Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12"

Transkript

1 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr

2 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Om kommuneplanlegging Formålet med revisjonen Om planprogrammet Planområdet Najonale, regionale og lokale føringer PLANPROSESSEN Generelt om medvirkning Framdrift og milepæler Organisering av prosess og deltakere PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV Generelle problemstillinger Viktige tema i revisjonen KONSEKVENSUTREDNING Generelt om konsekvensutredninger Utredningstema Metode og datainnsamling ROS-ANALYSE PLANDOKUMENTER OG PLANPERIODE VEDLEGG: OVERORDNEDE FØRINGER... 11

3 2 (11) 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Om kommuneplanlegging Alle kommuner skal i hht plan- og bygningsloven utarbeide en samlet kommuneplan som består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel Sammen for Hammefest ble vedtatt i 2006, og kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Kommunene kan også vedta kommunedelplaner for spesielle tema eller geografisk avgrensede områder, og i 1997 ble Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord vedtatt. Denne planen har samme overordnede planstatus (og juridisk bindende virkning) som arealdelen. 1.2 Formålet med revisjonen Etter at kommunedelplanen ble vedtatt for 15 år siden, har det skjedd mange endringer i arealbruken innenfor planområdet - bla for å imøtekomme endrede behov i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Planen er ikke lenger et oppdatert styringsverktøy med sikte på videre utvikling og vekst i kommunen, og vedtok derfor kommunestyret å starte opp revisjon av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. Hammerfest kommune har engasjert Rambøll Norge AS til å bistå i utarbeidelsen av rullert plan. Gjeldende kommunedelplan, utsnitt Hammerfest I samfunnsdelen finner vi kommunens overordnede arealstrategier, som ved siden av nasjonale, regionale og lokale føringer (se kap 1.5) er med på å definere revisjonens overordnede formål. Viktige tema i revideringen er presentert i kap 3.2. Gjeldende kommunedelplan, utsnitt Rypefjord 1.3 Om planprogrammet For kommuneplaner skal det som ledd i varsel om oppstart av revisjon utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet er på mange måter en plan for planleggingen, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, lag/foreninger og andre anledning til å påvirke hvordan planprosessen legges opp og hva som skal være tema i revideringen. Forslag til planprogram legges ut til høring i minimum seks uker, og vil etter eventuelle endringer fastsettes av kommunestyret. Fastsatt planprogram er ikke påklagbart i likhet med endelig vedtak av kommuneplan. Jf forøvrig kapittel 2; Planprosessen.

4 3 (11) 1.4 Planområdet Hammerfest Rypefjord Det utarbeides to plankart; ett for Hammerfest og ett for Rypefjord. Utsnittet over viser hvilke områder som inngår i denne revideringen. Kilde: Kommuneplanens arealdel Når kommunedelplanen nå tas opp til revisjon, er det med noe utvidede/endrede grenser i fht gjeldende plan. Ved forrige revisjon av arealdelen ble det bla bestemt at Melkøya skal være med i planområdet til kommunedelplanen, og dette innarbeides nå. Planavgrensningen i Rypefjord er også justert noe mot sør og øst, men i mindre grad. Jf gjeldende planavgrensning vist på forrige side. 1.5 Najonale, regionale og lokale føringer Kommuneplaner skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser. I vedlegg 1 finnes en liste over de viktigste rammer, føringer og grunnlagsdokumenter som legges til grunn for denne revisjonen. Listen er ikke uttømmende. Spesielt trekkes imidlertid fram de lokalpolitiske mål og retningslinjer som er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel, og som skal ligge til grunn for all planlegging i kommunal regi: HOVEDMÅL: 1. Hammerfest skal være en attraktiv kommune å bo i, og å besøke 2. Hammerfest skal være utviklingsrettet og miljøbevisst 3. Hammerfest kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi og en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger Sentrale delmål er blant annet: Delmål 2-5: Delmål 2-6: Delmål 2-7: Delmål 2-8: Tilstrekkelig med byggearealer for ulike formål og boliger i ulike prisklaser. Et kommunikasjonstilbud og infrastruktur som fremmer næringsutvikling og bolyst. Fokus på kvalitet og miljø i måten vi bygger i, og bruker byen/tettstedene. Vi forvalter arealer, natur, bygg og annen infrastruktur med tanke på framtidige generasjoner. For tilhørende retningslinjer, se Samfunnsdelen, s

5 4 (11) 2. PLANPROSESSEN 2.1 Generelt om medvirkning Planprosessen kan grovt deles opp i fire faser, jf tabellen i kap 2.2 Framdrift og milepæler. Planprosessen følger forøvrig plan- og bygningslovens krav til medvirkning, jf pbl kapittel 5. Varsel om oppstart, høring av planprogram, offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan blir annonsert i Finnmark Dagblad og på kommunens hjemmeside. Berørte lag/foreninger, myndigheter og andre blir tilskrevet. Papirversjoner av plandokumentene vil være tilgjengelig på Hammerfest bibliotek og på kommunens servicekontor ved alle milepæler i planarbeidet. I tillegg vil de være tilgjengelig i elektronisk format på kommunens hjemmeside Det vil videre bli avholdt åpne møter både i Hammerfest og Rypefjord; Ett møte på hvert sted i planprogramsfasen, og det samme under offentlig ettersyn. Ellers legges det opp til møter med berørte parter, lag/foreninger, næringsinteresser, myndigheter og andre etter behov. Det planlegges ett møte i regionalt planforum 1 i løpet av høringsperioden av planprogrammet. Hovedvekten av medvirkningsopplegget gjennomføres før offentlig ettersyn, da det er her mulighetene for å påvirke planens innhold er størst. 2.2 Framdrift og milepæler Aktiviteter 1. Oppstartsfase Planprogram utarbeidelse F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Planprogram - vedtak om høring (mu+kst) Planprogram høringsperiode Varsel om planoppstart høringsperiode Møter Regionalt planforum, folkemøter i Hammerfest og Rypefjord. Utsatt inntil videre Planprogram revisjon etter høring Planprogram fastsetting (mu+kst) 2. Planforslagsfase Befaringer, forberedelser, møter i arb.gr. mm Planforslag m/ku - utarbeidelse, orienteringer til mu+kst Vedtak om offentlig ettersyn av planforslag m/ku (mu+kst) 3. Offentlig ettersyn Off. ettersyn av planforslag m/ku (min 6 uker) Folkemøter, møter med særint. ol Revisjon av planforslaget 4. Sluttbehandling Vedtak (mu+kst) Evt stadfesting i M.dept 1 I regionalt planforum gir statlige og regionale myndigheter innspill til planer etter plan- og bygningsloven. Det er fylkeskommunen som innkaller og arrangerer møte i regionalt planforum på forespørsel fra kommuner eller private forslagsstillere.

6 5 (11) 2.3 Organisering av prosess og deltakere Revisjonsarbeidets deltakere, roller og oppgaver tenkes organisert på følgende måte: Organ/deltakere Rolle Oppgaver/mandat Kommunestyret (kst) Vedtaksorgan Vedta igangsetting av revisjon ( ) (prosjekteier) Vedta at forslag til planprogram skal sendes ut på høring Fastsette planprogram Legge forslag til rullert plan ut til offentlig ettersyn Løpende prosess: Gi politiske føringer/ tilbakemeldinger til adm i fht vegvalg som må tas underveis i planprosessen 2 Vedta rullert plan Styret for miljø og utv Politisk styringsgruppe Innstille til kommunestyret vedrørende (mu) o Høring av planprogram o Offentlig ettersyn av planforslag o Vedtak av rullert plan Løpende prosess: Gi politiske føringer/ tilbakemeldinger til adm i fht vegvalg som må tas underveis i planprosessen 1 Plan og utvikling Administrativ styringsgr. Ansvar for faglig oppfølging og framdrift Kommuneadm. + evt eksterne fagpersoner Arbeidsgrupper Bidra med spisskompetanse og kvalitetssikring på nærmere angitte tema/problemstillinger. Følgende arbeidsgrupper ansees å være aktuelle: 1. Boligformål 2. Næringsformål 3. Offentlig tjenesteyting 4. Infrastruktur 5. Grønnstruktur og idrett Berørte fagmyndigheter og særinteresser Ressursbank Det vil kunne oppstå behov for å drøfte konkrete problemstillinger/spørsmål med ressurspersoner og myndigheter underveis i prosessen, herunder Fylkesmannen, fylkeskommunen, reindrifta, Statens vegvesen, NVE, Sametinget, Kystverket, Avinor, Helse Finnmark m fl Lokale lag og foreninger Lokalt næringsliv Berørte grunneiere, herunder FeFo Andre 2 Adm vil legge fram aktuelle problemstillinger og plantema for mu og kst underveis i planprosessen for å få nødvendig politisk forankring/tilbakemelding på viktige vegvalg som må tas i løpet av planprosessen, og for å holde politisk nivå orientert om planprosessens status og framdrift.

7 6 (11) 3. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 3.1 Generelle problemstillinger Oppheving eller videreføring av gjeldende reguleringsplaner Som ledd i revideringen vil kommunen gjennomgå gjeldende reguleringsplaner, herunder bebyggelsesplaner, med sikte på å avgjøre om de skal fortsette å gjelde - eller oppheves og erstattes med rullert kommunedeplan. Oversikt over gjeldende arealplaner finnes på kommunens hjemmeside: og drift\arealplanlegging\gjeldende planer. Det er først og fremst eldre planer med ufullstendige, utdaterte eller på annen måte mangelfulle kart og bestemmelser som vurderes opphevet. Kommunen legger opp til at opphevingsprosessen integreres i revisjonenen, slik at planene kan ansees opphevet når kommunedelplanen er rullert/vedtatt. For å ivareta plan- og bygningslovens krav ved oppheving av planer, jf pbl 12-14, 1. ledd, legges det opp til følgende prosess : 1. Varsel om oppheving dette varsles generelt gjennom varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon. Varsel gis gjennom annonser, sak på kommunens hjemmeside, folkemøter, samt brev til berørte myndigheter og lag/foreninger. 2. Offentlig ettersyn planer som foreslås opphevet vil framgå av forslag til bestemmelser til rullert plan, samt gjøres kjent gjennom annonser, sak på kommunens hjemmeside, gjennom folkemøter, brev til berørte myndigheter og lag/foreninger. 3. Vedtak om oppheving Vedtak om oppheving av planer gjøres samtidig med vedtak av rullert plan. 4. Kunngjøring Ved kunngjøring av vedtatt kommunedelplan (som ikke er påklagbart) opplyses det om at vedtak om oppheving av reguleringsplanen er mulig å påklage Generell ajourføring Reguleringsplaner og andre vedtak som er truffet etter at gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i 1997 innarbeides i planforslaget. Det samme gjelder områder med nye data om bla fare og støy hvor bruk av hensynssoner må vurderes. Kommunen har videre to lokale vedtekter (parkering og uterom) som etter ny plan- og bygnignslov forutsettes innarbeidet i kommuneplanens generelle bestemmelser. Det pågår dessuten flere større og mindre planarbeider som berører Hammerfest og Rypefjord, og det må tas stilling til om - og i tilfelle hvordan - disse skal innarbeides i revisjonen. 3.2 Viktige tema i revisjonen Boligformål Ca 90% av befolkningen i kommunen bor i Hammerfest og Rypefjord. Etterspørselen etter nye boliger er økende, mens tilgangen til ledig/egnet boligareal er svært begrenset bla som følge av krevende terreng og lokalklima. Basert på Statistisk sentralbyrås framskrivningsalternativ MMMM, er boligbehovet i planperioden fram mot 2025 beregnet til mellom 900 og 1000 boenheter. Det tas sikte på å sette av så mye nytt boligareal som mulig innenfor planområdet. Det resterende må eventuelt løses utenfor kommunedelplanens grenser, og sikres ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Boligbygging i offfentlig regi vil bli vurdert i sammenheng med temaet offentlig tjenesteyting. Folketall, utvikling og framskriving Røde søyler=faktisk utvikling ( ) Grå søyler=framskrevet utvikling ( ) Kilde: SSB Folketall pr er angitt for hhv 2012, 2025 og 2040

8 7 (11) Næringsformål mm Næringsområder Hammerfest kommune ønsker å være proaktiv i forhold til tilrettelegging av nye næringsarealer for ulike virksomheter. Med Statoils LNG-anlegg på Melkøya og planer for videre utbygging her, snarlig produksjonsstart av Eni Norges Goliatfelt, samt økt leteboring og nye funn på Skrugard og Havis, vil behovet for næringsarealer vokse i årene som kommer. Det pågår for tiden tre store reguleringsplanprosesser mht nye næringsarealer i planområdet; Rossmolla-Meland, Polarbase og Rypklubbeidet. Potensialet for flere større næringsarealer er svært begrenset innenfor kommunedelplanens grenser, og revideringens ambisjon i fht næringsarealer er derfor kun å legge til rette for mindre tiltak og fortettinger. Større, framtidige næringsområder må vurderes etablert utenfor kommunedelplanens grenser, eksempelvis Strømsnes. Reindriftsnæringens arealbehov innenfor planområdet skal også vurderes. Råstoffområder Behov for råstoffområder/massedeponier forutsettes løst utenfor planområdet, dette pga arealknapphet og de ulemper som generelt følger av samlokalisering mellom råstoffuttak og områder for boliger, skoler/barnehager, sentrumsfunksjoner mm. Strategi for kjøpesenter-etableringer Planen skal drøfte og fastlegge prinsipper for lokalisering av detaljhandel og kjøpesentre, herunder definere hovedsentrum og lokale sentrum. Campingformål Planen skal vurdere og ta stilling til hvorvidt og evt hvor - det skal avsettes areal til campingformål i planområdet. Problemstillingen er særlig aktuell etter at campingplassen i Storsvingen er lagt ned Offentlig tjenesteyting Boliger, skoler og barnehager Det er stort behov for etablering av nye boliger i offentlig regi, samt areal til barnehage- og skoleformål. Pr i dag må en del av dette behovet møtes med midlertidige løsninger. Revideringen skal derfor utrede og sikre framtidig behov for offentlig tjenesteyting på disse områdene (offentlige boliger vil forøvrig inngå i ordinært boligformål i plankartet). Brannstasjon Det er behov for å finne areal til permanent lokalisering av brannstasjon. Eventuell samlokalisering med politi/ambulanse skal vurderes. Sykehus I revisjonen skal arealbehovet til sykehusformål vurderes og sikres. Dette vil gjøres i samråd med Helse Finnmark Infrastruktur Kommunaltekniske anlegg Nødvendig areal til vann- og avløpsforsyning skal utredes og sikres. Det samme gjelder areal til snødeponier, kjøreveger og gang- og sykkelstier. Ulike parkeringsarealer Det er behov for å sikre areal til oppstilling/parkering av trailere, samt til parkering og serviceanlegg for bobiler mm Grønnstruktur, friluftsliv og idrett Idrettsformål Kommunen har stadig henvendelser fra ulike aktører som ønsker areal til forskjellige idrettsformål, fritidsaktiviteter, sirkus/tivoli mm. I revisjonen skal disse behovene drøftes og søkes sikret. Grønnstruktur Ettersom tettheten på bebyggelsen øker, er det behov for å gjennomgå og sikre behovet for bolig- og sentrumsnære friluftsområder og grønnstruktur. Statlig sikra friluftsområder

9 8 (11) Det er behov for å vurdere hensiktsmessig avgrensning til de tre statlig sikra friluftsområdene ved hhv Storvannet, Rumpetrollvannet og Jansvannet, samt vurdere behovet for å sikre flere/andre områder. Dette må evt skje i samråd med Finnmark fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning (DN) Områder hvor arealbruken forutsettes endret For noen arealer innenfor planområdet forutsettes bruken å endres fra dagens formål til noe helt nytt på kort eller litt lenger sikt. Eksisterende flyplassområde Lokalisering av ny lufthavn for Hammerfestregionen er under utredning, bla på Grøtnes. Når ny lufthavn er etablert, frigjøres et stort utbyggingspotensial i Fuglenesdalen. Dette arealet tenkes evt benyttet til boliger og andre ikke-industrielle formål. Aktuell, alternativ arealbruk vil drøftes nærmere i revisjonsprosessen, men dagens planstatus vil formelt videreføres i revidert plan, da flytting av lufthavna ligger noe fram i tid. Stornes Stornes er pr i dag avsatt til næringsformål/industri. I revisjonen skal det vurderes å endre arealbruken til annet ikke-industrielt formål. 4. KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Generelt om konsekvensutredninger Ved utarbeidelse av kommuneplaner med retningslinjer og rammer for framtidig utbygging, kreves det konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn, jf pbl 4-2. I konsekvensutredningen skal både nye byggeområder og endringer i eksisterende byggeområder inngå. Utredningen skal tilpasses plannivået, og hva som faktisk er beslutningsrelevant informasjon. Utbyggingsområder som inngår i vedtatte reguleringsplaner forutsettes ikke konsekvensutredet, selv om disse strider mot gjeldende kommunedelplan. Hensikten med utredningen er derfor å få beslutningsgrunnlag til å avgjøre om et nytt utbyggingsområde skal inngå i kommuneplanen, og i tilfelle på hvilke vilkår. 4.2 Utredningstema Konsekvensene av planforslaget skal vurderes i forhold til ulike planfaglige tema. Foreløpig ansees følgende utredningstema å være aktuelle (alfabetisk rekkefølge): Utredningstema Grønnstruktur, friluftsliv og folkehelse Kulturminner og kulturmiljø Landskap Lokalklima Naturverdier og biologisk mangfold Næringsliv og sysselsetting Samfunnssikkerhet og beredskap (jf egen ROS-analyse) Samiske interesser, herunder reindrift Sosial infrastruktur (barnehage, skole, sfo mm) Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/datakommunikasjon, kollektivtransport)

10 9 (11) Forøvrig vil planforslagets innhold og virkninger beskrives nærmere i Planbeskrivelsen. Aktuelle tema å behandle der er bla Barn og unges interesser, Klima og energi (jf egen Klima- og energiplan), Universell utforming mm. 4.3 Metode og datainnsamling Kommunen tar sikte på å foreta en enkel konsekvensutredning på overordnet nivå, basert på kjent kunnskap. Behov for mer detaljerte konsekvensutredninger må vurderes på reguleringsplannivå. Konsekvensutredningen vil bygge på planfaglige vurderinger, lovverk, overordnede føringer, lokalkunnskap, flyfoto samt geografisk informasjon som er tilgjengelig på offentlige databaser, eksempelvis kommunens kartbase, Nordatlas, Skrednett, Askeladden, Naturbase, Skog og landskap m fl Konsekvensutredning av enkeltområder Utbyggingsområdene som skal konsekvensutredes velges ut etter en forutgående prosess med de temavise arbeidgruppene. Hvert av de nye/endrede utbyggingsområdene vil vurderes i fht utredningstemaene gitt i kap 4.2. Konsekvenser/konfliktgrad angis på en tredelt skala som vist under, hvor vurderingene er verbale og skjønnsmessige: + Positive konsekvenser 0 Ingen/mindre konsekvenser - Negative konsekvenser Tilslutt gis en samlet vurdering av konfliktgraden, samt en anbefaling om området bør være med i planforslaget eller ikke, evt på hvilke vilkår Konsekvensutredning av planen som helhet I henhold til Forskrift om konskvensutredninger vil det i tillegg til konsekvensutredning av enkeltområder også gjøres en vurdering av konsekvensene av planforslaget som helhet. 5. ROS-ANALYSE Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse. Hensikten med denne er å avdekke om tiltak i planen medfører endringer av risiko for mennesker eller omgivelser. Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på reguleringsplan-/tiltaksnivå med sikte på å etablere planløsninger/bestemmelser som ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell etablering. Dette kan f eks gjelde krav til g/-veg, byggegrenser langs kraftlinjer, krav til universell utforming, krav til miljøvennlige energiløsninger, krav til utskifting av forurensede masser i grunnen, håndtering av overvann mm).

11 10 (11) I ROS-analysen skal det tas utgangspunkt i oversiktsanlysen i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt kommunens sjekkliste for farer og uønskede hendelser. Det tas videre sikte på å påbegynne ROS-analysen relativt tidlig i planprosessen - for å avdekke viktige utredningsbehov tidsnok, og som grunnlag for KU og videre planlegging. Nr. Risikoforhold Aktuelt Risiko forårsakes av Merknader 1 Snøskred 2 Steinskred/steinsprang 3 Sørpeskred 4 Jord- og leirskred 5 Oversvømmelse,inkl.isgang 6 Stormflo/havstigning 7 Overvannsflom 8 Erosjon 9 Kvikkleire 10 Dårlig/usikker byggegrunn 11 Sprengingsskader 12 Ekstremvær 13 Brann 14 Eksplosjon 15 Forurensing i vann/sjø 16 Forurens. i bunnsedimenter 17 Forurensing i grunn 18 Luftforurensning 19 Radon 20 Elektromagnetisk stråling 21 Støy 22 Trafikkulykker 23 Smitte 24 Annet Ja Nei Omgivelser Tiltaket 6. PLANDOKUMENTER OG PLANPERIODE Forslag til rullert kommunedelplan som legges ut til offentlig ettersyn vil bestå av følgende dokumenter (som for eksisterende plan): 1. Plankart a. Hammerfest b. Rypefjord 2. Planbestemmelser (felles) 3. Planbeskrivelse m/konsekvensutredning og ROS-analyse (felles) Det tas sikte på å sette planperioden til 12 år, dvs

12 11 (11) VEDLEGG: OVERORDNEDE FØRINGER Nasjonale rammer Sentrale lover og forskrifter 1. Plan- og bygningsloven m/forskrifter 2. Havne- og farvannsloven 3. Kulturminneloven 4. Naturmangfoldloven 5. Reindriftsloven 6. m fl Rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer 1. Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging 2. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Rikspolitiske bestemmelser/statlige planbestemmelser 1. Rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesentre, jf fylkesplanen Stortingsmeldinger, rundskriv, veiledere mm 1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, DN: Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplanleggingen 3. DSB: Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanleging, kartlegging av risiko og sårbarhet 4. DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 5. Helsedirektoratets moment- og tipsliste: Folkehelse og kommuneplanlegging 6. NVE: Flaum- og skredfare i arealplanar. Retningslinjer 2/ Riksantikvarens veileder: Kulturminner og kulturmiljø i konsekvensutredninger 8. Riksantikvarens veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 9. Sametingets planveileder 10. Snarvegene planlegging i by og tettsted. Veileder fra DN og Statens vegvesen 11. Stortingsmelding nr 21 ( ) og nr 26 ( ): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, herunder forholdet til klimaendringer, areal, friluftsliv og forurensning 12. Stortingsmelding nr 39 ( ) Friluftsliv 13. Stortingsmelding nr 42 ( ) Biologisk mangfold 14. T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven 15. T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen 16. Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven 17. Temaveileder: Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven 18. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven 19. Temaveileder: Utbygging i fareområder 20. Øvrig grunnlags- og veiledningsmateriell: Regionale rammer 1. Fylkesplan for Finnmark , prolongert. Jf spesielt kap 4 Arealpolitikk 2. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark Lokale rammer og grunnlagsdokumenter 1. Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel, Ulike tematiske kommunedelplaner og temaplaner 4. Mulighetsstudie, Hammerfest havn 5. Kommunens digitale kartbase 6. ROS-analyse for Hammerfest 7. Forskrift om vedtekter for parkering i Hammerfest kommune 8. Forskrift om vedtekter for uterom i Hammerfest kommune 9. Overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord. Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn.

Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord. Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn. Områderegulering for Strømsnes/Akkarfjord Forslag til planprogram. Offentlig ettersyn. 1 (12) Innhold 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Om planprogrammet... 2 1.3 Formålet med reguleringen...

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Forslag til PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET Ringebu kommune August 2016 Oppdragsgiver: Tor Ivar Wålen Rapportnavn: Planprogram detaljreguleringsplan for Nordre del av Vålejordet

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 12/4035-68 20898/14 140 01.09.2014 KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT Tabellen nedenfor

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen 2012 Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen Øystein Engan Holtålen kommune 24.09.2012 1 Innhold Bakgrunn... 3 Eiendomsforhold... 3 Beliggenhet og avgrensing... 4 Formål...

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekksæter. Fastsetting av planprogram.

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekksæter. Fastsetting av planprogram. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 044/11 Kommunestyret 15.12.2011 077/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/963 11/8984 0000, 143, Aud

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foreløpig arbeidsnotat Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kommuneplanens arealdel... 4 3.

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer