningslidelser ( ) Fra belastning til utfordring og handling. Sosial- og helsedepartementet. LYSKULTUR*, Postboks 65, 1321 Stabekk Følgende publikasjoner: Nr. 1A Lys og belysning - grunnleggende begreper Nr. 1 Luxtabell Nr. 2 Vedlikehold av belysningsanlegg Nr. 11 Belysning for eldre Nr. 12 Kontorbelysning Nr. 16 Industribelysning Nr. 20 Skolebelysning * Lyskultur er en samarbeidsorganissasjon med formål å informere om riktig og rasjonell bruk av lys overalt i samfunnet, både til forbruker og til det faglige miljø. Lyskultur er av den internasjonale belysningskomite anerkjent som Norsk Lysteknisk komite. 13

14 Punkt 8 HØRINGSINSTANSER 1. Styret i NFFs faggruppe for ergonomi 2. Direktoratet for Arbeidstilsynet 3. Ergonomi-gruppen i Sør-Trøndelag Ergonomi-gruppen i Sør-Rogaland Ergonomi-gruppen i Hordaland 4. Næringslivet Telenor Nett, driftsenhet Buskerud v/cato Wærstad Vi takker! Prosjektgruppen ønsker å rette en takk til Jan Petter Lund og Bibba Benum for bidrag til prosjektarbeidet. 14

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser

Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 538 bokmål Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskelog skjelettlidelser Innhold INNLEDNING................................................ 4 Hva er ergonomi?..............................................

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 540 Veiledning om Arbeid ved dataskjerm Innhold: Forord..................................................... 3 Innledning..................................................

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer