Anbud busstjenester i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022"

Transkript

1 Anbud busstjenester i Finnmark desember 2014 Lars H. Engerengen

2 KONKURRANSE NR Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar desember 2022 Versjon 15. desember 2014 kl. 14:09

3 2

4 Innhold 1. GENERELL INTRODUKSJON Oppdragsgiver Overordnet beskrivelse av anskaffelsen Løyve Fremdriftsplan KONKURRANSEN Generelt Kunngjøring Anskaffelsesprosedyre Kontrakt Åpning av tilbudene TILBYDER Hvem kan gi tilbud? Tilbyderens generelle plikter Kostnader ved utarbeidelse av tilbud KOMMUNIKASJON/HENVENDELSER Kommunikasjon Tibyderens kontaktperson Spørsmål til konkurransen Tilbudskonferanse Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget KVALIFIKASJONSKRAV Generelt Lovpålagte krav Organisatorisk og juridisk stilling Finansiell og økonomisk stilling Tekniske kvalifikasjoner ANSATTES RETTIGHETER TILBUDET Oppsett av tilbud Tilbud på deler av leveransen Forbehold, avvik mm Språk Format og antall kopier av tilbudet Tilbudsfrist Leveringsadresse og merking av tilbud Vedståelsesfrist Offentlighet og innsyn TILDELINGSKRITERIER Valg av tilbud Pris 80% Miljø 20% AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE

5 Dette konkurransegrunnlaget har følgende vedlegg: Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Vedlegg D Vedlegg E Vedlegg F Vedlegg G Kontrakt og generelle kontraktsbestemmelser Bilag 1 Skjema for tilbudsbrev Bilag 2 Leveransebeskrivelse Bilag 3 Prisskjema Bilag 4 Ruteplaner Bilag 5 Rutetraseer og holdeplasser Bilag 6 Veiledende beregnet ruteproduksjon Bilag 7 Krav til transportmateriellet Bilag 8 Takstregulativ og billettpriser Trafikkstatistikk Trafikkinntekter Liste over ansatte hos eksisterende operatør Formular for sladdet tilbud Presentasjon av Arctic ICE In Coach Entertainment Spesifikasjon av vognmateriell 4

6 1. GENERELL INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Finnmark fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere. Vi har åtte videregående skoler, en folkehøgskole, 19 tannklinikker, to bibliotek og en musikkinstitusjon. Virksomhetene er spredd over hele fylket. Det er fylkeskommunens samferdselsavdeling som står ansvarlig for det meste av kollektivtilbudet i fylket, og tilbudet dekkes igjennom anbudsutsatte kontrakter med ulike operatører. Det er i pr. dag ca. 120 busser, 5 ferjer, 1 godsbåt og 7 hurtig-/skyssbåter som sørger for rutetilbudet. 1.2 Overordnet beskrivelse av anskaffelsen Finnmark Fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse på drift av rutetjenester med buss i perioden Kontrakt vil bli inngått med én leverandør. Konkurransen omfatter bussrutetrafikken i hele fylket og er ikke delt inn i undergrupper: Fullstendig oversikt over rutene, ruteopplegg, produksjon, materiellkrav samt trafikk og inntekter i de ulike rutene er nærmere beskrevet i Vedlegg A Bilag 2 - Leveransebeskrivelse. Anskaffelsen baserer seg på prinsippet om nettokontrakt. Vederlaget for tjenesten som skal utføres består av retten til å utnytte tjenesten kommersielt sammen med et tilskudd fra oppdragsgiver. 1.3 Løyve Fylkeskommunen har ansvar for tildeling av løyve for drift av persontransport med motorvogn i rute, jf. Forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy, 3. Tilbyderens tilbud er også å regne som søknad om løyve for drift av rutene i kontraktsperioden. Den tilbyder som blir valgt, vil få rett til offentlig godtgjørelse for drift av de angitte rutene i den aktuelle perioden. 1.4 Fremdriftsplan Oppdragsgiver har utarbeidet følgendefremdriftsplan for gjennomføringen av konkurransen: Kunngjøring: Mandag 15. desember 2014 Tilbudskonferanse: Mandag 19. januar 2015 Tilbudsåpning: Torsdag 5. mars 2015 Evaluering og valg av leverandør: Primo april 2015 Klagefrist: Ultimo april 2015 Kontraktsinngåelse: Medio mai

7 2. KONKURRANSEN 2.1 Generelt Tilbudet skal utarbeides i samsvar med konkurransegrunnlagets føringer. Konkurransegrunnlaget består av dette dokument (Grunndokumentet) og følgende vedlegg: Vedlegg A Kontrakt og generelle kontraktsbestemmelser Bilag 1 Skjema for tilbudsbrev Bilag 2 Leveransebeskrivelse Bilag 3 Prisskjema Bilag 4 Ruteplaner Bilag 5 Rutetraseer og holdeplasser Bilag 6 Veiledende beregnet ruteproduksjon Bilag 7 Krav til transportmateriellet Bilag 8 Takstregulativ og billettpriser Vedlegg B Trafikkstatistikk Vedlegg C Trafikkinntekter Vedlegg D Liste over ansatte hos eksisterende operatør Vedlegg E Formular for sladdet tilbud Vedlegg F Presentasjon av Arctic ICE In Coach Entertainment Vedlegg G Spesifikasjon av vognmateriell 2.2 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN/TED databasene i uke Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen skal gjennomføres ved åpen anbudskonkurranse i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser del I og III. Finnmark fylkeskommune presiserer at det i en åpen anbudskonkurranse ikke er anledning til å forhandle med leverandørene. Det er tilbyderens ansvar og risiko at tilbudet inneholder etterspurt dokumentasjon og tilstrekkelige opplysninger om fortrinn ved tilbyderens tilbudte ytelse. 2.4 Kontrakt Avtaleforholdet reguleres av vedlegg A, Kontrakt og generelle kontraktsvilkår, med tilhørende bilag. Kontrakten anses som akseptert av tilbyderen, med mindre tilbudet inneholder uttrykkelige forbehold. 2.5 Åpning av tilbudene Åpning av tilbudene finner sted i Vadsø og vil bli gjort av to ansatte hos oppdragsgiver. Disse signerer åpningsprotokollen. Tilbyderne gis ikke anledning til å være til stede ved tilbudsåpningen. 6

8 3. TILBYDER 3.1 Hvem kan gi tilbud? Tilbyderen skal enten inneha eller oppfylle kravene til løyve for ervervsmessig persontransport med motorvogn gitt i yrkestransportforskriften (forskrift av 26. mars 2003 nr. 401) 2-9. Tilbyder skal være sertifisert i henhold til ISO Tilbyderens generelle plikter Tilbyderen skal sette seg inn i samtlige dokumenter omfattet av forespørselen og selv sikre at han har mottatt og har tilgang til all relevant informasjon forbundet med forespørselen. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles på e-post til oppdragsgiver så snart som mulig. 3.3 Kostnader ved utarbeidelse av tilbud Tilbyderen bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen. 4. KOMMUNIKASJON/HENVENDELSER 4.1 Kommunikasjon All kommunikasjon mellom tilbyderen og oppdragsgiver i konkurranseperioden skal skje skriftlig per e-post. Alle henvendelser skal rettes til oppdragsgivers kontaktperson med kopi til oppdragsgivers kvalitetssikrer. Oppdragsgivers kontaktperson og -adresser: Navn: E-post: Kopi til: Lars Engerengen Tilbydere skal ikke henvende seg til andre enkeltpersoner hos oppdragsgiver for å tilegne seg informasjon vedrørende anskaffelsen. Kun oppdragsgivers kontaktperson eller den person som oppdragsgiver utpeker, er bemyndiget til å besvare henvendelser relatert til konkurransen. 4.2 Tibyderens kontaktperson Tilbyderen skal i tilbudsbrevet oppgi kontaktperson (med tilhørende adresse, e-postadresse og telefonnummer) for anskaffelsen. Dersom kontaktperson endres, skal oppdragsgiver informeres. Oppdragsgiver tar ikke ansvar for informasjon som ikke når frem fordi oppdragsgiver ikke er gjort kjent med en endring av kontaktperson. 4.3 Spørsmål til konkurransen Tilbyderne gis mulighet til å stille spørsmål under tilbudskonferansen, se punkt

9 Spørsmål til konkurransen kan også sendes oppdragsgivers kontaktperson (se punkt 4.1) fram til ti dager før tilbudsåpning. E-posten merkes med «Tilbud bussdrift Finnmark» i emnefeltet. Spørsmål som stilles etter fristen, kan tilbyderen ikke forvente at blir besvart. Spørsmål fra tilbyderne anonymiseres og besvares samlet ved publikasjon i DOFFIN-basen. Tilbydere som har meldt sin interesse vil bli varslet pr e-post gjennom DOFFIN-systemet. 4.4 Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse 19. januar 2015, hvor tilbyderne får mulighet til å ta opp spørsmål til konkurransegrunnlaget og oppdraget. Tilbydere som har meldt sin interesse vil bli innkalt til tilbudskonferansen med minst to ukers varsel. Tilbudskonferansen vil bli avholdt i Fylkeshuset i Vadsø. Oppdragsgiver vil ikke arrangere befaringer i ruteområdet. 4.5 Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli kunngjort elektronisk i DOFFIN. Tilbydere som har meldt sin interesse vil bli varslet pr e-post gjennom DOFFIN-systemet. 5. KVALIFIKASJONSKRAV 5.1 Generelt Formålet med kvalifikasjonskravene er å fastsette et nedre kvalifikasjonsnivå og hindre at ikke-kvalifiserte virksomheter får anledning til å delta i konkurransen. Dersom ett eller flere kvalifikasjonskrav ikke er tilfredsstilt, vil tilbyderens tilbud ikke bli vurdert nærmere. Hvis tilbyderen har særlige grunner til ikke å kunne fremlegge den etterspurte dokumentasjonen, kan oppdragsgiver kontaktes før tilbudsfristens utløp for å klarlegge om annen dokumentasjon kan aksepteres. Dersom tilbyderen ønsker å godtgjøre at kvalifikasjonskravene oppfylles ved å henvise til kapasiteten i sammenslutninger eller virksomheter som tilbyderen indirekte eller direkte er knyttet til, skal dette fremgå tydelig. I et slikt tilfelle må det dokumenteres at tilbyderen reelt disponerer over disse sammenslutningers eller virksomheters ressurser, for eksempel ved å legge frem en forpliktelseserklæring. 8

10 5.2 Lovpålagte krav Gjelder kun norske tilbydere. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen skal dokumentere at alle forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter er oppfylt. Dokumenteres ved: Norske tilbydere skal legge frem skatteattester for merverdiavgift fra skattefogden (fylkesskattekontoret) og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (blankett RF-1244 fra Skattedirektoratet) i kommunen der tilbyder har sitt hovedkontor. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra frist for innlevering av tilbudet. Dersom tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse Gjelder for samtlige tilbydere, for alt arbeid som skal utføres i Norge: Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen skal innestå for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyderen skal ikke være dømt eller under etterforskning for straffbare forhold. Dokumenteres ved: Signert HMS egenerklæring Signert egenerklæring om vandel 5.3 Organisatorisk og juridisk stilling Gjelder for samtlige tilbydere. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen skal være et lovlig etablert foretak, og stå som eventuelt morselskap i konsern. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende attest fra tilbyderens hjemstat 5.4 Finansiell og økonomisk stilling Gjelder for samtlige tilbydere. Kvalifikasjonskrav: Dokumenteres ved: Tilbyderen skal ha god økonomisk soliditet Årsregnskap med revisoruttalelser for 2012 og Hvis årsregnskap med revisoruttalelser foreligger for 2014 fremlegges dette. Hvis det ikke foreligger, skal foreløpig regn- 9

11 skap for 2014 fremlegges Tilbyderen skal ikke være i akkordforhandlinger eller være begjært konkurs ved tilbudsfrist Signert egenerklæring fra tilbyderen. 5.5 Tekniske kvalifikasjoner Gjelder for samtlige tilbydere. Kvalifikasjonskrav: Tilbyderen skal ha god erfaring fra tilsvarende oppdrag med offentlig personbefordring. Dokumenteres ved: Referanser fra de fem siste offentlige oppdrag om busstransport. Sertifikater og godkjennelser Løyve Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem Tilbyder skal ha et internkontrollsystem Miljøledelse Tilbyder skal vedlegge løyve gitt i henhold til forskrift av 26. mars 2003 nr 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy, eller dokumentasjon som viser at tilbyders kvalifikasjoner er tilstrekkelige til at løyve kan utstedes etter at tildeling er skjedd. Tilbyder skal redegjøre for kvalitetssikringssystemet som vil ligge til grunn for gjennomføring av oppdraget, eventuelt ved kopi av sertifikater utstedt av offentlig kvalitetskontrollinstitusjon. Tilbyder skal redegjøre for internkontrollsystemet som vil ligge til grunn for gjennomføring av oppdraget Tilbyder skal redegjøre for overordnede systemer for miljøledelse 6. ANSATTES RETTIGHETER Valgte leverandør og eventuelle underoperatør(er) er ansvarlig for at oppdraget utføres i samsvar med de forpliktelser overfor ansatte som gjelder for arbeidsgiver i henhold til gjeldende rett. Oppdragsgiver vil for gjennomføring av Oppdraget kreve at valgte leverandør og Underoperatør(er) følger lønns- og arbeidsvilkår for ansatte som direkte arbeider med å oppfylle Kontrakten som minst svarer til en av de gjeldende landsomfattende tariffavtalene. Den valgte leverandøren skal etterleve Yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr. 45. Bl.a. likestiller yrkestransportloven tildeling av en avtale om kollektivtrafikktjenester med en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16, jf. yrkestransportloven 8 annet ledd. Dette gjelder for operativt og administrativt personell som direkte arbeider med å oppfylle Kontrakten. Dette innebærer at arbeidstakere tilsatt hos eksisterende operatør og som 10

12 har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til de aktuelle rutene som blir konkurranseutsatt, har lovfestet rett til overføring av sitt ansettelsesforhold ved skifte av operatør når ny operatør etter konkurransen driver videre med samme type transportmiddel som før konkurransen. Ansatte hos eksisterende operatør har til nå innehatt tjenestebasert ytelsespensjon, dekket av oppdragsgiver. Denne ordningen er vedtatt avsluttet pr. 31.desember 2015, og legges ikke til grunn i ny kontrakt eller i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Oppdragsgiver er ikke part i forholdet mellom eksisterende og ny Operatør og deres ansatte. Oppdragsgiver innhenter opplysninger om ansatte hos eksisterende operatør som er knyttet til de aktuelle rutene, jf. yrkestransportloven 8 tredje ledd. Denne oversikten med opplysninger om blant annet stilling, alder, ansiennitet og lønn vil i anonymisert form utgis til de som melder sin interesse for å delta i konkurransen ca. 14 dager etter kunngjøringen av den.. Oppdragsgiver har ikke ansvar for at denne oversikten er fullstendig og korrekt. Oppdragsgiver videreformidler her informasjon fra nåværende operatører. 7. TILBUDET 7.1 Oppsett av tilbud Tilbudet skal være signert av person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Tilbudet skal bestå av de elementer som er oppført i matrisen under, og organiseres i samme rekkefølge: Bilag: Kommentarer: 1. Tilbudsbrev Skal være signert av bemyndiget person og skal inneholde omtale av eventuelle forbehold/avvik og relevant kontaktinformasjon til tilbyderens kontaktpersoner Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Tilbyderen skal legge frem etterspurt dokumentasjon for oppfyllelse av samtlige kvalifikasjonskrav i avsnitt 5 2. Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelsen er en del av tilbudet. I den grad det er stilt krav om dette, skal tilbyderen legge frem etterspurt dokumentasjon for at kravene i leveransebeskrivelsen er oppfylt. Tilbyderen skal også legge frem sin fremdriftsplan for forberedelse av gjennomføring av leveransen frem til oppstart. 3. Prisskjema Tilbyderen skal fylle ut samtlige punkter i prisskjemaet 4. Ruteopplegg Tilbyderen kan legge frem relevante tegninger og kart 5. Rutetraseer og holdeplasser om tilbyderen finner det nødvendig for å beskrive tilbudet tilstrekkelig 11

13 6. Krav til transportmateriellet I den grad det er stilt krav om dette, skal tilbyderen legge frem etterspurt dokumentasjon for at kravene i materiellbeskrivelsen er oppfylt. 7. Takstregulativ og billettpriser Tilbyder skal akseptere Oppdragsgivers takstsystem og det digital system som benyttes. 8. Miljø Dokumentasjon og beskrivelse på oppfyllelse av miljøkrav Vedlegg E: Sladdet leveransebeskrivelse og prisskjema Sladdet utgave av leveransebeskrivelse og prisskjema som kan offentliggjøres. Sladdet versjon skal leveres elektronisk. 7.2 Tilbud på deler av leveransen Tilbudet skal gjelde den produksjon som er angitt i leveransebeskrivelsen. Anbudet er ikke delt inn i delpakker. 7.3 Forbehold, avvik mm Forbehold og avvik i tilbudet vil kunne føre til avvisning. Eventuelle forbehold og avvik skal fremgå klart av tilbudet, og være presist og entydig beskrevet i et eget vedlegg, slik at oppdragsgiver kan vurdere forbeholdene/avvikene uten kontakt med tilbyderen. Hvis tilbudet ikke inneholder en klar og entydig beskrivelse, kan konsekvensen bli at tilbudet må avvises. En annen mulig konsekvens er at avviket/forbeholdet ikke kan påberopes ved gjennomføringen av leveransen. Eventuelle forbehold og avvik skal så vidt mulig prissettes. Forbehold eller avvik som ikke er prissatt, vil om mulig bli kostnads- eller skjønnsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med evaluering av tilbud. Tilbyderens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning. 7.4 Språk Samtlige dokumenter og annen kommunikasjon knyttet til anbudet skal være på norsk. Det er adgang til å levere vedlegg/dokumentasjon på engelsk, svensk eller dansk der hvor tilsvarende dokumentasjon ikke finnes på norsk. Vedlegg på øvrige språk skal følges av autorisert oversettelse til ett av de tillatte språk, fortrinnsvis norsk. 7.5 Format og antall kopier av tilbudet Tilbudet skal leveres i 1 original innsatt i perm, samt en papirkopi. I tillegg skal det leveres 1 komplett, digital versjon på minnepinne. Ved avvik mellom eksemplarene vil original i papirversjon i perm gjelde. 12

14 7.6 Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen torsdag den 5. mars 2015 kl Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på leveringsadressen før tilbudsfristen utløp. Ved postforsendelse er det tilbyderens ansvar at tilbudet kommer frem innen fristens utløp. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 7.7 Leveringsadresse og merking av tilbud Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse. Det innebærer at forsendelsen skal være fysisk lukket med tape/lim. Tilbudet skal videre leveres i anonymisert forsendelse. Det innebærer at forsendelsen ikke må gi opplysninger om avsenderens identitet. Tilbud som ikke er sendt i anonymisert og i lukket forsendelse, vil bli avvist. Tilbudet merkes Anbud nr.: Konfidensielt «Åpnes kun av adressaten» Tilbud som ikke er merket på riktig måte, vil bli avvist. Tilbudet skal sendes eller leveres ved oppmøte til: Finnmark Fylkeskommune Fylkeshuset, 9815 Vadsø Att: Lars Engerengen Tilbud som er mottatt for sent, vil bli avvist. Forsinkelser ved postgangen er leverandørens risiko. Tilbud som sendes på e-post blir avvist. 7.8 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i fire måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. 7.9 Offentlighet og innsyn Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet inntil valg av tilbud er bestemt. Ved eventuelle begjæringer om innsyn etter dette tidspunkt vil oppdragsgiver vurdere hvilke av opplysningene i det sladdede tilbudet som er forretningshemmeligheter og således unntatt offentlighet. Tilbyderen som har inngitt det aktuelle tilbudet, vil bli kontaktet i denne forbindelse. 8. TILDELINGSKRITERIER 8.1 Valg av tilbud Tilbyderen skal gi tilbud på hele trafikkområdet samlet. Prisnivået i tilbudet skal være per 4. kvartal

15 De innkomne tilbudene vil bli evaluert, og kontrakt vil bli tildelt det tilbudet som er økonomisk mest fordelaktig for Oppdragsgiveren. Følgende tildelingskriterier som her er angitt med innbyrdes vekting, vil bli lagt til grunn: Kriterium Dokumenteres ved Vekt 1 Pris Pris på konkurransegrunnlagets minimumsbeskrivelse 80 % 2 Miljø Tilbyder skal her bekrefte utslipps- og forbrukstall 20 % 8.2 Pris 80% Vedlegg A Bilag 3 Prisskjema skal fylles ut Hvis tilbyderen krever vederlag utover det som fremgår av prisskjemaet, skal vederlagskravet presenteres på en entydig måte ved tilførsel i prisskjemaet. I slike tilfeller er det tilbyderens risiko at tilleggskravene gjør prisene sammenlignbare med prisene i tilbud hvor kun prisskjemaet er utfylt. 8.3 Miljø 20% I evalueringen av tildelingskriteriet miljø brukes karakterskala fra 0 til 10 der karakteren 0 er dårligst og karakteren 10 er best. Uttellingen på dette tildelingskriteriet vil avhenge av i hvilken grad tilbudte betingelser er dokumentert/beskrevet og er bedre enn satte minimumsstandarder: Miljøkravene vil telle som 20 % av den totale evalueringen. Krav nr. Krav Max 100 poeng = 20 % av evaluering. 1 CO 2 -utslipp max 50 poeng 2 NO X -utslipp max 50 poeng Hvis det tilbys bussmateriell som kan benytte alternative drivstoff, skal tilbyder klart og entydig presentere pris og utslippsdata for disse alternativene. 9. AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn (FOA 13-1). 14

16 Avtale om kjøp av busstjenester i Finnmark mellom Finnmark fylkeskommune (Oppdragsgiver) og [ ] (Leverandør)

17 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER Kontraktsdokumenter og tolkningsregler Avtaleperiode Overdragelse Samarbeids- og lojalitetsplikt Partenes representanter/kontaktpersoner Generelle regler om varsling Møter Fare for øyeblikkelig skade Forholdet til andre operatører LEVERANDØRENS/LØYVEHAVERS YTELSER OG PLIKTER Oppdraget kvalitet Skade på infrastruktur Lover, forskrifter mv Oppbevaring av lover, forskrifter mv Oppstart Oppdragsgivers rett til å føre kontroll og Leverandørens opplysningsplikt Varsling ved avvik og driftsuregelmessigheter Opprydding Informasjon til trafikantene Regularitet Bruk av kontraktsmedhjelpere Virkning av Oppdragsgivers kontroll Sikkerhetsstillelse Ansvar og forsikring Virksomhetsoverdragelse OPPDRAGSGIVERS YTELSER OG PLIKTER Pris Vederlagsberegningen Regulering av vederlaget Gebyrer og avgifter Utbetaling av vederlag Avregning ENDRINGER Oppdragsgivers rett til å foreta endringer av oppdraget Leverandørens forslag til endringer...11

18 4.3 Utformingen av endringsordre Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring, Leverandørens plikt til å varsle når han mener en endring foreligger og Oppdragsgivers svar Leverandørens utførelsesplikt Justering av vederlaget Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD Leverandørens kontraktsbrudd Reklamasjon Retting av forholdet Standardisert prisavslag/gebyr for avganger som ikke er gjennomført mv Prisavslag og erstatning Forsinket oppstart Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd Trafikkstatistikk og regnskaper Krav mot Leverandørens underleverandører mm OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSBRUDD Erstatning Innstilling av leveransene FORCE MAJEURE OPPHØR AV KONTRAKTSFORPLIKTELSENE Avbestilling Heving ved Leverandørens mislighold Heving ved Oppdragsgivers mislighold Registrering ved heving Heving på grunn av konkurs eller insolvens hos Leverandøren Bortfall av løyve TVISTER Minnelige løsninger Verneting...18

19 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler Leverandøren er tildelt kontrakt i medhold av sitt tilbud. Følgende dokumenter inngår i kontrakten: a) Undertegnet avtale (dette dokumentet) b) Leverandørens tilbud med vedlegg c) Konkurransegrunnlag med vedlegg, herunder spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. Ved motstrid går nærværende dokument og konkurransegrunnlaget med tilhørende bilag foran leverandørens tilbud, med mindre leverandørens avvik eller forbehold fremgår klart og utvetydig av tilbudet. Endringer, herunder endringer foretatt i medhold av punkt 4, skal nummereres fortløpende og inngå i et eget bilag til kontrakten. 1.2 Avtaleperiode Avtalen er bindende fra det tidspunktet den er signert av begge parter. Avtaleperioden, altså den perioden hvor det skal leveres tjenester under avtalen, er fra 1. januar 2016 til og med 31. desember Ved enighet partene imellom, kan avtalen forlenges ett år av gangen på samme vilkår. Slik forlengelse kan skje tre ganger. 1.3 Overdragelse Leverandøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Oppdragsgiver velger fritt om samtykke i tilfelle skal gis. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten begrunnet i endringer i det offentliges organisering. 1.4 Samarbeids- og lojalitetsplikt Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten. 1.5 Partenes representanter/kontaktpersoner Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål vedrørende kontraktsforholdet. Representanten skal ha slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne at kontrakten kan gjennomføres uten unødig opphold.

20 Ved oppstart av avtalen skal partenes representanter være følgende: for Oppdragsgiver: for Leverandør: Navn: Lars H. Engerengen Stilling: Rådgiver Telefonnummer: E-postadresse: Navn: Stilling: Telefonnummer: E-postadresse: Endring av kontaktperson skal varsles skriftlig til medkontrahenten. 1.6 Generelle regler om varsling Varsler og krav etter kontrakten skal gis skriftlig til partenes representanter eller til andre avtalte adresser. Varsel sendt til representantenes eller avtalte e-postadresser regnes som skriftlig. 1.7 Møter For på best mulig måte å legge til rette for oppstart av rutene, skal det raskt etter undertegning av kontrakt avholdes et oppstartsmøte mellom oppdragsgiver og Leverandør. I oppstartsmøtet skal også rutiner og struktur for kommende møter være tema. Etter kontraktsoppstart skal det holdes driftsmøter hver tredje måned. Med mindre annet er avtalt, skal driftsmøtene holdes i Oppdragsgivers lokaler i Vadsø. Temaer på møtene skal blant annet være sikkerhet, trafikkstatus (punktlighet, regularitet m.m.), statistikk, driftsavvik og HMS. Én gang i året skal man i driftsmøtet evaluere avsluttet kontraktsår. Videre skal man forsøke å blir enige om eventuelle justeringer for kommende periode. I tillegg kan hver av partene, ved behov, innkalle den andre parten til møter vedrørende avtaleforholdet. Hvis Oppdragsgiver finner det nødvendig, kan Oppdragsgiver kreve at det avholdes jevnlige møter. Oppdragsgiver skal føre referat fra møter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremsettes uten ugrunnet opphold. 1.8 Fare for øyeblikkelig skade Foreligger det fare for øyeblikkelig skade på person, eiendom eller miljø som krever umiddelbare tiltak, er begge parter forpliktet til å ta nødvendige forholdsregler for å hindre eller begrense skade. Dette gjelder selv om den annen part ikke kan varsles. Den part som har risikoen for en skade plikter å bære kostnadene med å utbedre denne, og skal eventuelt betale de nødvendige merkostnader den annen part eventuelt har hatt. 1.9 Forholdet til andre operatører Denne kontrakten gir ikke Leverandøren enerett til kontraktkjøring for Oppdragsgiver i ruteområdet. Det kan eksempelvis bli aktuelt å innføre såkalt bestillings-/flexxtransport.

21 2 LEVERANDØRENS/LØYVEHAVERS YTELSER OG PLIKTER 2.1 Oppdraget kvalitet Oppdraget skal utføres fagmessig, aktsomt og i henhold til de krav som er angitt i kontrakten med bilag. I den grad det i kontrakten ikke er oppstilt eksplisitte kvalitetskrav til materiell og utførelse, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende materiell og tjenester. Leverandøren skal legge særlig vekt på sikkerhet, og gjennomføre sitt oppdrag på en slik måte at det ikke oppstår skade eller fare for skade på person, eiendom eller oppdragsgivers renommé. 2.2 Skade på infrastruktur Leverandøren har ansvar for eventuelle skader han påfører infrastruktur i forbindelse oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. 2.3 Lover, forskrifter mv. Leverandøren skal utføre tjenesten i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, offentlige forskrifter og vedtak. Dette innebærer blant annet følgende: - Leverandøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. - Leverandøren skal oppfylle alle øvrige relevante krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. - Leverandøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av oppdraget. Enhver kostnad forbundet med dette punktet skal dekkes av Leverandør, med mindre annet er spesielt avtalt. 2.4 Oppbevaring av lover, forskrifter mv. Leverandøren skal oppbevare minst ett eksemplar av de lover, forskrifter og andre dokumenter som det er henvist til i kontraktsdokumentene og som regulerer driften. 2.5 Oppstart I perioden etter kontraktsinngåelsen og frem til oppstartdato skal Leverandøren utføre de forberedelser til oppstart som er pålagt av Oppdragsgiver. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstartsforberedelsene eller oppstartdato. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Leverandøren frem til oppstartdato. 2.6 Oppdragsgivers rett til å føre kontroll og Leverandørens opplysningsplikt Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å føre slik kontroll med materiell og utførelse som han finner nødvendig, og kan kreve innsyn i aktuell dokumentasjon og inspisere/kontrollere bus-

22 sene. Blir han oppmerksom på at materiell eller utførelse er i strid med kontrakten, skal han straks melde fra om dette til Leverandøren. Oppdragsgiver skal få mulighet for kontroll av bussenes utforming og tekniske spesifikasjoner før bestilling, samt før de settes i drift. Senest 14 kalenderdager før oppstart av driften, skal Oppdragsgiver kunne kontrollere at bussmateriellet tilfredsstiller de kontraktfestede kravene. Videre skal Oppdragsgiver, på forespørsel, holdes orientert om Leverandørens prosess frem mot driftssetting av tjenestene. Dette gjelder blant annet informasjon om tjenesteplanlegging og eventuell bygging av materiell. Oppdragsgiver kan kontrollere at korrekt billettinnkreving blir gjennomført både med egne eller innleide kontrollører og ved automatisk telleutstyr. Leverandøren plikter å gi Oppdragsgiver nødvendige opplysninger for bedømmelse av utførelse av tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve fremlagt nødvendig dokumentasjon for å vurdere tilstand og standard på bussene, samt materiellet for øvrig. Leverandøren skal på forlangende kunne godtgjøre at materiellet tilfredsstiller kontraktens krav. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Leverandøren utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendige for å kontrollere utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver skal også ha krav på innsyn i all informasjon om inntekter Leverandøren oppebærer fra kontraktsforholdet. 2.7 Varsling ved avvik og driftsuregelmessigheter Leverandør skal varsle oppdragsgiver når det oppstår avvik i ruteproduksjonen som har vesentlige konsekvenser for trafikantene eller oppdragsgiver som ansvarlig for sambandet. Slik varsling skal skje i henhold til rutiner som leverandør og oppdragsgiver etablerer ved inngåelse av kontrakt. Ved uforutsette driftsavbrudd som skyldes tekniske eller operative forhold, skal leverandør umiddelbart, og senest innen én time etter at situasjonen oppstod, sette inn reservekapasitet. Det økonomiske ansvaret for å holde (eventuell å leie inn) reservekapasitet påhviler leverandøren. I det omfang det ikke settes inn reservekapasitet ved driftsavbrudd, reduseres godtgjørelsen fra Oppdragsgiver i henhold til oppgitt liste over prisavslag/gebyrer. Leverandør skal føre logg over gjennomførte og ikke gjennomførte turer, og skal i Oppdragsgivers database månedlig føre oversikt over regularitet og punktlighet. 2.8 Opprydding Leverandøren er ansvarlig for god orden ombord i bussene, på holdeplasser, publikumsområder, depoter og andre områder Leverandøren disponerer i forbindelse med oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver, etter skriftlig varsel, iverksette slik opprydding for Leverandørens regning. Hvis tvingende hensyn gjør det nødvendig, og det er klart at Leverandøren ikke kan foreta oppryddingen så snart som nødvendig, kan Oppdragsgiver iverksette opprydding uten slikt varsel.

23 2.9 Informasjon til trafikantene Leverandøren plikter å gi trafikanter informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter, driftsavbrudd m.m. på en tilfredsstillende måte, og i henhold til konkurransegrunnlagets leveransebeskrivelse (vedlegg A bilag 2). Leverandøren plikter å varsle om endringer etter rutiner fastsatt av Oppdragsgiver Regularitet Leverandøren har plikt til å utføre ruteplanen i henhold til kontrakt, nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget med vedlegg. Avvik fra oppsatt ruteplan, behandles etter bestemmelsene i punktet om kontraktsbrudd Bruk av kontraktsmedhjelpere Ved Leverandørens bruk av underleverandør, er det naturligvis fremdeles hovedleverandør som er Oppdragsgivers kontraktspart, og som svarer for alle forhold både for hoved- og underleverandør. Før kontrakt med underleverandør inngås, skal Leverandøren underrette Oppdragsgiver om hvilke deler han vil la utføre ved underleverandør, og om hvilke underleverandører han vil bruke. Hvis Oppdragsgiver har saklig grunn til det, kan Oppdragsgiver nekte å godta Leverandørens valg av underleverandør Virkning av Oppdragsgivers kontroll Er Leverandørens utførelse i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at den er utført under Oppdragsgiverens kontroll med den konsekvens at risikoen er overført til Oppdragsgiver Sikkerhetsstillelse Leverandøren skal for egen regning stille sikkerhet i form av en påkravsgaranti fra bank eller annen norsk eller EØS-basert kredittinstitusjon overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine forpliktelser under kontrakten, herunder forsinkelsesrenter, krav ved mislighold og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien skal blant annet dekke eventuelle skader på og/eller tap av utstyr utlånt fra Oppdragsgiver. Garantiens økonomiske ramme skal tilsvare 20 % av kontraktsfestet årlig godtgjørelse fra Oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse. Garantisten skal være bank eller annen norsk eller EØS-basert kredittinstitusjon med rating angitt av et høyt anerkjent internasjonalt kredittratingbyrå, og garantisten skal være forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver. Garantien skal gjelde fra kontraktsinngåelsen til seks måneder etter avtalt utløpsdato for kontrakten. Oppdragsgiver skal motta garantien fra garantisten senest 30 kalenderdager etter kontraktsignering. Garantien blir effektiv først når kontrakten er undertegnet av begge parter.

24 2.14 Ansvar og forsikring Ved oppfyllelse av kontrakten er Leverandøren ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for skader på Leverandørens materiell. Påfører Leverandøren skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Leverandøren det fulle ansvar for dette. Leverandøren skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse, herunder økonomiske tap påført som følge av søksmål og/eller dom mot Oppdragsgiver. Medfører oppfyllelsen av kontrakten skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av kontrakten, er Leverandøren erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Leverandøren skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelsen. Oppdragsgiver skal motta kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring blir tegnet og er gyldig Virksomhetsoverdragelse Leverandøren er pliktig til å avgi den informasjon om ansattes lønns- og ansettelsesforhold som oppdragsgiver forlanger for å ivareta informasjonsbehovet knyttet til virksomhetsoverdragelser ved senere anbud. 3 OPPDRAGSGIVERS YTELSER OG PLIKTER 3.1 Pris Prisen følger av leverandørens utfylte prisskjema. (Prisskjemaet er inntatt i Konkurransegrunnlaget vedlegg A bilag 3). 3.2 Vederlagsberegningen Det årlige vederlaget fremkommer i den valgte leverandørens tilbud som krav om godtgjørelse på årsbasis, beregnet på basis av forventet, gjennomsnittlig kostnads- og inntektsnivå i 4. kvartal For første driftsår 2016 skal kostnadsdelen av godtgjørelsen justeres i henhold til endringen i Statistisk Sentralbyrås (SSB) Kostnadsindeks for buss 1. kvartal 2010=100 Totalindeksen fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 (Dersom oppdatert kostnadsindeks for 3. kvartal 2015 ikke skulle være tilgjengelig på tidspunktet for oppstart av kontrakt, benyttes verdiene fra kvartalet før, med etterregning når endelig indeksverdi for 3. kvartal 2015 foreligger). Inntektene skal reguleres med gjennomsnittlig, prosentvis endring i takstregulativet for bussreiser i Finnmark fra 2014 til 2016.

25 3.3 Regulering av vederlaget Forventede kostnader inntekter og dermed det årlige vederlaget skal deretter reguleres årlig slik: Kostnadsdelen av godtgjørelsen skal reguleres i henhold til den prosentvise endringen i SSBs gjennomsnittlige kostnadsindeks for buss 3. kvartal to år før, til 3. kvartal året før driftsåret. (Dersom oppdatert kostnadsindeks ikke skulle være tilgjengelig på tidspunktet for oppstart av kontrakt, benyttes verdiene fra kvartalet før, med etterregning når endelig indeksverdi for 3. kvartal foreligger). Inntektene justeres med 95 % av den gjennomsnittlige, prosentvise endringen i takstregulativet for bussreiser i Finnmark i samme periode. 3.4 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utførelse av tjenesteleveransene skal betales av Leverandøren. Kostnadene ved disse forutsettes inkludert i de årlige kontraktbeløpene, og gir ikke grunnlag for annen regulering enn den som følger av punktet regulering av vederlaget. 3.5 Utbetaling av vederlag Oppdragsgiver vil utbetale 1/12 av årlig (regulert) godtgjørelse etterskuddsvis den 30. hver måned, basert på rapportert faktisk produksjon fratrukket gebyr for uregelmessigheter den foregående måned i henhold til kreditnotaer for dette. Unntak er første to driftsmåneder etter ruteoppstart, som vil bli utbetalt à konto, basert på planlagt produksjon og leverandørens tilbud, fremregnet til 2016 etter bestemmelsene om slik fremregning. Eventuelle avvik i produksjonen for de to driftsmånedene avregnes/justeres i forbindelse med utbetaling for tredje driftsmåned. Utbetaling skjer første gang 30. januar Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 3.6 Avregning Med bakgrunn i publisert kostnadsindeks, eventuelle produksjonsendringer i driftsåret, takstendringer, gebyrer m.v., utarbeider Oppdragsgiver en endelig avregning for foregående driftsår innen 15. mars det påfølgende år. Avregningen skjer første gang mars Siste avregning skal sendes inn mars ENDRINGER 4.1 Oppdragsgivers rett til å foreta endringer av oppdraget Oppdraget kan være preget av svingninger, og Leverandøren må påregne endringer i kontraktsperioden, eksempelvis som følge av endret fremkommelighet, endring i befolkningsmønster, budsjettsvingninger eller etablering nye skoler. Oppdragsgiver kan ved endringsordre pålegge Leverandøren endringer i kontraktutførelsen og kreve endringer i vederlaget. Endringer må stå i sammenheng med det kontrakten gjelder og ikke være av vesentlig annen art. Endringer kan gå ut på at Leverandøren skal yte noe i tillegg til eller istedenfor det avtalte, at deler av ytelsen skal utgå, eller at ytelsens karakter, kvalitet

26 m.v. skal endres. Slike endringer kan tenkes å påvirke hvilket materiell som må anvendes i forbindelse med leveransene. En endring kan blant annet gå ut på: - permanent eller midlertidig endring av ruteplan og antall turer - endring av rutestrekninger - opprettelse og innstilling av ruter - midlertidig omdirigering av hensyn til trafikkavviklingen ved vegarbeid, ras, rasfare og lignende - endring i antall og type bussmateriell, sjåførbehov, hastighet og andre innsatsfaktorer, herunder posisjonskjøring - overgang til såkalt bestillings-/flexxtransport Reduksjon utover 20 % (altså som medfører mer enn 20 % reduksjon av Leverandørens vederlag fra Oppdragsgiver), er å anse som avbestilling. 4.2 Leverandørens forslag til endringer Leverandøren skal følge utviklingen i reisebehov og trafikkmønster og eventuelt foreslå endringer/tilpasninger i rutenettet, herunder også følge opp endringer i annet kollektivtilbud i området og samarbeide med andre aktører om dette. Leverandør skal følge opp endringer i skoletilbudet (spesielt lovpålagt skoleskyss) og eventuelle andre forhold som kan påvirke ruteproduksjonen. Leverandør skal til enhver tid holde Oppdragsgiver orientert om slike forhold. Forslag om ruteendringer fra Leverandørens side skal være begrunnet og fremlegges for Oppdragsgivers godkjenning. Leverandør kan ikke gjennomføre endringene uten at Oppdragsgiver har godkjent endringen. Alle ruteendringer skjer på datoer godkjent av oppdragsgiver normalt siste helg i april eller første helg i november. 4.3 Utformingen av endringsordre En endringsordre skal være skriftlig og gi klar beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre skal sendes fra Oppdragsgivers representant til Leverandørens representant i så god tid som mulig før endringen skal gjennomføres. 4.4 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring, Leverandørens plikt til å varsle når han mener en endring foreligger og Oppdragsgivers svar Dersom Leverandøren mener at instruks, pålegg eller lignende fra Oppdragsgiver i realiteten utgjør en endring, uten at Oppdragsgiver har gitt skriftlig endringsordre, skal Leverandøren skriftlig kreve at det utstedes en slik endringsordre.

27 Dersom Leverandøren ikke fremmer et krav om utstedelse av endringsordre uten ugrunnet opphold etter at han har forstått eller burde ha forstått at det foreligger et forhold som utgjør en endring, taper han retten til å gjøre gjeldende at forholdet skal anses som en endring. Når Oppdragsgiver mottar varsel, skal han innen rimelig tid enten; utstede endringsordre, eller skriftlig gi et begrunnet svar på hvorfor forholdet ikke utgjør en endring Dersom Oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid, anses forholdet som en endring som kan gi grunnlag for justering av vederlaget. Hvis Leverandøren mottar avslag på sitt krav, må han, for ikke å miste eventuelle krav, innen seks måneder ha bragt tvisten inn for domstolen. Før det gjøres, skal partene ha forsøkt å løse saken ved minnelighet. Selv om det foreligger tvist, har Leverandøren plikt til å utføre det som er pålagt mot sikkerhet fra Oppdragsgiver. 4.5 Leverandørens utførelsesplikt Når Leverandøren mottar en endringsordre, blir han forpliktet til å utføre tjenesten i samsvar med endringen. Endringen skal iverksettes så snart som mulig eller innen den frist Oppdragsgiver har satt. Dette gjelder selv om partene er uenige om eller i hvilken grad vederlaget skal justeres som følge av endringen. Oppdragsgiver kan bestemme at Leverandøren skal utsette igangsettelse av endring i oppdraget inntil Oppdragsgiver har godkjent Leverandørens vederlagsjustering. Leverandøren har ellers plikt til å utføre tjenesten i tråd med Oppdragsgivers forutsetninger/krav slik det fremkommer i instruks, pålegg og lignende gitt av Oppdragsgivers representant. Dette gjelder selv om partene er uenige om hvorvidt forholdet utgjør en endring eller i hvilken grad vederlaget skal justeres som følge av en endring. Leverandøren skal med rimelige midler begrense og forebygge eventuelle kostnader ved endringen. 4.6 Justering av vederlaget Dersom endringen påfører Leverandøren merarbeid eller merkostnad, har Leverandøren krav på justering av vederlaget, forutsatt at det er gitt varsel om dette uten ugrunnet opphold eller i henhold til gitte frister. Forskyvning i ruter innenfor første og siste tur i ruteplan gir ikke grunnlag for regulering av kontraktsbeløpet/vederlaget. Endringer som innebærer en reduksjon, gir Oppdragsgiver et forholdsmessig krav på reduksjon av vederlaget. Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller når Leverandøren har gitt varsel etter ovennevnte rutiner, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiver om sin oppfatning av hvilken virkning endringen skal ha på vederlaget. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren forsto eller burde ha forstått at endringen ville få konsekvenser for vederlaget. Straks det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av vederlagsjusteringen, skal Leverandøren skriftlig spesifisere og begrunne sitt pristilbud på endringsarbeidene. Beregningen skal

28 baseres på kontraktens prisnivå. Dersom det ikke foreligger sammenlignbare priser i kontrakten, skal Leverandørens prising fastsettes ut fra gjengs pris. Økning/reduksjon i produksjon innenfor tidsrommet mellom klokken 06:00 til 23:00 skal kompenseres/reduseres etter følgende formel: Regulert brutto godtgjørelse for kontraktsåret / Inngangsverdi budsjettert ruteproduksjon (km) for kontraktsåret) x produksjonsendring i km x 0,85 = Endring i godtgjørelse Dersom Leverandøren ikke har varslet i henhold til foregående ledd, har han bare krav på slik justering av vederlaget som Oppdragsgiver måtte forstå at endringen ville føre til. Oppdragsgiver skal akseptere eller avslå tilbudet uten ugrunnet opphold. 4.7 Varsel om endringers konsekvenser for oppstartstidspunktet Dersom Leverandøren ikke har varslet etter denne bestemmelsen, taper han retten til å påberope at forsinkelsen skyldes forhold Oppdragsgiver har risikoen for. Etter at Oppdragsgiver har gitt endringsordre, eller når Leverandøren har gitt varsel, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiver dersom oppstart av hele eller deler av tjenesten vil bli forsinket som følge av endringen. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at Leverandøren har blitt klar over eller burde ha blitt klar over at endringen vil kunne føre til forsinket oppstart. Varsel skal også gis der en endring fører til at innsetting av det bussmateriell som er forutsatt i kontrakten blir forsinket. Dette gjelder selv om Leverandøren kan starte opp driften i rett tid med annet materiell. 5 LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD 5.1 Leverandørens kontraktsbrudd Det foreligger kontraktsbrudd dersom kontraktarbeidet ikke blir utført i samsvar med de krav som er gitt i kontrakten, og dette ikke skyldes forhold Oppdragsgiver svarer for eller force majeure. 5.2 Reklamasjon Ved kontraktsbrudd skal Oppdragsgiver reklamere innen rimelig tid fra han oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet. Manglende reklamasjon har ikke betydning for Oppdragsgivers krav på at Leverandøren innretter seg i henhold til kontrakten i fremtiden. Det fratar heller ikke Oppdragsgiver rett til prisavslag/gebyr/erstatning for fremtidige forhold. 5.3 Retting av forholdet Dersom det foreligger kontraktbrudd, plikter Leverandøren å rette forholdet og innrette sitt arbeid i samsvar med kontraktens krav. Hvis det er tale om mangler som påvirker tjenestele-

29 veransene, skal rettingen skje så snart som mulig. Hvis det er tale om en mangel hvor retting kan utstå noe i tid, skal Oppdragsgiver sette en rimelig frist for utbedring. Hvis retting ikke skjer i tråd med forrige ledd, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren betaler de nødvendige kostnadene til utbedring foretatt av andre. Oppdragsgiver skal varsle Leverandøren før retting settes bort til andre. Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn Leverandøren har anledning til, kan retting settes bort til andre uten varsel. Dersom reservemateriell ikke er satt inn som forutsatt i leveransebeskrivelsen, forbeholder Oppdragsgiver seg rett til umiddelbart å sette inn alternativt materiell, og belaste Leverandøren med omkostningene som følge av dette. 5.4 Standardisert prisavslag/gebyr for avganger som ikke er gjennomført mv. Avganger som ikke gjennomføres eller som blir forsinket i henhold til ruteplanen, gir grunnlag for trekk i vederlaget. Dette gjelder med mindre avbrudd og forsinkelser skyldes force majeure eller forhold Oppdragsgiver svarer for. Beror regularitetsavviket på Leverandørens underleverandør, er Leverandøren fri for ansvar bare dersom også underleverandøren ville ha vært fritatt etter reglene i avsnittet over. Oppdragsgiver har følgende trekksatser ved uregelmessigheter mv. i produksjonen: Rute innstilt NOK Innstilling av ruter uten å informere om dette NOK Rute forsinket mer enn 15 minutter NOK Rute gikk mer enn 2 minutter før oppsatt ruteavgang NOK Avdekkede forhold ved inspeksjon/renhold NOK Ikke gitt kundeinfo. ved omlegging av ruter NOK Kreditnota for prisavslag/trekk skal sendes fra Leverandør til Oppdragsgiver for den enkelte perioden (månedsvis), basert på innrapportert produksjon og oppståtte situasjoner, så som ruteinspeksjoner m.m. 5.5 Prisavslag og erstatning De standardiserte trekksatsene i punkt 5.4 gjelder uavhengig av om Oppdragsgiver kan godtgjøre noen verdireduksjon eller besparelser hos Leverandøren. Dersom Leverandøren ikke har utført oppdraget eller deler av det på en kontraktmessig måte, kan Oppdragsgiver kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon i tjenestens verdi som kontraktbruddet medfører. Prisavslaget skal minst settes til den besparelsen Leverandøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktmessig. Således skal Oppdragsgiver kunne kreve kompensasjon utover standardsatsene i punkt 5.4 i tilfeller der verdireduksjon hos Oppdragsgiver eller besparelser hos Leverandøren kan dokumenteres. Manglende innsetting av reservemateriell vil også kunne gi grunnlag for prisavslag. Videre kan Oppdragsgiver kreve eventuelle tap erstattet i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler.

30 5.6 Forsinket oppstart Leverandøren skal varsle Oppdragsgiver så snart som mulig dersom han ser at driften ikke kan starte opp som forutsatt. Dersom hele eller deler av driften ikke kan starte til rett tid med det materiellet som er fastsatt i kontrakten, skal Leverandøren sørge for å utføre tjenesten med alternativt materiell. Oppdragsgiver kan kreve prisavslag i den grad materiellet avviker fra det kontraktfestede. Videre gjelder gebyrsatsene fastsatt i punkt 5.4 inntil forsinkelsen opphører. Dersom Leverandøren ikke setter inn alternativt materiell eller materiellet avviker vesentlig fra kapasitetskravene fastsatt i kontrakten, kan Oppdragsgiver la andre operatører utføre den manglende delen av tjenesten. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for kostnadene ved dette. 5.7 Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd Er det påløpt erstatning eller prisavslag, eller har Oppdragsgiver andre krav som følge av kontraktsbrudd ved Leverandørens ytelse, kan Oppdragsgiveren holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til å få dekket sine krav. For øvrig plikter Oppdragsgiveren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister. 5.8 Trafikkstatistikk og regnskaper Dersom Leverandøren ikke rapporterer trafikkstatistikk og/eller regnskaper i henhold til leveransebeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget vedlegg A bilag 2), skal forholdet rettes. Hvis denne typen kontraktsbrudd skjer, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling inntil forholdet er rettet opp. Oppdragsgiver kan likevel ikke holde igjen et beløp som er uforholdsmessig stort i forhold til det kontraktbruddet forholdet representerer. 5.9 Krav mot Leverandørens underleverandører mm. Oppdragsgiver har rett til å benytte de krav Leverandøren har mot sine underleverandører eller tidligere salgsledd som følge av deres kontraktbrudd direkte overfor disse. Underleverandør og tidligere salgsledd har rett til å motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende rett. Oppdragsgiver kan bare gjøre slikt krav gjeldende såfremt kravet først er rettet mot Leverandøren, og denne ikke har betalt ved forfall. Oppdragsgivers krav mot Leverandøren faller bort i den grad oppgjør fra underleverandør og andre gir dekning for kravet. Leverandøren skal varsle sine underleverandører om Oppdragsgivers rett etter dette punkt.

31 6 OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSBRUDD 6.1 Erstatning I den grad det følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, kan Leverandøren kreve erstatning for direkte tap han er påført som følge av Oppdragsgivers kontraktsbrudd. 6.2 Innstilling av leveransene Leverandøren skal ikke ha rett til å innstille tjenesteleveransene ved påstått betalingsmislighold fra Oppdragsgivers side. Bakgrunnen er at det ikke kan være tvil om at Oppdragsgiver vil være i stand til å gjøre opp for seg dersom det blir klart at Leverandøren har rett på den omstridte betalingen. 7 FORCE MAJEURE Det foreligger force majeure når en av partene er forhindret fra å oppfylle kontrakten på grunn av ekstraordinære forhold, så som krig, terror, ekstraordinære værforhold (hva som er ekstraordinære værforhold skal ses i lys av hva som er ordinære værforhold der tjenesten leveres) og offentlige påbud og forbud. Opplistingen er ikke uttømmende, men skal være veiledende for hvilke forhold som kan anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av, anses ikke som force majeure. Plutselig teknisk svikt på materiell og/eller mannskapsmangel ved oppstart av rute, omfattes eksempelvis ikke av force majeure. Hvis en part ikke oppfyller kontrakten som følge av force majeure, skal den manglede oppfyllelsen ikke anses som kontraktbrudd. Ved force majeure skal den berørte Parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen Part om: - antatt varighet og omfang - årsaken til oppfyllelseshindringen - tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure-situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, for eksempel besørge alternativ transport. Oppdragsgiver skal forhåndsgodkjenne slike tiltak. Leverandøren har rett til godtgjørelse slike tiltak, fratrukket den besparelsen tiltaket medfører for Leverandøren. En part har rett til heving av kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av hele kontrakten eller en ikke uvesentlig del av kontrakten hindres eller forsinkes i mer enn seks måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av kontrakten rammes av en force majeurebegivenhet som medfører at kontrakten bare delvis kan oppfylles. Den delen av kontrakten som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i godtgjørelsen til Leverandøren.

32 8 OPPHØR AV KONTRAKTSFORPLIKTELSENE 8.1 Avbestilling Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet. Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig. Ved avbestilling har Leverandøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen. Erstatningen fastsettes til den såkalte positive kontraktinteressen, som innebærer full tapsdekning, herunder tapt fortjeneste, med fradrag for sparte utgifter. Inntil 20 % netto reduksjon i tråd med punkt 4 er ikke å anse som en avbestilling, men skal behandles som endring. 8.2 Heving ved Leverandørens mislighold Oppdragsgiver har rett til å heve kontrakten dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver innen en rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiver. Regularitet skal være som kravene satt i konkurransegrunnlaget. Det foreligger vesentlig mislighold hvis følgende krav ikke overholdes (baseres på månedlige rapporter): - Punktlighet innen 2 minutter skal oppnås på minimum 95 % av alle avganger, og innen 15 minutter på minimum 99 % av alle avganger. - Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger. Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Leverandøren skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer, a) skal Leverandøren avslutte utførelsen av tjenestene på det tidspunktet Oppdragsgiver bestemmer. Oppdragsgiver har rett til, mot rimelig godtgjørelse, å bruke Leverandørens busser og materiell for øvrig som er bestemt for Leverandørens gjennomføring av kontrakten. b) skal Oppdragsgiver godtgjøre Leverandøren for det som er kontraktmessig utført etter kontraktens priser. Av denne godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav Oppdragsgiver måtte ha mot Leverandøren, herunder, men ikke begrenset til, krav bokstav c) og d). c) skal Leverandøren betale erstatning for de nødvendige merkostnader/merutgifter knyttet til hevingen og kontraktsbruddet d) skal Leverandøren dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene i henhold til alminnelige kontraktsrettslige regler. 8.3 Heving ved Oppdragsgivers mislighold Leverandøren har rett til å heve kontrakten dersom Oppdragsgiver vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er blitt rettet etter skriftlig varsel fra Leverandøren innen en rimelig frist fastsatt av Leverandøren. Fristen skal ikke være kortere enn én måned. Leverandøren kan likevel ikke heve avtalen dersom Oppdragsgiver holder tilbake betaling for omtvistede krav.

33 Heving skjer ved at Leverandøren gir Oppdragsgiver skriftlig meddelelse om dette. Når heving skjer a) kan Leverandøren innstille utførelsen innen en rimelig frist etter at Oppdragsgiver har mottatt Leverandørens skriftlige meddelelse om heving b) skal Oppdragsgiver betale Leverandøren for kontraktmessig utførelse etter kontraktens priser for avviklingskostnader og for tap på grunn av kontraktsforpliktelser overfor underleverandør(er) c) skal Oppdragsgiver betale Leverandøren erstatning for tapt fortjeneste som Leverandøren etter kontrakten ville ha hatt på den gjenstående delen av kontraktarbeidet (den positive kontraktsinteressen) d) skal Oppdragsgiver betale erstatning for ytterligere tap såfremt misligholdet har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos Oppdragsgiver 8.4 Registrering ved heving Ved heving kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning, hvor det i protokoll nedtegnes hva Leverandøren har utført av kontraktarbeid og hvem som er tilstede. Unnlater en part å møte uten gyldig grunn, kan den annen part gjennomføre registreringsforretningen alene. 8.5 Heving på grunn av konkurs eller insolvens hos Leverandøren Går Leverandøren konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, kan Oppdragsgiver skriftlig heve kontrakten, med mindre det uten ugrunnet opphold blir godtgjort at kontraktarbeidet vil bli fullført i samsvar med kontrakten. 8.6 Bortfall av løyve Løyvet faller bort i tilfelle opphør av kontrakten. 9 TVISTER 9.1 Minnelige løsninger Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, avgjøres den ved ordinær rettergang. 9.2 Verneting Øst-Finnmark Tingrett er verneting for alle søksmål som springer ut av kontrakten. *****

34 Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer ett til hver av partene. for Oppdragsgiver: for Leverandør: Øystein Ruud (fylkesrådmann) Sted og dato: Sted og dato:

35 VEDLEGG A BILAG 1: TILBUDSSKJEMA Tilbud på drift av bussruter i Finnmark i perioden 1. januar desember Tilbyder: Fullstendig firmanavn: Postadresse: Selskapsform: Foretaksnummer: Telefonnummer: Telefaksnummer: Navn på daglig leder: Navn på styreleder: Navn på kontaktperson for tilbudet: Kontaktpersons e-postadresse: Kontaktpersons telefonnummer: Tilbyders kvalifikasjoner (sett kryss): Utskrift av selskapets firmaregistrering i Brønnøysund er vedlagt: Stiftelsesdokument er vedlagt (bare dersom tilbyder er selskap under stiftelse) Skatteattest og egenerklæring vedr. HMS er vedlagt: Egenerklæring vedr. vandel er vedlagt: Revisorgodkjente årsregnskap for de tre siste år er vedlagt: Bekreftelse på at lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til en av de landsomfattende norske tariffavtaler skal følges for operativt personell tilsatt hos tilbyder og tilbyders underleverandører: Dokumentasjon på tilbyders bakgrunn fra offentlig personbefordring er vedlagt Dokumentasjon vedrørende (kvalifikasjoner for) løyve er vedlagt Dokumentasjon vedrørende kvalitetssikringssystem er vedlagt Dokumentasjon vedrørende internkontrollsystem er vedlagt Dokumentasjon vedrørende miljøledelse er vedlagt Egenerklæring (sett kryss): Fylles ut dersom tilbyder ikke driver skjermet virksomhet: Erklæring signert av tilbyder og revisor om at tilbyder ikke driver skjermet virksomhet, og derfor ikke har mulighet til ulovlig kryssubsidiering er vedlagt: Fylles ut dersom tilbyder driver skjermet virksomhet: Tilbyder bekrefter at driften av sambandet/ene minimum skal skilles ut som egen regnskapsenhet for å ivareta forbudet mot ulovlig kryssubsidiering. (A) (B) En plan for hvordan tilbyder blir regnskapsmessig atskilt fra annen virksomhet, og hvordan forbudet mot kryssubsidiering blir ivaretatt er vedlagt. en skriftlig erklæring fra revisor om at revisor vil være i stand til å bekrefte at regnskapet for sambandet/ene vil følge regnskapsmessige prinsipper for allokering av internleveranser, bokføringer av eiendeler og kapital, samt at regnskapet representerer et riktig regnskapsmessig bilde av virksomheten er vedlagt. Garantierklæring fra bank eller finansinstitusjon er vedlagt:

36 Tilbyder bekrefter at selskapet ikke: - er konkurs eller under konkursbehandling: - er begjært konkurs: - er under gjeldsforhandling eller avvikling: - har mottatt begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger: - har innstilt sin virksomhet: - er begjært tvangsoppløst: - befinner seg i tilsvarende prosess som nevnt over med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter: Erklæring av tilbyder Tilbyder bekrefter at han vil varsle oppdragsgiver, vegmeldingssentralen og 177 snarest mulig ved driftsavbrudd: Tilbyder erklærer at: - Alle spørsmål er besvart - Ingen attester eller egenerklæringer er eldre enn tre måneder - All dokumentasjon er vedlagt - I tilfeller der flere ark er benyttet, er det lett å identifisere hvilke spørsmål som er besvart - Autorisert representant for tilbyder har lest og signert avsnittet under På vegne av tilbyder bekrefter jeg at informasjonen som er fremsatt i tilbudet er korrekt. Med mindre annet fremgår klart av et eget vedlegg, bekrefter jeg også at krav og forutsetninger i konkurransegrunnlaget er forstått og akseptert, og at tilbudet er avgitt uten forbehold. Jeg forstår og aksepterer at ukorrekt, ufullstendig og/eller manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til avvisning fra videre deltakelse i konkurransen og/eller avvisning av vårt tilbud. Signatur av tilbyders autoriserte representant på vegne av tilbyder: Sted: Dato: Posisjon/stilling i tilbyders organisasjon:

37 Anbud bussdrift Finnmark Vedlegg A Bilag 2 Leveransebeskrivelse

38

39 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLD 1. Innledning Strekninger, opplysninger og trafikkplikt Trafikkstrekninger og anbudspakker Trafikkopplysninger Trafikkavvikling og unntak fra trafikkplikt Krav til planlegging og gjennomføring av oppdraget Ruteplanlegging HOLDEPLASSER OG TERMINALER Planlegging av infrastruktur og fremkommelighetstiltak Ruteoppfølging og -publisering Vognløpsplaner Rutetilgjengelighet BUSSDEPOTER / -ANLEGG Utprøving av nye løsninger Takster, billetter og billetteringssystem Takster Billettyper «Mobillett» Finnmarkskortet skole Opplæring billettering Krav til billettkontroll Oppstartsforberedelser Fremdriftsplan Møter Krav til utførelse av oppdraget Kvalitetssikring og internkontrollsystem Driftsoperativ enhet Tomgangskjøring Krav til overholdelse av tidtabell Håndtering av avvikssituasjoner Service og Informasjon PERIODISK RENHOLD OG VEDLIKEHOLD...10

40 6.8 Elektronisk utstyr under kjøring Krav til Sjåfører Lærlinger Flagging Bombrikker og bomåpnere Hittegods Trafikkledelse Trafikkledelse Trafikkledelsens oppgaver Markedsføring og passasjerservice Markedsføring Trafikantinformasjon Sikkerhet og krisehåndtering LEVERANDØRENS RUTINER FRISTILLING AV MATERIELL I BEREDSKAPSØYEMED Rapportering m.m Statistikk Punktlighet, regularitet og driftskvalitet Trafikkrapportering Kjøretøy- og Miljørapportering Selskapets regnskap garanti og klager reisegaranti publikumsklager Rute- og materiellinspeksjon...17

41 1. INNLEDNING I denne leveransebeskrivelsen oppstilles det krav til tjenesten som skal leveres. Krav til og føringer for oppdraget er også oppstilt i øvrige bilag, herunder Materiellbeskrivelsen. Trafikktjenestene skal beregnes og leveres ut fra nedenforstående kriterier: 2. STREKNINGER, OPPLYSNINGER OG TRAFIKKPLIKT 2.1 TRAFIKKSTREKNINGER Følgende rutestrekninger skal trafikkeres: Liste over samtlige ruter: Rute nr. Rutetype Fra Til Langruter: 060 LANGRUTE Alta Kirkenes 061 LANGRUTE Alta Hammerfest 062 LANGRUTE Alta Nordkapp 063 LANGRUTE Karasjok Hammerfest 064 LANGRUTE Vardø Kirkenes 065 LANGRUTE Kjøllefjord Ifjord 066 LANGRUTE Hammerfest Kirkenes Bybuss- og ringruter: 110 BYBUSSRUTE Kirkenes Sentrum 111 RINGRUTE Kirkenes Bjørnevatn 112 RINGRUTE Kirkenes Elvenes / Høybuktmoen 120 BYBUSSRUTE Honningsvåg 130 BYBUSSRUTE Hammerfest Prærien/Rypefjord 131 BYBUSSRUTE Hammerfest Storvannet 132 RINGRUTE Hammerfest Strømsnes Forsøl 133 RINGRUTE Hammerfest Kvalsund 140 BYBUSSRUTE Alta 141 RINGRUTE Alta Alta vest 142 RINGRUTE Alta Alta øst 143 RINGRUTE Alta Alta syd 144 RINGRUTE Alta Aronnes/Thomasbakken Lokalruter: 201 LOKALRUTE Alta Øksfjord 202 LOKALRUTE Alta Kautokeino 203 LOKALRUTE Alta Nyvoll 204 LOKALRUTE Myrnes Tverrfjord 205 LOKALRUTE Klubbukt Kvalsund 206 LOKALRUTE Gargoluobbal Masi Skole 207 LOKALRUTE Havøysund Olderfjord 208 LOKALRUTE Kvalsund Saraby 209 LOKALRUTE Gunnarnes Tufjord Side 1 av 17

42 210 LOKALRUTE Hønseby Kjerringholmen 211 LOKALRUTE Honningsvåg Nordkapp 212 LOKALRUTE Honningsvåg Gjesvær 213 LOKALRUTE Kautokeino Stornes 214 LOKALRUTE Smørfjord Lakselv 215 LOKALRUTE Kjøllefjord Dyfjord 216 LOKALRUTE Maeluobbal Kautokeino 217 LOKALRUTE Suolovuobme Masi Skole 218 LOKALRUTE Komagfjord Korsfjord skole 219 LOKALRUTE Polmak Tana bru 220 LOKALRUTE Nordvågen Honningsvåg skole 221 LOKALRUTE Melkefoss Svanvik 222 LOKALRUTE Lanabukt Tårnet skole 223 LOKALRUTE Kirkenes Vaggetem 224 LOKALRUTE Kirkenes Lanabukt/Gr.Jakobselv 225 LOKALRUTE Mortensnes Varangerbotn 226 LOKALRUTE Ulvsvåg Burfjord 227 LOKALRUTE Øksfjord Øksfjord skole 228 LOKALRUTE Kvitevika Kviby skole/rafsbotn 229 LOKALRUTE Breivikbotn Hasvik skole 230 LOKALRUTE Talvik skole Storsandnes 231 LOKALRUTE Alta Eiby / Bossekop 232 LOKALRUTE Alta Aronnes 233 LOKALRUTE Alta Amtmannsnes 234 LOKALRUTE Alta Raipas/Kaiskuru 235 LOKALRUTE Alta Tverrelvdalen 236 LOKALRUTE Alta Rafsbotn/Russeluft 237 LOKALRUTE Masjok Langnes 238 LOKALRUTE Tana bru/seida skole Storfossen 239 LOKALRUTE Tana bru Birkestrand 240 LOKALRUTE Tana Montesorriskole Masjok V.Seida 241 LOKALRUTE Luftjokdalen Tana bru 242 LOKALRUTE Gaska Tana Montesorriskole 243 LOKALRUTE Sarnes/Seppoladalen Honningsvåg skole 244 LOKALRUTE Olderfjord Billefjord skole 245 LOKALRUTE Lakselv Indre Billefjord skole 246 LOKALRUTE Handelsbukt Lakselv skole 247 LOKALRUTE Klemetstad Lakselv skole 248 LOKALRUTE Skoganvarre Lakselv skole 249 LOKALRUTE Valjok Karasjok skole 250 LOKALRUTE Iskurasjok Karasjok skole 251 LOKALRUTE Sousjavre Karasjok skole 252 LOKALRUTE Beskinjarg Karasjok skole 253 LOKALRUTE Friarfjord Lebesby skole 254 LOKALRUTE Trollholmsund Indre Billefjord skole 255 LOKALRUTE Viekker Børselv skole 256 LOKALRUTE Bekkarfjord Lebesby skole 257 LOKALRUTE Galgenes Kjøllefjord skole 258 LOKALRUTE Alta Skoler 259 LOKALRUTE Varangerbotn Båtsfjord 260 LOKALRUTE Båtsfjord Nordskogen skole Rutetabeller er inntatt i Bilag 4, mens oversikt over holdeplasser er gitt i Bilag 5. Oversikt over ruteproduksjonen/linjene finnes her: Side 2 av 17

43 . Ruteoversikten via infoweb viser de viktigste holdeplasser og knutepunkter. Det eksisterer ytterligere holdeplasser langs rutene som også skal betjenes, men disse legges ikke inn i rutenettet før i forkant av oppstart kontrakt. Dagens ruteproduksjon er hentet ut fra DGIS er vedlagt i eget Bilag 6. Dette er veiledende informasjon, og tilbyder har selv ansvar for å beregne eksakt ruteproduksjon og i nødvendig omfang innarbeide tomkjøring i sine beregninger. 2.2 TRAFIKKOPPLYSNINGER. Trafikkstatistikk for 2013 går frem av Vedlegg B. Det vises også til nylig utarbeidet reisevaneundersøkelse fra Urbanet Analyse. Denne kan lastes ned her: 2.3 TRAFIKKAVVIKLING OG UNNTAK FRA TRAFIKKPLIKT Det er daglig trafikkplikt, med følgende unntak: Dag Hovedregel Unntak Palmesøndag Søndagsrute Onsdag før skjærtorsdag Fredagsrute Skjærtorsdag Ingen ruter Langfredag Ingen ruter Påskeaften Lørdagsrute 1.påskedag Ingen ruter 2.påskedag Søndagsrute 1. mai Søndagsrute Dersom 1.mai er på lørdag kjøres ingen ruter 16. mai Fredagsrute Dersom 16.mai er på lørdag/søndag kjøres ord. rute 17. mai Ingen ruter Kr. Himmelfartsdag Søndagsrute 1. pinsedag Ingen ruter 2. pinsedag Søndagsrute 23. desember Fredagsrute Dersom 23.des er på lørdag/søndag kjøres ord. rute * Fredagsrute til kl. 13. Dersom 24.des er på søndag kjøres ingen ruter 1.juledag Ingen ruter 2.juledag Søndagsrute Dersom 2.juledag er på lørdag kjøres ingen ruter * Fredagsrute til kl. 13. Dersom 31.des er på søndag kjøres ingen ruter 01.jan Søndagsrute Dersom 1.jan er på lørdag kjøres ingen ruter * Alle avganger som starter etter kl. 13 innstilles. Side 3 av 17

44 3. KRAV TIL PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPP- DRAGET 3.1 RUTEPLANLEGGING Oppdragsgiver har overordnet ansvar for rutetilbudet, og fastsetter rammer for kjøringen. Leverandøren er ansvarlig for at rutedata er tilgjengelig for oppdragsgivers systemer i det formatet oppdragsgiver bestemmer i henhold til oppdragsgivers tidsplan. 3.2 HOLDEPLASSER OG TERMINALER Det er vei-eier som er ansvarlig for holdeplasser og terminaler. Det påhviler oppdragsgiver/vei-eier å forestå etablering, vedlikehold og renhold av stoppesteder, leskur, informasjonssøyler, stoppestedsskilt og informasjonstavler. Leverandøren skal anløpe disse etter oppgitte ruteplaner. Leverandøren er ansvarlig for å erstatte skader som selskapet eventuelt måtte påføre holdeplasser/terminaler. 3.3 PLANLEGGING AV INFRASTRUKTUR OG FREMKOMMELIGHETS- TILTAK Oppdragsgiver ivaretar kollektivtrafikkens interesser som offentlig myndighet, herunder planarbeid løyveutstedelser og annen myndighetsutøvelse som beslutninger om fremkommelighetstiltak, veistandard, terminaler, stoppesteder og informasjonssystemer. Leverandøren skal sette seg inn i og innrette seg etter offentlige vedtak og beslutninger som endrer, hindrer eller på annen måte berører trafikkavviklingen av kollektivtransporten innenfor denne kontrakten, i kontraktens løpetid. Leverandøren må også gjøre seg kjent med og innrette seg etter planarbeid og andre offentlig tilgjengelige vedtaks-/beslutningsprosesser som er iverksatt forut for gjennomføringen av denne konkurransen og som kan få betydning for leveransene etter denne kontrakten. Leverandøren skal ivareta egen trafikks interesser i forhold til offentlige myndigheter når det gjelder forhold som påvirker den daglige drift, så som veivedlikehold, asfaltering, snøbrøyting, gravearbeider og midlertidige traséomlegginger. Leverandøren skal holde oppdragsgiver informert om avviklingsproblemer langs busstraseene. Leverandøren er pliktig til å stille med personer med operativ lederrolle for deltagelse i fremkommelighetsmøter og lignende som skjer i regi av oppdragsgiver. Slike møter avholdes regelmessig og det gis ikke økonomisk godtgjørelse for slik deltagelse. Leverandøren skal holde oppdragsgiver informert om avviklingsproblemer langs busstraseene og hvordan disse løses til beste for kunden. Side 4 av 17

45 3.4 RUTEOPPFØLGING OG -PUBLISERING Leverandøren er ansvarlig for at gjeldende rutedata blir vedlikeholdt i baksystemer for ruteopplysning, publiseringsverktøy (web, app, reiseplanleggere, infotavler, holdeplassoppslag) og i egne billetteringssystem. Finnmark fylkeskommune publiserer elektronisk ruteinformasjon via web, mobil og tavler rundt om i fylket. Oppdateringer foretas i DGBuss som gir direkte informasjon via disse kanaler. Leverandøren skal oppdatere og vedlikeholde ruteprogrammet i samme dataverktøy som oppdragsgiver benytter (DGBuss). Leverandøren plikter å stille tilstrekkelige ressurser til at dette skjer uten opphold (helårlig dagtid mandag-fredag). Til denne ressursen vil det også bli pålagt oppdatering av oppdragsgivers sjøruter (ekspressbåter og ferjer), og leverandøren plikter å samarbeide med aktuelle operatører om dette. Dersom leverandøren ikke har siste versjon av DGBuss tilgjengelig, vil tilgang bli gitt av oppdragsgiver. Opplæring i bruk av DGBuss skal skje for leverandørs regning, og inkludere enhetene DGBuss, PAT-informasjonssystem, Travel Magic og DGis. 3.5 VOGNLØPSPLANER Oppdragsgiver vil levere holdeplassdata som leverandøren importerer i sitt plansystem for deretter å returnerer ferdige vognløp. Dette forutsetter at leverandøren benytter oppdragsgivers holdeplass/stoppunktnummerering. Leverandøren er ansvarlig for at de til enhver tid gyldige vognløpsplaner er tilgjengelige for Oppdragsgiver minst 4 uker før endringer finner sted. Endringer i vognløpsplaner utenom avtalt ruteendring skal normalt ikke skje, og må under enhver omstendighet først klareres med oppdragsgiver. Ruteendringer vil kunne skje 2 ganger årlig 1. mai og 1. november. I tillegg kommer endringer i ruteplaner ved jul, påske og sommer, samt nødvendige tilpassinger av skoleskyss. 3.6 RUTETILGJENGELIGHET Publiserte ruter skal være tilgjengelig i oppdragsgivers offisielle reiseplanlegger(e) i minimum ett år fremover. Opprettelse av nye ruter eller betydelige justeringer i eksisterende ruter skal være publisert senest 4 mnd. før iverksettelse. Leverandøren skal i forkant av dette innhente aksept fra oppdragsgiver. Oppdragsgiver avgjør hva som anses som betydelige justeringer. 3.7 BUSSDEPOTER / -ANLEGG Oppdragsgiver vil stille til rådighet bussdepoter på følgende steder: Hesseng Karasjok Tana bru Vadsø Side 5 av 17

46 Lakselv Hammerfest Alta Honningsvåg Bussdepotene vil enten være leid eller eid av oppdragsgiver. Leverandøren skal ikke betale leie for tilgangen til bussdepotene. Leverandør er ansvarlig for driftsutgifter herunder utgifter til energi (strøm/varme), vakthold/sikring og renhold, inkludert vask av vinduer innvendig og utvendig, samt felleskostnader knyttet til depotene. Leverandør er også ansvarlig for driftsmessig vedlikehold av depotene, samt reparasjon/erstatning etter eventuell påført skade i leietiden. Hvert år skal Leverandøren fremlegge en tilstandsrapport for bussdepotene. Det vil bli utformet en egen kontrakt for leieforholdet vedrørende depotene, basert på prinsippene i husleielovens bestemmelser. Eventuell utstasjonering av busser andre steder enn de depotene Oppdragsgiver holder, er leverandørens ansvar. 3.8 UTPRØVING AV NYE LØSNINGER Leverandøren må være villig til å delta i testing/utprøving av nye løsninger for å forbedre kollektivtrafikken. Leverandørens rolle vil være å kjøpe/leie og drifte busser etter nærmere avtale med oppdragsgiver. 4. TAKSTER, BILLETTER OG BILLETTERINGSSYSTEM 4.1 TAKSTER Det er Finnmark fylkeskommune som er takstmyndighet. Oppdragsgiver har ansvar for prissetting av billetter for alle ruter. Leverandørens tjenester skal prises i henhold til Fylkeskommunens til enhver tid gjeldende takstregulativ. Takstregulativet for 2015 er tatt inn i Bilag 6. Bybussbillett betalt via mobiltelefon har egen takst. Det er vedtatt maksimaltakst i fylket, p.t. kr 315,- for enkeltbilletter * (tilsvarende 9 takstsoner), eller gjennomgående billetter med samme transporttype. Ved transport av reisende med gjennomgående billetter mottar leverandøren vederlag for den forholdsmessige andelen av reisene. (* Gjeldende takst er foreslått justert pr Se vedlegg om takster og billettpriser) Leverandøren plikter å tilby barne- og honnørrabatt med 50 % av normalpris. Honnørberettigede skal også ha mulighet til å ha med inntil én ledsager til samme pris. Funksjonshemmede med ledsagerbevis har rett til å ha med inntil én ledsager gratis. Side 6 av 17

47 Fylkeskommunen vurderer for øyeblikket å utarbeide nytt takstregulativ, men det er ikke vedtatt om eller hvordan dette vil bli bygget opp. Leverandørs eventuelle negative økonomiske følger av nytt takstopplegg vil bli kompensert av oppdragsgiver. 4.2 BILLETTYPER Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at det fra ikke lenger skal være mulig å kjøpe billett kontant om bord på kollektive transportmidler i fylket. Følgende løsninger vil derfor være akseptable billetteringsløsninger: «Mobillett» - forhåndskjøpt billett via mobiltelefon «Finnmarkskortet» - reisekort for Finnmark Billett kjøpt om bord, betalt med betalings- eller kredittkort Leverandøren plikter å ha installert betalingsterminal som kan ta betalingskort og de vanligste kredittkortene (minimum Visa, Mastercard, Eurocard og American Express), samt optisk leser for elektroniske billetter (kort m/chip samt QR-koder). Standard på sistnevnte er foreløpig ikke valgt. Leverandøren plikter også å ha installert løsninger for håndtering av mobilbillett og Finnmarkskortet. Ovennevnte installasjoner skal også ivareta muligheter for overgang mellom ulike ruter. Leverandøren skal dekke etablerings- og driftskostnad for disse løsningene. 4.3 «MOBILLETT» Leverandøren plikter å ha utstyr for lesing av oppdragsgivers «mobillett» som leveres fra WTW AS. Fylkeskommunen har innført mobiltelefon-/appbillettering i bybussområdene i inneværende periode, der QR-kode benyttes for avlesing. Den er p.t. tilgjengelig i Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Vadsø, Kirkenes og Tana. Dette er den foretrukne billetteringsløsningen for busstrafikken i fylket, og den skal utvides ytterligere i kommende periode. Det er oppdragsgiver som holder avtalen med billetteringsleverandøren, mens inntektene fra billettkjøp tilfaller leverandøren. Leverandøren fakturerer Oppdragsgiver etterskuddsvis for reiser utført med «mobillett» inkludert dokumentasjon på gjennomført reise. Fra leverandørens billettinntekter gjøres følgende variable trekk som leverandøren må innberegne: Transaksjonskostnad pr. utstedt billett pr. person: kr 0,70 Utsending av utakserte SMS (engangspassord mv.) Pr. stk.: Kr 0,39 Totalkostnad for takserte SMS (CPA GAS) inkl. utgifter til teleleverandører mv.: 8 % av billettpris/omsetning over CPA GAS. 4.4 FINNMARKSKORTET SKOLE Finnmarkskortet er et elektronisk reisekort (ordinært plastkort med bilde) som er produsert for bruk av elever som har krav på skoleskyss. Kortet produseres pr av Mobitech AS. Det foreligger planer om å utvide produktene som skal tilbys via «Finnmarkskortet». Leverandøren plikter å ha utstyr for lesing av «Finnmarkskortet». Side 7 av 17

48 4.5 OPPLÆRING BILLETTERING Leverandøren forplikter seg til å sørge for at alle bussjåfører til enhver tid er kjent med gjeldende prisreglement og forretningsregler for billettering. Oppdragsgiver er forpliktet til å informere leverandøren skriftlig når endringer skjer i prisreglementet. 4.6 KRAV TIL BILLETTKONTROLL Leverandøren skal for egen regning gjennomføre billettkontroll, og rapportere dette jevnlig til oppdragsgiver i forbindelse med driftsmøter. 5. OPPSTARTSFORBEREDELSER 5.1 FREMDRIFTSPLAN Leverandøren skal utarbeide en fremdrifts-/milepælsplan gjeldende fra kontraktsignering og minimum frem til 1.januar Planen legges som et bilag til tilbyders oppdragsbeskrivelse og skal minimum omhandle: Materiell bestilling/anskaffelse og klargjøring Rekruttering av personale Opplæring av personale Etablering av trafikkledelse Linjene Informasjon Innarbeide oppdragsgivers rapporteringssystemer og rutiner Beredskap for håndtering av oppstartsproblemer etter driftsstart. Leverandøren skal utarbeide endelig fremdriftsplan 30 dager etter kontraktsinngåelse. 5.2 MØTER Det skal holdes et oppstartsmøte så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse. Det skal i perioden frem til oppstartdato, holdes jevnlig statusmøter for avrapportering av fremdriften. Leverandøren skal på møtene rapportere fremdrift ihht. fremdrifts-/milepælsplanen. 6. KRAV TIL UTFØRELSE AV OPPDRAGET 6.1 KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLLSYSTEM Leverandøren skal gjennom hele kontraktsperioden opprettholde sitt system for kvalitetssikring og internkontroll. Side 8 av 17

49 Oppdragsgiver kan til enhver tid gjennomføre målinger og registreringer av kvaliteten på gjennomføringen av oppdraget. Oppdragsgiver kan i tillegg foreta ulike registreringer og/eller andre markedsundersøkelser på leverandørens busser. Oppdragsgiver har rett til å foreta kvalitetsrevisjoner og verifikasjon av leverandørens kvalitetssystemer som ledd i kontraktsoppfølgingen. Leverandøren skal innen rimelig frist stille nødvendig personell vederlagsfritt til fri disposisjon for revisjonsteamet. Hvis oppdragsgiver ser det nødvendig å gjennomføre revisjoner vil dette normalt begrense seg til 20 timer totalt pr revisjon for personell som arbeider etter tjenestelister, men personell med administrative funksjoner må påregne å kunne bli mer involvert. 6.2 DRIFTSOPERATIV ENHET Leverandøren skal etablere en driftsoperativ enhet der nøkkelfunksjonene i den daglige driften skal inngå. Denne enheten skal lokaliseres til Vadsø for å sikre at det er nødvendig, løpende og god kontakt mellom oppdragsgiver og leverandørens driftsenhet. Følgende funksjoner skal inngå i driftsenheten: Ruteplanlegging Trafikkledelse og flåtestyring alle ruter Organisering av særskilt skoleskyss (bestilling/gjennomføring av transport i henhold til vedtak vedr. den enkelte elev) Produksjon og koordinering av billettprodukter («Finnmarkskortet», «mobillett» osv.) Ruteoptimalisering Ivareta beredskapsløsninger ved irregulære hendelser Oppdateringer av holdeplasstavler og Travel Magic reiseplanlegger for web/mobil igjennom planverktøyet DGbuss Legge ut løpende informasjon om forsinkelser/kanselleringer slik at dette kommer ut på rutetavler og i Travel Magic for web/mobil 6.3 TOMGANGSKJØRING Som et ledd i å begrense støy og utslipp av skadelige klimagasser fra bussdriften pålegges leverandøren ikke å tomgangskjøre busser på endestoppestedene. 6.4 KRAV TIL OVERHOLDELSE AV TIDTABELL Leverandøren skal utføre oppdraget i henhold til avtalt tidtabell og de kjøretider og avgangstider fra stoppesteder som er angitt i denne. 6.5 HÅNDTERING AV AVVIKSSITUASJONER Leverandøren skal ved eventuelle innstillinger sørge for varsling etter nærmere angitt plan fra Oppdragsgiver slik at konsekvensene for kunden blir så små som mulig. Leverandøren skal for egen regning etablere et system for SMS-varsling av passasjerer ved driftsuregelmessigheter. Primært ønskes dette systemet som et system hvor passasjerene enkelt kan melde seg på og av via internett eller mobiltelefon. Side 9 av 17

50 Varsling skal skje umiddelbart når en hendelse oppstår, og påmeldte passasjerer/kunder skal varsles i følgende tilfeller: Forsinkelser på mer enn 15 minutter Innstillinger / ruteendringer Fylkeskommunens 177-tjeneste skal også varsles umiddelbart i slike tilfeller. 6.6 SERVICE OG INFORMASJON Leverandøren skal legge vekt på service og god kundebehandling. Leverandøren skal gi trafikantene tilfredsstillende informasjon om rutetilbud, takster, vedtekter m.m. ved oppslag på holdeplasser, om bord og på egne nettsider. Oppdragsgiver krever at følgende minstestandard følges for muntlig informasjon ombord på bussene: ønske publikum velkommen om bord gjennomgå sikkerhetsinstruks opplyse om at det er Finnmark fylkeskommunes rute, og at det opereres av leverandøren informere om kjøretid Annonsering av stoppesteder skal skje med tilstrekkelig høyt volum og skal greit oppfattes selv under vanskelige driftsforhold. Passasjerer om bord skal informeres om eventuelle avvik som påvirker passasjerens reise. Denne informasjonen skal gis på norsk, og i tillegg på engelsk, dersom det er engelsktalende passasjerer. Oppdragsgiver kan ilegge gebyr ved manglende eller feil holdeplassannonsering. Dette gjøres i henhold til gjeldende satser for gebyr. 6.7 PERIODISK RENHOLD OG VEDLIKEHOLD Alle busser skal vedlikeholdes slik at de er rene og hele innvendig. Skader på stoler og annet interiør skal repareres omgående. Bussene skal være rene utvendig og innvendig ved innsetting i ruten om morgenen. Bussene skal være fri for tagging, både inn- og utvendig, og setene skal være rengjort og uten smuss. Bussene skal være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til enhver tid er i forskriftmessig stand. Leverandøren skal dokumentere dette, og oppdragsgiver har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdssystemet og de periodiske kontrollene. Punkterte vinduer som dugger skal byttes. Samtlige vinduer vaskes innvendig minimum 1 gang pr. mnd. Innvendig helvask, herunder rens av setetrekk, utføres minimum 2 ganger pr. år. Utført vask skal kunne dokumenteres overfor Oppdragsgiver. Utvendige karosseriskader av mindre art repareres ved periodisk vedlikehold på bussen. Ved større skader skal bussen tas ut av trafikk inntil skaden er reparert. Side 10 av 17

51 6.8 ELEKTRONISK UTSTYR UNDER KJØRING Under kjøring gjelder forbud mot bruk av håndholdt elektronisk utstyr samt benyttelse av hodetelefon/ørepropper. 6.9 KRAV TIL SJÅFØRER Betjeningen skal være serviceinnstilt og ha gjennomgått opplæring i og til enhver tid ha nødvendige kunnskaper om: Riktig kjørestil Miljøvennlig drift/kjørestil Sikkerhetsinstruks Fastsatte varslingsrutiner og beredskapstiltak ved større ulykker og brann Krisehåndtering Rutenettet Takstsystemet og billetteringssystemet for det ruteområdet de betjener samt viktige, korresponderende ruter Reisegaranti Uniformsplikt gjelder for all betjening med kundekontakt. Leverandøren dekker uniformskostnadene. Arbeidsspråk om bord skal være skandinavisk (norsk, svensk eller dansk), og det settes krav om at sjåførene i servicefunksjoner også behersker engelsk. Sjåføren har ansvaret for at bussen ved første avgang hver dag er klargjort i henhold til dette dokumentets punkt 6.8 Mannskap om bord skal avlønnes i henhold til norske, landsomfattende lønnstariffer (jfr. forskrift av nr. 112 om dette) LÆRLINGER Leverandørene skal benytte seg av gjeldende ordninger med lærlinger i tekniske og/eller merkantile funksjoner i selskapet, for å sikre en nødvendig rekruttering av kvalifisert personell til næringen. Kostnader ved å benytte seg av lærlinger skal innarbeides i tilbudet FLAGGING Leverandøren skal sørge for at det flagges med norske flagg på bussene 1. mai og 17. mai, og ellers etter nærmere avtale med Oppdragsgiver BOMBRIKKER OG BOMÅPNERE Det er leverandørens ansvar å inngå avtale med bompengeselskaper i området og å dekke eventuelle kostnader i denne forbindelse. Busser i trafikk for oppdragsgiver passerer gratis gjennom bommene i området. Side 11 av 17

52 Der det er behov for bomåpnere anskaffes og bekostes dette av leverandør. Leverandøren dekker også vedlikeholdskostnader samt nyanskaffelser ved tap av slikt utstyr HITTEGODS Hittegods skal håndteres og tas vare på i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dersom ikke rettmessig eier henter hittegodset hos leverandøren i løpet av 21 døgn etter at det er mistet/gjenglemt, skal leverandøren levere dette til Politiets hittegodskontor. Ved innlevering av hittegods skal hver enkelt gjenstand være merket med tydelig og nøyaktig utfylt hittegodslapp hvor det fremgår dato, klokkeslett, funn sted/linjenummer og hvem som har funnet gjenstanden. Funn av penger og verdisaker, samt varer som kan bli bedervet i løpet av døgnet, skal straks meldes til trafikkleder. 7. TRAFIKKLEDELSE 7.1 TRAFIKKLEDELSE Leverandøren skal utarbeide en fullstendig beskrivelse av trafikkledelsen for dette oppdraget. Trafikkledelsen skal utføres av Leverandørens driftsoperative enhet, og det forutsettes at trafikklederne ved denne enheten har god lokalkunnskap. 7.2 TRAFIKKLEDELSENS OPPGAVER Leverandørens busser skal kunne kommunisere med egen operativ driftsenhet. Kommunikasjonen skal skje via sambandsradio/telefon som er fastmontert handsfree i bussen. Drift og vedlikehold av dette utstyret bekostes av leverandøren. Arbeidsoppgaver for trafikkledelsen skal i hovedsak være rettet mot forhold som ivaretar trafikkavviklingen samt de reisendes interesser, som f.eks.: Iverksette avbøtende tiltak ved trafikkforstyrrelser Melde fra til vegholder ved manglende vedlikehold (eks. manglende snøbrøyting) av gate/fortau/stoppested Iverksette tiltak ved frakjøringer av passasjerer Oppdatere trafikklogg løpende Publisere ruteavvik i oppdragsgivers informasjonssystemer (web, app, ruteinfotavler) Informere oppdragsgiver og 177-tjenesten ved større driftsforstyrrelser Oppdragsgiver skal kunne nå en ansvarlig ledelsesrepresentant for leverandøren via leverandørens driftsoperative enhet hele driftsdøgnet, på alle dager. Leverandøren skal ha en skriftlig rutine for enheten og dens funksjoner. Leverandøren er pliktig til å avsette 1 dag pr år uten godtgjørelse, for alle på operativt ledernivå til deltakelse i kurs/samling i regi av oppdragsgiver relatert til kjøreoppdraget. Side 12 av 17

53 8. MARKEDSFØRING OG PASSASJERSERVICE 8.1 MARKEDSFØRING Det inngås nettokontrakt for oppdraget. Markedsføring av kollektivtilbudet i Finnmark tilligger derfor leverandøren. Oppdragsgiver skal forelegges aktuelle tiltak på driftsmøter for godkjenning. Leverandøren og oppdragsgiver skal gjensidig informere hverandre om relevante markedsforhold, samt utveksle og drøfte markedskunnskap/-data seg imellom, for sammen å utvikle et best mulig kollektivtilbud overfor publikum innen gitte økonomiske rammer. Leverandøren skal utelukkende markedsføre oppdragsgivers kollektivtilbud. Egen markedsføring av leverandøren og dennes virksomhet tillates ikke. 8.2 TRAFIKANTINFORMASJON Leverandøren skal forestå annonsering av trafikktilbudet, samt utgi nødvendig informasjon om endringer i trafikkavviklingen som følge av planlagte avvik. Leverandøren er ansvarlig for nødvendig publikumsinformasjon ved ikke planlagte trafikkomlegginger/trafikkforstyrrelser. Slik informasjon/opplysning skal gis på vegne av oppdragsgiver og følge oppdragsgivers plakatmal. Oppdragsgiver har ansvaret for felles ruteopplysningstjeneste for kollektivtrafikken. Leverandøren er imidlertid ansvarlig for at korrekt informasjon alltid er tilgjengelig i ruteopplysningstjenesten. Dette inkluderer reiseplanlegger for web, mobilapp, elektroniske informasjonstavler, 177-tjenesten på telefon, samt informasjon på holdeplassene og stoppestedene. Stoppestedstabeller utarbeides av leverandøren via oppdragsgivers ruteplanverktøy. Leverandøren skal etter oppdragsgivers retningslinjer laminere, montere og vedlikeholde tidtabeller og trafikantinformasjon for de linjer og stoppesteder som inngår i denne kontrakt. Full utskifting av stoppestedstabeller må minst påregnes å skje 4 ganger årlig. Leverandøren skal fortløpende rapportere feil og mangler med holdeplassutstyr langs de linjer som denne kontrakten omfatter til oppdragsgiver. Eventuelt trykt informasjon, herunder bl.a. reisegarantifoldere skal alltid være tilgjengelig på anviste steder i bussene. Leverandøren er også ansvarlig for at oppdragsgivers plakater med informasjon om bl.a. nye rutetilbud, eller annen publikumsinformasjon fraktes ut med rutene, henges opp og tas ned etter anvisning. På langruter er bussmateriellet utstyrt med innvendige monitorer som tilbyr I.C.E (se spesifikasjon i vedlegg F materiellbeskrivelsen). Holdeplassannonsering, sikkerhetsannonsering osv. skal kunne skje ved hjelp av disse monitorene. 9. SIKKERHET OG KRISEHÅNDTERING 9.1 LEVERANDØRENS RUTINER Leverandøren er pliktig til å ha rutiner (beredskapsplan) for håndtering av brann, ulykker, terror og annen krisehåndtering i forbindelse med utførelse av oppdraget. Side 13 av 17

54 Leverandøren er pliktig å arbeide systematisk og helhetlig med beredskap i egen virksomhet for å kunne håndtere uønskede hendelser (en uønsket hendelse er en hendelse som avviker fra det normale, og som har medført, eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø eller materielle verdier). Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse som belyser hvilke risikoer og sårbarheter leverandøren har, i forhold til ulike uønskede hendelser som kan inntreffe. Basert på risikoene og sårbarhetene skal det foreligge en beredskapsplan som inkludere varslingsrutiner internt og til oppdragsgiver, samt håndtering av de uønskede hendelsene. Planen skal beskrive forebyggende tiltak, samt tiltak for å begrense skadevirkninger hvis en uønsket hendelse skulle oppstå. Planen skal være gjort kjent i virksomheten til leverandøren. Leverandøren skal jevnlig gjennomføre beredskapsøvelser og evaluering av disse. Alle førere skal ha en grunnleggende opplæring og trening innen brann-, ulykkes- og krisehåndtering med regelmessige repetisjoner. Førerne skal ha førstehjelpskurs minimum på nivå av Norsk grunnkurs i førstehjelp (6 timer, innført av Norsk Førstehjelpsråd i 1998). 9.2 FRISTILLING AV MATERIELL I BEREDSKAPSØYEMED Leverandøren plikter å stille nødvendig materiell til rådighet ved beredskapssituasjoner (evakuering, løsninger for avvikstransport m.m.) der myndighetene finner dette nødvendig. Hvis dette blir aktuelt, vil leverandøren få dekket nødvendige kostnader og en rimelig fortjeneste knyttet til sin bistand. 10. RAPPORTERING M.M STATISTIKK Leverandøren skal levere spesifisert statistikk for rutetjenestene til Finnmark Fylkeskommune månedlig, senest den 15. i påfølgende måned. Statistikken skal registreres i fylkeskommunens statistikkbank. Statistikken skal være sammendrag av selskapets billett- og inntektssystem. Statistikken skal angi produksjon, antall reiser, antall reisende, godsvolum og trafikkinntekt for passasjerer og gods som godskrives hver enkelte rute. Antall sendinger og vekt av godsforsendelser skal angis og inntektene av hver kategori skal fremgå. Statistikken skal vise faktisk produksjon versus planlagt produksjon og gi oversikt over punktlighet, innstilte turer osv. Det skal redegjøres for innstilte og forsinkede turer som gir grunnlag for reduksjon i godtgjørelsen, som grunnlag for kreditnota som skal sendes separat innen samme tidsfrist. Oppdragsgiver har ved forespørsel krav på å få detaljert informasjon vedrørende trafikk- og inntektsoppgavene i form av utskrift av leverandørens billettsystem og inntektsregnskap m.v. Rapporteringen skal skje i det formatet og til de systemer oppdragsgiver instruerer. Side 14 av 17

55 10.2 PUNKTLIGHET, REGULARITET OG DRIFTSKVALITET Leverandøren skal registrere punktlighet og regularitet i fylkeskommunens database. Dette skal skje på følgende måte: Gjennomført produksjon fra forutgående måned som inneholder antall avganger på de ulike strekningene, samt utkjørt distanse. Punktlighetsrapport fra forutgående måned. Ved avvik ut over 15 minutter skal rapporten inneholde opplysninger om årsak. Regularitetsrapport fra forutgående måned som inneholder informasjon om eventuelle driftsavbrudd og driftsuregelmessigheter, samt årsak til disse. Forventet produksjon for kommende måned, med informasjon om eventuelt planlagte avvik/uregelmessigheter. Oversikt over eventuelle utskiftinger av kjøretøy. Planlagt vedlikehold eller andre planlagte justeringer som påvirker driften i nærmeste periode. Punktlighet og regularitet skal overholdes i henhold til følgende krav: Punktlighet innen 2 minutter skal oppnås på minimum 95 % av alle avganger, og innen 15 minutter på minimum 99 % av alle avganger. Regularitet skal overholdes med minimum 99,0 % av alle avganger. Ved avvik fra ovennevnte kvalitetskrav utføres trekk i tilskudd beregnet ut fra utarbeidet liste over prisavslag/gebyrer. Unntak er dersom avvik skyldes forhold som leverandøren ikke har kontroll over (force majeure, værforhold eller havneforhold). Leverandøren utarbeider eventuell kreditnota på aktuelt avvikstrekk, og oversender oppdragsgiver månedlig TRAFIKKRAPPORTERING Leverandøren skal besitte et web-basert trafikkloggsystem hvor det løpende skal loggføres hendelser på de linjer som inngår i kontrakten. Trafikkloggen skal også inneholde opplysninger om innstilte avganger, tilsatte avganger, frakjøringer, forsinkelser fra endeholdeplass, bruk av avvikende bussmateriell, feil og mangler på stoppesteder og annen infrastruktur. Det skal kunne gjøres datauttrekk fra trafikkloggsystemet over ulike typer hendelser og tidsperioder. Oppdragsgiver skal gis lese- og rapporttilgang til trafikkloggsystemet. I tillegg skal leverandøren registrere informasjonen i oppdragsgivers database for dette, minimum en gang månedlig KJØRETØY- OG MILJØRAPPORTERING Leverandøren er pliktig til løpende å rapportere kjøretøyrelaterte opplysninger i den webbaserte miljø- og kjøretøydatabasen som oppdragsgiver benytter. Leverandøren vil bli gitt brukertilgang til systemet av oppdragsgiver uten kostnad. Side 15 av 17

56 10.6 SELSKAPETS REGNSKAP Leverandørs årsregnskap m/noter skal årlig oversendes Finnmark Fylkeskommune så snart dette er avgitt GARANTI OG KLAGER 11.1 REISEGARANTI Leverandøren skal tilby kundene reisegaranti som er utarbeidet av NHO Transport i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen. Leverandøren skal markedsføre reisegarantien aktivt gjennom sine nettsider og i brosjyre som er tilgjengelig på bussene og på utsalgssted. Reisegarantiens innhold: Reisegarantien anbefalt bransjestandard Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller svikt i kollektivtilbudet, vil vi: Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn: 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil kroner På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være klarert på forhånd av det selskapet du skal bruke eller bruker når reisen blir avlyst eller forsinket. For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldende må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite at avviket ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Side 16 av 17

57 Leverandøren plikter å holde seg oppdatert om eventuelle endringer i reisegarantien, og etterleve disse PUBLIKUMSKLAGER Klager fra kunder/trafikanter skal rettes til leverandøren og forelegges oppdragsgiver som informasjon i forbindelse med driftsmøter. Leverandøren skal besvare kundeklager/- henvendelser innen 5 løpedager. Leverandøren skal tilby enkle, nettbaserte systemer for klager på bussreisene. Større og vesentlige klager skal leverandøren ta opp med oppdragsgiver fortløpende. Dersom oppdragsgiver finner klanderverdige forhold vil dette bli påtalt og forlangt umiddelbart rettet/kompensert. 12. RUTE- OG MATERIELLINSPEKSJON Oppdragsgiver vil jevnlig foreta varslede og ikke-varslede inspeksjoner av ruter og materiell for å bekrefte at leverandøren opprettholder det nedfelte nivået på oppdraget. Ved varslede inspeksjoner vil Finnmark fylkeskommunes ansatte legitimere seg ved ombordstigning, med ansattbevis fra fylkeskommunen. 13. UNDERLEVERANDØRER Det er hovedoperatør som er ansvarlig for Kontrakten med Oppdragsgiver. Hovedoperatør svarer også for eventuelle underleverandører, og er selv ansvarlig for disse. Side 17 av 17

58 VEDLEGG A BILAG 3: PRISSKJEMA Tilbud på drift av bussruter i Finnmark i perioden 1. januar desember Tilbyder: Fullstendig firmanavn: Postadresse: Selskapsform: Foretaksnummer: Telefonnummer: Telefaksnummer: Navn på daglig leder: Navn på styreleder: Navn på kontaktperson for tilbudet: Kontaktpersons e-postadresse: Kontaktpersons telefonnummer: Kontaktpersons telefaksnummer: Tilbud: Tilbudssum i NOK per år (ekskl. mva., prisnivå per 4. kv. 2014): Bussruter i Finnmark : 1. Kostnader: NOK 2. Trafikkinntekter: NOK 3. Godtgjørelse: NOK Spesifikasjon av tilbudt bussmateriell er vedlagt: Signatur av tilbyders autoriserte representant på vegne av tilbyder: Sted: Dato: Posisjon/stilling i tilbyders organisasjon:

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149 Anbud bussdrift Finnmark Bilag 5 Rutetrasèer og holdeplasser

150 Rutetrasèer Oppdragsgiver tilbyr tilbyderne informasjon om rutetraseene via InfoWeb levert av Datagrafikk AS. Her kan tilbyderne se de ulike traseene, og ved hjelp av kopling mot Google Street View kan man også se veien og holdeplassene som skal betjenes. Link til ruteinformasjonen finnes her: Informasjonen er å betrakte som veiledende informasjon, og tilbydere er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på vei-informasjon og kvalitetssikre beregninger av avstander o.l. Holdeplasser Som informasjon finnes her holdeplassregisteret for Finnmark, som oppdateres av Oppdragsgiver. Dette registeret er å oppfatte som veiledende, da endringer/oppdateringer skjer fortløpende. Navn på stoppested Kortnavn Kommune Pos X-koordinat Pos Y-koordinat Holdeplassnr Hammerfest bussterminal HFTRB HAMMERFEST , , Hasvik ferjekai HASVI HASVIK , , Øksfjord expressbåtkai ØKSFJ LOPPA , , Kårhamn KÅRHA HAMMERFEST , , Kvalfjord KVALF ALTA , , Altneset ALTNE ALTA , , Hakkstabben HAKKS ALTA , , Storekorsnes expressbåtkai STOKO ALTA , , Komagfjord KOMAF ALTA , , Lotre LOTRE HAMMERFEST , , Akkarfjord Sørøya AKKFS HAMMERFEST , , Bergsfjord BERGS LOPPA , , Nuvsvåg NUVSV LOPPA , , Sør-Tverrfjord ferjekai STVER LOPPA , , Langfjordhamn LANFH LOPPA , , Sandland SANDL LOPPA , , Lille Survik LSURV HAMMERFEST , , Sennabukt SENNA HAMMERFEST , , Tverrfjord ferjekai TVERF LOPPA , , Korsfjord ferjekai KORSF ALTA , , Nyvoll NYVOL ALTA , , Strømsnes Ferjekai, Buss AKKFK HAMMERFEST , , Kjerringholmen ferjekai KJERH HAMMERFEST , , Alta bussterminal ALTRB ALTA , , Alta lufthavn ALFLH ALTA , , Skaidi SKAID KVALSUND , , Olderfjord OLDEF PORSANGER , , Lakselv/Leavdnja Bussterminal LKLRB PORSANGER , , Lakselv lufthavn Banak LKLLH PORSANGER , , Karasjok / Kárásjohka Terminal KARRB KARASJOK , ,

151 Tana Bru / Deanusáldi TANAB TANA , , Varangerbotn / Vuonnabahta VARAB NESSEBY , , Kirkenes AMFI senter KKNSE SØR-VARANGER , , Kirkenes lufthavn Høybuktmoen KKNLH SØR-VARANGER , , Neiden NEIDE SØR-VARANGER , , Bossekop BOSSE ALTA , , Kåfjord KÅFJO ALTA , , Talvik TALVI ALTA , , Storsandnes v.kr. nord STSVN ALTA , , Bognelv BOGNE ALTA , , Tappeluft TAPPE ALTA , , Øksfjordbotn ØKSFB LOPPA , , Eiby EIBYA ALTA , , Suolovuopmi SUOLO KAUTOKEINO , , Gievdneguoika GIEVD KAUTOKEINO , , Mieronjavre MIERO KAUTOKEINO , , Bredbuktnes BREDB KAUTOKEINO , , Kautokeino Statoil KAUTT KAUTOKEINO , , Leirbotnvatn LEIBV ALTA , , Kviby v.kr. KVIBY ALTA , , Lille Lerresfjord LLERR ALTA , , Breivikbotn BREVB HASVIK , , Sørvær SØRVÆ HASVIK , , Kvalsund sentrum KVSSE KVALSUND , , Hammerfest expressbåtkai HFTKA HAMMERFEST , , Honningsvåg HONNI NORDKAPP , , Honningsvåg v/nordkapphuset HONNN NORDKAPP , , Rypefjord RYPEF HAMMERFEST , , Fægfjord FÆGFJ KVALSUND , , Kistrand KISTR PORSANGER , , Indre Billefjord IBILL PORSANGER , , Stabbursnes STABB PORSANGER , , Porsangmoen PORSM PORSANGER , , Skoganvarre SKOVA PORSANGER , , Lavkavann LAVKA PORSANGER , , Nattvann NATTV KARASJOK , , Scandic Karasjok KARSC KARASJOK , , Valjok VALJO KARASJOK , , Levajok / Leavvajohka LEVAJ TANA , , Sirma / Sirbmá SIRBM TANA , , Båteng / Fanasgieddi BÅTEN TANA , , Skiippagurra SKIPA TANA , , Gandvik GANDV NESSEBY , , Brannsletta BRANN NESSEBY , , Bugøyfjord BUGØF SØR-VARANGER , ,

152 Hesseng ESSO HESSO SØR-VARANGER , , Stallogargo STALL KVALSUND , , Havøysund HAVØY MÅSØY , , Snefjord SNEFJ MÅSØY , , Kokelv KOKEL KVALSUND , , Skarsvåg SKARS NORDKAPP , , Nordkapp NORDK NORDKAPP , , Gjesvær GJESV NORDKAPP , , Kamøyvær KAMØY NORDKAPP , , Jergul JERGU KARASJOK , , Suosjavri SUOSJ KARASJOK , , Gárggoluobbalat GARGL KAUTOKEINO , , Stornes STORN KAUTOKEINO , , Láhpoluoppal LAHPO KAUTOKEINO , , Dyfjord DYFJO LEBESBY , , Kjøllefjord KJØLL LEBESBY , , Mehamn lufthavn MEHLH GAMVIK , , Mehamn MEHAM GAMVIK , , Gamvik GAMVI GAMVIK , , Børselv BØRSE PORSANGER , , Kjæs KJÆSP PORSANGER , , Veidnesklubben VEIDN LEBESBY , , Kunes post KUNES LEBESBY , , Ifjord v.kr. IFJOV LEBESBY , , Lebesby LEBES LEBESBY , , Hopseidet HOPSE LEBESBY , , Skjånes SKJÅN GAMVIK , , Båtsfjord BÅTSF BÅTSFJORD , , Gednje v.kr. GEDNJ BERLEVÅG , , Gaska GASKA TANA , , Leirpollskogen LEPOS TANA , , Berlevåg BERLE BERLEVÅG , , Kongsfjord KONGS BERLEVÅG , , Vadsø bussterminal VDSSE VADSØ , , Vestre Jakobselv skole JAKSK VADSØ , , Unjárga-Nesseby UNJAR NESSEBY , , Karlebotn KARLE NESSEBY , , Grasbakken GRASB NESSEBY , , Kirkenes sykehus KKNSY SØR-VARANGER , , Krampenes KRAMP VADSØ , , Skallelv SKALL VADSØ , , Komagvær v.kr. KOMAV VARDØ , , Kiberg KIBER VARDØ , , Vardø lufthavn / airport VAWLH VARDØ , , Vardø Rådhus, Valen VRDSE VARDØ , ,

153 Vadsø lufthavn / airport VDSLH VADSØ , , Ekkerøy EKKER VADSØ , , Stonga STONG SØR-VARANGER , , Bugøynes BUGØN SØR-VARANGER , , Høybuktmoen HØYBU SØR-VARANGER , , Hesseng skole HESSS SØR-VARANGER , , Elvenes ELVEN SØR-VARANGER , , Jarfjordbotn JARFJ SØR-VARANGER , , Tårnet skole TÅRNE SØR-VARANGER , , Lanabukt LANAB SØR-VARANGER , , Ekhaugen EKHAU SØR-VARANGER , , Jakobsnes JAKON SØR-VARANGER , , Ytrelid YTREL SØR-VARANGER , , Ropelv ROPEL SØR-VARANGER , , Herranes HERRA ALTA , , Storsandnes v.kr. sør STSVS ALTA , , Lillesandnes LILSA ALTA , , Hovdenes ALTA , , Sørensenstykket ALTA , , Kråknes v/skogsbilveien ALTA , , Fornes ALTA , , Klokkarnes KLOKK ALTA , , Kråknes KRÅKN ALTA , , Lauveng LAUVE ALTA , , Møllnes MØLLN ALTA , , Kåfjord kirke KÅFJK ALTA , , Kåfjordbotn KÅFJB ALTA , , Gryteng GRYTE ALTA , , Valset veikryss v/e6 ALTA , , Saltvikneset SALTV ALTA , , Bonakas / Bonjákas BONAK TANA , , Rivarbukt RIVAR ALTA , , Kongshus ferjekai KONGH ALTA , , Sandøybotn SANØB HAMMERFEST , , Sletnes SLETN HAMMERFEST , , Hellefjord HELLE HAMMERFEST , , Maribukt MARIB ALTA , , Skippernes SKIPP HAMMERFEST , , Bia BIAAL ALTA , , Tverrfjordbotn TVRFB LOPPA , , Bergsfjord BERGS LOPPA , , Korsfjord KORSF ALTA , , Alta expressbåtterminal ALTGO ALTA , , Leirbotn LEIRB ALTA , , Store Lerresfjord SLERR ALTA , ,

154 Parken PARKE ALTA , , Ystenes YSTEN LOPPA , , Nuvsvåg NUVSV LOPPA , , Lammasdieva LAMMA PORSANGER , , Tufjord TUFJO MÅSØY , , Vatnhamn VATNH HAMMERFEST , , Slotten SLOTT MÅSØY , , Skjånes SKJÅN GAMVIK , , Storbukt STOBK KVALSUND , , Repvåg REPVÅ NORDKAPP , , Gunnarnes GUNNA MÅSØY , , Kolvik v.kr. KOLVI PORSANGER , , Láhpoluoppal LAHPO KAUTOKEINO , , Østre Kvenvik ØKVEN ALTA , , Vadsø lufthavn VADSL VADSØ , , Indre Saltvik ISALT ALTA , , Skarvfjordhamn SKARV HAMMERFEST , , Vuolle-Máze VMAZE KAUTOKEINO , , Ytre Saltvik YSALT ALTA , , Melkøya MELKØ HAMMERFEST , , Langfjordbotn E6 LFBE6 ALTA , , Grense Jakobselv GRJAK SØR-VARANGER , , Beskinjarg BESKI KARASJOK , , Kjerrisnes KJERR SØR-VARANGER , , Vaggetem VAGGE SØR-VARANGER , , Sandnes SANDN SØR-VARANGER , , Pollen POLLE ALTA , , Badje-Máze BMAZE KAUTOKEINO , , Normannsnes NORMA ALTA , , Bekkarfjord BEKKA LEBESBY , , Torhop TORHO TANA , , Storbukt STOBS SØR-VARANGER , , Langfjordnes LANFN GAMVIK , , Vardø havn VRDKA VARDØ , , Vadsø dampskipskai VDSDA VADSØ , , Nedrenes NEDRE KARASJOK , , Smelror SMELR VARDØ , , Indre Kiberg v.kr. InKib VARDØ , , Vardø lufthavn VARDL VARDØ , , Alta lufthavn ALTAL ALTA , , Bergsfjord BERGS LOPPA , , Strand STRAN SØR-VARANGER , , Båtsfjord BÅTSF BÅTSFJORD , , Hammerfest lufthavn / Airport HFTLH HAMMERFEST , , Kirkenes lufthavn KIRKL SØR-VARANGER , ,

155 Skolen SKOLK KARASJOK , , Sjursjok / Suossjohka SJURS TANA , , Sollia SOLLI SØR-VARANGER , , Honningsvåg lufthavn HVGLH NORDKAPP , , Kvalsund bru KVSBR KVALSUND , , Ildskog ILDSK PORSANGER , , Hasvik lufthavn HAALH HASVIK , , Kvernklubben KVERN KVALSUND , , Bognelv øst BOGNØ ALTA , , Bakfjord BAKFJ MÅSØY , , Kåfjord KÅFJN NORDKAPP , , Vintersetnes VINSN ALTA , , Halsen HALSE ALTA , , Isnestoften ISNES ALTA , , Hasvik HASVI HASVIK , , Hasvik expressbåtkai HASVI HASVIK , , Heimstad HEIMS ALTA , , Storvik STORV ALTA , , Ølvik ØLVIK ALTA , , Goddevaggi GODDE ALTA , , Flintnes FLINT ALTA , , Sør-Tverrfjord STVER LOPPA , , Langnes LANGN TANA , , Vintervollen VINTE SØR-VARANGER , , Laggo LAGGO GAMVIK , , Kalak KALAK LEBESBY , , Hønseby HØNSE HAMMERFEST , , Nervei NERVE GAMVIK , , Eidsnes EIDSN ALTA , , Storsandnes STOSN ALTA , , Midtskog MISKO ALTA , , Kvenvik KVENV ALTA , , Havøysund dampskibskai HAVØY MÅSØY , , Revsneshamn REVSN KVALSUND , , Lundhamn LUNDH HAMMERFEST , , Ulvsvåg ULVSV ALTA , , Kjøllefjord KJØLL LEBESBY , , Vestertana / Deanodat VTANA TANA , , Bjørnsund BJØSU SØR-VARANGER , , Indre Kjerringdal IKJER ALTA , , Melsvik MELSV ALTA , , Jansnes JANSN ALTA , , Mikkelsby ferjekai MIKKE ALTA , , Saraby SARAB KVALSUND , , Sennabukt SENNA HAMMERFEST , ,

156 Smørfjord SMØRF PORSANGER , , Skavnakk SKAVN LOPPA , , Prestøya PREØY SØR-VARANGER , , Roavvegieddi ROAVV TANA , , Ryggefjord RYGGE MÅSØY , , Breivik BREIV HASVIK , , Kjerringholmen KJERH HAMMERFEST , , Mehamn MEHAM GAMVIK , , Gjermundby GJERM ALTA , , Ingøy expressbåtkai INGØY MÅSØY , , Honningsvåg rådhus HONNR NORDKAPP , , Klubbukt KLUBB KVALSUND , , Finnes FINNE ALTA , , Giske GISKE ALTA , , Kifjord KIFJO LEBESBY , , Mehamnelv bru MEHEB GAMVIK , , Gjestgiveribakken GJEST PORSANGER , , Måsøy MÅSØY MÅSØY , , Stangnes v.kr. STAVK PORSANGER , , Nyvoll NYVOL ALTA , , Loppa LOPPA LOPPA , , Billefjord Skole SKOLP PORSANGER , , Hjemmeluft HJEMM ALTA , , Myrberg MYRBE ALTA , , Apanes v/veidebakken APANE ALTA , , Gakori GAKOR ALTA , , Apanes APANE ALTA , , Altaveien 51 ALTA , , Altaveien ALTA , , Bossekop E6 v/vertshushagen ALTA , , Bossekop E6 v/skoleåsen ALTA , , Bossekop E6 v/kirkeveien ALTA , , Bossekop E6 v/prestegårdsveien ALTA , , Bossekop E6 v/nordre Ringvei ALTA , , Lille Komsa E6 v/ekornsvingen ALTA , , Komsa E6 v/skolevegen ALTA , , Bukta E6 vkr Amtmannsnesvn ALTA , , Bukta E6 v/altavn 166 ALTA , , Bukta E6 v/altavn 176 ALTA , , Bukta E6 v/avkj Rurveien ALTA , , E6 v/alta Lufthavn ALTA , , Altagård ALTAG ALTA , , Elvebakken E6 X Rishaugmoen ALTA , , Elvebakken E6 X Skippertorget ALTA , , Elvebakken v/altavn 292 ALTA , ,

157 Elvebakken ELVEB ALTA , , Kronstad v/altavn 328 ALTA , , Kronstad E6 X Leirbakkveien ALTA , , Kronstad KRONS ALTA , , Alta E6 v/tørrfossmoen ALTA , , Alta E6 v/sagastien ALTA , , Alta E6 v/altaveien 403 ALTA , , Alta E6 v/altaveien 414 ALTA , , Alta E6 v/nerskogen ALTA , , Alta E6 X Latharimoen ALTA , , Alta E6 v/altaveien 476 ALTA , , Alta E6 X Lathari/Rismyr ALTA , , Rafsbotn kapell ALTA , , Rafsbotn RAFSB ALTA , , E6 v/rafsbotnveien 90 ALTA , , Solbakken Syd PORSANGER , , Kistrand veikryss Bergkroken PORSANGER , , Ytre Billefjord YBILL PORSANGER , , Indre Billefjord kapell PORSANGER , , Sørdal v/gåradak PORSANGER , , Gåradak PORSANGER , , Innerbukta v/gåradak PORSANGER , , Ikkaldasnjarga PORSANGER , , Igeldas PORSANGER , , Stabbursnes v/austmo PORSANGER , , Lakselv v/grønnmo PORSANGER , , Lakselv sentrum PORSANGER , , Lakselv v/porsanger Vertshus PORSANGER , , Holmenveien PORSANGER , , Lakselv E6 v/sandmelen PORSANGER , , Revfossnes veikryss E6 PORSANGER , , Skoganvarre v/stálloèohkka PORSANGER , , Dukanguoika TANA , , Sirbmá SIRBM TANA , , Goavddesgurnjárga TANA , , Hillágurra nord TANA , , Polmak vest (E6) TANA , , Gárdat TANA , , Lállo TANA , , Pierándarasjeaggi TANA , , Holmsund syd TANA , , Holmsund TANA , , Holmsund v/miennajohka TANA , , Allaguolbba E6 TANA , , Hedeguohppi TANA , ,

158 Tana bru / Deanusáldi E6 Syd TANA , , Suohpanjárga Nord TANA , , Suohpanjárga Syd TANA , , Varangerbotn v/vesterelv NESSEBY , , Varangerbotn v/aune NESSEBY , , Reahpen / Reppen NESSEBY , , Grasbakken Øst NESSEBY , , Nyborg NESSEBY , , Grundvik v/bugøyfjord SØR-VARANGER , , Neiden Hotell NEIHO SØR-VARANGER , , Hesseng Vest SØR-VARANGER , , Hesseng SØR-VARANGER , , Hesseng Bjørkheim HESSE SØR-VARANGER , , Kirkenes v/grenselandsmuseet SØR-VARANGER , , Kirkenes v/sparkjøp SØR-VARANGER , , Kirkenes terminalen KKNTE SØR-VARANGER , , Storbukt Vestside E69 NORDKAPP , , Skipsfjord SKIPS NORDKAPP , , Storbukt Nord NORDKAPP , , Storbukt v/nordkappvn 59 NORDKAPP , , Storbukt v/nordkappvn 35 NORDKAPP , , Storbukt v/nordkappvn 5 NORDKAPP , , Honningsvåg v/rica Hotell NORDKAPP , , Honningsvåg kai HONNK NORDKAPP , , Meskelv NESSEBY , , Abelsborg NESSEBY , , Nesseby Vest NESSEBY , , Nesseby E6 veikr. Idrettsveien NESSEBY , , Bergeby NESSEBY , , Klubbvika NESSEBY , , Vestre Jakobselv v/storbakken VADSØ , , Vestre Jakobselv JAKEL VADSØ , , Kariel v/golfbanen VADSØ , , Kariel syd VADSØ , , Kariel v/yngva Harila AS VADSØ , , Kariel VADSØ , , Makkenes VADSØ , , Andersby VADSØ , , Laksebybukt Syd VADSØ , , Laksebybukt VADSØ , , Vadsø, Veisletta VADSØ , , Vadsø E75 v/kirkegården VADSØ , , Vadsø E75 v/museet VADSØ , , Vadsø E75 v/hvistendahlsgate VADSØ , , Vadsø E75 v/småbåthavna VADSØ , ,

159 Kiby KIBYV VADSØ , , Svartnes SVART VARDØ , , Rundvassli SØR-VARANGER , , Skafferhollet veikr E105 SØR-VARANGER , , Elvenes Vest SØR-VARANGER , , Fredheim E105 SØR-VARANGER , , Riksgrensen Karigasniemi RIKSK KARASJOK , , Dorvonjárga KARASJOK , , Gámehisnjárga KARASJOK , , Riidonjárga KARASJOK , , Karasjok v/karasjok gamle krk KARASJOK , , Spiinniidgietteguolbba KARASJOK , , Vájamohkki Øst KARASJOK , , Vájamohkki KARASJOK , , Vájamohkenjárga KARASJOK , , Haldenjarg HALDE KARASJOK , , Rv 92 v/suoidnerohtu KAUTOKEINO , , Øvre Alta v/lampe ALTA , , Skillemo Rv93 ALTA , , Valsetmoen ALTA , , Valset ALTA , , Eiby v/forset Syd ALTA , , Eiby v/forset ALTA , , Eiby v/forset Nord ALTA , , Eiby v/avkj. Furuheim ALTA , , Guhkesluohka KAUTOKEINO , , Suohpatluohkká KAUTOKEINO , , Suhpedievvá KAUTOKEINO , , Suhpedievvá Syd KAUTOKEINO , , Skaidi Vest / Livheim KVALSUND , , Skaidi Vest v/avkj Gorráeopma KVALSUND , , Ariselva KVALSUND , , Markopp KVALSUND , , Ollineset Veikryss KVALSUND , , Gargo v/tveelva KVALSUND , , Gargo Camping GARGC KVALSUND , , Slettelv KVALSUND , , Kvalsund skole KVSSK KVALSUND , , Kvalsundbrua Nord KVALSUND , , Skjåholmen Avkj Syd KVALSUND , , Skjåholmen 2 KVALSUND , , Skjåholmen Nord KVALSUND , , Akkarfjord Rv94 vkr Strømsnes HAMMERFEST , , Rypefjord vkr Indrefjorddalen HAMMERFEST , , Rypefjord v/kirka HAMMERFEST , ,

160 Rypefjord HAMMERFEST , , Rypefjord Nord HAMMERFEST , , Rypefjord v/tyvsletta HAMMERFEST , , Rypefjord v/jansvannet HAMMERFEST , , Hammerfest Turistsenter HAMMERFEST , , Hammerfest kirke HAMMERFEST , , Hammerfest v/kirkegt 2 HAMMERFEST , , Hammerfest kulturhus HAMMERFEST , , Hammerfest, Molla HAMMERFEST , , Hammerfest v/nedre Molla 19 HAMMERFEST , , Hammerfest v/avkj Hamran HAMMERFEST , , Hammerfest v/fuglenesvn 43 HAMMERFEST , , Hammerfest v/fuglenesvn 75 HAMMERFEST , , Hammerfest v/fuglenesvn 97 HAMMERFEST , , Hammerfest Fuglenesbukta 3 HAMMERFEST , , Alta v/buktaveien 30 ALTA , , Alta v/amtmannsnesvn 67 ALTA , , Amtmannsnes/Innerberget ALTA , , Alta v/aronnesvn 41 ALTA , , Alta v/aronnesvn 61 ALTA , , Aronnesvn X Røsslyngvn ALTA , , Aronnesvn v/greplyngvn ALTA , , Aronnesvn v/furulund ALTA , , Aronnesvn v/flaten ALTA , , Alta v/aronnesvn 201 ALTA , , Aronnesvn X Elvestrand ALTA , , Aronnesvn X Smedgjerdet ALTA , , Aronnesvn v/myrbakken ALTA , , Alta v/kjosveien 24 ALTA , , Kaiskuru ALTA , , Stillaveien X Sønvismoen ALTA , , Sagslåtten ALTA , , Bjørnstad ALTA , , Kvænvik ALTA , , Komagfjord v/kastar ALTA , , Saga ALTA , , Sagafossen ALTA , , Tverrelvdalsvn X Borrasvn ALTA , , Nybrott Nord ALTA , , Nybrott Syd ALTA , , Engdal ALTA , , Tverrelvdalsvn 62 ALTA , , Tverrelvdalsvn X Sætrom ALTA , , Tverrelvdalsvn X Solheim ALTA , , Tverrelvdalen v/fallijoki ALTA , ,

161 Tverrelvdalsvn 142 ALTA , , Sønvismoen X Romsdalveien ALTA , , Sønvismoen ALTA , , Rafsbotn v/russeluftvn 23 ALTA , , Myrnes MYRNE LOPPA , , Finnmarksvn X Skjåvikvn HAMMERFEST , , Finnmarksvn X Vardøveien HAMMERFEST , , Melkøyveien X Fv391 HAMMERFEST , , Lahtipahta Fv98 PORSANGER , , Brennelvmyra PORSANGER , , Østerbotnhalsen ØBOHA PORSANGER , , Handelsbukt HANDE PORSANGER , , Børselv øst PORSANGER , , Brennelv v/jounintieva PORSANGER , , Friarfjord v.kr. FRIAR LEBESBY , , Rustefjelbma / Ruostefielbmá RUSTE TANA , , Biehkanvárri TANA , , Vestre Seida / Oarjjit Sieiddá TANA , , Smalfjord SMALF TANA , , Smalfjord SMALF TANA , , Akkarfjord, Strømsnes ferjekai AKKFK HAMMERFEST , , Eidvågen HAMMERFEST , , Skakkebakken HAMMERFEST , , Fiskelv / Hávgajohka KVALSUND , , Neverfjord NEVER KVALSUND , , Sørneset / Deansenjárga KVALSUND , , Porsa PORSA KVALSUND , , Stállogárggu KVALSUND , , Oldernes KVALSUND , , Gjesvær v/tore Hundsveg NORDKAPP , , Skarsvåg v/børnesvn NORDKAPP , , Honningsvåg v/storgt 5 NORDKAPP , , Honningsvåg v/storgt 20 NORDKAPP , , Honningsvåg v/rådhuset NORDKAPP , , Honningsvåg v/nordvågvn 15 NORDKAPP , , Honningsvåg v/nordvågvn 33 NORDKAPP , , v/nordvågbotn NORDKAPP , , Nordvågen v/botn NORDKAPP , , Nordvågen v/hovedvn 44 NORDKAPP , , Nordvågen v/hovedvn 55 NORDKAPP , , Nordvågen v/hovedvn 92 NORDKAPP , , Nordvågen NORDKAPP , , Gieddi / Leirpollen PORSANGER , , Brenna BRENN PORSANGER , , Musvannsbakken X Fv194 PORSANGER , ,

162 Fosseng PORSANGER , , Báhkiljohka X Fv223 KARASJOK , , Svineng KARASJOK , , Gamvikvn X Lillebergvn GAMVIK , , Gamvik Fv263 X Rambergvn GAMVIK , , Gamvik GAMVIK , , Iversfjord IVERS GAMVIK , , Berlevåg lufthavn BVGLH BERLEVÅG , , Finnmarksvn v/rikets Sal VADSØ , , Finnmarksvn X Rabben VADSØ , , Finnmarksvn X Lindi VADSØ , , Skogholtet VADSØ , , Tueveien VADSØ , , Fossen skole VADSØ , , Idrettsveien v/helsehuset VADSØ , , Fylkeshuset VADSØ , , Vadsø VGS VADSØ , , Statens Hus VADSØ , , Båtsfjord lufthavn / airport BJFLH Båtsfjord , , Vardø, Strandgt v/apoteket VARDØ , , Kiberg v/menighetshuset VARDØ , , Kiberg v/partisanmuseet VARDØ , , Fossheim skole, Neiden SØR-VARANGER , , Tyttebærsletta, Bugøynes SØR-VARANGER , , Skrøytnes SKRØY SØR-VARANGER , , Langøra, Kirkenes SØR-VARANGER , , Hans Væggers Vei 19 SØR-VARANGER , , Hammerfest v/melkøyveien HAMMERFEST , , Isbjørnveien X Fv391 HAMMERFEST , , Storvannet HAMMERFEST , , Forsølbukta HAMMERFEST , , Forsøl HAMMERFEST , , Hasvik v/avkj til lufthavn HASVIK , , Øksfjord ferjekai, Buss OKSFK LOPPA , , Øksfjord ØKSFH LOPPA , , Malmgrenjordet SØR-VARANGER , , Gresselvdalen SØR-VARANGER , , Elverhøy SØR-VARANGER , , Sandnesmyra Sandn SØR-VARANGER , , Langvasseid v.kr. LANVE SØR-VARANGER , , Brattli BRATT SØR-VARANGER , , Holmfoss v.kr. HOLMF SØR-VARANGER , , Rødsand v.kr. RØDSA SØR-VARANGER , , Stenbakkrysset SØR-VARANGER , , Skogfoss SKOGF SØR-VARANGER , ,

163 Nordvestbukt NORVB SØR-VARANGER , , Hallen HALLE SØR-VARANGER , , Svanvik folkehøyskole SVANV SØR-VARANGER , , Håbet HÅBET SØR-VARANGER , , Lukassenveien X Fv885 SØR-VARANGER , , Gartnerjordet SØR-VARANGER , , Oldervik X mot Nyrud LEBESBY , , Elvebakken, Bekkarfjord LEBESBY , , Lillefjord LILFJ MÅSØY , , Latter / Láhttár MÅSØY , , Snefjord skole MÅSØY , , Krokelv MÅSØY , , Ø.Seida/Nuorttit Sieiddá ØSEID TANA , , Øvre Leirpollen / Hánárovvi TANA , , Aldershvile TANA , , Lia TANA , , Fjordvegen, Båtsfjord BÅTSFJORD , , Kjøllefjord v/moloveien LEBESBY , , Kjøllefjord v/strandvn 166 LEBESBY , , Kjøllefjord v/hotellet LEBESBY , , Alleknjarg / Álletnjárga TANA , , Polmak øst / Buolbmat POLMØ TANA , , Langstrand LANGS HAMMERFEST , , Klemetstad KLEME PORSANGER , , Gjøkenes GJØKE PORSANGER , , Nordgård NOGÅR PORSANGER , , Revforsnes REVFO PORSANGER , , Saarela SAARE PORSANGER , , Sundquistjordet SUNDQ SØR-VARANGER , , Bjørnevatn BJØVA SØR-VARANGER , , Hesseng boligfelt HESSB SØR-VARANGER , , Rovaniemi Airport RVN , , Sodankylä Sodan FINLAND , , Tankavaara th. Tanka , , Saariselkä, Tunturihotelli Saari , , Ivalo Ivalo , , Inari, info/hotelli Inari Inari , , Karigasniemi Karig , , Kaamanen, Kievari th Kaama FINLAND , , Zapoljarny ZAPOL , , Vadsø v/statoil Vadsø VADSØ , , Nuorgam Nuorg , , Utsjok, Uulan Säästö Utsjo , , Rovaniemi, Napapiiri NISSE , , Rovaniemi ROVAN , ,

164 Lillebukt LILLE ALTA , , Enontekiö, Lapland Hotel Hetta Enont , , Karesuando Kares Vittangi Vitta Gällivare Jernbane/Railwayst. Gälli Jokkmokk Jokkm Storuman Storu Brunflo Brunf Mora Mora Morokulilen / Riksgrensen Morok Nikel NIKEL , , Zapoljarny Zapol Titovka TITOV , , Murmansk MURMA , , Storskog Grensestasjon Stors SØR-VARANGER , , Kirkenes Sentrum Kirke SØR-VARANGER , , Kittilä airport Kitti , , Levi, Hotel Levitunturi Levi, , , Muonio Muoni , , Palojoensuu Paloj , , Enontekiö Enont , Kautokeino Thon Hotel Kauto KAUTOKEINO , , Masi / Mazé MAZEK KAUTOKEINO , , Masjok / Máskejohka MASJO TANA , , Gruben Grube SØR-VARANGER , , Bjørnevatn Prix Bjørn SØR-VARANGER , , Lukassenveien Lukas SØR-VARANGER , , Håbeth Håbet SØR-VARANGER , , Solstad Solst SØR-VARANGER , , Kirkenes VGS Kirke SØR-VARANGER , , Myra Myra SØR-VARANGER , , Nordmanset Nordm NORDKAPP , , Seppoladalen Seppo NORDKAPP , , Segelvik ANDSN LOPPA , , Sarnespollen Sarne NORDKAPP , , Skytterhusfjellet Skytt SØR-VARANGER , , Kirkenes skole Kirke SØR-VARANGER , , Kirkenes AMFI Kirke SØR-VARANGER , , Finnmarkshallen Finnm ALTA , , Alta ungdomskole Alta ALTA , , Nerskogen Nersk ALTA , , Pechenga PECHE , , Fjordadalen FJORD HAMMERFEST , , Lakselv skole Lakse PORSANGER , , Holmen bru Holme PORSANGER , ,

165 Gjestegiveribakken Gjest PORSANGER , , Smørstadbrinken Smørs PORSANGER , , Aronnes Aronn ALTA , , Krysset Storkiosk Kryss VADSØ , , Moreneveien Moren VADSØ , , Bietilæveien Bieti VADSØ , , Helsesenteret Helse VADSØ , , Ica Ica VADSØ , , Myrkroken Myrkr VADSØ , , Rypeveien Rypev VADSØ , , Blinken BLINK HAMMERFEST , , Ole Olsens Plass OLE HAMMERFEST , , Måneveien / Prærien MÅNE HAMMERFEST , , Polarbase BASEN HAMMERFEST , , Hammerfest sykehus SYKEH HAMMERFEST , , Aurora kino Auror ALTA , , Svanvik SVANV SØR-VARANGER , , Salen Salen HAMMERFEST , , Gnistveien Gnist HAMMERFEST , , Breilia skole Breil HAMMERFEST , , Hammerfest sykehus Sykeh HAMMERFEST , , Rørvika Rørvi HAMMERFEST , , Polarbasen Polar HAMMERFEST , , Strømsnes Strøm HAMMERFEST , , Kirkenes kai KIRK SØR-VARANGER , , Ole Olsens Plass OLE HAMMERFEST , , Ole Olsens Plass OLE HAMMERFEST , , Fiskenes FISKE HAMMERFEST , , Survik Survi HAMMERFEST , , Alta Helsesenter Alta ALTA , , Melkefoss Melke SØR-VARANGER , , Fuglenes veikryss Fugle HAMMERFEST , , Reindalen Reind HAMMERFEST , , Høyden Høyde HAMMERFEST , , Bybo Bybo HAMMERFEST , , Sparkjøp Spark SØR-VARANGER , , Bøkfjordveien Bøkfj SØR-VARANGER , , Ellisif Wessels vei Ellis SØR-VARANGER , , Bergstien Bergs SØR-VARANGER , , Fjellveien Fjell SØR-VARANGER , , Turisthotellet Kirkenes Rica SØR-VARANGER , , Tangen Bru Tange SØR-VARANGER , , Rundvassli v/e105 Rundv SØR-VARANGER , , Hessengveien Hesse SØR-VARANGER , , Hessengveien v/krøkebærveien Hesse SØR-VARANGER , ,

166 Garnisonen i Sør-Varanger GSV SØR-VARANGER , , Sydvaranger Gruve - Hovedport Sydva SØR-VARANGER , , Nybrottsveien Nybro SØR-VARANGER , , Tommaselv Tomma VADSØ , , Blåbærnes Blåbæ VADSØ , , Fugleberg Fugle VADSØ , , Paddeby Padde VADSØ , , Klubben Klubb VADSØ , , Mortensnes Morte NESSEBY , , Hammernes Hamme NESSEBY , , Gisanjok Gisan NESSEBY , , Burnes Burne NESSEBY , , Bunes Bunes NESSEBY , , Gornitak Gorni NESSEBY , , Rovivann Roviv NESSEBY , , Fossebakken FOSSE TANA , , Sandfallet ungdomsskole Sandf ALTA , , Kautokeino / Guovdageaidnu Kauto KAUTOKEINO , , Rypefjord sykehjem Rypef HAMMERFEST , , Scandic Alta SCALT ALTA , , Bjørnevatn skole Bjørn SØR-VARANGER , , Neiden tollsted Neide SØR-VARANGER , , Hammerfest havn, Godsbåt GODS HAMMERFEST , , Isbjørnhallen / Hammerfest VGS Isbjø HAMMERFEST , , Øksfjord Ferjekai OKSFK LOPPA , , Luftjok Luftj TANA , , Seida Seida TANA , , Tana VGS Tana TANA , , Horma Horma TANA , , Storfossen Storf TANA , , Hillagurra Hilla TANA , , Birkestrand Birke TANA , , Boftsa Bofts TANA , , Fingervann Finge TANA , , Gardak Garda TANA , , Gulbojok Gulbo TANA , , Austre Bonakas Austr TANA , , Holmfjell Holmf TANA , , Ivarjok Ivarj TANA , , Laksjok Laksj TANA , , Lismajok Lisma TANA , , Skugge Skugg TANA , , Harrelv Harre TANA , , Kvartsveien Kvart VADSØ , , Dallavaraveien Dalla VADSØ , ,

167 Fossesvingen Fosse VADSØ , , Parkveien Parkv VADSØ , , Varangerhallen VARAN VADSØ , , St.Hanshaugen St.Ha VADSØ , , Kiwi Kiwi VADSØ , , Sentrum skole Sentr VADSØ , , Vadsø Kretsfengsel Vadsø VADSØ , , Oscarsgate Oscar VADSØ , , Markveien Markv VADSØ , , Melkevarden skole Melke VADSØ , , Joker Joker VADSØ , , Salttjern Saltt VADSØ , , Golnes Golne VADSØ , , Hurtigrutekaia Hurti VADSØ , , Vadsø Fjordhotell Vadsø VADSØ , , Burfjord skole Burfj KVÆNANGEN , , Sopnes Sopne ALTA , , Øksfjordbotn leirskole Øksfj LOPPA , , Høgtun skole Øksfj LOPPA , , Kvitevika Kvite ALTA , , Laukvik Laukv ALTA , , Leirbotn Oppvekstsenter Kviby ALTA , , Rafsbotn skole Rafsb ALTA , , Hasvik skole Hasvi HASVIK , , Talvik skole Talvi ALTA , , Sandfallet skole Sandf ALTA , , Alta ungdomsskole Alta ALTA , , Thomasbakken Thoma ALTA , , Øvre Alta skole Øvre ALTA , , Storelvdalen Store ALTA , , Gargia Gargi ALTA , , Bossekop skole Bosse ALTA , , Gakori skole Gakor ALTA , , Komsa skole Komsa ALTA , , Elvebakken skole Elveb ALTA , , Raipas Raipa ALTA , , Alta kristne grunnskole Alta ALTA , , Tverrelvdalen skole Tverr ALTA , , Romsdal Romsd ALTA , , Sagslotten Sagsl ALTA , , Sagastien Sagas ALTA , , Saga skole Saga ALTA , , Transfarelv Trans ALTA , , Russeluft Russe ALTA , , Sukkertoppen Sukke HAMMERFEST , ,

168 Sætergamdalen Sæter HAMMERFEST , , Kåfjordbrua Kåfjo ALTA , , Latarimoen Latar ALTA , , Transfarelvmoen Trans ALTA , , Roligheten Rolig ALTA , , Thon Hotell Alta Thon ALTA , , Thon Hotell Vica Thon ALTA , , Best Western Nordlys Hotell Best ALTA , , Alta rådhus Alta ALTA , , Alta museum Alta ALTA , , UiT Arktisk Universitet Alta UiT A ALTA , , Thon Hotel Kirkenes Thon SØR-VARANGER , , Scandic Arctic Hotel SCARC SØR-VARANGER , , Mikkelsby expressbåtkai Mikke ALTA , , Kautokeino skole Kauto KAUTOKEINO , , Skolebukt Skole KAUTOKEINO , , Nedre Mieronjavre Nedre KAUTOKEINO , , Máttaluoppal MATTA KAUTOKEINO , , Korsfjord skole Korsf ALTA , , Honningsvåg skole Honni NORDKAPP , , Karpdalen Karpd SØR-VARANGER , , Tana sameskole Tana TANA , , Seida skole Seida TANA , , Tana Montesorriskole Tana TANA , , Masjokdalen Masjo TANA , , Luftjokdalen Luftj TANA , , Austertana skole Auste TANA , , Høyholmen Høyho TANA , , Karasjok skole Karas KARASJOK , , Iskurasjok Iskur KARASJOK , , Nordsletta Nords KARASJOK , , Lebesby skole Lebes LEBESBY , , Trollholmsund Troll PORSANGER , , Viekker Viekk PORSANGER , , Ringveien Børselv Ringv PORSANGER , , Børselv skole Børse PORSANGER , , Galgenes Galge LEBESBY , , Snattvika Snatt LEBESBY , , Kjøllefjord skole Kjøll LEBESBY , , Loddenjarguoikkavuolesuolu LODDE KARASJOK , , Kiberg v/veistasjonen KIBVE VARDØ , , Votteskaret VOTTE VARDØ , ,

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200 Anbud bussdrift Finnmark Vedlegg A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3B 10. november 2014

201

202 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser Generelt Tilgjengeliggjøring av bussene Forsikring Dokumentasjonskrav Alder/tilstand Rutekategorier og bussklasser Rutekategorier Krav til busser klasse I Krav til busser klasse II Krav til busser klasse III Krav til setekapasitet i den enkelte rute Sikkerhet Fysisk sikkerhet Dørbrems Setebelte Utvendig belysning av dørområder Utstyr for sandstrøing Alkolås Passasjertrygghet Trygghetskamera Nødknapp Nødutstyr Automatisk brannslukking Innvendig nødutstyr Kommunikasjon Fartsmåling og kjøre-/hviletid Universell utforming og tilgjengelighet Generelt Dører... 7

203 6.3. Kneling Kontrastfarger Utforming av rullestolplass Påstigning for rullestolbrukere Barnevognplass Signalknapper og holdestenger Informasjon Utvendig passasjerinformasjon Linjenummer og destinasjonsskilter Utvendig høyttaler Flaggholder Innvendig passasjerinformasjon Stoppsignalskilt/ skjerm Plass for lommeruter og annen publikumsinformasjon Innvendige høyttalere Automatisk audiell og visuell stoppestedsannonsering m.v Billettering, informasjon og andre IT-systemer Arctic ICE - traséinformasjon Miljøkrav Operatørens ansvar for miljøkostnader Utslipp Støy Dekk Komfort Seteavstander Komfortkrav til seter Varme og ventilasjon - klimaanlegg Innvendig belysning Andre innredningskrav Gulv og stigtrinn Mat og drikke Søppelkasse Bagasjehylle Design... 12

204 10.1. Utvendig design Innvendig design Reklame Særskilte forhold som operatøren må ta hensyn til Trådløs Internettilgang Bussene skal ha tilbud om trådløst nettverk (WiFi), med minimum teoretisk hastighet på 3,1 Mbit/s. Dette skal være gratis for den reisende GPS-registrering av bussenhetene Leverandøren skal ha GPS-basert flåtestyringssystem. Systemet skal vise bussenhetenes posisjon til enhver tid, og skal være tilgjengelig for oppdragsgiver Tilpasning av transportmateriellet Godstransport Installasjon av billettsystem og andre av Oppdragsgivers IT-systemer Bytte av busser i kontraktsperioden... 13

205 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser 1.1. Generelt Dette dokument angir de krav som stilles til bussene ut over krav i gjeldende lover og forskrifter. Den enkelte buss skal til enhver tid være godkjent av offentlige myndigheter, innfri kjøretøyforskriftens krav for den kjøretøyklasse bussen tilhører samt oppfylle alle krav til universelt utforming. Bussene, herunder reservebusser og eventuelle ekstraordinære busser som benyttes, skal til enhver tid fra bussenes leveringstidspunkt (senest 3 uker før oppstart av kontrakt) oppfylle spesifikasjoner og funksjoner som følger av dette dokument. Operatøren har dette ansvaret. Busser som ikke innfrir kravene i dette dokumentet/vedlegget, har Oppdragsgiver full adgang til å nekte benyttet i dette Oppdraget. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne godkjenne bussene og påse at materialspesifikasjonene er oppfylt etter tildeling og i hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver vil trolig før oppstart innføre et elektronisk rapporteringssystem for busser mht. tekniske data, drivstofforbruk, utslipp og lignende. Operatøren skal benytte dette Tilgjengeliggjøring av bussene Bussene skal være tilgjengelige uten kostnad for Oppdragsgiver på driftsstedet minimum to uker innen oppstartdato Forsikring Bussmateriellet skal inneha alle nødvendige forsikringer i henhold til norsk lov Dokumentasjonskrav Tilbyder skal fylle ut skjemaet som er inntatt som vedlegg A bilag 9 i konkurransegrunnlaget, med nødvendig informasjon om hver enkelt buss som vil bli satt inn i trafikken ved oppstart Alder/tilstand Busser som skal brukes i oppdraget skal til enhver tid fremstå som rene og hele, og oppfattes å være av god standard blant passasjerene og Oppdragsgiver. Gjennomsnittsalderen på bussparken skal til en hver tid ikke være over 7 år, og eldste buss ikke eldre enn 10 år. Side 1 av 13

206 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Rutekategorier og bussklasser 3.1. Rutekategorier Følgende rutekategorier benyttes i dette oppdraget: A: Langruter (rute nr ): I disse rutene skal det benyttes busser i klasse III med minimum 45 passasjerseter. B: Bybuss- og ringruter (rute nr ): Det skal benyttes busser i klasse I i lavgulv eller laventre utførelse, med minst 30 passasjerseter i henhold til rutebeskrivelsen i punkt 4. C: Lokale ruter (rute nr ): Det skal benyttes busser i Klasse II eller Klasse III. Dette gjelder ikke ruter hvor kapasitetsbehovet er angitt til 22 passasjerplasser eller mindre Krav til busser klasse I Kapasitet: Gulvnivå: Dørplassering: Det skal være minimum 30 sitteplasser. Klappseter regnes ikke som sitteplass. Busser skal være i lavgulv eller laventre utførelse, det vil si lavt, trinnfritt gulv fra fordør og minst til og med midtdør. Det skal være dører fremme og på midten av bussen. Midtdør skal være utstyrt med manuell rampe for rullende adkomst og skal ha åpningsknapper for både påstigende og avstigende passasjerer. Reservebusser Busser som er ute av drift, skal erstattes med busser med minimum tilsvarende kapasitet/krav Krav til busser klasse II Kapasitet: Gulvnivå: Dørplassering: Det skal benyttes busser som minst har den setekapasiteten som følger av kravene i tabellen inntatt i punkt 4 (rute 201->). Bussene kan være i normal eller laventre utførelse. Se pkt Dør 2 (midtdør) skal være utstyrt med åpningsknapper for både påstigende og avstigende passasjerer. Reservebusser Side 2 av 13

207 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Busser som er ute av drift, skal erstattes med busser med tilsvarende krav til kapasitet / utstyr. (se punkt 4) Krav til busser klasse III Kapasitet: Gulvnivå: Busser i langrute skal alltid ha minst 45 sitteplasser, dette også med tanke på værharde strekninger som rutene går i. Klappseter skal ikke regnes som setekapasitet. Busser kan være i normalgulv utførelse, det vil si adkomst med trinn, og skal ha heis for rullestolbrukere ved midtdør. Dørplassering: Se pkt Busstørrelse: Busser i langrutene skal ha minst 45 seter. I øvrige ruter skal eventuelle busser i klasse III ha minst 30 passasjerseter. Reservebusser Busser som er ute av drift skal erstattes med busser med minst 45 sitteplasser. 4. Krav til setekapasitet i den enkelte rute Rute nr. Rutekategori Fra Til 060 LANGRUTE Alta Kirkenes * 061 LANGRUTE Alta Hammerfest * 062 LANGRUTE Alta Nordkapp * 063 LANGRUTE Karasjok Hammerfest * 064 LANGRUTE Vardø Kirkenes * 065 LANGRUTE Kjøllefjord Ifjord * 066 LANGRUTE Hammerfest Kirkenes * 110 BYRUTE Kirkenes Sentrum 111 RINGRUTE Kirkenes Bjørnevatn 112 RINGRUTE Kirkenes Elvenes / Høybuktmoen 120 BYRUTE Honningsvåg 130 BYRUTE Hammerfest Prærien/Rypefjord 131 BYRUTE Hammerfest Storvannet 132 RINGRUTE Hammerfest Strømsnes Forsøl 133 RINGRUTE Hammerfest Kvalsund 140 BYRUTE Alta 141 RINGRUTE Alta Alta vest 142 RINGRUTE Alta Alta øst 143 RINGRUTE Alta Alta syd Min 45 seter Min 30 seter Min 20 seter Min 16 seter Min 12 seter Min e7 seter Min 4 seter Krav om toalett Side 3 av 13

208 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark RINGRUTE Alta Aronnes/Thomasbakken 201 LOKALRUTE Alta Øksfjord * 202 LOKALRUTE Alta Kautokeino * 203 LOKALRUTE Alta Nyvoll 204 LOKALRUTE Myrnes Tverrfjord 205 LOKALRUTE Klubbukt Kvalsund 206 LOKALRUTE Gargoluobbal Masi Skole 207 LOKALRUTE Havøysund Olderfjord * 208 LOKALRUTE Kvalsund Saraby 209 LOKALRUTE Gunnarnes Tufjord 210 LOKALRUTE Hønseby Kjerringholmen 211 LOKALRUTE Honningsvåg Nordkapp 212 LOKALRUTE Honningsvåg Gjesvær 213 LOKALRUTE Kautokeino Stornes 214 LOKALRUTE Smørfjord Lakselv 215 LOKALRUTE Kjøllefjord Dyfjord 216 LOKALRUTE Maeluobbal Kautokeino 217 LOKALRUTE Suolovuobme Masi Skole 218 LOKALRUTE Komagfjord Korsfjord skole 219 LOKALRUTE Polmak Tana bru 220 LOKALRUTE Nordvågen Honningsvåg skole 221 LOKALRUTE Melkefoss Svanvik 222 LOKALRUTE Lanabukt Tårnet skole 223 LOKALRUTE Kirkenes Vaggetem 224 LOKALRUTE Kirkenes Lanabukt/Gr.Jakobselv 225 LOKALRUTE Mortensnes Varangerbotn 226 LOKALRUTE Ulvsvåg Burfjord 227 LOKALRUTE Øksfjord Øksfjord skole 228 LOKALRUTE Kvitevika Kviby skole/rafsbotn 229 LOKALRUTE Breivikbotn Hasvik skole 230 LOKALRUTE Talvik skole Storsandnes 231 LOKALRUTE Alta Eiby / Bossekop 232 LOKALRUTE Alta Aronnes 233 LOKALRUTE Alta Amtmannsnes 234 LOKALRUTE Alta Raipas/Kaiskuru 235 LOKALRUTE Alta Tverrelvdalen 236 LOKALRUTE Alta Rafsbotn/Russeluft 237 LOKALRUTE Masjok Langnes 238 LOKALRUTE Tana bru/seida skole Storfossen 239 LOKALRUTE Tana bru Birkestrand 240 LOKALRUTE Tana Montesorri-sk. Masjok - V.Seida 241 LOKALRUTE Luftjokdalen Tana bru 242 LOKALRUTE Gaska Tana Montesorriskole 243 LOKALRUTE Sarnes/Seppoladalen Honningsvåg skole Side 4 av 13

209 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark LOKALRUTE Olderfjord Billefjord skole 245 LOKALRUTE Lakselv Indre Billefjord skole 246 LOKALRUTE Handelsbukt Lakselv skole 247 LOKALRUTE Klemetstad Lakselv skole 248 LOKALRUTE Skoganvarre Lakselv skole 249 LOKALRUTE Valjok Karasjok skole 250 LOKALRUTE Iskurasjok Karasjok skole 251 LOKALRUTE Sousjavre Karasjok skole 252 LOKALRUTE Beskinjarg Karasjok skole 253 LOKALRUTE Friarfjord Lebesby skole 254 LOKALRUTE Trollholmsund Indre Billefjord skole 255 LOKALRUTE Viekker Børselv skole 256 LOKALRUTE Bekkarfjord Lebesby skole 257 LOKALRUTE Galgenes Kjøllefjord skole 258 LOKALRUTE Alta Skoler 259 LOKALRUTE Varangerbotn Båtsfjord * 260 LOKALRUTE Båtsfjord Nordskogen skole 5. Sikkerhet 5.1. Fysisk sikkerhet Dørbrems Alle busser skal ha dørbrems som forhindrer at bussen kan settes i bevegelse mens en eller flere dører er åpne Setebelte Alle busser i Klasse I skal være utstyrt med topunkts sikkerhetsbelter på passasjerseter minimum i fremre del av bussen. Nye busser i klasse I skal ha topunkts sikkerhetsbelter på alle seter. Alle busser i Klasse II og III skal ha trepunkts sikkerhetsbelter på alle seter hvor dette er mulig, ellers topunktsbelter. Det skal finnes en automatisk varsling over skjerm eller høyttaler som med bestemte intervaller varsler om bruk av belter. I ruter hvor busser av klasse III brukes, skal sjåføren over bussens høyttaleranlegg minne om bruk av belte ved avgang fra større stoppesteder Utvendig belysning av dørområder Av hensyn til passasjersikkerheten, særlig i mørketiden, skal bussene ha utvendig eller integrert belysning i døråpningen ved inn- og utgangsdørene. Det skal være lys som opplyser holdeplassen som tennes når dørene åpnes. Side 5 av 13

210 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Utstyr for sandstrøing Rute 110 (byruten sentralt i Kirkenes) og (byrutene i Hammerfest) skal vinterstid kun betjenes av busser som har utstyr for sandstrøing montert Alkolås Alle bussenheter skal være sikret med godkjent alkolås som gjør at kjøretøyet ikke starter ved utslag av alkohol Passasjertrygghet Trygghetskamera Busser skal ha montert utstyr for digital overvåkning og registrering av hele pasjerområdet. Forskriftsmessig bruk av kameraene, samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Operatørens plikt og ansvar. Bussene skal utstyres med ryggekamera for bedre sikkerhet Nødknapp Busser i klasse II og III skal ha nødknapp som ved aktivering gir trafikkledelsen et signal om at en situasjon med fare for liv og helse er oppstått og at nødetatene skal varsles Nødutstyr Automatisk brannslukking Alle busser skal utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom og tilleggsvarmer Innvendig nødutstyr Bussene skal minst være utstyrt med førstehjelpsutstyr og brannslukker som skal være merket og lett tilgjengelig Kommunikasjon Bussene skal være utstyrt med kommunikasjonsutstyr som muliggjør direkte kontakt med Operatørens driftsoperative enhet. Hvis mobiltelefoner benyttes skal det benyttes hands-free utstyr eller telefoner beregnet for kjøretøy. Kun utstyr godkjent under kjøring skal benyttes. Slike telefoner skal ikke benyttes til annet enn samtaler som gjelder rutens drift. 1 Det vises til rapporten "Sikkerhet i buss", utarbeidet av et partssammensatt utvalg av representanter for Norsk Transportarbeidsforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport. Side 6 av 13

211 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Fartsmåling og kjøre-/hviletid Det skal installeres utstyr i bussene som elektronisk registrerer fartsmåling, samt viser at kjøre- og hviletid overholdes. 6. Universell utforming og tilgjengelighet 6.1. Generelt Alle busser som benyttes i oppdraget skal oppfylle de grunnleggende krav til universell utforming av busser i gjeldende lover og regler, som Kjøretøyforskriften og direktiv 2001/85/EU. Finnmark Fylkeskommune har som målsetting at hele reisekjeden skal bygges opp slik at alle personer skal kunne bruke den, i så stor utstrekning som mulig uten spesialtilpasninger eller særskilt utforming for spesielle grupper (universell utforming). Dette innebærer krav til lavgulv/laventres busser i bybuss- og ringrutene og krav til adkomstløsninger for rullestol i alle busser, innfestingsmuligheter for rullestol og/eller barnevogn og tilpasninger av det visuelle miljø i samsvar med de regler som til enhver tid gjelder Dører Det skal være fordør og midtdør på alle busser. Midtdørene i busser i Klasse I og II skal som et minimum være så brede at elektriske rullestoler kan kjøre ut og inn. Pga. mulige problemer vinterstid med snø og iskanter, skal dørene være innsvingende Kneling Alle busser skal kunne senke innstegshøyden slik at tilgjengeligheten økes på stoppesteder med lav fortauskant Kontrastfarger Alle gripinnretninger og trinnkanter (inkludert reposkanter) inne i bussene, samt gulvkanter ved dører skal være kontrastmerket. Se også designmanualen bilag Utforming av rullestolplass I alle busser skal særskilt rullestolplass avsettes ved midtdør på venstre side i fartsretningen. Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast Påstigning for rullestolbrukere På busser i klasse I og II skal rullestolrampe monteres ved midtdør. På langrutebusser som ikke har lavgulv eller laventre, skal det være motorisert heis som kan felles inn i et av trappetrinnene når den ikke benyttes. Side 7 av 13

212 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Barnevognplass Bussene i bussklasse I og II skal være tilpasset frakt av 2 barnevogner samtidig (hvor den ene barnevognen kan benytte rullestolsplassen). I bussklasse III er det ikke krav om barnevognplass, men det skal være plass til barnevogner i bagasjerommet Signalknapper og holdestenger Plassering av signalknapper og holdestenger skal ivareta funksjonshemmede og ta hensyn til FNs barnekonvensjon. 7. Informasjon 7.1. Utvendig passasjerinformasjon Linjenummer og destinasjonsskilter Leverandøren er ansvarlig for at alle busser er korrekt skiltet i henhold til Oppdragsgivers retningslinjer. Dette gjelder alle bussens skiltkasser. Oppdragsgiver definerer linjenummer og destinasjonsbenevnelse for busser i rute samt hvordan busser skal skiltes ved tomkjøring relatert til rutedrift, for eksempel mellom bussdepot og busslinjens startsted. Bussen skal være utstyrt med skilt som til en hver tid viser riktig linjedestinasjon foran og linjenummer foran og bak. Front: min. skrifthøye 245 mm Bak: min. skrifthøyde 160 mm Operatøren er ansvarlig for installasjonen av skiltkasser med tilhørende ekstrautstyr, og at installasjonen blir dokumentert. Dersom den automatiske skiltingen/destineringen ikke skulle fungere, skal leverandørens personale være i stand til å skilte samtlige av bussens skiltkasser manuelt. Oppdragsgiver kan ilegge gebyr ved manglende eller feil skilting/destinering. Dette gjøres i hht. gjeldende satser for gebyr. Leverandøren vil motta oversikt over de destinasjoner som skal brukes senest 8 uker før kontraktsoppstart. Ved senere ruteendringer vil tilsvarende oversikt meddeles leverandøren ikke senere enn 4 uker før ruteendringen Utvendig høyttaler Busser i klasse I skal være utstyrt med utvendig høyttaler som skal gi lyd til stoppestedsområdet ved bussens side. Denne funksjonen skal kunne styres separat eller virke sammen med innvendige høyttaler fra førerplass. Side 8 av 13

213 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Flaggholder Flaggholdere skal monteres på fremre takhjørner på hver side av bussene så langt fram som mulig. Operatør skal selv holde og vedlikeholde ett komplett sett med norske flagg. Flagging skal kun skje etter anvisning fra Oppdragsgiver Innvendig passasjerinformasjon Stoppsignalskilt/ skjerm Stoppsignalet skal vises på bussens informasjonsskjerm. I tillegg skal det være et separat lysskilt med teksten Stopper plassert ved siden av informasjonsskjermen. Dette som en back-up dersom informasjonsskjermen er ute av funksjon Plass for lommeruter og annen publikumsinformasjon Det skal settes av særskilte plasser til trafikantinformasjon (plakater). Plassering skjer etter nærmere spesifikasjoner fra Oppdragsgiver. Plassene disponeres kun av Oppdragsgiver Innvendige høyttalere Det skal være høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra fører, og med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet. Dersom bussen er utstyrt med FM- eller DAB-radio skal det ikke være mulig å benytte denne over høyttalerne i passasjerområdet Automatisk audiell og visuell stoppestedsannonsering m.v. Bussene skal være utstyrt med system for stoppestedsinformasjon som styres av bussens kjøretøycomputer. Systemet skal gi informasjon om neste stoppested både i høyttaler og på skjerm. Bruk av automatisk stoppestedsannonsering er obligatorisk Billettering, informasjon og andre IT-systemer Nærmere krav, bestemmelser, informasjon om installasjon og bruk, mv finnes i bilag Arctic ICE - traséinformasjon Oppdragsgiver vil tilby de reisende på langrutene i fylket informasjon (In-Couch Entertainment) underveis på reisen. Dette vil være informasjon om større holdeplasser/knutepunkt, informasjon om «points of interest», info om kommuner og generell turistinformasjon. Informasjonen vil bli levert som digitale filer av oppdragsgiver, mens leverandør plikter å stille med GPS-basert/-styrt monitorsystem. Innslagene som skal kjøres på bussens monitorer skal starte på gitte geografiske posisjoner f.eks. 2 3 minutter før ankomst til holdeplass/knutepunkt. Monitorene og bussens kjørecomputer må være forberedt for dette. Som vedlegg N finnes enkel beskrivelse av tenkt infosystem. Side 9 av 13

214 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Miljøkrav 8.1. Operatørens ansvar for miljøkostnader Tilbudsprisen skal beregnes i henhold til, og inkludere, alle kjente miljøkrav ved oppstart av kontrakt Operatøren bærer selv ansvaret for alle kostnader knyttet til oppfyllelse av miljøkrav i kontraktsperioden Utslipp Alle busser skal minst oppfylle kravene i henhold til tabellen nedenfor (med EURO V osv. menes EUs utslippsstandard): Fra oppstarten skal minst 25 prosent av bussene i oppdraget tilfredsstille Euro VI, som gjelder alle busser registrert fra august Minst 50 prosent skal oppfylle Euro V-kravene. Fra og med september 2019 skal alle bussene i kontrakten minst oppfylle Euro V-kravene Støy Oppdragsgiver vektlegger at bussenes støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Ut- eller innvendig støy fra bremser eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Heller ikke unormale lyder fra karosseri, som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende, skal forekomme. Operatøren må bære kostnaden for støyanalyse/måling dersom det er avdekket avvik Dekk Dekk med lavt støynivå skal tilstrebes, men det må ikke gå på bekostning av dekkenes vinteregenskaper. Det kreves bruk av piggdekk i Finnmark vinterstid. 9. Komfort 9.1. Seteavstander Minstemål for avstand (H): Busser klasse I: 68 Busser klasse II: 71 Busser klasse III: 75 Side 10 av 13

215 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark For plasser som det ikke er mulig å oppfylle nevnte krav for, gjelder bussdirektivets (2001/85/EU) minimumsmål Komfortkrav til seter For busser i klasse II og III skal setene ha høy rygg som også fungerer som nakkestøtte. Busser i klasse II og III skal være utstyrt med nedfellbart armlene mot midtgang for alle seter. Busser i klasse III skal i tillegg være utstyrt med regulerbare seter. Flest mulig sitteplasser skal være plassert i bussens kjøreretning. Bussens seter skal være polstrede, og publikum skal oppleve dem som komfortable også ved lengre reiser. Setetrekkene skal ikke inneholde reklame eller profilering av andre enn oppdragsgiver Varme og ventilasjon - klimaanlegg Det skal være stabil, jevn og for passasjerene behagelig temperatur i bussene under de varierende temperaturforhold som eksisterer. Klimaanlegget skal være dimensjonert for å klare å holde en stabil og behagelig temperatur i passasjerområdet, selv på varme sommerdager og kalde vinterdager i arktisk klima. Friskluftsystem og klimaanlegg skal sammen sikre at det alltid er frisk luft i bussen, også når bussen har fullt belegg. Luften skal filtreres med pollen- og partikkelbegrensende filter Innvendig belysning Busser i klasse I og II skal gi godt lys på minst ¾-deler av sitteplassene samt gi tilstrekkelig lys for at reisende uten risiko kan stige av og på samt forflytte seg i bussen. Reflekser i frontvindu som sjenerer fører skal unngås. Busser i klasse III samt busser i klasse II som benyttes i lengre ruter (over 60 km), skal ha individuelle leselys for alle sitteplasser Andre innredningskrav Gulv og stigtrinn Gulv og eventuelle stigtrinn skal være sklisikkert/sklisikre, og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme Mat og drikke Busser i langrutene skal ha varmdrikkautomat om bord samt kjøleskap for oppbevaring tilgjengelig for passasjerene Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder. Disse skal dimensjoneres tilstrekkelig store, og må plasseres slik at de ikke hindrer passasjerstrømmene Bagasjehylle Busser i klasse III kan utstyres med bagasjehylle. Nye busser i klasse I og II skal ikke utstyres med slike. Side 11 av 13

216 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Design Utvendig design Bussene skal utformes i henhold til Oppdragsgiveres profilhåndbok, se med grunnfarge CMYK100/0/9/40 med dekkprosent 50 (endelig fargekode blir bestemt før produksjon). Foliering av grunnfarge tillates ikke. På bussene tillates ordinær profilering av bussprodusentens egen logo i bussens front. Ingen annen profilering skal forekomme uten nærmere avtale. Operatør er til enhver tid ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende designmanual. Ved mindre endringer er Operatør ansvarlig for å endre kjøretøyenes layout uten opphold. Operatøren kan merke øvre del av bussens bakre sidevinduer med tekst som angir operatørens navn. Teksthøyde maksimalt 10 cm. Oppdragsgiver er i ferd med å etablere «brand name» for kollektivtrafikken i fylket. Dette vil kunne inngå som en del av profileringen på bussen, men produksjon av ekstra folie vil bli kompensert fra Oppdragsgiver, dersom endringen i profilprogrammet kreerer ekstrautgifter for Leverandøren Innvendig design Busser skal innvendig ha mønster og løsninger innenfor en fargeskala i henhold til profilhåndboken, se Setetrekk og interiør skal være i god stand og være nøytralt i forhold til selskapslogoer og lignende Reklame Bussene skal ha reklameholdere innvendig, som skal disponeres fritt av oppdragsgiver. Operatøren kan selge reklame på ledig plass på reklameholderne. Utenpå bussen har Operatøren adgang til å selge reklameplass på bussens bakside på busser i klasse I og II, dog slik at dette ikke kommer i konflikt med dekor i henhold til oppdragsgivers profilprogram. Det tillates ikke salg av reklameplass utvendig på bussene i langrutene (klasse III) uten at dette er spesifikt godkjent av oppdragsgiver. Bussenes grunnlakkering skal være av en slik kvalitet at den tåler reklameklistring (fjerning og oppsett jevnlig). Side 12 av 13

217 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Særskilte forhold som operatøren må ta hensyn til Trådløs Internettilgang Bussene skal ha tilbud om trådløst nettverk (WiFi), med minimum teoretisk hastighet på 3,1 Mbit/s. Dette skal være gratis for den reisende GPS-registrering av bussenhetene Leverandøren skal ha GPS-basert flåtestyringssystem. Systemet skal vise bussenhetenes posisjon til enhver tid, og skal være tilgjengelig for oppdragsgiver Tilpasning av transportmateriellet Operatøren er selv ansvarlig for å tilpasse bussmateriellet til den gjeldende infrastrukturen, og gjøre seg godt kjent med rutetraséene. Oppdragsgiver gjør utover det som er angitt i rutebeskrivelsen under hver linje spesielt oppmerksom på at bussene må ha tilstrekkelig med motorkraft til å innenfor god margin kunne holde rutetidene. Operatøren må selv vurdere om bussene på noen linjer må utstyres med motorkraft utover det vanlige Godstransport Godstransport omfattes ikke av dette anbudet. Busser i Klasse II og III skal likevel ha bagasjeplass m.v. som gir rom for postforsendelser der rutene er postførende og mindre dagligvareforsendelser. 12. Installasjon av billettsystem og andre av Oppdragsgivers ITsystemer Operatør har ansvaret for at billettmaskiner og baksystem til en hver tid er fungerende og oppdatert for å håndtere de billettene og billettsystemene som til enhver tid benyttes. Operatøren skal for egen regning installere billettmaskiner og optiske lesere knyttet til Oppdragsgivers billettprodukter i bussene. Alle busser skal også ha kortterminal for betaling med bank- eller kredittkort. 13. Bytte av busser i kontraktsperioden Operatøren har i sitt tilbud angitt hvilke busser som skal benyttes i oppdraget. Operatør har etter kontraktsinngåelse og i løpet av kontraktsperidoen anledning til å bytte ut busser som er angitt med andre busser, så lenge bussene som tas ut erstattes med busser med samme, likelydende eller bedre funksjoner. Side 13 av 13

218 Materiellbeskrivelse - Bussanbud Finnmark Før en ny buss kan benyttes, skal leverandøren ha mottatt skriftlig godkjenning av Oppdragsgiver. Leverandøren er i slike tilfeller ansvarlig for å fremlegge nødvendige opplysninger og dokumentasjon om den nye bussen. Side 14 av 13

219 Anbud bussdrift Finnmark Bilag 8 Takstregulativ og billettpriser

220 Takster Finnmark fylkeskommune ved fylkestinget er takstmyndighet for billettprisene på bussrutene i fylket. Følgende grunntakster gjelder pr : Voksen 1 sone Kr 50,- Barn/Honnør 1 sone Kr 25,- Verdikort pr. reise Kr 41,- Månedskort Kr 680,- Ungdomskort (måned) Kr 350,- For kjøp med «mobillett» gjelder egne takster. Dette er p.t. tilgjengelig i bybussområdene. Her gjelder følgende takster: Bysonetakst (Barn/Honnør/Voksen) Kr 25,- Månedsbillett Kr 680,- Ungdomsbillett (måned) Kr 350,- Finnmark fylkeskommune har innført maksimaltakst, som pr utgjør kr 400,-. Billettpriser langruter Oppgitte takster gjelder for reiser pr , og kan bli justert. Storslett 0 Storslett Burfjord Burfjord Øksfjord Øksfjord Alta Alta Takster for bussreiser i Finnmark Masi Masi Kautokeino Kautokeino Skaidi Skaidi Kvalsund Kvalsund Hammerfest Hammerfest Olderfjord Olderfjord Snefjord Snefjord Kokelv Kokelv Havøysund Havøysund Honningsvåg Honningsvåg I Billefjord I Billefjord Lakselv Lakselv Porsangmoen Porsangmoen Karasjok Karasjok Levajok Levajok Tana Bru Tana Bru Båtsfjord Båtsfjord Berlevåg Berlevåg Varangerbotn Varangerbotn Vadsø Vadsø Vardø Vardø Kirkenes Kirkenes

221 Anbud bussdrift Finnmark Vedlegg G Trafikkstatistikk

222 Antall reisende per rute og periode Boreal Transport Nord AS Buss Rapport generert : Total Rute 100 Alpin T/R Barn Fungkort Voksen Honnør Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Barn REG Frikort REG Hon REG Skolekort REG Voksen Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Fungkort Voksen Verdikort Honnør Verdikort Militær Verdikort REG Frikort Verdikort REG Skolekort Verdikort Student Verdikort Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 105 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods 20 Kg Gods 30 Kg Gods 5 Kg Gods over 30 Kg Honnør Honnør F Kultur billett Voksen Kulturbillett Barn Kveldsbillett Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort REG Tur/Retur Rica Billett Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/ R Student T/R Voksen Tur/Retur Honnør Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Barn F Verdikort Honnør Verdikort Honnør F Verdikort Student Verdikort Voksen Verdikort Voksen F Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon H Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 106 Barn Barn F Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F

223 Rute 106 Kultur billett Voksen Kulturbillett Honnør Kveldsbillett Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 110 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods 20 Kg Gods 30 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Militær Periodekort V REG Frikort Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Student Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 115 Barn Barn F Gods 5 Kg Honnør Honnør F REG Frikort Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 151 Barn Honnør Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Voksen Voksen Total Rute 154 Barn Fungkort Voksen Honnør Periodekort B Periodekort V REG Barn REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen

224 Voksen Total Rute 155 Barn Honnør Periodekort B Periodekort V REG Frikort Studenkort bruk Ungdomskort bruk Verdikort Barn Voksen Total Rute 160 Barn Fungkort Voksen Honnør Periodekort B Periodekort V REG Barn REG Frikort REG Hon REG Skolekort REG Voksen Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort REG Frikort Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 161 Alpin T/R Barn Fungkort Voksen Honnør Manuell Salg Periodekort B Periodekort V REG Barn REG Frikort REG Voksen Studenkort bruk Student Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 165 Barn Honnør Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Total Rute 180 Barn Fungkort Voksen Honnør Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Voksen Total Rute 200 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods Ekspress 5 Kg Honnør Honnør F Kultur billett Voksen Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort

225 REG Hon REG Skolekort REG Tur/Retur REG Voksen Studenkort bruk Student Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Barn F Verdikort Fungkort Voksen Verdikort Honnør Verdikort Honnør F Verdikort REG Frikort Verdikort REG Skolekort Verdikort Student Verdikort Voksen Verdikort Voksen F Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 205 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods 5 Kg Honnør Honnør F Kultur billett Voksen Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Rica Billett Studenkort bruk Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/R Voksen Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Honnør F Verdikort Student Verdikort Voksen Verdikort Voksen F Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 210 Barn Honnør Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Voksen Voksen Total Rute 215 Barn Barn F Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort REG Tur/Retur Rica Billett Studenkort bruk Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/R Voksen Tur/Retur Honnør

226 Verdikort Barn Verdikort Barn F Verdikort Honnør Verdikort Honnør F Verdikort Student Verdikort Voksen Verdikort Voksen F Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 216 Barn Barn F Gods 5 Kg Honnør Honnør F Militær Periodekort V REG Frikort REG Tur/Retur Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/R Voksen Tur/Retur Honnør Verdikort Barn Verdikort Barn F Verdikort Gods 5 Kg Verdikort Honnør Verdikort Voksen Verdikort Voksen F Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 235 Barn Honnør Honnør F Manuell Salg Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Student Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Voksen F Total Rute 300 Barn Barn F Fungkort Voksen Honnør Kultur billett Voksen Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Fungkort Voksen Verdikort Honnør Verdikort Militær Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voksen F Total Rute 305 Barn Barn F Gods 20 Kg Gods 30 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F

227 Rute 305 Kultur billett Voksen Kulturbillett Barn Manuell Salg Militær Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Rica Billett Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/R Voksen Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Vo Gr F Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon H Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 335 Barn Fungkort Voksen Gods 5 Kg Honnør Kulturbillett Barn Periodekort B Periodekort V REG Skolekort Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Tur/Retur Honnør Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 405 Barn Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Manuell Salg Periodekort V Rica Billett Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Student Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 416 Barn Barn F Gods 5 Kg Honnør Honnør F Manuell Salg Militær REG Frikort Rica Billett Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Verdikort Student Vo Gr F Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 433 Barn Honnør Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Honnør

228 Rute 433 Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Total Rute 440 Barn Honnør Student Verdikort Barn Voksen Total Rute 441 Barn Studenkort bruk Student Verdikort Barn Voksen Total Rute 442 Barn Honnør Periodekort B Verdikort Barn Verdikort Voksen Voksen Total Rute 445 Barn Honnør Periodekort B Periodekort V Studenkort bruk Student Verdikort Barn Voksen Total Rute 451 Barn Gods 5 Kg Honnør Periodekort V Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Total Rute 452 Barn Honnør Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Total Rute 453 Barn Honnør REG Skolekort Verdikort Barn Voksen Total Rute 466 Barn Barn F Gods 5 Kg Honnør Honnør F Militær Student T/ R Barn T/R Voksen Tur/Retur Honnør Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 467 Barn Honnør Student T/ R Student T/R Voksen Tur/Retur Honnør Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Total Rute 475 Barn Gods 5 Kg Honnør

229 Rute 475 REG Frikort Student Sykkel / Spark/Hund Voksen Voucher/rekvisisjon B Total Rute 476 Barn Barn F Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Kveldsbillett Militær Student T/ R Student T/R Voksen Tur/Retur Honnør Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 480 Barn Gods 5 Kg Honnør Manuell Salg Periodekort V Student T/ R Barn T/ R Student T/R Voksen Tur/Retur Honnør Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Total Rute 500 Barn Honnør Periodekort B REG Frikort Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Total Rute 505 Barn Gods over 30 Kg Honnør REG Frikort Student Student Sommerrabatt Voksen Total Rute 506 Barn Honnør Militær REG Frikort Student Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 511 Barn Gods 20 Kg Gods 30 Kg Gods 5 Kg Honnør REG Frikort Student Sykkel / Spark/Hund Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon S Voucher/rekvisisjon V Total Rute 512 Barn Gods 20 Kg Gods 5 Kg

230 Rute 512 Honnør Kulturbillett Honnør Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Verdikort Honnør Vo Gr F Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 515 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Kulturbillett Barn Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Tur/Retur Honnør Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Vo Gr F Voksen Voksen F Voksen Gruppe Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 516 Barn Honnør Student Verdikort Honnør Verdikort Voksen Voksen Total Rute 520 Barn Barn F Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Manuell Salg Militær Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Vo Gr F Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 525 Barn Barn F Fungkort Voksen Gods 20 Kg Gods 5 Kg Honnør Honnør F Militær Periodekort V Student Sykkel / Spark/Hund T/ R Barn T/R Voksen Tur/Retur Honnør Verdikort Barn Verdikort Honnør

231 Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voksen F Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 575 Honnør Voksen Total Rute 600 Alpin T/R Barn Fungkort Voksen Gods 20 Kg Gods 5 Kg Gods over 30 Kg Honnør Kveldsbillett Manuell Salg Militær Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Student Sommerrabatt Sykkel / Spark/Hund T/ R Student Tur/Retur Honnør Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Kveldsbillett Verdikort Student Verdikort Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 635 Barn Honnør Manuell Salg Militær Periodekort V Studenkort bruk Student Verdikort Barn Verdikort Voksen Voksen Total Rute 640 Barn Gods 5 Kg Honnør Manuell Salg Periodekort B Periodekort V REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Student Verdikort Voksen Voksen Voucher/rekvisisjon B Voucher/rekvisisjon V Total Rute 650 Barn Honnør Manuell Salg Periodekort B Periodekort V REG Skolekort Studenkort bruk Student Ungdomskort bruk Verdikort Voksen Voksen Total Rute 656 Barn Honnør Kveldsbillett Manuell Salg Periodekort B Periodekort V

232 Rute 656 REG Frikort REG Skolekort Studenkort bruk Student Sykkel / Spark/Hund Ungdomskort bruk Verdikort Barn Verdikort Honnør Verdikort Kveldsbillett Verdikort Sykkel / Spark/Hund Verdikort Voksen Voksen Total Total

233 Anbud bussdrift Finnmark Vedlegg C Trafikkinntekter

234 TRAFIKKINNTEKTER BUSS Passasjerinntekter Med eksisterende rutestruktur har busskontraktene i fylket en brutto driftsinntekt på ca. 47 millioner kroner (pr. 2012). Dette er basert på ca. 1,9 millioner gjennomførte reiser, hvorav ca. 1,2 millioner utgjøres av skoleelever i skyssordning til/fra skole. Oppdragsgiver oppgir dette ut fra opplysninger fra eksisterende operatør, avgitt for året Det har ikke vært mulig for oppdragsgiver å motta nyere tall fra eksisterende operatør, og det bes derfor om at tilbydere beregner trafikkinntekter på 47 millioner kroner i tilbudet. Avvik fra dette vil bli kompensert av Oppdragsgiver. Godsinntekter Oppdragsgiver har ikke oversikt over godsinntekter. Dette da oppdragsgiver ikke har lagt føringer for godsbefordring i eksisterende kontrakt, og heller ikke har ansvar for dette. Tilbydere skal derfor ikke iberegne godsinntekter inn i tilbudet.

235 Anbud bussdrift Finnmark Vedlegg D Liste over ansatte

236 Liste over ansatte berørt av virksomhetsoverdragelse Liste over ansatte hos eksisterende operatør publiseres ca. 5.januar 2015.

237 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E BILAG I - SLADDING AV TILBUD Jamfør 3 og unntak i 23, lov nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, vil Oppdragsgiver på forespørsel gi innsyn i protokoller og tilbudsdokumenter. Med hjemmel i Forvaltningslovens 13, første ledd nr. 2 vil informasjon som er å anse som forretningshemmeligheter unntas fra innsyn. Samlet tilbudspris vil være å finne i anskaffelsesprotokollen og er dermed offentlig. Tilbyder skal i samsvar med reglene over levere en sladdet elektronisk utgave av tilbudet. Sladdingen skal være gjort slik at teksten ikke kan rekonstrueres elektronisk. Det skal tydelig framgå i dokumentet hva som er sladdet og hvor mye. Det er med andre ord ikke nok bare å slette informasjon og tekst. Det slettede innholdet skal erstattes med for eksempel en skravert boks av ca. samme størrelse som det fjernede tekstområdet. EKSEMPEL Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon Offentlig tilgjengelig informasjon.

238 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E BILAG II - HMS EGENERKLÆRING HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

239 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E BILAG III FIRMAOPPLYSNINGER 1. Tilbyders erfaring fra tilsvarende oppgaver Oversikt over de 3-5 mest relevante oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysningene kan gis på eget skjema. Oppdragets navn Sted for utførelse Oppdragsgiver Adresse Ev. referanseperson hos oppdragsgiver Utført i perioden (fra - til) ÅÅMM Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5 Oppdragets totale verdi mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr Totalt antall årsverk årsv. årsv. årsv. årsv. årsv. Egne arbeidstakere årsv. årsv. årsv. årsv. årsv. Underleverandør årsv. årsv. årsv. årsv. årsv. Antall skader/ fraværsdøgn Egne arbeidstakere Underleverandør Kort beskrivelse av oppdraget: (Stikkord: Formelle kvalifikasjonskrav (autorisasjon), spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.)

240 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E Antall skader/fraværsdøgn angis som forespurt over, dersom data foreligger. Ellers oppgis firmaets samlede tall. 2. Kvalitetssikringssystem Oppgi navnet på KS-ansvarlig og antall personer i tilbyders KS-administrasjon. (Eksklusiv prosjektpersonell). Prinsippskisse for kvalitetssikringssystemet (innholdsfortegnelse med mer) Rutiner for revisjon Tidspunkt for siste revisjon.

241 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E 3. Internkontrollsystem Oppgi navnet på IK-ansvarlig og antall personer i tilbyders IK-administrasjon. (Eksklusiv prosjektpersonell). Prinsippskisse for internkontrollsystemet (innholdsfortegnelse med mer) Rutiner for revisjon Tidspunkt for siste revisjon.

242 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E 4. Tilbyders omsetning Oversikt over totale inntekter og kostnader hos tilbyder de tre siste år. For selskap som er engasjert i aktiviteter av ulik art, skal opplysningene avgrenses kun til de aktiviteter som har relevans for dette tilbudet. Dette skjemaet skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap ved tilbudet kr. År: Inntekter Kostnader Finanskostnader Resultat før skatt 5. Likviditet/soliditet Når likviditeten og soliditeten skal regnes ut, skal likvider eller egenkapital i konsern-, moreller datterselskap ikke tas med. På tilsvarende måte skal det ikke tas med likvider i arbeidsfellesskap. Tilgjengelig likviditet Tilbyder skal oppgi firmaets tilgjengelige likviditet (innestående i bank/kredittinstitusjon og eventuelt udisponert beløp innenfor kassakredittrammen) på et tidspunkt 2 måneder før fristen for tilbudet går ut. Opplysningene må Tilbyder kunne dokumentere innen en uke på forespørsel fra oppdragsgiver ved erklæring fra bank eller tilsvarende. Dato for oppgaven: Bank/kredittinstitusjon Tilgjengelig likviditet Soliditet Som mål på tilbyders soliditet, skal egenkapitalprosenten benyttes slik den kommer til uttrykk i regnskapet. Egenkapitalen og totalkapitalen skal tas fra siste regnskap som er godkjent av revisor. Egenkapital pr. dato: Egenkapitalprosent pr. dato: kr. Egenkapital/Totalkapitalen: prosent

243 Anbud vedr. drift av bussruter i Finnmark Vedlegg E BILAG IV - BUDSJETTER Budsjetter på skip, rute og totalt vedlegges som egne dokumenter i xls format. BILAG V - VOGNSPESIFIKASJON Vognspesifikasjon (Vedlegg G til konkurransegrunnlaget) vedlegges som eget dokument i EXCEL-format.

244

245 Buss Alta Nordkapp Buss Hammerfest Kirkenes Buss Alta Kirkenes Buss Vardø Vadsø Kirkenes Buss Ifjord Nordkyn Buss Øksfjord - Alta

246 INNHOLD: Sikkerhetsinfo Info om kommuner som ruten går gjennom Info om steder som er spesielt interessante (POI) Turistinformasjon Holdeplassinfo

247 MONTERING: Godt synlig for alle passasjerene igjennom hele bussturen. START/STOPP: Automatisk styrt via GPS startes på gitte geoposisjoner gjennom hele reisen.

248 SIKKERHETSINSTRUKS: Velkommen om bord med annonsering av ruteeier (FFK) og operatør, samt gjennomgang av sikkerhetsinstruks.

249 HOLDEPLASSANNONSERING: Annonsering av holdeplass og oppholdstid, ca. 2 3 minutter før ankomst.

250 POINTS OF INTEREST / TURISTINFO: Informasjon på sekunder om spesielt interessante steder underveis.

251 KOMMUNEINFO: Informasjon på sekunder om kommunen man befinner seg i.

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Avtale. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Finnmark fylkeskommune (Oppdragsgiver) [navn og organisasjonsnummer] (Leverandør)

Avtale. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Finnmark fylkeskommune (Oppdragsgiver) [navn og organisasjonsnummer] (Leverandør) Vedlegg C Avtale om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Finnmark fylkeskommune (Oppdragsgiver) og [navn og organisasjonsnummer] (Leverandør) 1 Særlige bestemmelser 1.1 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Hurtigbåttjenester

Konkurransegrunnlag. Hurtigbåttjenester Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Konkurransegrunnlag kjøp av Hurtigbåttjenester Anbudsfrist: 4.11.2013

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Anskaffelse av vektertjeneste i resepsjonen

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Anskaffelse av vektertjeneste i resepsjonen Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse av vektertjeneste i resepsjonen 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL/ OMFANG... 3 1.1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 3

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103. FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. K103 FRA Grilstad Marina AS OM LEVERING AV Geoteknisk bistand for gjennomføring av K101Fyllings og plastringsarbeider og K102 Byggeledelse av K101

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV. Drift av IT løsning

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV. Drift av IT løsning KONKURRANSEGRUNNLAG FORESPØRSEL FRA OM LEVERING AV Drift av IT løsning Instruks til tilbyder Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. BM 11/01. FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. BM 11/01. FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG FORESPØRSEL NR. BM 11/01 FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON...3

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Anskaffelse av bistand til ordning og avlevering av eldre arkiv til Riksarkivet

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Anskaffelse av bistand til ordning og avlevering av eldre arkiv til Riksarkivet Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse av bistand til ordning og avlevering av eldre arkiv til Riksarkivet INNHOLD 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL/ OMFANG... 3 1.1 ANSKAFFELSENS FORMÅL...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Parallell rammeavtale for oversettertjenester

Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser. Parallell rammeavtale for oversettertjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Parallell rammeavtale for oversettertjenester 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL/ OMFANG... 3 1.1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2 BESKRIVELSE AV ETTERSPURT

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Saksnr

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Saksnr Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse av bedriftshelsetjenester Saksnr. 201401082 Oppdragsgiver: Kripos Dato: 26.9.2014 Anskaffelse etter forskriftens del I+III INNHOLD 1 ANSKAFFELSENS

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV DATAVASK OG DATABERIKELSE ANSKAFFELSESNR. A-92895 FRA NSB AS (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 28.05.2014 Godkjent av: ANSKAFFELSESNR.: A-92895 Datavask og databerikelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007 Tokt nr: 2006 843 Tilbudsfrist 11. september 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURANSEGRUNNLAG KONFERANSE OG MØTETJENESTER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer