1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING OM ANSKAFFELSEN OPPDRAGSGIVER SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING... 3 3 OM ANSKAFFELSEN... 3 3.1 OPPDRAGSGIVER... 3 3.2 SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport, oppsummering av gjennomførte registreringer i , analyse av resultater og faglige vurderinger knyttet til bekkekløfter Tilbudsfrist 20. desember 2010 Side 1 av 9

2 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING OM ANSKAFFELSEN OPPDRAGSGIVER SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV RESULTATER FRA PROSJEKTET NATURFAGLIGE REGISTRERINGER AV BEKKEKLØFTER FAGLIGE VURDERINGER AV NATURTYPEN BEKKEKLØFT OG VERNEBEHOV KNYTTET TIL NATURTYPEN BEKKEKLØFT RAPPORTERING BRUK AV UNDERLEVERANDØRER KONTRAKTSBESTEMMELSER KRAV TIL TILBUDET ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FORBEHOLD PRISER UTFORMING AV TILBUDET LEVERING AV TILBUD KOMMUNIKASJON OFFENTLIGHET TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER TILBUDSFRIST ÅPNING AV TILBUDENE VEDSTÅELSESFRIST KRAV TIL LEVERANDØR GENERELLE KRAV ØKONOMISK OG FINANSIELL KAPASITET TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER AVGJØRELSEN AV KONKURRANSEN KRITERIER FOR TILDELING AV KONTRAKTER AVLYSING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE FAKTURERING OG BETALING VEDLEGG... 9 Side 2 av 9

3 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Anskaffelsesprosedyre er åpen konkurranse i henhold til Lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, ajourført med endringer senest ved lov 30. juni 2006 nr. 41 og Forskrift om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl. Res. 7. april 2006 med endringer ved forskrift 24. november For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og del II. 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING Anskaffelsen gjelder en oppsummering av de faglige resultatene fra kartleggingsprosjektet Naturfaglige registreringer av bekkekløfter. Det skal også gjennomføres en faglig analyse av resultatene samt en nasjonal vurdering av naturfaglige egenskaper ved bekkekløfter. Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen Eventuelle oppdateringer av konkurransegrunnlaget og svar på innkomne spørsmål vil bli lagt ut på Leverandører som har meldt sin interesse gjennom å registrere seg på Doffin, vil automatisk få tilsendt e-post hver gang det legges ut ny informasjon vedrørende anskaffelsen. Oppdaterte konkurransedokument blir også lagt på 3 OM ANSKAFFELSEN 3.1 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil være oppdragsgiver for anskaffelsen. DN er det sentrale offentlige fagorgan for verneområder og kartlegging av norsk natur. 3.2 Sammenstilling og analyse av resultater fra prosjektet Naturfaglige registreringer av bekkekløfter. I perioden fra er det gjennomført systematiske naturfaglige registreringer av bekkekløfter i 14 fylker i Norge. Det er kartlagt ca. 600 lokaliteter med bekkeløfter. I tillegg er det gjennom registreringer av skog på Statskog SF sine eiendommer og frivillig vern registreringer også registrert mellom områder med naturtype Bekkekløft og Bergvegg. Til sammen er dette et omfattende materiale med naturfaglige registreringer av bekkekløfter. Arbeidet er gjennomført som en del av arbeidet med utvidet skogvern i Norge (jf. St.meld. Nr. 25 ( ). Følgende delprosjekt er gjennomført: Sør-Trøndelag fylke ca. 60 lokaliteter Oppland fylke ca. 46 lokaliteter Hedmark fylke ca. 48 lokaliteter Møre og Romsdal fylke ca. 45 lokaliteter Nordland fylke ca. 59 lokaliteter Buskerud fylke ca. 45 lokaliteter Telemark fylke ca. 57 lokaliteter Rogaland fylke ca. 50 lokaliteter Hordaland fylke ca. 50 lokaliteter Troms fylke ca. 23 lokaliteter Agder-fylkene ca. 39 lokaliteter Side 3 av 9

4 Nord-Trøndelag fylke ca. 43 lokaliteter Sogn og Fjordane fylke ca. 42 lokaliteter Rapporter: Gaarder, G., Hofton, T.H. & Blindheim, T Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag i Biofokus-rapport s. Blindheim, T, Gaarder, G., Hofton, T.H., Klepsland, J.T. & Reiso, S Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal i Biofokus-rapport s. Ihlen, P.G., Blom, H.H., Bratli, H., Johnsen, G.H. & Urdal, K Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Oppsummering. Rådgivende Biologer Rapport nr s. Blindheim, T. m.fl (I trykk). Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Buskerud. Biofokus-rapport 2010-xx. Ihlen, P.G. m.fl (I trykk). Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2008: Oppsummering. Rådgivende Biologer Rapport nr. xxxx.. I tillegg finnes det kommunevise rapporter for alle aktuelle kommuner i Rogaland og Hordaland i Rådgivende Biologer sin rapportserie. Alle resultater er å finne enten i Narin-basen eller hos Rådgivende Biologer. I Narin-basen ligger resultatene søkbare i faktaark for den enkelte lokalitet. Viktige momenter i utredningen er: 1. For det første skal det være en sammenstilling av de gjennomførte registreringene med statistikk for relevante parametre som er registrert. 2. Det skal forsøksvis lages artslister over typisk forekommende arter både nasjonalt og regionalt som er knyttet til naturtypen bekkekløft. 3. Det skal lages oversikter som viser rødlistede arter som er knyttet til naturtypen bekkekløft både nasjonalt og regionalt. Det skal dokumenteres om dette er bekkekløftspesialister eller ikke. Med andre ord om artene først og fremst er knyttet til bekkekløfter eller om artene i like stor grad kan finnes i andre naturtyper. 4. Hvilken rolle spiller fossesprøytsoner under hovedparaplyen bekkekløfter, og hvor utbredt er fossesprøytsoner med særskilte biologiske kvaliteter? 5. Viktige trusselfaktorer og karakteristiske trekk for bekkekløfter som har et særlig høyt artsmangfold og/eller mange trua og sårbare arter. a. Ulike utforminger av bekkekløfter b. Naturgeografiske egenskaper og variasjon c. Nasjonale/regionale fordelingsmønstre av artsmangfold og naturverdier d. Sårbarhetsvurderinger Side 4 av 9

5 3.3 Faglige vurderinger av naturtypen bekkekløft og vernebehov knyttet til naturtypen bekkekløft Som en del av strategien med et utvidet skogvern (St.meld. nr ) ble det fremhevet at en viktig strategi er å gjennomføre systematiske nyregistreringer av prioriterte skogtyper. På bakgrunn av dette har DN i brev til MD datert fremhevet flere skogtyper som enten er spesielt viktig for bevaring av biologisk mangfold eller som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare. Bekkekløfter er av disse skogtypene og bekkekløfter kan sies å oppfylle begge kriteriene. Evalueringen av skogvernet fra 2002 påpekte store mangler i det da gjennomførte skogvernet. Bekkekløfter ble fremhevet som en skogtype med særlig store mangler i vernesammenheng. Evalueringen pekte også på at bekkekløfter er en skogtype/naturtype som Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på. Viktige momenter er: 6. Det skal gjennomføres en drøfting av naturtypen (NiN: landskapsdel) bekkekløft med fokus på blant annet naturgeografi, klimasoner, berggrunn og viktige treslag. 7. Hvilke artsgrupper som er viktige i bekkekløfter og kompetanse krav som kan stilles ved kartlegging av bekkekløfter i andre sammenhenger enn skogvern. 8. Vernebehov og vurdering av status for vern knyttet til naturtypen bekkekløfter. Dette skal relateres til konklusjonene fra den naturfaglige evalueringen av norske verneområder fra 2010 og evalueringen av skogvernet fra Vernebehov og prioriteringer for videre vern skal vurderes i forhold til innhold i form av naturtyper, arter og naturgeografisk variasjon, men også i forhold til representativitet, areal og trusselbildet. 3.4 Rapportering Oppdragstaker skal levere en skriftlig rapport til DN i henhold til konkurransegrunnlaget og inngått kontrakt. Rapporten skal inneholde alle momenter i kap. 3.2 og 3.3. Prosjektet skal oppsummere resultatene fra alle tidligere publiserte delrapporter med vekt på en sammenfattende analysedel og statistikk. Prosjektet skal ha en sterk faglig profil og resultatene fra hele prosjektet skal sees både i en regional og nasjonal sammenheng i forhold til bekkekløfter og i forhold til evalueringen av vern i Norge (inkludert skogvern). Dekningen av registreringene skal vurderes, og det skal lages kart som viser eksisterende verneområder og registrerte bekkekløfter markert med verdivurdering. Rapporten skal inneholde en omfattende statistikk del både m.h.t. areal, naturtyper, veg-soner, rødliste arter. Videre skal registreringenes inndekning av mangelanalysen både nasjonalt og regionalt analyseres. Områdenes naturverdi skal settes inn i en nasjonal og regional sammenheng. 3.5 Bruk av underleverandører Tilbud fra flere samarbeidende leverandører vil aksepteres. Dette må klargjøres i tilbudet. Navn på eventuelle underleverandører som er tenkt benyttet ved utføringen av oppdraget må oppgis. De samme kravene stilles til underleverandør som til hovedleverandør. Hovedleverandør har totalansvaret overfor DN. DN forbeholder seg rett til å godkjenne foreslått underleverandør i forbindelse med anbudet. 3.6 Kontraktsbestemmelser Avtale for gjennomføring av oppdraget vil bli utformet med utgangspunkt i Statens standardavtale om konsulenttjenester SSA-O (oppdragsavtalen), jf vedlegg 2. Side 5 av 9

6 4. KRAV TIL TILBUDET 4.1 Administrative bestemmelser Kostnader som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeiding, levering og oppfølging av tilbudet, vil ikke bli refundert. Tilbyder plikter å gjennomgå alle dokument i tilknytning til anbudsinnbydelsen på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke leveransen. Konsekvenser av feil og unnlatelser av tilbyder vedrørende gjennomgangen av dokumentene, må i sin helhet bæres av tilbyder. Tilbud som ikke er i samsvar med vilkårene i konkurransegrunnlaget, kan bli forkastet. 4.2 Forbehold Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. 4.3 Priser Det skal oppgis en totalpris på oppdraget. I tillegg ønskes opplyst hvilke timepriser som er lagt til grunn. Alle priser skal oppgis i NOK og være eksklusive merverdiavgift, og være inkludert skatter og andre avgifter. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. 4.4 Utforming av tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Det er leverandørens ansvar å levere et korrekt og komplett tilbud. Tilbudet skal minimum inneholde følgende informasjon og vedlegg: 1. Signert og datert tilbudsbrev. 2. CD eller USB minnebrikke med komplett tilbud (inkl alle vedlegg) 3. Priser på oppdraget, i henhold til punkt Ved bruk av underleverandører; dokumentasjon på at hovedleverandør for oppdraget har rett til å benytte underleverandørens ressurser. 5. Navn og CV hos nøkkelpersonell som skal utføre oppdraget. 6. Alle attester, erklæringer og øvrig dokumentasjon som etterspørres i kap Eventuelle forbehold. Side 6 av 9

7 4.5 Levering av tilbud Signert og datert tilbudsbrev med vedlegg skal leveres i lukket konvolutt som tydelig merkes Naturfaglige registreringer av bekkekløfter synteserapport. Att. Bård Øyvind Solberg. Tilbud leveres DNs kontoradresse Tungasletta 2, Trondheim eller sendes pr post til: Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att: Bård Øyvind Solberg Tilbudet må være mottatt av DN senest , kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 4.6 Kommunikasjon Kun følgende personer er bemyndiget til å besvare henvendelser med bindende virkning for DN: Bård Øyvind Solberg, tlf , 4.7 Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr 16, sist endret 30. januar Protokollen og innkommende tilbud vil være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelig, med unntak for opplysninger ihht. offentleglova 23, jf. Forvaltningsloven 19b. Dersom tilbyder mener tilbudet inneholder forretningshemmeligheter skal det leveres en ekstra kopi som er sladdet for taushetsbelagte opplysninger. Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysninger er av en slik art at oppdragsgiver plikter å unndra dem for offentlighet. 5 TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER 5.1 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er , kl Åpning av tilbudene Offentlig åpning av tilbudene vil ikke finne sted. 5.3 Vedståelsesfrist Leverandør er forpliktet til å opprettholde tilbudet til Side 7 av 9

8 6 KRAV TIL LEVERANDØR Samme krav stilles til eventuelle underleverandører som til hovedleverandør. 6.1 Generelle krav Leverandør må tilfredsstille krav gitt av offentlig myndighet til firmaregistrering og være á jour med innbetaling av skatter og avgifter. Videre må leverandør oppfylle lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Dette skal dokumenteres ved: Firmaattest. Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt (ikke eldre enn 6 måneder). HMS-egenerklæring (jf vedlegg 1). 6.2 Økonomisk og finansiell kapasitet Leverandør skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Dette skal dokumenteres ved: Siste godkjente årsregnskap med noter og revisjonsberetning. 6.3 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Det kreves gode faglige kvalifikasjoner, erfaring fra tilsvarende oppdrag, god gjennomføringsevne og et internt kvalitetssikringssystem. Dette skal dokumenteres ved: Oversikt over de tre viktigste relevante oppdragene de siste tre årene, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker. Det skal oppgis referanse for det enkelte oppdraget. Oversikt over internt kvalitetssikringssystem. 7 AVGJØRELSEN AV KONKURRANSEN 7.1 Kriterier for tildeling av kontrakter Valg av leverandør vil skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på følgende kriterier og vekting: Tildelingskriterier Vekting Pris 50 % Kompetanse hos personell som skal utføre oppdraget, herunder erfaring i kartlegging av bekkekløfter og god kjennskap til norsk skognatur, 50 % skogvern og evalueringsrapportene knyttet til skogvern (NINA fagrapport ) og naturfaglig evaluering av norske verneområder (NINA rapport ). Side 8 av 9

9 7.2 Avlysing av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 8 FAKTURERING OG BETALING Utbetaling skjer mot faktura. Betaling skal skje innen 30 dager etter godkjenning av leveranse og mottatt, spesifisert faktura. 9 VEDLEGG Vedlegg 1: HMS-egenerklæring Vedlegg 2: Statens standardavtale om konsulenttjenester SSA-O (oppdragsavtalen). Side 9 av 9

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/79 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/79 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest

Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest Kravspesifikasjon for ny it plattform med tilhørende tjenester for Museumssenteret i Hordaland og Museum Vest 1.Hvem er vi 2.Mål for avtalen 3.Gjennomføring av anbudskonkurransen 4.Mål for plattform 5.Tekniske

Detaljer