Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata Oslo Innhold Side Fors ikrings overs ikt Vis er overs ikt over fors ikringene DEL 1 - Fors ikrings bevis Viser hva eller hvem som er forsikret - og hva som dekkes og ikke dekkes - Ansvar for skade på person og ting 3 - Ansvar for formueskade 7 - Kriminalitet 9 - Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skade 11 DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår Viser dekninger og vilkår som gjelder flere forsikringer 13 DEL 3 - Ers tatnings regler Viser kriterier for utbetaling og hvordan erstatningen beregnes 15 1

2 FORS IKRINGS OVERS IKT Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata Oslo Endring Fors ikrings nummer Gjelder fra Hovedforfa ll Beta lings terminer Uts tedt Næringslivsforsikring Ansvar for skade på person og ting 2013 (kr) Endret i forhold til tidligere avtale Ansvar for formueskade Endret i forhold til tidligere avtale Kriminalitet Endret i forhold til tidligere avtale PRIS Gjensidige Forsikring ASA Storkunde, 288, 0283 Oslo Telefon Telefax Drammensveien Din Rådgiver er Helge Riise Stavseng 2

3 Ansvar for skade på person og ting Ansvar for skade på person og ting FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for skade på person og ting Endret forsikring gjelder fra Fors ikret virks om het Fors ikrings s um Egenandel - Religiøs-/Humanitær organisasjon Forsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret som KA kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og de kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den Norske Kirke kan komme i. Forsikringen er utvidet til å omfatte byggherreansvar som gjelder for ombygging og vedlikeholdsarbeider med en samlet kontraktsverdi på under Kr pr prosjekt. Virksomhet: Eiendomsforvaltning og drift av kirker, kirkegårder og tilhørende eiendommer som menighetshus, krematiorier, kapeller etc. All virksomhet som naturlig faller inn under kirkens virksomhet og som foregår lokalt i Den Norske Kirke og inngår i kirkelig fellesråds og menighetsrådenes budsjett eller regnskap/årsberetning eller virksomhet skal omfattes av forsikringen. Det er lagt til grunn at det er ca kirker i tillegg til ca 400 øvrige lokaler og bygninger. Driftsinntekter regnskapsåret 2009 kr Huseieransvar: Egenandel for huseieransvar tilsvarer forsikringssummen for huseieransvaret under brannforsikringene for det aktuelle fellesråd kr Fors ikringen dekker Bedriftsansvar Produktansvar Sikkerhets fors krifter - hva s ikrede må gjøre for å forebygge s kader - s e til s lutt i del 1 Ders om dette ikke overholdes, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, jf. fors ikrings avtaleloven 4-8 og Sikrede er foretaket nevnt i fors ikrings bevis et, pers oner eller organer s om kan forplikte foretaket, pers oner s om utfører arbeid av ledende art, arbeids ledere eller andre s om har en s æ rlig s elvs tendig s tilling innen foretaket. Pris kr De l 1 - Fo rs ik rin g s b e vis Del 2 - Felles d ekninger/-vilkår Del 3 - Ers tatn ings regler Fris t for å melde s kade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 3

4 Ansvar for skade på person og ting Ansvar for skade på person og ting FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for skade på person og ting Dekkes Dekkes ikke BEDRIFTS ANS VAR Hvem fors ikringe n gjelder for (s ikrede) Hvor fors ikringe n gje lder Hvilket ans var d ekkes Foretak s om er nevnt i fors ikrings bevis et I Norden og i de avtalte geografis ke områder s om fremgår av fors ikrings bevis et Ers tatnin gs ans var for s kade på tredjemanns pers o n eller ting når: - s kaden er s kjedd under utøvels e av den virks omhet s om er angitt i fors ikrings bevis et, - s ikrede er ers tatnings ans varlig i henhold til gjelde ne rett, - s kaden er kons tatert i fors ikrings tiden. Utover dette dekkes ogs å: Hus eier- og b yggherreans var Ers tatnings ans var s om eier/bruker - av fas t eiendom s om benyttes i den angitte virks omhet, - av fas t eiendom s om benyttes i den angitte virks omhet når det utføres rehabilitering, ombygging av e ks is terende bygnings kropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunne n. An s var for forurens n ing når års aken til forurens ningen er pluts elig og uforuts ett. An s var for tilkoms tarbeider Foreligger det deknings messig s kade etter fors ikrings vilkårene og et retts lig ers tatnings ans var for s ikrede for fø lges kader ut over s kade på eget arbeid, ers tattes kos tnadene ved tilkoms tarbeider gjennom andres arbeid s om er nødvendig for å få reparert følgeskaden. Tilkoms t gjennom eget arbeid eller omgjøring av eget mangelfullt arbeid er ikke dekket. An s var for m otorvogn i egens kap av eier, fø rer eller bruker av motorvogn med eget fremdrifts - maskineri når motorvognen ikke er bygd for s tørre fart enn 10 km/t og er vans kelig å endre til s tørre kjø refart, jf. fors krift For d et tilfellet at ans var fo r lag og klubb er valgt, gjeld er følgende: Blir et medlem s kadet, ans ees vedkommende s om tredjemann i forhold til ans vars fors ikringen. - Kontrakts ans var - Ers tatnings ans var for s kade på ting s ikrede - bruker, leier, låner eller har i kommis jon/s alg - har tatt hånd om for trans port/flytting - har til forvaring, oppbevaring, lagring - Ers tatnings ans var for s kade på ting s om tilhører s ikredes familie - Ers tatnings ans var ved forurens ning når års aken til forurens ningen ikke er pluts elig og uforuts ett - Ers tatnings ans var i egens kap av eier, fører, bruker eller driver av motorvogn, arbeids mas kin med eget framdrifts mas kineri, s eilbåt, motorbåt, fartøy, fly eller luftfartø y. Fors ikringen dekker heller ikke ans var ved innleid bruk/tjenes te av nevnte innretninger - Ers tatnings ans var i egens kap av byggherre ved nybygg e ller tilbygg - Kontrakts medhjelpers ers tatnings ans var voldt under utø vels e av annen virks omhet enn angitt i fors ikrings bevis et - Ans var for kontrakts medhjelper utover det s om fors ikrings taker s elv vil væ re ers tatnings ans varlig og kontrakts retts lig ans varlig for - Ers tatnings ans var for arbeider på eller om bord i s kip og båter i næ ring - Ers tatnings ans var for s kade opps tått ved gravings -, s prengings -, s puntings -, pelings - og rivings arbeider, hvis ikke dette er avtalt under "Dekkes " - Ers tatnings ans var ved bruk av s prø ytes malings uts tyr i friluft/utendørs - Ers tatnings ans var for indirekte tap i forbindels e med tjenes teyting og leverans e til offs hore/petrole ums virks omhet - Ers tatnings ans var i henhold til lov om yrkesskade - Ers tatnings ans var s om kan kreves behandlet under lov om Nors k Pasients kadeers tatning. Skader s om opps tår under behandling s om s kulle væ rt utført av hels epers onell omfattes heller ikke av ans vars fors ikringen - Ers tatnings ans var s om relaterer s eg til asbes t - Ers tatnings ans var s om s kyldes s traffbare handlinger - Ans var relatert til egne eller andres bøter, dagbøter, s traffebø ter, punitive damages, exemplary damages og lignende - Ers tatnings ans var s om s ikrede pådrar s eg i henhold til s kades ers tatnings loven 3-5 (oppreis ing) og 3-6 (ers tatning for æ rekrenking og krenking av priva tlivets fre d) - Ers tatnings ans var etter s kadesers tatnings loven 1-6 (ans var for s kade voldt ved korrups jon) 4

5 Ansvar for skade på person og ting Ansvar for skade på person og ting FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for skade på person og ting Dekkes Dekkes ikke - Ers tatnings ans var s om følge av dambrudd De l 1 - Fo rs ik rin g s b e vis Del 2 - Felles d ekninger/-vilkår Del 3 - Ers tatn ings regler 5

6 Ansvar for skade på person og ting Ansvar for skade på person og ting FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for skade på person og ting Dekkes Dekkes ikke P RODUKTANS VAR Hvem fors ikringe n gjelder for (s ikrede) Hvor fors ikringe n gje lder Hvilke ans var d ekkes Foretak s om er nevnt i fors ikrings bevis et I Norden og i de avtalte geografis ke områder s om fremgår av fors ikrings bevis et. Gjens idige dekker i tillegg s kader s om s kyldes produkter s om er videresolgt utenfor de områder s om er avtalt, når s ikrede ikke vis s te eller burde vite dette. Ers tatnings ans var fo r s kade p å tredjem anns p ers on o g tin g når: - produktet er produs ert eller s att i oms etning av s ikrede i egens kap av den virks omhet angitt i fors ikrings bevis et - s kaden er forårs aket av s ikkerhets mangler eller s kadevoldende egens kaper ved produkte t - s ikrede er ers tatnings ans varlig i henhold til gjeldene rett, - s kaden er kons tatert i fors ikrings tiden. Utover dette dekkes ogs å: Ans var for forurens ning når års aken til forurens ningen er pluts elig og uforuts e tt. - Kontrakts ans var - Ers tatnings ans var for s kade på ting s om tilhører s ikredes familie - Ers tatnings ans var etter produktans vars loven kap 3. (legemiddelans var) - Ers tatnings ans var s om kan kreves behandlet under lov om Nors k Pas ients kadeers tatning. Skader s om opps tår under behandling s om s kulle væ rt utført av hels epers onell omfattes heller ikke av ans vars fors ikringen - Ers tatnings ans var ved forurens ning når års aken til forurens ningen ikke er pluts elig og uforuts ett - Ans var relatert til egne eller andres bøter, dagbøter, s traffebøter, punitive damages, exemplary damages og lignende - Ers tatnings ans var s om s ikrede pådrar s eg i henhold til s kadesers tatnings loven 3-5 (oppreis ing) og 3-6 (ers tatning for æ rekrenking og krenking av privatlivets fred) - Ers tatnings ans var s om relaterer s eg til as best - Ers tatnings ans var s om følge av oms etning av produkter s om knytter s eg til fly og flys ikkerhet - Ers tatnings ans var s om s ikrede pådrar s eg s om fø lge av produks jon og oms etning av tobakks produkter - Ers tatnings ans var for kos tnader ved tilbakekallels e av produkter - Ers tatnings ans var for indirekte tap i forbindels e med tjenesteyting og leverans e til offs hore/petroleums virks omhet - Ers tatnings ans var s om s kyldes s traffbare ha ndlinger - Ers tatnings ans var etter s kadesers tatnings loven 1-6 (ans var for s kade voldt ved korrups jon) 6

7 Ansvar for formueskade Ansvar for formueskade FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for formueskade Endret forsikring gjelder fra Fors ikret virks om het Fors ikrings s um Egenandel - Eiendomsforvaltning Eiendomsforvaltning og drift av kirker, kirkegårder og tilhørende eiendommer som menighetshus, krematiorier, kapeller etc. All virksomhet som naturlig faller inn under kirkens virksomhet og som foregår lokalt i Den Norske Kirke og inngår i kirkelig Fellesråds og menighetsrådenes budsjett elelr regnskap/årsberetning eller virksomhet skal omfattes av forsikringen. Det lagt til grunn at det er ca kirker i tillegg til ca 400 øvrige lokaler og bygninger. Driftsinntekter regnskapsåret 2009 kr Fors ikringen dekker Formueskadeansvar Ved fremsettelse av krav inn under formuesskadeforsikringen regnes forsikringstilfellet for inntruffet idet skaden meldes jfr. L nr Pris kr De l 1 - Fo rs ik rin g s b e vis Del 2 - Felles d ekninger/-vilkår Del 3 - Ers tatn ings regler Fris t for å melde s kade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 7

8 Ansvar for formueskade Ansvar for formueskade FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar for formueskade Dekkes Dekkes ikke FORMUES ANSVAR Hvem fors ikringe n gjelder for (s ikrede) Hvor fors ikringe n gje lder Hvilket ans var d ekkes Foretak s om er nevnt i fors ikrings bevis et I Norden Ers tatnings ans var for form ues s kade når: - s kaden er s kjedd under utøvels e av den virks omhet s om er angitt i fors ikrings bevis et, - s ikrede er ers tatnings ans varlig i henhold til gjeldene rett og - tapet er kons tatert i fors ikrings tiden. - Kontrakts ans var - Ers tatnings ans var for formues tap påført s ikredes familie - Ans var relatert til egne eller andres bøter, dagbøter, s traffebøter, punitive damages, exemplary damages og lignende - Ers tatnings ans var s om s kyldes s traffbare ha ndlinger - Ers tatnings ans var i forbindels e med s katterådgivning eller investerings rådgivning - Ers tatnings ans var s om følge av feilaktig utbetaling/overføring av penger - Kontrakts medhjelpers ers tatnings ans var voldt under utøvels e av annen virks omhet enn angitt i fors ikrings bevis et - Ans var for kontrakts medhjelper utover det s om fors ikrings taker s elv vil væ re ers tatnings ans varlig og kontrakts retts lig ans varlig for - Ers tatnings ans var s om s ikrede pådrar s eg i henhold til s kadesers tatnings loven 3-5 (oppreis ing) og 3-6 (ers tatning for æ rekrenking og krenking av privatlivets fred) - Ers tatnings ans var i egens kap av s tyre, s tyremedlem, varamedlem og medlem av bedrifts fors amling. Bestemmels en gjelder ogs å for s ikredes ans atte i s like verv - Ers tatnings ans var overfor medeier eller overfor mor/datters els kap, eller virks omhet s om dis poneres av s ikrede, eller hvor s ikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse - Ers tatnings ans var etter s kadesers tatnings loven 1-6 (ans var for s kade voldt ved korrups jon) 8

9 Kriminalitet Kriminalitet FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Kriminalitet Endret forsikring gjelder fra Fors ikret virks om het Fors ikrings s um Egenandel - Eiendomsforvaltning Kriminalitet ved ansatte. Forsikringen omfatter også innleid personale samt personer som er selvstendig næringsdrivende eller ansatte hos andre, men som utfører faste oppdrag for sikrede. Datakriminalitet ved utenforstående som er andre enn:_ -Ansatte hos sikrede. - Midlertidig ansatte hos sikrede. - Agenter, kommisjonærer. - Personer som er ansatt hos andre, men som utfører oppdrag for sikrede. Fors ikringen dekker Formuestap påført sikrede Formuestap v/datakriminalitet Sikkerhets fors krifter - hva s ikrede må gjøre for å forebygge s kader - s e til s lutt i del 1 Ders om dette ikke overholdes, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, jf. fors ikrings avtaleloven 4-8 og Sikrede er foretaket nevnt i fors ikrings bevis et, pers oner eller organer s om kan forplikte foretaket, pers oner s om utfører arbeid av ledende art, arbeids ledere eller andre s om har en s æ rlig s elvs tendig s tilling innen foretaket. Pris kr De l 1 - Fo rs ik rin g s b e vis Del 2 - Felles d ekninger/-vilkår Del 3 - Ers tatn ings regler Fris t for å melde s kade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 9

10 Kriminalitet Kriminalitet FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Kriminalitet Dekkes Dekkes ikke KRIMINALITETS FORS IKRING Hvem fors ikringe n gjelder for (s ikrede) Hvor fors ikringe n gje lder Hva fors ikringen dekker Foretak s om er nevnt i fors ikrings bevis et I Norden Ved datakriminalitet dekkes økonomis k tap s om har opps tått på s ervere i Norden Fo rm ues tap påført s ikrede Sikredes økonomis k tap s om kons tateres i fors ikrings tiden og s om har opps tått s om fø lge av - at arbeids takere, vikarer, agenter, kommis jonæ rer eller oppdrags takere - har begått unders lag, tyveri, bedrageri, utros kap eller dokumentfals k i henhold til s traffeloven av 22. mai 1902 nr.10 og/eller - begått handling etter s traffeloven 22. mai 1902 nr a, 276 b, og 276 c (korrups jon) når handlingen ogs å kunne væ rt omfattet av s traffebestemmels ene knyttet til unders lag, tyveri, bedrageri, utros kap eller dokume ntfals k Fo rm ues tap påført s ikrede ved da takrim ina litet Sikredes økonomis ke tap s om kons tateres i fors ikrings tiden og s om har opps tått s om fø lge av at andre enn arbeids takere, vikarer, agenter, kommis jonæ rer eller oppdrags takere - s kaffer s eg s elv eller andre en økonomis k fortjeneste s om følge av tyveri eller bedrageri i henhold til s traffeloven og - tapet har opps tått s om følge av inntregning i eller manipulering av datanettverk i s ikredes databehandlings s ys tem. - Ers tatnings ans var overfor tredjemann - Tap s om fø lge av mins ket eller bortfalt produks jon eller oms etning - Tap s om fø lge av at tingen ikke kan nyttiggjøres s om foruts att - Tapt fortjeneste - Økonomis k tap s om s kyldes s traffbare handlinger s om er begått etter at s ikrede oppdaget fors ikrings tilfellet, med mindre s ikrede godtgjør at tapet ikke kunne forhindres - Økonomis k tap hvor lagervurdering eller resultatberegning er eneste bevis på det faktis ke opps tåtte tapet eller deler av det 10

11 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Sikkerhets fors krifter - hva s ikrede/bedriften må gjøre for å forebygge s kade Dis s e fors kriftene gjelder for din bedrift. Hvis de ikke følges, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, jf. fors ikrings avtaleloven 4-8 og 4-11 Gjelder for forsikringene: Ansvar for skade på person og ting Sikkerhetsforskrift ved varme arbeider Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnist og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise- skjære- og/eller slipeutstyr. bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære, lodde og/eller slipeutstyr. - Sikringskrav som skal ivaretas før under og etter arbeide - arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk 6 kgs ABC-håndslokkeapparater eller brannslange med diameter 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. - Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke: - ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende. - ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag mv. - ved tining av is før omtekking på tidligere tekkende tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende. For fordamping av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. - Sertifikat - Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonene av varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforreingeller samarbeidene organisasjoner i øvrige nordiske landfor den type arbeide som utføres. - Ved landbruksdrift gjelder kravet til sertifikat når de varme arbeidene utføres av andre enn sirede. Gjelder for forsikringene: Kriminalitet Sikkerhetsforskrift ved datakriminalitet - Instruks for de ansatte - De ansatte skal instrueres om hvilke rutiner som gjelder for å ivareta datasikkerheten, herunder rutiner for valg og fornyelse av passord og tiltak for å unngå virussmitte (internett, disketter utenfra, virussjekk). Det skal kun benyttes data og programmer hvor forsikrede har gyldige autorisasjonsrettigheter/lisenser. De ansatte skal gi skriftlig samtykke i å følge bedriftens rutiner for dette. - Hver bruker skal ha egen ID-kode og passord. Alle transaksjoner skal kunne spores/knyttes til ID-kode og eget passord. Plan for tilgangs kontroll til bedriftens/organisasjonens datasystemer skal være implementert. - Loggføring - Det skal foreligge logger og loggrutiner som sannsynliggjør at feilbruk og misbruk av datautstyr og programmer blir oppdaget. Alle ansatte skal informeres om at aktivitet i systemene loggføres. - Driftsrutiner - Tilgang til programvare som styrer systemets sikkerhet skal være begrenset til EDB-/sikkerhetssjef og personer som er delegert ansvar av denne. - Det skal foreligge skriftlige driftsrutiner for administrasjon, vedlikehold og overvåkning av datasystemer/datanett. - Risikovurdering - Sikrede skal kunne dokumentere gjennomført risikovurdering knyttet til nettverk og forretningskristiske systemer og implementere tilfredsstillende sikringstiltak. - Adgangskontroll - Det skal være innført dokumenterte tiltak for fysisk adgangskontroll på de steder hvor forsikrede data lagres og behandles. - Det skal kunne dokumenteres tiltak som hindrer og varsler om uautorisert bruk, samt forsøk på dette. Disse tiltakene skal ikke kunne påvirkes eller omgås av medarbeidere og skal ikke være avhengig av en enkelt medarbeider for å virke. - Sikring i forhold til samarbeidspartene - Sikrede skal sørge for at samarbeidspartnere er godt nok sikret med hensyn til inntregning i sikredes system. De l 1 - Fo rs ik rin g s b e vis Del 2 - Felles d ekninger/-vilkår Del 3 - Ers tatn ings regler 11

12

13 GENERELLE VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Forsikringsavtalen består av - forsikringsdokumentet - eventuell avtale ved kollektive forsikringer og reguleres også av: - forsikringsavtaleloven - det øvrige lovverket Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter, og spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser. 2. Norske lover og domstoler Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol. 3. Garantiordning for skadeforsikringer Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale. 4. Valuta Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner. 5. Grunnpris Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Grunnprisen dekker kostnader til administrasjon og dokumentutsendelse, og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret. 6. Ettårige avtaler fornyes automatisk Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall. 7. Tidsbegrensede forsikringer Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel. 8. Tilgodehavende Dersom forsikringen opphører i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte vilkår eller at forsikringen er tidsbegrenset. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt Renter Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med Forsikringsavtalelovens 8-4 og Opphør ved eierskifte I stedet for forsikringsavtalelovens 7-2 gjelder: Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring. 11. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen Gjensidige kan si opp forsikringen ved manglende betaling, feil eller manglende opplysninger samt ved særlige grunner. I tillegg kan Gjensidige si opp forsikringen dersom forsikringstaker går konkurs eller etter en skade, så sant oppsigelse er rimelig. Dette gjelder ikke livsforsikringer. 12. Svik Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av innbetalt beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. 13. Krig og alvorlige uroligheter Forsikringen dekker ikke skade på person og ting som skyldes - krig eller alvorlige uroligheter i Norge - krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller alvorlige uroligheter hvis ikke annet er avtalt skriftlig - deltakelse i krig når deltakelsen ikke er godkjent av norske myndigheter På Person-, Motorvogn- og Reiseforsikring dekker Gjensidige likevel skade på person og ting som skyldes - krig eller alvorlige uroligheter i utlandet dersom forsikrede allerede befinner seg i et område når det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder da i inntil 6 uker fra dette tidspunkt. 14. Skade ved terrorhandlinger Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard per skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring. For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte, eller indirekte er en følge av terrorhandling: - Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer - Objekter/interesser utenfor Norden Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt. 15. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m. For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring, samt på reise- og personforsikring dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. For reise- og personforsikring gjelder følgende begrensning: Ved skade forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som en skadehendelse. For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader/tap. 16. Jordskjelv og vulkanutbrudd Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv 13 Del 1 - Fors ikrings bevis De l 2 - Fe lle s d e k n in g e r/-vilk å r Del 3 - Ers tatn ings regler

14 GENERELLE VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT eller vulkanske utbrudd.for: - personforsikring - ulykkesforsikring For ulykkesforsikring dekkes ikke ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge. - personskade under Bilansvarsloven - personskade under Lov om yrkesskadeforsikring For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd. 17. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjonsog saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år. de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelser medfører. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres med en halvpart på hver. Ved skjønn overfor privatkunder som gjelder tingskade knyttet til privat forsikring, hvor det er Gjensidige som krever skjønn, betaler Gjensidige alle skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. 18. Register over livsforsikring og pensjonsavtaler Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer eller pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen. Forsikringstaker har innsyn- eller reservasjonsrett mot å stå i registeret ved å henvende seg til Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. Se også 19. Skjønn Ved forsikring av ting eller interesse gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade. Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelser er øvre grense for Gjensidiges erstatningsansvar. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at det er mottatt underretning å meddele om hvem som velges. Før skjønnet velger skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta 14

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Østli Boligsameie v/abbl Boks 385 1301 Sandvika Innhold Side Fors ikrings overs ikt Vis er overs ikt over fors ikringene 2 DEL 1 - Fors ikrings bevis Viser

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER 82186114 UTSTEDT 07.01.2013

FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER 82186114 UTSTEDT 07.01.2013 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER 82186114 UTSTEDT 07.01.2013 Ulykke invaliditet Hvem fors ikringe n omfatter Hvor gjelder fo rs ikringen? Hva d ekkes /dekkes ikke? Dekkes Dekkes ikke - De pers oner

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo

Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Innbo Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR Forsikringsvilkår Avtalenummer SP582373 18. desember 2013 1 (1) NORGES TRIATHLON FORBUND Sognsveien 73 0855 OSLO Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen If Kontaktinformasjon:

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring Innboforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2013/2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise

Forsikringsbevis Studentforsikring Reise 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Reise Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring

Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring 2014 Forsikringsbevis Studentforsikring Reiseforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger For Bygning gjelder følgende sikkerhetsforskrifter Identifikasjon SIK4217 8 Sikring mot brann,

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer