Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12"

Transkript

1 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr

2 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Om kommuneplanlegging Formålet med revisjonen Om planprogrammet Planområdet Najonale, regionale og lokale føringer PLANPROSESSEN Generelt om medvirkning Framdrift og milepæler Organisering av prosess og deltakere PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Generelle problemstillinger Viktige tema i revisjonen KONSEKVENSUTREDNING Generelt om konsekvensutredninger Utredningstema Metode og datainnsamling ROS-ANALYSE PLANDOKUMENTER OG PLANPERIODE VEDLEGG: OVERORDNEDE FØRINGER... 11

3 2 (11) 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Om kommuneplanlegging Alle kommuner skal i hht plan- og bygningsloven utarbeide en samlet kommuneplan som består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel Sammen for Hammefest ble vedtatt i 2006, og kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Kommunene kan også vedta kommunedelplaner for spesielle tema eller geografisk avgrensede områder, og i 1997 ble Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord vedtatt. Denne planen har samme overordnede planstatus (og juridisk bindende virkning) som arealdelen. 1.2 Formålet med revisjonen Etter at kommunedelplanen ble vedtatt for 15 år siden, har det skjedd mange endringer i arealbruken innenfor planområdet - bla for å imøtekomme endrede behov i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Planen er ikke lenger et oppdatert styringsverktøy med sikte på videre utvikling og vekst i kommunen, og vedtok derfor kommunestyret å starte opp revisjon av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. Hammerfest kommune har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå i utarbeidelsen av rullert plan. Gjeldende kommunedelplan, utsnitt Hammerfest I samfunnsdelen finner vi kommunens overordnede arealstrategier, som ved siden av nasjonale, regionale og lokale føringer (se kap 1.5) er med på å definere revisjonens overordnede formål. Viktige tema i revideringen er presentert i kap 3.2. Gjeldende kommunedelplan, utsnitt Rypefjord 1.3 Om planprogrammet For kommuneplaner skal det som ledd i varsel om oppstart av revisjon utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet er på mange måter en plan for planleggingen, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, lag/foreninger og andre anledning til å påvirke hvordan planprosessen legges opp og hva som skal være tema i revideringen. Forslag til planprogram legges ut til høring i minimum seks uker, og vil etter eventuelle endringer fastsettes av kommunestyret. Fastsatt planprogram er ikke påklagbart i likhet med endelig vedtak av kommuneplan. Jf forøvrig kapittel 2; Planprosessen.

4 3 (11) 1.4 Planområdet Hammerfest Rypefjord Det utarbeides to plankart; ett for Hammerfest og ett for Rypefjord. Utsnittet over viser hvilke områder som inngår i denne revideringen. Kilde: Kommuneplanens arealdel Når kommunedelplanen nå tas opp til revisjon, er det med noe utvidede/endrede grenser i fht gjeldende plan. Ved forrige revisjon av arealdelen ble det bla bestemt at Melkøya skal være med i planområdet til kommunedelplanen, og dette innarbeides nå. Planavgrensningen i Rypefjord er også justert noe mot sør og øst, men i mindre grad. Jf gjeldende planavgrensning vist på forrige side. 1.5 Najonale, regionale og lokale føringer Kommuneplaner skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser. I vedlegg 1 finnes en liste over de viktigste rammer, føringer og grunnlagsdokumenter som legges til grunn for denne revisjonen. Listen er ikke uttømmende. Spesielt trekkes imidlertid fram de lokalpolitiske mål og retningslinjer som er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel, og som skal ligge til grunn for all planlegging i kommunal regi: HOVEDMÅL: 1. Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i, og å besøke 2. Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevisst 3. Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger Sentrale delmål er blant annet: Delmål 2-5: Delmål 2-6: Delmål 2-7: Delmål 2-8: Tilstrekkelig med byggearealer for ulike formål og boliger i ulike prisklaser. Et kommunikasjonstilbud og infrastruktur som fremmer næringsutvikling og bolyst. Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i, og bruker byen/tettstedene. Vi forvalter arealer, natur, bygg og annen infrastruktur med tanke på framtidige generasjoner. For tilhørende retningslinjer, se Samfunnsdelen, s

5 4 (11) 2. PLANPROSESSEN 2.1 Generelt om medvirkning Planprosessen kan grovt deles opp i fire faser, jf tabellen i kap 2.2 Framdrift og milepæler. Planprosessen følger forøvrig plan- og bygningslovens krav til medvirkning, jf pbl kapittel 5. Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan blir annonsert i Finnmark Dagblad og på kommunens hjemmeside. Berørte lag/foreninger, myndigheter og andre blir tilskrevet. Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig på Hammerfest bibliotek og på kommunens servicekontor ved alle milepæler i planarbeidet. I tillegg vil de være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside Det vil videre bli avholdt åpne møter både i Hammerfest og Rypefjord; Ett møte på hvert sted i planprogramsfasen, og det samme under offentlig ettersyn. Ellers legges det opp til møter med berørte parter, lag/foreninger, næringsinteresser, myndigheter og andre etter behov. Det planlegges ett møte i regionalt planforum 1 i løpet av høringsperioden av planprogrammet. Hovedvekten av medvirkningsopplegget gjennomføres før offentlig ettersyn, da det er her mulighetene for å påvirke planens innhold er størst. 2.2 Framdrift og milepæler Aktiviteter 1. Oppstartsfase Planprogram utarbeidelse F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Planprogram - vedtak om høring (mu+kst) Planprogram høringsperiode Varsel om planoppstart høringsperiode Møter Regionalt planforum, folkemøter i Hammerfest og Rypefjord. Utsatt inntil videre Planprogram revisjon etter høring Planprogram fastsetting (mu+kst) 2. Planforslagsfase Befaringer, forberedelser, møter i arb.gr. mm Planforslag m/ku - utarbeidelse, orienteringer til mu+kst Vedtak om offentlig ettersyn av planforslag m/ku (mu+kst) 3. Offentlig ettersyn Off. ettersyn av planforslag m/ku (min 6 uker) Folkemøter, møter med særint. ol Revisjon av planforslaget 4. Sluttbehandling Vedtak (mu+kst) Evt stadfesting i M.dept 1 I regionalt planforum gir statlige og regionale myndigheter innspill til planer etter plan- og bygningsloven. Det er fylkeskommunen som innkaller og arrangerer møte i regionalt planforum på forespørsel fra kommuner eller private forslagsstillere.

6 5 (11) 2.3 Organisering av prosess og deltakere Revisjonsarbeidets deltakere, roller og oppgaver tenkes organisert på følgende måte: Organ/deltakere Rolle Oppgaver/mandat Kommunestyret (kst) Vedtaksorgan Vedta igangsetting av revisjon ( ) (prosjekteier) Vedta at forslag til planprogram skal sendes ut på høring Fastsette planprogram Legge forslag til rullert plan ut til offentlig ettersyn Løpende prosess: Gi politiske føringer/ tilbakemeldinger til adm i fht vegvalg som må tas underveis i planprosessen 2 Vedta rullert plan Styret for miljø og utv Politisk styringsgruppe Innstille til kommunestyret vedrørende (mu) o Høring av planprogram o Offentlig ettersyn av planforslag o Vedtak av rullert plan Løpende prosess: Gi politiske føringer/ tilbakemeldinger til adm i fht vegvalg som må tas underveis i planprosessen 1 Plan og utvikling Administrativ styringsgr. Ansvar for faglig oppfølging og framdrift Kommuneadm. + evt eksterne fagpersoner Arbeidsgrupper Bidra med spisskompetanse og kvalitetssikring på nærmere angitte tema/problemstillinger. Følgende arbeidsgrupper ansees å være aktuelle: 1. Boligformål 2. Næringsformål 3. Offentlig tjenesteyting 4. Infrastruktur 5. Grønnstruktur og idrett Berørte fagmyndigheter og særinteresser Ressursbank Det vil kunne oppstå behov for å drøfte konkrete problemstillinger/spørsmål med ressurspersoner og myndigheter underveis i prosessen, herunder Fylkesmannen, fylkeskommunen, reindrifta, Statens vegvesen, NVE, Sametinget, Kystverket, Avinor, Helse Finnmark m fl Lokale lag og foreninger Lokalt næringsliv Berørte grunneiere, herunder FeFo Andre 2 Adm vil legge fram aktuelle problemstillinger og plantema for mu og kst underveis i planprosessen for å få nødvendig politisk forankring/tilbakemelding på viktige vegvalg som må tas i løpet av planprosessen, og for å holde politisk nivå orientert om planprosessens status og framdrift.

7 6 (11) 3. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 3.1 Generelle problemstillinger Oppheving eller videreføring av gjeldende reguleringsplaner Som ledd i revideringen vil kommunen gjennomgå gjeldende reguleringsplaner, herunder bebyggelsesplaner, med sikte på å avgjøre om de skal fortsette å gjelde - eller oppheves og erstattes med rullert kommunedeplan. Oversikt over gjeldende arealplaner finnes på kommunens hjemmeside: og drift\arealplanlegging\gjeldende planer. Det er først og fremst eldre planer med ufullstendige, utdaterte eller på annen måte mangelfulle kart og bestemmelser som vurderes opphevet. Kommunen legger opp til at opphevingsprosessen integreres i revisjonenen, slik at planene kan ansees opphevet når kommunedelplanen er rullert/vedtatt. For å ivareta plan- og bygningslovens krav ved oppheving av planer, jf pbl 12-14, 1. ledd, legges det opp til følgende prosess : 1. Varsel om oppheving dette varsles generelt gjennom varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon. Varsel gis gjennom annonser, sak på kommunens hjemmeside, folkemøter, samt brev til berørte myndigheter og lag/foreninger. 2. Offentlig ettersyn planer som foreslås opphevet vil framgå av forslag til bestemmelser til rullert plan, samt gjøres kjent gjennom annonser, sak på kommunens hjemmeside, gjennom folkemøter, brev til berørte myndigheter og lag/foreninger. 3. Vedtak om oppheving Vedtak om oppheving av planer gjøres samtidig med vedtak av rullert plan. 4. Kunngjøring Ved kunngjøring av vedtatt kommunedelplan (som ikke er påklagbart) opplyses det om at vedtak om oppheving av reguleringsplanen er mulig å påklage Generell ajourføring Reguleringsplaner og andre vedtak som er truffet etter at gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i 1997 innarbeides i planforslaget. Det samme gjelder områder med nye data om bla fare og støy hvor bruk av hensynssoner må vurderes. Kommunen har videre to lokale vedtekter (parkering og uterom) som etter ny plan- og bygnignslov forutsettes innarbeidet i kommuneplanens generelle bestemmelser. Det pågår dessuten flere større og mindre planarbeider som berører Hammerfest og Rypefjord, og det må tas stilling til om - og i tilfelle hvordan - disse skal innarbeides i revisjonen. 3.2 Viktige tema i revisjonen Boligformål Ca 90% av befolkningen i kommunen bor i Hammerfest og Rypefjord. Etterspørselen etter nye boliger er økende, mens tilgangen til ledig/egnet boligareal er svært begrenset bla som følge av krevende terreng og lokalklima. Basert på Statistisk sentralbyrås framskrivningsalternativ MMMM, er boligbehovet i planperioden fram mot 2025 beregnet til mellom 900 og 1000 boenheter. Det tas sikte på å sette av så mye nytt boligareal som mulig innenfor planområdet. Det resterende må eventuelt løses utenfor kommunedelplanens grenser, og sikres ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Boligbygging i offfentlig regi vil bli vurdert i sammenheng med temaet offentlig tjenesteyting. Folketall, utvikling og framskriving Røde søyler=faktisk utvikling ( ) Grå søyler=framskrevet utvikling ( ) Kilde: SSB Folketall pr er angitt for hhv 2012, 2025 og 2040

8 7 (11) Næringsformål mm Næringsområder Hammerfest kommune ønsker å være proaktiv i forhold til tilrettelegging av nye næringsarealer for ulike virksomheter. Med Statoils LNG-anlegg på Melkøya og planer for videre utbygging her, snarlig produksjonsstart av Eni Norges Goliatfelt, samt økt leteboring og nye funn på Skrugard og Havis, vil behovet for næringsarealer vokse i årene som kommer. Det pågår for tiden tre store reguleringsplanprosesser mht nye næringsarealer i planområdet; Rossmolla-Meland, Polarbase og Rypklubbeidet. Potensialet for flere større næringsarealer er svært begrenset innenfor kommunedelplanens grenser, og revideringens ambisjon i fht næringsarealer er derfor kun å legge til rette for mindre tiltak og fortettinger. Større, framtidige næringsområder må vurderes etablert utenfor kommunedelplanens grenser, eksempelvis Strømsnes. Reindriftsnæringens arealbehov innenfor planområdet skal også vurderes. Råstoffområder Behov for råstoffområder/massedeponier forutsettes løst utenfor planområdet, dette pga arealknapphet og de ulemper som generelt følger av samlokalisering mellom råstoffuttak og områder for boliger, skoler/barnehager, sentrumsfunksjoner mm. Strategi for kjøpesenter-etableringer Planen skal drøfte og fastlegge prinsipper for lokalisering av detaljhandel og kjøpesentre, herunder definere hovedsentrum og lokale sentrum. Campingformål Planen skal vurdere og ta stilling til hvorvidt og evt hvor - det skal avsettes areal til campingformål i planområdet. Problemstillingen er særlig aktuell etter at campingplassen i Storsvingen er lagt ned Offentlig tjenesteyting Boliger, skoler og barnehager Det er stort behov for etablering av nye boliger i offentlig regi, samt areal til barnehage- og skoleformål. Pr i dag må en del av dette behovet møtes med midlertidige løsninger. Revideringen skal derfor utrede og sikre framtidig behov for offentlig tjenesteyting på disse områdene (offentlige boliger vil forøvrig inngå i ordinært boligformål i plankartet). Brannstasjon Det er behov for å finne areal til permanent lokalisering av brannstasjon. Eventuell samlokalisering med politi/ambulanse skal vurderes. Sykehus I revisjonen skal arealbehovet til sykehusformål vurderes og sikres. Dette vil gjøres i samråd med Helse Finnmark Infrastruktur Kommunaltekniske anlegg Nødvendig areal til vann- og avløpsforsyning skal utredes og sikres. Det samme gjelder areal til snødeponier, kjøreveger og gang- og sykkelstier. Ulike parkeringsarealer Det er behov for å sikre areal til oppstilling/parkering av trailere, samt til parkering og serviceanlegg for bobiler mm Grønnstruktur, friluftsliv og idrett Idrettsformål Kommunen har stadig henvendelser fra ulike aktører som ønsker areal til forskjellige idrettsformål, fritidsaktiviteter, sirkus/tivoli mm. I revisjonen skal disse behovene drøftes og søkes sikret. Grønnstruktur Ettersom tettheten på bebyggelsen øker, er det behov for å gjennomgå og sikre behovet for bolig- og sentrumsnære friluftsområder og grønnstruktur. Statlig sikra friluftsområder

9 8 (11) Det er behov for å vurdere hensiktsmessig avgrensning til de tre statlig sikra friluftsområdene ved hhv Storvannet, Rumpetrollvannet og Jansvannet, samt vurdere behovet for å sikre flere/andre områder. Dette må evt skje i samråd med Finnmark fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning (DN) Områder hvor arealbruken forutsettes endret For noen arealer innenfor planområdet forutsettes bruken å endres fra dagens formål til noe helt nytt på kort eller litt lenger sikt. Eksisterende flyplassområde Lokalisering av ny lufthavn for Hammerfestregionen er under utredning, bla på Grøtnes. Når ny lufthavn er etablert, frigjøres et stort utbyggingspotensial i Fuglenesdalen. Dette arealet tenkes evt benyttet til boliger og andre ikke-industrielle formål. Aktuell, alternativ arealbruk vil drøftes nærmere i revisjonsprosessen, men dagens planstatus vil formelt videreføres i revidert plan, da flytting av lufthavna ligger noe fram i tid. Stornes Stornes er pr i dag avsatt til næringsformål/industri. I revisjonen skal det vurderes å endre arealbruken til annet ikke-industrielt formål. 4. KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Generelt om konsekvensutredninger Ved utarbeidelse av kommuneplaner med retningslinjer og rammer for framtidig utbygging, kreves det konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn, jf pbl 4-2. I konsekvensutredningen skal både nye byggeområder og endringer i eksisterende byggeområder inngå. Utredningen skal tilpasses plannivået, og hva som faktisk er beslutningsrelevant informasjon. Utbyggingsområder som inngår i vedtatte reguleringsplaner forutsettes ikke konsekvensutredet, selv om disse strider mot gjeldende kommunedelplan. Hensikten med utredningen er derfor å få beslutningsgrunnlag til å avgjøre om et nytt utbyggingsområde skal inngå i kommuneplanen, og i tilfelle på hvilke vilkår. 4.2 Utredningstema Konsekvensene av planforslaget skal vurderes i forhold til ulike planfaglige tema. Foreløpig ansees følgende utredningstema å være aktuelle (alfabetisk rekkefølge): Utredningstema Grønnstruktur, friluftsliv og folkehelse Kulturminner og kulturmiljø Landskap Lokalklima Naturverdier og biologisk mangfold Næringsliv og sysselsetting Samfunnssikkerhet og beredskap (jf egen ROS-analyse) Samiske interesser, herunder reindrift Sosial infrastruktur (barnehage, skole, sfo mm) Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/datakommunikasjon, kollektivtransport)

10 9 (11) Forøvrig vil planforslagets innhold og virkninger beskrives nærmere i Planbeskrivelsen. Aktuelle tema å behandle der er bla Barn og unges interesser, Klima og energi (jf egen Klima- og energiplan), Universell utforming mm. 4.3 Metode og datainnsamling Kommunen tar sikte på å foreta en enkel konsekvensutredning på overordnet nivå, basert på kjent kunnskap. Behov for mer detaljerte konsekvensutredninger må vurderes på reguleringsplannivå. Konsekvensutredningen vil bygge på planfaglige vurderinger, lovverk, overordnede føringer, lokalkunnskap, flyfoto samt geografisk informasjon som er tilgjengelig på offentlige databaser, eksempelvis kommunens kartbase, Nordatlas, Skrednett, Askeladden, Naturbase, Skog og landskap m fl Konsekvensutredning av enkeltområder Utbyggingsområdene som skal konsekvensutredes velges ut etter en forutgående prosess med de temavise arbeidgruppene. Hvert av de nye/endrede utbyggingsområdene vil vurderes i fht utredningstemaene gitt i kap 4.2. Konsekvenser/konfliktgrad angis på en tredelt skala som vist under, hvor vurderingene er verbale og skjønnsmessige: + Positive konsekvenser 0 Ingen/mindre konsekvenser - Negative konsekvenser Tilslutt gis en samlet vurdering av konfliktgraden, samt en anbefaling om området bør være med i planforslaget eller ikke, evt på hvilke vilkår Konsekvensutredning av planen som helhet I henhold til Forskrift om konskvensutredninger vil det i tillegg til konsekvensutredning av enkeltområder også gjøres en vurdering av konsekvensene av planforslaget som helhet. 5. ROS-ANALYSE Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse. Hensikten med denne er å avdekke om tiltak i planen medfører endringer av risiko for mennesker eller omgivelser. Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på reguleringsplan-/tiltaksnivå med sikte på å etablere planløsninger/bestemmelser som ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell etablering. Dette kan f eks gjelde krav til g/-veg, byggegrenser langs kraftlinjer, krav til universell utforming, krav til miljøvennlige energiløsninger, krav til utskifting av forurensede masser i grunnen, håndtering av overvann mm).

11 10 (11) I ROS-analysen skal det tas utgangspunkt i oversiktsanlysen i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt kommunens sjekkliste for farer og uønskede hendelser. Det tas videre sikte på å påbegynne ROS-analysen relativt tidlig i planprosessen - for å avdekke viktige utredningsbehov tidsnok, og som grunnlag for KU og videre planlegging. Nr. Risikoforhold Aktuelt Risiko forårsakes av Merknader 1 Snøskred 2 Steinskred/steinsprang 3 Sørpeskred 4 Jord- og leirskred 5 Oversvømmelse,inkl.isgang 6 Stormflo/havstigning 7 Overvannsflom 8 Erosjon 9 Kvikkleire 10 Dårlig/usikker byggegrunn 11 Sprengingsskader 12 Ekstremvær 13 Brann 14 Eksplosjon 15 Forurensing i vann/sjø 16 Forurens. i bunnsedimenter 17 Forurensing i grunn 18 Luftforurensning 19 Radon 20 Elektromagnetisk stråling 21 Støy 22 Trafikkulykker 23 Smitte 24 Annet Ja Nei Omgivelser Tiltaket 6. PLANDOKUMENTER OG PLANPERIODE Forslag til rullert kommunedelplan som legges ut til offentlig ettersyn vil bestå av følgende dokumenter (som for eksisterende plan): 1. Plankart a. Hammerfest b. Rypefjord 2. Planbestemmelser (felles) 3. Planbeskrivelse m/konsekvensutredning og ROS-analyse (felles) Det tas sikte på å sette planperioden til 12 år, dvs

12 11 (11) VEDLEGG: OVERORDNEDE FØRINGER Nasjonale rammer Sentrale lover og forskrifter 1. Plan- og bygningsloven m/forskrifter 2. Havne- og farvannsloven 3. Kulturminneloven 4. Naturmangfoldloven 5. Reindriftsloven 6. m fl Rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer 1. Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging 2. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Rikspolitiske bestemmelser/statlige planbestemmelser 1. Rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesentre, jf fylkesplanen Stortingsmeldinger, rundskriv, veiledere mm 1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, DN: Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplanleggingen 3. DSB: Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanleging, kartlegging av risiko og sårbarhet 4. DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 5. Helsedirektoratets moment- og tipsliste: Folkehelse og kommuneplanlegging 6. NVE: Flaum- og skredfare i arealplanar. Retningslinjer 2/ Riksantikvarens veileder: Kulturminner og kulturmiljø i konsekvensutredninger 8. Riksantikvarens veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 9. Sametingets planveileder 10. Snarvegene planlegging i by og tettsted. Veileder fra DN og Statens vegvesen 11. Stortingsmelding nr 21 ( ) og nr 26 ( ): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, herunder forholdet til klimaendringer, areal, friluftsliv og forurensning 12. Stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv 13. Stortingsmelding nr 42 ( ) Biologisk mangfold 14. T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven 15. T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen 16. Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven 17. Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven 18. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven 19. Temaveileder: Utbygging i fareområder 20. Øvrig grunnlags- og veiledningsmateriell: Regionale rammer 1. Fylkesplan for Finnmark , prolongert. Jf spesielt kap 4 Arealpolitikk 2. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark Lokale rammer og grunnlagsdokumenter 1. Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel, Ulike tematiske kommunedelplaner og temaplaner 4. Mulighetsstudie, Hammerfest havn 5. Kommunens digitale kartbase 6. ROS-analyse for Hammerfest 7. Forskrift om vedtekter for parkering i Hammerfest kommune 8. Forskrift om vedtekter for uterom i Hammerfest kommune 9. Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord. Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn.

Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord. Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn. Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn. 1 (12) Innhold 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Om planprogrammet... 2 1.3 Formålet med reguleringen...

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER 21.06.2012 Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre 21.06.2012 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og situasjonen i dag... 2 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Fastsatt i formannskapet 16.3.2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET... 3 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

Hvordan gjøre planene enda bedre?

Hvordan gjøre planene enda bedre? Hvordan gjøre planene enda bedre? Alta 11. november 2014 Foto: M.W. Sundfør Innhold Kommunalt planregister Nasjonal arealplan-id Planbeskrivelse virkninger og KU Kvalitetssikring av planer Flere planavgrensninger

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram

DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram AREALPLAN FOR NY ÅLESUND DELPLAN FOR ANDØYA SPACE CENTER, NY ÅLESUND Fastsatt planprogram 4. september 2017 MULTICONSULT Kvaløyvn 156 Postboks 2274, 9269 TROMSØ Tlf 77 62 26 00 NO 910 253 158 MVA INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM Unjárgga gielda/nesseby kommune Forslag til PLANPROGRAM 20.08.07 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2017 Innhold 1 FORORD....3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN...4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2019-2030 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 15.05.17. 1 (10) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Om kommuneplanen...

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Samspill og medvirkning i planprosessene

Samspill og medvirkning i planprosessene Samspill og medvirkning i planprosessene Avd.dir. Bjørn Casper Horgen Gardermoen 7. mai 212 1 NOEN INNLEDENDE SPØRSMÅL Aksepteres pbl som samordningsarena? Brukes lovgitte arenaer (regionalt planforum,

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer