Veiledning om Smart Repair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om Smart Repair"

Transkript

1 Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen omhandler i hovedsak de sikkerhetsmessige sider ved Smart Repair. Den praktiske gjennomføring er behandlet i begrenset grad. Veiledningen har som formål å legge til rette for ensartede rammebetingelser for alle bedrifter som arbeider med Smart Repair. Rammer som sikrer at arbeidet utføres uten fare for liv og helse og i henhold til lover og forskrifter. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund. Bilakkleverandørene, leverandørene av kjemikalier og leverandørene av verkstedutstyr har bidratt til innholdet i veiledningen. En rekke verksteder i skade- og lakkbransjen har gitt innspill i forbindelse med utarbeiding av veiledningen. Det praktiske arbeid med utarbeidelse av veiledningen er foretatt av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen. Veiledningen er gjennomgått av Arbeidstilsynet og vurdert å være i overensstemmelse med deres April 2014 krav til sikkerhet. Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsbransjen og leverandører til bransjen. NHOs Arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til utarbeidelse av veiledningen. Støttet økonomisk Norges Bilbransjeforbund av NHOs Arbeidsmiljøfond. Oslo mars/april 2014

2 Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen omhandler i hovedsak de sikkerhetsmessige sider ved Smart Repair. Den praktiske gjennomføring er behandlet i begrenset grad. Veiledningen har som formål å legge til rette for ensartede rammebetingelser for alle bedrifter som arbeider med Smart Repair. Rammer som sikrer at arbeidet utføres uten fare for liv og helse og i henhold til lover og forskrifter. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund. Bilakkleverandørene, leverandørene av kjemikalier og leverandørene av verkstedutstyr har bidratt til innholdet i veiledningen. En rekke verksteder i skade- og lakkbransjen har gitt innspill i forbindelse med utarbeiding av veiledningen. Det praktiske arbeid med utarbeidelse av veiledningen er foretatt av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen. Alle krav i denne veiledning er hjemlet i lover og forskrifter. Referanser til det aktuelle regelverk er angitt i teksten NHOs Arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til utarbeidelse av veiledningen. Norges Bilbransjeforbund Oslo april

3 Innholdsfortegnelse Side Kap.1 Definisjon av Smart Repair 6 Kap.2 Generelt om lovgivning, garantier etc Lover, forskrifter og veiledninger Kundens rettigheter Forhold til bilfabrikkenes garantier 8 Kap.3 Risikområder Kjemisk helsefare Løsemidler Isocyanater Andre allergifremkallende stoffer Kreftfremkallende, reproduksjonskadelige, mutagene stoffer Risikovurdering ved bruk av kjemikalier Brann- og eksplosjonsfare Allmennventilasjon, prosessventilasjon, verneutstyr Strålefare Fysiske farer Farlig avfall 13 Kap.4 Spot Paint Skadebeskrivelse Definisjon av Spot Paint Hva slags skader egner seg for Spot Paint Reparasjon av riper Metode Produkter og prosesser Sprøyteutstyr, slipemaskiner Arbeidsplassen Tørking Rengjøring av sprøyteutstyr Farer og problemområder Risikoforhold knyttet til arbeid med løsemidler Risikoforhold knyttet til arbeid med isocyanater 16 Kap.5 Oppgradering av lakkfinish Skadebeskrivelse Metode Farer problemområder Bilshampo Avfettingsmidler / rensemidler Påføring av polish eller voks 18 Kap.6 Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer 18 3

4 Side 6.1 Skadebeskrivelse Metode Termoplast Herdeplast Farer Problemområder Farer ved reparasjon av termoplast Farer ved reparasjon av herdeplast og liming generelt 19 Kap.7 PDR Paintless Dent Repair Skadebeskrivelse Metode Krav til skaden Arbeidsteknikk Opplæring Farer Problemområder 21 Kap.8 Reparasjon av innvendige detaljer Skadebeskrivelse Metoder Farer 21 Kap.9 Reparasjon av ruter Skadebeskrivelse Steinsprutskader Riper i bilglass Metode Reparasjon av steinsprutskader Fjerning av riper Farer Problemområder Reparasjon av steinsprutskader Fjerning av riper Kjemisk helsefare Farer ved UV-herding 23 Kap.10 Reparasjon av aluminiumsfelger Skadebeskrivelse Metode Farer Problemområder 24 Kap.11 Reparasjon av lykteglass Skadebeskrivelse Metode Farer Problemområder 24 Kap.12 Arbeidsprosess, kalkulasjon, lønnsomhet 25 Kap.13 Risikovurdering 26 4

5 Side Kap.14 Referanser 26 Vedlegg 1 28 Notat vedrørende sprøytepåføring av isocyanatholdig klarlakk og andre isocyanatholdig produkter Vedlegg 2 Skjema forliste over kjemikalier som brukes ved Smart Repair 31 Vedlegg 3 Skjema for risikovurdering av kjemikalier 32 5

6 Kap.1 Definisjon av SMART Repair Smart Repair er et samlebegrep for en rekke forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Smart Repair = SMall Area Repair Technique Gjennomgang av omtaler av Smart Repair på norske, engelske og tyske nettsider viser at nedenstående er karakteristisk for det som betegnes som Smart Repair. 1) I denne veiledningen har vi derfor definert Smart Repair som følger: Reparasjoner av små «kosmetiske» overflateskader på biler, utvendig så vel som innvendig. Reparasjoner som ikke krever demontering av detaljer. Reparasjoner som ikke krever spesiell teknisk kunnskap, spesielt utstyr eller teknisk kompetanse som kreves i Forskrift om kjøretøyverksteder. Med andre ord, det dreier seg om arbeider som ikke er godkjenningspliktige. Den enkelte aktør i Smart Repair markedet må selv vurdere om en skade egner seg for Smart Repair eller ikke. I denne sammenheng er det viktig å ha klart for seg at selv mindre skadereparasjoner kan berøre tekniske og sikkerhetsmessige systemer på bilen. Områder for Smart Repair (bilde: Spies Hecker) Smart Repair kan deles inn i følgende arbeidsområder: Spot Paint (I denne veiledningen vil vi benytte denne betegnelsen). Lakkleverandører og aktører i markedet kan benytte andre betegnelser) er reparasjon av små skader i lakkoverflaten. Begrepet er nærmere definert i Kap.4. Polering, oppgradering av lakkfinish. Omtalt i Kap.5. Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer mens disse sitter på kjøretøyet. Omtalt i kap.6. Paintless Dent Repair (PDR). Retting av små bulker hvor lakkoverflaten ikke er skadet. Rettingen skal skje uten demontering. Omtalt i kap.7. 6

7 Reparasjon av innvendige detaljer som trekk, matter, innvendig lær, vinyl og plast. Omtalt i kap.8. Reparasjon av steinsprutskader og polering av ruter. Omtalt i kap.9. Som følge av definisjonen ovenfor faller ikke ruterskift inn under begrepet Smart Repair. Reparasjon og renovering av aluminiumsfelger. Reparasjoner som ikke kommer i konflikt med kjøretøyforskriften.. Omtalt i kap.10. Renovering av lykteglass. Omtalt i kap.11 Kap.2 Generelt om lovgivning, garantier etc. 2.1 Lover, forskrifter og veiledninger Alle virksomheter er underlagt en rekke lover og forskrifter. Det vil føre for langt å liste ut alle disse her. Virksomheter som utfører Smart Repair arbeider skal naturligvis tilfredsstille alle formelle krav vedrørende firmaregistrering, mva- registrering, skatt etc.etc.. Dessuten skal Arbeidstilsynet ha gitt sitt samtykke til den virksomheten som forgår i lokalene. 2),3) Videre skal virksomheten være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste 15). I det følgende vil vi kort ta for oss lover og forskrifter som spesielt omhandler helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle virksomheter. Med hjemmel i arbeidsmiljøloven er det fastsatt flere forskrifter. Når det gjelder arbeidsmiljøet i virksomheter som arbeider med lakkering og bilskadereparasjoner er følgende forskrifter sentrale. Arbeidsplassforskriften 3) Forskrift om utførelse av arbeid 4) Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 5) Forskrift om administrative ordninger 6) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7) Loven og forskriftene stiller opp generelle krav. Få av kravene er konkrete. (Et av de få unntakene fra dette er kravet i Forskrift om utførelse av arbeid om bruk av maske med frisklufttilførsel ved sprøyting av isocyanatholdige produkter. Kravet gjelder naturligvis også ved sprøyting av isocyanatholdige produkter med sprayboks.) Sentralt i Arbeidsmiljøloven står kravet om at enhver virksomhet skal gjennomføre risikovurderinger. 24) Med utgangspunkt i disse risikovurderingene skal arbeidet innrettes slik at risiko for helseskade og ulykke blir minst mulig. Alle virksomheter som driver med Smart Repair skal utarbeide risikovurderinger som viser at arbeidet er fullt forsvarlig. 8) Risikovurderingene skal foreligge skriftlig. I det følgende en kort omtale av noen andre viktige forskrifter. 7

8 Avfallsforskriften 9) gjelder både virksomheter og private. For virksomheter som arbeider med Smart Repair er reglene om farlig avfall sentrale. Produktforskriften 10) skal forebygge at skadelige stoffer medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. I Smart Repair sammenheng er det særlig kravet til VOC innhold (løsemiddelinnhold) i billakkprodukter som er relevant. Forskrift om håndtering av farlig stoff 11) og Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære 12) omhandler brann- og eksplosjonsfare. En rekke av de produktene som benyttes i Smart Repair er brann- og eksplosjonsfarlige. Kjøretøyforskriften 13) og Forskrift om kjøretøyverksteder 14) stiller krav til kjøretøyer og verksteder som skal reparere disse. Forskriftene omfatter ikke billakkeringsarbeider. Normalt vil ikke Smart Repair arbeider, slik det er definert i denne veiledningen, falle inn under disse forskriftene. Aktuelle tilfeller hvor det kan være tvil er anmerket under den enkelte reparasjonstype. Forskrift om at virksomheter i visse bransjer skal ha bedriftshelsetjeneste 15) slår fast at virksomheter som arbeider med vedlikehold og reparasjon av motorvogner skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette vil også gjelde virksomheter som arbeider med Smart Repair. 2.2 Kundens rettigheter Håndverkstjeneste loven 16) regulerer avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom «tjenesteyteren» og private forbrukere. Smart repair arbeider faller inn under denne loven. 2.3 Forhold til bilfabrikkenes garantier De fleste bilprodusenter gir lakk- og gjennomrustningsgarantier. Det er ikke mulig å si noe generelt om hvordan de enkelte bilimportører forholder seg til Smart Repair reparasjoner i en eventuell garantisak. Det er heller ikke kjent hvilke krav de enkelte bilimportører stiller til en Smart Repair reparasjon. Dette er noe som må avklares med den enkelte bilimportør. Kap.3 Risiko områder 3.1 Kjemisk helsefare Mange kjemikalier som brukes ved Smart Repair arbeider inneholder helseskadelige stoffer. Stoffene kan medføre skade ved innånding, hudkontakt, øyekontakt og svelging. Ved sprøyting av kjemikalier, enten med sprøytepistol eller med sprayboks, vil kjemikaliene forekomme som aerosoler (sprøytestøv). Innånding av kjemikalier i aerosolform gjør at du får i deg større doser farlige stoffer enn om du bare innånder kjemikaliedampene. Det er viktig at arbeidet innrettes på en slik måte at risiko for helseskade er så liten som mulig. For å forebygge helseskade er det viktig å vite hva slags helseskade bruk av et kjemikalie kan medføre. Informasjon om dette finner du på merkeetiketten 17) og i sikkerhetsdatabladet 18 ). Her finner du også råd om riktig og sikker bruk. Alle virksomheter som arbeider med helseskadelige kjemikalier skal ha et stoffkartotek 19). Stoffkartoteket skal inneholde de nyeste sikkerhetsdatabladene for alle kjemikalier som virksomheten bruker. Reglene om stoffkartotek gjelder naturligvis også for virksomheter som arbeider med Smart Repair. 8

9 3.1.1 Løsemidler Mange kjemikalier som brukes i Smart Repair inneholder løsemidler. Innånding av løsemiddeldamper og løsemiddelaerosoler kan medføre helseskade. Farene med løsemidler er godt beskrevet i Arbeidstilsynets publikasjon «Løsemiddelskader kan ikke helbredes Bare unngås» 20). Det er derfor viktig at det er god ventilasjon i arbeidslokalet. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke punktavsug. Kullfiltermaske kan også være nødvendig ved noen arbeidsoperasjoner. Hvilke tiltak som bør iverksettes er avhengig av mengden løsemidler /aerosoler som brukes i hver arbeidsoperasjon. Ved innånding av aerosoler (sprøytetåke) vil du få i deg mer løsemidler enn ved innånding av dampene. Tiltakene er også avhengig av hvor ofte arbeidsoperasjonene utføres. Tenk alltid på om andre personer som er i lokalet kan eksponeres for løsemidler. Bruk av løsemiddelholdige produkter kan medføre hudkontakt. Løsemidlene vil løse opp fettet i huden. Resultatet er tørr og sprukken hud. Løsemidler kan tas oppi kroppen gjennom skadet hud. Noen løsemidler kan tas opp gjennom uskadd hud. Nødvendig verneutstyr ved arbeid med løsemiddelholdige produkter er beskrevet i sikkerhetsdatabladet. Bruk alltid hansker når du arbeider med løsemiddelholdige produkter. Riktige hansker er angitt i sikkerhetsdatabladet pkt Isocyanater Isocyanater er en gruppe stoffer som kan medføre alvorlig helseskade selv ved lave konsentrasjoner. Herdekomponenten til 2K lakker og en del limtyper inneholder isocyanater. Innånding kan medføre isocyanatastma. Også her er innånding av aerosoler farlige enn innånding av damper. Hudkontakt kan medføre allergier. Inneholder et kjemikalie isocyanat skal det fremgå av merkeetiketten og av sikkerhetsdatabladet. Sørg for god ventilasjon når du arbeider med isocyanatholdige produkter. Bruk kullfiltermaske når det er fare for avdamping. Ved sprøyting av isocyanatholdige kjemikalier skal det alltid brukes maske med frisklufttilførsel 21). Det skal også sikres at andre som oppholder seg i lokalet ikke eksponeres for aerosoler som inneholder isocyanater. Bruk alltid hansker når du arbeider med isocyanatholdige produkter. Se sikkerhetsdatabladet pkt.8. Det er krav om regelmessig helseundersøkelse av arbeidstakere som arbeider med isocyanater 38). Mer informasjon om isocyanater kan du finne på Arbeidstilsynets faktaside om isocyanater 22). Verneutstyr ved sprøyting av isocyanatholdige produkter Andre allergifremkallende stoffer Kjemikalier som brukes i Smart Repair kan også inneholde andre allergifremkallende stoffer. Epoksy produkter (bla. grunning, lim) og herderen til polyestersparkel er klassifisert 9

10 allergifremkallende.dette skal fremgå av sikkerhetsdatabladet. Sjekk alltid med sikkerhetsdatabladet pkt.8 for kjemikaliet du arbeider med om det inneholder allergifremkallende stoffer Bruk alltid hansker når du arbeider med kjemikalier Kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og mutagene stoffer Noen kjemikalier kan inneholde slike stoffer. Konferer med merkeetiketten og sikkerhetsdatabladet. Følg alltid de anvisninger som gis i sikkerhetsdatabladet. Litt info om slike kjemikalier finner du på Arbeidstilsynets faktaside om kjemikalier 23). Arbeidsgiver skal føre et eget register over arbeidstakere som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Det skal også føres register over de som arbeider med bly og blyforbindelser 37) Risikovurdering ved bruk av kjemikalier I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid ( 3-1 4) 4) og Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 8) skal arbeidsgiver kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere arbeidstakers helse og sikkerhet forbundet med disse. Risikovurderingen skal blant annet ta særlig hensyn til: Kjemikalienes farlige egenskaper. Informasjon om disse finnes i sikkerhetsdatabladene pkt.2 Mengde og bruksmåte av kjemikaliene. Hvor ofte arbeidsoperasjonen utføres. Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer. Om arbeidsprosessen og arbeidsutstyret er hensiktsmessig Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveiene Grenseverdier og tiltaksverdier Effekten av iverksatte og planlagt forebyggende tiltak Konklusjon fra gjennomførte helseundersøkelser Skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker Ytterligere opplysninger som er nødvendige må innhentes. For hver midlertidig arbeidsplass skal det foretas en ny risikovurdering. Risikovurderingen skal gjøres skriftlig. 24) Se kap.13 og vedlegg 2 og 3 vedrørende risikovurderinger. 3.2 Brann- og eksplosjonsfare 11),12) Mange av de produktene som brukes ved Smart Repair er brann- og eksplosjonsfarlige. Spraybokser (aerosolbokser) er klassifisert som ekstremt brannfarlige. Brann- og eksplosjonsfare vil fremgå av merkeetiketten og av sikkerhetsdatabladet til et kjemikalie. Brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier skal holdes adskilt fra tennkilder. En tennkilde kan være en åpen flamme (f.eks. sveiseflamme), sigarettglo, gnister fra en vinkelsliper eller gnister fra elektriske installasjoner. I enhver virksomhet skal det vurderes om det kan oppstå eksplosjonsfarlige blandinger av luft og kjemikaliedamp (eksplosjonsfarlig atmosfære). 12) Kommer man til at det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære skal det tegnes et sonekart som viser hvor slik atmosfære kan oppstå. Det skal så gjennomføres tiltak som sikrer mot eksplosjon. Det hele skal sammenfattes i et eksplosjonsverndokument som dokumenterer at risiko er vurdert og at tiltak er gjennomført. 10

11 Ved Smart Repair er det nok særlig sprøyting av løsemiddelholdige produkter, rengjøring av sprøyteutstyr og vask med løsemiddelholdige kjemikalier som bør vurderes med hensyn på brann-og eksplosjonsfare. I mange tilfeller vil vurderingen ende opp med at det ikke er noen spesielle eksplosjonsfare. Vurderingen bør allikevel dokumenteres. 3.3 Allmennventilasjon, prosessventilasjon og verneutstyr Lokaler hvor det utføres Smart Repair skal ha allmennventilasjon. Ventilasjonsmengden er avhengig av hva slags arbeider som utføres, hyppigheten av arbeidet og hvilke kjemikalier som brukes. Ved sprøyting av kjemikalier (lakkprodukter) bør det være en eller annen form for prosessavsug (lokal ventilasjon, forarbeidsone, sprøytekabin). Se nedenfor og pkt Det bør også brukes kullfiltermaske. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter må arbeidet innrettes slik at isocyanatholdig sprøytestøv ikke kan spre seg slik at andre som oppholder seg i lokalet vil bli eksponert 21). Ved slik sprøyting skal det brukes maske med frisklufttilførsel. Luften som tilføres masken må være filtrert gjennom spesialfilter. Det stilles krav til luftens renhet 28). Det må innarbeides rutine for skifting av filterinnsats. Eksempel på forarbeidsone Sprøyting av isocyanatholdige produkter må foregå i sprøytekabin eller i forarbeidsone. Det må dokumenteres ved spesiell risikovurdering at aerosoler/damper ikke kan lekke ut i verkstedlokalet. Det må også beregnes hvor lang tid det tar før kabin/forarbeidsone er «tømt» for isocyanater slik at det er sikkert å gå inn uten personlig verneutstyr (friskluftmaske) (ref. Spot Paint kap.4.4 Arbeidsplassen) Ved arbeid med kjemikalier bør det brukes egnede verne hansker. Hvilke type hansker som bør brukes vil fremgå av de respektive sikkerhetsdatablader (pkt.8). 3.4 Strålefare Ved Smart Repair er det viktig å få ned prosesstidene så mye som mulig. Korte tørketider er mulig ved bruk av IR- eller UV-stråling. IR-stråling IR-stråling er i prinsippet varmestråling. Alle vanlige lakkprodukter kan f.eks. tørkes med IR. Følg alltid lakkprodusentenes anvisning ved bruk av IR-stråling til tørking. Ved bruk av kortbølget IR varmes karosseristålet opp slik at tørkeprosessen går «innenfra og ut». Se aldri direkte på strålekilden. Det kan medføre alvorlig øyeskade. Vær også oppmerksom på brannfaren ved bruk av IR. 11

12 Tørking med IR-stråling (bilde: Hedson) UV-stråling UV-stråling er stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kan kun benyttes til spesielle UV produkter. Andre produkter vil ikke tørke ved bestråling. UV-stråler deles inn i 3 kategorier: UVA, UVB og UVC. Tørking av produkter foregår normalt med UVA stråling. UV-stråling kan skade hud og øyne. Sørg for at all bar hud er tildekket og bruk spesielle vernebriller. Lakkleverandørene har, sammen med Statens Strålevern, utarbeidet en veiledning om UV-tørking 25). Tørking med UV-stråling 3.5 Fysiske farer Støy Maskiner som brukes ved Smart Repair er vanligvis «minimaskiner». Vurder allikevel om de støyer så mye at det er nødvendig å bruke hørselvern. Regler om støy og støynivå finnes i Forskrift om utførelse av arbeid 26) og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 28). Vibrasjon Bruk av vibrerende maskiner gir risiko for skader på blodkar, nerver, muskler og ledd. Det generelle råd er å bruke lavvibrerende utstyr og reduser eksponeringstiden så mye som mulig. I de fleste tilfeller vil vibrasjon ikke være noe problem i forbindelse med Smart Repair. Regler vedrørende vibrasjon og vibrasjonskader finnes i Forskrift om utførelse av arbeid kap.14 4). Arbeidsstillinger På samme måte som ved annet arbeid er riktige arbeidsstillinger viktig. Ved Smart Repair kan det ofte forkomme feilaktige arbeidsstillinger. Feil arbeidsstillinger kan over tid føre til muskel og skjelettlidelser. 12

13 3.6 Farlig avfall Rester av kjemikalier som brukes ved Smart Repair er farlig avfall. Emballasje som inneholder rester er også farlig avfall. Aerosolbokser er også farlig avfall selv etter at de er tømt. Farlig avfall skal leveres inn til godkjent mottak. Reglene om håndtering og innlevering av farlig avfall finner du i Avfallsforskriften 9). Kap.4 Spot Paint Husk at tomme spraybokser også er farlig avfall Spot Paint er kjent under flere navn. De forskjellige aktørene og lakkleverandørene bruker egne navn som f.eks. Fast Repair, Micro Repair, Speed Repair, Quick Repair, Clever Repair. Alt dreier seg om det samme. Reparasjoner av små lakkskader. I denne veiledningen har vi valgt å bruke betegnelsen Spot Paint. 4.1 Skadebeskrivelse Definisjon av Spot Paint Med Spot Paint mener vi raske, rimelige lakkreparasjoner på små flater. Ved Spot Paint brukes alltid utflekkingsteknikk på et begrenset område. Det er et mål å holde skadestedet så lite som mulig. Typiske Spot Paint skader er skraper, mindre riper og mindre sår. Ikke alle deler av bilen egner seg for Spot Repair. Se pkt. 4.4 i det følgende. Noen lakkleverandører og bilprodusenter definerer den typiske Spot Paint skade til å være i størrelsesorden mm. Det totale reparasjonsområdet, dvs. det området hvor det sprøytes klarlakk, skal være mindre enn et A4 ark 29). I denne veiledningen har vi valgt å definere Spot Paint skader som skader hvor det maksimalt sprøytes klarlakk på en flate tilsvarende to A4 ark maksimalt ca. 12 dm 2. I praksis vil det si ar det maksimalt kan sprøytes 50 gram sprøyteferdig klarlakk. De tekniske og praktiske krav som stilles i denne veiledningen er tilpasset denne definisjonen. Mengden grunning/fyller og baselakk må da nødvendigvis bli mindre. Reparasjoner større enn dette er i henhold til denne veiledningen å betrakte som vanlige skadereparasjoner. 13

14 4.1.2 Hva slags skader egner seg for Spot Paint Illustrasjonen nedenunder viser hvilke områder lakkleverandørenemener er best egnet for Spot Paint. Skjematisk illustrasjon av hvilke områder som egner seg for Spot Paint (bilde: Spies Hecker) Reparasjon av riper Spesielle reparasjonssystemer gjør det mulig å reparere mindre riper og steinsprutsår uten sprøyting av isocyanatholdige produkter. Mengdene som påføres er meget små. Kun nok til å fylle de aktuelle riper, sår. Påføringen skjer med en «pinne» eller med paintbrush. Når det gjelder verneutstyr etc., konferer de aktuelle sikkerhetsdatablader. 4.2 Metode Produkter og prosesser Produktene som brukes ved Spot Paint er kjemisk sett de samme som benyttes ved vanlig billakkering. Det finnes forskjellige systemer/oppbygninger. Konvensjonelle lakkprodukter Konvensjonelle lakkprodukter i kombinasjon med UV-produkter Sprayboksløsninger synes å være mer utbredt ved Spot Paint enn ved konvensjonelle skadereparasjoner. Følgende produkter brukes ved Spot Paint. Polyestersparkel. Brukes i meget små mengder for å jevne ut «sår» i overflaten. Inneholder løsemiddelet styren. Ved så små mengder som er aktuelt i Spot Paint er det neppe noen fare for innånding av løsemiddeldamper. Herderen inneholder dibenzoylperoksid. Dette stoffet kan gi allergi ved hudkontakt. Bruk alltid hansker ved blanding og påføring av polyestersparkel. Se sikkerhetsdatabladet pkt.8. Grunning/grunnfyller/fyller Her finnes en rekke forskjellige typer. Samtlige inneholder løsemidler. Sørg for god ventilasjon. Bruk kullfiltermaske ved påføring. Noen inneholder isocyanater. Ved sprøyting av slike produkter bruk alltid friskluftmaske ved påføring. Sprøytepåføring av isocyanatholdige produkter skal alltid foregå i lakkeringskabin eller forarbeidsone. Bruk alltid hansker ved blanding og påføring av grunninger/grunnfyllere/fyllere. Disse produkter finnes også i aerosolvarianter. De samme sikkerhetskravene gjelder ved bruk av aerosolprodukter. Innrett arbeidet slik at andre i lokalet ikke blir eksponert 14

15 Baselakk Baselakken som brukes i dag er vannfortynnbar. Den inneholder imidlertid mindre mengder løsemidler. Bruk hansker ved blanding og påføring. Bruk maske, friskluft- eller kullfiltermaske ved påføring. Innrett arbeidet slik at andre i lokalet ikke blir eksponert Klarlakk De fleste klarlakker inneholder isocyanater i sprøyteferdig tilstand. Bruk friskluftmaske og hansker ved påføring. Bruk kledning som dekken bar hud. Her er det spesielt viktig å innrette arbeidet slik at andre ikke blir eksponert. Sprøytepåføring skal alltid foregå i lakkeringskabin eller forarbeidsone Se pkt vedrørende krav til arbeidsplassen Utflekkingsvæske Inneholder i hovedsak løsemidler. Bruk maske og hansker. Se til at andre ikke blir eksponert. Vasketynner Vasketynner er en blanding av løsemidler. Vasketynner benyttes til rengjøring av sprøytepistoler. Ved pistolvask benyttes «relativt sett» mye løsemidler. Pistolvask bør foregå under avtrekk eller annen innretning som hindrer spredning av løsemiddeldamper. Bruk kullfiltermaske og hansker. Arbeidet må innrettes slik at andre som befinner seg i lokalet ikke blir eksponert. Se pkt i det følgende Sprøyteutstyr, slipemaskiner Typisk sprøyteutstyr ved Spot Paint er mini-sprøytepistol eller airbrush. Denne type sprøyteutstyr vil arbeide med et trykk på inntil 2 bar med et luftforbruk på mindre enn 150 ltr./min. Væskestrøm gjennom pistolen vil være godt under 100 g i minuttet 30). Bruk av spraybokser er også vanlig ved Spot Paint. De slipemaskiner som brukes må tilpasses skadens størrelse. Det er viktig at skaden holdes så liten som mulig. Bruk av mini-slipemaskiner ser derfor en betingelse. Illustrasjon av Spot Paint med mini-sprøytepistol Arbeidsplassen Spot Paint av lakkskader skal utføres hurtig. Flytting av kjøretøyet fra arbeidsplass til arbeidsplass vil umuliggjøre dette. Hele jobben må gjøres på en arbeidsplass. Forholdene på arbeidsplassen tilpasses den prosess som representerer størst risiko. Ved Spot Paint vil dette være sprøyting av isocyanatholdig klarlakk, eventuelt også isocyanatholdig fyller/grunnfyller. 15

16 Sprøyting av isocyanatholdig lakkprodukter skal foregå atskilt fra resten av verkstedet 31 ). Det betyr at sprøytingen må foregå i sprøytekabin eller i lukket forarbeidsone. Sprøytekabinen eller forarbeidsonen skal være utstyrt med tilstrekkelig ventilasjon slik at den tømmes for helsefarlige aerosoler i løpet av en bestemt tid. Leverandøren av utstyret bør gi opplysninger om tiden det tar før alle helsefarlige aerosoler er fjernet. Ingen skal gå inn uten friskluftmaske før alle helsefarlige aerosoler er ventilert ut. Forarbeidsoner skal innrettes slik at det ikke kan oppstå lekkasjer ut i verkstedlokalet. Leverandøren skal utarbeide en risikovurdering som viser at lekkasjer ikke kan oppstå. Krav til forarbeidsoner er omtalt i «Veiledning om lakkeringskabiner» 32). Det er ingen ting i veien for å utføre arbeidsoperasjoner på mindre flater under andre forhold enn de som er beskrevet ovenfor. Det er da en betingelse at isocyantholdige produkter ikke benyttes. Det må i så fall utarbeides en risikovurdering som dokumenterer at sikkerheten er ivaretatt Tørking Tørking av lakkproduktene kan i prinsippet skje i kabin, med IR eller med UV. Vanlig tørking i kabin vil i praksis være utelukket. Tørkeprosessen tar for lang tid og kostnadene ved å fyre opp kabinen vil være alt for høye. IR-tørking og UV-tørking er derfor de eneste økonomisk forsvarlige alternativer Rengjøring av sprøyteutstyr Til rengjøring av sprøyteutstyr brukes i de fleste tilfeller vasketynner. Vasketynner er en blanding av organiske løsemidler. Målinger viser at manuell rengjøring av sprøyteutstyr er en av de prosesser hvor eksponeringen for løsemiddeldamper er størst 33). Det er derfor viktig å innrette denne arbeidsprosessen slik at løsemiddeleksponeringen blir minst mulig. Et alternativ er lakkblanderom. Lakkblanderom er beskrevet i «Veiledning om lakkblanderom» 34). Hvis rengjøring i lakkblanderom ikke er mulig bør arbeidet foregå under avtrekk som sikrer at løsemiddeldampene ikke sprer seg i verkstedet. Operatøren må bruke kullfiltermaske. Bruk gjerne 3M PPS system eller liknende for å minimere rengjøringsarbeidet. 4.3 Farer Problemområder Risikofaktorer knyttet til arbeid med løsemidler Se kap Risikofaktorer knyttet til arbeid med isocyanater Isocyanatholdig klarlakk brukes ved Spot Repair. Påføringen skjer, som nevnt ovenfor, med minisprøytepistol, airbrush eller med spesielle 2K-spraybokser. Før påføring blandes 2 eller 3 komponenter. Dette kan variere fra produsent til produsent (Kilde: Lakkleverandørenes tekniske datablader). Komponentene er vanligvis: Acryl klarlakk Isocyanatholdig herder Additiv/tynner 16

17 Herdekomponenten inneholder alltid isocyanat, normalt HDI oligomer. I noen tilfeller også små mengder HDI monomer. Isocyanat innholdet varierer fra produsent til produsent. Variasjonene er imidlertid ikke store (Kilde: Lakkleverandørenes sikkerhetsdatablader) EU lovgivning krever at moderne sprøytepistoler skal ha en overføringseffektivitet på minst 65 % 35). Det betyr at 65 % av det som sprøytes skal ligge igjen på bilen som en våt lakkfilm. Fra denne våte lakkfilmen vil løsemidlene etter hvert fordampe. Resten vil forsvinne som sprøytestøv. 65 % av isocyanatene vil altså reagere med acrylbindemiddelet i lakken og danne lakkfilmen. De resterende 35 % av isocyanatene vil foreligge som aerosoler (sprøytetåke). Det er denne sprøytetåken som representerer spesielt stor helseskadefare. Tabellen i vedlegg 1 viser isocyanatinnholdet i forskjellige mengder sprøyteferdig lakk samt mengden isocyanater som vil foreligge som sprøytetåke. Tallene viser klart at det må iverksettes spesielle sikkerhetstiltak for at man skal kunne arbeide uten fare for helseskade. Den første forutsetningen er at den som sprøyter bruker maske med frisklufttilførsel. Dette er uttrykt eksplisitt i Forskrift om utførelse av arbeid ) : «Arbeidsgiver skal sørge for at det ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater alltid brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel. For å sikre at andre som oppholder seg i verkstedlokalet ikke eksponeres for isocyanataerosoler kreves det at prosessen lukkes inne. Kap.5 Oppgradering av lakkfinish 5.1 Skadebeskrivelse En billakkering som ikke blir renset og polert vil over tid bli oksidert, bli matt og skjoldete. Forurensninger som f.eks. asfaltstøv vil legge seg på lakken og gjøre den matt. Sollys (UV-stråling), vasking og påvirkning av kjemikalier vil bidra til at lakken tørker ut og blir sprø. Lakkrens, polering og annen oppgradering av lakkfinish faller normalt ikke inn under begrepet Smart Repair. Vi har imidlertid valg å ta med en kort omtale av denne type arbeid fordi det ofte utføres av samme typer virksomheter som arbeider med Smart Repair. 5.2 Metode Vi kan vanligvis skille mellom følgende prosesser ved oppgradering av lakkfinish: Grundig vask av bilen. Her benyttes bilshampo og vann og denne prosessen medfører normalt ikke spesielle utfordringer. Avfetting gjøres for å fjerne insektrester, asfaltflekker, silikonrester, saltflekker etc.. Avfetting og rensing foretas med spesiell avfetting- og rensekjemikalier. Det finnes en rekke forskjellige typer avfettings- og rensemidler - Vannbaserte avfettingsmidler inneholder kun små menger organiske løsemidler og normalt er denne type avfettingsmidler ikke fareklassifisert. - Andre typer avfettingsmidler er mikroemulsjoner. Slike kan inneholde større mengder organiske løsemidler. 17

18 - Rensing kan også foretas med rubbing compound. Rubbing benyttes også for å fjerne vanskelige flekker og for å utjevne fargeforskjeller på omlakkerte flater. Påføring av voks eller polish for å gi lakken et beskyttelses sjikt. 5.3 Farer problemområder Bilshampo Bilshampo representerer sjelden noen helsefare Avfettingsmidler / rensemidler Vannbaserte avfettingsmidler inneholder kun små mengder organiske løsemidler og er normalt ikke fareklassifisert. En annen type avfettingsmidler er mikroemulsjoner. Disse kan inneholde større mengder organiske løsemidler. Hudkontakt kan føre til tørr og sprukken hud. Innånding av løsemiddeldamper kan forårsake døsighet og svimmelhet. De fleste produkter av denne typen er klassifiserings- og merkepliktige. Noen kan inneholde stoffer som er allergifremkallende. Andre kan også inneholde stoffer som kan gi alvorlig øyeskade. Du må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon når du arbeider med denne type kjemikalier. Hvis ikke ventilasjonen er tilfredsstillende må du bruke kullfiltermaske. På grunn av faren for sprut i øynene bør du alltid bruke vernebriller. Bruk alltid egnede hansker ved arbeid med slike kjemikalier. Les alltid merkeetiketten og/eller sikkerhetsdatabladet for de kjemikalier du arbeider med. Her vil du finne informasjon om farene ved bruk av kjemikaliet og hva slags verneutstyr du skal bruke. Rubbing compound inneholder sjelden helseskadelige stoffer. Også her bør du konferere etiketten og sikkerhetsdatabladet for å være sikker på at du arbeider sikkert Påføring av polish eller voks Det siste trinn i prosessen er påføring av polish eller voks. De fleste av disse produktene er ikke klassifisert og har ingen merking. Noen produkter er imidlertid fareklassifisert og kan f.eks. være brannfarlige. Også her bør du sjekke etikett og sikkerhetsdatablad før du tar produktet i bruk. Kap.6 Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer 6.1 Skadebeskrivelse Moderne biler er bygget i en kombinasjon av forskjellige typer materialer. Deler og komponenter i plast inngår i stor utstrekning. Bruk av plast er med på å redusere bilens vekt samtidig som de er billige å produsere. Reparasjoner av plastdetaljer har i de senere årene blitt mer og mer vanlige. Mindre skader på plastdetaljer kan repareres som Smart Repair. En forutsetning for dette er at detaljen ikke skal demonteres men repareres mens den sitter på bilen. Forskjellige sensorer kan være integrert i plastdetaljen. Verkstedet må derfor ha en kompetent person som kan vurdere om reparasjon av skaden kan skade sensorer, elektronikk etc.. Med mindre skader forstås riper, skrapemerker, mindre sprekker, mindre hull og mindre bulker som kan utbedres uten at detaljen demonteres. I praksis vil nok dette være mest riper. 18

19 6.2 Metode Plastmaterialene som benyttes i karosseridetaljer kan deles inn i to hovedgrupper grupper: termoplast og herdeplast Termoplast En termoplast blir myk ved oppvarming og stivner igjen ved nedkjøling. Samtidig har den beholdt sine egenskaper. Detaljer i termoplast kan rettes ved oppvarming og termoplast kan sveises. Ved reparasjon benyttes varmluftpistol og et tilsatsmateriale av tilnærmet samme type som den plasten som skal repareres. Varmepistolen som benyttes gir en temperatur mellom 200 og 450 o C ved dysespissen. Det er ikke lett å sveise plastdetaljer som sitter på bilen. Normalt må deler som skal sveises demonteres. Slikt arbeid faller derfor utenfor definisjonen av Smart Repair. Det finnes også limtyper som kan benyttes til reparasjon av termoplaster. Vedrørende faremomenter se pkt Herdeplast Herdeplast tåler ikke oppvarming over en viss temperatur uten å deformere. Det finnes både harde og myke herdeplast typer. Herdeplast må repareres med forskjellige limteknikker. Det finnes en rekke forskjellige limtyper på markedet. Mange er to-komponent lim som f.eks. to-komponent polyuretan lim og epoxy lim. 6.3 Farer - Problemområder Farer ved reparasjon av termoplaster De forskjellige plastmaterialer har forskjellige smeltepunkt. Ved temperaturer vesentlig over smeltepunktet (ved ca. 200 o C) vil termoplasten dekomponere og avgi helseskadelige gasser og damper. Helseskade kan opptre ved avdamping med innånding og hudkontakt. Symptomer i luftveiene kan opptre så sent som seks timer etter eksponering. Ved reparasjon av termoplast må det benyttes avsug slik at helseskadelige gasser og damper ikke spres i lokalet. Den som utfører reparasjonen må bruke egnet åndedrettsvern. Se sikkehetsdatabladet for de enkelte plasttyper og tilsatsmaterialer. De må alltid brukes hansker ved plastreparasjoner Farer ved reparasjon av herdeplast og liming av plast generelt. Mange to-komponent lim som på f.eks. polyuretan lim og epoxy basis. Begge disse stoffene er klassifisert som allergifremkallende. De finnes også andre allergifremkallende stoffer i de limtypene som benyttes. Enda flere inneholder stoffer som er irriterende for hud, øyne og luftveier. Bruk av hansker er derfor en absolutt nødvendighet. Søl ikke lim på bar hud. Følg produsentens anvisninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern. Kap.7 PDR Paintless Dent Repair. 7.1 Skadebeskrivelse Paintless dent repair (PDR) også kjent som «Paintless Dent Removal» er en samling teknikker for å reparere mindre bulker og småskader. Typiske PDR skader kan være parkeringsbulker og skader etter hagelbyger. Sistnevnte skadetype er kanskje ikke så vanlig i Norge men kan forekomme ofte i enkelte andre land. Normalt er det en forutsetning at lakken er uskadd men teknikken kan i mange tilfeller 19

20 også brukes på mindre skader som senere skal lakkeres. Bruk på denne måten kalles ofte «push to paint» eller «push for paint». PDR er ingen ny teknikk. Det hevdes at teknikken var i bruk allerede i 1950 årene. Den ble visstnok oppfunnet i Europa for senere å bli brakt til USA. PDR er en populær teknikk for reparasjon av leasing biler, biler som skal selges på auksjon, leiebiler. PDR foretas også på vanlige privatbiler. Markedet er blitt mer og mer oppmerksom på PDR i de senere årene. 7.2 Metode «Krav» til skaden En faktorer som kan begrense bruken av PDR er lakksjiktets fleksibilitet. De fleste moderne lakkoppbygninger er fleksible nok til at småbulker kan retts med PDR uten at lakksjiktet skades. Noen hevder at teknikken kun egner seg for biler nyere enn Vær klar over at lakksjiktets elastisitet er avhengig av temperaturen. Jo høyere temperatur jo større elastisitet. Dette gjelder for så vidt også for metallet. En annen begrensende faktor er om metallet er strukket så ved skaden. Dette vil variere avhengig av metalltykkelsen og kraften på støtet som forårsaket skaden. Generelt gjelder at jo grunnere en bulk er jo større er sjansen for at PDR kan benyttes. Selv bulker på flere centimeter kan repareres så lenge metall og lakk ikke er strukket. Operatører med erfaring kan reparere relativt store «grunne» bulker. Tidligere var det mulig å reparere bulker på størrelse med en tennisball. I dag kan en trenet operatør rett bulker på størrelse med en fotball. Skader hvor det er skarpe kanter kan normalt ikke repareres med PDR Arbeidsteknikk Ved de vanligste metoder for PDR reparasjoner benyttes spesiell stenger og spaker. Bulkene trykkes og masseres ut fra innsiden. En annen metode er å trekke bulken ut fra utsiden ved hjelp av en tapp og et spesielt lim. I begge tilfeller vil «finjustering» av reparasjonen medfører at det er nødvendig å «banke ned» små topper eller krympe metallet for å gjøre overflaten jevn. PDR kan benyttes både på aluminium og stålpaneler. En erfaren PDR operatør vil kunne rette bulker i 99% av tilfellene uten at lakken sprekker. Faremomenter er lakk i dårlig stand og metall som er nedkjølt. Flourescent- eller LED-lys er nyttige hjelpemidler for å lokalisere deformasjonene slik at operatøren kan plassere spaker og staver på eksakt riktig sted. Praktisk Arbeid med PDR (Bilde: Billakkspesialisten) Opplæring PDR kan ta tid å lære. Koordinering mellom hånd og øye er spesielt viktig. PDR læres best ved prøving og feiling med utgangspunkt i basiskunnskap. Leverandørene av PDR-utstyr holder kurs slik at man kan få den nødvendige basiskunnskap. For å bli god er trening det eneste som gjelder. 20

Veiledning om. Smart Repair

Veiledning om. Smart Repair Foto: Spies Hecker Veiledning om Smart Repair April 2014 Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsbransjen og leverandører til bransjen. Støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Forord Denne veiledningen

Detaljer

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009

Veiledning. for risikovurdering i skade- og lakkbransjen. Prosjekt ID nr. 3009 Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen Prosjekt ID nr. 3009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med lakkleverandørene. Prosjektet er støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. Norges

Detaljer

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult

Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Modell for risikovurdering i skade- og lakkverksteder Skade-lakk konferansen 5.4.2017 Bjørn G. Larsen, Alpha Consult Norges Bilbransjeforbund Utviklet i samarbeid med billakkleverandørene Støttet økonomisk

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Forord Kjemiske forurensinger i bilskadeverksteder består av mange ulike former for støv,

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013

Løsemiddeleksponering. billakkeringsverksteder. August 2013 Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder August 2013 Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen. Støttet økonomisk av NHOs Arbeidsmiljøfond. 1. Forord Høy løsemiddeleksponering

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon Plastreparasjon/ sveising Luktsanering og muggsporefjerning Reparere aluminiumsfelger Reparere og farge inn stoff, skinn og plast Innovativt, patentert og ingen

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder

Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Veiledning: System for risikovurdering av eksplosjonsfare i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Versjon

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01.

ANLEGGSDAGENE 2014. Arbeidstilsynets krav til støvhåndtering ved bergboring. Sjefingeniør Tone Hegghammer. Arbeidstilsynet 27.01. ANLEGGSDAGENE 2014 s krav til støvhåndtering ved bergboring Sjefingeniør Tone Hegghammer 27.01.20142 Støvhandtering i anleggsbransjen Aktuelle spørsmål: Hva er problemet? Hvor stort er problemet og hva

Detaljer

Best.nr. 377. kan skade helsen din

Best.nr. 377. kan skade helsen din Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige.

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader SMART REPAIR Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader VÅRT SMART REPAIR- SYSTEM TIL PROFESJONELL REPARASJON AV MINDRE SKADER En lønnsom tilleggsvirksomhet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

2K matt klarlakk P190-1061

2K matt klarlakk P190-1061 Produktdatablad Juni 2010 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produkt 2K matt klarlakk Beskrivelse 2K matt klarlakk P850-1490/1491/1492/1493/1494/1495 P850-1692/1693/1694 2K HS herder

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering

Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering 1 Kartlegging og risiko i bilverksteder med lakkering Arbeidstilsynet Vestlandet ved senioring./inspektør Petter Flo Verksted og lakkering hva skal jeg si noe om: Kartlegging begreper lov og forskrift

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: GLASS CLEANER PRF AIR GLASS Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister

Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Arbeider du med isocyanater? Sjekklister Disse sjekklistene er laget for at du skal kunne finne ut om du blir utsatt for isocyanater gjennom arbeidet ditt. Det er én liste for å finne ut om kjemiske produkter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING

HMS - DATABLAD HAMMERITE SPECIAL METALS PRIMER SPESIAL GRUNNING Internkode: 23670-2 Revisjonsdato: 02.04.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 02.04.2007 Produsent, importør Internkode 23670-2 Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

Karosseri og lakk. eksteriør

Karosseri og lakk. eksteriør Karosseri og lakk Normal slitasje bulker Mindre bulker som ikke har skadet lakk og som ikke er lett synlig. For varebil gjelder i tillegg: bulker i vare/lasterom som følge av normal bruk. Unormal slitasje

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14

Norges Bilbransjeforbunds veiledning til sjekkliste - Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Kjemikaliekampanje 2003 2004 Side 1 av 14 Sjekkpunkter Hjemmel Kommentar Risikovurdering 1. Har virksomheten utarbeidet en skriftlig risikovurdering av bygge på en Vurderingen skal kjemisk helsefare som

Detaljer

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS FNO Skadedrift/Bilskadekontoret/AO Gjeldende fra 16.12.2013 Versjon 01 Dato 21.01.2014 Side Innledning 2 Reparasjonsgrupper 2 Tidssetting, reparasjonsgruppe

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Sida: 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produsent / Importør: Kjemikaliets navn: Celite 545 Processing Norge A/S Vandugveien 20 Kjemisk navn: Celite 545 1850 Mysen Tel: 40006841 Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (P-nr.): 91276 Utarbeidet den: 21-06-2005/ AN Bruk av produktet Fugemasser. Produsent og/eller

Detaljer

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem GLOBAL REFINISH SYSTEM Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron halvblank klarlakk Deltron HS-herdere Deltron tynnere Deltron lav-voc tynnere

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 9 30.01.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER PETTER FLO, TLF. 91561122 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Orgnr 964967636 Tilsyn - KVINNHERAD KOMMUNE

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bransjeveiledning om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Norges Bilbransjeforbund Februar 2011 Utarbeidet av Alpha Consult AS Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Forord Denne veiledningen

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Produktinformasjon. CT vannfortynnbare basefarger PRODUKT

Produktinformasjon. CT vannfortynnbare basefarger PRODUKT December 2010 TDB: Produktinformasjon CT vannfortynnbare basefarger PRODUKT CT ferdigblandet vannfortynnbar basefarge Delfleet CT vannfortynnbar aktivator A600 Vannfortynnbar tynner T494 Vannfortynnbar

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder

Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Veiledning: Tegning av sonekart i billakkeringsverksteder Utarbeidet av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen for Norges Bilbransjeforbund Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond Innledning Et sonekart hører med

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer