Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:"

Transkript

1 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang: 180 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Hauge School of Management (HSM) ved NLA Høgskolen

2 Innledning Studiets særpreg Et bachelorprogram i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både i bedrifter, kirkesamfunn og kristne organisasjoner, så vel i Norge som i utlandet. Studiet vil ha en tydelig verdiforankring og vil bidra gode prosesser for kandidatenes dannelsesprosess. I tillegg til en bred og grundig innføring i grunnleggende økonomisk-administrative tema, gir studiet spesiell fordypning på to områder: entreprenørskap/innovasjon og etikk, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Fordypningen i entreprenørskap/nyetablering inkluderer praksis i bedrifter og organisasjoner i tillegg til ordinær undervisning. Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (i den tredje verden). Etikk, spesielt forretningsetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet. Faget Identitet og danning (IDA) undervises i alle semestre, med unntak av femte semester. IDA skal sikre at studentene får trening i å arbeide aktivt med sentrale etiske utfordringer i alle de økonomisk-administrative fagene i studiet. Praksisarbeidet i bedriftene brukes aktivt som arena for å trene studentene i å identifisere og håndtere etiske utfordringer. Alle studentene tildeles en erfaren mentor som følger studentene gjennom studiet, leser skriftlige arbeider i faget, og møter studentene jevnlig til veiledning og samtale. Studiets struktur Studiet er et treårig studium som kvalifiserer for videre studier på masternivå. Studiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 130 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs, 30 studiepoeng av valgfrie kurs og 15 studiepoeng av en bachelorutredning. Studiet har en normert studietid på 3 år og gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet en plan for bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Denne planen ligger til grunn for studietilbudet ved NLA-høgskolen. Opptakskrav og fritak Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisning i matematikk bygger på S1+S2 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk tilbys et forkurs. Forkurset går enten i forkant av studiestart eller parallelt med studiet i første semester. 1

3 Fritak fra - eller innpasning av emner Fritak og innpassing av emner gis i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for dette. Studenter kan etter søknad innvilges å innpasse inntil 60 studiepoeng fra annet studium som del av graden, dersom disse studiepoengene ikke har vært tellende inn i en allerede avlagt grad. Studenter kan etter søknad innvilges fritak fra emner dersom studenten har bestått emner eller utdanning som samsvarer med emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, både med tanke på omfang, innhold og nivå. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen. Kravet om tilstrekkelig omfang må være tilfredsstilt. Det innvilges kun fritak på grunnlag av emner eller utdanning som er bestått før opptakstidspunktet. ( A) FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning har fastsatt overordnede læringsutbyttebeskrivelser for de fire hovedfagområdene. Disse gjelder også for studiet ved NLAhøgskolen. «Bedriftsøkonomisk analyse: Kandidatene skal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. Administrasjonsfag: Kandidatene skal kunne gjennomføre strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes. Kandidatene skal også ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres. Samfunnsøkonomi: Kandidatene skal forstå hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidatene skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted. Metodefag: Kandidatene skal ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder. Kandidatene skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger. Metodefagene skal slik sett bidra til at læringsmål i de andre fagområdene nås.» Ut over dette skal kandidatene etter fullført studium ved NLA-høgskolen ha følgende læringsutbytte: ha et høyt analytisk nivå og en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland. ha kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv. 2

4 kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte kan forstå relevansen av å integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner ha kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden Se nærmere beskrivelse i emnebeskrivelsene. ( B) YRKESMULIGHETER OG VIDERE UTDANNING Her beskrives hva studiet formelt og reelt kvalifiserer for både av yrkesmuligheter og videre utdanning. Bachelorstudiet danner et godt grunnlag for videre studier på masternivå ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt innenfor økonomisk-administrative fagområder. I utarbeidelsen av studieplan har det både blitt tatt hensyn til NRØA sine retningslinjer, samt tatt hensyn til hvilke spesifikke krav som gjelder ved inntak til mastergrader ved Norges Handelshøgskole og BI- Handelshøgskolen. Studiet gir også grunnlag for å starte egen bedrift, bidra til bedriftsetablering eller søke et vidt spekter av jobber innen økonomi og administrasjon. ( C) INNHOLD Krav til innhold Etter fullført studium oppnås tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap. Studieplanen bygger på Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt av NRØA, sist revidert november I følge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning skal minst 120 av kandidatenes studiepoeng skal være innenfor de økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse (finans, investering, økonomistyring og regnskap) administrative fag (strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring) samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi) økonomisk-administrative metode- fag (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode) Det er også fastsatt følgende minimumskrav for de fire hovedområdene: 3

5 Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng Administrasjonsfag: 25 studiepoeng Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng Metodefag: 20 studiepoeng Fordypningsemner knyttet til hovedområdene skal utgjøre minst 30 studiepoeng. I tillegg kan høgskolen selv fastsette inntil 60 studiepoeng av andre emner. Etikk og samfunnsansvar skal minimum utgjøre 5 studiepoeng 4

6 I dette studiet innfris NRØA sine minimumskrav på følgende måte : Fagområde NRØAs krav, sp Emner i studiet som innfrir dette Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomi 1 med økonomisk statistikk 2 10 Bedriftsøkonomi2, 10 Bedriftsøkonomi3, SUM 30 Administrasjonsfag: Informasjonsbehandling, 5 Markedsføring og økonomisk statistikk I 10 Organisasjon og Strategi SUM 25 Samfunnsøkonomi: Samfunnsøkonomi 1 10 Samfunnsøkonomi 2 5 Samfunnsøkonomi SUM 25 Metodefag: Vitenskapsteori, 5 Økonomisk Matematikk, 5 Utredningsmetodikk SUM 20 Fordypningsemner Innovasjon og entrepenørskap, 10 og profilerende emner, inkludert valgemner Innovasjon og endringsprosesser 10 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valg) Innovasjon og entreprenørskap i praksis I 10 Innovasjon og entreprenørskap i praksis II 10 Personalledelse 10 Bacheloroppgave (med fokus på Entreprenørskap og innovasjonsprosesser) sp Etikk og Samfunnsansvar Minst 5 sp SUM (inkluderende alle valgemner) 75 Identitet og dannelse I 10 Identitet og dannelse II 5 Identitet og dannelse III 5 Etikk og Ledelse 5 SUM 25 5

7 Studiemodell Studiet tilbys på heltid over tre år. Enkeltemner kan tilbys dersom det er ledig studiekapasitet. Deler av studiet undervises på engelsk. Emneoversikt 1. Semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Identitetog danning (IDA) Vitenskapsteori. 5 Samfunnsøkonomi Markedsføring og økonomisk statistikk Etikk og ledelse. 5 Samfunnsøkonomi 2 og økonomisk matematikk. 10 Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk statistikk Organisasjon og strategi. 10 Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Identitet og danning (IDA) 2. 5 Innovasjon og entreprenørskap. 10 Bedriftsøkonomi Informasjonsbehandling. 5 Innovasjon og endringsprosesser. 10 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valgemne). 10 Innovasjon og entreprenørskap i praksis I (valgemne). 10 Innovasjon og entreprenørskap II (valgemne). 10 Personalledelse (valgemne) 10 Identitet og danning (IDA) 3. 5 Utredningsmetodikk. 10 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon. 15 SUM Valgmuligheter I 5. semester har studentene følgende valgmuligheter: 6 Tre av de oppsatte valgemnene for semesteret Andre relevante emner fra NLA-høgskolens portefølje En kombinasjon av oppsatte valgemner for semesteret og relevante emner fra NLAhøgskolens portefølje

8 Internasjonal utveksling Den valgte kombinasjonen må utgjøre 30 studiepoeng. ( D) ARBEIDSFORMER Studieprogrammet utformes slik at det tar opp sentrale elementer fra Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Dette inkluderer styrket individuell oppfølging av studentene gjennom mer seminarundervisning, individuell veiledning og nye vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene. Gjennom undervisning, praktisk og problembasert læring, bedriftsbesøk, case-eksempler, gruppearbeid og prosjekter i samarbeid med næringslivet, vil studenten trenes i å bruke fagkunnskapen og bli godt rustet til å takle de utfordringer arbeidslivet gir. Studentene skal trenes i å finne, vurdere, analysere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. De skal således øve seg i både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Undervisningsformene skal trene studentene i selvstendig arbeid og i å jobbe sammen med andre i grupper I tillegg til praktisk trening og erfaring, får studenten muligheter til å treffe mennesker og knytte kontakter de har nytte av lenge etter at du er ferdig med studiene. Deler av undervisningen og litteraturen er på engelsk. 7

9 ($4-2.2.E) VURDERING Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved NLA-høgskolen. Se høgskolens nettsider. Vurdering underveis Gjennomføring av studiet er lagt opp slik at det er kontinuerlig vurdering i hele studieløpet. Vurdering er en integrert del av læringsprosessen. Fagansvarlig gir tilbakemelding og veiledning på studentenes arbeid underveis i studiet. Arbeidskravene defineres i den enkelte emnebeskrivelse. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen og få en avsluttende vurdering i emnet. Obligatorisk deltakelse i studiet framgår av emneplanene. Fravær ut over det tillatte må kompenseres etter avtale med faglærer/studieadministrasjonen. Avsluttende vurdering Hvert emne avsluttes med en eksamen. Det benyttes ulike eksamensformer. Avsluttende vurdering framgår av tabellen. Kode Navn St.p Eksamensform Karakter Vitenskapsteori 5 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Samfunnsøkonomi 1 10 Skoleeksamen A-F Markedsføring og økonomisk 10 Prosjekteksamen, A-F statistikk 1 gruppe Identitet og danning (IDA) 1 10 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Etikk og ledelse 5 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Samfunnsøkonomi 2 og 5+5 Skoleeksamen A-F økonomisk matematikk Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk 7+3 Skoleeksamen A-F statistikk 2 Organisasjon og strategi 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Samfunnsøkonomi 3 10 Skoleeksamen A-F Bedriftsøkonomi 2 10 Hjemmeeksamen A-F Innovasjon og entreprenørskap 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Bedriftsøkonomi 3 10 Skoleeksamen A-F Informasjonsbehandling 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått individuelt Identitet og danning (IDA) 2 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått 8

10 Kode Navn St.p Eksamensform Karakter gruppe Innovasjon og endringsprosesser 10 Prosjekteksamen, A-F individuell Økonomisk historie med fokus på 10 Hjemmeeksamen A-F Haugianske virksomheter Innovasjon og entreprenørskap i 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått praksis I individuell Innovasjon og entreprenørskap i 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått praksis II individuell Identitet og danning (IDA) 3 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Utredningsmetodikk 10 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått individuell eller gruppe Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 15 Bacheloroppgave, individuell eller gruppe A-F Tillatte hjelpemidler publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. I relevante eksamener er kalkulator tillatt i henhold til godkjente spesifikasjoner. 9

11 4-2.3 FORSKNING. Undervisningen og veiledningen som gis studentene skal være basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap. Programmets ressurser skal også brukes til Fou-relatert virksomhet i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for vitenskapelige tilsatte. Gjennom bacheloroppgaven vil også studenter kunne bli involvert i forskningsprosjekter i samarbeid med vitenskapelig tilsatte, samt egne prosjekter INTERNASJONALISERING Deler av studiet kan foregå utenfor NLA Høgskolen gjennom høgskolens internasjonaliseringsavtaler, eller gjennom individuell søknad om innpasning i samsvar med studentens utdanningsplan. Det vil primært være i tilknytning til studentens 5. semester at utveksling vil legges til rette for. Det vil etter søknad også kunne være mulig i dette semesteret å innpasse relevante emner fra andre studieløp innenfor NLA Høgskolen. Dette studiet skal i rammen av NLA Høgskolen ha et internasjonalt utdanningssamarbeid som bidrar til økt utdanningskvalitet og forståelse på tvers av kulturer. Valgemner er lagt til 5. semester. Dette semesteret tilrettelegges det også for utveksling med samarbeidsinstitusjoner eller samarbeidsorganisasjoner i utlandet. Dette semesteret tilrettelegges det også for innreisende utvekslingsstudenter og undervisningsspråket er engelsk. 10

12 Oversikt over arbeidskrav og vurdering Semester Emne Arbeidskrav Vurdering 1+2 Identitet og danning (IDA) 1. To refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 1 Vitenskapsteori. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 1 Samfunnsøkonomi 1. Arbeidskrav: 1 innlevering. Skoleeksamen Karakter: A-F 1 Markedsføring og økonomisk statistikk 1. Deltagelse i en markedsundersøkelse. Skriftlig gruppeoppgave med muntlig høring. Individuell multiple-choice eksamen på statistikkdelen Karakter: bestått/ikke bestått. 2 Etikk og ledelse. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 2 Samfunnsøkonomi 2 og økonomisk matematikk. 2 Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk statistikk 2. En obligatorisk innleveringsoppgave To godkjente gruppeinnleveringsoppgaver. En obligatorisk innleveringsoppgave Skoleeksamen s, Karakter: A-F Skoleeksamen, Karakter: A-F. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 3 Organisasjon og strategi. Godkjent innleveringsoppgave + muntlig presentasjon. Prosjekteksamen i gruppe + muntlig presentasjon,. Karakter: bestått/ikke bestått. 3 Samfunnsøkonomi 3. En obligatorisk innlevering. Eksamen: skriftlig. Karakter: A-F. 3 Bedriftsøkonomi 2. Hjemmeeksamen over tre dager, individuell. Karakter: A-F 3+4 Identitet og danning (IDA) 2. En refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 11 Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med

13 faglærer. 4 Innovasjon og entreprenørskap. Prosjekteksamen, gruppe. Karakter: bestått/ikke bestått. 4 Bedriftsøkonomi 3. En obligatorisk innlevering. Skoleeksamen,. Karakter: A-F 4 Informasjonsbehandling. Kombinasjon av skriftlig hjemmeeksamen (prosjektoppgave) og muntlig eksamen. Det skal utarbeides en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave som skal innleveres (hjemmeeksamen). Denne skal presenteres for sensor (muntlig eksamen). Endelig karakter bestemmes ut i fra en helhetlig vurdering av den skriftlige prosjektoppgaven og den muntlige presentasjon av denne. Karakterskala A F 5 Innovasjon og endringsprosesser. Prosjekteksamen, individuell. Karakter: A-F. 5 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valgemne). Hjemmeeksamen over to dager, individuell. Karakter: A-F. 12

14 5 Innovasjon og entreprenørskap i praksis I (valgemne). Innovasjon og entreprenørskap II (valgemne). Praksisoppholdet. Kan gjennomføres i inn- eller utland. For studenter som tar 10 studiepoeng-varianten: Omfang skal være 4 uker, men det er mulig å søke om å gjennomføre praksis på mellom 3 og 5 uker avhengig av flere forhold, herunder intensiteten i praksisen og lokalisering. Prosjekteksamen, individuell. (omfanget avhenger av om student gjennomfører i 10sp eller 10+10sp versjon) Karakter: Bestått/ikkebestått. For studenter som tar studiepoeng-varianten: Omfang skal være 4+4 uker, men det er mulig å søke om å gjennomføre praksis på mellom 6 og 10 uker avhengig av flere forhold, herunder intensiteten i praksisen og lokalisering. Praksisplass, praksisopplegg og praksisleder skal godkjennes av studiestedet. Praksisplass finnes frem til i samarbeid mellom student og skole. Skriving og publisering av artikler til fellesblogg. I løpet av gjennomføringen av emnet skal studenten levere tre artikler (ved sp : fem artikler), hver på fra ca. 400 ord til bloggen, med tematikk oppgitt av skolen. Innleggende må innfri en gitt standard for å godkjennes som levert. 13

15 5 Personalledelse (valgemne) 2 mappeoppgaver Individuell Mappeevaluering. Karakter: A-F. 6 Identitet og danning (IDA) 3. En refleksjonssoppgave Logg fra gruppesamlingene Individuell Mappeevaluering. Karakter: bestått/ikke bestått. Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 6 Utredningsmetodikk. Individuell mappeevaluering (bestått/ikke bestått). Karakter: Bestått/ikke bestått 6 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon. Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering: Utarbeidelse av prosjektplan Muntlig presentasjon av oppgavearbeidet i en organisasjon, bedrift eller annet relevant praksissted. Det skrives logg i etterkant av presentasjonen. Prosjekteksamen, individuell. Karakter: A-F. Alle emner i studiet skal være bestått før studenten kan levere bacheloroppgaven til sensur. 14

16 EMNEPLANER Vitenskapsteori Kode: Fastsettes av studieadministrasjonen Navn: Vitenskapsteori og menneskesyn Studiepoeng: 5 Nivå: Bachelornivå Språk: Engelsk /(Norsk) Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innhold I dette kurset vil vi belyse tre områder som forskere står overfor: teoriene vi utvikler eller bruker de empiriske observasjonene vi gjør verden eller tingene vi prøver å beskrive, forutsi og forstå. På mange måter omhandler forskning å bygge bro mellom disse tre forskjellige områder og et viktig mål med kurset er å gi perspektiver på hvordan de henger sammen og hvordan vi som forskere knytter de sammen. I kurset vil vi diskutere ulike tilnærminger og kriterier for denne fremgangsmåte. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne gjøre rede for den rollen teorier har for å beskrive og forstå verden gjøre rede for logikken bak prosedyrer for å utvikle og teste teorier reflektere over hva vi bør kreve av en "god" teori og å bli kjent med kriterier for å vurdere forskning anvende slike kriterier for å vurdere teorier og forskningsbidrag Innhold Vi vil bygge på sentral litteratur innen vitenskapsteori, metodikk i tillegg til bidrag på områder som psykologi, organisasjonsteori og markedsføring. Pensum vil adressere forskjellige problemer som 15

17 oppstår i skjæringspunktene mellom de tre domenene nevnt ovenfor og behandle ulike perspektiver (f.eks rasjonalisme, idealisme, empirisme og (kritisk) realisme anvendt på forholdet mellom teorier, empiriske observasjoner og "verden". Organisering og arbeidsformer Undervisningen blir organisert i forelesninger. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis - Avsluttende vurdering Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum En kort monografi eller "kurshefte" vil introdusere prinsippene kurset bygger på og tjene til å organisere pensum som skal brukes. Alt lesestoff vil være tilgjengelig i kompendium med unntak av:. Hollis, Martin (1999) The Philosophy of Social Science: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 16

18 Samfunnsøkonomi 1 Kode: Fastsettes av studieadminsitrasjonen Navn: Samfunnsøkonomi 1 Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Engelsk /(Norsk) Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innledning I løpet av de 250 siste årene har den vestlige verden opplevd betydelig økonomisk vekst. Denne veksten har vært ledsaget av endret økonomisk tenking. Kurset tar for seg samspillet mellom disse kreftene fra ca 1750 og frem til i dag med sikte på å forklare den økonomiske utviklingen. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne forstå at økonomisk endring ikke skjer jevnt over tid eller mellom land. vurdere og diskutere de etiske aspektene ved økonomisk endring, utfordringer som økonomisk vekst gir, og måter å arbeide mot rettferdighet og samtidig effektivitet. vurdere ulike tilnærminger (modeller) og variasjoner av disse tilnærmingene for å fremme økonomisk vekst og velferd. Innhold Emnet spenner over et vidt temafelt, herunder: 17 Verdensøkonomien i tiden før moderne vekst (opp til 1700). Kulturelle faktorer skapt av landbrukssamfunn. Merkantilisme og dens utfordringer til etiske hensyn. Fremveksten av det moderne industrisamfunnet. Hybrid-økonomisk vekst modell og dens anvendelse. Sosioøkonomiske endringer som følger fremveksten av industrisamfunnet. Framveksten av protestantisk etikk, liberalisme, og deres forbindelser til økonomisk vekst. Forsoning mellom økonomisk vekst og dens konsekvenser med etiske standarder. Fra jordbruk til industri - implikasjoner for sosial struktur og velferd. Entreprenørskap og etikk. Kapitalismens første kriser - befolkningsvekst, fattigdom og nasjoners rikdom. Økonomiske teorier i lys av kapitalismens kriser og deres etiske stiftelser. Kapital og arbeidskraft - spredning av teknologi og arbeidstakeres diaspora.

19 Kriser og vekst i de vestlige økonomiene. Utfordringer til systemet i en tidsalder med internasjonal ubalanse (Depresjonstiden). Krigsårene og deres konsekvenser for økonomier og økonomisk tenkning. Den nye orden etter implikasjoner for økonomi og mennesker. Norges framvekst som en moderne økonomi. Hauges rolle for utviklingen i Norge. Hauges etiske modell og hvordan den påvirket hans forretningsvirksomhet. Haugianske bedrifter, hauge-inspirerte bedrifter og deres samtidige etterfølgere. Anvendelsen av haugiansk tenkning på det moderne samfunn. Organisering og arbeidsformer Dette kurset vil kombinere forelesninger (som gir bakgrunn og analyse av historiske trender) med student-sentrerte læringsaktiviteter (simuleringer, dataøvinger, og klassen diskusjoner / debatter). Selv om emnet har mye historisk materiale, vil kurset stadig lede studentenes tenkning inn på samtidens arena, der de blir utfordret til å applisere historiske modeller, ideer og politikk på samtidens problemer. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis Arbeidskrav: 1 innlevering. Avsluttende vurdering Skoleeksamen Karakter: A-F Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Rondo Cameron and Larry Neal,A Concise Economic History of the World Douglas North, Understanding the Process of Economic Change David Landes, The Wealth and Poverty of Nations Selected academic journal articles from the course instructors. 18

20 Markedsføring og økonomisk statistikk 1 Kode: Fastsettes av studieadminsitrasjonen Navn: Markedsføring og økonomisk statistikk Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne Redegjøre for sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget. Anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer i ulike typer virksomheter, både i kommersiell og frivillig sektor. Innhold Markedsføring: - Markedsføring som begrep, praksis og fagområde - Konsumenters- og organisasjoners kjøpsatferd - Markedssegmentering og målgruppevalg - Posisjonering - Produkt- og tjenestebeslutninger - Prisbeslutninger - Markedskommunikasjon og relasjonsmarkedsføring - Ledelse av verdikjeden - Merkevareledelse og omdømmebygging - Bedriftens samfunnsansvar: Reaktive og proaktive strategier - Markedsplanlegging - Fundraising for non-profit virksomheter - Juridisk rammebetingelser og etiske utfordringer - Gjennomføring av markedsundersøkelser og evaluering av markedsdata Økonomisk Statistikk: - Hypotesetesting - Analyser av markedsdata, herunder korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse, variansanalyse, faktoranalyse, clusteranalyse og diskriminantanalyse. 19

21 Organisering og arbeidsformer Kombinasjon av plenumsforelesninger og gruppeøvelser. En større gruppeoppgave skal innleveres og forsvares muntlig (se vurderingsform). Denne oppgaven knyttes til reelle utfordringer i en bedrift eller frivillig organisasjon. Statistikkdelen integreres i undervisningen av de øvrige temaene. Diskriminantanalyse og clusteranalyse integreres eksempelvis i undervisningen om segmentering. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis Deltagelse i en markedsundersøkelse. Avsluttende vurdering Skriftlig gruppeoppgave med muntlig høring. Individuell multiple-choice eksamen på statistikkdelen Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Hovedbok: Troye, S.V & Supphellen, M. (2013): Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse. Fagbokforlaget. Artikler og bokkapitler fra andre bøker. 20

22 Identitet og danning 1 Kode: Navn: Identitet og danning 1 Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Nei Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Forventet læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne Redegjøre for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter., herunder kristent-, naturalistisk- og eksistensialistisk menneskesyn Redegjøre for hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre Redegjøre for grunnleggende problemstillinger om personlighetsutvikling og psykologi Ferdigheter Studenten skal kunne: Identifisere hvordan ulike menneskesyn ligger til grunn for ulike valg som gjøres i samfunn, organisasjoner og individuelt. Generell kompetanse Studenten skal kunne: Utvikle en faglighet knyttet til å forstå egen identitet, sine egne verdier og holdninger i lys av et integrert menneskesyn. reflektere over egen identitet og livshistorie Innhold Organisering og arbeidsformer Emnet gjennomføres i form av en kombinasjon av undervisning, gruppearbeid og møte med mentor. Studenten skal i møte med fagtekster og et kompendium av klassiske tekster (hentet fra antikken, Bibelen, middelalder, reformasjon, opplysningstid, fra europeisk og andre kulturer og fra 21

23 grunntekster i ulike religioner og livssyn) bli utfordret til å reflektere over grunnleggende spørsmål for sitt liv. Eksamens og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis To refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. Avsluttende vurdering Individuell Mappeevaluering Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Gjenstår å fastsettes. 22

24 Etikk og ledelse Kode: Fastsettes av studieadministrasjonen Navn: Etikk og ledelse Studiepoeng: 5 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innledning Dette kurset gir en innføring i hvordan menneskets forutsetninger legger grunnlaget for all menneskelig atferd, inkludert atferd i organisasjoner. Det overordnete målet er å lære om forutsetninger og mekanismer bak menneskets kognitive prosesser (slik som persepsjon og læring), affektive prosesser (slik som motivasjon og mellommenneskelige relasjoner) og samt hvordan dynamikken mellom disse leder frem til menneskelig atferd (slik som beslutningstaking, problemløsning, gruppeprosesser og ytelse). Vi bruker teori og empiri fra generell psykologi og ledelsesteori for å påpeke og forstå dette mangfoldet at dynamiske prosesser som finner sted i inne i mennesker, i grupper av mennesker, på arbeidsplasser og i organisasjoner. Selv om fokuset vårt er organisasjoner, vil det være naturlig i noen tilfeller å rette fokus mot organisasjonenes omgivelser. Kurset grenser derfor mot samfunnspsykologi, og i noen tilfeller mot samfunnsøkonomi. Dette gjelder særlig for etikkundervisningen som er integrert i kurset. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne kjenne til menneskelige forutsetninger for tenkning, følelser, og atferd og utlede relevansen av denne kunnskapen for å forstå individuell atferd og gruppedynamikk kjenne til ledelseslitteraturen, og bruke denne sammen med psykologikunnskapen som analyseverktøy for å forstå og utbedre spesifikke utfordringer knyttet til arbeidsliv og organisasjonsliv redegjøre for sentrale etiske problemstillinger i skjæringsfeltet mellom person og organisasjon Innhold Kurset vil bestå av to hoveddeler - organisasjonspsykologi og ledelse. Det vil bli lagt vekt på å vise hvordan disse griper inn i og bygger på hverandre. Sentrale og relevante etiske problemstillinger innenfor temafeltet vil belyses. Undervisningen i organisasjonspsykologi vil gi kunnskaper om og innsikt i grunnleggende kognitive, emosjonelle og sosialpsykologiske faktorer som er relevante for å forstå individers og gruppers atferd i organisasjoner. Undervisningen i ledelsesdelen skal bidra til innsikt i teoretisk og praktisk kunnskap om psykologiske ledelsesteorier. 23