Kl same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ). Vara møter berre etter nærare innkalling. Kl same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. Rådmann orienterer kort om eigedomsskatt. SAKSKART Side Saker til behandling 28/13 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet /13 12/ Melding til møte i Formannskapet /13 13/ TV aksjonen oppnemning av komitee 5 31/13 12/ /13 13/ "Grûndertilbod" - kriterie for utleige av kontor i Hemsedal Veksthus Fartshumper Svøo II - førespurnad om etablering i tråd med avtale /13 12/ Ombygging bygdaheimen. Prosjekt 035. Avslutta 16 Hemsedal,

2 Oddvar Grøthe Ordførar 2

3 Saker til behandling 28/13 Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll frå møte i Formannskapet Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i Formannskapet vert godkjent. 3

4 29/13 Melding til møte i Formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Kjøpskontrakt mellom Hemsedal kommune og Tormod Eitrheim Eigedom AS Dokument i saka: Som over Rådmannen si innstilling: Formannskapet har ingen merknader til meldingane. 4

5 30/13 TV aksjonen oppnemning av komitee Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for Folkehelsen; Anmodning om å opprette Kommunekomité Dokument i saka: Som over Saksopplysningar: Hemsedal kommune har igjen fått anmodning om å opprette ein Kommunekomité i samband med TV-aksjonen Pengene fra NRKs TV-aksjon 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TV-aksjonen og pengene fra bøssebæringen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og mytene knuses. Kommunekomitéen 2012 var slik satt saman: - Oddvar Grøthe, leiar - Klassestyrar 10. klasse - Helga Søland - Jostein Venås Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. Hemsedal kommune yter kvart år eit tilskot til TV-aksjonen i 2012 var støtta frå Hemsedal kommune kr ,-. Summen vart belasta Formannskapet sin disposisjonskonto. 5

6 Vurdering: Hemsedal kommune vel Kommunekomité for TV-aksjonen Fylkeskomitéen ønskjer at ordførar tek på seg vervet som leiar. Fylkeskomiteen ser det som viktig at medlemmene i komiteen er ressurspersonar frå skule, lag og organisasjonar. Som tidlegare år støtter Hemsedal kommune aksjonen med eit tilskot belasta Formannskapet sin disposisjonskonto. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunekomitéen for TV-aksjonen 2013 vert: 2. Hemsedal kommune yter eit tilskot på kr. til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for Folkehelsen Tilskotet vert belasta Formannskapet sin disposisjonskonto, og overført konto for utbetaling til aksjonen. 6

7 31/13 "Grûndertilbod" - kriterie for utleige av kontor i Hemsedal Veksthus Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Ola Frogner Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: I sak 86/12 vedtok Hemsedal kommune å leige kontor frå Hemsedal Veksthus AS. Føremålet med kontorleige var 2- delt. Sikre eit komplett tilbod for framtidige nyetablerarar i form av mogeleg næringsstønad, bistand frå næringskonsulent/hallingdal Etablerersenter samt tilgang til fullverdige kontor i eit attraktivt vekstmiljø for dei dette passar for Redusere risikoen for Hemsedal Veksthus AS i ei oppstartsfase med den grunngjevinga at deira forretningside legg til rette for ein attraktiv infrastruktur for kompetanseintensive arbeidsplassar eit satsningsområde ref. Kommuneplanens samfunnsdel I same sak vart det føresett at det skulle etablerast eigne retningslinjer for utleige. Nokre relevante spørsmål som kommunen må ta stilling til kan vere; - skal ein skilje på type næringsverksemd? - er kvinner som gründere prioritert? - skal t.d. ein etablerer, som har fått næringsstønad frå næringsfondet også ha krav på subsidiert kontorleige? - kor lenge er ein nyetablerer? - kor langt leigeforhold? - nivå på subsidiering kor mykje ifht marknadsprisen? Hemsedal Veksthus AS opererer i marknaden med etterfølgjande priser; Permament leie Pers Tidsenhet Husleie Service/felles Sum år Ett kontor for 1 År Inkluderer 7

8 Kontorplass bak dør, bruk av møterom og infosenter, servicetenester som resepsjon, tilgang til kopimaskin, internett etc. tilsvarande normalt merkantilt behov per arbeidsplass. Tilfeldig leie Pers Tidsenhet Pris Plass v/arbeidsbord 1 Dag 250 Helt arbeidsbord 5 Halv dag 700 Møterom 14 To timer 500 Inkluderer Anvist plass i booket tidsrom, servicetenester som resepsjon, tilgang til kopimaskin, internett, etc tilsvarende normalt merkantilt behov per arbeidsplass. Hemsedal kommune får leigd desse kontora ferdig møblert til same pris, i tillegg til bruk av introduksjonsareala. Kommunen får også drive framleige av ope kontorlandskap. Leiga inkluderer også felleskostnader i form av strøm, brøyting, vaktmester, reinhald etc. Forhold til overordna plan: I tråd med samfunnsdelen som underbygger behovet for å legge til rette for nyetableringar. Miljøkonsekvenser: Ikkje relevant Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant Økonomiske konsekvensar: Må sjåast i samanheng med sak 86/12 der det er løyvd kr ,- årleg til leige av kontor/ stønad til Hemsedal Veksthus AS. Framleige av kontor vil sikre leigeinntekter som skal førast attende til næringsfondet. Kor store leigeinntekter kommunen vil få er avhengig av grad av subsidiering ved framleige, og om aktuelle kontor faktisk vert utleigd (etterspurnaden). Vurdering: Sakshandsamar meiner det er viktig at kriteria som vert lagt til grunn skal vere lette å administrere. I dei sakene som gjeld nyetablering, der det samstundes er søknad om næringsstønad frå kommunen vil formannskapet uansett ha mogelegheit til å kombinere tilskot og etablerarpakke med tilgang til subsidiert kontor i veksthuset. Slik sakshandsamar ser det bør formannskapet fritt kunne fastsette dei vilkår dei finn er naturleg i kvart einskild tilfelle. I andre saker, uavhengig av stønad frå næringsfondet må adm. fritt kunne drive framleige av kontor i Hemsedal Veksthuset etter bestemte kriteria. For kven? Eit kontortilbod frå kommunen skal målrettast mot nyetablerarar som ei form for starthjelp. Utleige av kontor for denne målgruppa kan delast i to; 1. Utviklingsfasen - altså for dei som har ein ide og jobbar med å dokumentere om ideen har eit forretningspotensial. 2. Etableringsfasen, - der gründer registrerer selskap/ byrjar sal/ omsetning. 8

9 Innovasjon Norge gjer stønad til begge desse fasane dersom dei tilfredsstillar visse vilkår. For begge fasane kan det vere interessant å få tilgang til eit utviklingsretta miljø med tilgang på merkantile tenester, nærkontakt med andre som driv næring (business to businessrelasjonar), ein stad for idemyldring, eller berre kontorfasilitetar. Kontorbehovet vil også vere avhengig av kva for fase ein er i, anten kvar dag etter at verksemda er etablert, eller kortare periodar i veka (dag/ kveld etc). Gründere i utviklingsfasen må ofte kombinere utviklingfasen med anna lønna arbeid og det vil ikkje vere praktisk mogeleg å leige eit kontor på heiltid. For denne kategorien vil det likevel vere interessant å ha tilgang til eit utviklingsmiljø. For Hemsedal Veksthus er det ikkje ønskeleg at kontora står tomme dette verker negativt på heile miljøet. I Hemsedal finn ein kontor til rimelegare leige enn eit cellekontor i veksthuset. Det er difor ei fare for at målgruppa for kommunen (sårbar gruppe) vil velje ein annan stad (i kommunen, Gol, eller regionen) enn Hemsedal Veksthus i jakta på å spare kostnadar. Dette verker i så fall mot sin hensikt, sidan veksthuset nettopp skal vere eit tilrettelagt vekstmiljø for denne gruppa. Det er viktig at dei som har ein ide får den beste starthjelpa for å kome i gang på kortast mogeleg tid. Type bransje; I utgangspunktet skal tilbodet i veksthuset rette seg mot reiselivsverksemder og andre kunnskapsbaserte næringar. Dette betyr at kontortilbodet bør rettast mot gründere/ nyetablerarar med ein forretningside som passar inn i dette konseptet. Det skal likevel ikkje vere slik at ein etablerer som t.d. vurderer å starte ei anna form for teneste-/ produksjonsverksemd vert ekskludert. I utgangspunktet bør alle som er i utviklingsfasen få mogelegheit til å vere i Hemsedal Veksthus. Etter firmaregistrering bør eit tilbod av cellekontor i hovudsak rettast mot verksemder som tilbyr ein eller anna form for kunnskap. Hemsedal kommune kan sjølv nytte cellekontor for eigenbruk, prosjektarbeid, etc. Om kommunen vel å tilby eit slikt kontor for eigenbruk (for skule, tekniske tenester, helse etc) skal leigekostnadane førast attende til næringsfondet. Differensiering etter kjønn; Når det gjeld kven som er målgruppa finn saksbehandlar det unaturleg å differensiere på kjønn. Om kommunen ønskjer å skilje på kjønn, ref. næringsfondets vedtekter må dette spørsmålet avklarast i samband med handsaming av søknad om næringsstøtte. Leigetid; Leigeperioden bør vere avgrensa. Føremålet er å gje ei oppstartshjelp over ei tidsavgrensa periode. Ei slik leigeperiode bør maksimalt vere 3 år. Etter denne tida må leigetakar leige direkte av Hemsedal Veksthus, eller finne andre lokale i bygda. I ei oppstartsfase, dersom marknaden viser eit sterkt behov, må ein likevel kunne styre dette på ein måte som gir eit grunnlag for å vidareutvikle Hemsedal Veksthus slik at kontormiljøet kan vekse kontorarbeidsplassar i tillegg til turistkontor er i minste laget for å kunne utvikle eit vekstmiljø med optimale synergiar. Utleige til etablerte verksemder; Det er grunn til å tru at Hemsedal Veksthus vil få leigd ut alle sine ledige kontor. Dette vil i så fall redusere muligheita for at t.d. tilflyttarar som tek med seg eigen verksemd til Hemsedal får mogelegheit til å leige i veksthuset. Ein bør derfor 9

10 også opne opp for at slike aktørar for ei kortare periode kan få leigd kontor av kommunen, inntil desse får etablert nettverk, vert kjent og finn alternative lokalar i bygda. Her må adm. kunne utøve eit sjølvstendig skjønn. Ei føresetnad er at Hemsedal Veksthus ikkje har ledige lokalar. Grad av subsidiering; Sakshandsamar synast det er naturleg å tilby differensiert rabatt avhengig av leigetid. Om ein legg til grunn ei 3 års leige skal leigeprisen stige i takt med leigetida. Rådmannen si innstilling: Hemsedal formannskap legg til grunn følgjande kriteria for framleige av kontor som Hemsedal kommune leiger av Hemsedal Veksthus. 1. Tilbod om leige i Hemsedal Veksthus skal som hovudregel rettast mot personar som jobbar med å utvikle ein forretningside før realisering (utviklingsfasen), eller mot nyetablerarar (1-5 år etter etablering). 2. Kontortilbodet skal i hovudsak rettast mot kunnskapsbaserte etableringar, men i ei utviklingsfase skal det også vere mogeleg, for ei tidsavgrensa periode å leige kontor for all type bransjar. 3. Tilbod av kontor vert differensiert etter følgjande inndeling; a. Utviklingsfasen: i. Gratis tilgang til «ope kontormiljø» ii. Gratis tilgang til cellekontor dersom kontoret er ledig (aktuell leigeperiode vert avklart med næringskonsulent) b. Etableringsfasen (1-5 år etter firmaetablering): i. Leigeperiode 1. året 30% rabatt av marknadspris ii. Leigeperiode 2. året 20 % rabatt av marknadspris iii. Leigeperiode 3. året 10 % rabatt av marknadspris Om ikkje Hemsedal Veksthus har ledige cellekontor, men kontora som kommunen leiger i Hemsedal Veksthus står ledige, kan også tilflyttarar eller andre interesserte som ønskjer å leige cellekontor få tilgang til cellekontor/ ope kontorlandskap for mnd.leige til full pris fordelt på antall mnd leige. Avtalt leigeperiode vert avtalt i kvart høve. 4. Kommunen kan tilby cellekontor/ ope kontorlandskap for andre kommunale tenester. I desse høva skal leige verte betalt til full pris, og leigesummen skal førast attende til næringsfondet 10

11 32/13 Fartshumper Svøo II - førespurnad om etablering i tråd med avtale Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Ola Frogner Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Førespurnad frå styret i Vøtten Vel Saksopplysningar: Vøtten Vel har i brev av 7. februar 2013 etterlyst etablering av fartshumper på Svøovegen i bustadfeltet Svøo II. Det er ikkje øyremerka midlar til ei slik investering i investeringsbudsjettet for Ei eventuell løyving må lånefinansierast og innarbeidast i revidert investeringsbudsjett for Det vert i det heile vist til søknaden; 11

12 I samband med behandling av reguleringsplan for Svøo III vart spørsmål om etablering av fartshumper reist. Det vart ikkje sagt noko om dette i sjølve planen - planføresegnene, men under sluttbehandlinga vart det vist til trafikktryggleiksplan og at desse spørsmåla måtte sjåast i samanheng med handlingsplanen her. Administrasjonen la førespurnaden frå Vøtten Vel fram for Formannskapet som i aprilmøte gav signal om at dei ønskja ei formell handsaming av førespurnaden sjølv om det ikkje var sett av midlar i investeringsbudsjettet. Forhold til overordna plan: Fartshumpar i bustadfelt er ein del av trafikktryggleiksarbeidet, og har vore vanleg å få etablert i samband med asfaltering av vegane i bustadfelt. I trafikktryggleiksplanen finn ein følgjande om fartsdempande tiltak. Fartsdempande tiltak Humpar, dumper eller innsnevringar er etterspurt i mange bustadområde. Bebuarane føler seg utrygge eller plaga pga høg fart, eller dei ynskjer å beskytte barn som leikar i nærleiken av vegen. Fordelane av tiltaket blir vurdert som større enn ulempene. Ei fartsdump er som regel støygjevande. Fartsdempane tiltak bør på førehand avklarast med bebuarar, etatar som nytter utrykkingskjøretøy, vedlikehaldsavdeling, busselskap og andre som nyttar vegen. Kommunen må i kvart enkelt tilfelle vurdere behovet for fartshumpar eller andre fartsregulerande tiltak. Miljøkonsekvenser: Ligg i saka. 12

13 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ligg i saka. Økonomiske konsekvensar: Det er ikkje øyremerka særskilte midlar til fartshumpar på Svøo II i investeringsbudsjettet. Kommunestyret har vedteke handlingsdelen for trafikktryggleikstiltak 2013 og øyremerka midlar til Evjen bru ved Tuv skule som første prioritert. I investeringsbudsjettet er det også sett av midlar til asfaltering og 2 fartshumpar i Tuv Bustadfelt, i samband med ferdigstilling av veg her. Avhengig av arbeidsomfang (rigging/ transport), oljepris etc. kan ein rekne om lag kr ,-/ fartshump eks. mva. Om ein legg til grunn 5 humpar kjem ein opp i kr ,- inkl mva. Dersom ein skal etablere fartshumpar på Svøo må finansiering av desse lånefinansierast. Når det gjeld moms (mva) vil påløpt avgift bli refundert direkte i investeringsrekneskapen, og treng såleis ikkje finansierast opp. Av påløpt mva vil 80%, ca. kr ,- av refundert mva takast til inntekt i investeringsrekneskapen. Refundert mva vert overført ubunde kapitalfond. Vurdering: Sidan både teknisk sjef, men også avd.leiar for drift er bebuarar på Svøo II har saka vorte lagt fram for rådmann kva gjeld spørsmål om habilitet. Rådmann meiner saka kan saksutgreiast av teknisk etat. Kart; Aktuelt område viser Svøovegen, forbi Svøo I og gjennom Svøo II opp til Gørrmyra. Svøo III ligg nord for Gørrmyra. 13

14 Sakshandsamar kjenner ikkje til kva for lovnad kommunen har gjeve ovafor kjøparar av bustadtomter på Svøo II kva gjeld fartshumpar, men vanleg praksis har vore å etablere fartshumpar i kommunale bustadfelt og da når feltet er ferdig utbygd. Etablering av infrastruktur i Svøo II (prosjektnr 059) starta opp omkring år 2000 før gjeldande økonomireglement vart vedteke. Ein finn m.a.o. ikkje noko særskilt oppstartsvedtak på denne saka, utover at det i samband med handsaming av investeringsbudsjett/- økonomiplan årleg vart budsjettert med investeringskostnadar. I K-sak 107/11 handsama kommunestyret «uavslutta investeringsprosjekt» som omhandla avslutning av investeringsprosjekt 059. I saka kjem det fram at det framleis stod att etablering av fartshumpar langs vegen Kroken og Tjyruhjallen. Sakshandsamer legg til grunn at det ved fastsetting av tomtepriser på Svøo II låg inne ein føresetnad om at tomteprisen skulle finansiere framtidig etablering av fartshumpar. Det er difor, som også styret i Vøtten Vel peikar på naturleg at kommunen må etablere fartshumpar i attverande veger i Svøo II, no når alle tomtene er selt. Når det gjeld Svøovegen er dette «hovudvegen» inn i Svøofeltet. Alle sideveger langs denne vegen har fått etablert fartshumpar (også i Svøo I) bortsett frå Kroken og Tjyruhjallen. Langs Svøovegen er det etablert gang og sykkelveg heile vegen inn til Svøo III som bidreg til auka trafikktryggleik. Bebuarar langs Svøovegen frå Vettrevegen, Myljovegen, Tjyruhjallen og Kroken må alle krysse Svøovegen for å komme inn på gang- og sykkelveg. Det er først å fremst her trafikkfaren er størst. Ein er kjent med at farten langs Svøovegen er høg. Ein må erkjenne at høg fart skuldast at fastbuande på feltet køyrar for fort. Høg fast er også registrert hjå handverkarar/ anleggstrafikk i samband med utbygging av felta (Svøo II, men også Svøo III). Farten langs Svøovegen er 30 km/t. Om ein ser bort i frå manglande fartshumper i Tjyruhjallen og Kroken må ein kunne seie at trafikktryggleiken er ivareteke på Svøo II/ III. At farten ikkje vert respektert, sjølv om det er skilta med 30 km/t er noko ikkje kommunen kan rå med. Som også Trafikktryggleiksplanen peikar på skal etablering av fartshumper vurderast i høve til alle omsyn, omsyn for utrykningskøyretøy, brøyting, men også det faktum at det i nokon år framleis vert ein del anleggstrafikk i samband med utbygging av Svøo III. Det er eit visst motsetningsforhold mellom tyngre anleggstrafikk og etablering av fartshumpar. Svøovegen er også ein næringsveg fram til og med Spis Grillstad. Sjølv om skiltet «Born leikar» er sett opp rett forbi innkøyringa til Spis Grillstad ser ein at mange ligg i km/t vidare inn forbi 2- mannsbustadene (Svøo Vel og Bra) og i stigninga opp langs Myljovegen etc. Med tanke på attverande utbygging av Svøo III er det ikkje ønskjeleg å etablere mange fartshumpar i Svøovegen opp til Svøo III. Det kan imedan vere aktuell å etablere 2 fartshumpar for å markere tydelegare at ein er inne i eit bustadfelt. I tillegg bør det etablerast fartshumpar i Tjyruhjallen på same måte som Vettrevegen og Myljovegen. Vegen Kroken har ein anna form som ikkje innbyr til fart,- vegen er også noko kortare enn dei andre vegane. Det bør vere nok med ein fartshump her. 14

15 Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret gjev løyving til etablering av to fartshumpar på Svøo II, i vegen Tjyruhjallen og ein fartshump i vegen Kroken. 2. Kommunestyret gjev vidare løyving til etablering av 2 fartshumpar i Svøovegen. Teknisk etat avgjer kor denne skal etablerast for å oppnå best effekt. 3. Etablering av fleire fartshumpar på Svøovegen vert ikkje aktuelt før Svøo III er ferdig utbygd. Kor vidt ein skal etablere fleire fartshumpar må vurderast først etter ei samla vurdering i samband med rullering av handlingsdelen til Trafikktryggleiksplan. 4. Tiltaket skal gjennomførast i 2013 innanfor ei ramme på kr ,-. 5. Finansiering av investeringa skal innarbeidast i revidert investeringsbudsjett 15

16 33/13 Ombygging bygdaheimen. Prosjekt 035. Avslutta Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Odd Magne Anderdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Tilleggskalkyle eigedom v/ Odd Magne Anderdal 2. Tilleggskalkyle PLO v/ Borghild Moen Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: I økonomiplan var det sett av 1,7 millionar til ombygging ved bygdaheimen. Formannskapet gav igangsettingsløyve i sak 5/12 den , og arbeidet vart ferdigstilt desember Imidlertid var det eit større behov for fleire kontor og møtelokale ved helsesenteret og bygdaheimen. Dersom helse og PLO fekk tilgang til areal på kommunehuset, samt at det vart gjennomført oppussing av resterande areal tidlegare legekontor bygdaheimen, ville PLO og helse løyse sine arealbehov. Eigedom orienterte formannskapet om dette i formannskapsmøte i januar Formannskapet gav her ei tilleggsløyving på ,- basert på presenterte kalkyler utarbeida av eigedom og PLO. Prosjektet er gjennomført med ein samla kostnad pålydande kr ,- Samla kostnad er dermed ,- høgre enn tildelt budsjettramme. Årsaka skuldast seinare behov for etablering av vatn og avlaup og kjøkkenløysing på eit av romma. Det er etablert 9 kontor/arbeidsrom, behandlingsrom, trenings/trimstudio, møterom, blant anna større møterom med projektor etc i tidlegare kapell, som har vorte eit fint fleirbruksrom. 2 brukarrom for kortidsplass er etablert/oppgradert, og det er etablert eige legekontor/behandlingsrom. Alle areala har fått ny belysning, golvbelegg og tak. Det er etablert 2 nye ventilasjonsanlegg med kanalnett, og gjort ein god del oppgradering innanfor VVS. Forhold til overordna plan: Ikkje vurdert 16

17 Miljøkonsekvenser: Ikkje vurdert Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert Økonomiske konsekvensar: 1. I økonomiplan er det sett av ,- finansiert ved auka låneopptak. 2. Tilleggsløyving formannskapet på ,- samt overforbruk på kr ,- samla pålydande ,- må og finansierast ved auka låneopptak Vurdering: I økonomiplan var det sett av 1,7 millionar til ombygging ved bygdaheimen. Formannskapet gav igangsettingsløyve for prosjektet i sak 5/12 den , der dette arbeidet vart ferdigstilt desember PLO/Helse har fått nye lyse, fine og svært funksjonelle rom, der attendemeldingane frå tilsette og brukarar er svært gode. Prosjektet er no ferdigstilt med ein samla kostnad på kr ,- noko som er ,- over tildelt ramme økonomiplan og formannskapsvedtak i sak 5/12. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret vedtek ei samla løyving på kr ,- til ombygging bygdaheimen. 2. Investeringa vert finansiert ved auka låneopptak 3. Kommunestyret tek saka elles til orientering. 17

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23.

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti),

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03.

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Syversbråten (Ap), Tor

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 30.11.2015 184/15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 15.00 17.45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer