REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR"

Transkript

1 REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk Norsk Kurset bygger på BØA1200 Finansregnskap med analyse. Emnet skal gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Forventet læringsutbytte Kunnskaper skal ha kjennskap til kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Ferdigheter skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunalt og statlig regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder. Generell kompetanse kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering: Gjennomgang av anordningsprinsippet, det kommunale regnskapssystemet, grunnleggende bestemmelser/kommunelovens regnskapsprinsipper (lover, forskrifter, regnskapsstandarder), årsregnskapets oppstillingsplaner og innhold, noter og økonomiregelverk og intern kontroll. Kort innføring i KOSTRA. Inngående kjennskap til spesielle føringer i kommuneregnskapet, vurderingsregler av poster i balansen. Avslutning av kommuneregnskap. Statlig regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i statlige institusjoner. Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer. Hovedprinsippene for statlig budsjett- og regnskapsføring. Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement. Gjennomgang av relevante Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner.

2 Kort om regnskapsorganisasjon i statsforvaltningen, konsernkontoordningen. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt på eksamen. Karakterskala A F Sensurordning Intern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Sunde, Øyvind (2006) Kommuneregnskapet : regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, 6. utg. Oslo, NKK Kommunaløkonomisk forlag. + utlevert materiale / materiale på Its learning REGNSKAPSORGANISASJON Emnekode BØA2002A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV 3. studieår Emneansvarlig Anders Berg Olsen Studiepoeng 5 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Kurset bygger på BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap og BØA1200 Finansregnskap med analyse. Det forutsettes videre at studentene tidligere har studert eller i samme semester studerer JUR 2001 Rettslære, eller tilsvarende. I dette kurset får studentene innføring i og skal tilegne seg kunnskap om organisering, planlegging og gjennomføring av de oppgaver som må uføres og de rammebetingelser som gjelder når et regnskap skal utarbeides. e skal tilegne seg tilstrekkelige analytiske evner og ferdigheter til å gjøre vurderinger av regnskapsrutinenes kvalitet, og foreslå relevante kontrolltiltak for sikre etterlevelse av relevante kvalitetskrav, herunder kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Forventet læringsutbytte

3 Kunnskaper kjenner hovedprinsippene for god foretaksstyrings; herunder styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar kjenner til formålet, oppgavene og oppbyggingen av regnskapssystemer kjenner de mest sentrale bokførings- og regnskapsrutiner kjenner reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer Ferdigheter kan identifisere, vurdere og forstå risiko knyttet til regnskapssystemer, bokførings- og regnskapsrutiner kan anvende metoder for analyse av rutiner og systemer på økonomi- og regnskapsområdet kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll Generell kompetanse kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Regler for bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll, med særlig fokus på oppfyllelse av regnskapsrelaterte målsettinger Regnskapssystemet og regnskapets koder (kontoplaner) Grunnleggende IKT-sikkerhet knyttet til regnskapssystemer Kvalitetssikring og forbedring av regnskapsrutiner og intern kontroll Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger. e må arbeide på egen hånd og i grupper med pensumstoffet, problemstillinger presentert i forelesningene, og oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Skriftlig eksamen: 3 timer.. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen - Batteridrevet kalkulator, med tomt minne. - Norges lover

4 - Særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer, herunder utskrift av ren forskriftstekst eller lovtekst fra - Skattelovsamling/Skattelovsamling for studenter (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad) - Revisors håndbok - Utskrift av standarder som finnes i Revisors håndbok (Kun nøytrale henvisninger som jfr., jevnfør, se, motsatt osv., er tillatt innarbeidet i hjelpemidlene.) Karakterskala A F Sensurordning Intern sensur. Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn (2009) Regnskapsorganisasjon: bokføring og internkontroll. 5.utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Materiale utlagt i pensummappe på itslearning, materiale gjennomgått i forelesninger, samt lov- og forskriftsbestemmelser som det er henvist til i litteraturen og i forelesningsmateriale. Anbefalt støttelitteratur Moen, Tove Gunn og Havstein, Bjørgunn. Oppgavesamling til Regnskapsorganisasjon, Oslo, Cappelen Damm Akademisk forlag. Siste utgave. Supplerende opplysninger Dette kurset inngår i TØHs studiemodell som er i samsvar med rammeplan for treårig revisorutdanning av Dette kurset vil ikke bli undervist etter at ny studiemodell er implementert ved TØH i samsvar med ny forskrift om revisorutdanning, som forventes vedtatt i løpet av 2012 av Kunnskapsdepartementet. Siste semester hvor det gis undervisning i dette kurset blir derfor enten høsten 2012 eller høsten RETTSLÆRE REVISJON Emnekode JUR3001A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk 3. studieår Emneansvarlig Christian Kjølaas Studiepoeng 15 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav JUR2001 A eller tilsvarende Forventet læringsutbytte Kunnskaper

5 Kurset skal gi studenten kjennskap til sentrale rettsregler som har foretaket og offentlig forvaltning i sentrum. I tillegg til emneområdene i JUR2001A blir temaene økonomisk kriminalitet og forvaltningsrett gjennomgått. Ferdigheter Med utgangspunkt i de teoretiske kunnskapene skal studenten gjennom aktiv oppgaveløsning videreutvikle sine ferdigheter til å kunne vurdere og løse rettslige problemstillinger både mer i dybden og i bredden enn i JUR 2001A Generell kompetanse skal utvikle forståelse av forholdet mellom samfunnets etiske normer og rettsregler, og dermed kunne se rettsreglenes betydning for god virksomhetsstyring og derigjennom kvalifisere seg for revisorrollen. Emnets temaer Juridisk metode Familierett (økonomiske forhold) Avtalerett Kjøpsrett Erstatningsrett Forvaltningsrett Øko-krim Foretaksrett Pengekrav Fast eiendoms rett Panterett, kausjon. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling, konkurs Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og oppgaveløsning, individuelt og i klasse. I andre halvdel av semesteret blir det arrangert en frivillig «prøveeksamen» med retting og karakterantydning. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på seks timer. For å oppfylle kravene til bestått revisoreksamen kreves karakteren C eller bedre. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Norges Lover (helst, men ikke nødvendigvis, nyeste utgave) samt annen ukommentert lovtekst. Tillatte innarbeidelser er i hovedsak understrekninger og nøytrale henvisninger til lover/lovparagrafer, og ikke tekst eller kommentarer. De detaljerte regler vil bli kunngjort ved semesterstart, og overholdelse av disse må påregnes å bli kontrollert ved eksamen. Karakterskala A F Sensurordning

6 Sensur av faglærer samt ekstern sensor. Eksamensoppgaven blir gitt nasjonalt (sentralt) felles for alle studiesteder som tilbyr bacheorstudiet i revisjon. Ny/utsatt eksamen og forbedring Eksamen i rettslære revisjon avholdes hvert semester, slik at første «utsatt» eksamen vil være eksamen det påfølgende vårsemester (normalt mai måned). Læremidler Langfeldt, Sverre og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet, 17. utg. (2010), Oslo, Universitetsforlaget i kommisjon for Focus Forlag AS Haga, Karl J.: Oppgaver i rettslære, 9. utg. (2006), Oslo, Cappelen Akademisk Forlag. Forelesningsmateriell (supplerende notater, forelesningsfoiler etc.) som blir lagt ut på It s learning. Norges Lover (helst, men ikke nødvendigvis, nyeste utgave). Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor. Dette kurset inngår i TØHs studiemodell som er i samsvar med rammeplan for treårig revisorutdanning av Dette kurset vil ikke bli undervist etter at ny studiemodell er implementert ved TØH i samsvar med ny forskrift om revisorutdanning, som forventes vedtatt i løpet av 2012 av Kunnskapsdepartementet. Siste semester hvor det gis undervisning i dette kurset blir derfor enten høsten 2012 eller høsten For rettslærekurs som dekker krav i ny rammeplan som forventes vedtatt i 2012 og som vil tilbys ved TØH i fremtiden, vises det til studieplan som forventes vedtatt i løpet av høsten REVISJON Emnekode REV3015 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Eddie Rekdal Studiepoeng 20 Semester Høst og vår i moduler Undervisningsspråk Norsk Må ha grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk, finansregnskap og skatt Forventet læringsutbytte Kunnskaper Kurset skal gi studenten kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper og om det formelle rammeverket for revisoryrket gitt i lover, forskrifter og andre autoritative regelverk. Kurset skal også gi grunnleggende kunnskap om etiske teorier og morallære anvendt i revisjon, og kjennskap til revisjon i offentlig sektor. Ferdigheter

7 Etter endt kurs skal studenten ha nødvendige teoretiske og praktiske ferdigheter til å kunne arbeide som revisormedarbeidere ved revisjon av årsregnskap for revisjonspliktige foretak, herunder anvende lover, forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder ved løsning av revisjonsoppgaver og utførelse revisjon av årsregnskap. Generell kompetanse skal ha kompetanse til å tilegne seg ny kunnskap innen fagområdet og kunnskap om andre områder som har betydning for revisor og revisjon, og skal kunne se emnet i et samfunnsmessig perspektiv. skal også kunne formidle sentralt fagstoff på fagområdet gjennom relevante uttrykksformer og utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner. I tillegg skal studenten kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget. Emnets temaer Revisors rammebetingelser Rammebetingelser for revisjon i privat sektor Revisjonsplikt Valg og oppsigelse av revisor Formelle krav til yrkesutøvelsen og revisors formelle kompetanse Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt Revisors uavhengighet og etiske holdninger Revisors erstatningsansvar Revisjonsteori og - metode God revisjonsskikk Planlegging, gjennomføring og konklusjoner Vesentlighet og risiko Vurdering av intern kontroll Statistiske metoder i revisjon Revisjon og IT-baserte styringssystemer Revisjon av årsregnskapet og styrets årsberetning Etikk, revisjon og moral Forvaltningsrevisjon Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper. Obligatoriske arbeidskrav To obligatoriske innleveringsoppgaver med krav om Bestått. Innlevering i vårsemesteret. Grupper på to eller tre personer. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. 20 studiepoeng. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen I henhold til hjelpemiddelliste som utleveres i høstsemesteret Karakterskala A F

8 Sensurordning Både intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Eksamen i rettslære revisjon avholdes hvert semester, slik at første «utsatt» eksamen vil være eksamen det påfølgende semester Læremidler Gulden, Bror Petter (2010) Den eksterne revisor. 7. utgave. Oslo, Gyldendal akademisk. Gulden, Bror Petter (2010) Revisjon: teori og metode. 6. utgave. Oslo, Cappelen akademisk Den norske Revisorforening: Revisors Håndbok 2013 (utgis hvert år i januar). Materiale lagt ut i Its learning Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor. Dette emnet inngår i TØHs studiemodell som er i samsvar med rammeplan for treårig revisorutdanning av Emnet vil bli endret etter at ny studiemodell er implementert ved TØH i samsvar med ny forskrift om revisorutdanning, som forventes vedtatt i løpet av 2012 av Kunnskapsdepartementet. Siste semester hvor det gis undervisning i dette kurset med kursinnhold som angitt her blir derfor enten 2012/2013 eller 2013/2014. For beskrivelse av undervisningstilbud som dekker krav i ny rammeplan som forventes vedtatt i 2012 og som vil tilbys ved TØH i fremtiden, vises det til studieplan som forventes vedtatt i løpet av høsten SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE FOR REVISORER Emnekode MET 3002 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon, obligatorisk 3. studieår Emneansvarlig Ove Gustafsson og Anders Berg Olsen Studiepoeng 5,0 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet Kurset har som målsetting å gi revisorstudenter innføring i samfunnsvitenskapelig metode, hvor både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg gjennomgås. I både pensum og eksempler får studentene sett på utvikling av og bruk av revisjonskriterier i ulike sammenhenger. Forventet læringsutbytte Kunnskaper Kjenne til sentrale begrep i samfunnsvitenskapelig metode Kjenne til de viktigste bestanddelene i den samfunnsvitenskapelige forskningsprosessen. Kunne vurdere metodisk opplegg som kan anvendes av økonomer og revisorer

9 Kjenne til hvordan revisjonskriterier utvikles og anvendes i ulike former for revisjon og kriterienes betydning for innhenting og analyse av data/revisjonsbevis Ferdigheter Være i stand til å benytte kunnskap fra samfunnsvitenskapelig forskning i analyse av økonomisk forskning Anvende samfunnsvitenskapelig metode på økonomiske problemstillinger Generell kompetanse Være i stand til å analysere og forstå samfunnsmessige fenomen og endringer i et vitenskapelig perspektiv. Emnets temaer (bl.a.) - Vitenskapsteori/grunnlagsproblemer - Forskningsprosessen - Tema og problemstilling - Deduksjon og induksjon - Kvantitative og kvalitative forskningsopplegg - Populasjon og utvalg - Datainnsamlingsmetoder - Behandling og analyse av data - Formidling av forskning Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Godkjent kalkulator Karakterskala A F Sensurordning Intern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved HiST, kapittel 5 og Eksamensplan for TØH 2012/2013 Læremidler Pensumlitteratur - Jacobsen, Dag Ingvar (2005) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 2. utg. Høyskoleforlaget

10 - Olsen, Anders Berg (2012) Notat i metodefag for revisorstudenter ved TØH. (Se fagsiden på It s learning) Anbefalt støttelitteratur -Nyeng, Frode (2004) Vitenskapsteori for økonomer. Abstrakt -Johannesen, Asbjørn, Christoffersen, Line og Tufte, Per Arne (2011) Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. Abstrakt forlag SKATTERETT REVISJON Emnekode BØA3045A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Anders Berg Olsen Studiepoeng 20 (Undervisningsomfanget er 5) Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Anbefaling: BØA2010 og BØA1200 Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper og grunnlag for å avlegge revisoreksamen i skatterett etter rammeplanen for treårig revisorutdanning fra 2005 (nasjonal revisoreksamen i skatterett). Forventet læringsutbytte Kunnskaper har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på i person- og næringsbeskatningen har kunnskap om skatte- og avgiftslovgivningen (merverdiavgift og arveavgift) har kjennskap til forskjellene i periodiseringsregler mellom skatteregnskap og finansregnskap har kjennskap til grensene mellom lovlig skatteplanlegging, etisk tvilsom skatteomgåelse og ulovlig skatteunndragelse har kjennskap til hvilke deler av skattesystemet som medfører manglende nøytralitet, symmetri og kontinuitet og dermed gir grunnlag for skattefavoriserte tilpasninger har kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift har kunnskap om skattebetalingsordningen, skatte- og ligningsforvaltningen har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse Ferdigheter kan beregne skatter for personlige skattytere kan beregne skatter og avgifter for næringsdrivende skattytere kan løse skatte- og regnskapstekniske problemer i praksis

11 kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS). kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen) kan skattemessig behandle omdanning av EPF til AS kan vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner Generell kompetanse har evne til å reflektere over forholdet mellom grunnlaget for beskatning og finansregnskapet for regnskapspliktige, og over etiske problemstillinger innen fagfeltet, herunder etiske problemstillinger knyttet til skatterådgivning. kan anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer I forelesningene høsten 2012 blir det lagt vekt på følgende emner: Merverdiavgift når det er virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven, og avgiftsmessig behandling av transaksjoner vedrørende kapitalvarer Utvalgte emner innen næringsbeskatning Personinntekt i enkeltpersonforetak Skattereglene for aksjonærer og aksjeselskaper (skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak, tingsinnskudd, utdelinger, gevinstbeskatning av aksjer og likvidasjon av selskap) Beskatning av selskapsdeltakere i ANS/DA og KS Virksomhetsoverdragelser Generasjonsskifte og arveavgift, samt realisasjon av objekter mottatt som gave eller arv Arbeidsformer og læringsaktiviteter Ved semesterstart benyttes de første forelesningstimene til repetisjon og introduksjon til de enkelte emner som det foreleses i videre i kurset. For øvrig forutsettes det at studentene på egen hånd repeterer og forbedrer kunnskapene fra kurset BØA Eget arbeid med oppgaveløsning er normalt av stor betydning for oppnåelse av god karakter. Undervisningsomfanget (forelesningene) i dette kurset tilsvarer ca. 5 studiepoeng, og dekker kun et utvalg av problemstillinger som kan bli gitt til eksamen. I forelesningene gjennomgås utvalgte regler og det blir vist eksempler på hvordan reglene anvendes på skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger, herunder hvordan man beregner og viser de økonomiske konsekvensene av korrekt regelanvendelse.

12 Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Skriftlig eksamen: Revisoreksamen i skatterett, 6 timer. Studiepoengsreduksjon: På grunn av faglig overlapping vil man få 15 studiepoeng reduksjon i BØA2010 Skatterett ved bestått eksamen i BØA3045 Skatterett revisjon. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen - Batteridrevet kalkulator, med tomt minne. - Norges lover - Særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer, herunder utskrift av ren forskriftstekst eller lovtekst fra - Skattelovsamling/Skattelovsamling for studenter (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad) (Kun nøytrale henvisninger som jfr., jevnfør, se, motsatt osv., er tillatt innarbeidet i hjelpemidlene.) Karakterskala A F Sensurordning Intern og ekstern sensor for eksamen. Ny/utsatt eksamen og forbedring Eksamen arrangeres i ordinær eksamensperiode om høsten og i ordinær eksamensperiode om våren. Læremidler Til eksamen prøves kandidatene i anvendelse av gjeldende skatte- og avgiftsrett. Dette innebærer at man må ha oversikt over, forstå og kunne anvende lov- og forskriftsbestemmelser. De viktigste lovene er skatteloven, merverdiavgiftsloven og arveavgiftsloven. e må derfor benytte rettskilder, skatte- og avgiftslitteratur og gjennomføre nødvendig oppgavetrening, slik at det oppnås et nødvendig ferdighetsnivå for å avlegge revisoreksamen i skatterett. Som primær litteratur anbefales følgende: Gjems-Onstad, Ole (red.): Skattelovsamlingen. Oslo, Gyldendal Akademisk. Siste utgave. ELLER Jarøy, Jacob Norsk Skattelovsamling. Skien, Jacob Jarøy Forlag. Siste utgave. Torgrimsen, Bjørn og Husby, Marianne: Oppgavesamling i skatterett. Revisoreksamen. Cappelen Damm Akademisk. Siste utgave. Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende Cappelen Damm Akademisk, Særregler for primærnæringer, kraftverk etc, skipsfart, og offentlig virksomhet er ikke som pensum. (I stedet for Brudviks bok kan litteraturen fra BØA2010 supplert med Lignings-ABC eventuelt brukes).

13 Larsen, Tom og Busvold, Børge: Arv og generasjonsskifte. siste. utgave. Kristoffersen, Trond: Merverdiavgift lærebok. 1. utg. Fagbokforlaget, Materiale lagt ut på itslearning. Anbefalt støttelitteratur Litteraturen som er oppgitt i kurset BØA2010 Skatterett er også nyttig i dette kurset. På skatteetatens internettsider (www.skatteetaten.no) finnes skatteetatens publikasjoner, artikler og forhåndsuttalelser mv. Spesielt er følgende nyttig: Merverdiavgiftshåndboken Arveavgiftshåndboken - Artikkelsamling fra Skatteetaten Lignings-ABC Den som ønsker å supplere med en mer juridisk orientert fremstilling av skatteretten kan lese Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett. Siste utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor. Dette kurset inngår i TØHs studiemodell som er i samsvar med rammeplan for treårig revisorutdanning av Dette kurset vil ikke bli undervist etter at ny studiemodell er implementert ved TØH i samsvar med ny forskrift om revisorutdanning, som forventes vedtatt i løpet av 2012 av Kunnskapsdepartementet. Siste semester hvor det gis undervisning i dette kurset blir derfor enten høsten 2012 eller høsten 2013 ÅRSREGNSKAP - REVISJON Emnekode REV3025 A Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Studiepoeng 15* Semester Vår Undervisningsspråk Norsk Kurset bygger på BØA1200 Finansregnskap med analyse, BØA2033 Årsregnskap og BØA3041 Regnskapsteori eller tilsvarende. * På grunn av faglig overlapping vil en student få 2,5 studiepoengreduksjon i BØA2033 Årsregnskap ved bestått eksamen i REV3025 Årsregnskap revisjon. Tidligere oppnådd karakter i BØA2033 Årsregnskap beholdes. Forventet læringsutbytte Kurset skal gi kunnskap om og forståelse for de regler som legges til grunn ved vurdering og utarbeidelse av årsregnskap uavhengig av organisasjonsform, dvs. aksjeselskap, ansvarlige selskap, og personlig næringsdrivende. Kurset skal forberede studentene til revisoreksamen i årsregnskap. Forventet læringsutbytte: Kunnskap har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap

14 kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og kan være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø Ferdigheter kan innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet kan anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse kan utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp, kan utarbeide konsernregnskap kan utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet Generell kompetanse kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Grunnleggende regnskapsprinsipper Utvalg av International Financial Reporting Standards (IFRSs) God regnskapsskikk/norske regnskapsstandarder Periodisere, vurdere, klassifisere og presentere alle typer regnskapsposter Kjenne til og beherske valgmuligheter for små foretak Fusjon, fisjon og konserndannelse Konsernregnskap Utrede, drøfte og løse teoretiske problemstillinger innen regnskapsfaget Formelle prosedyrer og tidsfrister ved utarbeidelse av årsregnskaper mv. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper. Obligatoriske arbeidskrav Obligatorisk innleveringsoppgave med krav om Bestått. Innleveringsfrist medio mars, individuell oppgave. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen

15 I henhold til hjelpemiddelliste som utleveres i høstsemesteret Karakterskala A F Sensurordning Både intern- og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Eksamen avvikles i ordinær eksamensperiode hvert semester. Læremidler Kvifte, S.S., Tofteland, A og Bernhoft, A. (2011) God regnskapsskikk og IFRS: oppgavesamling og løsninger. 3.utg. Bergen, Fagbokforlaget. Huneide, Jens-Erik m.fl. (2012) Årsregnskapet i teori og praksis. 14.utg. Oslo, Gyldendal Akademisk. Johnsen, Atle og Erlend Kval (1999) Regnskapsloven: kommentarer til lov av 17. juli 1998 nr 56 om årsregnskap m.v. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Lovregler og regnskapsstandarder gjengitt i Revisors Håndbok (2013) Oslo, Den norske revisorforening. Utdelt materiale / artikler innenfor emnet regnskap. Generelt vil det bli benyttet siste versjon av pensumlitteraturen. Anbefalt støttelitteratur Fladstad, Harald N., Kvifte, S.S. (2009) Finansregnskap. God regnskapsskikk og IFRS. 1. utg. Bergen, Fagbokforlaget. Myrbakken, Elisabeth (2007) IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. 2.utg. (Siste utg.) Oslo, DnR forl. Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer