1 Overordna tiltak og føresetnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Overordna tiltak og føresetnader"

Transkript

1 1 Overordna tiltak og føresetnader A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for tenestetilbod innanfor ramma av Helsetorgmodellen B Utvikle serviceerklæringar C Etablere fagleg kompetansenettverk for behandlarar i kommunar og spesialisthelseteneste Det er lagd plan for korleis dette skal følgast opp i løpet av hausten. Klinikk for psykisk helsevern har kome langt i dette som del av forberingsprogrammet Pågåande møteserie med fastlegar og Helse Fonna i Haugalandskommunane D E Vurdere å opprette felles nettportal med dei kommunane Helse Fonna samarbeider med, for å dele informasjon og publisere standardiserte opplæringspakkar for helsepersonell Vurdere kva for polikliniske kontrollar i spesialisthelsetenesta som kan overførast til primærhelsetenesta I Helsetorgmodellen har ein oppretta felles nettside med kommunene

2 1.2 Mål: Utvikle vidare samarbeid på tvers av einingar og sjukehus A Koordinering av tilvisingar B C D E F G H I Etablering av felles bookingsystem for poliklinikk og planlagd pasientbehandling Det skal vurderast å lage felles utdanningsforløp for legar i utdanning i Helse Fonna Det skal vere ein samla gjennomgang og harmonisering av den kirurgiske verksemda i føretaket i tråd med varsla plan for kirurgi i Helse Vest RHF Innarbeide fleksibilitet i tilsetjingsforhold på tvers av enkelteiningar og sjukehus Etablere og utvikle vidare felles faglege læringsarenaer Innarbeide ambulering og eventuelle rotasjonsordningar Sikre at Helse Fonna HF set i verk tiltak for å hente ut posistiv synergi i organisasjonen ved styrkt fagleg samhandling og samhandling med tiilitsvalde og vernetenesta på tvers av geografi Rapportere om kapasitet og ventetider på tvers av sjukehusa I samband med innføringa av DIPS er det lagt opp til felles prioritering av søknader mellom anna mellom Stord og Haugesund Sjukehus Planarbeidet i Helse Vest er i gong og ventast sluttført våren 2012 Samarbeid med tillitsvalde og verneteneste på tvers av geografi er styrka i og med at klinikktillitsvalde og klinikkverneombod har områder på tvers av geografi. Dei har gjort seg kjend i andre sjukehus og i større grad enn tidlegare invovlert seg i arbeid på tvers av geografi

3 A B A Mål: Arbeide for auka grad av involvering i fagmiljø i avgjerds- utviklings- og endringsprosessar, med særleg fokus på legar Det skisserte utfordringsbilete blir teke vare på i ein eigen organisasjonsprosess Det skal etablerast ei eining for Forsking og utvikling for å styrkje arbeidet med forsking, kvalitet, kompetanseutvikling og evaluering. Eininga vil sikre involvering av fagmiljøa i Helse Fonna og samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale forskingsmiljø Mål: Sikre einskapeleg behandling og føreseilege pasientforløp For å sikre einskapeleg behandling uavhengig av buog behandlingsstad skal det etablerast standardiserte pasientforløp FoU-eining oppretta i Helsetorgmodellen

4 2 Faglege mål og tiltak 2.1 Mål: Sikre god kvalitet, effektiv samhandling og rett ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlinga 2.2 Indremedisin A Det indremedisinske tilbodet skal styrkjast ved dei tre somatiske sjukehusa Utnytte totalkapasiteten ved sjukehusa i Helse Fonna B HF Redusere ventetid for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp og fjerne brot på C ventetidsgarantien Styrkje samarbeidet med kommunane i tråd med D Helstorgmodellen Kardiologi A B C Vurdere utvikling av det spesialiserte implantasjonstilbodet av pacemaker innan kardiologi ved Haugesund Sjukehus Sikre korrekt dimensjonering av poliklinisk tilbod ved alle sjukehusa For PCI-verksemd, sjå punkt D Starta kveldspoliklinikkar

5 2.2.4 Lungesjukdom A B Betre dei akutte, subakutte og kroniske fasane av behandlingsforløpet for pasientar med KOLS Primær diagnostikk kan utførast ved alle sjukehusa forutsatt lungemedisinsk kompetanse, retningsliner skal utarbeidast Delprosjekt i Helsetorgmodellen C Kapasitet og kompetanse inann lungesjukdomar med spesialist ved sjukehusa i Haugesund og på Stord, og ambulant poliklinisk spesialisttilbod i Odda. Diagnosestasjon for tuberkulose blir lokalisert til D Haugesund Sjukehus Nefrologi A Dialysetilbod tilgjengeleg ved alle sjukehusa B C D Spesialisert poliklinkk på Stord og i Haugesund og ambulant poliklinisk spesialisttilbod i Odda Systematisk oppfølging av pasientar med risiko for nyresvikt med mål om utsetjing av dialysestart Samarbeide med kommunehelsetenesta om primærførebuing av diabetes for å unngå nyresjukdom

6 2.2.6 Endokrinologi (indresekretoriske sjukdommar) A B C Sikre kapasitet og kompetanse innan det endokrinologiske tilbodet Sikre tilbod til pasientar med sjukeleg overvekt i Helse Fonna HF Etablere tverrfagleg diabetesteam ved kvart lokalsjukehus Medisinsk gastroenterologi (fordøyelsessjukdommar) Sikre medisinsk gastroenterologisk tilbod ved alle A sjukehusa Endoskopitilbodet i Helse Fonna HF bør styrkjast med prosedyrerepertoar og lokalisering etter fagleg B konsensus Vurdere å samlokalisere deler av den medisinske C dagbehandlinga ved kvart av sjukehusa Infeksjonsmedisin Det må utgreiast om det kan vere formålsteneleg å etablere ein egen infeksjonsmedisinsk sengepost A ved Haugesund Sjukehus B Rekruttere grenspesialistar i infeksjonssjukdommar Behandling av pasientar med HIV-sjukdom skal C fortsatt skje ved Haugesund Sjukehus Diagnosestasjon for tuberkulose skal etablerast ved D Haugesund Sjukehus E Isolat og sputumrom ved sjukehusa må vurderats for oppgradering Har kun ein endokrinolog tilsett Ved Odda Sjukehus er det ikkje fast tilsett spesialist i medisinsk gastroenterologi. Diagnostikk skjer av spesialister i indremedisin og kirurgi Arealplassering må avklarast i arealplanprosessen hausten 2011 Ikkje aktuelt på det noverande tidspunktet Ikkje hensiktsmessig sputumrom

7 2.3 Geriatri A B C D E F I Haugesund bør det vurderast å omgjere nokre ortopediske senger til ortogeriatriske senger, med lokalisering nær dei andre ortopediske sengene Talet på generelle geriatriske senger må aukast og fagområdet bør styrkjast ved rekruttering Utoverretta verksemd mot kommunane på Haugalandet På Stord bør det vurderast å omgjere nokre ortopediske senger til ortogeriatriske senger Det skal etablerats eit tett samarbeid med rehabiliteringseininga knytt til utnytting av tverrfaglege ressursar Utoverretta verksemd mot kommunane i Sunnhordaland Tilsett ortogeriater. Starta opp med tverrfagleg fallteam i samarbeid med ortoped, geriater og terapeutar. Vidare prosess er planlagd til hausten 2011 Rekruttert geriater, ikkje auka talet på senger Tilsett ortogeriater. Starta opp med tverrfagleg fallteam i samarbeid med ortoped, geriater og terapeutar. Vidare prosess er planlagd til hausten 2011 I samband med midlertidig flytting av rehabiliteringseininga vil dei to fagmiljøa jobbe tett saman G I Odda skal geriatriske pasientar liggje på generell medisinsk post, med nærvær av geriater ved ambulant teneste og/eller praksiskonsulentar som arbeider i delte stillingar i 1. og 2. linjetenesta. Tilsvarande ordningar kan også vurderast for andre yrkesgrupper, som til dømes fysio- og ergoterapeutar Geriaterar har for tida ikkje kapasitet til regelmessig ambulering til Odda sjukehus

8 A B Onkologi og hematologi (kreft- og blodsjukdommar) Helse Fonna må vurdere behovet for eigen onkolog som ein vidareutvikling av det eksisterande nettverkssamarbeidet med Haukeland Universitetssjukehus Det vil vere nødvendig å auke kapasiteten innan onkologisk dagbehandling Det hematologiske tilbodet skal framleis vere lokalisert til Haugesund med ambulant poliklinisk teneste på Stord. Det skal og vurderast ambulant C poliklinisk teneste til Odda Sjukehus 2.5 Nevrologi Utvida samarbeidsavtalen med HUS. Ikkje tilsett eigen onkolog Utvida samarbeidsavtalen mellom HUS og Helse Fonna A B C Nevrologisk eining blir samla ved haugesund Sjukehus, med ambulant verksemd til Stord og Odda Sjukehus Betre dei akutte, subakutte og kroniske fasane av behandlingsforløpet for pasientar med nevrologiske lidingar ved felles standardisert program og prosedyrar Pasientar med hjerneslag skal få akutt hjelp ved kvart av sjukehusa i Haugesund, Odda og på Stord. Det skal setjast i verk trombolysebehandling etter felles retningslinjer, forutgåande CT og verifisert diagnostikk via "Teleslag" (telefon, webkamera og overført biletdiagnostikk)

9 2.5.2 D E F Ved Stord Sjukehus tas slagpasientar imot på overvåkingseininga for initiell behandling, med oppfølging på generell sengepost. Ved behov for tettare nevrologisk oppfølging, eller meir avansert utgreiining, skal pasientane overflyttas til Haugesund Sjukehus Ved Odda Sjukehus blir det nytta senger ved indremedisinsk eining til kombinert slageining med tilsyn av nevrolog kvar veke. Ved behov for nevrologisk oppfølging eller meir avansert utgreiing, Ved ferdig oppgradering av 3.etg Stord,flytter slagenheten inn dit sammen med rehab enheten skal pasientane overflyttast til Haugesund Sjukehus Ved sjukehuset i Haugesund vidareutviklast nevro/slageininga til å oppfylle kriterier til ein kombinert eining, jamfør nasjonale retningsliner. Eininga vil kunne tilby meir avansert utgreiing og dagleg nevrologitilsyn Planlagd å styrkje Nevrologisk eining i 2012 Vidareutvikle tilbod om nevrofysiologisk utgreiing ved G Haugesund Sjukehus 2.6 Habilitering (medfødt skade/tilstand) A B C Barnehabilitering skal samordnast og samlokaliserast med barneavdelinga og vurderast samorgansert med barne- og ungdomspsykiatriske tilbod Vaksenhabilitering bør samorganiserast med barnehabilitering Habiliteringstenesta vil bli utvikla i samarbeid med kommunane Habilitering og barneseksjon lagt i samme klinikk

10 A Fysikalsk medisin og spesialisert rehabilitering (erverva skade/tilstand) Spesialisert rehabiliteringseining, storleik senger skal lokaliserast til Stord Sjukehus som ei utbygging av eksisterande rehabiliteringseining Rehabiliteringstilbodet skal utvidast til å gjelde fleire pasientgrupper for å ta vare på behovet for B spesialisert rehabilitering til befolkninga 2.8 Læring og meistring (LMS) A B C D E F Helse Fonna skal støtte kommunane i etablering av lærings- og meistringsarenaer Erfaringar som er gjort i helseføretaket skal delast med kommunane i den vidare samhandlingsprosessen Dei største pasientgruppene (kronikarar) skal vurderast ovreført til kommunane Helse Fonna skal gje LMS-tenester til mindre og spesialiserte pasientgrupper Det skal etablerast ein funksjon som sikrar koordinering av LMS-ressursar og eit velfungerande og samordna nettverk I 2012 skal LMS omorganiserast, jamfør plan for habilitering og rehabilitering flytter rehabiliteringseininga tilbake til Stord. Det er eit mål å trappe opp til 10 senger. Med ei auke i senger vil ein kunne behandla fleire gruper av pasientar Starta dialogen med kommunane gjennom Helsetorgmodellen Har omorganisert til eit overordna LMS som både skal ha oversikt på interne og kommunale LMS kurs.skal bistå i oppstart av nye kurs og hjelpe til med facilitering,samt pedagogikk og metodikk

11 2.9 Prehospitale tenester og akuttmedisin 2.9 A Utarbeida plan for prehospitale tenester i Helse Fonna HF Vurdere tilpasning av akuttfunksjonane til 2.9 B lokalsjukehus i tråd med den rettleiande standarden 2.10 Akuttmottak A B C D E A Det skal planleggjast for å nytta spesialistar i vakt i akuttmottak for å kvalitetssikra mottak og innleggingar Behovet for akuttpost i tilknytning til akuttmottak skal Spesialistar deltek i dag i vurderingane etter tilkalling frå lege i spesialisering greiast ut Forprosjekt gjennomført hausten 2011 Ved Haugesund Sjukehus skal det startast eit prøveprosjekt kor barn blir innlagt direkte på eige mottak på barneposten Noverande lokalisering av legevakta ved Stord Sjukehus blir vidareført Det skal etablerats eit pilotprosjekt for eventuell etablering av FAM i Odda, som omtalt i Helsetorgmodellen Anestesiologi (akuttmedisin, anestesi, intensivmedisin og smertebehandling) Det skal etablerast eit prosjekt for å vurdera ei eventuell endra organisering av intensiv- og overvakingseiningane ved Haugesund Sjukehus Det skal gjennomførast ei differensiering (gradering) B av intensiv-/overvakingseiningane i Helse Fonna HF Det skal utarbeidast ein eigen plan for C smertebehandling i Helse Fonna HF Har gjort utgreiing av skille mellom postoperativ og intensiv. Mandat for prosjekt for å vurdere evtf. endra organisering av intensiv - og overvakingseiningane ved Haugesund Sjukehus planlegges ferdig i des oppstart prosjekt januar 2012 Planarbeidet er starta

12 2.12 Kirurgiske behandlingstilbod til barn Barnekirurgiske behandlingstilbod skal i hovudsak A vere lokalisert til Haugesund Sjukehus Tilbodet skal avgrensast til høgvolumtilstandar B innanfor ØNH, gastro/generell kirurgi og ortopedi 2.13 Gastroenterologisk kirurgi A B C All kreftkirurgi innan mage og tarm skal gå føre seg ved Haugesund Sjukehus. Pasientar med smerter i buk og bekken skal leggjast inn ved nærmaste sjukehus, vurdering i akuttmottak og eventuell vidare observasjon skal gjerast av sjukehuset sine legar i tett dialog med gastrokirurgisk miljø i Haugesund Det skal etablerast standardiserte pasientforløp for pasientar som blir lagde inn med akutte smerter i buk og bekken Større abdominalinngrep skal utførast ved Haugesund Sjukehus, det skal vere vurderingskompetanse ved sjukehusa på Stord og i Odda D 2.14 Karkirurgi A Perifer karkirurgi, aortakirurgi, carotiskirurgi og det endovaskulære tilbodet blir vidareført ved Haugesund Sjukehus i samarbeid med dei karkirurgiske miljøa i Helse Vest Etablert rutiner for hva som skal sendes fra Stord til Haugesund. Evaluering av rutinehåndtering desember 2011.

13 2.15 Mamma- (bryst) og endokrinkirurgi A Helse Fonna HF vidarefører brystkreftkirurgien Sikre at brystkrefttilfella som er påviste ved screening i Hordaland og Rogaland får tilbod om behandling i B Helse Fonna HF Thyreoideakirurgi held fram ved Haugesund Sjukehus som i dag i tett samarbeid med Haukeland C Universitetssjukehus 2.16 Ortopedi A B C D E F G Protesekirurgi skal i dei nærmaste åra skje i Haugesund og på Stord som i dag, men i eit 2020 perspektiv rår ein til at større delar av den planlagde ortopedien blir samla ved Stord Sjukehus Den forventa auken i behandling av brot blant eldre skal fordelast mellom Haugesund og Stord etter kapasitet Spesielle prosedyrar bør samlast ved eitt av sjukehusa Det bør etablerast eit ryggsenter ved Stord Sjukehus som eit samarbeid mellom fagmiljøa i fysikalsk medisin, rehabilitering og ortopedi Ryggkirurgiske inngrep skal tilvisast frå ryggsenteret på Stord Sjukehus til Haugesund Sjukehus Brotskadar skal vurderast og stabiliserast ved nærmaste sjukehus Når det er tilgjengeleg kompetanse, kan akutt ortopedi opererast ved Odda og Stord Sjukehus Arbeidet med å fordele ein større del av protesekirurgien er ikkje starta opp Tilvisingar vert sendt til Haugesund sjølv om ryggsenter ikkje er oppretta Frå hausten 2011 er alle ortopedstillingane besatte på Stord. Etter intern opplæring blir ny ortoped satt i vakt frå desember 2011

14 2.17 Urologi (kirurgiske sjukdommar i urinsystemet) Samle gastrokirurgi, urologi og gynekologisk A kreftkirurgi ved Haugesund Sjukehus Styrke det urologisk-operative tilbodet som i dag er B lokalisert til Haugesund Sjukehus C TUR-P skal framleis utførast ved Stord Sjukehus D Radikale prostatektomier skal kanaliserast til universitetssjukehus Poliklinikk i Haugesund og ambulerande poliklinisk E verksemd i Odda og på Stord 2.18 Øyre-nase-halssjukdommar Helse Fonna opprettheld og utviklar vidare det A kirurgiske ØNH-tilbodet i Haugesund B Poliklinisk tilbod i Haugesund og Odda Høyrselsomsorga må styrkjast ved at det blir oppretta C desentrale polikliniske tilbod For å oppnå ei meir samordna formidling av høyreapparat bør det inngåast samarbeidsavtaler D med kommunane 2.19 Augesjukdommar Helse Fonna opprettheld det kirurgiske og polikliniske tilbodet som er knytt til augesjukdommar ved A Haugesund Sjukehus Rekruttert ein urolog i 50% stilling. Fortsetter vikaravtaler med 3 legar. Stord og Odda nyttar innleielegar som ikkje er tilsette i Helse Fonna. Det er etablert eit samarbeid mellom seksjonsleiar urologi og kirurgisk seksjon, Stord. Det er fastlagd at seksjonsleiar urologi skal handtere alle henviste parientar i urologi. Det polikliniske tilbodet på Stord vert i dag teke vare på av avtalespesialistar

15 2.20 Kirurgisk tilbod ved Odda Sjukehus A B C Odda sjukehus blir vidareført som eit lokalsjukehus med tilpassa lokalfunksjonar I perioden opprettheld ein døgnkontinuerleg kirurgisk beredskap og elektiv og dagkirurgisk verksemd som i dag Innan 2012 skal planlagd kirurgi som krev innlegging og kirurgisk døgnberedskap vurderast opp mot plan for kirurgi i Helse Vest. Ved endring må det etablerast alternative standardiserte pasientforløp og gis opplæring til legar og anna fagpersonell i naudprosedyrar, slik at alvorleg skadde eller sjuke pasientar kan stabiliserast før vidare transport til sjukehus Arbeidet med Plan Kirurgi er i gong og ventast avslutta våren 2012

16 2.22 Pediatri Barn kan leggjast inn på Odda Sjukehus etter konsultasjon med barnelege ved Haugesund A Sjukehus, avgrensa inn til eit døgn Barn kan leggjast inn på Stord Sjukehus etter konsultasjon med barnelege ved Haugesund B Sjukehus C Barn under eit år skal leggjast inn ved barneavdelinga ved Haugesund Sjukehus Fagmiljø arebeidar etter felles prosedyrer for barn i sjukehus og fastset felles kriterier for behandling/innlegging av barn i sjukehus i Helse D Fonna 2.23 Fertilitet Drifta ved Haugesund Fertilitetssenter blir vidareført A ved Haugesund Sjukehus i same omfang som i dag 2.24 Fødselshjelp A Utarbeide ein fleirårleg heilskapeleg og lokalt tilpassa plan for fødetilbodet, svangerskaps- og barselsomsorga i opptaksområdet saman med kommunane Utarbeide plan for følgjetenesta for fødande med B lang reiseveg i samarbeid med kommunane Helse Fonna utgreier eit alternativt fødselstilbod med jordmorstyrt fødestove ved Odda Sjukehus. Utgreiinga må byggje på erfaringar frå tilsvarande C fødetilbod i landet Helse Bergen har tatt initiativ til å utarbeide en fellesavtale for alle foretakene i Helse Vest. Det er utarbeid ei sak til Helsedepartementet som det ventas svar på. Helse Fonna har kontakta eigar for å spørje om overgang til jormorstyrt fødestove best kan handsamast av det helseføretakt som får ansvar for Odda Sjukehus etter gjennomgang av føretaksgrensene

17 2.25 Gynekologi Ein rår til at kreft i livmor stadie 1 framleis blir behandla ved Haugesund Sjukehus etter protokoll frå Haukeland Universitetssjukehus, og at behandlinga av eggstokk-kreft blir sentralisert til Haukeland A Universitetssjukehus i løpet av 2010 Den gynekologiske verksemda ved sjukehusa i Haugesund og på Stord må samordnast for å få ei betre utnytting av ressursar og tilgjengeleg operasjonskapasite. Dette gjeld: Innføring av felles prosedyrar. Koordinering av pasintinntak. Endre B behandling frå inneliggjande til dagkirurgi (Stord) Biletdiagnostikk A Oppgradere CT for å dekkje dei diagnostiske behova i akutt situasjonar B Samordne radiologiressursane i Helse Fonna C Auke kapasiteten for MR/CT i D Ved endra føresetnader vurdera etablering av PCIverksemd Det har i haust vert arrangert eit felles kurs for barnepleiarar i Helse Fonna. På grunn av ressursmangel er hospiteringsordninga av gynekologar begrensa. Gjennomført på Stord og i Odda. Ny CT i Haugesund satt i bestilling Haugesund bidreg med radiologressursar til Stord etter oppstart MR Stord januar Felles røntgensystem mellom Haugesund og Stord ventes innført våren 2012, etter dette vil ein ha berre eitt røntegensystem i føretaket, noko som vil lette samordninga og mogeleggjere utnytting på tvers i større grad Ikkje aktuelt på det noverande tidspunkt

18 2.28 Laboratorietenester A Laboratoria sin servicegrad oppretthaldes overfor eksterne og interne rekvirenter Utarbeide diagnostiske "pakkeløysingar" og gode B prøvetakingsfunksjonar Prøvetaking må vurderast overført til personale på sengeeining for at prøvesvara skal liggje føre så C tidleg som mogleg Tilbodet innan mikrobiologi skal viderførast og D vidareutviklast 2.29 Terapeutiske støttetenestar A Tenestetilbodet må vidareførast og utviklast i tråd med dei val og prioriteringar som blir gjort i Plan for somatiske helsetenester Bidra i ein prosess saman med dei somatiske klinikkane for å utvikla standardiserte B behandlingsopplegg for aktuelle pasientgrupper 2.30 Medisinsk teknikk og fysikk Pakkeløysningar vurderes forløpande og innføres kor det er aktuelt. Erfaringane med pakkeløysningar er ikkje udelt positive, der er for mange avvik frå "pakken" som ikkje er medisinsk grunna Tilsett mikrobiolog nr 2 i Nytt datasystem for mikrobiologi innførd A B Tenestetilbodet skal vidareførast og utviklast i trå med dei val og prioriteringar som blir gjort i Plan for somatiske spesialisthelstenester, og for å sikre krav i lov og forskrift Eininga skal bidra i ein prosess saman med dei somatiske klinikkane for å utvikle tilgjenge av medisinsk teknisk utstyr og delta i opplæring av brukarar Arbeider for betre dekning av medisinsk ingeniør til Stord, Arbeider med ambulering - dekking av Stord frå Haugesund i større grad enn i dag. Det er gjennomført eit arbeid med risikovurdering og prioritering av periodisk vedlikehald av utstyr Pågår kontinuerleg

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer