Saksdokumenter: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk."

Transkript

1 STYRESAK Styremøte 6. mai 2014 Saksnr.: S-sak 19/14 Godkjenning videreutdanning i entreprenørskap Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: Saksbehandler: Seniorrådgiver Siren Tjøtta Arkivnr: Saksdokumenter: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Saksfremlegg: Innledning Etter- og videreutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo planlegger å gi tilbud om videreutdanning innen entreprenørskap, forretningsutvikling og nyskaping. Undervisningstilbudet skal ha tittelen Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk, og styret bes om å godkjenne kreditering av deltakerne som har bestått på følgende måte: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk med 10 studiepoeng. Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon med 2,5 studiepoeng. Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud med 2,5 studiepoeng. Organisasjonsform og forretningsdrift med 2,5 studiepoeng. Markedsføring innen kunst og design med 2,5 studiepoeng. Vedlagt følger kursbeskrivelse. Undervisningstilbudet består av følgende fire frittstående emner med egen eksamen for hvert emne: 1. Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon. 2. Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud. 3. Organisasjonsform og forretningsdrift. 4. Markedsføring innen kunst og design. Rekkefølgen er basert på en progresjon, men hvert kurs kan tas uavhengig. I det følgende utdypes viktige sider ved studiet, til styrets orientering. Bakgrunn og metode for utvikling av kurset: Utviklingen av emnet er en del av det toårige prosjektet «Entreprenørskap i kunst og design», som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Undervisning og kurs i entreprenørskap er utviklet for studenter og profesjonelle, gjennom fellesmøter med interne og eksterne kompetansepersoner. Arbeidet har vart siden oppstart av prosjektet desember 2012, og gir grunnlag for det foreliggende undervisningstilbudet. Styremøte 6. mai 2014

2 De siste to måneder har en gruppe av representanter fra scenekunst, design og visuell kunst utarbeidet de foreliggende emnebeskrivelsene, parallelt med en konkret plan for gjennomføring høsten Gruppens medlemmer er aktive entreprenører innenfor kunst og design, og har derfor god kjennskap til emnets utfordringer. Gruppen er som følger: Kirsten Kokkin, førsteamanuensis, Kunstfag Bjørn Blikstad, høgskolelektor, Design (møbel og interiør) David Fielder, operasanger, tilknyttet Operahøgskolen Siren Tjøtta, prosjektleder for prosjektet «Entreprenørskap i kunst og design» Førsteamanuensis Kirsten Kokkin er emneansvarlig. Målgruppe for studiet Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele bredden av kunstnere som visuell kunst, musikk, dans, opera og teater. Formålet er å hjelpe utdannede kunstnere og designere til å etablere og videreutvikle egen bedrift, og arbeide med den utfordringen det er å skape inntekt på grunnlag av den kompetansen man har. Kurset retter seg mot kunstnere og designere som er aktive i sitt fag. Kurset tar for seg fire problemstillinger knyttet til oppstart og videreutvikling av egen bedrift, hvor det arbeides både på en praktisk og en teoretisk måte. Videreutdanningen er delt i fire frittstående emner for å gjøre kurset så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for en yrkesgruppe med skiftende arbeidsforhold. Opptak skjer ved søknad, med CV og et kort motivasjonsbrev. Det etterstrebes en flerfaglig sammensetning i gruppen av deltakere. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper og bruke denne synergien som del av læringsformen gjennom presentasjoner og praktisk arbeid. Antall deltakere per samling skal være mellom 15 og 20 personer. Aktuelle undervisere: Lisbeth Wathne Svinø, høgskolelektor innen entreprenørskap, Norges musikkhøgskole Lucy Hermoza Rigal, om organisasjonsformer og forretningsutvikling Ulla-Lisa Thordén, marked og salg Beate Elstad, førsteamanuensis, HiOA. Hans Gerhard Meier, universitetslektor, AHO, websider og sosiale medier. Hanne Riege, høgskolelektor, Teaterhøgskolen Toni Kaupilla, professor, Design (møbel og interiør) Pensumliste Pensumlisten skal understøtte det praktiske og teoretiske arbeidet med læringsmålene. Det følgende er eksempler på relevant litteratur: Perspektiver på entreprenørskap, Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.). Tema: Organisasjonsformer, forretningsidé og produktutvikling, markedsføring/identifisering av kunder, nettverk, økonomistyring. Luspank och idérik, överlevnadsguide för säljskygga kulturskapere, Ulla-Lisa Thordén. Tema: Kulturentreprenørens ulike hatter, idé vs produkt, prissetting, kanaler til markedet, mm. Sälj dig själv och ta betalt! Ulla-Lisa Thordén. Tema: Presentasjon av deg selv, mål og ambisjoner, samtaler og relasjoner, tydelighet i språket. Organisering og ledelse av kunst og kultur, Beate Elstad og Donatella de Paoli. Tema: Selvstendige kunstnere og små organisasjoner (kap. 6), nettverk (kap. 7). Styremøte 6. mai 2014 Side 2

3 Omfang, tid, oppstart og kurssted for første gjennomføring Studiet er et deltidsstudium over ett eller to semestre på til sammen 10 studiepoeng, med start høsten Studiet er delt opp i fire emner, fordelt på fire samlinger over fire dager (fra kl.09:00 til 17:00), som følger: Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon o Tid: torsdag til søndag, ca september Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud o Tid: torsdag til søndag, ca oktober Organisasjonsform og forretningsdrift o Tid: torsdag til søndag, ca november Markedsføring innen kunst og design o Tid: torsdag til søndag, ca desember Kurssted er Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Grünerløkka. Undervisningstilbudet skal evalueres med tanke på å gjøre det til et årlig videreutdanningstilbud Forslag til vedtak: Styret godkjenner kreditering av deltakerne som har bestått på følgende måte: Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk med 10 studiepoeng. Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon med 2,5 studiepoeng. Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud med 2,5 studiepoeng. Organisasjonsform og forretningsdrift med 2,5 studiepoeng. Markedsføring innen kunst og design med 2,5 studiepoeng. Styremøte 6. mai 2014 Side 3

4 Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship 10 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Innholdsfortegnelse: DEL KORT OVERSIKT OVER STUDIET KORT BESKRIVELSE AV STUDIET OPPTAKSKRAV LÆRINGSUTBYTTE FOR STUDIET OPPBYGGING OG GJENNOMFØRING Emnestruktur UNDERVISNING OG LÆRINGSFORMER VURDERING STUDIEKVALITET...3 DEL EMNEBESKRIVELSER (FIRE EMNER) Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud Organisasjonsform og forretningsdrift Markedsføring innen kunst og design...7 1

5 DEL Kort oversikt over studiet Kort oversikt over studiet: Navn på studieprogram Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Continuing education in entrepreneurship: How to get rich from your art, also financially. Studieprogramkode Koden i FS Fører til kvalifikasjon Normert studietid deltidsstudium Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk 1.2. Kort beskrivelse av studiet Videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele bredden av kunstnere som visuell kunst, musikk, dans, opera og teater. Formålet er å hjelpe utdannede kunstnere og designere til å etablere og videreutvikle egen bedrift, og arbeide med den utfordringen det er å skape inntekt på grunnlag av den kompetansen man har. Kurset retter seg mot kunstnere og designere som er aktive i sitt fag. Kurset tar for seg fire problemstillinger knyttet til oppstart og videreutvikling av egen bedrift, hvor det arbeides både på en praktisk og en teoretisk måte Opptakskrav Forutsetninger for å bli tatt opp er utdannelse innen kunst, scenekunst, musikk eller design, på bachelor-/ masternivå, eller annen utdanning, samt arbeidserfaring. Opptak skjer ved søknad, med CV og et kort motivasjonsbrev. Det etterstrebes en flerfaglig sammensetning i gruppen av deltakere. Studenter som søker flere eller alle fire emner vil bli prioritert. Ved opptak undertegner studenten taushetserklæring om det som kommer frem av personlige opplysninger gjennom kurset Læringsutbytte for studiet Etter endt utdanning skal studenten: Være bevisst på å bruke sin (spiss) kompetanse i relevante sammenhenger og kunne skape sammenhenger hvor kompetansen blir relevant. Være i stand til å definere eget kunstnerisk virke i yrkeslivet og kunne knytte dette til prosjektutforming og forretningsutvikling. Være i stand til å kunne utvikle egen forretning, praktisk og økonomisk. Kunne rette seg mot relevante yrkes-/forretningssituasjoner som gir inntekt Oppbygging og gjennomføring Undervisningstilbudet er fleksibelt og består av fire frittstående emner med egen eksamen for hvert emne. Studenten kan velge en eller flere av følgende emner: 1. Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon. 2. Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud. 3. Organisasjonsform og forretningsdrift 4. Markedsføring innen kunst og design 2

6 Rekkefølgen er basert på en progresjon, men hvert kurs kan tas uavhengig Emnestruktur Oversikt over alle emner med studiepoeng: Samling Emnenavn Studiepoeng per emne #1 Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon 2,5 #2 Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud 2,5 #3 Organisasjonsform og forretningsdrift 2,5 #4 Markedsføring innen kunst og design 2,5 SUM 10 Se del 2, side 4-7 for emnebeskrivelser Undervisning og læringsformer Undervisningen gjennomføres som samlinger, med én samling per emne. Hver samling består av foredrag, samtaler i plenum, gruppearbeid og praktisk arbeid. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper. Kurset vil legge vekt på det praktiske og visuelle, som kroppsspråk og presentasjonsteknikker. Arbeidskrav for studiet omfatter: 90% tilstedeværelse i samlingen, jf. kursets vektlegging av samtaler i plenum og gruppearbeid. Aktiv deltakelse og delta i gruppediskusjoner. Gjennomføre pålagte oppgaver i undervisningen. Nærmere informasjon om arbeidskrav fremkommer av den enkelte emnebeskrivelse. Bestemmelser om fravær og permisjon er fastsatt i Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Emneansvarlig godkjenner at arbeidskrav er oppfylt og gjør avsluttende vurdering. Emnevurdering skjer ved: Kontinuerlig vurdering av den enkelte students deltagelse med utgangspunkt i læringsmål. Avsluttende oppgave, i form av en praktisk fremføring i fellesskap. Den praktiske fremføringen tar utgangspunkt i deltakerens bruk av kunnskaper fra kurset. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke-bestått Studiekvalitet Kunsthøgskolen i Oslo har systemer for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i emneevalueringer. 3

7 DEL Emnebeskrivelser (fire emner) Bevisstgjøring av egenverdi og selvpresentasjon Awareness of self-worth and self-presentation. Kort oversikt over emnet Studiepoeng 2,5 Emnekode Koden i FS Emnenivå videreutdanning Gjennomføres Forhåndskrav Forutsetninger for å bli tatt opp er utdannelse innen kunst, scenekunst, musikk eller design, på bachelor-/ masternivå, eller annen utdanning, samt arbeidserfaring. Inngår i studieprogram Bestått/ ikke-bestått Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Kort beskrivelse Det arbeides med å bevisstgjøre studenten om egen kompetanse og kunnskapskapital (det å se sitt virke i en større sammenheng). Med dette som utgangspunkt er undervisningen innrettet mot å arbeide for å definere målgrupper, finne et marked og videreutvikle sin virksomhet. Læringsutbytte Etter endt emne skal studenten: Være bevisst på å bruke sin (spiss) kompetanse i relevante sammenhenger og kunne skape sammenhenger hvor kompetansen blir relevant. Undervisning og læringsformer Emnet gjennomføres som en samling og består av foredrag, samtaler i plenum, gruppearbeid og praktisk arbeid. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper. Kurset vil legge vekt på det praktiske og visuelle, som kroppsspråk og presentasjonsteknikker. Arbeidskrav for studiet omfatter: 90% tilstedeværelse i samlingen, jf. kursets vektlegging av samtaler i plenum og gruppearbeid. Aktiv deltakelse og delta i gruppediskusjoner. Gjennomføre pålagte oppgaver i undervisningen. Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Emneansvarlig godkjenner at arbeidskrav er oppfylt og gjør avsluttende vurdering. Emnevurdering skjer ved: Kontinuerlig vurdering av den enkelte students deltagelse med utgangspunkt i læringsmål. Avsluttende oppgave, i form av en praktisk fremføring i fellesskap. Den praktiske fremføringen tar utgangspunkt i deltakerens bruk av kunnskaper fra kurset. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke-bestått. 4

8 Hvordan lage prosjektbeskrivelser, søknader og tilbud How to make project descriptions, applications and offers. Kort oversikt over emnet Studiepoeng 2,5 Emnekode Koden i FS Emnenivå videreutdanning Gjennomføres Forhåndskrav Forutsetninger for å bli tatt opp er utdannelse innen kunst, scenekunst, musikk eller design, på bachelor-/ masternivå, eller annen utdanning, samt arbeidserfaring. Inngår i studieprogram Bestått/ ikke-bestått Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Kort beskrivelse Kurset gir kunnskap om å forme et prosjekt, med målsetting om å presentere dette for ulike interessenter, enten dette er søknad til fond, oppdrag eller tilbudsskriving, med både skriftlige og muntlige presentasjoner. Kurset arbeider med prosjektbeskrivelse, budsjettering av prosjektet, og definisjon av egen kapasitet og salgbarhet av denne. Salgsvaren er definert som kreativitet og ideer. Kurset gir oversikt over finansieringsmuligheter i kultursektoren, med de mulighetene kunstnere og designere har til å videreutvikle kompetansefeltet. Læringsutbytte Etter endt emne skal studenten: Være i stand til å definere eget kunstnerisk virke i yrkeslivet og kunne knytte dette til prosjektutforming og forretningsutvikling. Undervisning og læringsformer Emnet gjennomføres som en samling og består av foredrag, samtaler i plenum, gruppearbeid og praktisk arbeid. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper. Kurset vil legge vekt på det praktiske og visuelle, som kroppsspråk og presentasjonsteknikker. Arbeidskrav for studiet omfatter: 90% tilstedeværelse i samlingen, jf. kursets vektlegging av samtaler i plenum og gruppearbeid. Aktiv deltakelse og delta i gruppediskusjoner. Gjennomføre pålagte oppgaver i undervisningen. Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Emneansvarlig godkjenner at arbeidskrav er oppfylt og gjør avsluttende vurdering. Emnevurdering skjer ved: Kontinuerlig vurdering av den enkelte students deltagelse med utgangspunkt i læringsmål. Avsluttende oppgave, i form av en praktisk fremføring i fellesskap. Den praktiske fremføringen tar utgangspunkt i deltakerens bruk av kunnskaper fra kurset. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke-bestått. 5

9 Organisasjonsform og forretningsdrift Form of organization and business Kort oversikt over emnet Studiepoeng 2,5 Emnekode Koden i FS Emnenivå videreutdanning Gjennomføres Forhåndskrav Forutsetninger for å bli tatt opp er utdannelse innen kunst, scenekunst, musikk eller design, på bachelor-/ masternivå, eller annen utdanning, samt arbeidserfaring. Inngår i studieprogram Bestått/ ikke-bestått Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Kort beskrivelse Kurset gir kunnskap og veiledning om de ulike organisasjonsformene, som aksjeselskap (AS), samvirke (SA), enkeltpersonforetak (ENK), norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF) og ansvarlig selskap (ANS). Kurset gir oversikt over tilknytningsformer i arbeidslivet, med bl.a. rettigheter som ansatt, frilanser og næringsdrivende. Kurset gir innføring i regnskap, ansettelser, forretningsetikk, merverdiavgifts registrering, skatt og budsjettering, sammen med rettighetsbeskyttelse, pensjonsrettigheter, sykelønn og forsikring. Kurset gir en innføring i praksis forbundet med å drive forretning. Det vil bli arbeidet med sidene ved forretningsdriften som må være på plass for å møte krav fra det offentlige. Læringsutbytte Etter endt emne skal studenten: Være i stand til å kunne utvikle egen forretning, praktisk og økonomisk. Undervisning og læringsformer Emnet gjennomføres som en samling og består av foredrag, samtaler i plenum, gruppearbeid og praktisk arbeid. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper. Kurset vil legge vekt på det praktiske og visuelle, som kroppsspråk og presentasjonsteknikker. Arbeidskrav for studiet omfatter: 90% tilstedeværelse i samlingen, jf. kursets vektlegging av samtaler i plenum og gruppearbeid. Aktiv deltakelse og delta i gruppediskusjoner. Gjennomføre pålagte oppgaver i undervisningen. Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Emneansvarlig godkjenner at arbeidskrav er oppfylt og gjør avsluttende vurdering. Emnevurdering skjer ved: Kontinuerlig vurdering av den enkelte students deltagelse med utgangspunkt i læringsmål. Avsluttende oppgave, i form av en praktisk fremføring i fellesskap. Den praktiske fremføringen tar utgangspunkt i deltakerens bruk av kunnskaper fra kurset. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke-bestått. 6

10 Markedsføring innen kunst og design Marketing in art and design Kort oversikt over emnet Studiepoeng 2,5 Emnekode Koden i FS Emnenivå videreutdanning Gjennomføres Forhåndskrav Forutsetninger for å bli tatt opp er utdannelse innen kunst, scenekunst, musikk eller design, på bachelor-/ masternivå, eller annen utdanning, samt arbeidserfaring. Inngår i studieprogram Bestått/ ikke-bestått Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Kort beskrivelse Kurset tilbyr innføring i markedsføringsverktøy; bl.a. kanaler for å nå ut i markedet/media, sosiale medier, CV og etablering/ drift av websider. Kurset gir innføring i metoder for salg og nettverksbygging. I kurset inngår også det å lage tilbud og begrunne pris på et tilbud. Læringsutbytte Etter endt emne skal studenten: Kunne rette seg mot relevante yrkes-/forretningssituasjoner som gir inntekt. Undervisning og læringsformer Emnet gjennomføres som en samling og består av foredrag, samtaler i plenum, gruppearbeid og praktisk arbeid. Kurset vil legge vekt på synergien mellom de forskjellige yrkesgrupper. Kurset vil legge vekt på det praktiske og visuelle, som kroppsspråk og presentasjonsteknikker. Arbeidskrav for studiet omfatter: 90% tilstedeværelse i samlingen, jf. kursets vektlegging av samtaler i plenum og gruppearbeid. Aktiv deltakelse og delta i gruppediskusjoner. Gjennomføre pålagte oppgaver i undervisningen. Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Emneansvarlig godkjenner at arbeidskrav er oppfylt og gjør avsluttende vurdering. Emnevurdering skjer ved: Kontinuerlig vurdering av den enkelte students deltagelse med utgangspunkt i læringsmål. Avsluttende oppgave, i form av en praktisk fremføring i fellesskap. Den praktiske fremføringen tar utgangspunkt i deltakerens bruk av kunnskaper fra kurset. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke-bestått 7