Veiledning om Smart Repair

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om Smart Repair"

Transkript

1 Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen omhandler i hovedsak de sikkerhetsmessige sider ved Smart Repair. Den praktiske gjennomføring er behandlet i begrenset grad. Veiledningen har som formål å legge til rette for ensartede rammebetingelser for alle bedrifter som arbeider med Smart Repair. Rammer som sikrer at arbeidet utføres uten fare for liv og helse og i henhold til lover og forskrifter. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund. Bilakkleverandørene, leverandørene av kjemikalier og leverandørene av verkstedutstyr har bidratt til innholdet i veiledningen. En rekke verksteder i skade- og lakkbransjen har gitt innspill i forbindelse med utarbeiding av veiledningen. Det praktiske arbeid med utarbeidelse av veiledningen er foretatt av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen. Veiledningen er gjennomgått av Arbeidstilsynet og vurdert å være i overensstemmelse med deres April 2014 krav til sikkerhet. Utarbeidet i samarbeid med billakkeringsbransjen og leverandører til bransjen. NHOs Arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til utarbeidelse av veiledningen. Støttet økonomisk Norges Bilbransjeforbund av NHOs Arbeidsmiljøfond. Oslo mars/april 2014

2 Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen omhandler i hovedsak de sikkerhetsmessige sider ved Smart Repair. Den praktiske gjennomføring er behandlet i begrenset grad. Veiledningen har som formål å legge til rette for ensartede rammebetingelser for alle bedrifter som arbeider med Smart Repair. Rammer som sikrer at arbeidet utføres uten fare for liv og helse og i henhold til lover og forskrifter. Veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund. Bilakkleverandørene, leverandørene av kjemikalier og leverandørene av verkstedutstyr har bidratt til innholdet i veiledningen. En rekke verksteder i skade- og lakkbransjen har gitt innspill i forbindelse med utarbeiding av veiledningen. Det praktiske arbeid med utarbeidelse av veiledningen er foretatt av Alpha Consult AS, Bjørn G. Larsen. Alle krav i denne veiledning er hjemlet i lover og forskrifter. Referanser til det aktuelle regelverk er angitt i teksten NHOs Arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til utarbeidelse av veiledningen. Norges Bilbransjeforbund Oslo april

3 Innholdsfortegnelse Side Kap.1 Definisjon av Smart Repair 6 Kap.2 Generelt om lovgivning, garantier etc Lover, forskrifter og veiledninger Kundens rettigheter Forhold til bilfabrikkenes garantier 8 Kap.3 Risikområder Kjemisk helsefare Løsemidler Isocyanater Andre allergifremkallende stoffer Kreftfremkallende, reproduksjonskadelige, mutagene stoffer Risikovurdering ved bruk av kjemikalier Brann- og eksplosjonsfare Allmennventilasjon, prosessventilasjon, verneutstyr Strålefare Fysiske farer Farlig avfall 13 Kap.4 Spot Paint Skadebeskrivelse Definisjon av Spot Paint Hva slags skader egner seg for Spot Paint Reparasjon av riper Metode Produkter og prosesser Sprøyteutstyr, slipemaskiner Arbeidsplassen Tørking Rengjøring av sprøyteutstyr Farer og problemområder Risikoforhold knyttet til arbeid med løsemidler Risikoforhold knyttet til arbeid med isocyanater 16 Kap.5 Oppgradering av lakkfinish Skadebeskrivelse Metode Farer problemområder Bilshampo Avfettingsmidler / rensemidler Påføring av polish eller voks 18 Kap.6 Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer 18 3

4 Side 6.1 Skadebeskrivelse Metode Termoplast Herdeplast Farer Problemområder Farer ved reparasjon av termoplast Farer ved reparasjon av herdeplast og liming generelt 19 Kap.7 PDR Paintless Dent Repair Skadebeskrivelse Metode Krav til skaden Arbeidsteknikk Opplæring Farer Problemområder 21 Kap.8 Reparasjon av innvendige detaljer Skadebeskrivelse Metoder Farer 21 Kap.9 Reparasjon av ruter Skadebeskrivelse Steinsprutskader Riper i bilglass Metode Reparasjon av steinsprutskader Fjerning av riper Farer Problemområder Reparasjon av steinsprutskader Fjerning av riper Kjemisk helsefare Farer ved UV-herding 23 Kap.10 Reparasjon av aluminiumsfelger Skadebeskrivelse Metode Farer Problemområder 24 Kap.11 Reparasjon av lykteglass Skadebeskrivelse Metode Farer Problemområder 24 Kap.12 Arbeidsprosess, kalkulasjon, lønnsomhet 25 Kap.13 Risikovurdering 26 4

5 Side Kap.14 Referanser 26 Vedlegg 1 28 Notat vedrørende sprøytepåføring av isocyanatholdig klarlakk og andre isocyanatholdig produkter Vedlegg 2 Skjema forliste over kjemikalier som brukes ved Smart Repair 31 Vedlegg 3 Skjema for risikovurdering av kjemikalier 32 5

6 Kap.1 Definisjon av SMART Repair Smart Repair er et samlebegrep for en rekke forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Smart Repair = SMall Area Repair Technique Gjennomgang av omtaler av Smart Repair på norske, engelske og tyske nettsider viser at nedenstående er karakteristisk for det som betegnes som Smart Repair. 1) I denne veiledningen har vi derfor definert Smart Repair som følger: Reparasjoner av små «kosmetiske» overflateskader på biler, utvendig så vel som innvendig. Reparasjoner som ikke krever demontering av detaljer. Reparasjoner som ikke krever spesiell teknisk kunnskap, spesielt utstyr eller teknisk kompetanse som kreves i Forskrift om kjøretøyverksteder. Med andre ord, det dreier seg om arbeider som ikke er godkjenningspliktige. Den enkelte aktør i Smart Repair markedet må selv vurdere om en skade egner seg for Smart Repair eller ikke. I denne sammenheng er det viktig å ha klart for seg at selv mindre skadereparasjoner kan berøre tekniske og sikkerhetsmessige systemer på bilen. Områder for Smart Repair (bilde: Spies Hecker) Smart Repair kan deles inn i følgende arbeidsområder: Spot Paint (I denne veiledningen vil vi benytte denne betegnelsen). Lakkleverandører og aktører i markedet kan benytte andre betegnelser) er reparasjon av små skader i lakkoverflaten. Begrepet er nærmere definert i Kap.4. Polering, oppgradering av lakkfinish. Omtalt i Kap.5. Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer mens disse sitter på kjøretøyet. Omtalt i kap.6. Paintless Dent Repair (PDR). Retting av små bulker hvor lakkoverflaten ikke er skadet. Rettingen skal skje uten demontering. Omtalt i kap.7. 6

7 Reparasjon av innvendige detaljer som trekk, matter, innvendig lær, vinyl og plast. Omtalt i kap.8. Reparasjon av steinsprutskader og polering av ruter. Omtalt i kap.9. Som følge av definisjonen ovenfor faller ikke ruterskift inn under begrepet Smart Repair. Reparasjon og renovering av aluminiumsfelger. Reparasjoner som ikke kommer i konflikt med kjøretøyforskriften.. Omtalt i kap.10. Renovering av lykteglass. Omtalt i kap.11 Kap.2 Generelt om lovgivning, garantier etc. 2.1 Lover, forskrifter og veiledninger Alle virksomheter er underlagt en rekke lover og forskrifter. Det vil føre for langt å liste ut alle disse her. Virksomheter som utfører Smart Repair arbeider skal naturligvis tilfredsstille alle formelle krav vedrørende firmaregistrering, mva- registrering, skatt etc.etc.. Dessuten skal Arbeidstilsynet ha gitt sitt samtykke til den virksomheten som forgår i lokalene. 2),3) Videre skal virksomheten være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste 15). I det følgende vil vi kort ta for oss lover og forskrifter som spesielt omhandler helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle virksomheter. Med hjemmel i arbeidsmiljøloven er det fastsatt flere forskrifter. Når det gjelder arbeidsmiljøet i virksomheter som arbeider med lakkering og bilskadereparasjoner er følgende forskrifter sentrale. Arbeidsplassforskriften 3) Forskrift om utførelse av arbeid 4) Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 5) Forskrift om administrative ordninger 6) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7) Loven og forskriftene stiller opp generelle krav. Få av kravene er konkrete. (Et av de få unntakene fra dette er kravet i Forskrift om utførelse av arbeid om bruk av maske med frisklufttilførsel ved sprøyting av isocyanatholdige produkter. Kravet gjelder naturligvis også ved sprøyting av isocyanatholdige produkter med sprayboks.) Sentralt i Arbeidsmiljøloven står kravet om at enhver virksomhet skal gjennomføre risikovurderinger. 24) Med utgangspunkt i disse risikovurderingene skal arbeidet innrettes slik at risiko for helseskade og ulykke blir minst mulig. Alle virksomheter som driver med Smart Repair skal utarbeide risikovurderinger som viser at arbeidet er fullt forsvarlig. 8) Risikovurderingene skal foreligge skriftlig. I det følgende en kort omtale av noen andre viktige forskrifter. 7

8 Avfallsforskriften 9) gjelder både virksomheter og private. For virksomheter som arbeider med Smart Repair er reglene om farlig avfall sentrale. Produktforskriften 10) skal forebygge at skadelige stoffer medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. I Smart Repair sammenheng er det særlig kravet til VOC innhold (løsemiddelinnhold) i billakkprodukter som er relevant. Forskrift om håndtering av farlig stoff 11) og Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære 12) omhandler brann- og eksplosjonsfare. En rekke av de produktene som benyttes i Smart Repair er brann- og eksplosjonsfarlige. Kjøretøyforskriften 13) og Forskrift om kjøretøyverksteder 14) stiller krav til kjøretøyer og verksteder som skal reparere disse. Forskriftene omfatter ikke billakkeringsarbeider. Normalt vil ikke Smart Repair arbeider, slik det er definert i denne veiledningen, falle inn under disse forskriftene. Aktuelle tilfeller hvor det kan være tvil er anmerket under den enkelte reparasjonstype. Forskrift om at virksomheter i visse bransjer skal ha bedriftshelsetjeneste 15) slår fast at virksomheter som arbeider med vedlikehold og reparasjon av motorvogner skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette vil også gjelde virksomheter som arbeider med Smart Repair. 2.2 Kundens rettigheter Håndverkstjeneste loven 16) regulerer avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester som inngås mellom «tjenesteyteren» og private forbrukere. Smart repair arbeider faller inn under denne loven. 2.3 Forhold til bilfabrikkenes garantier De fleste bilprodusenter gir lakk- og gjennomrustningsgarantier. Det er ikke mulig å si noe generelt om hvordan de enkelte bilimportører forholder seg til Smart Repair reparasjoner i en eventuell garantisak. Det er heller ikke kjent hvilke krav de enkelte bilimportører stiller til en Smart Repair reparasjon. Dette er noe som må avklares med den enkelte bilimportør. Kap.3 Risiko områder 3.1 Kjemisk helsefare Mange kjemikalier som brukes ved Smart Repair arbeider inneholder helseskadelige stoffer. Stoffene kan medføre skade ved innånding, hudkontakt, øyekontakt og svelging. Ved sprøyting av kjemikalier, enten med sprøytepistol eller med sprayboks, vil kjemikaliene forekomme som aerosoler (sprøytestøv). Innånding av kjemikalier i aerosolform gjør at du får i deg større doser farlige stoffer enn om du bare innånder kjemikaliedampene. Det er viktig at arbeidet innrettes på en slik måte at risiko for helseskade er så liten som mulig. For å forebygge helseskade er det viktig å vite hva slags helseskade bruk av et kjemikalie kan medføre. Informasjon om dette finner du på merkeetiketten 17) og i sikkerhetsdatabladet 18 ). Her finner du også råd om riktig og sikker bruk. Alle virksomheter som arbeider med helseskadelige kjemikalier skal ha et stoffkartotek 19). Stoffkartoteket skal inneholde de nyeste sikkerhetsdatabladene for alle kjemikalier som virksomheten bruker. Reglene om stoffkartotek gjelder naturligvis også for virksomheter som arbeider med Smart Repair. 8

9 3.1.1 Løsemidler Mange kjemikalier som brukes i Smart Repair inneholder løsemidler. Innånding av løsemiddeldamper og løsemiddelaerosoler kan medføre helseskade. Farene med løsemidler er godt beskrevet i Arbeidstilsynets publikasjon «Løsemiddelskader kan ikke helbredes Bare unngås» 20). Det er derfor viktig at det er god ventilasjon i arbeidslokalet. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke punktavsug. Kullfiltermaske kan også være nødvendig ved noen arbeidsoperasjoner. Hvilke tiltak som bør iverksettes er avhengig av mengden løsemidler /aerosoler som brukes i hver arbeidsoperasjon. Ved innånding av aerosoler (sprøytetåke) vil du få i deg mer løsemidler enn ved innånding av dampene. Tiltakene er også avhengig av hvor ofte arbeidsoperasjonene utføres. Tenk alltid på om andre personer som er i lokalet kan eksponeres for løsemidler. Bruk av løsemiddelholdige produkter kan medføre hudkontakt. Løsemidlene vil løse opp fettet i huden. Resultatet er tørr og sprukken hud. Løsemidler kan tas oppi kroppen gjennom skadet hud. Noen løsemidler kan tas opp gjennom uskadd hud. Nødvendig verneutstyr ved arbeid med løsemiddelholdige produkter er beskrevet i sikkerhetsdatabladet. Bruk alltid hansker når du arbeider med løsemiddelholdige produkter. Riktige hansker er angitt i sikkerhetsdatabladet pkt Isocyanater Isocyanater er en gruppe stoffer som kan medføre alvorlig helseskade selv ved lave konsentrasjoner. Herdekomponenten til 2K lakker og en del limtyper inneholder isocyanater. Innånding kan medføre isocyanatastma. Også her er innånding av aerosoler farlige enn innånding av damper. Hudkontakt kan medføre allergier. Inneholder et kjemikalie isocyanat skal det fremgå av merkeetiketten og av sikkerhetsdatabladet. Sørg for god ventilasjon når du arbeider med isocyanatholdige produkter. Bruk kullfiltermaske når det er fare for avdamping. Ved sprøyting av isocyanatholdige kjemikalier skal det alltid brukes maske med frisklufttilførsel 21). Det skal også sikres at andre som oppholder seg i lokalet ikke eksponeres for aerosoler som inneholder isocyanater. Bruk alltid hansker når du arbeider med isocyanatholdige produkter. Se sikkerhetsdatabladet pkt.8. Det er krav om regelmessig helseundersøkelse av arbeidstakere som arbeider med isocyanater 38). Mer informasjon om isocyanater kan du finne på Arbeidstilsynets faktaside om isocyanater 22). Verneutstyr ved sprøyting av isocyanatholdige produkter Andre allergifremkallende stoffer Kjemikalier som brukes i Smart Repair kan også inneholde andre allergifremkallende stoffer. Epoksy produkter (bla. grunning, lim) og herderen til polyestersparkel er klassifisert 9

10 allergifremkallende.dette skal fremgå av sikkerhetsdatabladet. Sjekk alltid med sikkerhetsdatabladet pkt.8 for kjemikaliet du arbeider med om det inneholder allergifremkallende stoffer Bruk alltid hansker når du arbeider med kjemikalier Kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og mutagene stoffer Noen kjemikalier kan inneholde slike stoffer. Konferer med merkeetiketten og sikkerhetsdatabladet. Følg alltid de anvisninger som gis i sikkerhetsdatabladet. Litt info om slike kjemikalier finner du på Arbeidstilsynets faktaside om kjemikalier 23). Arbeidsgiver skal føre et eget register over arbeidstakere som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Det skal også føres register over de som arbeider med bly og blyforbindelser 37) Risikovurdering ved bruk av kjemikalier I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid ( 3-1 4) 4) og Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 8) skal arbeidsgiver kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere arbeidstakers helse og sikkerhet forbundet med disse. Risikovurderingen skal blant annet ta særlig hensyn til: Kjemikalienes farlige egenskaper. Informasjon om disse finnes i sikkerhetsdatabladene pkt.2 Mengde og bruksmåte av kjemikaliene. Hvor ofte arbeidsoperasjonen utføres. Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer. Om arbeidsprosessen og arbeidsutstyret er hensiktsmessig Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveiene Grenseverdier og tiltaksverdier Effekten av iverksatte og planlagt forebyggende tiltak Konklusjon fra gjennomførte helseundersøkelser Skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker Ytterligere opplysninger som er nødvendige må innhentes. For hver midlertidig arbeidsplass skal det foretas en ny risikovurdering. Risikovurderingen skal gjøres skriftlig. 24) Se kap.13 og vedlegg 2 og 3 vedrørende risikovurderinger. 3.2 Brann- og eksplosjonsfare 11),12) Mange av de produktene som brukes ved Smart Repair er brann- og eksplosjonsfarlige. Spraybokser (aerosolbokser) er klassifisert som ekstremt brannfarlige. Brann- og eksplosjonsfare vil fremgå av merkeetiketten og av sikkerhetsdatabladet til et kjemikalie. Brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier skal holdes adskilt fra tennkilder. En tennkilde kan være en åpen flamme (f.eks. sveiseflamme), sigarettglo, gnister fra en vinkelsliper eller gnister fra elektriske installasjoner. I enhver virksomhet skal det vurderes om det kan oppstå eksplosjonsfarlige blandinger av luft og kjemikaliedamp (eksplosjonsfarlig atmosfære). 12) Kommer man til at det kan oppstå eksplosjonsfarlig atmosfære skal det tegnes et sonekart som viser hvor slik atmosfære kan oppstå. Det skal så gjennomføres tiltak som sikrer mot eksplosjon. Det hele skal sammenfattes i et eksplosjonsverndokument som dokumenterer at risiko er vurdert og at tiltak er gjennomført. 10

11 Ved Smart Repair er det nok særlig sprøyting av løsemiddelholdige produkter, rengjøring av sprøyteutstyr og vask med løsemiddelholdige kjemikalier som bør vurderes med hensyn på brann-og eksplosjonsfare. I mange tilfeller vil vurderingen ende opp med at det ikke er noen spesielle eksplosjonsfare. Vurderingen bør allikevel dokumenteres. 3.3 Allmennventilasjon, prosessventilasjon og verneutstyr Lokaler hvor det utføres Smart Repair skal ha allmennventilasjon. Ventilasjonsmengden er avhengig av hva slags arbeider som utføres, hyppigheten av arbeidet og hvilke kjemikalier som brukes. Ved sprøyting av kjemikalier (lakkprodukter) bør det være en eller annen form for prosessavsug (lokal ventilasjon, forarbeidsone, sprøytekabin). Se nedenfor og pkt Det bør også brukes kullfiltermaske. Ved sprøyting av isocyanatholdige produkter må arbeidet innrettes slik at isocyanatholdig sprøytestøv ikke kan spre seg slik at andre som oppholder seg i lokalet vil bli eksponert 21). Ved slik sprøyting skal det brukes maske med frisklufttilførsel. Luften som tilføres masken må være filtrert gjennom spesialfilter. Det stilles krav til luftens renhet 28). Det må innarbeides rutine for skifting av filterinnsats. Eksempel på forarbeidsone Sprøyting av isocyanatholdige produkter må foregå i sprøytekabin eller i forarbeidsone. Det må dokumenteres ved spesiell risikovurdering at aerosoler/damper ikke kan lekke ut i verkstedlokalet. Det må også beregnes hvor lang tid det tar før kabin/forarbeidsone er «tømt» for isocyanater slik at det er sikkert å gå inn uten personlig verneutstyr (friskluftmaske) (ref. Spot Paint kap.4.4 Arbeidsplassen) Ved arbeid med kjemikalier bør det brukes egnede verne hansker. Hvilke type hansker som bør brukes vil fremgå av de respektive sikkerhetsdatablader (pkt.8). 3.4 Strålefare Ved Smart Repair er det viktig å få ned prosesstidene så mye som mulig. Korte tørketider er mulig ved bruk av IR- eller UV-stråling. IR-stråling IR-stråling er i prinsippet varmestråling. Alle vanlige lakkprodukter kan f.eks. tørkes med IR. Følg alltid lakkprodusentenes anvisning ved bruk av IR-stråling til tørking. Ved bruk av kortbølget IR varmes karosseristålet opp slik at tørkeprosessen går «innenfra og ut». Se aldri direkte på strålekilden. Det kan medføre alvorlig øyeskade. Vær også oppmerksom på brannfaren ved bruk av IR. 11

12 Tørking med IR-stråling (bilde: Hedson) UV-stråling UV-stråling er stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kan kun benyttes til spesielle UV produkter. Andre produkter vil ikke tørke ved bestråling. UV-stråler deles inn i 3 kategorier: UVA, UVB og UVC. Tørking av produkter foregår normalt med UVA stråling. UV-stråling kan skade hud og øyne. Sørg for at all bar hud er tildekket og bruk spesielle vernebriller. Lakkleverandørene har, sammen med Statens Strålevern, utarbeidet en veiledning om UV-tørking 25). Tørking med UV-stråling 3.5 Fysiske farer Støy Maskiner som brukes ved Smart Repair er vanligvis «minimaskiner». Vurder allikevel om de støyer så mye at det er nødvendig å bruke hørselvern. Regler om støy og støynivå finnes i Forskrift om utførelse av arbeid 26) og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 28). Vibrasjon Bruk av vibrerende maskiner gir risiko for skader på blodkar, nerver, muskler og ledd. Det generelle råd er å bruke lavvibrerende utstyr og reduser eksponeringstiden så mye som mulig. I de fleste tilfeller vil vibrasjon ikke være noe problem i forbindelse med Smart Repair. Regler vedrørende vibrasjon og vibrasjonskader finnes i Forskrift om utførelse av arbeid kap.14 4). Arbeidsstillinger På samme måte som ved annet arbeid er riktige arbeidsstillinger viktig. Ved Smart Repair kan det ofte forkomme feilaktige arbeidsstillinger. Feil arbeidsstillinger kan over tid føre til muskel og skjelettlidelser. 12

13 3.6 Farlig avfall Rester av kjemikalier som brukes ved Smart Repair er farlig avfall. Emballasje som inneholder rester er også farlig avfall. Aerosolbokser er også farlig avfall selv etter at de er tømt. Farlig avfall skal leveres inn til godkjent mottak. Reglene om håndtering og innlevering av farlig avfall finner du i Avfallsforskriften 9). Kap.4 Spot Paint Husk at tomme spraybokser også er farlig avfall Spot Paint er kjent under flere navn. De forskjellige aktørene og lakkleverandørene bruker egne navn som f.eks. Fast Repair, Micro Repair, Speed Repair, Quick Repair, Clever Repair. Alt dreier seg om det samme. Reparasjoner av små lakkskader. I denne veiledningen har vi valgt å bruke betegnelsen Spot Paint. 4.1 Skadebeskrivelse Definisjon av Spot Paint Med Spot Paint mener vi raske, rimelige lakkreparasjoner på små flater. Ved Spot Paint brukes alltid utflekkingsteknikk på et begrenset område. Det er et mål å holde skadestedet så lite som mulig. Typiske Spot Paint skader er skraper, mindre riper og mindre sår. Ikke alle deler av bilen egner seg for Spot Repair. Se pkt. 4.4 i det følgende. Noen lakkleverandører og bilprodusenter definerer den typiske Spot Paint skade til å være i størrelsesorden mm. Det totale reparasjonsområdet, dvs. det området hvor det sprøytes klarlakk, skal være mindre enn et A4 ark 29). I denne veiledningen har vi valgt å definere Spot Paint skader som skader hvor det maksimalt sprøytes klarlakk på en flate tilsvarende to A4 ark maksimalt ca. 12 dm 2. I praksis vil det si ar det maksimalt kan sprøytes 50 gram sprøyteferdig klarlakk. De tekniske og praktiske krav som stilles i denne veiledningen er tilpasset denne definisjonen. Mengden grunning/fyller og baselakk må da nødvendigvis bli mindre. Reparasjoner større enn dette er i henhold til denne veiledningen å betrakte som vanlige skadereparasjoner. 13

14 4.1.2 Hva slags skader egner seg for Spot Paint Illustrasjonen nedenunder viser hvilke områder lakkleverandørenemener er best egnet for Spot Paint. Skjematisk illustrasjon av hvilke områder som egner seg for Spot Paint (bilde: Spies Hecker) Reparasjon av riper Spesielle reparasjonssystemer gjør det mulig å reparere mindre riper og steinsprutsår uten sprøyting av isocyanatholdige produkter. Mengdene som påføres er meget små. Kun nok til å fylle de aktuelle riper, sår. Påføringen skjer med en «pinne» eller med paintbrush. Når det gjelder verneutstyr etc., konferer de aktuelle sikkerhetsdatablader. 4.2 Metode Produkter og prosesser Produktene som brukes ved Spot Paint er kjemisk sett de samme som benyttes ved vanlig billakkering. Det finnes forskjellige systemer/oppbygninger. Konvensjonelle lakkprodukter Konvensjonelle lakkprodukter i kombinasjon med UV-produkter Sprayboksløsninger synes å være mer utbredt ved Spot Paint enn ved konvensjonelle skadereparasjoner. Følgende produkter brukes ved Spot Paint. Polyestersparkel. Brukes i meget små mengder for å jevne ut «sår» i overflaten. Inneholder løsemiddelet styren. Ved så små mengder som er aktuelt i Spot Paint er det neppe noen fare for innånding av løsemiddeldamper. Herderen inneholder dibenzoylperoksid. Dette stoffet kan gi allergi ved hudkontakt. Bruk alltid hansker ved blanding og påføring av polyestersparkel. Se sikkerhetsdatabladet pkt.8. Grunning/grunnfyller/fyller Her finnes en rekke forskjellige typer. Samtlige inneholder løsemidler. Sørg for god ventilasjon. Bruk kullfiltermaske ved påføring. Noen inneholder isocyanater. Ved sprøyting av slike produkter bruk alltid friskluftmaske ved påføring. Sprøytepåføring av isocyanatholdige produkter skal alltid foregå i lakkeringskabin eller forarbeidsone. Bruk alltid hansker ved blanding og påføring av grunninger/grunnfyllere/fyllere. Disse produkter finnes også i aerosolvarianter. De samme sikkerhetskravene gjelder ved bruk av aerosolprodukter. Innrett arbeidet slik at andre i lokalet ikke blir eksponert 14

15 Baselakk Baselakken som brukes i dag er vannfortynnbar. Den inneholder imidlertid mindre mengder løsemidler. Bruk hansker ved blanding og påføring. Bruk maske, friskluft- eller kullfiltermaske ved påføring. Innrett arbeidet slik at andre i lokalet ikke blir eksponert Klarlakk De fleste klarlakker inneholder isocyanater i sprøyteferdig tilstand. Bruk friskluftmaske og hansker ved påføring. Bruk kledning som dekken bar hud. Her er det spesielt viktig å innrette arbeidet slik at andre ikke blir eksponert. Sprøytepåføring skal alltid foregå i lakkeringskabin eller forarbeidsone Se pkt vedrørende krav til arbeidsplassen Utflekkingsvæske Inneholder i hovedsak løsemidler. Bruk maske og hansker. Se til at andre ikke blir eksponert. Vasketynner Vasketynner er en blanding av løsemidler. Vasketynner benyttes til rengjøring av sprøytepistoler. Ved pistolvask benyttes «relativt sett» mye løsemidler. Pistolvask bør foregå under avtrekk eller annen innretning som hindrer spredning av løsemiddeldamper. Bruk kullfiltermaske og hansker. Arbeidet må innrettes slik at andre som befinner seg i lokalet ikke blir eksponert. Se pkt i det følgende Sprøyteutstyr, slipemaskiner Typisk sprøyteutstyr ved Spot Paint er mini-sprøytepistol eller airbrush. Denne type sprøyteutstyr vil arbeide med et trykk på inntil 2 bar med et luftforbruk på mindre enn 150 ltr./min. Væskestrøm gjennom pistolen vil være godt under 100 g i minuttet 30). Bruk av spraybokser er også vanlig ved Spot Paint. De slipemaskiner som brukes må tilpasses skadens størrelse. Det er viktig at skaden holdes så liten som mulig. Bruk av mini-slipemaskiner ser derfor en betingelse. Illustrasjon av Spot Paint med mini-sprøytepistol Arbeidsplassen Spot Paint av lakkskader skal utføres hurtig. Flytting av kjøretøyet fra arbeidsplass til arbeidsplass vil umuliggjøre dette. Hele jobben må gjøres på en arbeidsplass. Forholdene på arbeidsplassen tilpasses den prosess som representerer størst risiko. Ved Spot Paint vil dette være sprøyting av isocyanatholdig klarlakk, eventuelt også isocyanatholdig fyller/grunnfyller. 15

16 Sprøyting av isocyanatholdig lakkprodukter skal foregå atskilt fra resten av verkstedet 31 ). Det betyr at sprøytingen må foregå i sprøytekabin eller i lukket forarbeidsone. Sprøytekabinen eller forarbeidsonen skal være utstyrt med tilstrekkelig ventilasjon slik at den tømmes for helsefarlige aerosoler i løpet av en bestemt tid. Leverandøren av utstyret bør gi opplysninger om tiden det tar før alle helsefarlige aerosoler er fjernet. Ingen skal gå inn uten friskluftmaske før alle helsefarlige aerosoler er ventilert ut. Forarbeidsoner skal innrettes slik at det ikke kan oppstå lekkasjer ut i verkstedlokalet. Leverandøren skal utarbeide en risikovurdering som viser at lekkasjer ikke kan oppstå. Krav til forarbeidsoner er omtalt i «Veiledning om lakkeringskabiner» 32). Det er ingen ting i veien for å utføre arbeidsoperasjoner på mindre flater under andre forhold enn de som er beskrevet ovenfor. Det er da en betingelse at isocyantholdige produkter ikke benyttes. Det må i så fall utarbeides en risikovurdering som dokumenterer at sikkerheten er ivaretatt Tørking Tørking av lakkproduktene kan i prinsippet skje i kabin, med IR eller med UV. Vanlig tørking i kabin vil i praksis være utelukket. Tørkeprosessen tar for lang tid og kostnadene ved å fyre opp kabinen vil være alt for høye. IR-tørking og UV-tørking er derfor de eneste økonomisk forsvarlige alternativer Rengjøring av sprøyteutstyr Til rengjøring av sprøyteutstyr brukes i de fleste tilfeller vasketynner. Vasketynner er en blanding av organiske løsemidler. Målinger viser at manuell rengjøring av sprøyteutstyr er en av de prosesser hvor eksponeringen for løsemiddeldamper er størst 33). Det er derfor viktig å innrette denne arbeidsprosessen slik at løsemiddeleksponeringen blir minst mulig. Et alternativ er lakkblanderom. Lakkblanderom er beskrevet i «Veiledning om lakkblanderom» 34). Hvis rengjøring i lakkblanderom ikke er mulig bør arbeidet foregå under avtrekk som sikrer at løsemiddeldampene ikke sprer seg i verkstedet. Operatøren må bruke kullfiltermaske. Bruk gjerne 3M PPS system eller liknende for å minimere rengjøringsarbeidet. 4.3 Farer Problemområder Risikofaktorer knyttet til arbeid med løsemidler Se kap Risikofaktorer knyttet til arbeid med isocyanater Isocyanatholdig klarlakk brukes ved Spot Repair. Påføringen skjer, som nevnt ovenfor, med minisprøytepistol, airbrush eller med spesielle 2K-spraybokser. Før påføring blandes 2 eller 3 komponenter. Dette kan variere fra produsent til produsent (Kilde: Lakkleverandørenes tekniske datablader). Komponentene er vanligvis: Acryl klarlakk Isocyanatholdig herder Additiv/tynner 16

17 Herdekomponenten inneholder alltid isocyanat, normalt HDI oligomer. I noen tilfeller også små mengder HDI monomer. Isocyanat innholdet varierer fra produsent til produsent. Variasjonene er imidlertid ikke store (Kilde: Lakkleverandørenes sikkerhetsdatablader) EU lovgivning krever at moderne sprøytepistoler skal ha en overføringseffektivitet på minst 65 % 35). Det betyr at 65 % av det som sprøytes skal ligge igjen på bilen som en våt lakkfilm. Fra denne våte lakkfilmen vil løsemidlene etter hvert fordampe. Resten vil forsvinne som sprøytestøv. 65 % av isocyanatene vil altså reagere med acrylbindemiddelet i lakken og danne lakkfilmen. De resterende 35 % av isocyanatene vil foreligge som aerosoler (sprøytetåke). Det er denne sprøytetåken som representerer spesielt stor helseskadefare. Tabellen i vedlegg 1 viser isocyanatinnholdet i forskjellige mengder sprøyteferdig lakk samt mengden isocyanater som vil foreligge som sprøytetåke. Tallene viser klart at det må iverksettes spesielle sikkerhetstiltak for at man skal kunne arbeide uten fare for helseskade. Den første forutsetningen er at den som sprøyter bruker maske med frisklufttilførsel. Dette er uttrykt eksplisitt i Forskrift om utførelse av arbeid ) : «Arbeidsgiver skal sørge for at det ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater alltid brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel. For å sikre at andre som oppholder seg i verkstedlokalet ikke eksponeres for isocyanataerosoler kreves det at prosessen lukkes inne. Kap.5 Oppgradering av lakkfinish 5.1 Skadebeskrivelse En billakkering som ikke blir renset og polert vil over tid bli oksidert, bli matt og skjoldete. Forurensninger som f.eks. asfaltstøv vil legge seg på lakken og gjøre den matt. Sollys (UV-stråling), vasking og påvirkning av kjemikalier vil bidra til at lakken tørker ut og blir sprø. Lakkrens, polering og annen oppgradering av lakkfinish faller normalt ikke inn under begrepet Smart Repair. Vi har imidlertid valg å ta med en kort omtale av denne type arbeid fordi det ofte utføres av samme typer virksomheter som arbeider med Smart Repair. 5.2 Metode Vi kan vanligvis skille mellom følgende prosesser ved oppgradering av lakkfinish: Grundig vask av bilen. Her benyttes bilshampo og vann og denne prosessen medfører normalt ikke spesielle utfordringer. Avfetting gjøres for å fjerne insektrester, asfaltflekker, silikonrester, saltflekker etc.. Avfetting og rensing foretas med spesiell avfetting- og rensekjemikalier. Det finnes en rekke forskjellige typer avfettings- og rensemidler - Vannbaserte avfettingsmidler inneholder kun små menger organiske løsemidler og normalt er denne type avfettingsmidler ikke fareklassifisert. - Andre typer avfettingsmidler er mikroemulsjoner. Slike kan inneholde større mengder organiske løsemidler. 17

18 - Rensing kan også foretas med rubbing compound. Rubbing benyttes også for å fjerne vanskelige flekker og for å utjevne fargeforskjeller på omlakkerte flater. Påføring av voks eller polish for å gi lakken et beskyttelses sjikt. 5.3 Farer problemområder Bilshampo Bilshampo representerer sjelden noen helsefare Avfettingsmidler / rensemidler Vannbaserte avfettingsmidler inneholder kun små mengder organiske løsemidler og er normalt ikke fareklassifisert. En annen type avfettingsmidler er mikroemulsjoner. Disse kan inneholde større mengder organiske løsemidler. Hudkontakt kan føre til tørr og sprukken hud. Innånding av løsemiddeldamper kan forårsake døsighet og svimmelhet. De fleste produkter av denne typen er klassifiserings- og merkepliktige. Noen kan inneholde stoffer som er allergifremkallende. Andre kan også inneholde stoffer som kan gi alvorlig øyeskade. Du må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon når du arbeider med denne type kjemikalier. Hvis ikke ventilasjonen er tilfredsstillende må du bruke kullfiltermaske. På grunn av faren for sprut i øynene bør du alltid bruke vernebriller. Bruk alltid egnede hansker ved arbeid med slike kjemikalier. Les alltid merkeetiketten og/eller sikkerhetsdatabladet for de kjemikalier du arbeider med. Her vil du finne informasjon om farene ved bruk av kjemikaliet og hva slags verneutstyr du skal bruke. Rubbing compound inneholder sjelden helseskadelige stoffer. Også her bør du konferere etiketten og sikkerhetsdatabladet for å være sikker på at du arbeider sikkert Påføring av polish eller voks Det siste trinn i prosessen er påføring av polish eller voks. De fleste av disse produktene er ikke klassifisert og har ingen merking. Noen produkter er imidlertid fareklassifisert og kan f.eks. være brannfarlige. Også her bør du sjekke etikett og sikkerhetsdatablad før du tar produktet i bruk. Kap.6 Reparasjon av mindre skader på plastdetaljer 6.1 Skadebeskrivelse Moderne biler er bygget i en kombinasjon av forskjellige typer materialer. Deler og komponenter i plast inngår i stor utstrekning. Bruk av plast er med på å redusere bilens vekt samtidig som de er billige å produsere. Reparasjoner av plastdetaljer har i de senere årene blitt mer og mer vanlige. Mindre skader på plastdetaljer kan repareres som Smart Repair. En forutsetning for dette er at detaljen ikke skal demonteres men repareres mens den sitter på bilen. Forskjellige sensorer kan være integrert i plastdetaljen. Verkstedet må derfor ha en kompetent person som kan vurdere om reparasjon av skaden kan skade sensorer, elektronikk etc.. Med mindre skader forstås riper, skrapemerker, mindre sprekker, mindre hull og mindre bulker som kan utbedres uten at detaljen demonteres. I praksis vil nok dette være mest riper. 18

19 6.2 Metode Plastmaterialene som benyttes i karosseridetaljer kan deles inn i to hovedgrupper grupper: termoplast og herdeplast Termoplast En termoplast blir myk ved oppvarming og stivner igjen ved nedkjøling. Samtidig har den beholdt sine egenskaper. Detaljer i termoplast kan rettes ved oppvarming og termoplast kan sveises. Ved reparasjon benyttes varmluftpistol og et tilsatsmateriale av tilnærmet samme type som den plasten som skal repareres. Varmepistolen som benyttes gir en temperatur mellom 200 og 450 o C ved dysespissen. Det er ikke lett å sveise plastdetaljer som sitter på bilen. Normalt må deler som skal sveises demonteres. Slikt arbeid faller derfor utenfor definisjonen av Smart Repair. Det finnes også limtyper som kan benyttes til reparasjon av termoplaster. Vedrørende faremomenter se pkt Herdeplast Herdeplast tåler ikke oppvarming over en viss temperatur uten å deformere. Det finnes både harde og myke herdeplast typer. Herdeplast må repareres med forskjellige limteknikker. Det finnes en rekke forskjellige limtyper på markedet. Mange er to-komponent lim som f.eks. to-komponent polyuretan lim og epoxy lim. 6.3 Farer - Problemområder Farer ved reparasjon av termoplaster De forskjellige plastmaterialer har forskjellige smeltepunkt. Ved temperaturer vesentlig over smeltepunktet (ved ca. 200 o C) vil termoplasten dekomponere og avgi helseskadelige gasser og damper. Helseskade kan opptre ved avdamping med innånding og hudkontakt. Symptomer i luftveiene kan opptre så sent som seks timer etter eksponering. Ved reparasjon av termoplast må det benyttes avsug slik at helseskadelige gasser og damper ikke spres i lokalet. Den som utfører reparasjonen må bruke egnet åndedrettsvern. Se sikkehetsdatabladet for de enkelte plasttyper og tilsatsmaterialer. De må alltid brukes hansker ved plastreparasjoner Farer ved reparasjon av herdeplast og liming av plast generelt. Mange to-komponent lim som på f.eks. polyuretan lim og epoxy basis. Begge disse stoffene er klassifisert som allergifremkallende. De finnes også andre allergifremkallende stoffer i de limtypene som benyttes. Enda flere inneholder stoffer som er irriterende for hud, øyne og luftveier. Bruk av hansker er derfor en absolutt nødvendighet. Søl ikke lim på bar hud. Følg produsentens anvisninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern. Kap.7 PDR Paintless Dent Repair. 7.1 Skadebeskrivelse Paintless dent repair (PDR) også kjent som «Paintless Dent Removal» er en samling teknikker for å reparere mindre bulker og småskader. Typiske PDR skader kan være parkeringsbulker og skader etter hagelbyger. Sistnevnte skadetype er kanskje ikke så vanlig i Norge men kan forekomme ofte i enkelte andre land. Normalt er det en forutsetning at lakken er uskadd men teknikken kan i mange tilfeller 19

20 også brukes på mindre skader som senere skal lakkeres. Bruk på denne måten kalles ofte «push to paint» eller «push for paint». PDR er ingen ny teknikk. Det hevdes at teknikken var i bruk allerede i 1950 årene. Den ble visstnok oppfunnet i Europa for senere å bli brakt til USA. PDR er en populær teknikk for reparasjon av leasing biler, biler som skal selges på auksjon, leiebiler. PDR foretas også på vanlige privatbiler. Markedet er blitt mer og mer oppmerksom på PDR i de senere årene. 7.2 Metode «Krav» til skaden En faktorer som kan begrense bruken av PDR er lakksjiktets fleksibilitet. De fleste moderne lakkoppbygninger er fleksible nok til at småbulker kan retts med PDR uten at lakksjiktet skades. Noen hevder at teknikken kun egner seg for biler nyere enn Vær klar over at lakksjiktets elastisitet er avhengig av temperaturen. Jo høyere temperatur jo større elastisitet. Dette gjelder for så vidt også for metallet. En annen begrensende faktor er om metallet er strukket så ved skaden. Dette vil variere avhengig av metalltykkelsen og kraften på støtet som forårsaket skaden. Generelt gjelder at jo grunnere en bulk er jo større er sjansen for at PDR kan benyttes. Selv bulker på flere centimeter kan repareres så lenge metall og lakk ikke er strukket. Operatører med erfaring kan reparere relativt store «grunne» bulker. Tidligere var det mulig å reparere bulker på størrelse med en tennisball. I dag kan en trenet operatør rett bulker på størrelse med en fotball. Skader hvor det er skarpe kanter kan normalt ikke repareres med PDR Arbeidsteknikk Ved de vanligste metoder for PDR reparasjoner benyttes spesiell stenger og spaker. Bulkene trykkes og masseres ut fra innsiden. En annen metode er å trekke bulken ut fra utsiden ved hjelp av en tapp og et spesielt lim. I begge tilfeller vil «finjustering» av reparasjonen medfører at det er nødvendig å «banke ned» små topper eller krympe metallet for å gjøre overflaten jevn. PDR kan benyttes både på aluminium og stålpaneler. En erfaren PDR operatør vil kunne rette bulker i 99% av tilfellene uten at lakken sprekker. Faremomenter er lakk i dårlig stand og metall som er nedkjølt. Flourescent- eller LED-lys er nyttige hjelpemidler for å lokalisere deformasjonene slik at operatøren kan plassere spaker og staver på eksakt riktig sted. Praktisk Arbeid med PDR (Bilde: Billakkspesialisten) Opplæring PDR kan ta tid å lære. Koordinering mellom hånd og øye er spesielt viktig. PDR læres best ved prøving og feiling med utgangspunkt i basiskunnskap. Leverandørene av PDR-utstyr holder kurs slik at man kan få den nødvendige basiskunnskap. For å bli god er trening det eneste som gjelder. 20

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100

Arctic Trucks. størst på ombygging. Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig. GM har rundet 100 ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 9-2008 GM har rundet 100 Speilglass er best! Billakkering tar HMS alvorlig Arctic Trucks størst på ombygging 35161_NBF_beh.fors.annonse_A4.indd

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer