PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET"

Transkript

1 PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET

2 ISBN Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS

3 FORORD Vest-Agder fylkeskommunes visjon er å være en drivkraft for utvikling. Skal vi fylle visjonen med innhold, trenger vi ansatte som har lyst, vilje og evne til å være med på denne utviklingen. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og et systematisk arbeid med sikte på helsefremmende arbeidsmiljø vil ivareta og utvikle denne ressursen. Meningsfylte oppgaver, godt samarbeid og arbeidsglede påvirker kvaliteten på de tjenestene vi til enhver tid leverer. Derfor er vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet viktig. Personal- og organisasjonsenheten gjennomførte i perioden 1997 til 1999 et prosjekt for å utarbeide et helhetlig system for arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø. Resultatet av dette arbeidet ble Håndbok for psykososialt arbeidsmiljø. Metoden og verktøy som da ble utviklet har siden vært benyttet ved alle driftsenheter og er en viktig del av det totale HMS-arbeidet i Vest-Agder fylkekommune. Håndboken er nå revidert og fremstår oppdatert i forhold til lovverk, organisasjonsmessige endringer og erfaringer. Vest-Agder fylkeskommune 2010 Tine Sundtoft Fylkesrådmann Psykososialt arbeidsmiljø / 3

4 INNHOLD INNLEDNING Om håndboken 5 Trafikklyset som bilde 5 Verktøy 5 Definisjon psykososialt arbeidsmiljø 6 Mål for det psykososiale arbeidsmiljøet 7 Roller og ansvar 8 Lederen 9 Verneombudet 9 Tillitsvalgte 9 Linjeledelse og stabsfunksjoner 9 Bedriftshelsetjeneste 9 Kapittel 1: Forebyggende arbeid Organisasjonskultur 11 Forbedringsarbeid 11 Læringshjulet 11 Forhold som fremmer et godt arbeidsmiljø 12 Spesielle forhold 13 Metode: Forbedringsarbeid 14 Kapittel 2: Systematisk HMS-arbeid Minstekrav - psykososialt arbeidsmiljø 16 Enkel kartlegging 17 Om metoder og verktøy 17 Temperaturmåleren 17 Gruppesamtalen 17 Fremgangsmåte for arbeidsmiljøundersøkelsen 18 Metode: Temperaturmåleren 20 Metode: Gruppesamtalen 21 Referatmal 22 Handlingsplan 23 Kapittel 3: Konflikthåndtering Hva er en konflikt? 24 Saksgang ved problemer og konflikter 25 Ulike former for konflikthåndtering 26 Metode: Den nødvendige samtalen 27 Referanseliste 30 4 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

5 gjør / se / tenk / velg INNLEDNING OM HÅNDBOKEN Håndboken er et praktisk arbeidsredskap for ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre som ønsker å arbeide aktivt og målrettet for å vedlikeholde og utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet. I innledningen finner du definisjon av og mål for det psykososiale arbeidsmiljø i Vest-Agder fylkeskommune og en avklaring av roller, ansvar og myndighet. Grønt lys forebyggende arbeid Signaliserer i denne håndboken at arbeidsmiljøet er godt. Leder og arbeidstakere samarbeider godt om felles mål og oppgaver til brukerenes beste. Målene for det psykososiale arbeidsmiljøet i Vest-Agder fylkeskommune beskriver et arbeidsmiljø på «grønn sone». Håndboken er delt inn i tre hovedkapitler: forebyggende arbeid, systematisk HMS-arbeid og konflikthåndtering: I første kapittel «Forebyggende arbeid» vil du finne stoff om utvikling og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø. Dette dreier seg langt på vei om god ledelse og godt medarbeiderskap. I andre kapittel «Systematisk HMS-arbeid» finner du informasjon om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Her finner du redskaper for kartlegging og vurdering i henhold til kravene fra tilsynsmyndighetene (Arbeidstilsynet). Tredje kapittel «Konflikthåndtering» handler om håndtering av problemer og konflikter i arbeidsmiljøet. Trafikklyset som bilde Gjennom håndboken har vi brukt trafikklyset som bilde på hvordan det står til med det psykososiale arbeidsmiljøet. Trafikklyset er valgt fordi bildet er lett å forstå. De fleste av oss har et innebygget forhold til at grønt lys betyr kjør på, gult lys at du skal vise aktsomhet, mens rødt lys betyr full stopp. Gult lys systematisk HMS-arbeid Signaliserer begynnende eller mulige problemer i arbeidsmiljøet. Store og små problemer forekommer på alle arbeidsplasser. Det systematiske arbeidet, med løpende risiko-vurdering, skal bidra til at arbeidsplassen klarer å håndtere problemer tidlig og på en god måte. VERKTØY Alle kapitler inneholder verktøy og metoder. Disse blir presentert med disse symbolene: Rødt lys konflikthåndtering Signaliserer problemer og konflikter i arbeidsmiljøet. Tidlig konflikthåndtering øker sannsynligheten for en god løsning og bidrar til å forebygge nye konflikter. Forebyggende arbeid Systematisk HMS-arbeid Konflikthåndtering Psykososialt arbeidsmiljø / 5

6 Ordet psykososialt er sammensatt av to deler: psykisk og sosialt. På den ene siden handler det om hvordan du har det og tar det, og om hvordan du ser og opplever verden ut fra dine egne holdninger og verdier derfor ordet psykisk. På den annen side handler det også om hvordan mennesker forholder seg til hverandre derfor ordet sosialt DEFINISJON - PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ Psykososialt arbeidsmiljø er vanskelig å definere kort, enkelt og entydig uten å tape vesentlige biter av bildet. Vi velger derfor å definere psykososialt arbeidsmiljø som et begrep sammensatt av fire ulike dimensjoner som påvirker hverandre innbyrdes, og som til sammen utgjør et helhetlig bilde. De fire dimensjonene er: * personlig utvikling * sosialt samspill * organisatoriske forhold * organisasjonskultur Personlig utvikling handler om den enkelte ansattes muligheter til utvikle seg gjennom arbeidet. Viktige forhold er for eksempel arbeidsmengde, variasjon i arbeidet, krav og forventninger, læringsmuligheter, opplæring, arbeidsglede og muligheter for egenkontroll, mestring samt faglige og personlige utfordringer og vekst. Det sosiale samspillet på arbeidsplassen handler om kommunikasjon og samspill mellom mennesker. Noen nøkkelord er samarbeid, hjelpsomhet, samhørighet, støtte, oppmuntring, respekt og omtanke. Andre nøkkelord er uenighet, motsetninger, konflikter, makt og isolasjon. Organisatoriske forhold handler om hvordan virksomheten er strukturert. Dette er forhold som formell organisering, koordinering, samhandling, informasjonsflyt og ansvarsfordeling. Ledelse, personalpolitikk, tilrettelegging, fleksibilitet, og forholdet mellom arbeid og fritid er noen aktuelle stikkord. Organisasjonskultur er det sett av felles normer og verdier som utvikler seg i organisasjonen når menneskene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Innholdet i de ulike begrepene kan variere fra person til person, fra arbeidsplass til arbeidsplass og over tid. Arbeidsoppgavenes art, økonomiske muligheter og andre rammebetingelser vil påvirke innholdet sammen med personlige holdninger samt behov og forhold i samfunnet for øvrig. Dette betyr at hver arbeidsplass med jevne mellomrom må diskutere og definere hva som ligger i begrepet godt psykososialt arbeidsmiljø. Med utgangspunkt i ovennevnte definisjon har Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet overordnede mål for det psykososiale arbeidsmiljøet. Det enkelte arbeidssted bør diskutere hva målene betyr, og eventuelt vurdere lokale tiltak. 6 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

7 MÅL FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØET OVERORDNET MÅL Alle driftsenheter i Vest-Agder fylkeskommune har et psykososialt arbeidsmiljø som fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet på tjenestene. HOVEDMÅL 1. Alle ansatte i Vest- Agder fylkeskommune har et jobbinnhold som gir mulighet for mestring og for faglig og personlig utvikling 2. De ansatte i Vest- Agder fylkeskommune er aktivt involvert i et arbeidsfellesskap som bygger på likeverd, kommunikasjon og forståelse 3. Aktiviteten i Vest- Agder fylkeskommune er organisert slik at den fremmer kontakt, samhandling og koordinering 4. Gjennom samhandling og dialog utvikler ansatte felles normer og verdier som gir trygghet og identitet DELMÅL Arbeidet er utformet slik at det gir mulighet for læring og variasjon, og slik at den enkelte ansatte ser sitt arbeid i sammenheng med organisasjonens overordnede mål Arbeidet er utformet slik at fysisk og psykisk sikkerhet ivaretas Det er lagt til rette for nødvendig kompetanseog jobbutvikling for den enkelte I Vest-Agder fylkeskommune er det stort rom for meningsbrytning og ulikheter Ledere og ansatte tar ansvar for sitt eget psykososiale arbeidsmiljø Ledere og ansatte samarbeider aktivt om å utarbeide en plan for det psykososiale arbeidsmiljø Ansvars- og myndighetsforhold er klare og tydelige Vest-Agder fylkeskommune utvikler egen kompetanse på psykososialt arbeidsmiljø Endringer skjer i åpne prosesser Ledere på alle nivåer legger til rette for samhandling og kommunikasjon Alle ansatte er kjent med målene for det psykososiale arbeidsmiljøet Etikk og respekt for enkeltmenneskets verdighet er sentralt i all samhandling Psykososialt arbeidsmiljø / 7

8 ROLLER OG ANSVAR I det følgende har vi satt opp roller og ansvar for de ulike aktørene på arbeidsplassen med tanke på arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi benytter de samme fargekodene som tidligere beskrevet for å symbolisere ulike nivåer i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø; grønt signaliserer det daglige forebyggende arbeidet, gult viser roller og ansvar i forbindelse med systematisk HMS-arbeid, og rødt viser til roller og ansvar ved problemer og konflikter. Alle har medansvar for å samarbeide aktivt om tiltak for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte har ansvar for å ta opp psykososiale forhold med leder, verneombud eller tillitsvalgte før de utvikler seg til større problemer. Når forhold på arbeidsplassen går utover egen helse, skal ansatte ta dette opp med den det gjelder, eller med nærmeste leder. Ledere, verneombud og tillitsvalgte har i tillegg spesielle oppgaver og ansvar. 8 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

9 Lederen Lederens oppgave er å sørge for best mulig måloppnåelse, blant annet ved å nytte personalressursene best mulig. Leder skal sørge for at tiltak for utvikling og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø gjennomføres. Leder skal sette psykososialt arbeidsmiljø på dagsorden og gå foran med et godt eksempel. Lederen har et forpliktende ansvar for alt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, også i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet. Leder har ansvar for at planlegging, kartlegging og nødvendige tiltak blir gjennomført. Hvis dette ikke er mulig på grunn av rammebetingelser, skal leder si fra til leder på neste nivå. Hvis det foreligger problemer eller konflikter som skaper dårlig trivsel eller redusert effektivitet, har lederen plikt til og ansvar for å avdekke og avklare problemene og bruke de nødvendige virkemidlene for å gjenopprette balansen. Verneombudet Verneombudet er tillitsvalgt for samtlige ansatte på arbeidsplassen i helse-, miljø- og sikkerhetssaker. Verneombudet skal påse at arbeidsmiljøet blir ivaretatt i forhold til sikkerhet, helse og velferd. Verneombudets rolle er uavhengig av tilknytning til fagorganisasjoner. Verneombudets oppgaver er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal samarbeide med leder om løpende, systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet og om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Verneombudet skal på eget initiativ ta opp arbeidsmiljøproblemer så tidlig som mulig, og sammen med leder og tillitsvalgte bidra til et konstruktivt samarbeid. Ved arbeidsmiljøproblemer og konflikter som forsurer arbeidsmiljøet, kan verneombudet ta saken opp med leder. Verneombudet har et selvstendig ansvar for å ta opp saker når det er fare for liv og helse. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om stans av farlig arbeid kan i slike tilfeller komme til anvendelse. Verneombudet kan også kontakte fylkets hovedverneombud og BHT for råd og veiledning Tillitsvalgte Tillitsvalgte skal sette saker på dagsorden, og samarbeide med leder om planlegging og gjennomføring av tiltak. Tillitsvalgte skal ivareta partsinteresser. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte er hjemlet i Hovedavtalen. Tillitsvalgte skal ved arbeidsmiljøkartlegging bidra til en åpen og konstruktiv dialog mellom alle parter og organisasjoner, vise vilje til å se utover sine egne medlemmers interesser og bidra til å finne løsninger på tvers av fagorganisasjoner. Tillitsvalgte har plikt til å ta opp saker når ansatte ber om det. Den tillitsvalgte kan løfte saken til et høyere nivå i linjen dersom den ikke lar seg løse lokalt. Linjeledelse og stabsfunksjoner Den administrative linjen i fylkeskommunen består av mange nivåer; avdelingsledere, ledere for driftsenheter, tannklinikkledere og ledere for enheter i sentraldministrasjonen. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Ledere på alle nivåer har ansvar for å utøve en god personalpolitikk, drive systematisk HMS-arbeid og håndtere konflikter og personalsaker. Det er et grunnleggende prinsipp at saker skal løses på så lavt nivå i linjen som mulig. Ledere, verneombud og tillitsvalgte kan be om råd, veiledning og eventuelt bistand fra personal- og organisasjonsmedarbeidere eller bedriftshelsetjensten (BHT). Bedriftshelsetjenesten BHT har som oppgave å bistå med tjenester i HMS-arbeidet for å skape sunne og trygge arbeidsplasser. Foruten faglig råd og veiledning kan blant annet BHT bidra med kartlegginger og målinger av arbeidsmiljøet, delta i opplæringstiltak og arbeidsmiljøutvalg. BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøsaker og skal uttale seg på faglig grunnlag. Psykososialt arbeidsmiljø / 9

10 kapittel 1 FOREBYGGENDE ARBEID Målene for det psykososiale arbeidsmiljøet beskriver et godt arbeidsmiljø. Målene viser til forhold som god ledelse, godt medarbeiderskap og gode utviklings- og endringsprosesser. Det beste forebyggende arbeidet skjer i hverdagen på arbeidsplasser der ledere og ansatte arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Moderne lederskap handler om å se endringsbehov og om evne til å engasjere medarbeidere for å finne felles løsninger i samarbeid. Ledere skal legge til rette for at medarbeidere har reelle påvirkningsmuligheter og at de opplever at deres innsats har betydning på arbeidsplassen. Når ledere og ansatte jobber godt og konstruktivt sammen om felles utfordringer, og alle medvirker og tar ansvar, legges grunnlaget for et godt arbeidsmiljø. De psykologiske jobbkravene er gode retningslinjer for hva som gir mulighet for utvikling og mening i arbeidet. * behov for innhold og variasjon * behov for å kunne lære noe * behov for selvbestemmelse * behov for anseelse, støtte og respekt * behov for å kunne se sitt eget arbeid i en større sammenheng * behov for å se at jobben er forenlig med ønsket fremtid Når den enkelte ansatte blir tatt på alvor, utfordret til å ta ansvar og invitert til samarbeid med andre, fører det til arbeidsglede, effektivitet og bedre arbeidsmiljø. 10 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

11 ORGANISASJONSKULTUR Organisasjonen kan sammenlignes med et isfjell. Bare en liten del av isfjellet synes på overflaten, resten ligger under vannet. Den delen av isfjellet som er over vann, handler her om mål, planer, regler, ressurser og organisering. Under vannflaten finnes forhold som ikke er like umiddelbart synlige. Dette er forhold som følelser, holdninger og vurderinger, og uformelle informasjonkanaler og kommunikasjonslinjer. Når vi samhandler med hverandre og med omgivelsene, utvikler vi et sett av felles verdier og normer, som vi kan kalle organisasjonskulturen. Disse forholdene kan være mer eller mindre synlige, og har avgjørende betydning for hvordan organisasjonen fungerer og utvikler seg. Ledere som planlegger eller evaluerer endringer, vektlegger gjerne konkrete resultater det vil si hva som er oppnådd mer enn organisasjonskultur og prosesser. Med prosess mener vi hvordan endringene skjer, for eksempel om møter blir avviklet på en god og trygg måte, om ansatte opplever at de har reelle muligheter til å påvirke, og om hver enkelt person får nok tid til å tenke igjennom og bearbeide endringene. Begge deler, både resultat og prosess, er viktige i kvalitets- og forbedringsarbeidet i organisasjonen. I gode endringsprosesser stilles derfor spørsmålstegn ved både 1. HVA slags endring som ønskes (innhold), og 2. HVORDAN man ønsker at denne endringen skal skje (prosessen). Gode endringsprosesser kjennetegnes ved at alle ansatte deltar i utviklingsarbeidet og tar medansvar for løsningene. følelser holdninger vurderinger FORBEDRINGSARBEID På side 14 beskrives en metode for arbeid med forbedringer, med utgangspunkt i læringshjulet, som beskrives i neste avsnitt. Metoden kan også brukes ved store og små endringer i ramme-betingelser, mål, oppgaver eller ansvarsområder. Det er en fordel om alle ansatte får muligheten til å delta i forbedringsarbeidet. Leder bør invitere tillitsvalgte og verneombudet med i planleggingen av prosessen. Det er også viktig å informere og involvere det lokale arbeidsmiljøutvalget. Gjennomføringen bør skje i grupper, og med bred medvirkning fra ansatte. Læringshjulet Læringshjulet er et av mange hjelpemidler for arbeid med endring og utvikling. Modellen bygger på idéen om at organisasjonen skal arbeide med problemløsning i fire faser: SE, TENK, VELG og GJØR. Det er viktig å bruke tid på alle fire fasene i læringshjulet, og å gjennomgå fasene i riktig rekkefølge. Noen ganger velger man tiltak for raskt man går direkte fra SE til GJØR uten å tenke skikkelig gjennom konsekvensene av de valgene man gjør. Når beslutninger blir tatt for raskt og/eller uten at de ansatte får påvirkningsmuligheter, gir det grobunn for motstand og frustrasjoner selv om tiltakene i seg selv kan være gode nok. Ved å gjennomgå alle fasene i prosessen kan man unngå misnøye senere. Hvis man setter av tid til å analysere problemene (TENK), øker bevisstheten om hvorfor man tar de valgene man tar (VELG). Dette gir også bedre muligheter for å gå tilbake og evaluere senere, og dermed lære av egne feil. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid Framgangsrike virksomheter og organsiasjoner kjennetegnes av at: * utviklingsarbeidet er basert på aktiv deltakelse fra de ansatte * utviklingsarbeidet blir organisert og ledet av ansatte på arbeidsstedet, i stedet for av konsulenter utenfra * løsninger og forslag til forbedringer tar utgangspunkt i lokale problemer. gjør / se / tenk / velg Psykososialt arbeidsmiljø / 11

12 FORHOLD SOM FREMMER ET GODT ARBEIDSMILJØ Mange ulike tiltak og forhold bidrar til å vedlikeholde og utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø. God informasjonsflyt og åpenhet fremmer trygghet, og er viktig for å utvikle et godt psykososialt arbeidsmiljø. Nedenfor beskrives forhold som fremmer et godt arbeidsmiljø. Uformelle sosiale arenaer bidrar til å skape fellesskap, trivsel og tillit til hverandre. Eksempler på slike sosiale arenaer er bedriftsidrettslag, julebord og markeringer av spesielle merkedager, fredagsavslutning og å spise lunsj sammen. Medarbeidersamtalen er en planlagt, strukturert og personlig samtale mellom leder og medarbeider der en kan ta opp forhold som gjelder arbeidsresultater, faglig og personlig utvikling, arbeidsmiljø og trivsel. Personal- og organisasjonsenheten i fylkeskommunen har utarbeidet en veileder for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Denne er tilgjengelig på intranettet eller kan fåes ved henvendelse til enheten. Gruppesamtalen er en strukturert metode for å diskutere hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen, hva vi får til og hva som kan gjøres bedre. Tradisjonelle kartleggingsverktøy legger gjerne vekt på å avdekke problemer i arbeidsmiljøet. Gruppesamtalen legger hovedvekten på å løse problemene. Gruppesamtalen kan brukes sammen med kartlegging, eller som selvstendig metode. Den kan også med fordel brukes som et ledd i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Metoden er beskrevet i kapittel 2. Ta opp problemer og konflikter på et tidlig tidspunkt. I en god organisasjonskultur blir problemer og konflikter tatt opp på et tidlig tidspunkt. I kapittel 3 beskrives en samtaleteknikk til dette formålet. 12 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

13 Konflikthåndtering på et tidlig tidspunkt er også et ledd i arbeidet for å skape trygghet og godt psykososialt arbeidsmiljø. Vest- Agder fylkeskommune har rutiner for håndtering av av konflikter. Personal- og organisasjonsenheten eller BHT kan kontaktes for bistand. Veiledning fra leder, andre kolleger eller fagpersoner utenfor arbeidsplassen er en velegnet metode for tilbakemelding og utvikling av samarbeidskompetanse. Veiledning kan gjennomføres for enkeltpersoner eller grupper. KJØREREGLER Kjøreregler for godt samarbeid uttrykker hvordan man ønsker å ha det på arbeidsstedet. Kjørereglene kan variere fra avdeling til avdeling, avhengig av oppgaver og personer. Reglene utarbeides i fellesskap. Eksempler på slike kjøreregler kan være: * sjekk ut hvis du er usikker på hva andre mener * snakk for deg selv * bruk «jeg-relasjonen», unngå «du-dommen» * ta opp konflikter direkte med den det gjelder * unngå baksnakking * følelser er tillatt NB! Det er bedre å ha en eller to regler som alle husker, enn mange som ikke blir etterlevd. SPESIELLE FORHOLD Utbrenthet er en kompleks tilstand, som ofte kan knyttes til et samspill av forhold ved arbeid, privatliv og personlige forhold som fysisk og psykisk helse. Ansatte som over lang tid opplever høyt stressnivå eller høy psykisk belastning, koblet med få muligheter til å påvirke situasjonen, har en større risiko for utbrenthet. På arbeidssteder der denne typen belastninger forekommer, bør det innarbeides rutiner i HMS-systemet for å ta opp problemstillinger knyttet til personlige følelser og opplevelser, og til grensesetting. Negative presseoppslag om eksempelvis pasientklager om feilbehandling, elevklager eller anklager om overgrep kan ha konsekvenser både for den som klager, medarbeidere som får rettet klager mot seg og andre på arbeidsplassen. Det kan dessuten skape uro hos brukere og pårørende. Linjeledelsen må håndtere slike saker på en måte som ivaretar rettssikkerheten for alle direkte involverte parter. Ansatte bør få god informasjon om rutinene for å forebygge rykter og usikkerhet, men har ikke krav på innsyn i forhold som angår enkeltpersoner. Arbeidsplasser der dette kan være aktuelt, bør utarbeide rutiner og retningslinjer for håndtering av henvendelser fra pressen og for hvordan reaksjoner og følelser hos ansatte skal ivaretas, jf lokale beredskapsplaner. Mental førstehjelp er et hjelpemiddel for å bearbeide psykiske reaksjoner og forebygge senreaksjoner etter alvorlige hendelser. Avdelinger der slike hendelser forekommer regelmessig, skal ha rutiner for mental førstehjelp. Eksempler på slike hendelser er ulykker eller vold mot ansatte. Avdelinger som ønsker å utarbeide slike rutiner, kan henvende seg til personal og organisasjonsenheten eller BHT. Rutinene for mental førstehjelp bør knyttes opp mot driftsenhetens beredskapsplaner. Psykososialt arbeidsmiljø / 13

14 metode: forbedringsarbeid se Forbedringsmulighetene 1. Konkretisere utfordringene/ problemene. Bruk idédugnad for å få frem alle forbedringsmuligheter. Hjelpespørsmål : a) Hvordan vil vi ha det i forhold til utfordringene? b) Hva gjør vi bra? c) Hva kan vi gjøre bedre? HOVEDREGLER FOR IDÉDUGNAD: * Ikke kritiser andres forslag * Alle deltar * Slå deg løs! Skriv ned alle ideer ikke sensurer forslag tenk Analyse 2. Sorter forbedringsmulighetene som har kommet frem. Vurder mulige sammenhenger og årsaker. NB! Ikke let etter syndebukker! Prøv å skille mellom sak og person. velg Løsninger og tiltak 3. Ta utgangspunkt i forbedringsområdene 4. List opp forslag til løsninger 5. Velg tiltak Hjelp til valg av tiltak Gruppen vurderer eventuelt forslagene til løsning ved hjelp av poeng. Vurder forslagene ut fra gjennomførbarhet og effekt. gjør Gjennomføring 6. Lag handlingsplan 7. Gjennomfør tiltakene i handlingsplanen Handlingsplan * Hvem har ansvar? * Hva skal gjøres? * Når skal det gjøres? * Hvor mye koster det (budsjett)? se Oppfølging/evaluering Gå tilbake og se på forbedringsområdene. Er tiltakene gjennomført? Hvis problemene ikke er løst gå tilbake til punkt 1 Hjelp til evaluering * Hvor mye av problemet er løst? * Hva er oppnådd? * Var arbeidsprosessen god og inkluderende? Resultatene kan vurderes (måles) ved hjelp av for eksempel: * trivsel og engasjement * penger * tidsbesparelse * tilfredshet (brukere og ansatte) 14 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

15 Psykososialt arbeidsmiljø / 15

16 kapittel 2 SYSTEMATISK HMS-ARBEID Systematisk HMS-arbeid innebærer at man skal sikre at arbeidet blir planlagt, organisert, utført og vedlikeholdt i tråd med Arbeidsmiljøloven på alle plan i virksomheten. Hensikten med det systematiske HMS-arbeidet er å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, se Arbeidsmiljøloven 3-1. Ledere har ansvar for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Kravene til hva det systematiske HMS-arbeidet skal inneholde, og hvordan dette følges opp er beskrevet mer detaljert i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( Internkontroll forskriften ). Når det gjelder krav til det psykososiale arbeisdmiljøet er dette spesifikt nevnt i Arbeidsmiljøloven 4-3. Minstekrav - psykososialt arbeidsmiljø I samsvar med Forskrift om systematisk HMS-arbeid har Vest-Agder fylkeskommune følgende minstekrav til systematisk arbeid (internkontroll) med det psykososiale arbeidsmiljøet: Arbeidsstedet skal foreta en årlig systematisk kartlegging (risikovurdering) av faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Leder og verneombud skal i samarbeide med det lokale arbeidsmiljøutvalget planlegge prosessen, gjennomføre kartleggingen og foreslå tiltak. Alle ansatte skal involveres i arbeidet. Tiltak skal dokumenteres gjennom en handlingsplan, følges opp og evalueres. Handlingsplanen skal oversendes arbeidsmiljøutvalget. 16 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

17 Enkel kartlegging Kartlegging kan gjennomføres på forskjellige måter, og hvis arbeidsmiljøet ellers er godt, kan det være tilstrekkelig med en samtale på et personalmøte eller lignende. En slik beslutning bør imidlertid leder ta sammen med verneombud og tillitsvalgt eller det lokale arbeidsmiljøutvalget. Eksempel på temaer som kan diskuteres i en slik samtale: * personlig utvikling * sosialt samspill * organisatoriske forhold * organisasjonskultur Jevnlig diskusjon rundt spørsmål av denne typen er en form for løpende kartlegging (risikovurdering) og bidrar til åpenhet og konstruktivt samarbeid. Hva som oppleves som et arbeidsmiljøproblem kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og over tid. Arbeidsstedet må derfor jevnlig definere hvilke forhold som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet i positiv og negativ retning. OM METODER OG VERKTØY I det følgende beskrives kartlegging ved hjelp av kartleggingsskjema og gruppesamtale. Metoden som beskrives har i flere år vært i bruk i Vest -Agder fylkeskommune med gode resultater. Også andre kartleggingsmetoder kan brukes. Ved behov for bistand og veiledning ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av denne prosessen, ta kontakt med Personal- og organisasjonsenheten eller BHT. Temperaturmåleren Temperaturmåleren er en hjelp til å sortere ut temaer som har interesse for flere, for diskusjon i gruppesamtaler. Temperaturmåleren skal aldri brukes alene, og resultatene må ikke tas som uttrykk for eksakt eller konkret kunnskap om arbeidsmiljøet. Et spørreskjema vil aldri favne alle de problemstillingene som ansatte er opptatt av, eller alle holdninger og følelser de har til disse forholdene. Spørsmålene på temperaturmåleren er med hensikt utformet flertydig, slik at den enkelte ansatte kan svare ut fra det han eller hun personlig legger i utsagnene. Vi har lett for å tro at vi vet hva som ligger bak resultatene fra en kartlegging ut fra vår egen virkelighetsforståelse, men begrunnelsen for resultatene vil variere ut fra hvordan den enkelte ansatte tolker utsagnene. Det er først i gruppesamtalen at den ansatte får uttrykt hva de legger i det enkelte utsagn, og gruppen vil deretter gjennom en felles diskusjon komme frem til hva resultatene betyr for arbeidsplassen. Temperaturmåleren finner du på side 20 i håndboken. NB! Temperaturmåleren må ikke benyttes uten etterfølgende diskusjon i gruppe. Gruppesamtalen kan derimot brukes som en selvstendig metode. Gruppesamtalen Gruppesamtalen kan i seg selv være tilstrekkelig som kartleggingsmetode. For eksempel kan arbeidsplassen ta utgangspunkt i temaene og problemstillingene som er nevnt ovenfor i avsnittet «Enkel kartlegging løpende risikovurdering». Teknikken kan også brukes som generell møteteknikk. Gruppesamtalen er fremtidsrettet og positivt orientert, og ikke begrenset til bruk på området psykososialt arbeidsmiljø. I neste avsnitt blir fremgangsmåten for en arbeidsmiljøundersøkelse med temperaturmåler og gruppesamtale beskrevet steg for steg. Psykososialt arbeidsmiljø / 17

18 metode: FRAMGANGSMÅTE FOR ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 1. Nedsette HMS-gruppe Leder skal sørge for årlig fokus på og arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet. Leder nedsetter en HMS-gruppe som består av leder, verneombud og tillitsvalgt. På større arbeidssteder med flere fagorganisasjoner kan det være naturlig at disse velger én representant. NB! Det lokale arbeidsmiljøutvalget kan med fordel fungere som HMS- gruppe i denne sammenheng. 2. Planlegge prosessen HMS-gruppen lager handlingsplan for arbeidsmiljøundersøkelsen. Kartleggingen skjer ved hjelp av temperaturmåleren og påfølgende gruppesamtaler. Husk at temperaturmåleren ikke skal brukes alene. Hele prosessen kan om ønskelig gjennomføres i løpet av en dag, men kan med fordel fordeles på flere dager. Resultatene fra kartleggingen skal bearbeides gjennom gruppesamtaler. HMS-gruppen setter sammen arbeidsgrupper på 5 10 ansatte. Arbeidsgruppene bør i størst mulig grad settes sammen av ansatte som arbeider sammen til daglig. Det er en fordel at leder deltar i alle gruppesamtaler. Leder informerer leder på neste nivå i linjen om den planlagte prosessen. 3. Informere Leder informerer alle ansatte (faste og midlertidige) om arbeidsmiljøprosessen. Informasjonen gis på et fellesmøte, slik at alle ansatte får samme informasjon. Det er viktig å informere om at temperaturmåleren er flertydig, og bare indikerer problemomåder som man bør arbeide videre med, og at resultatene ikke viser et sant bilde av arbeidsmiljøet. 4. Kartlegge Kartleggingen kan med fordel gjennomføres i samme møte som informasjonen gis. Det settes av 10 minutter til å svare på skjemaet. Hvis ansatte arbeider i turnus, kan informasjonsmøter og kartlegging gjennomføres i flere omganger. Husk å be de ansatte markere avdelings-, eventuelt seksjonstilhørighet øverst i høyre hjørne på skjemaet (temperaturmåleren s. 17), slik at man kan få selvstendige resultater fra den enkelte avdeling. Verneombudet eller et medlem av HMS-gruppa samler inn skjemaene. Kartleggingen kan være anonym. De som ønsker det kan ta kopi av eget skjema. Ved innlevering av skjema må det kontrolleres at alle har markert avdelingstilhørighet. HMS-gruppen registrerer alle svar. HMS-gruppen vurderer om resultatene skal presenteres grafisk, eller om det er bedre (mindre stigmatiserende) å velge ut sentrale problemstillinger. Resultatene presenteres for alle ansatte.hvis det er en stor arbeidsplass, gjennomføres og presenteres kartleggingen avdelingsvis. Arbeid med resultatene skal foregå i gruppesamtaler, slik at en unngår store diskusjoner i fellesmøtet. 18 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

19 5. Velge tema Med utgangspunkt i kartleggingen, velges temaer det er viktig å arbeide videre med. Dette kan gjøres på to ulike måter: a) De ansatte velger i fellesskap noen problemstillinger innenfor hver hovedkategori. List opp problemstillingene på flip-over eller tavle, og la ansatte velge temaer for diskusjon i arbeids-gruppene. Hvis det er vanskelig å velge tema, kan lappeteknikk benyttes: Alle ansatte får hver sin lapp og noterer ned den problemstillingen de helst vil arbeide videre med. De problemstillingene som får flest stemmer, velges som utgangspunkt for gruppesamtaler. b) HMS-gruppen har på forhånd listet opp en del sentrale problemstillinger med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen, og ansatte velger tema fra denne listen (eventuelt benytter lappeteknikk). Arbeidsgruppene kan jobbe med forskjellige temaer, men ingen av arbeidsgruppene skal jobbe med mer enn ett tema om gangen. NB! Ved personkonflikter skal disse håndteres i henhold til egne retningslinjer. Personkonflikter egner seg ikke som tema i gruppesamtalen. 6. Gruppesamtale Arbeidsgruppene gjennomfører gruppesamtale (se side 21) 7. Handlingsplan Når gruppesamtalene er gjennomført og handlingsplan med tiltak beskrevet, kan arbeidsgruppene a) utveksle handlingsplaner for videre diskusjon i arbeidsgruppene, eller b) møtes og legge frem handlingsplanene for hele gruppen av ansatte. Andre ansatte kan da komme med kommentarer og innspill til handlingsplanene. Omfattende innspill kan bearbeides videre i arbeidsgruppene. Ansvaret for gjennomføring av ulike tiltak kan fordeles på flere personer, men bare én person bør ha ansvar for hvert tiltak. Handlingsplanen må godkjennes av leder. Leder orienterer leder på neste nivå i linjen om handlingsplanen, og tar opp eventuelle ressursbehov gjennom den ordinære budsjettprosessen i driftsenheten. Kopi av handlingsplanen oppbevares i egen perm til bruk ved kontroll, revisjon og evaluering av tiltak. Kopi av handlingsplanen oversendes til AMU. 8. Tiltak Tiltak gjennomføres i henhold til handlingsplanen. Alle ansatte må bidra i denne prosessen. Svikter det i gjennomføringen av tiltak slik at resultatene uteblir, vil motivasjonen for senere kartlegging være liten. Evaluering Neste års prosess innledes med evaluering av det foregående årets resultater. Hvis evalueringen viser at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, skal HMS-gruppen vurdere om saken skal løftes videre til neste nivå i linjen. Psykososialt arbeidsmiljø / 19

20 metode: temperaturmåleren avdeling: Trafikklyset med sitt grønne, gule og røde lys kan være et godt bilde på opplevelsen av det psykososiale arbeidsmiljø. Signaliserer gode og tilfredsstillende arbeidsmiljøforhold. Tiltak er ikke nødvendig. Signaliserer begynnende vanskeligheter eller problemer i arbeidsmiljøet. Tiltak for å bedre forholdene må vurderes. Signaliserer et stort behov for endringer i arbeidsmiljøet. Tiltak for å bedre forholdene er nødvendig. Skjemaet er et temperaturmål på forhold i arbeidsmiljøet. Det er viktig at du tar utgangspunkt i hvordan du opplever din arbeidssituasjon i forhold til det enkelte området. Eksempel: Krav og forventninger til deg i arbeidet Ved å sette et kryss i rød sone viser denne personen at de krav/forventninger som stilles til ham eks. er for store, for små, for uklare eller problematiske på en eller annen måte, slik at tiltak er nødvendig. 1 Personlig utvikling Grønn Gul Rød 1. Krav og forventninger til deg i arbeidet 2. Ansvar og myndighet som er knyttet til dine arbeidsoppgaver 3. Egen mestring av arbeidsoppgavene 4. Læringsmuligheter i arbeidet ditt 5. Meningsfulle arbeidsoppgaver 2 Sosialt samspill Grønn Gul Rød 1. Samarbeid mellom deg og dine kolleger 2. Samarbeid mellom deg og din leder 3. Din egen medvirkning til et godt arbeidsmiljø 4. Likeverd mellom de ansatte 5. Forståelse for hverandre på arbeidsplassen 6. Forstyrrende personkonflikter 3 Organisatoriske forhold Grønn Gul Rød 1. Tidspress i arbeidssituasjonen 2. Frihet til å bestemme hvordan du vil utføre arbeidet ditt 3. Informasjon om forhold som angår arbeidet ditt 4. Rettferdig fordeling av fordeler og belastninger 5. Organisering, koordinering av arbeidet på din avdeling 6. Kontakt samhandling med andre utenfor din avdeling 4 Organisasjonskultur Grønn Gul Rød 1. Rom for ulike meninger og saklige diskusjoner 2. Trygghet på arbeidsplassen din 3. Identitet til arbeidsplassen din («Vi-følelse») 4. Normer og verdier på arbeidsplassen 5. Toleranse for din livssituasjon utenfor jobb (familie, sykdom o.l.) 6. Arbeidsglede Totalvurdering Grønn Gul Rød 1. Hvordan vurderer du totalt sett ditt arbeidsmiljø? Varsel: Skjemaene danner grunnlag for tema som skal diskuteres i grupper. Skjemaet kan således ikke benyttes til kartlegging alene, men må følges opp med gruppesamtaler eller annen oppfølging. Inndelingen i «grønne», «gule» og «røde» forhold kan sees på som en veileder for prioritering av temaene som skal arbeides videre med. Det kan være naturlig å prioritere tema på rød sone først. 20 / Arbeidsglede / Utvikling / Kvalitet

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer