NEDBEMANNING REKRUT TERING OMSTILLING UT VIKLING TILTAK I OMSTILLING. Profil som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDBEMANNING REKRUT TERING OMSTILLING UT VIKLING TILTAK I OMSTILLING. Profil som"

Transkript

1 REKRUT TERING NEDBEMANNING UT VIKLING OMSTILLING TILTAK I OMSTILLING Profil som

2 Hva kan Norsk Omstilling og Utvikling bidra med i en omstilling Alle bedrifter bør ha som mål å fremstå som en attraktiv støttespiller til de lokale tillitsmenn og ledere. Dette målet har blitt satt på hard prøve den siste tiden, men har samtidig dannet en viktig rettesnor i den omstilling dere er inne i. Det er i krisetider/nedbemanningsprosessen bedriftens verdigrunnlag virkelig blir satt på prøve. Tillitsvalgte bør være minst like mye opptatt av å overholde sitt eget verdigrunnlag som å overholde lov- og avtaleverk. De som ønsker å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere i disse tider må klare å balansere det kortsiktige opp mot det langsiktige. Selskaper som kun tenker tradisjonelt bedriftsøkonomisk rasjonelt med dagens arbeidsmarked vil få problemer med å tiltrekke seg de dyktigste medarbeiderne på sikt. En leders sosiale nivå kan gjenspeiles i måten de svakeste blir behandlet i en nedbemanning. Dette bildet kan brukes i næringslivet, og de svakeste er ofte de som rammes av oppsigelse. KASUSTILFELLER?? 1

3 Bedriften har fire ansattegrupper ved nedbemanninger; De oppsagte, de langtidssykmeldte, de gjenværende og ledere med gjennomføringsansvar. I oppsigelsesprosessen er det viktig å følge det lov- og avtaleverket som bedriften har forpliktet seg til å følge. Dette sammen med å behandle de berørte med forankring i god gammeldags folkeskikk danner grunnlaget for en etisk forsvarlig nedbemanning. Ofte svikter ledere i disse situasjoner p.g.a. stress og manglende kompetanse. Tillit, respekt, ærlighet og medmenneskelighet er viktige stikkord. Nedbemanning er et fag. Mange feil kunne vært unngått ved å søke faglig bistand. "Piet Hein": Stor er den som vet, men større er den som vet hvor han skal spørre". Bedriften må være bevisst alvoret og ansvaret ved å si opp mennesker i dag. Undersøkelser viser at det er kun dødsfall i nærmeste familie, alvorlige sykdommer hos en selv eller barn og ekteskapsbrudd som belaster folk mer enn å miste jobben. Bedrifter som vil lykkes framover bør satse på en ansettelsespolitikk med mindre turn-over enn tilfelle er i dag. Det er også viktig at bedrifter nedfeller retningslinjer for nedbemanninger i sin personalpolitikk. Det finnes både bedriftsøkonomiske og menneskelige argumenter for å gjennomføre nedbemanninger på en profesjonell måte. De viktigste bedriftsøkonomiske argumentene er kanskje å opprettholde moralen hos de gjenværende og bedriftens positive attityde i markedet. Hovedproblemet er å ta ansvar for medarbeidere med små muligheter til å få ny jobb. Avvikling av medarbeidere er også et linjeansvar, man kan ikke kun overlate problemene til ulike støttegrupper eller enkeltpersoner. 2

4 De ansatte har krav på størst mulig KLARHET i oppsigelsesprosessen. Størrelsen av den økonomiske pakken er ikke avgjørende for en sunn avvikling. De fleste bedrifter har begrenset økonomisk handlefrihet. Man MÅ kunne gi de ansatte en mulighet for å se den privatøkonomiske konsekvensen av å komme inn under arbeidsledighetstrygd. Spørsmål som Norsk Omstilling og Utvikling får i rådgivningen Klarer vi å overleve med en (1) inntekt? Må vi selge boligen? Jeg venter på en operasjon (8 måneders ventetid) og har fått oppsigelse, hva nå? Kan jeg sykmelde meg? Er det lov å si meg opp når jeg er i barselpermisjon? Kan jeg få oppsigelse når jeg er sykmeldt? Hvor mye av gjelden kan vi nedskrive før vi kommer inn under A-TRYGD? Hvilke fallgruver er det ved å si opp selv? Hvilke fallgruve er det når jeg har sagt opp selv og i tillegg takket nei til ny jobb i bedriften men på et annet sted i landet? 3

5 Hvilke satser skal vi beregne oss inntekt fra? Hva med de som er 50% arbeidsuføre i dag, kan de få dagpenger? Er det en samordning mellom uførepensjon og dagpenger? Hva om jeg blir sagt opp, men til 50% stilling? Økes satsen for dagpenger når vi har barn? Hvor mye kan jeg arbeide og likevel motta dagpenger? Hvem har rett til dagpenger? Hvordan søker jeg om dagpenger? Hva er ventetid? Er det meldeplikt? Hva om jeg blir syk som arbeidsledig? Er det feriepenger av dagpenger? Kan jeg ta ferie? Hvem har ikke rett til dagpenger? Hva om jeg ønsker å studere, får jeg da dagpenger? 4

6 Har jeg mulighet til å få kurs? Hvilke nødvendige dokumenter må fylles ut? Hvordan kan retten til dagpenger falle bort? Hvordan blir pengene utbetalt? Hva er avstengning? Kan jeg klage/anke på vedtaket i dagpengesøknaden? Kan tidligere personinntekt være opparbeidet i utlandet? Gir dagpenger pensjonspoeng? Hva er G (grunnbeløpet i folketrygden)? Hvor mange dager i uken beregner man dagpenger av? Kan jeg registrere meg før jeg har fratredelse fra arbeidsgiver? Lønner det seg å ta deltidsjobb, når jeg er arbeidsledig? Det finnes særregler for beregning av dagpenger til: Personer som har avtjent verneplikt Personer over 64 år 5

7 Personer som har mottatt kursstønad av arbeidsformidlingen. Praksisplasser for ungdom Aldersgruppen 60 til 62 år med overgang til avtalefestet pensjon 62 år? Nedtrapping av yrkesaktivitet fra 60 år med overgang til AFP ved 62 år. En løsning som er god både for bedriften og den ansatte! Hvilke regler gjelder? NB: Ordingen vil få 1 års mindre effekt om de nye reglene blir vedtatt. Hva vil jeg få svar på i en rådgivning om pensjonering? AFP = Avtalefestet Førtidspensjonering Et tilbud om førtidspensjonering stiller den enkelte ovenfor et viktig, men også ofte et vanskelig valg. Ønsker jeg å bli pensjonist, va innebærer det i så fall for meg økonomisk, hva skjer med min alderspensjon fra folketrygden osv. Spørsmålene er mange og svarene er ofte kompliserte. Norsk Omstilling og Utvikling vil i samarbeid med dere gi dine medarbeidere tilstrekkelig informasjon slik at de får et best mulig grunnlag for å kunne ta den rette beslutningen. Målet med rådgivningen er å belyse de økonomiske konsekvensene ved at de går av før ordinær pensjonsalder. Samordningsregler kan medføre at ektefellens økonomi blir redusert og dette bør være grunnlag for videre forhandling om medlemmet skal gå av eller ikke. (Her bør bedriften dekke opp tapet i sin helhet). Den enkelte førtidspensjonist må også få lov til å tenke gjennom den mer følelsesmessige siden av det å gå over fra å være yrkesaktiv til pensjonist. Våre rådgivere vil ikke ta noe valg for de ansatte, men eliminere usikkerhet rundt den økonomiske siden av tilbudet og på den måten gi de ansatte det grunnlaget vi mener enhver må ha for å velge riktig. 6

8 Spørsmål som vi får fra førtidspensjonister; Taper jeg pensjonspoeng ved å gå av med Avtalefestet Pensjon? Hvor mye får jeg i pensjon ved AFP? Hvor mye får jeg utbetalt når jeg blir 67 år? Blir min kone offer for samordningsreglene i folketrygden? Hva betyr alle disse endringene for meg i netto forskjell pr. måned? Hvilke skatteendringer følger av at jeg blir pensjonist? Hva er pensjonen min sammensatt av? Avtale om redusert stilling, hvordan ser den ut? Avtale om fortsatt betalt gruppelivsordning frem til jeg fyller 67 år? Avtale om fortsatt kollektiv tjenestepensjon som blir betalt av arbeidsgiver frem til 67 år? Avtale om gavepensjon ved AFP, er den sikret? Avtale om hvilket lønnsgrunnlag tjenestepensjonen skal beregnes ut i fra? Hvilke samordningsregler finnes og hvilke konsekvenser for dette for meg og familien? Hva om jeg er 50% ufør har jeg da rett til avtalefestet pensjon? 7

9 8 Jeg er 50% uføretrygdet i dag og har fått tilbud om avtalefestet pensjon, men kan etter min leges anmodning søke 100% uførepensjon, hva lønner seg økonomisk? Bedriften jeg jobber i tilbyr avtalefestet pensjon, men ikke noe gavepensjon i tillegg, er dette noe jeg bør se nærmere på før jeg går av? Hva skjer dersom jeg arbeider i perioden fra 62 år? Hva om jeg blir sykmeldt? Hva om jeg dør i perioden etter 62 år, hvordan virker etterlattepensjonen nå? Hva om jeg i perioden etter å ha mottatt førtidspensjon mottar andre trygdeytelser? Hva om jeg blir 100% ufør i etter 62 år? Hva skjer med mine forsikringer hos arbeidsgiveren og eventuelt tidligere arbeidsgivere? Hvor mye får jeg utbetalt i alderspensjon fra folketrygden den dagen jeg fyller 67 år? Hvilke skattemessige konsekvenser får det at jeg går over fra førtidspensjonist til alderspensjonist? Hva er fripolise?

10 Tiltak som bør være på bordet ved en omstilling Se: håndbok på * Kan vi skreddersy en førtidspensjon til alle personer fra 60 år? * Omplassering i konsernet * Mulighet for engasjementstillinger * Privatøkonomisk rådgivning (konskevensberegninger før,i og etter oppsigelsen)-omstrukturering av gjeld/skattekonsekvens. * Psykologisk takling av "de eldre" som får beskjed om at de er overtallige. * Jobbsøkerkurs Se eget program «bør skreddersys» * Jobbsøkersenter/motivasjonskurs-praktisk gjennomføring. * Forlenget oppsigelsestid for spesielt utsatte ansatte. * Hjelpe ansatte over i annet arbeid Norsk Omstilling og Utvikling bidrar til rekruttering og vikarordninger * Førtidspensjonering * Outplacement - be om skreddersøm * Hjelpe til å starte egen virksomhet (Norsk Omstilling og Utvikling) * Fristilling i oppsigelsestiden. * Psykologisk hjelp til de som trenger dette. * Skreddersydde økonomipakker til "utsatte". Vi står forøvrig til tjeneste med ytterligere informasjon og ser frem til et innholdsrikt samarbeide for begge parter i tiden fremover. Vårt mål er å kunne nå de lokale tillitsmenn og ledere som er inne i en omstilling/nedbemanning ute på bedriftene slik at de igjen kan være pådrivere til å skreddersy de nødvendige tiltak som bedriften bør gi de ansatte før de får Psykososiale problemer på godt og vondt. 10

11 Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Kay Ellingsen Kay Ellingsen

12 12

13 OMSTILLING - UTVIKLING De siste 54 månedene har Norsk Omstilling & Utvikling hatt omlag 1800 mennesker i omstilling. Av disse er 480 ouplacement, og de øvrige er oppsagt personell. I dag er 1728 tilbake i fast jobb. Dette tilsvarer et resultat på hele 96%, noe som gjør oss til en av Norges ledende bedrifter innen nedbemanningsprosesser. 13 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

14 VÅRE TILBAKEMELDINGER En evaluering av vår kompetanse, slik våre kunder oppfatter oss, er laget på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 46 tilfeldig valgte deltakere. Deres svar er angitt ordrett. 14 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

15 HVA SYNES DU OM KURSET GENERELT? Knallbra! Svært engasjerende. De ga meg den ro og trygghet jeg trengte for å søke jobb etter 22 år på bedriften. Var aktiv gjennom hele kurset. Lærerikt, samt en meget dyktig kursledere. Jeg er blitt motivert til å søke ny jobb. Veldig god til å forklare,kommer med gode eksempler. Imponert. Kurset var meget bra, vil gjerne lære mer om alle tema som ble tatt opp Det beste var innholdet var adferdsmodul, adferdspsykologien med gruppetrening. Meget engasjerende og interessante kursholdere, er blitt tryggere. Artige kursledere som engasjerte oss Fremgangsmåten passet meg, ikke A4- rettet, flink til å få alle med seg. Nyttig og informativt, kunne stoffet godt. Viktig bevisstgjøring av min situasjon Veldig godt innrettet med aktive rollespill. Kurslederen snakket et språk vi forstår Det var veldig profft og ærlig Det beste kurs jeg noen gang har vært med på. Føler meg trygg på å kunne sitte i et revolver intervjue med hvem som helst. Tilbakemeldinger fra kursdeltakere 55 % 4 % 41 % 0 % 0 % Særdeles bra Meget bra Bra Middels Dårlig 15 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

16 HVA SYNES DU OM TEMAENE SOM BLE GJENNOMGÅTT, OG ER DET NOEN TEMAER DU VIL LÆRE MER OM? Faginnholdet var gjennomarbeidet og profft tilrettelagt på en praktisk måte. Litt frem og tilbake, synes de er veldig bra Mer AFP og om langtidssykemeldte Psykologi og ettervirkninger Bra temaer, venter bare på neste steg Meget interessant, særlig psykologidelen Ønsker å lære mer om hvordan man er i de forskjellige gruppene Psykologi, og det som er rundt det Vil lære mer om alle temaene, mer kommunikasjon Lære mer om psykologi, atferdtilpassning, presentasjonsteknikk/forhandlingsteknikk. Meget interessert i å lære mer om alt dette Mer bevisstgjøring i valg av yrke som passer meg Kunne vært bra å bli flinkere til å presentere seg selv Temaene som ble presentert er veldig aktuelle for oss som skal søke jobb. Har lært meg å bli mer åpen og direkte. Fint å vite hvordan man skal oppføre seg og stille forbredt på et intervjue. Tilbakemeldinger fra kursdeltakere 43 % 50 % 0 % 0 % 7 % Særdeles bra Meget bra Bra Middels Dårlig 16 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

17 HVA SYNES DU OM KURSLEDERENS EVNE TIL Å PRESENTERE OG INFORMERE OM TEMAENE? Kurslederne er meget energiske og energien smitter over og tilføres kursdeltagerne. Enkelt språk, motiverende og klare. Knallbra, svært engasjerende Han klarte å gjøre det vanskelige stoffet interessant og forståelig. Meget treffsikker angående nivået på alle deltakere, tilpasset seg vår kultur lett. Han hadde en egen evne til å informere, og gjøre kurset meget interessant Veldig fin (og ny) måte å presentere på. Profilanalysen ga meg som person mye. Holdt meg våken hele tiden, TOPP! Kursleder snakker et språk vi alle forstår Veldig god til å forklare, kommer med gode eksempler og gir oss oppgaver. Veldig flink til å gjøre ting enkelt, ga meg en mental ro på meg selv. Har en egen evne til å få ting til å være interessant og engasjerende for oss alle. Klarte å holde interessen oppe blant deltakerne hele uka, helt herlig kursleder. Strukturert og ryddig gjennomført, men samtidig morsomt, skulle tro det var motivasjonskurs og ikke jobbsøkerkurs. Tilbakemeldinger fra kursdeltakere 61 % 35 % Særdeles bra Meget bra Bra 0 % Middels Dårlig 0 % 4 % 17 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

18 HVA SYNES DU OM KURSLEDERENS FAGLIGE KOMPETANSE INNENFOR TEMAENE? Avslappet men allikevel strukturert Har en utrolig evne til å få frem ting Imponert Føler meg tryggere til jeg skal hjem og begynne omorganisering Svært dyktig Virket som kurslederen hadde stor faglig kompetanse Artige kursledere som engasjerer meg Den var god, han visste hva han snakket om, og hadde tydelig lang og god erfaring. Det var veldig proft og ærlig Virket som han kunne stoffet veldig godt Veldig ryddig når det gjaldt lovverket Jeg har vært på mange kurs men disse tok kaka Positivt ment! Sikker og stødig, samt flink til å forklare uten å bli for teoretisk. Flink til å besvare spørsmål fra salen. Viser å ha mye kompetanse, og vet hvordan de skal engasjere oss til å bli aktive arbeidssøkere. De lærte meg om min ubevisste kompetanse, så nå er jeg helt klar. Tilbakemeldinger fra kursdeltakere 72 % 26 % 0 % 0 % 2 % Særdeles bra Meget bra Bra Middels Dårlig 18 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen

19 SAMLET VURDERING AV KURS Tilbakemeldinger fra kursdeltakere 56 % 40 % Særdeles bra Meget bra Bra 0 % Middels 0 % 4 % Dårlig 19 Norsk Omstilling & Utvikling - Kay Ellingsen