KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen"

Transkript

1 KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

2 Den vanskelige samtalen finnes det en oppskrift? Hva er bakgrunn for samtalen Hva er din rolle Situasjon Relasjon Presentasjonens tittel 2

3 Definisjon kommunikasjon Latinsk: communicare = det å gjøre noe kjent, eller forstått Kommunikasjon = en interaksjonsprosess der de implisertes atferd har en budskapsverdi. Kommunikasjon = alle former for atferd?

4 Latinsk ordspråk Naturen har gitt menneskene en tunge, men to ører, for at vi skal høre dobbelt så mye som vi sier" Presentasjonens tittel 4

5 Sentrale kjennetegn v/toveiskommunikasjon SENDER Koding KANAL Dekoding Tilbakemelding MOTTAKER

6 Skille mellom. Hva vi ønsker å formidle Hva vi faktisk formidler De signaler som når frem til mottaker Den mening som mottaker legger i de signalene som oppfattes

7 Kommunikasjon - teori 7

8 Argumentundersøkelsesmatrise Sterk Argumentere 1) Tvinger Øver press 4) Samarbeid Læring Svak 2) Trekker seg Holder tilbake Liten Undersøke 3) Demper Tilpasse seg Stor

9 Kommunikasjonsstiler + - Nå er det slik at. Du må da forstå at. Jeg er sikker på at Det er vel mulig at Det kan nok tenkes at. Det er mange som mener at. Jeg er ganske sikker på, tror jeg * Jeg mener det forholder seg slik:...., ut fra følgende eksempler., Hva tenker du? * Jeg mener en god løsning vil være..fordi Hva mener du? Er det flere synspunkter på dette? Hva mener du selv? Hvordan opplever du.? Kan det kanskje være slik at? Har du tenkt på at..? Er du helt sikker på det? - +

10 Effektiv kommunikasjon Hevde din mening. Klar og tydelig. Argument, abstrakt (for den andre). Henvise til akkurat hva som ble sagt eller gjort grunnlaget for din mening. Eksempler. Konkret (data). Sjekke med den andre hans/hennes oppfatning. Undersøke. Tilleggsbetingelse: Positiv eller avventende innstilling. Rettet mot læring

11 Tar vi feil? Feller i kommunikasjonen. Menneske er skapt slik at for å forholde seg til en kompleks verden forenkler vi og kategoriserer Stereotypier Forhastede konklusjoner Samme atferd kan forstås på forskjellige måter (hvilke briller har vi på) Slutningsstigen

12 Gode råd for vanskelige samtaler (1) Forbered deg skikkelig - hva er målet med samtalen? Forbered deg på hva som er kjernebudskapet ditt, hold fast ved det. Sett av tid

13 Gode råd for vanskelige samtaler (2) La den andre få gi utløp for sin frustrasjon og evt. andre følelser. Prøv å få fram vedkommendes opplevelse av situasjonen husk å gi aksept for dette Ikke bedøm eller bagatelliser vedkommendes opplevelser og følelser Tenk nøye gjennom egen og andres reaksjon

14 Gode råd for vanskelige samtaler (3) Redegjør for dine synspunkter og erfaringer og hvordan du er kommet fram til dem. Begrunn. Sjekk aktivt ut om mottakeren får tak i poenget ditt og om du får tak i poenget hans/henne Vær konkret, gi eksempler, illustrer dine synspunkter og begrunn Vær nysgjerrig, bruk din undring, prøv å forstå Forsøk å ta den andres perspektiv Metakommuniser og ta et skritt tilbake når kommunikasjonen låser seg fast eller dere går i sirkler

15 Gode råd for vanskelige samtaler (4) Fokuser på det dere er enige om Fokuser på interesser - hva er den andres primære interesser, hva er dine? Let etter konfliktfrie områder, evt. felles interesse av at problemet blir løst Fokus konkrete løsninger mer enn skyld Rydd opp i hva som er sentralt og hva som er mindre sentralt i konflikten, fokuser på delaspekter underveis Oppsummer og konkluder underveis og tilslutt Kjetil Horgmo

16 Gode råd for vanskelige samtaler (5) Konkluder Sørg for avtale om hva som er neste skritt før dere går fra hverandre Oppfølging

17 Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet Referanser: Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Adv.fullmektig Harald Pedersen Arbeidsrettsadvokatene

18 Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker på, assosierer med når du hører ordet konflikt

19 Definisjoner av konflikt i et organisasjonsperspektiv Konflikter er alvorlige motsetnings-forhold der åpne konfrontasjoner har oppstått mellom partene Konflikt er tilstede allerede ved begynnende frustrasjon mellom parter

20 Hva er konflikt? To individer - et individ og en gruppe - eller to grupper - er i konflikt når minst den ene parten opplever den andre som et hinder eller som en kilde til frustrasjon.

21 Syn på konflikt i organisasjoner (Luthans, 1995) TRADISJONELT: Konflikt kan unngås Forårsaket av vanskelige personer Vektlegging av formelle roller og strukturer Syndebukker er uunngåelige MODERNE: Konflikt er uunngåelig Resultat av strukturelle og fysiske faktorer Naturlig del av alt samarbeid og all endring Et moderat nivå av konflikt er optimalt

22

23 MRFK sin definisjon Ein konflikt er ein usemje mellom to eller fleire som går utover tjenesteyting, helse og trivsel på arbeidsplassen. Konflikten kan vere uttrykt eller opplevd av berre ein part Presentasjonens tittel 23

24 Forebyggende og gjenopprettende Forebyggende perspektiv: Faglig og personlig utvikling aml 4-2 (2) a Selvbestemmelse aml 4-2 (2) c Variasjon i arbeidet aml 4-2 (2) d Sosial kontakt aml 4-3 (2) Gjenopprettende perspektiv: Uheldig psykisk belastning aml 4-1 (2) 2 pkt Integritet og verdighet aml 4-3 (1) Trakassering aml 4-3 (3) Utilbørlig opptreden aml 4-3 (3)

25 Konflikt er en prosess KONFLIKT Utilbørlig opptreden Uheldig psykisk belastning Krenking av integritet og verdighet Mobbing og trakassering

26 Eskalerende konflikt Fase II: Personlige motsetninger, blokkeringer, sabotasje (4-6) Fase III: Motpartens verdi som menneske benektes (7-9) 9. Mål: endelig seier 8. Full krig: alt er lov 7. Ødelegge motpartens våpen Fase I: Sakskonflikt kjernepunkt (1-3) 6. Trusler og åpne angrep 5. Motpart uten moral og sunn fornuft 4. Søke støtte hos utenforstående 3. Klar til kamp 2. Partene ser hverandre som motpoler 1. Begynnende frustrasjon (Glasl, 1980)

27 Håndtering av konflikter og mobbing Enkle teknikker og verktøy ikke løsningen Ledere som griper fatt i konflikter tidlig, som ikke lar ting utvikle seg og som ikke aksepterer uønsket atferd hos noen Man behøver: Rolleforståelse Kunnskaper og teoretisk forståelse Kommunikasjonsferdigheter Kjennskap til juridiske forhold Konstruktive holdninger En intern gjennomtenkte prosedyre og policy for å håndtering av mobbing og trakassering, samt interne retningslinjer for konflikthåndtering

28 Organisasjonens ansvar 4-1: sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Utvikling og iverksettelse av policy Ta klager på alvor Beskytte alles rettigheter Sørge for opplæring Sikrer en rettferdig saksbehandling Påse at saksgang og konklusjoner/tiltak kan forsvares dersom det blir utfordret eller anket Lære av erfaringer Revidere prosedyrer

29 Medarbeiderens ansvar medvirkningsplikt 2-3: arbeidstakerens (1) aktivt medvirke i de tiltak som blir satt i verk som å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2e) si ifra om arbeidsrelaterte helseplager (2d) melde fra til arbeidsgiver eller verneombud så snart som mulig når en blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering Presentasjonens tittel 29

30 Aktører i en konflikthåndteringsprosess Partene i konflikten Nærmeste leder/ledelse Forankring Verneombud/hovedverneombud Tillitsvalgt Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet Presentasjonens tittel 30

31 SAKSBEHANDLING KLAGE Undersøkelse Uheldig? Påregnelig? Aktivitet og gjenoppretting Informasjon til klager og andre involverte parter Oppfølging og kontroll

32 Når ekstern aktør skal inn som konflikthåndterer Forankring Mandat Plan for gjennomføring Undersøkelse Samtykkeerklæring ved eks. individuelle intervju Kontradiksjon Analyse Gjenopprettende tiltak Rapport Handlingsplan med oppfølgingspunkter Oppfølging og evaluering Presentasjonens tittel 32

33 Noen saksbehandlingsprinsipp Interne prosedyrer Saksgang Dokumentasjon Kontradiksjon Taushetsplikt/konfidensialitet

34 Megling (Hotvedt, 1997) Å gjennopprette og opprettholde dialog mellom partene slik at de selv kan forholde seg til å bearbeide konflikten på en rasjonell og konstruktiv måte, men der innspill fra megleren har en sentral rolle Å bidra til at så mange som mulig vinner så mye så mulig og taper så lite som mulig

35 Problemer med megling ved alvorlige konflikter Er styrkeforholdet mellom partene balansert.? Kan begge parter forhandle på likeverdig vis? Fokus på nå-tid og fremtid Hva med rettferdighet og anerkjennelse for tidligere skade? Holder overgrep utenfor offentlig oppmerksomhet. Særlig ved gjenntatte saker, for eksempel fra ledere.

36 Anklage om mobbing/trakassering hva da? Undersøke saken/klagen: Faktaundersøkelse. Avklare hva som har skjedd/framskaffe bevis Danne seg et bilde av hvorvidt det er hold i klagen Skrive rapport Gi uttrykk for potensielle organisasjonsmessige konsekvenser Ved brudd på AML: gjenopprettende aktivitet

37 Aktivitet ut fra sakskonklusjonen: Uheldig Oppsigelse - Omplassering Advarsel - Opplæring Megling - Irettesettelse Individuell veiledning... Påregnelig Informasjon Andre tiltak: Megling, opplæring, veiledning, Presentasjonens tittel 37

38 En god løsning Oppfattes som rettferdig Balansert Realistisk Tar opp i seg underliggende forhold Ser framover

39 HVO sin rolle

40 Juridiske rammer HVO rollen Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 5 (5): Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet Spørsmål som gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører under, avgjøres av hovedverneombudet 40

41 VO rolle konflikthåndtering intern prosedyre Ivareta arbeidstakere sin interesser innen arbeidsmiljø Forebygging Orientert Sørge for at saker blir håndtert Kan ha aktiv rolle, men først og fremst tilsynsfunskjon 41

42 Hovedverneombudets rolle: Som representant i AMU, påse at Arbeidsgiver tar tak i saker og sørger for å følge opp prosedyrer/policy Ta opp saker i AMU Samordne ifht verneombud, hva de trenger av kompetanse og støtte innen temaet konflikter HVO må forvente at verneombudene søker råd/støtte i forbindelse med konflikter. Gi råd i tråd med bedriftens interne rutiner/lovverk for øvrig. Å bli orientert om spesielle og vanskelige saker. At verneombudene søker råd angående disse og løfter saker som ikke lar seg løse lokalt. Prosedyre/saksgang. 42

43 HVO konflikthåndterer? Kan regne med å bli tatt med i prosess Hvilke roller legger virksomheten opp til at du skal ha? Vær bevisst 43

44 Tiltak i virksomhetene Policy og prosedyrer Referanse: Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

45 Interne retningslinjer Policy/prosedyre knyttet til mobbing, trakassering og diskriminering Spilleregler for atferd ( kjøreregler ) Sikre balanse mellom omsorgsplikten og styringsretten Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Opplærings- og veiledningssystem for å øke lederes ansvarlighet og kompetanse i konflikt og konflikthåndtering Klageprosedyre og varslingsprosedyrer Disiplinær regler og -tiltak Oppfølging og ivaretaking

46 Saksgang internt Lavest mulig nivå, arbeidstaker Nærmeste leder Tillitsvalgt/verneombud bistår evt. Neste ledelsesnivå når fastlåst/uløst På et slikt stadie er det naturlig å søke råd. VO hos HVO for eksempel. HVO kan da være en aktør i konflikthåndteringen. Fastlåste konflikter: søke råd hos bedriftshelsetjenesten eller andre. Bør være enighet om at utenforstående skal inn Administrerende leder skal da orienteres Presentasjonens tittel 46

47 Organisasjonens ansvar Utvikling og iverksettelse av policy Ta klager på alvor Beskytte alles rettigheter Sørge for opplæring Sikrer en rettferdig saksbehandling Påse at saksgang og konklusjoner/tiltak kan forsvares dersom det blir utfordret eller anket Lære av erfaringer Revidere prosedyrer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.)

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Utarbeidet av ledere, tillitsvalgte og verneombud på Radisson Blu Hotel Norge, forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer