Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: Fastsettes for hvert semester"

Transkript

1 Vedlegg 23 PLAN FOR TRAVTRENERUTDANNINGEN NAVN PÅ STUDIETILBUDET: TRAVTRENER KODE: SEMESTER: SPRÅK: VARIGHET: Fastsettes for hvert semester Vår eller høst Norsk 21 uker à 35 u.timer, tot. 735 u.timer, fordelt på målområder, studietur, tester, eksamen og fastsatte aktiviteter MÅL: Etter fullført studium og bestått eksamen skal studentene: ha oppnådd kompetanse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som travtrener ha oppnådd stor innsikt i hestefaglige emner, herunder fagkyndig skjøtsel, fôring og trening av travhest ha oppnådd nødvendige kunnskaper for å etablere og drive trenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessig anerkjente prinsipper. ha oppnådd bred innsikt i travsportens organisasjoner og regelverk, samt kunnskaper om markedsføring kundebehandling og massemedier vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper Grunnlag og struktur: Studietilbudet for Travtrener er i tråd med de forutsetninger som er satt i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT) for utdanning av personer som skal drive næringsmessig virksomhet som profesjonell travtrener i Norge. Kompetansen skal inneholde utstrakte ferdigheter og kunnskaper innen hold av hest, herunder etisk og sikkerhetsmessig håndtering og trening av hest, økonomisk og administrativ kunnskap for drift av egen bedrift, samt kunnskaper om markedsføring, kundebehandling og forhold til myndigheter og massemedier. For å nå hovedmål og de enkelte mål som satt for fagområdene er utdanningen lagt over 21 uker, heltid, et halvt studieår, totalt 735 undervisningstimer fordelt på målområder De formelle opptakskrav til studiet er beskrevet i Vedlegg 7 Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestesenter, Opptaksreglement for travtrenerutdanningen, pkt. 1 6, men det kan foretas opptak til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, pkt. 2 i samme reglement. Som nevnt i opptaksreglementet er kravet til opptak på studiet for Travtrener at søkerne har fullført videregående utdanning i allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning. Fagbrev i hestefaget eller hovslagerfaget går inn under dette kravet. Siden travtrenerutdanningen forutsetter spesielle oppgaveområder i forhold til ansvar for, trening og stell av hester, er det i semesterplanene foretatt særskilte tilpasninger når det gjelder arbeidstid og ferieavvikling.

2 Studiets lengde og omfang: Studiet for Travtrenerutdanning går over et sammenhengende tidsrom på 21 uker, vanligvis i høstsemesteret ved Norsk Hestesenter. I tillegg til heldags undervisning har hver enkelt student i løpet av perioden 4 helgevakter med tilsyn, stell og trening av inntil 20 hester, til sammen 8 arbeidsdager under kontroll og veiledning av undervisningspersonell. Utdanningsplanen inneholder i tillegg til regulær ukeplan på 35 undervisningstimer, gjennomsnittlig 1,5 timer hver ukedag til oppfølging av hester, samt vedlikehold av utstyr. Plan: I tillegg til nedenstående plan med målformuleringer og innholdsoversikt, vil studentene ved kursets start få utdelt detaljert semesterplan med angivelse av delemner, arbeidsoppgaver og progresjon i studiet. Flere av de øvrige dokumentene som er vedlagt i denne søknaden inneholder også viktig informasjon i forhold til studiet.. PRAKSISORDNINGEN: Travtrenerutdanningen er et studium med stor vekt på praksis og ferdigheter. De ulike elementer som inngår i dette er nærmere beskrevet i utdanningsplanen for studiet. Praksis er som tidligere beskrevet en integrert del av opplegget, og flere av lærerne ved skolen underviser både i teori og har studentene i praktisk opplæring. Dette gir gode muligheter til å få praksisnærhet i undervisningen. Det er også en fordel at praksis både innendørs og utendørs kan foregå på campus. I tillegg kommer at dette er tidsøkonomisk. BALANSEN MELLOM TEORI OG PRAKSIS: Profesjonen som travtrener krever en grunnleggende praktisk innsikt og erfaring, god egenferdighet i håndtering og trening av hest, samtidig som yrket forutsetter en solid teoretisk kompetanse som basis for veiledning av stallansatte og andre medarbeidere. Fordeling mellom teori og praksis tar sikte på en hensiktsmessig balanse for å oppnå målet for studiet. LÆRESTOFFET TILPASSET NIVÅET PÅ UTDANNINGSTILBUDET: Det er alltid en utfordring å legge utdanningsnivået riktig i forhold til studentenes forutsetninger og i forhold til de faglige utfordringer studentene vil møte ute i arbeidslivet. Mange års erfaringer og årlige evalueringer har bidratt til justeringer av planer og opplegg. Søkningen til studiet er høy og det innebærer at inntakskvaliteten på studentene gjennomgående er svært god. Det gjelder både teoretiske forkunnskaper og praktisk erfaring innenfor området. Siden dette er en postgymnasial (tertiær) utdanning er det viktig at dette gjenspeiles i planene og i de krav som stilles til studentene gjennom studiet. Selv om undervisningstettheten i studiet er høy, stilles det krav til studentene om egen presentasjon av opplegg både i form av praktiske øvinger og skriftlige rapporter. Prosjektarbeidet setter krav til selvstendig arbeid, refleksjon og integrering av teori og praktisk innsikt.

3 KRAV TIL DELTAKELSE I UNDERVISNING OG ARBEIDSOPPGAVER: Studentenes rettigheter og plikter er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole, 2 og 3. Det kreves høy grad av deltakelse i arbeid med og ansvar for skolens hester, turnus ved stalltjeneste og tilstedeværelse ved teoretisk og praktisk undervisning, Jfr. Vedlegg VII, Eksamensreglementets 16. AVSLUTTENDE VURDERING: I tillegg til kontinuerlig evaluering ved regelmessige prøver og tester, avsluttes studiet med skriftlig eksamen i trekkfag. Framføringen av prosjektarbeidet vil i tvilstilfeller kunne påvirke endelig karakter. Karakterskala er beskrevet i Komplett reglement for studenter ved Norsk Hestefagskole.. Bestått eksamen gir Vitnemål for Travtrener. EKSAMENS- OG VURDERINGSORDNINGEN: Generelle retningslinjer for avvikling av eksamen ved Norsk Hestesenter finnes i Komplett reglement for studentene ved Norsk Hestefagskole, Retningslinjer vedrørende eksamen. Den eksamensordning som det her gjøres rede for bygger på disse retningslinjene. KARAKTERFASTSETTING: a) I fagene Praktisk stalltjeneste, Løpskjøring, Kjøring, Lover og forskrifter for hestehold, samt Prosjektarbeid gis karakterene Bestått / Ikke bestått b) I ferdighetsfagene Trening av travhest og Hovpleie gis standpunktkarakterer ut fra skalaen A-F. Disse er ikke eksamensfag. c) I teorifagene Økonomi og administrasjon, Veterinærfag, Fôringslære og stallkunnskap, Hovpleie og Treningslære settes standpunktkarakter ut fra kontinuerlig evaluering og tester gjennom utdanningsløpet (A-F) Ett av disse fagene trekkes ut som skriftlig eksamensfag. Når et fag er trukket til å være eksamensfag, skal standpunktkarakter og eksamenskarakter veies mot hverandre, slik at standpunkt teller 40 % og eksamen teller 60 %. Skriftlig eksamensbesvarelse sensureres av to sensorer oppnevnt av styret. Karakterskala SYMBOL BETEGNELSE GENERELL KVALITATIV BESKRIVELSE AV VURDERINGSKRITERIER A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

4 E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne selvstendighet Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A= 5, B= 4, C= 3, D= 2, E= 1, F= 0. Tallverdiene brukes når flere karakterer skal inngå i samlet snittkarakter på vitnemålet eller ved utregning av hovedkarakter. Det benyttes vanlige avrundingsregler. Karakterene i Orden er God, Nokså god og Ikke bestått. I tillegg til orden skal karakteren fange opp punktlighet, ansvarsfullhet og personlig opptreden. Vitnemål Ved fullført og bestått utdanning utstedes det vitnemål som angir sluttkarakter for de aktuelle fag. For de fag som ikke skal karaktersettes, vil det framgå undervist i. For studenter som ikke har bestått i alle fag, vil det bli utstedt en karakterutskrift. Klage Studentenes klageadgang i forhold til eksamen og eksamensavvikling fremgår av Retningslinjene vedrørende eksamen for Fagskolerutdanning ved Norsk Hestesenter 12 og 13. Ikke godkjent standpunkt - Ny eksamen a) Skolen kan fastsette spesielle arbeidskrav, krav om obligatorisk undervisning og praksis som må være fullført før eksamen i bestemte fag kan avlegges. Studenter som ikke oppfyller de arbeidskrav og krav til eksamener og prøver som er fastsatt, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis, får ikke godkjent standpunkt, og har ikke rett til å gå opp til eksamen. b) Skriftlige eksamensfag Dersom kandidaten ikke oppnår godkjent karakter ved skriftlig eksamen, må kandidaten gå opp til ny eksamen i samme fag. IKKE FULLFØRT KURS: a) For stort fravær fra undervisningen kan føre til manglende grunnlag for å kunne gi standpunktkarakter. I så fall anses utdanningen som ikke fullført. Ikke fullført utdanning gir ikke rett til refusjon av kursavgift. b) Ved langtidssykdom og avbrudd som ikke studenten kan lastes for, gis studenten adgang til å avbryte utdanningen. Studenten får tilbud om å starte på

5 nytt kurs uten ekstra kostnader når tilsvarende utdanningstilbud starter opp og studenten ønsker å starte på nytt ORDNINGER OG ORDENSREGLER: a ) I tillegg til studieplan, retningslinjer vedrørende eksamen gjelder skolens regler for orden og atferd på internat, kantine og staller. Reglement for studenter i Fagskoleutdanning ved Norsk Hestesenter er vedlagt søknaden. INNHOLD: FERDIGHETSFAG Gradert karakter: 1. Trening av travhest x A-F 2. Hovpleie x A-F 3. Stalldrift x B/IB 4. Løpskjøring x B/IB 5. Kjøring x B/IB Studentene skal i tillegg til ovenstående ferdighetsfag også ha deltatt i obligatoriske timer i Førstehjelp, Ridning og mønstring, Vedlikehold av utstyr. TEORIFAG 1. Økonomi og administrasjon skriftlig trekkfag x A-F 2. Hest og hestehold skriftlig trekkfag x A-F 3. Treningslære skriftlig trekkfag x A-F 4. Lover og forskrifter for hestehold x B/IB 5. Prosjektarbeid med individuell presentasjon x B/IB 6. Markedsføring og informasjon x B/IB. B/IB: A-F: Bestått / Ikke bestått Regulær karakterskala

6 FERDIGHETSFAG Målområde 01: Trening av travhest Studentene skal kunne redegjøre for grunnprinsipper i trening av travhest. De skal kunne gjøre rede for hvordan hestens prestasjoner kan utvikles. Studentene skal også kunne vise hvordan forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved trening av travhest utføres fagmessig, etisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. - Praktisering av ulike treningsmetoder - Håndtering av hesten, samspill mellom hest og trener - Observasjon og vurdering av hestens eksteriør og bevegelser - Benytte egnede hjelpemidler i treningsarbeidet - Innkjøring og trening av unghest 342 timer Målområde 02: Hovpleie Studentene skal etter gjennomført utdanning ha oppnådd faglig innsikt og ferdigheter i å vurdere hovens tilstand, behov for skoning og eventuelt tilsyn og helsemessig diagnose av veterinær. Studentene skal kunne forestå daglig tilsyn og pleie av hestens høver, dessuten kunne utføre enklere vedlikehold i skoning. Studentene skal videre kunne gjøre rede for hestebeinets oppbygning og funksjon. De skal få en innføring i verking og skoing og kunne gjøre rede for verkingen og skoningens hensikt og funksjon. Studentene skal i tillegg kunne beskrive de vanligste skader og sykdommer i hoven, samt forebygging og behandling av disse. - Hestebeinets oppbygning og funksjon fra framkne/ has og ned - Belastningen på hestebeinet - Hovens oppbygning og funksjon - Verkingens hensikt og funksjon - Skoens hensikt og innvirkning på hoven / hesten - Vanlige skader og sykdommer i hoven, samt forbygging og behandling av disse - Unormale beinstillinger og hovformer, og korrigering av disse - Hesteskoen, historisk utvikling og typer - Bedømme når en hest skal verkes / skos - Daglig ettersyn av høver og skoning - Hovslagerverktøy og enkelt vedlikehold - Verking, skoning, - Skotyper, innføring i balansering 36 timer

7 Målområde 03 : Stalldrift Studentene skal etter fullført utdanning ha solide kunnskaper/ferdigheter i å kunne vurdere/utføre daglige og periodiske oppgaver på en travstall. Studentene skal ha dannet grunnlag for å kunne veilede andre ved en eventuell oppstart av egen bedrift. Studentene skal kunne reflektere over hvordan etikk og dyrevelferd innvirker på daglig gjøremål i stallen.. - Rutiner, samarbeidsformer og holdninger - Stallmiljø - Stall/luftegårder/treningsveier, daglig og periodisk ettersyn - HMS, stallbrann, skade på personell, rutiner - Daglig fôring/rengjøring, stell og tilsyn av hester på stallen og på beite - Visitasjon av hest Praktiske øvinger og aktiviteter: - Selvstendige arbeidsoppgaver i forhold til fôring og stell av hester i ulike kategorier Målområde 04: Løpskjøring 65 timer Studentene skal etter fullført utdanning ha ferdigheter som tilsvarer kravene for kjørelisens i Det Norske Travselskap. De skal også kunne gjøre rede for DNT s regelverk i forhold til innmelding, starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, samt sanksjonsbestemmelser - Klargjøring av hest før løp - Oppvarming - Voltekurs / startprosedyrer - Taktikk under løpskjøring - Rutineløp - Løpskjøring/montè - Reglement for travsport i Norge 65 timer

8 Målområde 05: Kjøring/ridning Studentene skal gjennom utdanningsløpet ha oppnådd innsikt og ferdigheter i ridning og kjøring av hest i andre grener enn trav. De skal kunne reflektere over hvordan dette kan påvirke kjøring og trening av travhest. FAGLIG INHOLD: - Bruk av kjørehest og ridehest - Samspill mellom hjelpere - Øvelser på dressurbane og i terreng 40 timer TEORIFAG Målområde 06: Økonomi og administrasjon Studentene skal etter avsluttet utdanning kunne drive virksomhet som travtrener ut fra økonomiske, lovmessige og etiske prinsipper. Studentene skal ha oppnådd kunnskaper innen budsjettering, regnskap, lover og forskrifter som gjelder travtrenervirksomhet og forhold til statlige og fylkeskommunale/kommunale myndigheter. - Bedriftsøkonomi - Budsjett - Regnskap - Skatteregler og rapportregler - Bedriftsledelse - Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Arbeidsgiveransvar - Finansierings- og tilskottsordninger - Kvalitetssikring og internkontroll - Personalbehandling 40 timer

9 Målområde 7: Hest og hestehold Studentene skal ha solide fagkunnskaper om teoretiske emner som påvirker helse og trivsel hos hest. Studentene skal kunne vise evne til å reflektere over fagstoffet, og trekke holdbare konklusjoner for å ivareta hestens velferd. Undervisningen tar utgangspunkt i de forkunnskaper studentene har fra videregående skole, men forsøker gjennom undervisning og ulike formidlingsformer å bringe de opp på et høyere faglig nivå. - Hestens eksteriør, anatomi og fysiologi - Sykdommer og skader hos hest, både de vanligste og de mer sjeldne, og aktuelle behandlingsformer - Alternative behandlingsformer - Hestepsykologi - Dyrevern - Dopingbestemmelser - For og foring med vekt på ulike teorier og nyere forskning - Stallmiljø - Lover og forskrifter - Avlslære, ulike teorier og nyere forskning - Transport av hest 65 timer Målområde 08: Treningslære Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne gjøre rede for hvordan travhestens prestasjoner kan utvikles. De skal ha solide kunnskaper om de ulike treningsformene og prinsippene bak disse. Studentene skal vise stor innsikt i hvordan trening skal legges opp for ulike kategorier travhester, varmblods, kaldblods, unghester og løpshester. Studentene skal kunne sette opp treningsplaner og tilpassede opplegg for hester som er i hvilefaser og i løpssesong. - Ulike treningsformer og disses innvirkning på hesten - Treningsplanlegging - Energiomsetning og muskelarbeid - Bevegelseslære - Løpsøkonomi og teknikk - Trening av unghester - Trening og etikk - Bruk av moderne hjelpemidler - 35 timer

10 Målområde 9: Markedsføring og informasjon Studentene skal etter fullført utdanning ha oppnådd kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir dem grunnleggende kompetanse for å markedsføre sine tjenester og tilbud. De skal kunne opptre tjenestevillig og tillitvekkende overfor sine kunder, kolleger og samarbeidspartnere i næringen. - Markedsføring - Informasjonsvirksomhet - Bruk av IT i markedsføring og informasjonsvirksomhet - Holdninger til markedet og mediene - Informasjonsmøter - Utforming av pressemeldinger og annonser - Service og kundebehandling Målområde 10: Prosjektarbeid 20 timer Studentene skal i løpet av utdanningsperioden ha gjennomført et individuelt prosjektarbeid innefor et tema tilknyttet pensum. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med faglærer. Andre emner, tiltak og aktiviteter: 36 timer I tillegg til de fagområder som er beskrevet ovenfor er det avsatt tid til følgende fag, aktiviteter og tiltak: Informasjon om Opplæringskontoret for hest- og hovslagerfag Informasjons- og studentmøter Faglig ekskursjon, 3 dager Lesedag før eksamen, 1 dag Eksamensdag, 1 dag Sum: 3 timer 18 timer 21 timer 7 timer 7 timer 56 timer Totalt timetall for hele utdanningsløpet: 735 timer

11 LITTERATURLISTE FOR STUDIET: Det er for studiet utarbeidet oversikt over de lærebøkene som benyttes for de enkelte fag, og som blir stilt til disposisjon for studentene. I tillegg blir det utarbeidet liste over anbefalt tilleggslitteratur, som også blir tildelt studentene for utlån når utdanningen starter. Litteraturoversikten kan bli endret for hvert kull etter hvert som det kommer nye utgaver og oversettelser av faglitteratur. Pr. januar 2009 er denne litteraturoversikten gjeldende: LITTERATURLISTE FOR TRAVTRENERUTDANNING Hestekunnskap, veterinærdel: Hestens Helse Torunn Knævelsrud Thule forlag, ISBN Hold hesten frisk Sevelius m. fl. Damms forlag, ISBN Hesteboka Odd Vangen m.fl. Landbruksforlaget, ISBN Hestens stell og helse John Mc Ewan Landbruksforlaget, ISBN Foringslære, stallteori: Fóring av hest Elise Norberg Kan bestilles fra Norsk Hestesenter Fôring av hest Jon Anders Næsset Kompendium til forelesninger Fôringsprogrammer Dag Austbø Tilgjengelig på skolens interne databaser Hestehold i praksis Mats Melberg Landbruksforlaget, ISBN Treningslære: Träningslära för travoch ridhästar (sv.) Leif Stilling ISBN Trening av travhest Terje Johannessen Kan bestilles fra Trav og Galoppnytt Mer om trening av travhesten Terje Johannessen Ento A/S forlag, ISBN Unghester Andersson / Lindberg Landbruksforlaget, ISBN Hovpleie: Hovpleie og Lars Erik Magnusson Kan bestilles fra Norsk Hestesenter eller hovbeslag Pensumtjeneste, ISBN Hovpleje (dansk) Kristoffersen, 2. utg. Forl. Wiegaarden, ISBN Administrasjon og økonomi: Økonomi og ledelse, Ottesen, Øyen, Hæhre Økonomiforlaget, ISBN Grunnleggende regnskap Aage Sending Fagbokforlaget, ISBN Forelesningskompendier Bengt Ivar Edland Forelesningskompendier Bjørn Steinseth Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven) Internett

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET

OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET OPPLÆRINGSBOK HESTEFAGET Opplæringsbokens hovedområder: Stalldrift og bedriftslære s. 3 Aktiviteter med hest s. 14 Hest og hestehold s. 27 2 Stalldrift og bedriftslære Hovudområdet omfatter arbeidsprosesser

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING

STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING STUDIEPLAN PERSONLIG TRENER UTDANNING Studiet kan tas som et heltidsutdanning, eller som separate delkurs (PT1 eller PT2). Årsutdanningen har en total arbeidsramme på 1600 timer, fordelt på 800 timer på

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08. 2010 med senere tilføyelser for galopptrenerutdanningen og travtrenerutdanning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 2 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2014 TRENER 2 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08.-2010 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HESTEFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA HESTEFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Eksempel fagprøve Hestefaget FAGPRØVE I HESTEFAGET

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. januar 2015 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng)

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) The Interpreter s Communicative Competense (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TOLKKOM Deltid Studieplan godkjent av rektor 22.12.2010 Oppdatering

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Hestehold og driftsledelse. Norsk Hestesenter Januar 2013

Hestehold og driftsledelse. Norsk Hestesenter Januar 2013 Hestehold og driftsledelse Norsk Hestesenter Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Norsk Hestesenter Hestehold og driftsledelse Dato for vedtak: 22. januar 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004.

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015. Innholdet i programfagene er endret, og det vil være

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer