NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Kongsgårdmoen skole trafikkfaglige vurderinger og veisystem Kunde Kongsberg kommunale Eiendom Notat nr. 1 Dato Til Therese Hagen, Feste Grenland as Fra Sigrun Dalen Ganz og Elin Beate Børrud, Rambøll Kopi Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole 1. Bakgrunn DagensKongsgårdmoen skole skal erstattes med en ny to-parallell barneskole, trinn. Det planlegges byggestart for den nye skolen i februar 2014 med mål at skolen skal stå ferdig til skolestart Det skal også utredes konsekvenser for utvidelse til tre-parallell. Det har blitt avholdt en arkitektkonkurranse for utforming av ny skole og utomhusområder. Feste Grenland as landskapsarkitekter mnla skal utarbeide reguleringsplan for området på vegne av Kongsberg kommunale eiendom (KKE) som er tiltakshaver for den nye skolen. Rambøll bistår med trafikale vurderinger gjennom denne trafikkanalysen. Dato2013/10/2 Rambøll Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes N-3001 Drammen T F Figur 1 Utomhusplan Kongsgårdmoen skole. 2. Dagens trafikksituasjon 2.1 Beskrivelse av området Kongsgårdmoen skole ligger på Kongsgårdmoen, ca.4 km sør for Kongsberg 1/10 Rambøll Norge AS NO MVA

2 sentrum. Skolen ligger langs fv. 40 Lågendalsveien og har adresse og atkomst fra Fleischers vei. Figur 3 Detaljkart. Fleischers vei er en kommunal vei som er atkomstvei til Skrim ungdomsskole, Skrimtrollet barnehage og Skrimhalleni tillegg Kongsgårdmoen skole. Veien har fartsgrense 30 km/t og det er fortau på sørsiden av veien fra fylkesveien, langs hele skoleeiendommen og fram til snuplassen ved ungdomsskolen. Det er fortau også på nordsiden fra gangvei fra Skrimveien til snuplassen ved ungdomsskolen. Trafikktellinger i Fleischersvei i 2010 viser trafikkmengde på 900 kjøretøy per hverdag. Dette er trafikk til skolene, barnehagen og aktivitetsparken. Elevtallet ved skolene antas å ha økt noe de siste årene slik at trafikkmengden vil være noe høyere i dag ca 950 turer per hverdag. Figur 2 Oversiktskart. Lågendalsveien er fylkesvei med fartsgrense 40 km/t sør for Fleischers vei og 60 km/t nord for krysset.i følge trafikkberegninger gjort med regional transportmodell er dagens trafikkmengde Med ny E134 er trafikken beregnet til 2300 i år 2040, altså en reduksjon i trafikkmengden. Det er gang-/sykkelvei på østsiden av Lågendalsveien sør for krysset med Fleischers vei samt på vestsiden sør for Fleischers vei med forbindelse til gang-/sykkelveien i Bergmannsveien. Det er to opphøyde gangfelt i tilknytning til skolen. Nord for Fleischers vei er det ikke tilrettelagt for gående eller syklende langs fylkesveien. Det antas at elever som bor nord for skolen og i gangavstand, går langs Skrimveien som er en roligere boliggate øst for Lågendalsveien. 2/10

3 Endelav elevene ved Kongsgårdmoen skole får skoleskyss ca40 % - på grunn av lang skolevei. Det er også mange elever ved Skrim ungdomsskole som får skoleskyss og de kjører i samme busser som elevene ved barneskolen. Skoleåret 2013/2014 er det satt opp fem busser og fire taxier for skoleskyss til Kongsgårdmoen skole og Skrim ungdomsskole. Noen elever reiser også med ordinær rutebuss, linje 403, som stopper på bussholdeplassene i Lågendalsveien. Denne bussen har for øvrig avgang hver time mellom Kongsberg knutepunkt og Kongsgårdmoen skole. Fire av skolebussene kommer samtidig og det er derfor tilrettelagt fire holdeplasser utenfor skolen. Bussene snur i rundkjøringen ved barnehagen etter av- eller påstigning. Taxiene kjører inn ved tannlegebygget fra Lågendalsveien og setter av og henter elever der. Figur 4 Dagens plassering av bussholdeplasser, kiss&ride og parkeringsplasser. I kartet over til høyre er det vist plassering av bussholdeplasser, kiss&ride og parkeringsplasser til skolen. Dagens kiss&ride ligger på gang-/sykkelveien langs Lågendalsveien slik at biler kjører inn på denne for å slippe av barn. En del foreldre benytter også parkeringsplassen nord for Fleischers vei og følger barna inn på skolen. 2.2 Trafikkstrømmer Skissen til høyre viser hvor man går og sykler, hvor man kjører bil og hvor busser går fram til og forbi Kongsgårdmoen skole, Skrim ungdomsskole, Skrimtrollet barnehage og aktivitetsparken. Det er et godt utbygd gangog sykkelveinett fram til området og også internt på Kongsgårdmoen. I enkelte punkter er det imidlertid mangler som bør utbedres for å bedre trafikksikkerheten. Dette gjelder behov for fortau fra bussholdeplassen retning Kongsberg sentrum til gangfelt i Fleischers vei Figur 5 Trafikkstrømmer til og fra Kongsgårdmoen. samt bedre sikring av dette gangfeltet. Dagens kiss&ride løsning er uheldig trafikksikkerhetsmessig da biler kjører inn på gang- /sykkelveien for å slippe av elever. Ved bussholdeplassene i Fleischers vei er det utfordrende at mange elever venter på busser langs et smalt fortau og at elevene ikke vet hvor sin buss stopper og dermed løper en del fram og tilbake her. Situasjonen er noe bedre etter at det ble satt opp gjerder langs fortauet ut mot holdeplassene. 3/10

4 2.3 Trafikkulykker Vi har innhentet data om politirapporterte trafikkulykker fra Statens vegvesen vegkart. Her ligger det ulykker fra tidlig 80-tall som ikke nødvendigvis er relevante for dagens situasjon. Vi har derfor valgt å fokusere på ulykker for årene Det er ikke registrert noen ulykker verken i Fleischers vei eller i Lågendalsveien i denne perioden. 3. Fremtidig trafikksituasjon 3.1 Skoleskyss Utbygging innenfor skolekretsen eller endring av skolekretsen kan gi en større andel elever ved skolen som har behov for skoleskyss med buss eller taxi. Det er her gjort en vurdering av hvor nye elever ventes å bo og forventet behov for skoleskyss fra disse områdene på grunn av lang eller farlig/vanskelig skolevei. Lang skolevei er definert som mer enn 2km for 1. klasse og mer enn 4 km for klasse. Det påpekes at skoleskyss må planlegges ut fra totalbildet av antall som har behov for skoleskyss og hvor disse bor for å legge opp et mest mulig effektivt og tjenlig opplegg. For Kongsgårdmoen må skoleskyssen planlegges helhetlig for alle elevene både til barne- og ungdomsskolen. Det er Brakar som har ansvar for å planlegge skoleskyss ut fra det antallet elever som hvert år har krav på skoleskyss. I følge ny forskrift for skoleskyss (juni 2013) har alle som har rett på skoleskyss også rett på sitteplass på bussen. Denne forskriften samt økt antall elever ved skolen kan innebære at det blir behov for flere busser for å dekke skoleskyssen i fremtiden. Det er i dag 230 elever og 30 ansatte ved Kongsgårdmoen skole. Det er innhentet opplysninger om prognoser for elevtallsutviklingen fra oppveksttjenesten i Kongsberg kommune. I følge kommunens prognoser vil det i nåværende Kongsgårdmoen skolekrets være ca 380 elever i Med dagens skolekretsgrenser er det usikkert om skolen noen gang blir tre-paralleller. Det meste av elevøkningen skyldes fortetting av eksisterende boligfelt og vil i liten grad utløse mer skyssbehov av skolebuss, kun for elever i første trinn. Økningen anslås til elever og skyss for disse ventes å kunne dekkes med eksisterende oppsatte skolebusser eller taxi. Utbyggingsområdene ved Skrubbmoen og Kongsberg syd ligger nærmere skolen enn avstand for å få skoleskyss. I utredning av ny bydel Sydbyen presenteres forslag om å anlegge gangbro over Lågen for å knytte området mot Kongsgårdmoen. Realisering av dette prosjektet vil gi en vesentlig kortere og mer attraktiv skolevei for elevene i Sydbyen/Skrubbmoen. En utbygging til tre paralleller er mest sannsynlig dersom Wennersborg skole slåes sammen med Vestsiden eller Skavanger. Det vil ikke bety økt behov for skoleskyss i noe stort omfang, muligens førsteklassinger. Et annet scenario er at Berg skole legges ned. Etter prognosene vil det være 55 elever på Berg i De fleste av disse har krav på skyss. Dersom Kongsgårdmoen skole blir tre-paralleller, kan skyssbehovet øke med ca 70 elever. De kan komme fra Berg (50) og Svartås/Sandsverveien (20).Elever fra Berg vil ha behov for skolebuss, mens elever på Svartås/Sandsverveien kan benytte ordinær rutebuss. Det kan på sikt bli behov for én skolebuss mer enn i dagog noen flere taxier for skyssing av elever til Kongsgårdmoen skole. Skoleskyss bør organiseres slik at bussene kommer til ulik tid. Brakar må gi innspill på om det er mulig. Foreløpige innspill fra Brakar tilsier at det i reguleringsplanen må tilrettelegges for at fire busser stopper samtidig ved skolen. 4/10

5 3.2 Trafikkmengder Antall elever ved Kongsgårdmoen skole antas å øke fra dagens 230 til 380 elever i 2025, det vil si en økning på 150 elever (65 % økning i forhold til i dag). Antall ansatte ventes å øke fra 30 til 50. I dag bringes og hentes om lag 43 % av elevene med bil, mens andelen blant de ansatte er nesten 100 %, se tabell 1. Skolen skal utarbeide en mobilitetsplan, og det bør være et mål å redusere andelen som kommer til skolen med bil. En reduksjon til 80 % ansatte som kjører bil og 35 % av elevene som kommer med bil bør være realistiske mål. Dette er lagt til grunn for beregningene vist i tabellen under. Tabell 4: Antatt framtidig reisemønster (antall personer og prosent). Trafikantgruppe Antall som går, sykler eller kjører kollektivt pr dag Antallet som kommer med bil pr dag Sum Elever 247 (65 %) 133 (35 %) 380 Ansatte 10 (20 %) 40 (80 %) 50 Sum Tallene er usikre, og kan variere innenfor året og uka. Det kan ventes økning med én skolebuss. Hvis man antar at hente- og bringesituasjonen genererer 4 turer pr dag og de ansattes parkering genererer 2 turer pr dag, vil trafikkøkningen som følge av økningen i elever og ansatte bli i størrelsesorden 244kjt/d. I tillegg kommer økning i besøk til skolen og varelevering. I sum antar vi at trafikkøkningen i vegnettet rundt skolen blir i størrelsesorden 260kjt/d som følge av utbyggingen. Økningen i antall gående og syklende forventes å komme fra fortetting i eksisterende boligområder nord for Kongsgårdmoen skole, fra Sagrenda og Skrubbmoen/Kongsberg syd. 3.3 Parkering Det er i dag 230 elever og 30 ansatte ved Kongsgårdmoen skole og ved utvidelse av skolen til treparallell vil det være kapasitet til 630 elever og 90 ansatte. Forventet økning er imidlertid til 380 elever i Dette er lagt til grunn for beregningene i denne trafikkanalysen. Ansatte parkerer i dag på gruset parkeringsplass med inn- og utkjøring fra Lågendalsveien og på asfaltert parkeringsplass ved Skrimtrollet barnehage. De to plassene har til sammen ca plasser for skolens ansatte og gjester. Sikker gangatkomst fra parkeringsplassene er på dagens gang-/sykkelvei og kryssing av Fleischers vei i gangfelt. Det er gjennomført en reisevaneundersøkelse blant de ansatte i september 2013 som viser at 16 av de 17 ansatte som besvarte undersøkelsenkjører bil til jobb. Det bør være et mål å redusere andelen som kjører bil til jobb. Det bør derfor ikke være nødvendig tilrettelegge for at alle ansatte også ved utvidelse av skolen til tre-parallell, skal ha hver sin parkeringsplass. Gjennom arbeid med endring av reisevaner gjennom mobilitetsplan for skolen bør det tilstrebes å øke andelen som går og sykler blant de ansatte. Dersom 80 % av de ansatte kjører bil vil det med utvidet skole være behov for ca. 50 plasser i Foreldre som kjører barn til og fra skolen har også behov for parkering. Spørreundersøkelse blant elever på skolen viser at 43 % av elevene kjøres av foreldre til og fra skolen. Disse vil ha behov for en parkeringsplass for å følge barna inn på skolen eller SFO. Begge parkeringsplassene nord for Fleischers vei kan benyttes av foreldre i dag. Plassene er tilstrekkelig store, men benyttes i liten grad av foreldre ved skolen. Foreldrene ønsker å slippe av barna nært opptil skolen og SFO, eventuelt parkere nær skolen og følge barna inn. En kiss&ride-plass bør tilrettelegges med plass for parkeringsplasser for korttidsparkering. 5/10

6 Det må tilrettelegges for sikker sykkelparkering med tilstrekkelig antall plasser, nær inngangene til skolen. Med elevtall på ca. 400 og en økt sykkelandel på 30 % vil det være behov for 120 sykkelparkeringsplasser ved skolen. Utomhusplanen viser en god plassering av sykkelparkering og også trafikksikker atkomst til sykkelparkeringsplassene fra gang- og sykkelveien langs Lågendalsveien. Det bør anlegges sykkelparkering for de ansatte separat fra elvenes parkering, fortrinnsvis innendørs eller under tak. For ansatte bør det settes av plass til sykler. 3.4 Varelevering Det er viktig at varelevering plasseres godt atskilt fra der barn ferdes og oppholder seg. Varemottak og renovasjonsrom er plassert i nordøstre hjørne av skolen. Innkjøringen krysser over gang-/sykkelveien der elever til ungdomsskolen går. Det må sikres tilstrekkelig sikt i krysningspunktet. Rygging av varebiler må ikke skje inn på gang-/sykkelveien. 3.5 Trafikkløsning Trafikkløsningen ved skolen skal tilfredsstille nødvendige behov for de ulike trafikantgruppene og ta hensyn til trafikksikkerhet for alle trafikanter som ferdes til, i og gjennom området. Det er vurdert 5 ulike løsninger for plassering av bussholdeplasser og kiss&ride. De ulike alternativene er illustrert og beskrevet under. Det anses som lite hensiktsmessig å tilrettelegge separate holdeplasser for barneskolen og ungdomsskolen. Dette fordi skolene ligger svært tett og med to sett holdeplasser vil unødvendig mye areal bli avsatt til veiformål og gå på bekostning av grønne områder, gangveier og lekeområder. De to skolene kan informere og organisere bussventing for å unngå eventuelle ulemper. Alternativ 1aviser løsningen som var uttegnet i utomhusplanen fra vinneren av arkitektkonkurransen for den nye skolen. Bussholdeplassene og parkeringsplassene er beholdt som i dag. Det etableres ny kiss&ride rundt tannlegebygget som enveisreguleres med innkjøring fra Lågendalsveien og utkjøring i Fleischers vei. I dette alternativet krysser biler over gang-/sykkelveien i Lågendalsveien fremfor å stå i denne, og det vil være en forbedring trafikksikkerhetsmessig. Trafikkbildet i Fleischers vei blir imidlertid mer uoversiktlig med biler som kjører ut like ved gangfeltet. Gangfeltet blir liggende midt mellom utkjøring fra kiss&ride og bussholdeplassen og vil bli dårlig synlig. Bussene kan hindre sikt ved utkjøring fra kiss&ride og gjøre utkjøringen farlig. Alternativ 1 gir to kryssinger av Figur6 Alternativ 1 - kiss&ride rundt tannlegebygget. gang-/sykkelveien på skoleveien til ungdomsskolen. Oppsummert vil alternativet løse den uheldige situasjonen langs gang-/sykkelveien i Lågendalsveien i dag, men andre elementer gir dårligere trafikksikkerhet. Alternativ 1 anbefales ikke. 6/10

7 I alternativ 1b er bussholdeplassene og parkeringsplassene også beholdt som i dag, men kiss&ride er lagt med én innog utkjøring fra Lågendalsveien. Med dette alternativet fordeles trafikken med busser og trafikk til barnehage og ungdomsskole i Fleischers vei og taxi og hente/bringe med privatbiler til barneskolen i Lågendalsveien. Inn- og utkjøring til kiss&ride er i samme punkt slik at det kun blir èn kryssing av gang-/sykkelveien med biler. Dersom tannlegebygget rives kan kiss&ride plasseres på den tomta. Det vil gi en større, sammenhengende skolegård. Statens vegvesen ønsker imidlertid ikke å opprettholde denne avkjøringen til skolen fra Lågendalsveien. Kiss&ride kommer da også et stykke fra inngangen til SFO som ligger i østre fløy på det nye skolebygget. Alternativ 1b anbefales ikke. Figur 7 Alternativ 2 - kiss&ride sør for tannlegebygget. I alternativ 2 er kiss&ride flyttet til eksisterende parkeringsplass nord for Fleischers vei med innkjøring via Skrimveien fra Lågendalsveien som i dag. Bussholdeplassene er beholdt i Fleischers vei som i dag. Det etableres kantparkering med fortau i ytterkanten av plassen og ordinære parkeringsplasser i midten for ansatte og besøkende. Elever som bringes med taxi kan settes av på samme sted. Foreldre oppfordres til å bruke parkeringsplassen ved henting og bringing av barn, men det blir i liten grad gjort i dag. Forhåpentligvis blir det mer attraktivt å bruke plassen dersom den opparbeides godt med trafikksikker atkomst fra plassen til skolen. Fordelen med alternativet er at arealet sør for Fleischers vei blir bilfritt og man får et større sammenhengende uteareal. Gang-/sykkelveien til ungdomsskolen blir heller ikke berørt av trafikk som krysser over denne. Ulempen er at alle elever som settes av på kiss&ride må krysse Fleischers vei i eksisterende gangfelt. Det er viktig at krysningspunktet er opphøyd og har god Figur 8 Alternativ 2 - kiss&ride på parkeringsplassen nord for Fleischers vei. belysning. Alternativ 2 vil gi en bedret trafikksikkerhet sammenlignet med i dag og innebærer kun mindre ombygginger. I alternativ 3 er det byttet plass på busser og kiss&ride slik at Fleischers vei kun får privatbiler. Kiss&ride er plassert langs det nye byggets fasade med langsgående parkering, også lengst øst for å gi kort avstand fra parkeringsplass til inngang til SFO. Alternativet vil gi noe mer trafikk i Fleischers vei da antall privatbiler er større enn antall busser. Løsning for buss forutsetter avkjøring fra Lågendalsveien. Illustrert løsning er ikke gjennomførbar da det er for bratt stigning ved innkjøringspunktet til å kunne anlegge avkjøring der. For å få tilfredsstillende stigningsforhold for avkjøring må denne legges ved eksisterende innkjøring til tannlegekontoret. Løsningen forutsetter at tannlegebygget rives. Det må da etableres en snuplass med midtplattform med to holdeplasser i busslomme langs Lågendalsveien og Figur 9Alternativ 3 - busstoppi én retning parallelt med Lågendalsveien og kiss&ride i Fleischers vei. to holdeplasser mot skolen. Løsningene beskrevet for alternativ 3 anbefales imidlertid ikke, da Statens 7/10

8 vegvesen har antydet at de ikke ønsker flere av- og påkjøringer fra Lågendalsveien og også ønsker å stenge eksisterende avkjørsel sør for tannlegebygget. Det bør vurderes endring i skyssopplegget for å se på muligheten for at færre busser kommer samtidig både for å minimere areal som må avsettes til buss og for å minimere antall elever som må vente på holdeplassen samtidig. Det er videre sett på løsninger for buss langs Lågendalsveien som bruker eksisterende veinett for innog utkjøring. Ved å flytte trafikkareal for buss til nord for Fleischers vei får man også mulighet til å utvikle et større sammenhengende uteområde tilknyttet skolen. I alternativ 4 ligger kiss&ride i Fleischers vei. Det vil gi mer trafikk i veien og det er viktig at gaten gis en god utforming som strukturerer den langsgående parkeringen godt, et smalt gateprofil som innbyr til lav fart, opphøyde og godt belyste gangfelt muligens også fartshumper for å holde farten nede. Det tilrettelegges for bussholdeplasser langs Lågendalsveien. Busslommen i retning sentrum er utvidet med plass til to busser og med bred plattform. På andre siden av plattformen etableres holdeplass til to busser retning sørover. Busser kan da komme til holdeplassene fra begge sider og også ha mulighet til å snu ved Kongsgårdmoen uten å kjøre langt inn i Fleischers vei. Med dette alternativet bør strekningen med 40 km/t forlenges Figur 10Alternativ 4 - busstopp i begge retninger parallelt med Lågendalsveien og kiss&ride i Fleischers vei. fram til Skrimveien. Det må etableres gangvei fra plattformen/holdeplassen til eksisterende gangfelt over Fleischers vei. Ulempen med plassering av busstopp som vist i figur 9 er at alle elevene som kjører buss da må krysse Fleischers vei. Alle elevene som kommer med buss må også krysse bussgaten på vei fra holdeplassen til skolen. I alternativ 5 er to av holdeplassene flyttet inntil gangveien fra Skrimveien og kjøreretningen på den østre holdeplassen er snudd. Med denne løsningen vil færre elever komme i konflikt med bussen på vei fra holdeplass til skolen. Gangveien i Skrimveien må utformes som fortau mot bussgaten forbi holdeplassen og utvides noe for å få plass både til barn som venter på bussen og for dem som går forbi. Lommen i Lågendalsveien utvides som i forrige alternativ og det etableres gangvei fra holdeplassen fram til gangfeltet over Fleischers vei. Gangfeltet over Fleischers vei må være opphøyd med god belysning. Bussene sørfra vil krysse ny gangvei, men bussene har da lav fart på vei inn på Figur 11Alternativ 5 - busstopp langs Lågendalsveien og langs Skrimveien. Kiss&ride i Fleischers vei. holdeplassen. Parkeringsplassen beholdes mellom de to holdeplassene. Det bør vurderes å anlegge et grøntareal som buffer mellom venteareal ved Lågendalsveien og parkeringsplassen. Både alternativ 4 og 5 gir et enklere trafikkbilde i Fleischers vei ved at det kun blir personbilerder. Andre fordeler er at foreldreparkering legges nær inngang til SFO og bussløsning med holdeplass på to sider gjør at det kan skiltes hvor den enkelte bussen skal stå slik at elevene kan stille seg opp riktig. Alternativ 2 vil bedre trafikksikkerheten i forhold til dagens kiss&ride og realisering av alternativet vil kreve kun mindre ombygginger av dagens parkeringsplass. I alle de tre alternativene vil trafikksikkerheten for elever på vei til og fra ungdomsskolen bedres da ingen biler krysser gang-/sykkelveien. Alle alternativenetilfredsstiller Statens vegvesen ønske om at det ikke etableres nye avkjøringer fra fylkesveien og også Brakars ønske om fire holdeplasser. Forskjellen 8/10

9 mellom alternativene 4 og 5, er at alternativ 4 med midtplattform ute ved Lågendalsveien er mer fleksibeltdabussene kan komme og dra fra begge retninger til alle holdeplassene. Valget mellom de to alternativene avhenger av skyssopplegget, og Brakar bør kunne gi innspill ut fra praktisk gjennomførbarhet. Det anbefales å regulere parkeringsplassen til trafikkområde og legge ved geometritegninger for alternativene 2, 4 og 5 for å få innspill til valg av løsning i detaljplanen for skolen. 3.6 Trafikksikkerhet Det er ønskelig at så mange elever og ansatte som mulig skal kunne gå eller sykle til skolen og atkomstene til skolen må da være godt tilrettelagt for myke trafikanter. Det er i dag gang-/sykkelvei eller fortau langs alle veiene inn mot skolen, bortsett fra i Lågendalsveien nord for Fleischers vei. Skrimveien som går parallelt med Lågendalsveien er imidlertid en rolig boligvei som er trafikksikker og trygg for elevene å bruke. Området utenfor skolen må utformes slik at det er sikker gangatkomst fra alle sider og både for de som kommer til fots, med buss eller blir kjørt i bil. Det vil si, det må være gode forbindelser fra gangveisystemet utenfor skoleområdet, forbindelser fra bussholdeplassene, parkeringsplassene, kiss&ride fram til innganger i bygget. Det er viktig at krysningspunktene både over fylkesveien og over Fleischers vei opprettholdes med opphøyde gangfelt og god belysning for best å ivareta trafikksikkerheten for skoleelevene. Utvidelse av Kongsgårdmoen skole vil gi økt trafikk i Fleischers vei. Det bør vurderes å anlegge en gangveiforbindelse fra Lågendalsveien til ungdomsskolen i søndre grense av Kongsgårdmoen skole. Dette vil være den raskeste veien for ungdomsskoleelever som bor sør for skolen og elevene ledes da utenom de trafikkerte områdene ved og i Fleischers vei. 9/10

10 Figur 12 Gangveiforbindelse mellom Lågendalsveien og Skrim ungdomsskole. I forbindelse med bygging av ny E134 gjennom Kongsberg, vil trafikk i anleggsperioden kunne påvirke trafikkforholdene rundt skolen. Statens vegvesen skal vurdere eventuelle tiltak for å opprettholde trafikksikkerheten sammen med kommunen. 10/10

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN

KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2014-01-13 KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2014-01-13 SDG Utført av Kontrollert av KIS

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Beregnet til Hurum kommune Dokument type Rapport Dato 2015.02.10 TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Revisjon 07 Dato 2015/02/10 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Knut Iver Skøien

Detaljer

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert NOTAT OPPDRAG 416907 Reguleringsplan Sjetne skole supplerende notat trafikk DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 416907-RIT-NOT- 003_rev02 OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN. Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei SANDNES

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN. Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei SANDNES TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. Trafikkanalyse Raumyr skole

NOTAT. 1. Bakgrunn. Trafikkanalyse Raumyr skole NOTAT Oppdrag 1131495 Trafikkanalyse Raumyr skole Kunde Kongsberg Kommunale Eiendom Notat nr. - Dato 2013/09/19 Til Fra Kopi Tegn 3 ved Pål Erik Olsen Elin Beate Børrud Pål Mæhlum, Feste Grenland Rune

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Høringsuttalelse - Malvik kommune

Høringsuttalelse - Malvik kommune Høringsuttalelse - Malvik kommune Referansenummer: NUAAJG Registrert dato: 12.09.2018 21:08:18 Vedlegg: Høring ny sentrumsplan for Vikhammer.docx Innledning Uttalelsen gis På vegne av foretak/lag/forening

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.11.2017 ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 30.11.2017

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato:

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 529146 Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: 2014-04-25 Skrevet av: Richard Wigestrand Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING AV ADKOMSTMULIGHETER

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Oppdragsgiver. Nord-Aurdal kommune. Rapporttype. Studie av trafikk og parkering FELLES BARNESKOLE PÅ FAGERNES TRAFIKK - PARKERING

Oppdragsgiver. Nord-Aurdal kommune. Rapporttype. Studie av trafikk og parkering FELLES BARNESKOLE PÅ FAGERNES TRAFIKK - PARKERING Oppdragsgiver Nord-Aurdal kommune Rapporttype Studie av trafikk og parkering 2011-01-09 FELLES BARNESKOLE PÅ FAGERNES TRAFIKK - PARKERING TRAFIKK - PARKERING 2 (19) FELLES BARNESKOLE PÅ FAGERNES TRAFIKK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset

Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset Til: Fra: Gudmund Moen Norconsult v/ingvild Hernes Lunde Dato 2017-04-06 Vurdering av trafikksikkerhet innenfor og i nærhet til planområdet ved etablering av SNR Hjelset 1. Problemstilling I uttalelser

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø OPPDRAGSNUMMER 14650001 OPPDRAGSLEDER Øystein Wilkensen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn TRAFIKKANALYSE KJELLERÅSEN, RØYKEN

NOTAT. 1. Bakgrunn TRAFIKKANALYSE KJELLERÅSEN, RØYKEN NOTAT Oppdrag 2110432 Kunde Røyken Eiendomsutvikling AS Notat nr. 1, revisjon 5 Til Rune Tøndell, Rambøll Fra Kopi Sigrun Dalen Ganz/Daniel Bjerkan, Rambøll Helge Martens, Rambøll Dato 2018-05-25 TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole Bergen kommune, Etat for utbygging Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole 2015-04-30 Oppdragsnr.: 5150911 3 2015-04-30 Endring etter møte med oppdragsgiver 2015-04-21 darom ihe darom 2 2015-03-27

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene NOTAT Oppdrag Gangforbindelser Mastemyr - Lienga Kunde Lienga 4 AS Notat nr. 1 Dato 19/09/2017 Til Strak AS v/geir Roll Johansen Fra Petter Skulbru og Magne Fjeld Kopi 1. Bakgrunn I områdereguleringen

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 08.09.2017 GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dato 16.06.2017 Utført av Robin Åkebrand/Daniel Bjerkan Kontrollert av Frida Andersson Godkjent av Frida Andersson Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

Oppdragsgiver: Block Watne As VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato:

Oppdragsgiver: Block Watne As VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612405-01 VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato: 05.12.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Lars Kastet TRAFIKKVURDERING FIRINGEN INNHOLD

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Reguleringsplan Eidsvåg skole

Reguleringsplan Eidsvåg skole Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Eidsvåg skole del 2 Bergen, 26.6.2017, rev. 26.2.2018 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 PROBLEMSTILLINGER... 4 4 DAGENS TRAFIKKSITUAJSON... 5 4.1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Dokument type Rapport Date September 2017 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Revisjon 2 Dato Rev. dato 2017-05-19 2017-09-12 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Grethe

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre Oppdragsnavn: Vikhammer Øvre, reguleringsplan Oppdragsnummer: 537645-01 Utarbeidet av: Ida Haukeland Janbu Dato: 11.12.2018 Tilgjengelighet: Åpen KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre 1. KAPASITET...

Detaljer

Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE

Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE Kragerø kommune Helle skole TRAFIKKPLAN FOR HELLE SKOLE KORT OM HELLE SKOLE Helle skole er en 1-7 skole som stod ferdig i 2009. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i gå avstand til tre boligfelt med

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplasser for buss Nesttun

NOTAT. Reguleringsplasser for buss Nesttun , revidert 28.04.2016 Reguleringsplasser for buss Nesttun I dag regulerer det busser på Nesttun. Dette blir gjort delvis ved Nesttunvatnet og delvis ved Shellstasjonen. Det aktuelle området ved Nesttunvatnet

Detaljer

Forslag til ny busstrasé mot Gulskogen

Forslag til ny busstrasé mot Gulskogen Forslag til ny busstrasé mot Gulskogen Orientering Formannskapet 7. mai 2013 Bakgrunn Bussene i Skogliveien skaper trafikkfarlige situasjoner i en boliggate med lekende barn, problemet vil øke med økt

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkregistrering Observasjoner Kjørende trafikk og trafikkulykker...

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkregistrering Observasjoner Kjørende trafikk og trafikkulykker... Oppdragsgiver: Trondheim kommune Oppdrag: 534815 Reguleringsplan for Lade skole Dato: 2014-08-22 Skrevet av: Jenny Persson, Maja Grøndal Krystad, Sissel Arctander Kvalitetskontroll: TRAFIKK LADE SKOLE

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2600 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad TILLEGGSAREALER FOR MÆRE SKOLE, BEHOV FOR OMREGULERING Trykte vedlegg:

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Reguleringsplan for Sørborgen Kommunestyret Møtedato: 04.10.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 04.10.2012 107/12 Formannskapet 27.09.2012 67/12 Kommunestyret

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-27 KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-27 Utført av SDG Kontrollert

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/9288-7 Dato: 21.04.2015 DETALJREGULERING FOR FV. 319 SVELVIKVEIEN, STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser.

Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark, , vedtatt med bestemmelser. SAMFUNNSUTVIKLING 0217-2009006. Endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 12-14 SAKSUTREDNING Saksopplysninger Gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Mastemyr næringspark,

Detaljer

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Innledning Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaet med rapportnavn

Detaljer