Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester"

Transkript

1 Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: SEMESTER: SPRÅK: VARIGHET: Fastsettes for hvert semester Vår eller høst Norsk 21 uker à 35 u.timer, tot. 735 u.timer, fordelt på målområder, studietur, tester, eksamen og fastsatte aktiviteter MÅL: Etter fullført studium og bestått eksamen skal studentene: ha oppnådd kompetanse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som travtrener ha oppnådd stor innsikt i hestefaglige emner, herunder fagkyndig skjøtsel, fôring og trening av travhest ha oppnådd nødvendige kunnskaper for å etablere og drive trenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessig anerkjente prinsipper. ha oppnådd bred innsikt i travsportens organisasjoner og regelverk, samt kunnskaper om markedsføring kundebehandling og massemedier vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper Grunnlag og struktur: Studietilbudet for Travtrener er i tråd med de forutsetninger som er satt i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT) for utdanning av personer som skal drive næringsmessig virksomhet som profesjonell travtrener i Norge. Kompetansen skal inneholde utstrakte ferdigheter og kunnskaper innen hold av hest, herunder etisk og sikkerhetsmessig håndtering og trening av hest, økonomisk og administrativ kunnskap for drift av egen bedrift, samt kunnskaper om markedsføring, kundebehandling og forhold til myndigheter og massemedier. For å nå hovedmål og de enkelte mål som satt for fagområdene er utdanningen lagt over 21 uker, heltid, et halvt studieår, totalt 735 undervisningstimer fordelt på målområder De formelle opptakskrav til studiet er beskrevet i Vedlegg 7 Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestesenter, Opptaksreglement for travtrenerutdanningen, pkt. 1 6, men det kan foretas opptak til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, pkt. 2 i samme reglement. Som nevnt i opptaksreglementet er kravet til opptak på studiet for Travtrener at søkerne har fullført videregående utdanning i allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning. Fagbrev i hestefaget eller hovslagerfaget går inn under dette kravet. Siden travtrenerutdanningen forutsetter spesielle oppgaveområder i forhold til ansvar for, trening og stell av hester, er det i semesterplanene foretatt særskilte tilpasninger når det gjelder arbeidstid og ferieavvikling.

2 Studiets lengde og omfang: Studiet for Travtrenerutdanning går over et sammenhengende tidsrom på 21 uker, vanligvis i høstsemesteret ved Norsk Hestesenter. I tillegg til heldags undervisning har hver enkelt student i løpet av perioden 4 helgevakter med tilsyn, stell og trening av inntil 20 hester, til sammen 8 arbeidsdager under kontroll og veiledning av undervisningspersonell. Utdanningsplanen inneholder i tillegg til regulær ukeplan på 35 undervisningstimer, gjennomsnittlig 1,5 timer hver ukedag til oppfølging av hester, samt vedlikehold av utstyr. Plan: I tillegg til nedenstående plan med målformuleringer og innholdsoversikt, vil studentene ved kursets start få utdelt detaljert semesterplan med angivelse av delemner, arbeidsoppgaver og progresjon i studiet. Flere av de øvrige dokumentene som er vedlagt i denne søknaden inneholder også viktig informasjon i forhold til studiet.. PRAKSISORDNINGEN: Travtrenerutdanningen er et studium med stor vekt på praksis og ferdigheter. De ulike elementer som inngår i dette er nærmere beskrevet i utdanningsplanen for studiet. Praksis er som tidligere beskrevet en integrert del av opplegget, og flere av lærerne ved skolen underviser både i teori og har studentene i praktisk opplæring. Dette gir gode muligheter til å få praksisnærhet i undervisningen. Det er også en fordel at praksis både innendørs og utendørs kan foregå på campus. I tillegg kommer at dette er tidsøkonomisk. BALANSEN MELLOM TEORI OG PRAKSIS: Profesjonen som travtrener krever en grunnleggende praktisk innsikt og erfaring, god egenferdighet i håndtering og trening av hest, samtidig som yrket forutsetter en solid teoretisk kompetanse som basis for veiledning av stallansatte og andre medarbeidere. Fordeling mellom teori og praksis tar sikte på en hensiktsmessig balanse for å oppnå målet for studiet. LÆRESTOFFET TILPASSET NIVÅET PÅ UTDANNINGSTILBUDET: Det er alltid en utfordring å legge utdanningsnivået riktig i forhold til studentenes forutsetninger og i forhold til de faglige utfordringer studentene vil møte ute i arbeidslivet. Mange års erfaringer og årlige evalueringer har bidratt til justeringer av planer og opplegg. Søkningen til studiet er høy og det innebærer at inntakskvaliteten på studentene gjennomgående er svært god. Det gjelder både teoretiske forkunnskaper og praktisk erfaring innenfor området. Siden dette er en postgymnasial (tertiær) utdanning er det viktig at dette gjenspeiles i planene og i de krav som stilles til studentene gjennom studiet. Selv om undervisningstettheten i studiet er høy, stilles det krav til studentene om egen presentasjon av opplegg både i form av praktiske øvinger og skriftlige rapporter. Prosjektarbeidet setter krav til selvstendig arbeid, refleksjon og integrering av teori og praktisk innsikt.

3 KRAV TIL DELTAKELSE I UNDERVISNING OG ARBEIDSOPPGAVER: Studentenes rettigheter og plikter er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole, 2 og 3. Det kreves høy grad av deltakelse i arbeid med og ansvar for skolens hester, turnus ved stalltjeneste og tilstedeværelse ved teoretisk og praktisk undervisning, Jfr. Vedlegg VII, Eksamensreglementets 16. AVSLUTTENDE VURDERING: I tillegg til kontinuerlig evaluering ved regelmessige prøver og tester, avsluttes studiet med skriftlig eksamen i trekkfag. Framføringen av prosjektarbeidet vil i tvilstilfeller kunne påvirke endelig karakter. Karakterskala er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole.. Bestått eksamen gir Vitnemål for Travtrener. EKSAMENS- OG VURDERINGSORDNINGEN: Generelle retningslinjer for avvikling av eksamen ved Norsk Hestesenter finnes i Komplett reglement for studentene ved Norsk Hestefagskole, Retningslinjer vedrørende eksamen. Den eksamensordning som det her gjøres rede for bygger på disse retningslinjene. KARAKTERFASTSETTING: a) I fagene Praktisk stalltjeneste, Løpskjøring, Kjøring, Lover og forskrifter for hestehold, samt Prosjektarbeid gis karakterene Bestått / Ikke bestått b) I ferdighetsfagene Trening av travhest og Hovpleie gis standpunktkarakterer ut fra skalaen A-F. Disse er ikke eksamensfag. c) I teorifagene Økonomi og administrasjon, Veterinærfag, Fôringslære og stallkunnskap, Hovpleie og Treningslære settes standpunktkarakter ut fra kontinuerlig evaluering og tester gjennom utdanningsløpet (A-F) Ett av disse fagene trekkes ut som skriftlig eksamensfag. Når et fag er trukket til å være eksamensfag, skal standpunktkarakter og eksamenskarakter veies mot hverandre, slik at standpunkt teller 40 % og eksamen teller 60 %. Skriftlig eksamensbesvarelse sensureres av to sensorer oppnevnt av styret. Karakterskala SYMBOL BETEGNELSE GENERELL KVALITATIV BESKRIVELSE AV VURDERINGSKRITERIER A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

4 E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne selvstendighet Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A= 5, B= 4, C= 3, D= 2, E= 1, F= 0. Tallverdiene brukes når flere karakterer skal inngå i samlet snittkarakter på vitnemålet eller ved utregning av hovedkarakter. Det benyttes vanlige avrundingsregler. Karakterene i Orden er God, Nokså god og Ikke bestått. I tillegg til orden skal karakteren fange opp punktlighet, ansvarsfullhet og personlig opptreden. Vitnemål Ved fullført og bestått utdanning utstedes det vitnemål som angir sluttkarakter for de aktuelle fag. For de fag som ikke skal karaktersettes, vil det framgå undervist i. For studenter som ikke har bestått i alle fag, vil det bli utstedt en karakterutskrift. Klage Studentenes klageadgang i forhold til eksamen og eksamensavvikling fremgår av Retningslinjene vedrørende eksamen for Fagskolerutdanning ved Norsk Hestesenter 12 og 13. Ikke godkjent standpunkt - Ny eksamen a) Skolen kan fastsette spesielle arbeidskrav, krav om obligatorisk undervisning og praksis som må være fullført før eksamen i bestemte fag kan avlegges. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav og krav til eksamener og prøver som er fastsatt, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis, får ikke godkjent standpunkt, og har ikke rett til å gå opp til eksamen. b) Skriftlige eksamensfag Dersom kandidaten ikke oppnår godkjent karakter ved skriftlig eksamen, må kandidaten gå opp til ny eksamen i samme fag. IKKE FULLFØRT KURS: a) For stort fravær fra undervisningen kan føre til manglende grunnlag for å kunne gi standpunktkarakter. I så fall anses utdanningen som ikke fullført. Ikke fullført utdanning gir ikke rett til refusjon av kursavgift. b) Ved langtidssykdom og avbrudd som ikke studenten kan lastes for, gis studenten adgang til å avbryte utdanningen. Studenten får tilbud om å starte på

5 nytt kurs uten ekstra kostnader når tilsvarende utdanningstilbud starter opp og studenten ønsker å starte på nytt ORDNINGER OG ORDENSREGLER: a ) I tillegg til studieplan, retningslinjer vedrørende eksamen gjelder skolens regler for orden og atferd på internat, kantine og staller. Reglement for studenter i Fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter er vedlagt søknaden. INNHOLD: FERDIGHETSFAG Gradert karakter: 1. Trening av travhest x A-F 2. Hovpleie x A-F 3. Stalldrift x B/IB 4. Løpskjøring x B/IB 5. Kjøring x B/IB Studentene skal i tillegg til ovenstående ferdighetsfag også ha deltatt i obligatoriske timer i Førstehjelp, Ridning og mønstring, Vedlikehold av utstyr. TEORIFAG 1. Økonomi og administrasjon skriftlig trekkfag x A-F 2. Hest og hestehold skriftlig trekkfag x A-F 3. Treningslære skriftlig trekkfag x A-F 4. Lover og forskrifter for hestehold x B/IB 5. Prosjektarbeid med individuell presentasjon x B/IB 6. Markedsføring og informasjon x B/IB. B/IB: A-F: Bestått / Ikke bestått Regulær karakterskala

6 FERDIGHETSFAG Målområde 01: Trening av travhest Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsipper i trening av travhest. De skal kunne gjøre rede for hvordan hestens prestasjoner kan utvikles. Studentene skal også kunne vise hvordan forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved trening av travhest utføres fagmessig, etisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. - Praktisering av ulike treningsmetoder - Håndtering av hesten, samspill mellom hest og trener - Observasjon og vurdering av hestens eksteriør og bevegelser - Benytte egnede hjelpemidler i treningsarbeidet - Innkjøring og trening av unghest 342 timer Målområde 02: Hovpleie Studentene skal etter gjennomført utdanning ha oppnådd faglig innsikt og ferdigheter i å vurdere hovens tilstand, behov for skoning og eventuelt tilsyn og helsemessig diagnose av veterinær. Studentene skal kunne forestå daglig tilsyn og pleie av hestens høver, dessuten kunne utføre enklere vedlikehold i skoning. Studentene skal videre kunne gjøre rede for hestebeinets oppbygning og funksjon. De skal få en innføring i verking og skoing og kunne gjøre rede for verkingen og skoningens hensikt og funksjon. Studentene skal i tillegg kunne beskrive de vanligste skader og sykdommer i hoven, samt forebygging og behandling av disse. - Hestebeinets oppbygning og funksjon fra framkne/ has og ned - Belastningen på hestebeinet - Hovens oppbygning og funksjon - Verkingens hensikt og funksjon - Skoens hensikt og innvirkning på hoven / hesten - Vanlige skader og sykdommer i hoven, samt forbygging og behandling av disse - Unormale beinstillinger og hovformer, og korrigering av disse - Hesteskoen, historisk utvikling og typer - Bedømme når en hest skal verkes / skos - Daglig ettersyn av høver og skoning - Hovslagerverktøy og enkelt vedlikehold - Verking, skoning, - Skotyper, innføring i balansering 36 timer

7 Målområde 03 : Stalldrift Studentene skal etter fullført utdanning ha solide kunnskaper/ferdigheter i å kunne vurdere/utføre daglige og periodiske oppgaver på en travstall. Studentene skal ha dannet grunnlag for å kunne veilede andre ved en eventuell oppstart av egen bedrift. Studentene skal kunne reflektere over hvordan etikk og dyrevelferd innvirker på daglig gjøremål i stallen.. - Rutiner, samarbeidsformer og holdninger - Stallmiljø - Stall/luftegårder/treningsveier, daglig og periodisk ettersyn - HMS, stallbrann, skade på personell, rutiner - Daglig fôring/rengjøring, stell og tilsyn av hester på stallen og på beite - Visitasjon av hest Praktiske øvinger og aktiviteter: - Selvstendige arbeidsoppgaver i forhold til fôring og stell av hester i ulike kategorier Målområde 04: Løpskjøring 65 timer Studentene skal etter fullført utdanning ha ferdigheter som tilsvarer kravene for kjørelisens i Det Norske Travselskap. De skal også kunne gjøre rede for DNT s regelverk i forhold til innmelding, starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, samt sanksjonsbestemmelser - Klargjøring av hest før løp - Oppvarming - Voltekurs / startprosedyrer - Taktikk under løpskjøring - Rutineløp - Løpskjøring/montè - Reglement for travsport i Norge 65 timer

8 Målområde 05: Kjøring/ridning Studentene skal gjennom utdanningsløpet ha oppnådd innsikt og ferdigheter i ridning og kjøring av hest i andre grener enn trav. De skal kunne reflektere over hvordan dette kan påvirke kjøring og trening av travhest. FAGLIG INHOLD: - Bruk av kjørehest og ridehest - Samspill mellom hjelpere - Øvelser på dressurbane og i terreng 40 timer TEORIFAG Målområde 06: Økonomi og administrasjon Studentene skal etter avsluttet utdanning kunne drive virksomhet som travtrener ut fra økonomiske, lovmessige og etiske prinsipper. Studentene skal ha oppnådd kunnskaper innen budsjettering, regnskap, lover og forskrifter som gjelder travtrenervirksomhet og forhold til statlige og fylkeskommunale/kommunale myndigheter. - Bedriftsøkonomi - Budsjett - Regnskap - Skatteregler og rapportregler - Bedriftsledelse - Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Arbeidsgiveransvar - Finansierings- og tilskottsordninger - Kvalitetssikring og internkontroll - Personalbehandling 40 timer

9 Målområde 7: Hest og hestehold Studentene skal ha solide fagkunnskaper om teoretiske emner som påvirker helse og trivsel hos hest. Studentene skal kunne vise evne til å reflektere over fagstoffet, og trekke holdbare konklusjoner for å ivareta hestens velferd. Undervisningen tar utgangspunkt i de forkunnskaper studentene har fra videregående skole, men forsøker gjennom undervisning og ulike formidlingsformer å bringe de opp på et høyere faglig nivå. - Hestens eksteriør, anatomi og fysiologi - Sykdommer og skader hos hest, både de vanligste og de mer sjeldne, og aktuelle behandlingsformer - Alternative behandlingsformer - Hestepsykologi - Dyrevern - Dopingbestemmelser - For og foring med vekt på ulike teorier og nyere forskning - Stallmiljø - Lover og forskrifter - Avlslære, ulike teorier og nyere forskning - Transport av hest 65 timer Målområde 08: Treningslære Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne gjøre rede for hvordan travhestens prestasjoner kan utvikles. De skal ha solide kunnskaper om de ulike treningsformene og prinsippene bak disse. Studentene skal vise stor innsikt i hvordan trening skal legges opp for ulike kategorier travhester, varmblods, kaldblods, unghester og løpshester. Studentene skal kunne sette opp treningsplaner og tilpassede opplegg for hester som er i hvilefaser og i løpssesong. - Ulike treningsformer og disses innvirkning på hesten - Treningsplanlegging - Energiomsetning og muskelarbeid - Bevegelseslære - Løpsøkonomi og teknikk - Trening av unghester - Trening og etikk - Bruk av moderne hjelpemidler - 35 timer

10 Målområde 9: Markedsføring og informasjon Studentene skal etter fullført utdanning ha oppnådd kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir dem grunnleggende kompetanse for å markedsføre sine tjenester og tilbud. De skal kunne opptre tjenestevillig og tillitvekkende overfor sine kunder, kolleger og samarbeidspartnere i næringen. - Markedsføring - Informasjonsvirksomhet - Bruk av IT i markedsføring og informasjonsvirksomhet - Holdninger til markedet og mediene - Informasjonsmøter - Utforming av pressemeldinger og annonser - Service og kundebehandling Målområde 10: Prosjektarbeid 20 timer Studentene skal i løpet av utdanningsperioden ha gjennomført et individuelt prosjektarbeid innefor et tema tilknyttet pensum. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med faglærer. Andre emner, tiltak og aktiviteter: 36 timer I tillegg til de fagområder som er beskrevet ovenfor er det avsatt tid til følgende fag, aktiviteter og tiltak: Informasjon om Opplæringskontoret for hest- og hovslagerfag Informasjons- og studentmøter Faglig ekskursjon, 3 dager Lesedag før eksamen, 1 dag Eksamensdag, 1 dag Sum: 3 timer 18 timer 21 timer 7 timer 7 timer 56 timer Totalt timetall for hele utdanningsløpet: 735 timer

11 LITTERATURLISTE FOR STUDIET: Det er for studiet utarbeidet oversikt over de lærebøkene som benyttes for de enkelte fag, og som blir stilt til disposisjon for studentene. I tillegg blir det utarbeidet liste over anbefalt tilleggslitteratur, som også blir tildelt studentene for utlån når utdanningen starter. Litteraturoversikten kan bli endret for hvert kull etter hvert som det kommer nye utgaver og oversettelser av faglitteratur. Pr. januar 2009 er denne litteraturoversikten gjeldende: LITTERATURLISTE FOR TRAVTRENERUTDANNING Hestekunnskap, veterinærdel: Hestens Helse Torunn Knævelsrud Thule forlag, ISBN Hold hesten frisk Sevelius m. fl. Damms forlag, ISBN Hesteboka Odd Vangen m.fl. Landbruksforlaget, ISBN Hestens stell og helse John Mc Ewan Landbruksforlaget, ISBN Foringslære, stallteori: Fóring av hest Elise Norberg Kan bestilles fra Norsk Hestesenter Fôring av hest Jon Anders Næsset Kompendium til forelesninger Fôringsprogrammer Dag Austbø Tilgjengelig på skolens interne databaser Hestehold i praksis Mats Melberg Landbruksforlaget, ISBN Treningslære: Träningslära för travoch ridhästar (sv.) Leif Stilling ISBN Trening av travhest Terje Johannessen Kan bestilles fra Trav og Galoppnytt Mer om trening av travhesten Terje Johannessen Ento A/S forlag, ISBN Unghester Andersson / Lindberg Landbruksforlaget, ISBN Hovpleie: Hovpleie og Lars Erik Magnusson Kan bestilles fra Norsk Hestesenter eller hovbeslag Pensumtjeneste, ISBN Hovpleje (dansk) Kristoffersen, 2. utg. Forl. Wiegaarden, ISBN Administrasjon og økonomi: Økonomi og ledelse, Ottesen, Øyen, Hæhre Økonomiforlaget, ISBN Grunnleggende regnskap Aage Sending Fagbokforlaget, ISBN Forelesningskompendier Bengt Ivar Edland Forelesningskompendier Bjørn Steinseth Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven) Internett