1 Overordna tiltak og føresetnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Overordna tiltak og føresetnader"

Transkript

1 1 Overordna tiltak og føresetnader A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for tenestetilbod innanfor ramma av Helsetorgmodellen B Utvikle serviceerklæringar C Etablere fagleg kompetansenettverk for behandlarar i kommunar og spesialisthelseteneste Det er lagd plan for korleis dette skal følgast opp i løpet av hausten. Klinikk for psykisk helsevern har kome langt i dette som del av forberingsprogrammet Pågåande møteserie med fastlegar og Helse Fonna i Haugalandskommunane D E Vurdere å opprette felles nettportal med dei kommunane Helse Fonna samarbeider med, for å dele informasjon og publisere standardiserte opplæringspakkar for helsepersonell Vurdere kva for polikliniske kontrollar i spesialisthelsetenesta som kan overførast til primærhelsetenesta I Helsetorgmodellen har ein oppretta felles nettside med kommunene

2 1.2 Mål: Utvikle vidare samarbeid på tvers av einingar og sjukehus A Koordinering av tilvisingar B C D E F G H I Etablering av felles bookingsystem for poliklinikk og planlagd pasientbehandling Det skal vurderast å lage felles utdanningsforløp for legar i utdanning i Helse Fonna Det skal vere ein samla gjennomgang og harmonisering av den kirurgiske verksemda i føretaket i tråd med varsla plan for kirurgi i Helse Vest RHF Innarbeide fleksibilitet i tilsetjingsforhold på tvers av enkelteiningar og sjukehus Etablere og utvikle vidare felles faglege læringsarenaer Innarbeide ambulering og eventuelle rotasjonsordningar Sikre at Helse Fonna HF set i verk tiltak for å hente ut posistiv synergi i organisasjonen ved styrkt fagleg samhandling og samhandling med tiilitsvalde og vernetenesta på tvers av geografi Rapportere om kapasitet og ventetider på tvers av sjukehusa I samband med innføringa av DIPS er det lagt opp til felles prioritering av søknader mellom anna mellom Stord og Haugesund Sjukehus Planarbeidet i Helse Vest er i gong og ventast sluttført våren 2012 Samarbeid med tillitsvalde og verneteneste på tvers av geografi er styrka i og med at klinikktillitsvalde og klinikkverneombod har områder på tvers av geografi. Dei har gjort seg kjend i andre sjukehus og i større grad enn tidlegare invovlert seg i arbeid på tvers av geografi

3 A B A Mål: Arbeide for auka grad av involvering i fagmiljø i avgjerds- utviklings- og endringsprosessar, med særleg fokus på legar Det skisserte utfordringsbilete blir teke vare på i ein eigen organisasjonsprosess Det skal etablerast ei eining for Forsking og utvikling for å styrkje arbeidet med forsking, kvalitet, kompetanseutvikling og evaluering. Eininga vil sikre involvering av fagmiljøa i Helse Fonna og samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale forskingsmiljø Mål: Sikre einskapeleg behandling og føreseilege pasientforløp For å sikre einskapeleg behandling uavhengig av buog behandlingsstad skal det etablerast standardiserte pasientforløp FoU-eining oppretta i Helsetorgmodellen

4 2 Faglege mål og tiltak 2.1 Mål: Sikre god kvalitet, effektiv samhandling og rett ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlinga 2.2 Indremedisin A Det indremedisinske tilbodet skal styrkjast ved dei tre somatiske sjukehusa Utnytte totalkapasiteten ved sjukehusa i Helse Fonna B HF Redusere ventetid for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp og fjerne brot på C ventetidsgarantien Styrkje samarbeidet med kommunane i tråd med D Helstorgmodellen Kardiologi A B C Vurdere utvikling av det spesialiserte implantasjonstilbodet av pacemaker innan kardiologi ved Haugesund Sjukehus Sikre korrekt dimensjonering av poliklinisk tilbod ved alle sjukehusa For PCI-verksemd, sjå punkt D Starta kveldspoliklinikkar

5 2.2.4 Lungesjukdom A B Betre dei akutte, subakutte og kroniske fasane av behandlingsforløpet for pasientar med KOLS Primær diagnostikk kan utførast ved alle sjukehusa forutsatt lungemedisinsk kompetanse, retningsliner skal utarbeidast Delprosjekt i Helsetorgmodellen C Kapasitet og kompetanse inann lungesjukdomar med spesialist ved sjukehusa i Haugesund og på Stord, og ambulant poliklinisk spesialisttilbod i Odda. Diagnosestasjon for tuberkulose blir lokalisert til D Haugesund Sjukehus Nefrologi A Dialysetilbod tilgjengeleg ved alle sjukehusa B C D Spesialisert poliklinkk på Stord og i Haugesund og ambulant poliklinisk spesialisttilbod i Odda Systematisk oppfølging av pasientar med risiko for nyresvikt med mål om utsetjing av dialysestart Samarbeide med kommunehelsetenesta om primærførebuing av diabetes for å unngå nyresjukdom

6 2.2.6 Endokrinologi (indresekretoriske sjukdommar) A B C Sikre kapasitet og kompetanse innan det endokrinologiske tilbodet Sikre tilbod til pasientar med sjukeleg overvekt i Helse Fonna HF Etablere tverrfagleg diabetesteam ved kvart lokalsjukehus Medisinsk gastroenterologi (fordøyelsessjukdommar) Sikre medisinsk gastroenterologisk tilbod ved alle A sjukehusa Endoskopitilbodet i Helse Fonna HF bør styrkjast med prosedyrerepertoar og lokalisering etter fagleg B konsensus Vurdere å samlokalisere deler av den medisinske C dagbehandlinga ved kvart av sjukehusa Infeksjonsmedisin Det må utgreiast om det kan vere formålsteneleg å etablere ein egen infeksjonsmedisinsk sengepost A ved Haugesund Sjukehus B Rekruttere grenspesialistar i infeksjonssjukdommar Behandling av pasientar med HIV-sjukdom skal C fortsatt skje ved Haugesund Sjukehus Diagnosestasjon for tuberkulose skal etablerast ved D Haugesund Sjukehus E Isolat og sputumrom ved sjukehusa må vurderats for oppgradering Har kun ein endokrinolog tilsett Ved Odda Sjukehus er det ikkje fast tilsett spesialist i medisinsk gastroenterologi. Diagnostikk skjer av spesialister i indremedisin og kirurgi Arealplassering må avklarast i arealplanprosessen hausten 2011 Ikkje aktuelt på det noverande tidspunktet Ikkje hensiktsmessig sputumrom

7 2.3 Geriatri A B C D E F I Haugesund bør det vurderast å omgjere nokre ortopediske senger til ortogeriatriske senger, med lokalisering nær dei andre ortopediske sengene Talet på generelle geriatriske senger må aukast og fagområdet bør styrkjast ved rekruttering Utoverretta verksemd mot kommunane på Haugalandet På Stord bør det vurderast å omgjere nokre ortopediske senger til ortogeriatriske senger Det skal etablerats eit tett samarbeid med rehabiliteringseininga knytt til utnytting av tverrfaglege ressursar Utoverretta verksemd mot kommunane i Sunnhordaland Tilsett ortogeriater. Starta opp med tverrfagleg fallteam i samarbeid med ortoped, geriater og terapeutar. Vidare prosess er planlagd til hausten 2011 Rekruttert geriater, ikkje auka talet på senger Tilsett ortogeriater. Starta opp med tverrfagleg fallteam i samarbeid med ortoped, geriater og terapeutar. Vidare prosess er planlagd til hausten 2011 I samband med midlertidig flytting av rehabiliteringseininga vil dei to fagmiljøa jobbe tett saman G I Odda skal geriatriske pasientar liggje på generell medisinsk post, med nærvær av geriater ved ambulant teneste og/eller praksiskonsulentar som arbeider i delte stillingar i 1. og 2. linjetenesta. Tilsvarande ordningar kan også vurderast for andre yrkesgrupper, som til dømes fysio- og ergoterapeutar Geriaterar har for tida ikkje kapasitet til regelmessig ambulering til Odda sjukehus

8 A B Onkologi og hematologi (kreft- og blodsjukdommar) Helse Fonna må vurdere behovet for eigen onkolog som ein vidareutvikling av det eksisterande nettverkssamarbeidet med Haukeland Universitetssjukehus Det vil vere nødvendig å auke kapasiteten innan onkologisk dagbehandling Det hematologiske tilbodet skal framleis vere lokalisert til Haugesund med ambulant poliklinisk teneste på Stord. Det skal og vurderast ambulant C poliklinisk teneste til Odda Sjukehus 2.5 Nevrologi Utvida samarbeidsavtalen med HUS. Ikkje tilsett eigen onkolog Utvida samarbeidsavtalen mellom HUS og Helse Fonna A B C Nevrologisk eining blir samla ved haugesund Sjukehus, med ambulant verksemd til Stord og Odda Sjukehus Betre dei akutte, subakutte og kroniske fasane av behandlingsforløpet for pasientar med nevrologiske lidingar ved felles standardisert program og prosedyrar Pasientar med hjerneslag skal få akutt hjelp ved kvart av sjukehusa i Haugesund, Odda og på Stord. Det skal setjast i verk trombolysebehandling etter felles retningslinjer, forutgåande CT og verifisert diagnostikk via "Teleslag" (telefon, webkamera og overført biletdiagnostikk)

9 2.5.2 D E F Ved Stord Sjukehus tas slagpasientar imot på overvåkingseininga for initiell behandling, med oppfølging på generell sengepost. Ved behov for tettare nevrologisk oppfølging, eller meir avansert utgreiining, skal pasientane overflyttas til Haugesund Sjukehus Ved Odda Sjukehus blir det nytta senger ved indremedisinsk eining til kombinert slageining med tilsyn av nevrolog kvar veke. Ved behov for nevrologisk oppfølging eller meir avansert utgreiing, Ved ferdig oppgradering av 3.etg Stord,flytter slagenheten inn dit sammen med rehab enheten skal pasientane overflyttast til Haugesund Sjukehus Ved sjukehuset i Haugesund vidareutviklast nevro/slageininga til å oppfylle kriterier til ein kombinert eining, jamfør nasjonale retningsliner. Eininga vil kunne tilby meir avansert utgreiing og dagleg nevrologitilsyn Planlagd å styrkje Nevrologisk eining i 2012 Vidareutvikle tilbod om nevrofysiologisk utgreiing ved G Haugesund Sjukehus 2.6 Habilitering (medfødt skade/tilstand) A B C Barnehabilitering skal samordnast og samlokaliserast med barneavdelinga og vurderast samorgansert med barne- og ungdomspsykiatriske tilbod Vaksenhabilitering bør samorganiserast med barnehabilitering Habiliteringstenesta vil bli utvikla i samarbeid med kommunane Habilitering og barneseksjon lagt i samme klinikk

10 A Fysikalsk medisin og spesialisert rehabilitering (erverva skade/tilstand) Spesialisert rehabiliteringseining, storleik senger skal lokaliserast til Stord Sjukehus som ei utbygging av eksisterande rehabiliteringseining Rehabiliteringstilbodet skal utvidast til å gjelde fleire pasientgrupper for å ta vare på behovet for B spesialisert rehabilitering til befolkninga 2.8 Læring og meistring (LMS) A B C D E F Helse Fonna skal støtte kommunane i etablering av lærings- og meistringsarenaer Erfaringar som er gjort i helseføretaket skal delast med kommunane i den vidare samhandlingsprosessen Dei største pasientgruppene (kronikarar) skal vurderast ovreført til kommunane Helse Fonna skal gje LMS-tenester til mindre og spesialiserte pasientgrupper Det skal etablerast ein funksjon som sikrar koordinering av LMS-ressursar og eit velfungerande og samordna nettverk I 2012 skal LMS omorganiserast, jamfør plan for habilitering og rehabilitering flytter rehabiliteringseininga tilbake til Stord. Det er eit mål å trappe opp til 10 senger. Med ei auke i senger vil ein kunne behandla fleire gruper av pasientar Starta dialogen med kommunane gjennom Helsetorgmodellen Har omorganisert til eit overordna LMS som både skal ha oversikt på interne og kommunale LMS kurs.skal bistå i oppstart av nye kurs og hjelpe til med facilitering,samt pedagogikk og metodikk

11 2.9 Prehospitale tenester og akuttmedisin 2.9 A Utarbeida plan for prehospitale tenester i Helse Fonna HF Vurdere tilpasning av akuttfunksjonane til 2.9 B lokalsjukehus i tråd med den rettleiande standarden 2.10 Akuttmottak A B C D E A Det skal planleggjast for å nytta spesialistar i vakt i akuttmottak for å kvalitetssikra mottak og innleggingar Behovet for akuttpost i tilknytning til akuttmottak skal Spesialistar deltek i dag i vurderingane etter tilkalling frå lege i spesialisering greiast ut Forprosjekt gjennomført hausten 2011 Ved Haugesund Sjukehus skal det startast eit prøveprosjekt kor barn blir innlagt direkte på eige mottak på barneposten Noverande lokalisering av legevakta ved Stord Sjukehus blir vidareført Det skal etablerats eit pilotprosjekt for eventuell etablering av FAM i Odda, som omtalt i Helsetorgmodellen Anestesiologi (akuttmedisin, anestesi, intensivmedisin og smertebehandling) Det skal etablerast eit prosjekt for å vurdera ei eventuell endra organisering av intensiv- og overvakingseiningane ved Haugesund Sjukehus Det skal gjennomførast ei differensiering (gradering) B av intensiv-/overvakingseiningane i Helse Fonna HF Det skal utarbeidast ein eigen plan for C smertebehandling i Helse Fonna HF Har gjort utgreiing av skille mellom postoperativ og intensiv. Mandat for prosjekt for å vurdere evtf. endra organisering av intensiv - og overvakingseiningane ved Haugesund Sjukehus planlegges ferdig i des oppstart prosjekt januar 2012 Planarbeidet er starta

12 2.12 Kirurgiske behandlingstilbod til barn Barnekirurgiske behandlingstilbod skal i hovudsak A vere lokalisert til Haugesund Sjukehus Tilbodet skal avgrensast til høgvolumtilstandar B innanfor ØNH, gastro/generell kirurgi og ortopedi 2.13 Gastroenterologisk kirurgi A B C All kreftkirurgi innan mage og tarm skal gå føre seg ved Haugesund Sjukehus. Pasientar med smerter i buk og bekken skal leggjast inn ved nærmaste sjukehus, vurdering i akuttmottak og eventuell vidare observasjon skal gjerast av sjukehuset sine legar i tett dialog med gastrokirurgisk miljø i Haugesund Det skal etablerast standardiserte pasientforløp for pasientar som blir lagde inn med akutte smerter i buk og bekken Større abdominalinngrep skal utførast ved Haugesund Sjukehus, det skal vere vurderingskompetanse ved sjukehusa på Stord og i Odda D 2.14 Karkirurgi A Perifer karkirurgi, aortakirurgi, carotiskirurgi og det endovaskulære tilbodet blir vidareført ved Haugesund Sjukehus i samarbeid med dei karkirurgiske miljøa i Helse Vest Etablert rutiner for hva som skal sendes fra Stord til Haugesund. Evaluering av rutinehåndtering desember 2011.

13 2.15 Mamma- (bryst) og endokrinkirurgi A Helse Fonna HF vidarefører brystkreftkirurgien Sikre at brystkrefttilfella som er påviste ved screening i Hordaland og Rogaland får tilbod om behandling i B Helse Fonna HF Thyreoideakirurgi held fram ved Haugesund Sjukehus som i dag i tett samarbeid med Haukeland C Universitetssjukehus 2.16 Ortopedi A B C D E F G Protesekirurgi skal i dei nærmaste åra skje i Haugesund og på Stord som i dag, men i eit 2020 perspektiv rår ein til at større delar av den planlagde ortopedien blir samla ved Stord Sjukehus Den forventa auken i behandling av brot blant eldre skal fordelast mellom Haugesund og Stord etter kapasitet Spesielle prosedyrar bør samlast ved eitt av sjukehusa Det bør etablerast eit ryggsenter ved Stord Sjukehus som eit samarbeid mellom fagmiljøa i fysikalsk medisin, rehabilitering og ortopedi Ryggkirurgiske inngrep skal tilvisast frå ryggsenteret på Stord Sjukehus til Haugesund Sjukehus Brotskadar skal vurderast og stabiliserast ved nærmaste sjukehus Når det er tilgjengeleg kompetanse, kan akutt ortopedi opererast ved Odda og Stord Sjukehus Arbeidet med å fordele ein større del av protesekirurgien er ikkje starta opp Tilvisingar vert sendt til Haugesund sjølv om ryggsenter ikkje er oppretta Frå hausten 2011 er alle ortopedstillingane besatte på Stord. Etter intern opplæring blir ny ortoped satt i vakt frå desember 2011

14 2.17 Urologi (kirurgiske sjukdommar i urinsystemet) Samle gastrokirurgi, urologi og gynekologisk A kreftkirurgi ved Haugesund Sjukehus Styrke det urologisk-operative tilbodet som i dag er B lokalisert til Haugesund Sjukehus C TUR-P skal framleis utførast ved Stord Sjukehus D Radikale prostatektomier skal kanaliserast til universitetssjukehus Poliklinikk i Haugesund og ambulerande poliklinisk E verksemd i Odda og på Stord 2.18 Øyre-nase-halssjukdommar Helse Fonna opprettheld og utviklar vidare det A kirurgiske ØNH-tilbodet i Haugesund B Poliklinisk tilbod i Haugesund og Odda Høyrselsomsorga må styrkjast ved at det blir oppretta C desentrale polikliniske tilbod For å oppnå ei meir samordna formidling av høyreapparat bør det inngåast samarbeidsavtaler D med kommunane 2.19 Augesjukdommar Helse Fonna opprettheld det kirurgiske og polikliniske tilbodet som er knytt til augesjukdommar ved A Haugesund Sjukehus Rekruttert ein urolog i 50% stilling. Fortsetter vikaravtaler med 3 legar. Stord og Odda nyttar innleielegar som ikkje er tilsette i Helse Fonna. Det er etablert eit samarbeid mellom seksjonsleiar urologi og kirurgisk seksjon, Stord. Det er fastlagd at seksjonsleiar urologi skal handtere alle henviste parientar i urologi. Det polikliniske tilbodet på Stord vert i dag teke vare på av avtalespesialistar

15 2.20 Kirurgisk tilbod ved Odda Sjukehus A B C Odda sjukehus blir vidareført som eit lokalsjukehus med tilpassa lokalfunksjonar I perioden opprettheld ein døgnkontinuerleg kirurgisk beredskap og elektiv og dagkirurgisk verksemd som i dag Innan 2012 skal planlagd kirurgi som krev innlegging og kirurgisk døgnberedskap vurderast opp mot plan for kirurgi i Helse Vest. Ved endring må det etablerast alternative standardiserte pasientforløp og gis opplæring til legar og anna fagpersonell i naudprosedyrar, slik at alvorleg skadde eller sjuke pasientar kan stabiliserast før vidare transport til sjukehus Arbeidet med Plan Kirurgi er i gong og ventast avslutta våren 2012

16 2.22 Pediatri Barn kan leggjast inn på Odda Sjukehus etter konsultasjon med barnelege ved Haugesund A Sjukehus, avgrensa inn til eit døgn Barn kan leggjast inn på Stord Sjukehus etter konsultasjon med barnelege ved Haugesund B Sjukehus C Barn under eit år skal leggjast inn ved barneavdelinga ved Haugesund Sjukehus Fagmiljø arebeidar etter felles prosedyrer for barn i sjukehus og fastset felles kriterier for behandling/innlegging av barn i sjukehus i Helse D Fonna 2.23 Fertilitet Drifta ved Haugesund Fertilitetssenter blir vidareført A ved Haugesund Sjukehus i same omfang som i dag 2.24 Fødselshjelp A Utarbeide ein fleirårleg heilskapeleg og lokalt tilpassa plan for fødetilbodet, svangerskaps- og barselsomsorga i opptaksområdet saman med kommunane Utarbeide plan for følgjetenesta for fødande med B lang reiseveg i samarbeid med kommunane Helse Fonna utgreier eit alternativt fødselstilbod med jordmorstyrt fødestove ved Odda Sjukehus. Utgreiinga må byggje på erfaringar frå tilsvarande C fødetilbod i landet Helse Bergen har tatt initiativ til å utarbeide en fellesavtale for alle foretakene i Helse Vest. Det er utarbeid ei sak til Helsedepartementet som det ventas svar på. Helse Fonna har kontakta eigar for å spørje om overgang til jormorstyrt fødestove best kan handsamast av det helseføretakt som får ansvar for Odda Sjukehus etter gjennomgang av føretaksgrensene

17 2.25 Gynekologi Ein rår til at kreft i livmor stadie 1 framleis blir behandla ved Haugesund Sjukehus etter protokoll frå Haukeland Universitetssjukehus, og at behandlinga av eggstokk-kreft blir sentralisert til Haukeland A Universitetssjukehus i løpet av 2010 Den gynekologiske verksemda ved sjukehusa i Haugesund og på Stord må samordnast for å få ei betre utnytting av ressursar og tilgjengeleg operasjonskapasite. Dette gjeld: Innføring av felles prosedyrar. Koordinering av pasintinntak. Endre B behandling frå inneliggjande til dagkirurgi (Stord) Biletdiagnostikk A Oppgradere CT for å dekkje dei diagnostiske behova i akutt situasjonar B Samordne radiologiressursane i Helse Fonna C Auke kapasiteten for MR/CT i D Ved endra føresetnader vurdera etablering av PCIverksemd Det har i haust vert arrangert eit felles kurs for barnepleiarar i Helse Fonna. På grunn av ressursmangel er hospiteringsordninga av gynekologar begrensa. Gjennomført på Stord og i Odda. Ny CT i Haugesund satt i bestilling Haugesund bidreg med radiologressursar til Stord etter oppstart MR Stord januar Felles røntgensystem mellom Haugesund og Stord ventes innført våren 2012, etter dette vil ein ha berre eitt røntegensystem i føretaket, noko som vil lette samordninga og mogeleggjere utnytting på tvers i større grad Ikkje aktuelt på det noverande tidspunkt

18 2.28 Laboratorietenester A Laboratoria sin servicegrad oppretthaldes overfor eksterne og interne rekvirenter Utarbeide diagnostiske "pakkeløysingar" og gode B prøvetakingsfunksjonar Prøvetaking må vurderast overført til personale på sengeeining for at prøvesvara skal liggje føre så C tidleg som mogleg Tilbodet innan mikrobiologi skal viderførast og D vidareutviklast 2.29 Terapeutiske støttetenestar A Tenestetilbodet må vidareførast og utviklast i tråd med dei val og prioriteringar som blir gjort i Plan for somatiske helsetenester Bidra i ein prosess saman med dei somatiske klinikkane for å utvikla standardiserte B behandlingsopplegg for aktuelle pasientgrupper 2.30 Medisinsk teknikk og fysikk Pakkeløysningar vurderes forløpande og innføres kor det er aktuelt. Erfaringane med pakkeløysningar er ikkje udelt positive, der er for mange avvik frå "pakken" som ikkje er medisinsk grunna Tilsett mikrobiolog nr 2 i Nytt datasystem for mikrobiologi innførd A B Tenestetilbodet skal vidareførast og utviklast i trå med dei val og prioriteringar som blir gjort i Plan for somatiske spesialisthelstenester, og for å sikre krav i lov og forskrift Eininga skal bidra i ein prosess saman med dei somatiske klinikkane for å utvikle tilgjenge av medisinsk teknisk utstyr og delta i opplæring av brukarar Arbeider for betre dekning av medisinsk ingeniør til Stord, Arbeider med ambulering - dekking av Stord frå Haugesund i større grad enn i dag. Det er gjennomført eit arbeid med risikovurdering og prioritering av periodisk vedlikehald av utstyr Pågår kontinuerleg

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester 1.1.5 Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar

Detaljer

Styresak. Olav Klausen Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester 2010-2020. Styresak 51/13 O Styremøte 23.06.

Styresak. Olav Klausen Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester 2010-2020. Styresak 51/13 O Styremøte 23.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester 2010-2020 Arkivsak 66/10 B 41/11

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hans K. Stenby Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Arkivsak 2010/498

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF STYRET Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Anny Sønderland 26. 27.03.2012 Arkivkode: 011 Saksmappe: 2011/722

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus

Tenestetilbodet ved Nordfjord sjukehus, Førde sentralsjukehus og Volda sjukehus «Framtidas lokal» Utviklingsprosjekt ved Nordfjord Tenestetilbodet ved Nordfjord, Førde sentral og Volda Versjon 1.0. 27.01.12 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Samanstilling av tenestetilbod... 2 3 Tenestetilbod

Detaljer

Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord

Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord Lokalsjukehusfunksjonar i Nordfjord Nordfjordregionen (28.000) Volda N-fjord Førde Opptaksområde Nordfjord Haukeland 2 Lokalsjukehustilbod ved Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter Medisinsk

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest

Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME i Helse Vest Rapportering handlingsplan 2015 Bakgrunn Hovudoppgåva til Regionalt kompetansenettverk for CFS/ME er å bidra til at utgreiing, behandling og oppfølging

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/87-142 Bjørg Wangensten Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Innstilling frå rådmannen: støttar

Detaljer

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Ø. Lier SAKA GJELD: Norsk pasientskadeerstatning 2015 STYRESAK: 065/16 STYREMØTE: 27.10.16 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad

Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd Jon Bolstad Sogn lokalmedisinske senter - tankar frå Helse Førde - Sogn regionråd 17.02.12 Jon Bolstad Gode lokale helsetenester mot 2020 Kva er eit godt lokalsjukehus? Korleis skape bærekraftige tenester ved hjelp

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgmnnlag 2 3 Førernal og verknadsområde 2

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Oppfølging av Plan somatikk ARKIVSAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Oppfølging av Plan somatikk ARKIVSAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 12.06.17 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Oppfølging av Plan somatikk ARKIVSAK: 66/10 B 41/11 O 58/11 O 36/12 O 98/12 O 51/13 O 111/13

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Styremøte HMR, 15.03.17 Klinikksjef Henrik Erdal KKBU HMR Innhald Dagens driftsmodell Kvifor evaluering? Involverte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helseforetaket dekker 170 000 mennesker bosatt i 19 kommuner.

Helseforetaket dekker 170 000 mennesker bosatt i 19 kommuner. Helse Fonna Helse Fonna har følgende enheter; Odda sjukehus, Folgefonn DPS, Valen sjukehus, Stord sjukehus, Stord DPS, Haugesund sjukehus, Haugaland DPS, Karmøy DPS Bildene er hentet fra presentasjonene

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 06.01.17 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK: 7/17 STYREMØTE: 13.01.17 5 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune

Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Helsekommunen Ål og Hallingdal sjukestugu. Samhandlingsreforma i Hallingdal. Øystein Lappegard Kommuneoverlege (Hol kommune og) Ål kommune Hallingdal Flå ( 990 innb) Nes (3460 innb) Hemsedal (1960 innb)

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- SVAR PÅ HØYRING - SLUTTRAPPORTFRÅ PROSJEKTFOR STORD SJUKEHUSI LYSAV FØRINGANE I NASJONAL HELSE-OG SJUKEHUSPLAN

Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- SVAR PÅ HØYRING - SLUTTRAPPORTFRÅ PROSJEKTFOR STORD SJUKEHUSI LYSAV FØRINGANE I NASJONAL HELSE-OG SJUKEHUSPLAN Børnlokommune 1o16A-23-3 Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- 23.09.2016 2010/129-400-0022934/2016 Vår saksbehandlar lenny Aanderaa Direkte telelonnr.: 53 42 30 23 Dldkar dato. Dykkar referanse: Helse Fonna

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer