Cairngorm National Park i Skottland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cairngorm National Park i Skottland"

Transkript

1 Studietur 1-5.september: Cairngorm National Park i Skottland Jostedalsbreen nasjonalparkstyre arbeider med revisjon av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I den samanhengen ynskte dei å besøke ein annan nasjonalpark for å lære og hente inn kunnskap frå andre. Valet fall på Cairngorm National Park i Skottland. På turen var også besøkssentra kring Jostedalsbreen invitert i tillegg til nasjonalparkforvaltar, representant frå Fylkesmannen og lokalt SNO. Referatet er skrive av Anne Rudsengen, SNO med ein takk til nasjonalparkstyret for å bli invitert med og hyggelege folk å reise i lag med! Tusen takk til Maria-nasjonalparkforvaltar for eit godt opplegg, men som dessverre ikkje kunne vere med, og ein takk til Tom Dybwad som då tok reiseleiarjobben på strak arm! Og takk til Bill Taylor som med sin breie kunnskap om skotsk naturforvaltning og kjennskap til den norske forvaltninga guida oss engasjert gjennom turen!. Referatet tek ikkje mål av seg av å vere fullstendig, og er nok farga av kva som gjorde sterkast inntrykk.

2 Måndagen: Bill Taylor Vår lokale reiseleiar og ein person som har hatt mange roller og jobbar knytt til natur/forvaltning/reiseliv/bygdeutvikling. Om Skottland og Noreg og nasjonalparkar Skottland har få kommunar i forhold til Noreg (gjennomsnitt innbyggarar pr kommune i S. kontra innb. i N.) Skottland har få og veldig store eigedomar med mykje hjort og rype, noko som fører til overbeite mange stader. Verdien av eigedomen er knytt til kor mange dyr som finst der ( pr hjort, pr rype og pr laks). Mykje «viltstell» i utmarka: slår graset i utmark for å tilpasse beiting av fugl og hjort. Alle nasjonalparkar (NP) i Storbritannia er i kategori V (I den internasjonale lista, IUCN). (I Noreg har vi berre såkalla villmarksnasjonalparkar, i kat. II.) Studie viser at folk kjem til Skottland og til Highland (fjella) pga naturen/utsikta, ikkje så stor prosentdel golf- og whiskyturisme som ein trudde. Den nye reiselivsstrategien er difor meir fokus på natur, kultur(historie) og aktivitetar. Folk går langruter i NP og dei samlar på fjelltoppar. I 2003 vart «Scottish Outdoor Access Code» vedtatt: Allemannsretten. Skottane må lære korleis dei skal oppføre seg i naturen og forvaltninga bruker ein del tid på dette Vår lokale reiseguide, Bill Taylor. Her ved varden på Mt. Cairngorm Turfølgje saman med to styremedlem frå Cairngorm I Cairngorm NP er 75% er privat eigd og dette måtte ein ta store omsyn til ved opprettinga. Mange ynskte å kome med i nasjonalparken, og det bur innbyggarar fordelt på fem kommunar innafor grensene. I etableringsprosessen fekk ein «alle» til å sjå innover og oppover og einast om fjellområdet i mellom seg. Fire breie føremålsparagarfar som alle tel like mykje, om: Naturvern, Berekraftig bruk av naturen, Rekreasjon (friluftsliv), Berekraftig økonomi og sosiale aspekt for folket i NP

3 Nasjonalpark-styresmakta eig ikkje noko og tilsett ikkje folk til å drive med rangerarbeid eller jobbe i felt. Dei lagar planar, utviklar og får til samarbeid. Tysdagen: Muir of Dinnet National Nature Reserve Dette naturreservatet ligg inne i nasjonalparken. Her er ein tilrettelagt innfallsport med parkering og eit lite besøkssenter og toalettbygg. Litt informasjon, men her mangla kart. Kort universell sti fram mot og nesten inn til jettegryta. Men ikkje heilt inn for ikkje å øydelegge naturformasjonen. Ca besøkande kvart år inn på den stien. Innfallsport. Ingen felles merkevare for NP utover logoen. Rullestoltilgang nesten fram til jettegryta, men ikkje inni. Gjerde laga av lokal kunstnar ved utsiktpunkt. Informasjon på "gjerde". Glentanar Estate (Privat eigedom) Ranger Eric Baird (tilsett av eigedomen, non-profittjobb): Eigedomen er ca 100 km 2 stor. Glentanar tener pengar på diverse natur-aktivitetar som Landroverguiding, kongeørnkikking, hjort- og rypejakt og overnatting, bespisning og guiding i samband med dette. Eit lite besøksenter. Ranger Eric tok berre med grupper ut, ikkje kommersielt grupper i løpet av sesongen. Han vil helst ikkje ta gruppene med inn i hus/besøksenter, men heller ha «skulerom» og «leikar» ute for å lære om natur. Lærer opp frivilllige tilm.a. stivedlikehald og å luke framande artar. Lærer korleis dei skal gå på steinar i elva Eric møter ca besøkande i dette område kvart år, som er der frå nokre timar

4 til nokre veker besøk. Mange bur i enkle hytter der dei legg fram fuglebok, kikkert og notatbok for å auke kunnskapen og interessa for fugl og dyreliv. Det er stor interesse for dette. Besøkssenter i ein gammal bygning Eric forklarer nedgang i storfuglbestand pga m.a. hunder som ikkje går i band. To styremedlem frå nasjonalparkstyret i midten: Gregor Hutcheon og John Latham Eit av bygga på den store Glentanar-eigedomen. Utsikt mot fjellområda i NP der ein driv "viltstell" for rypejakta. Hmm... Skulptur ved utsiktspunkt.

5 Møte med to styremedlem Gregor Hutcheon og John Latham sit i nasjonalparkstyret og orienterte om arbeidet. Styret er samansett av 19 personar: 7 frå regjeringa, 7 frå regionale styresmakter og 5 valde lokalt. Andre store aktørar som ein samarbeider med er m.a. statleg skogsforvaltning og den store NGO-en (Non Govermental Organisation frivillege lag og organisasjonar) RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds), Styret lager parntnership-planar, og samarbeider med rangere, besøksentre og mange fleire. Nasjonalparkstyret lager forvaltningsplan kvart 5.år. Onsdagen Hovudadministrasjonen til nasjonalparken Hamish Trench, direktør for naturvern- og besøksoppleving-direktoratet for partnershipplanen. Hovudarbeidet til nasjonalparkadministrasjonen er å sjå alle kommunane saman og då lage denne planen som inneheld naturvern, korleis få berekraftig økonomi og ta seg av dei besøkande. I tillegg til samarbeidsplanlegging også «Cairngorm Nature», a la «Venner av nasjonalparken» Planen har mål innan naturvern, økonomi og besøk (besøksforvaltning/turisme). Døme i planen er å få til samanhengande skog i låglandet og høgare skoggrense, ein businesspartnership som står for marknadsføring og merkevarebygging, og innan besøk/turisme: etablere «Active Cairngorm». I partnershipgruppa er dei 30 partnarar som møtast ein gong i året. Merkevarebygging: Logoen er einaste konkrete fellesbranding: Fiskeørn med fisk i nebbet i solnedgang. Men, mykje arbeid bak i høve bruk, krav til brukarane av logoen og ein god del dobbel-branding (klesplagg, skilt og bilar). «Glenmore corridor» Pete Crane, Programme Manager Sustainable Tourism &Visitor Experience. Fortalte om utfordringa ved «Glenmore corridor» (rekreasjonsområde, innsjø og vintersportsstad) og freistnaden på å få nasjonalparken meir synleg i området eigd av Forestry Commission ( Statskog ). Brian Duff frå skogforvaltninga tok oss med på tur og viste tilrettelegginga for enkle turar som er etterspurt. Parkeringsutfordringar og utfordringar med hundemøkk. Skogsforvaltinga sett bevisst ikkje ut søppelbøtter, for dei vil lære folk å ta med søpla heim. Reknar med 1,5 mill besøkande i nasjonalparken årleg, og mest om sommaren og flest i Glenmore-området. Nasjonalparkstyret har ikkje nødvendigvis ønske om fleire besøkande, men at dei som kjem skal legge at meir pengar.

6 Tre avdelingar og ein stab i NP-adm, med ca. 60 tilsette. NP-styret er samansett av 19 valde medlem. Informasjon som skogsforvaltninga har sett opp i nasjonalparken. Detalj, informasjonstavle. Pete Crane frå NP-adm fortel om arbeidet med å innføre NP-logoen fleire stader. Loch Marlich i "Glenmore corridor".

7 Brian Duff ved ein etablert turveg der det òg er ferdselsteljar. I mykje brukt turområde. Tur i Cairngorm-fjella Ca tek toget opp, ca. 400 høgdemeter og ca går opp årleg. Frå endestasjon for toget/restauranten, er det ca. 200 høgdemeter til toppen. Dei som kjem med toget har ikkje høve til å gå ut, med mindre dei er med på guida tur. Viss ein ynskjer å gå på toppen og vidare innover, må ein gå frå parkeringsplassen, slik vi gjorde. Dette for å hindre slitasje på sårbar natur. Regelen gjeld ikkje når det er snødekt. Bill fortalte om utsemje og utfordringa med toget og store masser med folk i området. I fjellområdet vidare innover i nasjonalparken, er det ingen skilt og ingen merkte stiar. Dette er for å bevare mest mogleg villmarksfølelse og at turgåarane skal kunne lære kart og orientering. Det ser ut til å vere viktig for skottar og britar generelt å ha eit område der dei kan oppleve villmark og lære å ferdast i urørt natur. Bill viser kvar fjellturen går Start på fjellturen frå p-plassen/startpunktet for toget

8 Starten på stien frå p-plassen/togstasjonen. Stien frå øvste togstasjon i retning toppen. Innover i fjellheimen. Cairngorm-toppen som vi kom opp til først ligg heilt bak. Innover i fjellheimen av Cairngorm NP. Tilrettelagt på stien tilbake mot startspunktet. Opparbeida sti med veiter nær startpunktet på turen.

9 Torsdagen Loch an Eilean Sally Dowden, direktør i Speyside Wildlife Vi fekk sjå «ein skjulestad» (hide) for å dyrekikking. Ei enkel og komfortabel (oppvarming og stoler) og med rullestoltilgang. Plass til 12 personar som betaler 25 pund kvar for å vere med å observere dyr. Fôrer dyra, men kan ikkje «knipse» dei fram. Dette er ikkje dyrehage, men natur forklarte Sally. Guidane har mykje kunnskap om viltet og kan fortelje om kvar dei bur, kva spor og merker dei set i naturen. Gruppa som har bestilt går inn på kvelden og er 2-3 timar i hytta. Det er eit tilbod kvar kveld i 6-8 mnd lang sesong, og dette er stort sett fullbooka. Tilbod om ny tur gratis viss dei ikkje ser mår. 95% av kveldane ser dei mår, og inniblant ser ein grevling. Også mogleg å leige ut heile hytta, då 250 pund for ein kveld/natt, noko som er populært for fuglekikkarar. Sally gav ei god orientering om firmaet, som opererer over heile verden. Har m.a. vekesopphald med fuglekikking som hovudaktivitet med utgangspunkt i hytte/pensjonatet i skogen (der vi fekk kaffe/te). Maks 12 personar og to guidar (folk med god kunnskap om fugl og som kan å vere gaidar) og to minibussar. Sally var veldig klar på at ho selde ein ferietur og at det skulle vere ei komfortabel oppleving, men ikkje posh. Frå "private hide" for dyreobservasjon. Døme på skilting på privat eigedom i nasjonalparken. Abernethy Forest National Nature Reserve Fiskeørnsenteret (Ospray) til RSPB (Royal Sosiety of Protection of Bird) Ospraysenteret er ope frå 1.april til 31. august: då fuglane hekker der. Det er kring 300 fiskeørn i GB, dei fleste i Skottland, og til saman 9-10 observasjonssentre. Senteret har fleire on line-kamera i og ved reiret. gjennom heile sesongen/hekkinga er det 24-timars vakt ved reiret (dugnadsarbeid). Utanom hekkinga blir det sendt anna info på nett frå denne staden (ekornfôring) og ein kan følgje trekket via gps-sporing. Ringverknadene av senteret i lokalmiljøet er rekna til 14 mill pund årleg. 8 tilsett på senteret (gjennom sesongen), og 10 i det lokale/regionale RSPB-kontoret (som også held på med andre saker). RSPB er den største

10 frivillige organisasjonen i Europa. No arbeider dei breidt innan naturvern, ikkje berre vern om fugl. Forest Lodge Største trebygningen i Skottland, bygd i «norsk stil» i Her heldt Lingekompaniet til. Forfattarane av boka «Tre i Norge ved to av dem» hadde utgangspunkt i dette området. Dette verneområdet, som også fiskeørnsenteret ligg i, er på 140 km2, og RSPB eig heile. Her er den største furuskogen i Storbritannia. I området var det i utgangspunktet lite menneskeleg påverknad og over 4000 plante- og dyreartar er registeret. Ca. 20 nye artar blir registert i området kvart år. Mykje sopp. For 26 år sidan skaut dei ned 80% av all hjorten for å hindre overbeite. Dei har utfordringar med å ta vare på storfugl (tiur) fordi nasjonalparken er ein «public park» og mange eigarar synast det er utfordrande med allemannsretten fordi det kan bli for mykje folk, spesielt i fjellet der folk går over alt. I skogen held folk seg i større grad til vegar og stiar. Utfordringar med å få folk til å respektere bandtvang. Fiskeørnsenteret i Abernethy Forest NationalNature Reserve. Ca besøkande til fiskeørnsenteret i løpet av sesongen ( 6 mnd). Lingekompaniet heldt til her. No lokal base for RSPB. Desmond Duggan, forvaltar i dette området, fortel om at greiner som dett ned blir liggande for å auke det biologiske mangfaldet.

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke

Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Frå Atlanterhavet til fjord og innland i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke Rapport frå studiereisa (stage) til masterstudentane ved Det gastronomiske Universitetet i Italia, 14. 20. september 2008 Referent:

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad 441 Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter Odd Inge Vistad NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Positivt årsmøte og seminar på Dovre

Positivt årsmøte og seminar på Dovre Seterbruket i dag Denne utgåva av Seterbrukaren blir spreidd i eit større opplag enn vanleg, m.a. med tanke på å verve nye medlemar. I samband med det gir vi her ei lita oversikt over seterdrifta ~ Etter

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Har votet ein verdi for oss?

Har votet ein verdi for oss? Har votet ein verdi for oss? OLA HUKE Trollryggen og Trollspiret i.morgensol. Romsdalen under skydekket. Foto: Per Sylow. Omsider nådde ekspedisjonen den første vegetasjon og tordnet som små skred nedover

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer