Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA"

Transkript

1 Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen, samtaler med bedrifter utover dett, og prioriteringer fra styret. 1

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Overordnede mål... 4 Overordnet strategi... 4 Organisering av NUS Organiseringen av personene, råd og samarbeidspartnere Organiseringen i avdeling i forhold til arbeidsoppgavene... 6 Delmål NUS skal være talerør for næringslivet i forholdet til N&U kommune NUS skal bidra til at N&U skal være et godt sted å bo og et godt sted å tilbringe sin fritid 7 3. NUS skal bidra til at N&U er et godt sted å drive næring NUS skal være et godt selskap å være medlem av og ha selskapsavtale med NUS skal øke antall med selskapsavtale fra 26 bedrifter til 50 i 2013 og til 80 i NUS skal i form av Områdemarkedsføring/utvikling bidra til at vi får flere besøkende til N&U samt får flere fritidsbeboere til å bruke stedet oftere og lengre NUS skal synliggjøre positive saker i media... 9 Forløpige ideer til pakken ved å ha selskapsavtale Forslag til årshjulet for områdemarkedsføringen

3 Innledning Dette dokumentet skal være et arbeidsdokument for administrasjonen og styret i Nore og Uvdal Næringsselskap SA for 2013 og Det er med vilje laget et dokument som skal være lettfattelig og konkret. Det skal være et levende dokument som skal evalueres årlig. Oxford-rapporten Behov for kraftsamling er tatt hensyn til i arbeidet med strategi- og handlingsplanen. Næringslivet skal også inviteres til å komme med tilbakemeldinger underveis som i en kontinuerlig prosess og styret skal oppdatere planen minimum en gang per år, dvs. høsten 2013 og høsten Vi håper at strategiplanen skal være med på å nå våre overordnede mål for perioden, og at Nore og Uvdal Næringsselskap jobber godt for et yrende næringsliv i Nore og Uvdal Kommune 3

4 Overordnede mål Nore og Uvdal Næringsselskap SA (NUS) har følgende mål for 2013 og 2014: - Få en langsiktig avtale med Nore og Uvdal Kommune (N&U.K) - Øke antall andelsbedrifter fra 126 til Øke antall med selskapsavtale fra 26 til 50 for 2013 og 80 for Øke markedsbudsjettet til områdemarkedsføring/utvikling via bidrag fra bedriftene fra til Øke markedsbudsjettet til områdemarkedsføring/utvikling via fast bidrag fra kommunen - Ha et næringsliv som er i vekst og i positiv utvikling Overordnet strategi NUS ønsker å profesjonalisere sin virksomhet og ønsker å fremstå som et selskap som jobber for en positiv utvikling i Næringslivet i Nore og Uvdal Kommune. Vi ønsker å bli et selskap som er synlige og som er et nødvendig selskap for utviklingen i N&U. Vi ønsker videre en tett involvering av medlemsbedriftene på en konstruktiv og god måte, slik at vi får til en måte å jobbe på, som gjør at alle jobber i samme retning. NUS ønsker en tettere dialog med næringslivet i Nore og Uvdal, og ønsker å øke innsatsen i forhold å få til gode arenaer for dette. I dette ser vi nødvendigheten av følgende for å få suksess: - Vi må være tro mot strategien som blir lagt og kreve at alle er tro mot den - Sette tydelige mål som er målbare og som man kan evaluere - Sette ned tiltak som er gjennomførbare - Gjennomføre tiltakene som fører til måloppnåelse - Synliggjøre resultater etter hvert innbygge en kultur for å feire suksesser! - Ha en god dialog og et godt samarbeid med de ulike aktørene NUS ønsker videre å være et selskap som oppfattes som vi er i TET 4

5 Organisering av NUS Det skal være tydelig hva NUS skal være og hvilke roller vi har. Dette er forklart i følgende organisasjonskart: 1. Organiseringen av personene, råd og samarbeidspartnere 5

6 2. Organiseringen i avdeling i forhold til arbeidsoppgavene NUS skal organiseres med 2 avdelinger, en for destinasjonsutvikling og en for nærings- og samfunnsutvikling, der daglig leder og styret har særlig ansvar for å sikre helhetstenkningen. Ved å jobbe med øvrig næring og næringsutvikling generelt, vil dette være med på å kunne bidra til at flere i næringslivet drar lasset sammen og sørger for mer bidrag til destinasjonen og områdemarkedsføringen/utviklingen. Næringsselskapet skal videre være 1.linjeapparatet for bedriftene og næringslivet i Nore og Uvdal kommune. Det er ønskelig å ha en noenlunde vektskål prinsipp i forhold til hvor man legger tyngden av arbeidsoppgavene. Sikrer man en god tyngde også på Samfunns- og Næringsutvikling, så vil man sikre mer penger inn i potten for Områdemarkedsføring/utvikling. Vi ser for oss å styrke delen med Samfunns- og Næringsutvikling betraktelig, og bli tydelig på hva vi leverer innenfor dette området. 6

7 Delmål NUS ønsker å jobbe etter noen tydelige delmål for NUS skal være talerør for næringslivet i forholdet til N&U kommune - Samordningsmøter med næringsavdelingen i kommunen samt rådmannen annenhver måned. Her setter i stor grad NUS agendaen og her finnes det muligheter for medlemsbedriftene å komme med innspill til viktige saker utover det som Næringsselskapet selv har i sine målsetninger og tiltaksplaner - Være pådriver/innspillsgiver til andre måter å gjøre ting på. I tilfeller hvor saker er låst eller tar for lang tid, er det viktig at NUS får vite dette, slik at vi kan rette henvendelser og være den som gjør at saken får fortgang eller får aktørene til å se saken fra en annen vinkel. Dette kan også være andre veien rundt, der kommunen evt. venter på tilbakemeldinger fra Næringen for å komme videre i en sak. - Sørge for å opprette arenaer for kontinuerlig kommunikasjon/dialog, der viktige saker diskuteres og kommer på banen. Arenaene skal være mellom Næringsliv, Næringsselskap og Kommunen. Dette må være en kontinuerlig prosess 2. NUS skal bidra til at N&U skal være et godt sted å bo og et godt sted å tilbringe sin fritid - Være pådriver for et styrket Rødberg sentrum. Her skal NUS sørge for å ha dialog med Handelsstanden samt eventuelle nye aktører, leietakere og huseiere, slik at man får en riktig utvikling i sentrum. I tillegg skal NUS bidra til eventuelle opplevelsesaktører som ønsker å skape noe rundt Kraftstasjonen/Stasjonsområdet/Numedalsbanen etc. - Støtte oppunder arrangementene i N&U. Være aktivt med å markedsføre disse i de kanaler vi har tilgjengelige i dag. Eks. uvdal.no, facebook, twitter, brosjyrer o.l. - Sørge for at N&U finner den rette samarbeidspartner i et større regionsselskap destinasjonsmessig. Hvor er Uvdal tettere på naturen i den større sammenhengen - Være pådriver for en kommunal overordnet reiselivsstrategi for N&U Uvdal tettere på naturen. Hvem skal vi være til for? Hvem er målgruppene våre? Osv. - Følge opp Masterplan 2030, slik at det blir en levende plan med rullering av tiltaksplan en gang per år - Få utarbeidet en salg og markedsstrategi for området som bunner ut i markedsplan for destinasjonen - Være pådriver for at hver enkelt reiselivsbedrift får utarbeidet en salg- og markedsstrategi som bunner ut i markedsplan for den enkelte bedrift - Tilrettelegge og gjøre tilgjengelig Tettere på naturen herunder o Sammen med kommunen fortsette å merke stier og løyper o Sammen med kommunen jobbe for en mer kvalitetsmessig heving i reiselivsområdene både sommer og vinter o Hjelpe eventuelle som ønsker å tilrettelegge pakker ute i naturen o Hjelpe og være pådrivere for bedriftene å lage opplevelsespakker sammen med overnatting 7

8 - Jobbe for boligtilgang samt tilgang på hybler rundt Numedal Vdg. Skole i henhold til at det i fremtiden ser ut som at man må satse på ungdom utenbygds fra for å opprettholde tilbudet i Numedal. - Jobbe for botilbud for alle som ønsker å bosette seg - Jobbe for prøveboligprosjekt i buinore 3. NUS skal bidra til at N&U er et godt sted å drive næring - Starte opp en Mentorordning for bedrifter som ønsker å starte opp. Mentorer kan være bedriftsledere i bygda som driver bra, ressurssterke fritidsbeboere, bedriftsledere fra N&U som jobber utenbygds - Være starthjelp til nyetableringer - Være tilgjengelig for bedriftsrådgivning til den etablerte næring - Være pådriver i forhold til eventuelle propp man opplever i det offentlige - Tilrettelegge for enkle websider for bedrifter som trenger dette med ansvar for vedlikehold etter avtale - Følge med på trender og utvikling og formidle dette videre - Følge med på anbud i Doffin og formidle dette videre - Tilrettelegge for andre fellesgoder - Styrket samarbeid mellom skole/arbeidsliv, slik at man sikrer riktig informasjon til ungdom som ønsker å bli boende i bygda eller som ønsker å skape sin egen arbeidsplass - Jobbe for å tiltrekke seg utflyttet beboere tilbake til bygda.. enten ved å starte egen bedrift, ta med seg jobben hjem eller ved å tilrettelegge for en database med kompetanse som er tilgjengelig gjennom NUS - Skape priser som er anerkjente å få og som bidrar til at man har fokus på de riktige tingene ved å drive næring: Kvalitet, Service, Bærekraftig osv. o Eks. Årets Bedrift o Årets Nyetablering o Årets Ildsjel 4. NUS skal være et godt selskap å være medlem av og ha selskapsavtale med - Bygge nettverk på tvers av bransjer. Tilby faglige oppdateringer og inspirerende samlinger. o Frokostmøter o Bedriftskurs o Åpne utviklingsmøter o Næringspub - Synliggjøre det at bedriftene bidrar inn i fellesskapet - Få generell hjelp av NUS i forhold til utfordringer - Tilrettelegge for arenaer hvor man blir invitert inn til å diskutere generelle problemstillinger for næringslivet - Jobbe for gode medlemsfordeler - fellesgoder for medlemmene med selskapsavtale 8

9 5. NUS skal øke antall med selskapsavtale fra 26 bedrifter til 50 i 2013 og til 80 i Endre prisstruktur på selskapsavtalen Det skal være fast pris uansett bransje - Endre innholdet i selskapsavtalen mer behovsrettet i forhold til bedriftenes utfordringer - Sørge for at det skal ha en reell verdi for bedriften å ha selskapsavtale - Innen utgangen av 2012 skal avtalene være klare og salget kan starte 6. NUS skal i form av Områdemarkedsføring/utvikling bidra til at vi får flere besøkende til N&U samt får flere fritidsbeboere til å bruke stedet oftere og lengre - Sørge for at kommunen ønsker i samarbeid med NUS og næringslivet å utarbeide en overordnet Reiselivsstrategi for N&U.K - Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til markedsplanen som er utført i samarbeid med destinasjonsrådet og næringslivet - Benytte Uvdal.no, Facebook, Twitter på en positiv måte og hensiktsmessig til alle sesonger - Utvikle portalen uvdal.no til også å fungere på mobilt internett. Gjøre nødvendige oppgraderinger samt sikre kurs og alle overnattingsenheter inn på bookingen vår - Pådriver for opplevelsestilbud - Gjennomføre sesongvise gjestebruks- og hyttebrukerundersøkelser 7. NUS skal synliggjøre positive saker i media - Utvikle en pressestrategi som sørger for å være synlig i media, og sikre at all positiv utvikling synliggjøres. - Systematisk dryppe positive saker ut i media - Starte en næringsblogg der daglig leder i Næringsselskapet tar opp viktige trender, utviklingstrekk osv. til inspirasjon og motivasjon samt synliggjøre N&U som et godt sted å drive næring i 9

10 Forløpige ideer til pakken ved å ha selskapsavtale Vi tenker oss at noen basis-tjenester ligger i bunnen på alle avtalene. Deretter bygges det opp en smørbrødliste i avtalen som krysses av for hver enkelt bedrift. Pris på avtalen blir da ut fra hva som er krysset av. Vi tenker da flat pris uavhengig av bransje. Forløpige ideer til avtalene er: - Bidrar til fellesskapet og områdemarkedsføringen/utviklingen synliggjøre denne i et årshjul slik at alle vet hva de er med på hvert år - Websider enkel tilrettelegging samt vedlikehold 2 ganger i året - 5 timer gratis bedriftsrådgivning deretter % rabatt i forhold til hvem man har avtale med - Bedriftsnettverk - åpne møter samt sosiale anledninger - Invitasjon til kurs med 50 % på kursavgift - Invitasjon til Frokostmøter gratis for de med selskapsavtale - Utviklingsmøter per bransje 2 ganger per år gratis - Andre avtaler som kommer medlemmene til gode - Bedriftsbesøk med faglig innhold - Klistremerker til dører og evt. biler som viser at man er med og bidrar til fellesskapet Forslag til årshjulet for områdemarkedsføringen 10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Vedlegg Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Desember 2012 Stiftelsen PårørendeSenteret, Stavanger i samarbeid med LPP Rogaland Prosjektgruppa 1. Forord I 2008

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer