Kl same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ). Vara møter berre etter nærare innkalling. Kl same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. Rådmann orienterer kort om eigedomsskatt. SAKSKART Side Saker til behandling 28/13 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet /13 12/ Melding til møte i Formannskapet /13 13/ TV aksjonen oppnemning av komitee 5 31/13 12/ /13 13/ "Grûndertilbod" - kriterie for utleige av kontor i Hemsedal Veksthus Fartshumper Svøo II - førespurnad om etablering i tråd med avtale /13 12/ Ombygging bygdaheimen. Prosjekt 035. Avslutta 16 Hemsedal,

2 Oddvar Grøthe Ordførar 2

3 Saker til behandling 28/13 Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll frå møte i Formannskapet Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i Formannskapet vert godkjent. 3

4 29/13 Melding til møte i Formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Kjøpskontrakt mellom Hemsedal kommune og Tormod Eitrheim Eigedom AS Dokument i saka: Som over Rådmannen si innstilling: Formannskapet har ingen merknader til meldingane. 4

5 30/13 TV aksjonen oppnemning av komitee Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for Folkehelsen; Anmodning om å opprette Kommunekomité Dokument i saka: Som over Saksopplysningar: Hemsedal kommune har igjen fått anmodning om å opprette ein Kommunekomité i samband med TV-aksjonen Pengene fra NRKs TV-aksjon 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TV-aksjonen og pengene fra bøssebæringen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og mytene knuses. Kommunekomitéen 2012 var slik satt saman: - Oddvar Grøthe, leiar - Klassestyrar 10. klasse - Helga Søland - Jostein Venås Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober. Hemsedal kommune yter kvart år eit tilskot til TV-aksjonen i 2012 var støtta frå Hemsedal kommune kr ,-. Summen vart belasta Formannskapet sin disposisjonskonto. 5

6 Vurdering: Hemsedal kommune vel Kommunekomité for TV-aksjonen Fylkeskomitéen ønskjer at ordførar tek på seg vervet som leiar. Fylkeskomiteen ser det som viktig at medlemmene i komiteen er ressurspersonar frå skule, lag og organisasjonar. Som tidlegare år støtter Hemsedal kommune aksjonen med eit tilskot belasta Formannskapet sin disposisjonskonto. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunekomitéen for TV-aksjonen 2013 vert: 2. Hemsedal kommune yter eit tilskot på kr. til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for Folkehelsen Tilskotet vert belasta Formannskapet sin disposisjonskonto, og overført konto for utbetaling til aksjonen. 6

7 31/13 "Grûndertilbod" - kriterie for utleige av kontor i Hemsedal Veksthus Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Ola Frogner Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: I sak 86/12 vedtok Hemsedal kommune å leige kontor frå Hemsedal Veksthus AS. Føremålet med kontorleige var 2- delt. Sikre eit komplett tilbod for framtidige nyetablerarar i form av mogeleg næringsstønad, bistand frå næringskonsulent/hallingdal Etablerersenter samt tilgang til fullverdige kontor i eit attraktivt vekstmiljø for dei dette passar for Redusere risikoen for Hemsedal Veksthus AS i ei oppstartsfase med den grunngjevinga at deira forretningside legg til rette for ein attraktiv infrastruktur for kompetanseintensive arbeidsplassar eit satsningsområde ref. Kommuneplanens samfunnsdel I same sak vart det føresett at det skulle etablerast eigne retningslinjer for utleige. Nokre relevante spørsmål som kommunen må ta stilling til kan vere; - skal ein skilje på type næringsverksemd? - er kvinner som gründere prioritert? - skal t.d. ein etablerer, som har fått næringsstønad frå næringsfondet også ha krav på subsidiert kontorleige? - kor lenge er ein nyetablerer? - kor langt leigeforhold? - nivå på subsidiering kor mykje ifht marknadsprisen? Hemsedal Veksthus AS opererer i marknaden med etterfølgjande priser; Permament leie Pers Tidsenhet Husleie Service/felles Sum år Ett kontor for 1 År Inkluderer 7

8 Kontorplass bak dør, bruk av møterom og infosenter, servicetenester som resepsjon, tilgang til kopimaskin, internett etc. tilsvarande normalt merkantilt behov per arbeidsplass. Tilfeldig leie Pers Tidsenhet Pris Plass v/arbeidsbord 1 Dag 250 Helt arbeidsbord 5 Halv dag 700 Møterom 14 To timer 500 Inkluderer Anvist plass i booket tidsrom, servicetenester som resepsjon, tilgang til kopimaskin, internett, etc tilsvarende normalt merkantilt behov per arbeidsplass. Hemsedal kommune får leigd desse kontora ferdig møblert til same pris, i tillegg til bruk av introduksjonsareala. Kommunen får også drive framleige av ope kontorlandskap. Leiga inkluderer også felleskostnader i form av strøm, brøyting, vaktmester, reinhald etc. Forhold til overordna plan: I tråd med samfunnsdelen som underbygger behovet for å legge til rette for nyetableringar. Miljøkonsekvenser: Ikkje relevant Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant Økonomiske konsekvensar: Må sjåast i samanheng med sak 86/12 der det er løyvd kr ,- årleg til leige av kontor/ stønad til Hemsedal Veksthus AS. Framleige av kontor vil sikre leigeinntekter som skal førast attende til næringsfondet. Kor store leigeinntekter kommunen vil få er avhengig av grad av subsidiering ved framleige, og om aktuelle kontor faktisk vert utleigd (etterspurnaden). Vurdering: Sakshandsamar meiner det er viktig at kriteria som vert lagt til grunn skal vere lette å administrere. I dei sakene som gjeld nyetablering, der det samstundes er søknad om næringsstønad frå kommunen vil formannskapet uansett ha mogelegheit til å kombinere tilskot og etablerarpakke med tilgang til subsidiert kontor i veksthuset. Slik sakshandsamar ser det bør formannskapet fritt kunne fastsette dei vilkår dei finn er naturleg i kvart einskild tilfelle. I andre saker, uavhengig av stønad frå næringsfondet må adm. fritt kunne drive framleige av kontor i Hemsedal Veksthuset etter bestemte kriteria. For kven? Eit kontortilbod frå kommunen skal målrettast mot nyetablerarar som ei form for starthjelp. Utleige av kontor for denne målgruppa kan delast i to; 1. Utviklingsfasen - altså for dei som har ein ide og jobbar med å dokumentere om ideen har eit forretningspotensial. 2. Etableringsfasen, - der gründer registrerer selskap/ byrjar sal/ omsetning. 8

9 Innovasjon Norge gjer stønad til begge desse fasane dersom dei tilfredsstillar visse vilkår. For begge fasane kan det vere interessant å få tilgang til eit utviklingsretta miljø med tilgang på merkantile tenester, nærkontakt med andre som driv næring (business to businessrelasjonar), ein stad for idemyldring, eller berre kontorfasilitetar. Kontorbehovet vil også vere avhengig av kva for fase ein er i, anten kvar dag etter at verksemda er etablert, eller kortare periodar i veka (dag/ kveld etc). Gründere i utviklingsfasen må ofte kombinere utviklingfasen med anna lønna arbeid og det vil ikkje vere praktisk mogeleg å leige eit kontor på heiltid. For denne kategorien vil det likevel vere interessant å ha tilgang til eit utviklingsmiljø. For Hemsedal Veksthus er det ikkje ønskeleg at kontora står tomme dette verker negativt på heile miljøet. I Hemsedal finn ein kontor til rimelegare leige enn eit cellekontor i veksthuset. Det er difor ei fare for at målgruppa for kommunen (sårbar gruppe) vil velje ein annan stad (i kommunen, Gol, eller regionen) enn Hemsedal Veksthus i jakta på å spare kostnadar. Dette verker i så fall mot sin hensikt, sidan veksthuset nettopp skal vere eit tilrettelagt vekstmiljø for denne gruppa. Det er viktig at dei som har ein ide får den beste starthjelpa for å kome i gang på kortast mogeleg tid. Type bransje; I utgangspunktet skal tilbodet i veksthuset rette seg mot reiselivsverksemder og andre kunnskapsbaserte næringar. Dette betyr at kontortilbodet bør rettast mot gründere/ nyetablerarar med ein forretningside som passar inn i dette konseptet. Det skal likevel ikkje vere slik at ein etablerer som t.d. vurderer å starte ei anna form for teneste-/ produksjonsverksemd vert ekskludert. I utgangspunktet bør alle som er i utviklingsfasen få mogelegheit til å vere i Hemsedal Veksthus. Etter firmaregistrering bør eit tilbod av cellekontor i hovudsak rettast mot verksemder som tilbyr ein eller anna form for kunnskap. Hemsedal kommune kan sjølv nytte cellekontor for eigenbruk, prosjektarbeid, etc. Om kommunen vel å tilby eit slikt kontor for eigenbruk (for skule, tekniske tenester, helse etc) skal leigekostnadane førast attende til næringsfondet. Differensiering etter kjønn; Når det gjeld kven som er målgruppa finn saksbehandlar det unaturleg å differensiere på kjønn. Om kommunen ønskjer å skilje på kjønn, ref. næringsfondets vedtekter må dette spørsmålet avklarast i samband med handsaming av søknad om næringsstøtte. Leigetid; Leigeperioden bør vere avgrensa. Føremålet er å gje ei oppstartshjelp over ei tidsavgrensa periode. Ei slik leigeperiode bør maksimalt vere 3 år. Etter denne tida må leigetakar leige direkte av Hemsedal Veksthus, eller finne andre lokale i bygda. I ei oppstartsfase, dersom marknaden viser eit sterkt behov, må ein likevel kunne styre dette på ein måte som gir eit grunnlag for å vidareutvikle Hemsedal Veksthus slik at kontormiljøet kan vekse kontorarbeidsplassar i tillegg til turistkontor er i minste laget for å kunne utvikle eit vekstmiljø med optimale synergiar. Utleige til etablerte verksemder; Det er grunn til å tru at Hemsedal Veksthus vil få leigd ut alle sine ledige kontor. Dette vil i så fall redusere muligheita for at t.d. tilflyttarar som tek med seg eigen verksemd til Hemsedal får mogelegheit til å leige i veksthuset. Ein bør derfor 9

10 også opne opp for at slike aktørar for ei kortare periode kan få leigd kontor av kommunen, inntil desse får etablert nettverk, vert kjent og finn alternative lokalar i bygda. Her må adm. kunne utøve eit sjølvstendig skjønn. Ei føresetnad er at Hemsedal Veksthus ikkje har ledige lokalar. Grad av subsidiering; Sakshandsamar synast det er naturleg å tilby differensiert rabatt avhengig av leigetid. Om ein legg til grunn ei 3 års leige skal leigeprisen stige i takt med leigetida. Rådmannen si innstilling: Hemsedal formannskap legg til grunn følgjande kriteria for framleige av kontor som Hemsedal kommune leiger av Hemsedal Veksthus. 1. Tilbod om leige i Hemsedal Veksthus skal som hovudregel rettast mot personar som jobbar med å utvikle ein forretningside før realisering (utviklingsfasen), eller mot nyetablerarar (1-5 år etter etablering). 2. Kontortilbodet skal i hovudsak rettast mot kunnskapsbaserte etableringar, men i ei utviklingsfase skal det også vere mogeleg, for ei tidsavgrensa periode å leige kontor for all type bransjar. 3. Tilbod av kontor vert differensiert etter følgjande inndeling; a. Utviklingsfasen: i. Gratis tilgang til «ope kontormiljø» ii. Gratis tilgang til cellekontor dersom kontoret er ledig (aktuell leigeperiode vert avklart med næringskonsulent) b. Etableringsfasen (1-5 år etter firmaetablering): i. Leigeperiode 1. året 30% rabatt av marknadspris ii. Leigeperiode 2. året 20 % rabatt av marknadspris iii. Leigeperiode 3. året 10 % rabatt av marknadspris Om ikkje Hemsedal Veksthus har ledige cellekontor, men kontora som kommunen leiger i Hemsedal Veksthus står ledige, kan også tilflyttarar eller andre interesserte som ønskjer å leige cellekontor få tilgang til cellekontor/ ope kontorlandskap for mnd.leige til full pris fordelt på antall mnd leige. Avtalt leigeperiode vert avtalt i kvart høve. 4. Kommunen kan tilby cellekontor/ ope kontorlandskap for andre kommunale tenester. I desse høva skal leige verte betalt til full pris, og leigesummen skal førast attende til næringsfondet 10

11 32/13 Fartshumper Svøo II - førespurnad om etablering i tråd med avtale Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Ola Frogner Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Førespurnad frå styret i Vøtten Vel Saksopplysningar: Vøtten Vel har i brev av 7. februar 2013 etterlyst etablering av fartshumper på Svøovegen i bustadfeltet Svøo II. Det er ikkje øyremerka midlar til ei slik investering i investeringsbudsjettet for Ei eventuell løyving må lånefinansierast og innarbeidast i revidert investeringsbudsjett for Det vert i det heile vist til søknaden; 11

12 I samband med behandling av reguleringsplan for Svøo III vart spørsmål om etablering av fartshumper reist. Det vart ikkje sagt noko om dette i sjølve planen - planføresegnene, men under sluttbehandlinga vart det vist til trafikktryggleiksplan og at desse spørsmåla måtte sjåast i samanheng med handlingsplanen her. Administrasjonen la førespurnaden frå Vøtten Vel fram for Formannskapet som i aprilmøte gav signal om at dei ønskja ei formell handsaming av førespurnaden sjølv om det ikkje var sett av midlar i investeringsbudsjettet. Forhold til overordna plan: Fartshumpar i bustadfelt er ein del av trafikktryggleiksarbeidet, og har vore vanleg å få etablert i samband med asfaltering av vegane i bustadfelt. I trafikktryggleiksplanen finn ein følgjande om fartsdempande tiltak. Fartsdempande tiltak Humpar, dumper eller innsnevringar er etterspurt i mange bustadområde. Bebuarane føler seg utrygge eller plaga pga høg fart, eller dei ynskjer å beskytte barn som leikar i nærleiken av vegen. Fordelane av tiltaket blir vurdert som større enn ulempene. Ei fartsdump er som regel støygjevande. Fartsdempane tiltak bør på førehand avklarast med bebuarar, etatar som nytter utrykkingskjøretøy, vedlikehaldsavdeling, busselskap og andre som nyttar vegen. Kommunen må i kvart enkelt tilfelle vurdere behovet for fartshumpar eller andre fartsregulerande tiltak. Miljøkonsekvenser: Ligg i saka. 12

13 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ligg i saka. Økonomiske konsekvensar: Det er ikkje øyremerka særskilte midlar til fartshumpar på Svøo II i investeringsbudsjettet. Kommunestyret har vedteke handlingsdelen for trafikktryggleikstiltak 2013 og øyremerka midlar til Evjen bru ved Tuv skule som første prioritert. I investeringsbudsjettet er det også sett av midlar til asfaltering og 2 fartshumpar i Tuv Bustadfelt, i samband med ferdigstilling av veg her. Avhengig av arbeidsomfang (rigging/ transport), oljepris etc. kan ein rekne om lag kr ,-/ fartshump eks. mva. Om ein legg til grunn 5 humpar kjem ein opp i kr ,- inkl mva. Dersom ein skal etablere fartshumpar på Svøo må finansiering av desse lånefinansierast. Når det gjeld moms (mva) vil påløpt avgift bli refundert direkte i investeringsrekneskapen, og treng såleis ikkje finansierast opp. Av påløpt mva vil 80%, ca. kr ,- av refundert mva takast til inntekt i investeringsrekneskapen. Refundert mva vert overført ubunde kapitalfond. Vurdering: Sidan både teknisk sjef, men også avd.leiar for drift er bebuarar på Svøo II har saka vorte lagt fram for rådmann kva gjeld spørsmål om habilitet. Rådmann meiner saka kan saksutgreiast av teknisk etat. Kart; Aktuelt område viser Svøovegen, forbi Svøo I og gjennom Svøo II opp til Gørrmyra. Svøo III ligg nord for Gørrmyra. 13

14 Sakshandsamar kjenner ikkje til kva for lovnad kommunen har gjeve ovafor kjøparar av bustadtomter på Svøo II kva gjeld fartshumpar, men vanleg praksis har vore å etablere fartshumpar i kommunale bustadfelt og da når feltet er ferdig utbygd. Etablering av infrastruktur i Svøo II (prosjektnr 059) starta opp omkring år 2000 før gjeldande økonomireglement vart vedteke. Ein finn m.a.o. ikkje noko særskilt oppstartsvedtak på denne saka, utover at det i samband med handsaming av investeringsbudsjett/- økonomiplan årleg vart budsjettert med investeringskostnadar. I K-sak 107/11 handsama kommunestyret «uavslutta investeringsprosjekt» som omhandla avslutning av investeringsprosjekt 059. I saka kjem det fram at det framleis stod att etablering av fartshumpar langs vegen Kroken og Tjyruhjallen. Sakshandsamer legg til grunn at det ved fastsetting av tomtepriser på Svøo II låg inne ein føresetnad om at tomteprisen skulle finansiere framtidig etablering av fartshumpar. Det er difor, som også styret i Vøtten Vel peikar på naturleg at kommunen må etablere fartshumpar i attverande veger i Svøo II, no når alle tomtene er selt. Når det gjeld Svøovegen er dette «hovudvegen» inn i Svøofeltet. Alle sideveger langs denne vegen har fått etablert fartshumpar (også i Svøo I) bortsett frå Kroken og Tjyruhjallen. Langs Svøovegen er det etablert gang og sykkelveg heile vegen inn til Svøo III som bidreg til auka trafikktryggleik. Bebuarar langs Svøovegen frå Vettrevegen, Myljovegen, Tjyruhjallen og Kroken må alle krysse Svøovegen for å komme inn på gang- og sykkelveg. Det er først å fremst her trafikkfaren er størst. Ein er kjent med at farten langs Svøovegen er høg. Ein må erkjenne at høg fart skuldast at fastbuande på feltet køyrar for fort. Høg fast er også registrert hjå handverkarar/ anleggstrafikk i samband med utbygging av felta (Svøo II, men også Svøo III). Farten langs Svøovegen er 30 km/t. Om ein ser bort i frå manglande fartshumper i Tjyruhjallen og Kroken må ein kunne seie at trafikktryggleiken er ivareteke på Svøo II/ III. At farten ikkje vert respektert, sjølv om det er skilta med 30 km/t er noko ikkje kommunen kan rå med. Som også Trafikktryggleiksplanen peikar på skal etablering av fartshumper vurderast i høve til alle omsyn, omsyn for utrykningskøyretøy, brøyting, men også det faktum at det i nokon år framleis vert ein del anleggstrafikk i samband med utbygging av Svøo III. Det er eit visst motsetningsforhold mellom tyngre anleggstrafikk og etablering av fartshumpar. Svøovegen er også ein næringsveg fram til og med Spis Grillstad. Sjølv om skiltet «Born leikar» er sett opp rett forbi innkøyringa til Spis Grillstad ser ein at mange ligg i km/t vidare inn forbi 2- mannsbustadene (Svøo Vel og Bra) og i stigninga opp langs Myljovegen etc. Med tanke på attverande utbygging av Svøo III er det ikkje ønskjeleg å etablere mange fartshumpar i Svøovegen opp til Svøo III. Det kan imedan vere aktuell å etablere 2 fartshumpar for å markere tydelegare at ein er inne i eit bustadfelt. I tillegg bør det etablerast fartshumpar i Tjyruhjallen på same måte som Vettrevegen og Myljovegen. Vegen Kroken har ein anna form som ikkje innbyr til fart,- vegen er også noko kortare enn dei andre vegane. Det bør vere nok med ein fartshump her. 14

15 Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret gjev løyving til etablering av to fartshumpar på Svøo II, i vegen Tjyruhjallen og ein fartshump i vegen Kroken. 2. Kommunestyret gjev vidare løyving til etablering av 2 fartshumpar i Svøovegen. Teknisk etat avgjer kor denne skal etablerast for å oppnå best effekt. 3. Etablering av fleire fartshumpar på Svøovegen vert ikkje aktuelt før Svøo III er ferdig utbygd. Kor vidt ein skal etablere fleire fartshumpar må vurderast først etter ei samla vurdering i samband med rullering av handlingsdelen til Trafikktryggleiksplan. 4. Tiltaket skal gjennomførast i 2013 innanfor ei ramme på kr ,-. 5. Finansiering av investeringa skal innarbeidast i revidert investeringsbudsjett 15

16 33/13 Ombygging bygdaheimen. Prosjekt 035. Avslutta Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Odd Magne Anderdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Tilleggskalkyle eigedom v/ Odd Magne Anderdal 2. Tilleggskalkyle PLO v/ Borghild Moen Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: I økonomiplan var det sett av 1,7 millionar til ombygging ved bygdaheimen. Formannskapet gav igangsettingsløyve i sak 5/12 den , og arbeidet vart ferdigstilt desember Imidlertid var det eit større behov for fleire kontor og møtelokale ved helsesenteret og bygdaheimen. Dersom helse og PLO fekk tilgang til areal på kommunehuset, samt at det vart gjennomført oppussing av resterande areal tidlegare legekontor bygdaheimen, ville PLO og helse løyse sine arealbehov. Eigedom orienterte formannskapet om dette i formannskapsmøte i januar Formannskapet gav her ei tilleggsløyving på ,- basert på presenterte kalkyler utarbeida av eigedom og PLO. Prosjektet er gjennomført med ein samla kostnad pålydande kr ,- Samla kostnad er dermed ,- høgre enn tildelt budsjettramme. Årsaka skuldast seinare behov for etablering av vatn og avlaup og kjøkkenløysing på eit av romma. Det er etablert 9 kontor/arbeidsrom, behandlingsrom, trenings/trimstudio, møterom, blant anna større møterom med projektor etc i tidlegare kapell, som har vorte eit fint fleirbruksrom. 2 brukarrom for kortidsplass er etablert/oppgradert, og det er etablert eige legekontor/behandlingsrom. Alle areala har fått ny belysning, golvbelegg og tak. Det er etablert 2 nye ventilasjonsanlegg med kanalnett, og gjort ein god del oppgradering innanfor VVS. Forhold til overordna plan: Ikkje vurdert 16

17 Miljøkonsekvenser: Ikkje vurdert Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert Økonomiske konsekvensar: 1. I økonomiplan er det sett av ,- finansiert ved auka låneopptak. 2. Tilleggsløyving formannskapet på ,- samt overforbruk på kr ,- samla pålydande ,- må og finansierast ved auka låneopptak Vurdering: I økonomiplan var det sett av 1,7 millionar til ombygging ved bygdaheimen. Formannskapet gav igangsettingsløyve for prosjektet i sak 5/12 den , der dette arbeidet vart ferdigstilt desember PLO/Helse har fått nye lyse, fine og svært funksjonelle rom, der attendemeldingane frå tilsette og brukarar er svært gode. Prosjektet er no ferdigstilt med ein samla kostnad på kr ,- noko som er ,- over tildelt ramme økonomiplan og formannskapsvedtak i sak 5/12. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret vedtek ei samla løyving på kr ,- til ombygging bygdaheimen. 2. Investeringa vert finansiert ved auka låneopptak 3. Kommunestyret tek saka elles til orientering. 17

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer