Revisjon av kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato:

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest Havreveien Herreportveien Fritidsbebyggelse 79 Årø Næring 75 Hunsrødstubben øst Kullerød øst Transformatorstasjon 77 Lingelem Bjørnerød... 28

3 3 Innledning vedtok i formannskapsmøte å starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Planprogram ble vedtatt av bystyret i møte I tråd med kravene i plan- og bygningsloven skal kommunen konsekvensutrede arealbruksendringer i forhold til gjeldende kommuneplan. I praksis vil dette arbeidet omfatte konsekvensutredning som grunnlag for politisk behandling av hvorvidt innspillene skal innarbeides i den reviderte planen eller ikke. Dette grunnlaget kan aggregeres videre til en samlet konsekvensutredning til planbeskrivelsen som følger planen når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Våren 2013 utarbeidet rådmannen et utkast til revidert arealdel av kommuneplanen. Utkastet omfattet konsekvensutredning av i alt 72 områder. Utredningen hadde form av en egen rapport utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra kommunen. Sommeren 2013 ble et foreløpig utkast til en del sentrale temaer sendt på medvirkningshøring med påfølgende politisk behandling. Som et resultat av denne prosessen ble det høsten 2013 innarbeidet ytterligere 8 nye områder i forslaget til revidert kommuneplan. Av disse områdene er 3 bolig, 1 fritidsbebyggelse, 2 næring og 2 tomter for ny transformatorstasjon. Denne utredningen omfatter konsekvensutredningen av disse 8 byggeområdene og supplerer dermed rapporten utarbeidet av Asplan Viak. Foreliggende utredningen omfatter de samme temaene innenfor miljø og samfunn og følger samme fremgangsmåte som Asplan Viaks rapport datert Det henvises derfor til Asplan Vika rapport for en nærmere beskrivelse av bakgrunn og metode.

4 4 Bolig 70 Hunsrødstubben vest GBnr. Del av 35/1-3 og 35/2,8 Området nr. Dagens formål LNF Foreslått formål Bolig Arealstørrelse Ca 14 daa Forslagstiller Anette og Øystein Loftum Områdebeskrivelse Området består av dyrka mark og skog. Grenser til landbruksareal og Hunsrød boligfelt i nord. Forslag Bolig ca. 14 daa, 32 boenheter Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Landskap Verdiklasse D (middels til lav verdi). Virkning: Utbygging vil framstå som en forlengelse av eksisterende boligbebyggelse, og vil ikke påvirke landskapsbilde vesentlig. Naturmangfold registrerte verdier Landbruk Verdiklasse B (jordbruk) Mest fulldyrka jord, ca 13 daa (god jordkvalitet)

5 5 Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor området. Potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk fredede kulturminner er vurdert som middels - stort. Støy og annen forurensning Store deler av området ligger innenfor gul støysone for skytebane. Etter ferdigstillelse av omsøkt støyvoll vil området ligger utenfor denne sonen. Klima og energi Middels grad av bilavhengighet til sentrum/ viktige servicefunksjoner. Relativ god kollektivtilbud (litt lang avstand til bussholdeplass, men god frekvens) Relativ gode forhold for gående/syklende. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Samfunn By- og tettstedsutvikling Ca. 7 km. nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av større boligområde. Utenfor langsiktig utbyggingsgrense i forslag til RPBA. Attraktivitet for bolig Lang avstand til sentrum. Beliggenhet i tilknytning til etablert boligområde. Lang avstand til servicetilbud. Kort avstand til rekreasjonsområder, turløyper, lysløyper og Hjertås. Gode sol- og lysforhold. Barn og unge, skoleveg Arealene kan brukes til lek og rekreasjon vinterstid. Skolekrets:Fevang. Foreslått utbyggingsomfang vil kunne føre til tilflytting av 8 barn i alderen 6 12 år og 4 ungdommer i alderen år. Aktivitetspark ca. 400 m i nordvest. Flere lekeplasser i boligområdet. Relativ trygg skolevei via G/s og interne boligveier. Friluftsliv / rekreasjon En mindre del av området er registrert med verdi A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel Skole og barnehage Skolekrets: Fevang Avstand skoler: Ca. 3.5 km. til Fevang barneskole i nordøst. Avstand barnehager: Ca. 400 m nordvest for området. Virkning: Foreslått utbyggingsomfang kan føre til tilflytting av 8 barn i alderen 6-12 år og 3 ungdommer i alderen år. Vann og avløp Vannforsyning i nordlig del av området. VIVs hovedledning går gjennom

6 6 området. Spillvannsledning fra Hunsrød gjennom nordlig del av området. God kapasitet. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Virkning: Utbyggingen vil gi økning i ÅDT med 144 kjøretøy (bolig). Kollektivtilbud Avstand bussholdeplass: minst 700 m langs Fokserødveien. Avgang til Sandefjord sentrum, Stavern og Horten hvert 30. minutt. Radon, ras, skred, flom, erosjon Marin strandavsetning og bart fjell. Høy fare for radon i nordre del, ellers moderat. Virkning: Marin strandavsetning utløser behov for nærmere grunnundersøkelser Radon håndteres ihht. TEK 10. Privat og offentlig servicetilbud Avstand dagligvare: Ca. 1,5 km i nordvest. Oppsummering av konsekvenser Landbruk, klima/energi, by & tettstedsutvikling Landskap, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv, støy/forurensning attraktivitet for bolig, barn & unge, kollektivtilbud, service, vann & avløp, skole & barnehage, trafikk Merknad Forutsetter tiltak mot støy fra skytebanen. Potensiale for funn av ikke kjente kulturminner.

7 7 73 Havreveien GBnr. 150/155 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 8,8 daa Forslagstiller : HRL Entreprenør As på vegne av Astrid Standal Frednes Områdebeskrivelse: Området ligger mellom Skolmerød og Pindsle, om lag 90 m nordvest for Krokemoa skole. Området er skogdekt og grenser til dyrket mark mot øst, vest og nord. Mot sør grenser det til eneboligområde ved Havreveien. Forslag 6 eneboligtomter og 5 boenheter for utviklingshemmede ema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Verdi B. Området er skogkledd i bidrar til variasjon i et landskapsrom som domineres av jorder, gårdstun og bebygde områder. Naturmangfold Det er ikke registrert naturverdier.. Landbruk Utmark verdi A. Registrert som skog høg bonitet og ikke dyrkbart areal på Skog og landskaps database. Kulturminner / Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner.

8 8 kulturmiljø Støy, annen forurensning Området omfattes ikke av noen støysoner Klima og energi Middels grad av bilavhengighet. Kjøre og sykkelavstand til sentrum er om lag 4, 0 Km og 1,4 km til nærmeste dagligvare er om lag 1, 4 km. Bra bussforbindelse med om lag 3 avganger pr time på dagtid til sentrum. Reisetid ca 10 min. Det er ikke opparbeidet gang- og sykkelvei langs Krokemoveien. Det er opparbeidet gang og sykkelvei langs Ringveien. Middels gode forhold for gående og syklende. Området omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme. Samfunn By- og tettstedsutvikling Området ligger i om lag 4,0 km kjøre og sykkelavstand fra sentrum, og er tilknyttet et større bolig og tettstedsområde. Utvidelsen av boligområdet vil være en utvidelse av byggesonen og gir noe mer uklare grenser mellom bebygde områder og omkringliggende landskap. Området ligger utenfor langsiktige utbyggingsgrenser for RPBA. Attraktivitet for boligbebyggelse Beliggenhet i tilknytting til eksisterende bolig- og tettstedsområder Svært gode sol og lysforhold. Svært usjenert lokalisering uten støy eller annen forurensning. Grenser til jorder i 3 av 4 himmelretninger. Umiddelbar nærhet til barneskole og god tilgjengelighet til ungdomsskole og videregående skole Ganske nær attraktiv grønnstruktur og idrettsanlegg. Ligger nær Pindsle med en rekke servicetilbud, men noe lant unna dagligvareforretning Noe lang avstand til sentrum, men ganske god kollektivdekning. Barn og unge, skoleveg Skolekrets: Krokemoa. Foreslått utbygging vil kunne føre til tilflytting av 2 barn i alderen 6-12 år og 1 ungdom i alderen år. Kort og trygg skolevei. Skolen, som ligger om lag 150 m fra området har nærmiljøanlegg som også vil kunne fungere som lekeplass. Området er avmerket på kommunens temakart over barns lekeområder (barnetråkkregistrering). negativ

9 9 Landskapet rundt området vil kunne benyttes til lek vinterstid. Friluftsliv / rekreasjon Verdi C Skole- og barnehage Skolekrets: Krokemoa skole. Avstand: ca 150 m Ungdomsskole: Bugården. Avstand gang/sykkel om lag 1, 0 km Barnehage: Krokemoa barnehage, gang/sykkelavstand om lag 600 m Virkning: Foreslått utbygging kan føre til tilflytting av ca 2 barn i alderen 6 12 år og 1ungdom i alderen år. Vann og avløp Tilknytting til vann og avløpsledning i umiddelbar nærhet. Det går vannledning (100 VL) og avløpsledning (225 AF) i Havreveien. God kapasitet. Rehabilitering av vann- og avløpssystem i området inngår i kommunens langsiktige planer. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Foreslått utbygging vil medføre økt trafikkbelastning i Havreveien, Kornveien og i krysset Kornveien/Krokemoveien. Økningen vil være i størrelsesorden ÅDT 40. Trafikksikkerheten i krysset Kornveien Krokemoveien må vurderes. Kollektivtilbud Om lag 700 m til nærmeste bussholdeplass. Avganger 2 ganger pr time på dagtid med økning til 3 ganger pr time i rushtiden. Reisetid til sentrum er om lag 7 min. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Området er registrert som moderat aktsomhet for radon på NGUs dagabase. Radon håndteres av TEK 10 Området er vist som marin strandavsetting på NGU sløsmassekart. Området omfattes ikke av kjente soner for kvikkleire. Området har svak gradient. Behov for nærere grunnundersøkelser må vurderes i det videre planarbeidet. Servicetilbud Gangavstand til nærmeste dagligvarebutikk er om lag 1,1 km. Avstanden til Pindsle, der det ligger en rekke servicefunksjoner er om lag 1, 3 km. Oppsummering av konsekvenser Attraktivitet for boligbebyggelse Landskap, friluftsliv, by- og tettstedsutvikling, barn og unge (ingen negativ)

10 10 Naturmangfold, Landbruk, Kulturminner, støy/forurensing, klima/energi,skole og barnehage m.m Merknad

11 11 93 Herreportveien GBnr. del av 105/2, 16, 18 og del av 105/299 (felt B); del av 105/10 (felt c) del av 105/299 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse, bolig Arealstørrelse: Delområde A: 1,0 daa, B: 8, 5 daa; C: 4,0 daa Forslagstiller: Bjørn Haldorsen og Gunnar Bergene, Kvartal 19 arkitektkontor Områdebeskrivelse: Innspillet omfatter 3 delområder som alle ligger på Vesterøya ved Herreportveien. Delområde A ligger øst for Herreportveien om lag 120 m fra Langebystranda. Delområde A grenser til etablert fritidsbebyggelse mot øst og nordvest. Delområde B ligger rett vest for Herreportveien i Heinaskogen. Delområdet B er østvent delvis skogkledd og delvis småkollet stedvis med fjell i dagen. Delområde C ligger vest for Herreportveien og om lag 150 m øst for Vardås. Delområde C ligger nordvent ved foten av en kolle og er delvis skogkledd, delvis med fjell i dagen. Forslag: Delområde A: 1 enebolig; delområde B: 6 7 eneboliger; delområde C: 4 fritidsboliger Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Alle de tre delområder: verdi A av delområdene ligger innenfor 100 m-sonen langs sjø. t

12 12 Delområde A ligger innenfor strandsoneavgrensingen for rikspolitiske planretningslinjer for differensiert forvaltning langs sjø/rpr Oslofjorden. De landskapsmessige konsekvensene av tiltaket vurderes som negativt for alle de tre delområdene. Naturmangfold Delområde C og deler av delområde B omfattes av sone med verdi A på temakart natur for kommuneplanens arealdel. Delområde C og deler av delområde B er registrert som leveområde for spettefugl og beiteområde for rådyr. Det er ikke registrert spesiell naturverdier innenfor delområde A. Konsekvensene av tiltaket vurderes som negativt for delområde B og C. For deleområde A vurderes konsekvensene for naturmangfoldet som ingen t Landbruk Alle de 3 delområdene er registrert som utmark klasse B. Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner innenfor noen av delområdene på Riksantikvarens database Askeladden. Støy, annen forurensning av delområdene omfattes av støysone. Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor noen av delområdene. Klima og energi Stor grad av bilavhengighet til sentrum og andre servicetilbud. Dårlig kollektivtilbud Herreportveien har lav ÅDT. Det er ikke etablert anlegg for gående og syklende langs Herreportveien. Det er ikke etablert anlegg for gående og syklende langs den nærmeste strekningen av Vesterøyveien. Alt i alt vurderes forholdene for gående og syklende som middels Delområde A og B: Delområde C: Samfunn By- og tettstedsutvikling Om lag 5, 7 km sørøst for Sandefjord sentrum (luftlinje) Spredt utbygging Utenfor langsiktige utbyggingsgrenser RPBA Delområde A og B: Delområde C: Attraktivitet for fritidsbebyggelse og boligbebyggelse Alle delområdene ligger attraktivt til. Avstanden til sjø er kort for alle delområde (ca 120 m for delområde A, 170 m for delområde B og 260 m for delområde C). Delområde A har svært gode solforhold. Delområde B har også gode solforhold. Delområde C vil mest sannsynlig ligge i skygge deler av dagen, men likevel ha relativt gode solforhold. t Barn og unge registrerte verdier

13 13 Friluftsliv / rekreasjon Alle de tre delområdene har registrert verdi A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel. Behov for båtplass vil kunne ha negativ virkning. t Skole og barnehage Utbygging etter forslaget vil kunne føre til tilflytting av om lag 2 barn i alderen 6 12 og 1 ungdom i alderen år. Skolekrets: Vesterøya skole som ligger om lag 1, 2 km unna Nærmeste barnehage ligger ved Ormestad, om lag 4,2 km unna Område A og B: Område C: ikke aktuelt Vann og avløp Det går vannledning 160 VL PVC langs Vesterøyveien. God kapasitet. Det går sommerledning vann til eksisterende hytteområder. Kapasitet for sommervannledning må vurderes. Nærmeste tilknyttingspunkt for vintervann er i Vesterøyveien. For boligdelen må det dermed legges vannledning fra Vesterøyveien. Aktuell avløpsløsning vil trolig være tett tank eller renseanlegg. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbyggingen vil gi en liten økning i ÅDT på Herreportveien. Herreportveien har lav ÅDT storparten av året. Herreportveien har lav standard. Vesterøyveien har normal standard. Kollektivtilbud Avstand til nærmeste bussholdeplass ved Vesterøyveien: delområde A: 465 m; delområde B: 425 m og delområde C: 770 m. 5 avganger til Sandefjord rutebilstasjon daglig på hverdager. avganger i helgene. Delområde A og B: Delområde C: Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje NGU sløsmessekart viser følgende grunnforhold: delområde A: marin strandavsetting; delområde B: marin strandavsetting og fjell i dagen; delområde C: hovedsakelig fjell i dagen, noe marine strandavsetting. NGU aktsomhetskart for radon viser følgende: delområde A og B: middels aktsomhet ; delområde C: høy aktsomhet. Radon ivaretas av TEK 10. Ved marine strandavsettinger kreves en nærmere vurdering av byggegrunn, ved gradient over 10 grader kreves det normalt geoteknisk vurdering. Servicetilbud Nærmeste dagligvareforretning er ved Fjellvikbakken; om lag 5,5 km retningsentrum. Delområde A og B: Delområde C: Oppsummering av konsekvenser

14 14 Delområde A og B: attraktivitet for boligbebyggelse Delområde C: attraktivitet for fritidsbebyggelse Delområde A og B: landskap, naturmangfold, klima og energi, by og tettstedsutvikling, friluftsliv, kollektivtilbud, servicetilbud Delområde C: landskap, naturmangfold, friluftsliv Delområde A og B: landbruk, kulturminner, støy/forurensning, barn og unge, vann/avløp, trafikk, skole og barnehage Delområde C: landbruk, kulturminner, støy/forurensing, klima/energi, by og tettstedsutvikling, barn og unge, vann og avløp, kollektivtilbud, service Merknad

15 15 Fritidsbebyggelse 79 Årø GBnr. 78/1 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: bolig Arealstørrelse: 2, 4 daa Forslagstiller : Liv og Kjell Krohn Riege Områdebeskrivelse: Område er del av gbnr 78/1 som ligger på østsiden av Årø. Mot vest og nord grenser området til dyrket mark. Mot øst er terrenget kupert og kledd av skog med små dimensjoner. Området er ubebebygd. Det går gårdsvei gjennom området med avkjøring fra Øståsveien. Området inngår i/grenser til et sammenhengende hyttefelt på østsida. Forslag To frittstående eneboliger Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Verdiklasse A (høy landskapsverdi) Områdets vegetasjon danner vegg i landskapsrom som inngår i kulturlandskapet

16 16 mot vest. Virkning: kulturlandskapet vil bli mindre sammenhengene da en av veggene i rommet brytes og landskapsromet eksponeres mot bebyggelse. Naturmangfold registrerte verdier på temakart eller Miljødirektoratets database Landbruk Utmark klasse B /negativ Kulturminner / kulturmiljø registrerte på Askeladden eller temakart Støy, annen forurensning støykilder Klima og energi Stor grad av bilavhengighet til sentrum og andre servicefunksjoner Dårlig kollektivtilbud Middels gode forhold for gående og syklende. Samfunn By- og tettstedsutvikling 6 km øst for Sandefjord sentrum. Spredt utbygging Utenfor langsiktige utbyggingsgrenser RPBA Attraktivitet for bolig Lang avstand til sentrum Lang avstand til skole, barnehage og servicefunksjoner Nærhet til friluftsområder og sjøen Gode sol og lysforhold Barn og unge, skoleveg Leke og friluftsmuligheter i naturområder og nærhet til sjøen Langt til skole og fritidsaktiviteter Få naboer, vil mest sannsynlg være langt til venner og klassekammerater Friluftsliv / rekreasjon Verdiklasse A på temakart rekreasjon, gjelder også omkringliggende arealer Denne delen av Årø brukes til rekreasjon og friluftsliv både av hytteeiere og

17 17 andre. Området ligger innenfor strandsoneavgrensingen RPR-O Skole og barnehage Skolekrets: Helgerød Avstand til skoler: Helgerød barneskole: 4,2 km. Breidablikk ungdomsskole: ca 7, 5 km Barnehage: ved Helgerød, ca 3, 5 km Vann og avløp Ca 170 m til tilknyttingspunkt for vann i Årøveien, det antas at vannkapasiteten er god. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbyggingen vil gi marginal økning i ÅDT på Årøveien. Øståsveien har lav standard men ubetydelig trafikk storparten av året. Årøveien har relativt god standard Kollektivtilbud Busstopp ved Årøveien, ca 650 m. På hverdager er det 5 avganger daglig. avganger i helgene. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Området omfattes av sone for høy aktsomhet mot radon på NGUs database. Marin strandavsetting utløser behov for nærmere grunnundersøkelse. Radon håndteres ihht. TEK 10. Avstand til dagligvarer: ca 5 km Avstand idrettsanlegg (utendørs ) ca 2, 5 km, innendørs (Helgerød skole) ca 4, 2 km Oppsummering av konsekvenser Attraktivt område med nærhet til rekreasjonsområder og sjø. støykilder. Lang avstand til sentrum, servicetilbud og skolegir negative konsekvenser for by- og tettstedsutvikling, og klima og energi. Landskap. Friluftsliv/rekreasjon

18 18 Naturmangfold, landbruk, kulturminner, støy Merknad

19 19 Næring 75 Hunsrødstubben øst GBnr. Del av 35/1-3 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Næring kontor, industri Arealstørrelse: Ca 15 daa Forslagstiller : Anette og Øystein Loftum Områdebeskrivelse: Området grenser i nord til dagens næringsområde ved Hunsrød/Kullerød og består for en stor del av skog. I nordre del av området ligger et mindre åpent parti. Forslag Ca 15 daa, kontor, industri. Atkomst fra Raveien. Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Utbygging vil strekke seg inn i naturområdet, og kan være eksponert mot øst. e konsekvenser kan avbøtes med en justering av områdeavgrensing mot øst og sør. / negativ Naturmangfold Verdiklasse:. Øst for området er det registrert rik edellauvskog (viktig naturtype).

20 20 Landbruk Hoveddelen av området: utmark klasse B. En mindre del av området er utmark klasse A. Mest skog med lav bonitet, noe skog med høy bonitet. negativt Kulturminner / kulturmiljø Det er registrert 1 lokalitet med uavklart vernestatus innenfor området (id 80592). Like utenfor området i sør og øst ligger det 3 lokaliteter (id 22452, og 52052) med uavklart vernestatus. Dette er røysfelt, innhegning og funnsted for flintdolk. Visuell innvirkning. Potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk fredede kulturminner er vurdert som middels - stort. Støy, annen forurensning Store deler av området ligger innenfor gul støysone for skytebane. Klima og energi Middels grad av bilavhengighet. Relativ god kollektivtilbud (litt lang avstand til bussholdeplass, men god frekvens) Relativ gode forhold for gående/syklende. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Samfunn By- og tettstedsutvikling Ca. 7 km. nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av mindre næringsområde. Ligger utenfor langsiktige utbyggingsgrense definert i forslag til RPBA, men Kullerød er anbefalt utvidet mot syd. Attraktivitet for næring Nærhet til Torp flyplass, hovedveinett og eksisterende næringsområder. Stort sett ikke behov for større terrengbearbeidelser. Friluftsliv / rekreasjon Verdi A Hoveddelen av område er registrert som barns lekeområde på temakart for dette. Området kan bli brukt som nærområdet for beboer i eksisterende boligområdet. Skiløypa som går sørøst for området kan bli visuelt påvirket av utbygging. Vann og avløp Vannforsyning i nordlig del av området. VIVs hovedledning går gjennom området. Spillvannsledning fra Hunsrød gjennom nordlig del av området. God kapasitet. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbygging vil gi tillegg i ÅDT 1980 (dersom 100 % kontor ) eller ÅDT 1040 (dersom 100 % industri). Det forutsettes at trafikken ikke ledes gjennom eksisterende boligområder. Kollektivtilbud Avstand bussholdeplass: minst 700 m langs Fokserødveien.

21 21 Avgang til Sandefjord sentrum, Stavern og Horten hvert 30. minutt Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Marin strandavsetning og bart fjell. Høy fare for radon i nordre del, ellers moderat. Virkning: Marin strandavsetning utløser behov for nærmere grunnundersøkelser Radon håndteres ihht. TEK 10. Servicetilbud Avstand dagligvare: Ca. 1,5 km i nordvest. Oppsummering av konsekvenser Attraktivitet for næring Landskap (ingen negativ), kulturminner, klima/energi, by & tettstedsutvikling, rekreasjon, trafikk Naturmangfold, landbruk (ingen negativ) Støy/forurensning, vann/avløp, kollektivtrafikk Merknad Avgresningen av området er justert i forhold til innspillet.

22 22 76 Kullerød øst GBnr. 32/4, 32/13 og 34/61 Område nr. Dagens formål: landbruk-, natur- og friluftsformål Foreslått formål: Næring (kontor, lager, industri, godslager, godsterminal) Arealstørrelse: 8, 6 daa. Forslagstiller : Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group Områdebeskrivelse: Skogsområde mellom Østre Kullerød 2 og 4 (Komplett) og Husåsen Forslag Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Landskapsverdi D (middel til lav verdi) Nytt område knytter seg til eksisterende bebyggelse. Området er skjermet mot åpent kulturlandskap lenger øst for Husåsen. (nord) /negativ (sør) Naturmangfold Naturverdi B. Gjelder 3 daa i søndre del av området registert som rik edelløvskog. Lenger sør, utenfor innspillsområdet ligger svært viktig naturtype

23 23 (rik sumpskog) verdiklasse A. Landbruk Verdiklasse A utmark (skog høy bonitet.) Ca. 3 daa av arealet i sør er dyrkbart. Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor området. Støy, annen forurensning Området ligger innenfor rød støysone for skytebane. Støy vil ikke ha negativ påvirkning for foreslått arealbruk. Klima og energi Gunstig plassering nær E 18 med tanke på etablering av godslager/distribusjon. Godt busstilbud (rute 1) i gangavstand (ca. 500 meter). Gode forhold for gående/syklende (gang- og sykkelvei langs Raveien er ferdigstilt). Samfunn By- og tettstedsutvikling Kullerød ligger ca. 6,5 km (langs hovedvei) nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av større område som er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. Område ligger utenfor langsiktig utbyggingsgrense jfr. RPBA, men Kullerød er anbefalt utvidet mot syd (område nr. 25 på RPBA planen). Attraktivitet for næring Nærhet til Torp, E18 og eksisterende næringsområder gjør området svært attraktivt for etableringer. Foreslått plassering muliggjør utvidelse av eksisterende virksomhet. t. Friluftsliv / rekreasjon Rekreasjonsverdi A med merket tursti (Geirastadirløypa). e konsekvenser kan avbøtes ved å flytte turstien. t Vann og avløp Vannforsyning o.k. Det er ledning for spillvann ved området. Overvannshåndtering er utilfredsstillende for nedstrøms resipient. Tiltak for infiltrasjon/fordrøyning av overvann bør vurderes. Trafikale forhold / trafikksikkerhet God adkomst via Torpveien til nytt kryss ved E18. Gang- og sykkeladkomst fra Østre Kullerød til Hunsrødsletta, og så denne veien til Hunsrødveien og ut mot Raveien og bussholdeplassen. Det er tidvis kapasitetsproblemer på dagens vegsystem ved Fokserød. Forslaget vil bidra til å forverre dette. Antallet på 300 parkeringsplasser foreslås opprettholdt, og det er ikke lagt opp til noen vesentlig økning i antall ansatte. Antallet biler med varetransport til anlegget varierer i dag fra ca. 50 pr. dag (normal sesong) til ca. 80 pr. dag (høysesong). Høysesongen strekker seg over ca. 6 uker. Ved en full utbygging av anlegget vil antallet vareleveringer kunne bli doblet /negativ

24 24 Gunstig plassering for varelevering pga. nærhet til E18. Kollektivtilbud Ca. 500 meter til bussholdeplass, rute 01 med avgang hvert 30. minutt. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Marin strandavsetning. Moderat radonfare. Behov for nærmere grunnundersøkelser. Radon håndteres i henhold til TEK10. Privat og offentlig servicetilbud Ca. 1 km til dagligvare (Foksrød) Oppsummering av konsekvenser En utvidelse vil bidra til å styrke et attraktivt og viktig næringsområde i. Gir eksisterende bedrift utvidelsesmuligheter. Kullerød er egnet for transport- og logistikk bedrifter med tanke på nærhet til E18. e konsekvenser i hovedsak knyttet til tursti. Avbøtende tiltak vil være flytting av stien. Naturmangfold Trafikale forhold, landskap, landbruk, støy, kulturminner, kollektivtilbud, radon/flom/skred, tjenestetilbud Merknad

25 25 Transformatorstasjon 77 Lingelem GBnr. 30/2 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og anlegg Arealstørrelse: ca 9 daa (tomten er romslig for å gi rom for justeringer, tiltaket krever 6 7 daa) Forslagstiller : Skagerak nett Områdebeskrivelse: Området ligger om lag 130 m øst for Ligelemveien ved Øvre Lingelem. Området heller mot nord/nordvest og ligger ved foten av en skogkledd kolle om lag 700 m vest for Sandefjord lufthavn Torp og 800 m øst for Kullerød. Forslag Tomt for trafostasjon for å ivareta fremtidig økt behov for kraftforsyning. Videreutvikling av næringsområdene ved Fokserød Kullerød Torp vil gi økt behov for elektrisk kraft. Dette forutsetter ny trafostasjon i området. Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Området ligger i randområdet til sone med verdi B på temakart landskap for kommuneplanens arealdel. Ut over dette er det ikke registrert bestemte t

26 26 landskapsverdier. Tomten ligger ved foten av en skogkledd kolle øst for Raet. Kollen er en del av Brekkeskogen. Landskapet i området er hovedsakelig et jordbrukslandskap, men det er også preget av industri og tung infrastruktur. Om lag 800 m vest for tomten ligger Kullerød industriområde og om lag 700 m mot øst ligger Torp flyplass. Eksisterende kraftlinjer preger også landskapet. Tiltaket er dermed et inngrep i et landskap som allerede er preget av utbygging. Tiltaket har beskjedne dimensjoner sammenlignet med de nevnte områdene og anleggene. Tiltaket medføre imidlertid inngrep i kollen der tomten ligger. Kollen fremstår i dag naturpreget uten større inngrep. Tiltaket vil medføre inngrep i kollen der tomten ligger. Dette vil kunne medføre skjæringer på opp til 15 m høyde som vil bli eksponert mot vest og nord. Landskapsinngrepet vil også kunne bidra til å skjule anlegget landskapet og vil dermed ikke nødvendig være udelt negative. Naturmangfold Om lag 1/3 av tomten ligger innenfor sone med naturverdi c på temakart for naturverdi på kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert bestemte naturverdier ut over dette. Landbruk Registrerte verdier på temakart landbruk for kommuneplanens arealdel er: utmark klasse A. Deler av området og tilgrensende områder er beitemark. Tiltaket kan gjøre landbruksdriften noe mer tungvinn. Noe beitemark går tapt - negativ Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner på Riksantivarens database Askeladden. Det er heller ingen lokale registreringer av kulturminner innenfor området. Støy, annen forurensning Ikke støyømfintlig arealbruk Klima og energi/attraktivitet for formålet Tomten ligger svært gunstig til i forhold til effektiv energioverføring til mulige fremtidige konsumenter ved viderutvikling av Kullerød næringsområde og områdene ved Sandefjord lufthavn Torp. Tomten ligger også gunstig til ved eksisterende kraftlinje. Friluftsliv / rekreasjon Tomten ligger innenfor sone med verdier A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel Trafikale forhold /adkomst Området mangler adkomstvei, men det antas at dette kan løses. Mulig veitrasse er ikke utredet. Anlegget vil ikke generere nevneverdig trafikk i

27 27 driftsfasen. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje I Norges geologiske undersøkelses database over kvartergeologi viser at tomten har fjell i dagen. Trafostasjonen omfatter svært tunge konstruksjoner, sikker byggegrunn er derfor viktig. Oppsummering av konsekvenser Tomen ligger svært godt til rette med hensyn til å sikre effektiv kraftforsyning ved videreutvikling av næringsområdene på Fokserød Kullerød Tord. Sikker byggegrunn. Landskap, Friluftsliv, Naturmangfold, landbruk, kulturminner/kulturmiljø, trafikk/adkomst Merknad Forslagsstiller Skagerak nett har prioritert denne tomten som førstevalg av de foreslåtte tomtene til trafostasjon grunnet god beliggenhet ved eksisterende kraftlinje og nærhet til Kullerød, Fokserød og Torp

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer