Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:"

Transkript

1 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang: 180 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Hauge School of Management (HSM) ved NLA Høgskolen

2 Innledning Studiets særpreg Et bachelorprogram i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap, vil være en positiv kraft i et arbeids- og næringsliv med store etiske utfordringer. Dette gjelder både i bedrifter, kirkesamfunn og kristne organisasjoner, så vel i Norge som i utlandet. Studiet vil ha en tydelig verdiforankring og vil bidra gode prosesser for kandidatenes dannelsesprosess. I tillegg til en bred og grundig innføring i grunnleggende økonomisk-administrative tema, gir studiet spesiell fordypning på to områder: entreprenørskap/innovasjon og etikk, inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge. Fordypningen i entreprenørskap/nyetablering inkluderer praksis i bedrifter og organisasjoner i tillegg til ordinær undervisning. Undervisningen omfatter både kommersielt og sosialt entreprenørskap og gir kunnskaper om hvordan entreprenørskap kan stimuleres både i velutviklede og underutviklede markeder (i den tredje verden). Etikk, spesielt forretningsetikk, er et sentralt tema gjennom hele studiet. Faget Identitet og danning (IDA) undervises i alle semestre, med unntak av femte semester. IDA skal sikre at studentene får trening i å arbeide aktivt med sentrale etiske utfordringer i alle de økonomisk-administrative fagene i studiet. Praksisarbeidet i bedriftene brukes aktivt som arena for å trene studentene i å identifisere og håndtere etiske utfordringer. Alle studentene tildeles en erfaren mentor som følger studentene gjennom studiet, leser skriftlige arbeider i faget, og møter studentene jevnlig til veiledning og samtale. Studiets struktur Studiet er et treårig studium som kvalifiserer for videre studier på masternivå. Studiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 130 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs, 30 studiepoeng av valgfrie kurs og 15 studiepoeng av en bachelorutredning. Studiet har en normert studietid på 3 år og gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet en plan for bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Denne planen ligger til grunn for studietilbudet ved NLA-høgskolen. Opptakskrav og fritak Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisning i matematikk bygger på S1+S2 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk tilbys et forkurs. Forkurset går enten i forkant av studiestart eller parallelt med studiet i første semester. 1

3 Fritak fra - eller innpasning av emner Fritak og innpassing av emner gis i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for dette. Studenter kan etter søknad innvilges å innpasse inntil 60 studiepoeng fra annet studium som del av graden, dersom disse studiepoengene ikke har vært tellende inn i en allerede avlagt grad. Studenter kan etter søknad innvilges fritak fra emner dersom studenten har bestått emner eller utdanning som samsvarer med emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, både med tanke på omfang, innhold og nivå. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen. Kravet om tilstrekkelig omfang må være tilfredsstilt. Det innvilges kun fritak på grunnlag av emner eller utdanning som er bestått før opptakstidspunktet. ( A) FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning har fastsatt overordnede læringsutbyttebeskrivelser for de fire hovedfagområdene. Disse gjelder også for studiet ved NLAhøgskolen. «Bedriftsøkonomisk analyse: Kandidatene skal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, være i stand til å vurdere nye investeringer, kunne analysere inntekter og kostnader, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. Administrasjonsfag: Kandidatene skal kunne gjennomføre strategiske analyser, forstå hvordan organisasjoner fungerer og ha kunnskap om hvordan de kan organiseres og ledes. Kandidatene skal også ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres. Samfunnsøkonomi: Kandidatene skal forstå hvordan et lands økonomi kan påvirkes av for eksempel endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling. Kandidatene skal videre ha kunnskap om og kunne analysere ulike konkurransesituasjoner ut fra en bedrifts ståsted. Metodefag: Kandidatene skal ha et godt metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder. Kandidatene skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger. Metodefagene skal slik sett bidra til at læringsmål i de andre fagområdene nås.» Ut over dette skal kandidatene etter fullført studium ved NLA-høgskolen ha følgende læringsutbytte: ha et høyt analytisk nivå og en faglig bredde som gjør kandidaten godt rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland. ha kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt i ulike typer organisasjoner, det offentlige og i det private næringsliv. 2

4 kan identifisere og håndtere sentrale etiske utfordringer i arbeidslivet på en faglig forsvarlig måte kan forstå relevansen av å integrere virkelighetsbilde, verdigrunnlag og yrkesetisk refleksjon kan stimulere kommersielt og sosialt entreprenørskap kan stimulere til innovasjon og entreprenørskap i frivillige organisasjoner ha kunnskaper om hvordan innovasjon og entreprenørskap kan stimuleres i underutviklede regioner i den tredje verden Se nærmere beskrivelse i emnebeskrivelsene. ( B) YRKESMULIGHETER OG VIDERE UTDANNING Her beskrives hva studiet formelt og reelt kvalifiserer for både av yrkesmuligheter og videre utdanning. Bachelorstudiet danner et godt grunnlag for videre studier på masternivå ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt innenfor økonomisk-administrative fagområder. I utarbeidelsen av studieplan har det både blitt tatt hensyn til NRØA sine retningslinjer, samt tatt hensyn til hvilke spesifikke krav som gjelder ved inntak til mastergrader ved Norges Handelshøgskole og BI- Handelshøgskolen. Studiet gir også grunnlag for å starte egen bedrift, bidra til bedriftsetablering eller søke et vidt spekter av jobber innen økonomi og administrasjon. ( C) INNHOLD Krav til innhold Etter fullført studium oppnås tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon, med vekt på etikk og entreprenørskap. Studieplanen bygger på Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt av NRØA, sist revidert november I følge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning skal minst 120 av kandidatenes studiepoeng skal være innenfor de økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse (finans, investering, økonomistyring og regnskap) administrative fag (strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring) samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi) økonomisk-administrative metode- fag (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode) Det er også fastsatt følgende minimumskrav for de fire hovedområdene: 3

5 Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng Administrasjonsfag: 25 studiepoeng Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng Metodefag: 20 studiepoeng Fordypningsemner knyttet til hovedområdene skal utgjøre minst 30 studiepoeng. I tillegg kan høgskolen selv fastsette inntil 60 studiepoeng av andre emner. Etikk og samfunnsansvar skal minimum utgjøre 5 studiepoeng 4

6 I dette studiet innfris NRØA sine minimumskrav på følgende måte : Fagområde NRØAs krav, sp Emner i studiet som innfrir dette Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomi 1 med økonomisk statistikk 2 10 Bedriftsøkonomi2, 10 Bedriftsøkonomi3, SUM 30 Administrasjonsfag: Informasjonsbehandling, 5 Markedsføring og økonomisk statistikk I 10 Organisasjon og Strategi SUM 25 Samfunnsøkonomi: Samfunnsøkonomi 1 10 Samfunnsøkonomi 2 5 Samfunnsøkonomi SUM 25 Metodefag: Vitenskapsteori, 5 Økonomisk Matematikk, 5 Utredningsmetodikk SUM 20 Fordypningsemner Innovasjon og entrepenørskap, 10 og profilerende emner, inkludert valgemner Innovasjon og endringsprosesser 10 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valg) Innovasjon og entreprenørskap i praksis I 10 Innovasjon og entreprenørskap i praksis II 10 Personalledelse 10 Bacheloroppgave (med fokus på Entreprenørskap og innovasjonsprosesser) sp Etikk og Samfunnsansvar Minst 5 sp SUM (inkluderende alle valgemner) 75 Identitet og dannelse I 10 Identitet og dannelse II 5 Identitet og dannelse III 5 Etikk og Ledelse 5 SUM 25 5

7 Studiemodell Studiet tilbys på heltid over tre år. Enkeltemner kan tilbys dersom det er ledig studiekapasitet. Deler av studiet undervises på engelsk. Emneoversikt 1. Semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Identitetog danning (IDA) Vitenskapsteori. 5 Samfunnsøkonomi Markedsføring og økonomisk statistikk Etikk og ledelse. 5 Samfunnsøkonomi 2 og økonomisk matematikk. 10 Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk statistikk Organisasjon og strategi. 10 Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Identitet og danning (IDA) 2. 5 Innovasjon og entreprenørskap. 10 Bedriftsøkonomi Informasjonsbehandling. 5 Innovasjon og endringsprosesser. 10 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valgemne). 10 Innovasjon og entreprenørskap i praksis I (valgemne). 10 Innovasjon og entreprenørskap II (valgemne). 10 Personalledelse (valgemne) 10 Identitet og danning (IDA) 3. 5 Utredningsmetodikk. 10 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon. 15 SUM Valgmuligheter I 5. semester har studentene følgende valgmuligheter: 6 Tre av de oppsatte valgemnene for semesteret Andre relevante emner fra NLA-høgskolens portefølje En kombinasjon av oppsatte valgemner for semesteret og relevante emner fra NLAhøgskolens portefølje

8 Internasjonal utveksling Den valgte kombinasjonen må utgjøre 30 studiepoeng. ( D) ARBEIDSFORMER Studieprogrammet utformes slik at det tar opp sentrale elementer fra Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Dette inkluderer styrket individuell oppfølging av studentene gjennom mer seminarundervisning, individuell veiledning og nye vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsformer samt arbeidskrav og vurderingsformer er nærmere omtalt i de enkelte emnebeskrivelsene. Gjennom undervisning, praktisk og problembasert læring, bedriftsbesøk, case-eksempler, gruppearbeid og prosjekter i samarbeid med næringslivet, vil studenten trenes i å bruke fagkunnskapen og bli godt rustet til å takle de utfordringer arbeidslivet gir. Studentene skal trenes i å finne, vurdere, analysere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. De skal således øve seg i både skriftlig og muntlig kommunikasjon. Undervisningsformene skal trene studentene i selvstendig arbeid og i å jobbe sammen med andre i grupper I tillegg til praktisk trening og erfaring, får studenten muligheter til å treffe mennesker og knytte kontakter de har nytte av lenge etter at du er ferdig med studiene. Deler av undervisningen og litteraturen er på engelsk. 7

9 ($4-2.2.E) VURDERING Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved NLA-høgskolen. Se høgskolens nettsider. Vurdering underveis Gjennomføring av studiet er lagt opp slik at det er kontinuerlig vurdering i hele studieløpet. Vurdering er en integrert del av læringsprosessen. Fagansvarlig gir tilbakemelding og veiledning på studentenes arbeid underveis i studiet. Arbeidskravene defineres i den enkelte emnebeskrivelse. Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen og få en avsluttende vurdering i emnet. Obligatorisk deltakelse i studiet framgår av emneplanene. Fravær ut over det tillatte må kompenseres etter avtale med faglærer/studieadministrasjonen. Avsluttende vurdering Hvert emne avsluttes med en eksamen. Det benyttes ulike eksamensformer. Avsluttende vurdering framgår av tabellen. Kode Navn St.p Eksamensform Karakter Vitenskapsteori 5 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Samfunnsøkonomi 1 10 Skoleeksamen A-F Markedsføring og økonomisk 10 Prosjekteksamen, A-F statistikk 1 gruppe Identitet og danning (IDA) 1 10 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Etikk og ledelse 5 Mappevurdering, Bestått/ikke bestått individuell Samfunnsøkonomi 2 og 5+5 Skoleeksamen A-F økonomisk matematikk Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk 7+3 Skoleeksamen A-F statistikk 2 Organisasjon og strategi 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Samfunnsøkonomi 3 10 Skoleeksamen A-F Bedriftsøkonomi 2 10 Hjemmeeksamen A-F Innovasjon og entreprenørskap 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Bedriftsøkonomi 3 10 Skoleeksamen A-F Informasjonsbehandling 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått individuelt Identitet og danning (IDA) 2 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått 8

10 Kode Navn St.p Eksamensform Karakter gruppe Innovasjon og endringsprosesser 10 Prosjekteksamen, A-F individuell Økonomisk historie med fokus på 10 Hjemmeeksamen A-F Haugianske virksomheter Innovasjon og entreprenørskap i 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått praksis I individuell Innovasjon og entreprenørskap i 10 Prosjekteksamen, Bestått/ikke bestått praksis II individuell Identitet og danning (IDA) 3 5 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått gruppe Utredningsmetodikk 10 Mappeeksamen, Bestått/ikke bestått individuell eller gruppe Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 15 Bacheloroppgave, individuell eller gruppe A-F Tillatte hjelpemidler publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. I relevante eksamener er kalkulator tillatt i henhold til godkjente spesifikasjoner. 9

11 4-2.3 FORSKNING. Undervisningen og veiledningen som gis studentene skal være basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap. Programmets ressurser skal også brukes til Fou-relatert virksomhet i henhold til NLA Høgskolens retningslinjer for vitenskapelige tilsatte. Gjennom bacheloroppgaven vil også studenter kunne bli involvert i forskningsprosjekter i samarbeid med vitenskapelig tilsatte, samt egne prosjekter INTERNASJONALISERING Deler av studiet kan foregå utenfor NLA Høgskolen gjennom høgskolens internasjonaliseringsavtaler, eller gjennom individuell søknad om innpasning i samsvar med studentens utdanningsplan. Det vil primært være i tilknytning til studentens 5. semester at utveksling vil legges til rette for. Det vil etter søknad også kunne være mulig i dette semesteret å innpasse relevante emner fra andre studieløp innenfor NLA Høgskolen. Dette studiet skal i rammen av NLA Høgskolen ha et internasjonalt utdanningssamarbeid som bidrar til økt utdanningskvalitet og forståelse på tvers av kulturer. Valgemner er lagt til 5. semester. Dette semesteret tilrettelegges det også for utveksling med samarbeidsinstitusjoner eller samarbeidsorganisasjoner i utlandet. Dette semesteret tilrettelegges det også for innreisende utvekslingsstudenter og undervisningsspråket er engelsk. 10

12 Oversikt over arbeidskrav og vurdering Semester Emne Arbeidskrav Vurdering 1+2 Identitet og danning (IDA) 1. To refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 1 Vitenskapsteori. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 1 Samfunnsøkonomi 1. Arbeidskrav: 1 innlevering. Skoleeksamen Karakter: A-F 1 Markedsføring og økonomisk statistikk 1. Deltagelse i en markedsundersøkelse. Skriftlig gruppeoppgave med muntlig høring. Individuell multiple-choice eksamen på statistikkdelen Karakter: bestått/ikke bestått. 2 Etikk og ledelse. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 2 Samfunnsøkonomi 2 og økonomisk matematikk. 2 Bedriftsøkonomi 1 og økonomisk statistikk 2. En obligatorisk innleveringsoppgave To godkjente gruppeinnleveringsoppgaver. En obligatorisk innleveringsoppgave Skoleeksamen s, Karakter: A-F Skoleeksamen, Karakter: A-F. Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 3 Organisasjon og strategi. Godkjent innleveringsoppgave + muntlig presentasjon. Prosjekteksamen i gruppe + muntlig presentasjon,. Karakter: bestått/ikke bestått. 3 Samfunnsøkonomi 3. En obligatorisk innlevering. Eksamen: skriftlig. Karakter: A-F. 3 Bedriftsøkonomi 2. Hjemmeeksamen over tre dager, individuell. Karakter: A-F 3+4 Identitet og danning (IDA) 2. En refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. 11 Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med

13 faglærer. 4 Innovasjon og entreprenørskap. Prosjekteksamen, gruppe. Karakter: bestått/ikke bestått. 4 Bedriftsøkonomi 3. En obligatorisk innlevering. Skoleeksamen,. Karakter: A-F 4 Informasjonsbehandling. Kombinasjon av skriftlig hjemmeeksamen (prosjektoppgave) og muntlig eksamen. Det skal utarbeides en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave som skal innleveres (hjemmeeksamen). Denne skal presenteres for sensor (muntlig eksamen). Endelig karakter bestemmes ut i fra en helhetlig vurdering av den skriftlige prosjektoppgaven og den muntlige presentasjon av denne. Karakterskala A F 5 Innovasjon og endringsprosesser. Prosjekteksamen, individuell. Karakter: A-F. 5 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valgemne). Hjemmeeksamen over to dager, individuell. Karakter: A-F. 12

14 5 Innovasjon og entreprenørskap i praksis I (valgemne). Innovasjon og entreprenørskap II (valgemne). Praksisoppholdet. Kan gjennomføres i inn- eller utland. For studenter som tar 10 studiepoeng-varianten: Omfang skal være 4 uker, men det er mulig å søke om å gjennomføre praksis på mellom 3 og 5 uker avhengig av flere forhold, herunder intensiteten i praksisen og lokalisering. Prosjekteksamen, individuell. (omfanget avhenger av om student gjennomfører i 10sp eller 10+10sp versjon) Karakter: Bestått/ikkebestått. For studenter som tar studiepoeng-varianten: Omfang skal være 4+4 uker, men det er mulig å søke om å gjennomføre praksis på mellom 6 og 10 uker avhengig av flere forhold, herunder intensiteten i praksisen og lokalisering. Praksisplass, praksisopplegg og praksisleder skal godkjennes av studiestedet. Praksisplass finnes frem til i samarbeid mellom student og skole. Skriving og publisering av artikler til fellesblogg. I løpet av gjennomføringen av emnet skal studenten levere tre artikler (ved sp : fem artikler), hver på fra ca. 400 ord til bloggen, med tematikk oppgitt av skolen. Innleggende må innfri en gitt standard for å godkjennes som levert. 13

15 5 Personalledelse (valgemne) 2 mappeoppgaver Individuell Mappeevaluering. Karakter: A-F. 6 Identitet og danning (IDA) 3. En refleksjonssoppgave Logg fra gruppesamlingene Individuell Mappeevaluering. Karakter: bestått/ikke bestått. Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 6 Utredningsmetodikk. Individuell mappeevaluering (bestått/ikke bestått). Karakter: Bestått/ikke bestått 6 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon. Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering: Utarbeidelse av prosjektplan Muntlig presentasjon av oppgavearbeidet i en organisasjon, bedrift eller annet relevant praksissted. Det skrives logg i etterkant av presentasjonen. Prosjekteksamen, individuell. Karakter: A-F. Alle emner i studiet skal være bestått før studenten kan levere bacheloroppgaven til sensur. 14

16 EMNEPLANER Vitenskapsteori Kode: Fastsettes av studieadministrasjonen Navn: Vitenskapsteori og menneskesyn Studiepoeng: 5 Nivå: Bachelornivå Språk: Engelsk /(Norsk) Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innhold I dette kurset vil vi belyse tre områder som forskere står overfor: teoriene vi utvikler eller bruker de empiriske observasjonene vi gjør verden eller tingene vi prøver å beskrive, forutsi og forstå. På mange måter omhandler forskning å bygge bro mellom disse tre forskjellige områder og et viktig mål med kurset er å gi perspektiver på hvordan de henger sammen og hvordan vi som forskere knytter de sammen. I kurset vil vi diskutere ulike tilnærminger og kriterier for denne fremgangsmåte. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne gjøre rede for den rollen teorier har for å beskrive og forstå verden gjøre rede for logikken bak prosedyrer for å utvikle og teste teorier reflektere over hva vi bør kreve av en "god" teori og å bli kjent med kriterier for å vurdere forskning anvende slike kriterier for å vurdere teorier og forskningsbidrag Innhold Vi vil bygge på sentral litteratur innen vitenskapsteori, metodikk i tillegg til bidrag på områder som psykologi, organisasjonsteori og markedsføring. Pensum vil adressere forskjellige problemer som 15

17 oppstår i skjæringspunktene mellom de tre domenene nevnt ovenfor og behandle ulike perspektiver (f.eks rasjonalisme, idealisme, empirisme og (kritisk) realisme anvendt på forholdet mellom teorier, empiriske observasjoner og "verden". Organisering og arbeidsformer Undervisningen blir organisert i forelesninger. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis - Avsluttende vurdering Mappevurdering, individuell. Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum En kort monografi eller "kurshefte" vil introdusere prinsippene kurset bygger på og tjene til å organisere pensum som skal brukes. Alt lesestoff vil være tilgjengelig i kompendium med unntak av:. Hollis, Martin (1999) The Philosophy of Social Science: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 16

18 Samfunnsøkonomi 1 Kode: Fastsettes av studieadminsitrasjonen Navn: Samfunnsøkonomi 1 Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Engelsk /(Norsk) Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innledning I løpet av de 250 siste årene har den vestlige verden opplevd betydelig økonomisk vekst. Denne veksten har vært ledsaget av endret økonomisk tenking. Kurset tar for seg samspillet mellom disse kreftene fra ca 1750 og frem til i dag med sikte på å forklare den økonomiske utviklingen. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne forstå at økonomisk endring ikke skjer jevnt over tid eller mellom land. vurdere og diskutere de etiske aspektene ved økonomisk endring, utfordringer som økonomisk vekst gir, og måter å arbeide mot rettferdighet og samtidig effektivitet. vurdere ulike tilnærminger (modeller) og variasjoner av disse tilnærmingene for å fremme økonomisk vekst og velferd. Innhold Emnet spenner over et vidt temafelt, herunder: 17 Verdensøkonomien i tiden før moderne vekst (opp til 1700). Kulturelle faktorer skapt av landbrukssamfunn. Merkantilisme og dens utfordringer til etiske hensyn. Fremveksten av det moderne industrisamfunnet. Hybrid-økonomisk vekst modell og dens anvendelse. Sosioøkonomiske endringer som følger fremveksten av industrisamfunnet. Framveksten av protestantisk etikk, liberalisme, og deres forbindelser til økonomisk vekst. Forsoning mellom økonomisk vekst og dens konsekvenser med etiske standarder. Fra jordbruk til industri - implikasjoner for sosial struktur og velferd. Entreprenørskap og etikk. Kapitalismens første kriser - befolkningsvekst, fattigdom og nasjoners rikdom. Økonomiske teorier i lys av kapitalismens kriser og deres etiske stiftelser. Kapital og arbeidskraft - spredning av teknologi og arbeidstakeres diaspora.

19 Kriser og vekst i de vestlige økonomiene. Utfordringer til systemet i en tidsalder med internasjonal ubalanse (Depresjonstiden). Krigsårene og deres konsekvenser for økonomier og økonomisk tenkning. Den nye orden etter implikasjoner for økonomi og mennesker. Norges framvekst som en moderne økonomi. Hauges rolle for utviklingen i Norge. Hauges etiske modell og hvordan den påvirket hans forretningsvirksomhet. Haugianske bedrifter, hauge-inspirerte bedrifter og deres samtidige etterfølgere. Anvendelsen av haugiansk tenkning på det moderne samfunn. Organisering og arbeidsformer Dette kurset vil kombinere forelesninger (som gir bakgrunn og analyse av historiske trender) med student-sentrerte læringsaktiviteter (simuleringer, dataøvinger, og klassen diskusjoner / debatter). Selv om emnet har mye historisk materiale, vil kurset stadig lede studentenes tenkning inn på samtidens arena, der de blir utfordret til å applisere historiske modeller, ideer og politikk på samtidens problemer. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis Arbeidskrav: 1 innlevering. Avsluttende vurdering Skoleeksamen Karakter: A-F Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Rondo Cameron and Larry Neal,A Concise Economic History of the World Douglas North, Understanding the Process of Economic Change David Landes, The Wealth and Poverty of Nations Selected academic journal articles from the course instructors. 18

20 Markedsføring og økonomisk statistikk 1 Kode: Fastsettes av studieadminsitrasjonen Navn: Markedsføring og økonomisk statistikk Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne Redegjøre for sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget. Anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer i ulike typer virksomheter, både i kommersiell og frivillig sektor. Innhold Markedsføring: - Markedsføring som begrep, praksis og fagområde - Konsumenters- og organisasjoners kjøpsatferd - Markedssegmentering og målgruppevalg - Posisjonering - Produkt- og tjenestebeslutninger - Prisbeslutninger - Markedskommunikasjon og relasjonsmarkedsføring - Ledelse av verdikjeden - Merkevareledelse og omdømmebygging - Bedriftens samfunnsansvar: Reaktive og proaktive strategier - Markedsplanlegging - Fundraising for non-profit virksomheter - Juridisk rammebetingelser og etiske utfordringer - Gjennomføring av markedsundersøkelser og evaluering av markedsdata Økonomisk Statistikk: - Hypotesetesting - Analyser av markedsdata, herunder korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse, variansanalyse, faktoranalyse, clusteranalyse og diskriminantanalyse. 19

21 Organisering og arbeidsformer Kombinasjon av plenumsforelesninger og gruppeøvelser. En større gruppeoppgave skal innleveres og forsvares muntlig (se vurderingsform). Denne oppgaven knyttes til reelle utfordringer i en bedrift eller frivillig organisasjon. Statistikkdelen integreres i undervisningen av de øvrige temaene. Diskriminantanalyse og clusteranalyse integreres eksempelvis i undervisningen om segmentering. Eksamens- og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis Deltagelse i en markedsundersøkelse. Avsluttende vurdering Skriftlig gruppeoppgave med muntlig høring. Individuell multiple-choice eksamen på statistikkdelen Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Hovedbok: Troye, S.V & Supphellen, M. (2013): Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse. Fagbokforlaget. Artikler og bokkapitler fra andre bøker. 20

22 Identitet og danning 1 Kode: Navn: Identitet og danning 1 Studiepoeng: 10 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Nei Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Forventet læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne Redegjøre for hovedtrekk i utvalgte menneskesyn, deres likheter og ulikheter., herunder kristent-, naturalistisk- og eksistensialistisk menneskesyn Redegjøre for hvordan identitet, holdninger, verdier og menneskesyn påvirker hverandre Redegjøre for grunnleggende problemstillinger om personlighetsutvikling og psykologi Ferdigheter Studenten skal kunne: Identifisere hvordan ulike menneskesyn ligger til grunn for ulike valg som gjøres i samfunn, organisasjoner og individuelt. Generell kompetanse Studenten skal kunne: Utvikle en faglighet knyttet til å forstå egen identitet, sine egne verdier og holdninger i lys av et integrert menneskesyn. reflektere over egen identitet og livshistorie Innhold Organisering og arbeidsformer Emnet gjennomføres i form av en kombinasjon av undervisning, gruppearbeid og møte med mentor. Studenten skal i møte med fagtekster og et kompendium av klassiske tekster (hentet fra antikken, Bibelen, middelalder, reformasjon, opplysningstid, fra europeisk og andre kulturer og fra 21

23 grunntekster i ulike religioner og livssyn) bli utfordret til å reflektere over grunnleggende spørsmål for sitt liv. Eksamens og vurderingsordninger Arbeidskrav underveis To refleksjonssoppgaver Logg fra gruppesamlingene Det kreves 80% tilstedeværelse. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. Avsluttende vurdering Individuell Mappeevaluering Karakter: bestått/ikke bestått. Evaluering Emnet blir evaluert ved semesterslutt Pensum Gjenstår å fastsettes. 22

24 Etikk og ledelse Kode: Fastsettes av studieadministrasjonen Navn: Etikk og ledelse Studiepoeng: 5 Nivå: Bachelornivå Språk: Norsk Program: Hauge School of Management Kan tilbys som enkeltemne: Ja Emneansvarlig: Startsemester og varighet: Studiested: NLA Høgskolen Staffeldtsgate Forkunnskaper Opptak til studiet Innledning Dette kurset gir en innføring i hvordan menneskets forutsetninger legger grunnlaget for all menneskelig atferd, inkludert atferd i organisasjoner. Det overordnete målet er å lære om forutsetninger og mekanismer bak menneskets kognitive prosesser (slik som persepsjon og læring), affektive prosesser (slik som motivasjon og mellommenneskelige relasjoner) og samt hvordan dynamikken mellom disse leder frem til menneskelig atferd (slik som beslutningstaking, problemløsning, gruppeprosesser og ytelse). Vi bruker teori og empiri fra generell psykologi og ledelsesteori for å påpeke og forstå dette mangfoldet at dynamiske prosesser som finner sted i inne i mennesker, i grupper av mennesker, på arbeidsplasser og i organisasjoner. Selv om fokuset vårt er organisasjoner, vil det være naturlig i noen tilfeller å rette fokus mot organisasjonenes omgivelser. Kurset grenser derfor mot samfunnspsykologi, og i noen tilfeller mot samfunnsøkonomi. Dette gjelder særlig for etikkundervisningen som er integrert i kurset. Forventet læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne kjenne til menneskelige forutsetninger for tenkning, følelser, og atferd og utlede relevansen av denne kunnskapen for å forstå individuell atferd og gruppedynamikk kjenne til ledelseslitteraturen, og bruke denne sammen med psykologikunnskapen som analyseverktøy for å forstå og utbedre spesifikke utfordringer knyttet til arbeidsliv og organisasjonsliv redegjøre for sentrale etiske problemstillinger i skjæringsfeltet mellom person og organisasjon Innhold Kurset vil bestå av to hoveddeler - organisasjonspsykologi og ledelse. Det vil bli lagt vekt på å vise hvordan disse griper inn i og bygger på hverandre. Sentrale og relevante etiske problemstillinger innenfor temafeltet vil belyses. Undervisningen i organisasjonspsykologi vil gi kunnskaper om og innsikt i grunnleggende kognitive, emosjonelle og sosialpsykologiske faktorer som er relevante for å forstå individers og gruppers atferd i organisasjoner. Undervisningen i ledelsesdelen skal bidra til innsikt i teoretisk og praktisk kunnskap om psykologiske ledelsesteorier. 23

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 12 Studieplan 2012/2013 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 1 / 13 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 12 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer