Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester"

Transkript

1 Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: SEMESTER: SPRÅK: VARIGHET: Fastsettes for hvert semester Vår eller høst Norsk 21 uker à 35 u.timer, tot. 735 u.timer, fordelt på målområder, studietur, tester, eksamen og fastsatte aktiviteter MÅL: Etter fullført studium og bestått eksamen skal studentene: ha oppnådd kompetanse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som travtrener ha oppnådd stor innsikt i hestefaglige emner, herunder fagkyndig skjøtsel, fôring og trening av travhest ha oppnådd nødvendige kunnskaper for å etablere og drive trenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessig anerkjente prinsipper. ha oppnådd bred innsikt i travsportens organisasjoner og regelverk, samt kunnskaper om markedsføring kundebehandling og massemedier vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper Grunnlag og struktur: Studietilbudet for Travtrener er i tråd med de forutsetninger som er satt i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT) for utdanning av personer som skal drive næringsmessig virksomhet som profesjonell travtrener i Norge. Kompetansen skal inneholde utstrakte ferdigheter og kunnskaper innen hold av hest, herunder etisk og sikkerhetsmessig håndtering og trening av hest, økonomisk og administrativ kunnskap for drift av egen bedrift, samt kunnskaper om markedsføring, kundebehandling og forhold til myndigheter og massemedier. For å nå hovedmål og de enkelte mål som satt for fagområdene er utdanningen lagt over 21 uker, heltid, et halvt studieår, totalt 735 undervisningstimer fordelt på målområder De formelle opptakskrav til studiet er beskrevet i Vedlegg 7 Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestesenter, Opptaksreglement for travtrenerutdanningen, pkt. 1 6, men det kan foretas opptak til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, pkt. 2 i samme reglement. Som nevnt i opptaksreglementet er kravet til opptak på studiet for Travtrener at søkerne har fullført videregående utdanning i allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning. Fagbrev i hestefaget eller hovslagerfaget går inn under dette kravet. Siden travtrenerutdanningen forutsetter spesielle oppgaveområder i forhold til ansvar for, trening og stell av hester, er det i semesterplanene foretatt særskilte tilpasninger når det gjelder arbeidstid og ferieavvikling.

2 Studiets lengde og omfang: Studiet for Travtrenerutdanning går over et sammenhengende tidsrom på 21 uker, vanligvis i høstsemesteret ved Norsk Hestesenter. I tillegg til heldags undervisning har hver enkelt student i løpet av perioden 4 helgevakter med tilsyn, stell og trening av inntil 20 hester, til sammen 8 arbeidsdager under kontroll og veiledning av undervisningspersonell. Utdanningsplanen inneholder i tillegg til regulær ukeplan på 35 undervisningstimer, gjennomsnittlig 1,5 timer hver ukedag til oppfølging av hester, samt vedlikehold av utstyr. Plan: I tillegg til nedenstående plan med målformuleringer og innholdsoversikt, vil studentene ved kursets start få utdelt detaljert semesterplan med angivelse av delemner, arbeidsoppgaver og progresjon i studiet. Flere av de øvrige dokumentene som er vedlagt i denne søknaden inneholder også viktig informasjon i forhold til studiet.. PRAKSISORDNINGEN: Travtrenerutdanningen er et studium med stor vekt på praksis og ferdigheter. De ulike elementer som inngår i dette er nærmere beskrevet i utdanningsplanen for studiet. Praksis er som tidligere beskrevet en integrert del av opplegget, og flere av lærerne ved skolen underviser både i teori og har studentene i praktisk opplæring. Dette gir gode muligheter til å få praksisnærhet i undervisningen. Det er også en fordel at praksis både innendørs og utendørs kan foregå på campus. I tillegg kommer at dette er tidsøkonomisk. BALANSEN MELLOM TEORI OG PRAKSIS: Profesjonen som travtrener krever en grunnleggende praktisk innsikt og erfaring, god egenferdighet i håndtering og trening av hest, samtidig som yrket forutsetter en solid teoretisk kompetanse som basis for veiledning av stallansatte og andre medarbeidere. Fordeling mellom teori og praksis tar sikte på en hensiktsmessig balanse for å oppnå målet for studiet. LÆRESTOFFET TILPASSET NIVÅET PÅ UTDANNINGSTILBUDET: Det er alltid en utfordring å legge utdanningsnivået riktig i forhold til studentenes forutsetninger og i forhold til de faglige utfordringer studentene vil møte ute i arbeidslivet. Mange års erfaringer og årlige evalueringer har bidratt til justeringer av planer og opplegg. Søkningen til studiet er høy og det innebærer at inntakskvaliteten på studentene gjennomgående er svært god. Det gjelder både teoretiske forkunnskaper og praktisk erfaring innenfor området. Siden dette er en postgymnasial (tertiær) utdanning er det viktig at dette gjenspeiles i planene og i de krav som stilles til studentene gjennom studiet. Selv om undervisningstettheten i studiet er høy, stilles det krav til studentene om egen presentasjon av opplegg både i form av praktiske øvinger og skriftlige rapporter. Prosjektarbeidet setter krav til selvstendig arbeid, refleksjon og integrering av teori og praktisk innsikt.

3 KRAV TIL DELTAKELSE I UNDERVISNING OG ARBEIDSOPPGAVER: Studentenes rettigheter og plikter er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole, 2 og 3. Det kreves høy grad av deltakelse i arbeid med og ansvar for skolens hester, turnus ved stalltjeneste og tilstedeværelse ved teoretisk og praktisk undervisning, Jfr. Vedlegg VII, Eksamensreglementets 16. AVSLUTTENDE VURDERING: I tillegg til kontinuerlig evaluering ved regelmessige prøver og tester, avsluttes studiet med skriftlig eksamen i trekkfag. Framføringen av prosjektarbeidet vil i tvilstilfeller kunne påvirke endelig karakter. Karakterskala er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole.. Bestått eksamen gir Vitnemål for Travtrener. EKSAMENS- OG VURDERINGSORDNINGEN: Generelle retningslinjer for avvikling av eksamen ved Norsk Hestesenter finnes i Komplett reglement for studentene ved Norsk Hestefagskole, Retningslinjer vedrørende eksamen. Den eksamensordning som det her gjøres rede for bygger på disse retningslinjene. KARAKTERFASTSETTING: a) I fagene Praktisk stalltjeneste, Løpskjøring, Kjøring, Lover og forskrifter for hestehold, samt Prosjektarbeid gis karakterene Bestått / Ikke bestått b) I ferdighetsfagene Trening av travhest og Hovpleie gis standpunktkarakterer ut fra skalaen A-F. Disse er ikke eksamensfag. c) I teorifagene Økonomi og administrasjon, Veterinærfag, Fôringslære og stallkunnskap, Hovpleie og Treningslære settes standpunktkarakter ut fra kontinuerlig evaluering og tester gjennom utdanningsløpet (A-F) Ett av disse fagene trekkes ut som skriftlig eksamensfag. Når et fag er trukket til å være eksamensfag, skal standpunktkarakter og eksamenskarakter veies mot hverandre, slik at standpunkt teller 40 % og eksamen teller 60 %. Skriftlig eksamensbesvarelse sensureres av to sensorer oppnevnt av styret. Karakterskala SYMBOL BETEGNELSE GENERELL KVALITATIV BESKRIVELSE AV VURDERINGSKRITERIER A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

4 E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne selvstendighet Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A= 5, B= 4, C= 3, D= 2, E= 1, F= 0. Tallverdiene brukes når flere karakterer skal inngå i samlet snittkarakter på vitnemålet eller ved utregning av hovedkarakter. Det benyttes vanlige avrundingsregler. Karakterene i Orden er God, Nokså god og Ikke bestått. I tillegg til orden skal karakteren fange opp punktlighet, ansvarsfullhet og personlig opptreden. Vitnemål Ved fullført og bestått utdanning utstedes det vitnemål som angir sluttkarakter for de aktuelle fag. For de fag som ikke skal karaktersettes, vil det framgå undervist i. For studenter som ikke har bestått i alle fag, vil det bli utstedt en karakterutskrift. Klage Studentenes klageadgang i forhold til eksamen og eksamensavvikling fremgår av Retningslinjene vedrørende eksamen for Fagskolerutdanning ved Norsk Hestesenter 12 og 13. Ikke godkjent standpunkt - Ny eksamen a) Skolen kan fastsette spesielle arbeidskrav, krav om obligatorisk undervisning og praksis som må være fullført før eksamen i bestemte fag kan avlegges. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav og krav til eksamener og prøver som er fastsatt, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis, får ikke godkjent standpunkt, og har ikke rett til å gå opp til eksamen. b) Skriftlige eksamensfag Dersom kandidaten ikke oppnår godkjent karakter ved skriftlig eksamen, må kandidaten gå opp til ny eksamen i samme fag. IKKE FULLFØRT KURS: a) For stort fravær fra undervisningen kan føre til manglende grunnlag for å kunne gi standpunktkarakter. I så fall anses utdanningen som ikke fullført. Ikke fullført utdanning gir ikke rett til refusjon av kursavgift. b) Ved langtidssykdom og avbrudd som ikke studenten kan lastes for, gis studenten adgang til å avbryte utdanningen. Studenten får tilbud om å starte på

5 nytt kurs uten ekstra kostnader når tilsvarende utdanningstilbud starter opp og studenten ønsker å starte på nytt ORDNINGER OG ORDENSREGLER: a ) I tillegg til studieplan, retningslinjer vedrørende eksamen gjelder skolens regler for orden og atferd på internat, kantine og staller. Reglement for studenter i Fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter er vedlagt søknaden. INNHOLD: FERDIGHETSFAG Gradert karakter: 1. Trening av travhest x A-F 2. Hovpleie x A-F 3. Stalldrift x B/IB 4. Løpskjøring x B/IB 5. Kjøring x B/IB Studentene skal i tillegg til ovenstående ferdighetsfag også ha deltatt i obligatoriske timer i Førstehjelp, Ridning og mønstring, Vedlikehold av utstyr. TEORIFAG 1. Økonomi og administrasjon skriftlig trekkfag x A-F 2. Hest og hestehold skriftlig trekkfag x A-F 3. Treningslære skriftlig trekkfag x A-F 4. Lover og forskrifter for hestehold x B/IB 5. Prosjektarbeid med individuell presentasjon x B/IB 6. Markedsføring og informasjon x B/IB. B/IB: A-F: Bestått / Ikke bestått Regulær karakterskala

6 FERDIGHETSFAG Målområde 01: Trening av travhest Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsipper i trening av travhest. De skal kunne gjøre rede for hvordan hestens prestasjoner kan utvikles. Studentene skal også kunne vise hvordan forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved trening av travhest utføres fagmessig, etisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. - Praktisering av ulike treningsmetoder - Håndtering av hesten, samspill mellom hest og trener - Observasjon og vurdering av hestens eksteriør og bevegelser - Benytte egnede hjelpemidler i treningsarbeidet - Innkjøring og trening av unghest 342 timer Målområde 02: Hovpleie Studentene skal etter gjennomført utdanning ha oppnådd faglig innsikt og ferdigheter i å vurdere hovens tilstand, behov for skoning og eventuelt tilsyn og helsemessig diagnose av veterinær. Studentene skal kunne forestå daglig tilsyn og pleie av hestens høver, dessuten kunne utføre enklere vedlikehold i skoning. Studentene skal videre kunne gjøre rede for hestebeinets oppbygning og funksjon. De skal få en innføring i verking og skoing og kunne gjøre rede for verkingen og skoningens hensikt og funksjon. Studentene skal i tillegg kunne beskrive de vanligste skader og sykdommer i hoven, samt forebygging og behandling av disse. - Hestebeinets oppbygning og funksjon fra framkne/ has og ned - Belastningen på hestebeinet - Hovens oppbygning og funksjon - Verkingens hensikt og funksjon - Skoens hensikt og innvirkning på hoven / hesten - Vanlige skader og sykdommer i hoven, samt forbygging og behandling av disse - Unormale beinstillinger og hovformer, og korrigering av disse - Hesteskoen, historisk utvikling og typer - Bedømme når en hest skal verkes / skos - Daglig ettersyn av høver og skoning - Hovslagerverktøy og enkelt vedlikehold - Verking, skoning, - Skotyper, innføring i balansering 36 timer

7 Målområde 03 : Stalldrift Studentene skal etter fullført utdanning ha solide kunnskaper/ferdigheter i å kunne vurdere/utføre daglige og periodiske oppgaver på en travstall. Studentene skal ha dannet grunnlag for å kunne veilede andre ved en eventuell oppstart av egen bedrift. Studentene skal kunne reflektere over hvordan etikk og dyrevelferd innvirker på daglig gjøremål i stallen.. - Rutiner, samarbeidsformer og holdninger - Stallmiljø - Stall/luftegårder/treningsveier, daglig og periodisk ettersyn - HMS, stallbrann, skade på personell, rutiner - Daglig fôring/rengjøring, stell og tilsyn av hester på stallen og på beite - Visitasjon av hest Praktiske øvinger og aktiviteter: - Selvstendige arbeidsoppgaver i forhold til fôring og stell av hester i ulike kategorier Målområde 04: Løpskjøring 65 timer Studentene skal etter fullført utdanning ha ferdigheter som tilsvarer kravene for kjørelisens i Det Norske Travselskap. De skal også kunne gjøre rede for DNT s regelverk i forhold til innmelding, starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, samt sanksjonsbestemmelser - Klargjøring av hest før løp - Oppvarming - Voltekurs / startprosedyrer - Taktikk under løpskjøring - Rutineløp - Løpskjøring/montè - Reglement for travsport i Norge 65 timer

8 Målområde 05: Kjøring/ridning Studentene skal gjennom utdanningsløpet ha oppnådd innsikt og ferdigheter i ridning og kjøring av hest i andre grener enn trav. De skal kunne reflektere over hvordan dette kan påvirke kjøring og trening av travhest. FAGLIG INHOLD: - Bruk av kjørehest og ridehest - Samspill mellom hjelpere - Øvelser på dressurbane og i terreng 40 timer TEORIFAG Målområde 06: Økonomi og administrasjon Studentene skal etter avsluttet utdanning kunne drive virksomhet som travtrener ut fra økonomiske, lovmessige og etiske prinsipper. Studentene skal ha oppnådd kunnskaper innen budsjettering, regnskap, lover og forskrifter som gjelder travtrenervirksomhet og forhold til statlige og fylkeskommunale/kommunale myndigheter. - Bedriftsøkonomi - Budsjett - Regnskap - Skatteregler og rapportregler - Bedriftsledelse - Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Arbeidsgiveransvar - Finansierings- og tilskottsordninger - Kvalitetssikring og internkontroll - Personalbehandling 40 timer

9 Målområde 7: Hest og hestehold Studentene skal ha solide fagkunnskaper om teoretiske emner som påvirker helse og trivsel hos hest. Studentene skal kunne vise evne til å reflektere over fagstoffet, og trekke holdbare konklusjoner for å ivareta hestens velferd. Undervisningen tar utgangspunkt i de forkunnskaper studentene har fra videregående skole, men forsøker gjennom undervisning og ulike formidlingsformer å bringe de opp på et høyere faglig nivå. - Hestens eksteriør, anatomi og fysiologi - Sykdommer og skader hos hest, både de vanligste og de mer sjeldne, og aktuelle behandlingsformer - Alternative behandlingsformer - Hestepsykologi - Dyrevern - Dopingbestemmelser - For og foring med vekt på ulike teorier og nyere forskning - Stallmiljø - Lover og forskrifter - Avlslære, ulike teorier og nyere forskning - Transport av hest 65 timer Målområde 08: Treningslære Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne gjøre rede for hvordan travhestens prestasjoner kan utvikles. De skal ha solide kunnskaper om de ulike treningsformene og prinsippene bak disse. Studentene skal vise stor innsikt i hvordan trening skal legges opp for ulike kategorier travhester, varmblods, kaldblods, unghester og løpshester. Studentene skal kunne sette opp treningsplaner og tilpassede opplegg for hester som er i hvilefaser og i løpssesong. - Ulike treningsformer og disses innvirkning på hesten - Treningsplanlegging - Energiomsetning og muskelarbeid - Bevegelseslære - Løpsøkonomi og teknikk - Trening av unghester - Trening og etikk - Bruk av moderne hjelpemidler - 35 timer

10 Målområde 9: Markedsføring og informasjon Studentene skal etter fullført utdanning ha oppnådd kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir dem grunnleggende kompetanse for å markedsføre sine tjenester og tilbud. De skal kunne opptre tjenestevillig og tillitvekkende overfor sine kunder, kolleger og samarbeidspartnere i næringen. - Markedsføring - Informasjonsvirksomhet - Bruk av IT i markedsføring og informasjonsvirksomhet - Holdninger til markedet og mediene - Informasjonsmøter - Utforming av pressemeldinger og annonser - Service og kundebehandling Målområde 10: Prosjektarbeid 20 timer Studentene skal i løpet av utdanningsperioden ha gjennomført et individuelt prosjektarbeid innefor et tema tilknyttet pensum. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med faglærer. Andre emner, tiltak og aktiviteter: 36 timer I tillegg til de fagområder som er beskrevet ovenfor er det avsatt tid til følgende fag, aktiviteter og tiltak: Informasjon om Opplæringskontoret for hest- og hovslagerfag Informasjons- og studentmøter Faglig ekskursjon, 3 dager Lesedag før eksamen, 1 dag Eksamensdag, 1 dag Sum: 3 timer 18 timer 21 timer 7 timer 7 timer 56 timer Totalt timetall for hele utdanningsløpet: 735 timer

11 LITTERATURLISTE FOR STUDIET: Det er for studiet utarbeidet oversikt over de lærebøkene som benyttes for de enkelte fag, og som blir stilt til disposisjon for studentene. I tillegg blir det utarbeidet liste over anbefalt tilleggslitteratur, som også blir tildelt studentene for utlån når utdanningen starter. Litteraturoversikten kan bli endret for hvert kull etter hvert som det kommer nye utgaver og oversettelser av faglitteratur. Pr. januar 2009 er denne litteraturoversikten gjeldende: LITTERATURLISTE FOR TRAVTRENERUTDANNING Hestekunnskap, veterinærdel: Hestens Helse Torunn Knævelsrud Thule forlag, ISBN Hold hesten frisk Sevelius m. fl. Damms forlag, ISBN Hesteboka Odd Vangen m.fl. Landbruksforlaget, ISBN Hestens stell og helse John Mc Ewan Landbruksforlaget, ISBN Foringslære, stallteori: Fóring av hest Elise Norberg Kan bestilles fra Norsk Hestesenter Fôring av hest Jon Anders Næsset Kompendium til forelesninger Fôringsprogrammer Dag Austbø Tilgjengelig på skolens interne databaser Hestehold i praksis Mats Melberg Landbruksforlaget, ISBN Treningslære: Träningslära för travoch ridhästar (sv.) Leif Stilling ISBN Trening av travhest Terje Johannessen Kan bestilles fra Trav og Galoppnytt Mer om trening av travhesten Terje Johannessen Ento A/S forlag, ISBN Unghester Andersson / Lindberg Landbruksforlaget, ISBN Hovpleie: Hovpleie og Lars Erik Magnusson Kan bestilles fra Norsk Hestesenter eller hovbeslag Pensumtjeneste, ISBN Hovpleje (dansk) Kristoffersen, 2. utg. Forl. Wiegaarden, ISBN Administrasjon og økonomi: Økonomi og ledelse, Ottesen, Øyen, Hæhre Økonomiforlaget, ISBN Grunnleggende regnskap Aage Sending Fagbokforlaget, ISBN Forelesningskompendier Bengt Ivar Edland Forelesningskompendier Bjørn Steinseth Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven) Internett

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET Opplæringsbokens hovedområder: Stalldrift og bedriftslære s. 3 Aktiviteter med hest s. 14 Hest og hestehold s. 27 2 Stalldrift og bedriftslære Hovudområdet omfatter arbeidsprosesser

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING Studiet kan tas som et heltidsutdanning, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2). Årsutdanningen har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08. 2010 med senere tilføyelser for galopptrenerutdanningen og travtrenerutdanning

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan Barns lek og læring i naturen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2016-2017 Navn Nynorsk Barns leik og læring i naturen Engelsk Children`s play and learning in nature Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08.-2010 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2014 TRENER 2 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer