Revisjon av kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 1 Revisjon av kommuneplanens arealdel Supplerende konsekvensutredning av nye byggeområder Dato:

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Bolig 70 Hunsrødstubben vest Havreveien Herreportveien Fritidsbebyggelse 79 Årø Næring 75 Hunsrødstubben øst Kullerød øst Transformatorstasjon 77 Lingelem Bjørnerød... 28

3 3 Innledning vedtok i formannskapsmøte å starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Planprogram ble vedtatt av bystyret i møte I tråd med kravene i plan- og bygningsloven skal kommunen konsekvensutrede arealbruksendringer i forhold til gjeldende kommuneplan. I praksis vil dette arbeidet omfatte konsekvensutredning som grunnlag for politisk behandling av hvorvidt innspillene skal innarbeides i den reviderte planen eller ikke. Dette grunnlaget kan aggregeres videre til en samlet konsekvensutredning til planbeskrivelsen som følger planen når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Våren 2013 utarbeidet rådmannen et utkast til revidert arealdel av kommuneplanen. Utkastet omfattet konsekvensutredning av i alt 72 områder. Utredningen hadde form av en egen rapport utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra kommunen. Sommeren 2013 ble et foreløpig utkast til en del sentrale temaer sendt på medvirkningshøring med påfølgende politisk behandling. Som et resultat av denne prosessen ble det høsten 2013 innarbeidet ytterligere 8 nye områder i forslaget til revidert kommuneplan. Av disse områdene er 3 bolig, 1 fritidsbebyggelse, 2 næring og 2 tomter for ny transformatorstasjon. Denne utredningen omfatter konsekvensutredningen av disse 8 byggeområdene og supplerer dermed rapporten utarbeidet av Asplan Viak. Foreliggende utredningen omfatter de samme temaene innenfor miljø og samfunn og følger samme fremgangsmåte som Asplan Viaks rapport datert Det henvises derfor til Asplan Vika rapport for en nærmere beskrivelse av bakgrunn og metode.

4 4 Bolig 70 Hunsrødstubben vest GBnr. Del av 35/1-3 og 35/2,8 Området nr. Dagens formål LNF Foreslått formål Bolig Arealstørrelse Ca 14 daa Forslagstiller Anette og Øystein Loftum Områdebeskrivelse Området består av dyrka mark og skog. Grenser til landbruksareal og Hunsrød boligfelt i nord. Forslag Bolig ca. 14 daa, 32 boenheter Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Landskap Verdiklasse D (middels til lav verdi). Virkning: Utbygging vil framstå som en forlengelse av eksisterende boligbebyggelse, og vil ikke påvirke landskapsbilde vesentlig. Naturmangfold registrerte verdier Landbruk Verdiklasse B (jordbruk) Mest fulldyrka jord, ca 13 daa (god jordkvalitet)

5 5 Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor området. Potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk fredede kulturminner er vurdert som middels - stort. Støy og annen forurensning Store deler av området ligger innenfor gul støysone for skytebane. Etter ferdigstillelse av omsøkt støyvoll vil området ligger utenfor denne sonen. Klima og energi Middels grad av bilavhengighet til sentrum/ viktige servicefunksjoner. Relativ god kollektivtilbud (litt lang avstand til bussholdeplass, men god frekvens) Relativ gode forhold for gående/syklende. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Samfunn By- og tettstedsutvikling Ca. 7 km. nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av større boligområde. Utenfor langsiktig utbyggingsgrense i forslag til RPBA. Attraktivitet for bolig Lang avstand til sentrum. Beliggenhet i tilknytning til etablert boligområde. Lang avstand til servicetilbud. Kort avstand til rekreasjonsområder, turløyper, lysløyper og Hjertås. Gode sol- og lysforhold. Barn og unge, skoleveg Arealene kan brukes til lek og rekreasjon vinterstid. Skolekrets:Fevang. Foreslått utbyggingsomfang vil kunne føre til tilflytting av 8 barn i alderen 6 12 år og 4 ungdommer i alderen år. Aktivitetspark ca. 400 m i nordvest. Flere lekeplasser i boligområdet. Relativ trygg skolevei via G/s og interne boligveier. Friluftsliv / rekreasjon En mindre del av området er registrert med verdi A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel Skole og barnehage Skolekrets: Fevang Avstand skoler: Ca. 3.5 km. til Fevang barneskole i nordøst. Avstand barnehager: Ca. 400 m nordvest for området. Virkning: Foreslått utbyggingsomfang kan føre til tilflytting av 8 barn i alderen 6-12 år og 3 ungdommer i alderen år. Vann og avløp Vannforsyning i nordlig del av området. VIVs hovedledning går gjennom

6 6 området. Spillvannsledning fra Hunsrød gjennom nordlig del av området. God kapasitet. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Virkning: Utbyggingen vil gi økning i ÅDT med 144 kjøretøy (bolig). Kollektivtilbud Avstand bussholdeplass: minst 700 m langs Fokserødveien. Avgang til Sandefjord sentrum, Stavern og Horten hvert 30. minutt. Radon, ras, skred, flom, erosjon Marin strandavsetning og bart fjell. Høy fare for radon i nordre del, ellers moderat. Virkning: Marin strandavsetning utløser behov for nærmere grunnundersøkelser Radon håndteres ihht. TEK 10. Privat og offentlig servicetilbud Avstand dagligvare: Ca. 1,5 km i nordvest. Oppsummering av konsekvenser Landbruk, klima/energi, by & tettstedsutvikling Landskap, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv, støy/forurensning attraktivitet for bolig, barn & unge, kollektivtilbud, service, vann & avløp, skole & barnehage, trafikk Merknad Forutsetter tiltak mot støy fra skytebanen. Potensiale for funn av ikke kjente kulturminner.

7 7 73 Havreveien GBnr. 150/155 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: 8,8 daa Forslagstiller : HRL Entreprenør As på vegne av Astrid Standal Frednes Områdebeskrivelse: Området ligger mellom Skolmerød og Pindsle, om lag 90 m nordvest for Krokemoa skole. Området er skogdekt og grenser til dyrket mark mot øst, vest og nord. Mot sør grenser det til eneboligområde ved Havreveien. Forslag 6 eneboligtomter og 5 boenheter for utviklingshemmede ema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Verdi B. Området er skogkledd i bidrar til variasjon i et landskapsrom som domineres av jorder, gårdstun og bebygde områder. Naturmangfold Det er ikke registrert naturverdier.. Landbruk Utmark verdi A. Registrert som skog høg bonitet og ikke dyrkbart areal på Skog og landskaps database. Kulturminner / Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner.

8 8 kulturmiljø Støy, annen forurensning Området omfattes ikke av noen støysoner Klima og energi Middels grad av bilavhengighet. Kjøre og sykkelavstand til sentrum er om lag 4, 0 Km og 1,4 km til nærmeste dagligvare er om lag 1, 4 km. Bra bussforbindelse med om lag 3 avganger pr time på dagtid til sentrum. Reisetid ca 10 min. Det er ikke opparbeidet gang- og sykkelvei langs Krokemoveien. Det er opparbeidet gang og sykkelvei langs Ringveien. Middels gode forhold for gående og syklende. Området omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme. Samfunn By- og tettstedsutvikling Området ligger i om lag 4,0 km kjøre og sykkelavstand fra sentrum, og er tilknyttet et større bolig og tettstedsområde. Utvidelsen av boligområdet vil være en utvidelse av byggesonen og gir noe mer uklare grenser mellom bebygde områder og omkringliggende landskap. Området ligger utenfor langsiktige utbyggingsgrenser for RPBA. Attraktivitet for boligbebyggelse Beliggenhet i tilknytting til eksisterende bolig- og tettstedsområder Svært gode sol og lysforhold. Svært usjenert lokalisering uten støy eller annen forurensning. Grenser til jorder i 3 av 4 himmelretninger. Umiddelbar nærhet til barneskole og god tilgjengelighet til ungdomsskole og videregående skole Ganske nær attraktiv grønnstruktur og idrettsanlegg. Ligger nær Pindsle med en rekke servicetilbud, men noe lant unna dagligvareforretning Noe lang avstand til sentrum, men ganske god kollektivdekning. Barn og unge, skoleveg Skolekrets: Krokemoa. Foreslått utbygging vil kunne føre til tilflytting av 2 barn i alderen 6-12 år og 1 ungdom i alderen år. Kort og trygg skolevei. Skolen, som ligger om lag 150 m fra området har nærmiljøanlegg som også vil kunne fungere som lekeplass. Området er avmerket på kommunens temakart over barns lekeområder (barnetråkkregistrering). negativ

9 9 Landskapet rundt området vil kunne benyttes til lek vinterstid. Friluftsliv / rekreasjon Verdi C Skole- og barnehage Skolekrets: Krokemoa skole. Avstand: ca 150 m Ungdomsskole: Bugården. Avstand gang/sykkel om lag 1, 0 km Barnehage: Krokemoa barnehage, gang/sykkelavstand om lag 600 m Virkning: Foreslått utbygging kan føre til tilflytting av ca 2 barn i alderen 6 12 år og 1ungdom i alderen år. Vann og avløp Tilknytting til vann og avløpsledning i umiddelbar nærhet. Det går vannledning (100 VL) og avløpsledning (225 AF) i Havreveien. God kapasitet. Rehabilitering av vann- og avløpssystem i området inngår i kommunens langsiktige planer. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Foreslått utbygging vil medføre økt trafikkbelastning i Havreveien, Kornveien og i krysset Kornveien/Krokemoveien. Økningen vil være i størrelsesorden ÅDT 40. Trafikksikkerheten i krysset Kornveien Krokemoveien må vurderes. Kollektivtilbud Om lag 700 m til nærmeste bussholdeplass. Avganger 2 ganger pr time på dagtid med økning til 3 ganger pr time i rushtiden. Reisetid til sentrum er om lag 7 min. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Området er registrert som moderat aktsomhet for radon på NGUs dagabase. Radon håndteres av TEK 10 Området er vist som marin strandavsetting på NGU sløsmassekart. Området omfattes ikke av kjente soner for kvikkleire. Området har svak gradient. Behov for nærere grunnundersøkelser må vurderes i det videre planarbeidet. Servicetilbud Gangavstand til nærmeste dagligvarebutikk er om lag 1,1 km. Avstanden til Pindsle, der det ligger en rekke servicefunksjoner er om lag 1, 3 km. Oppsummering av konsekvenser Attraktivitet for boligbebyggelse Landskap, friluftsliv, by- og tettstedsutvikling, barn og unge (ingen negativ)

10 10 Naturmangfold, Landbruk, Kulturminner, støy/forurensing, klima/energi,skole og barnehage m.m Merknad

11 11 93 Herreportveien GBnr. del av 105/2, 16, 18 og del av 105/299 (felt B); del av 105/10 (felt c) del av 105/299 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Fritidsbebyggelse, bolig Arealstørrelse: Delområde A: 1,0 daa, B: 8, 5 daa; C: 4,0 daa Forslagstiller: Bjørn Haldorsen og Gunnar Bergene, Kvartal 19 arkitektkontor Områdebeskrivelse: Innspillet omfatter 3 delområder som alle ligger på Vesterøya ved Herreportveien. Delområde A ligger øst for Herreportveien om lag 120 m fra Langebystranda. Delområde A grenser til etablert fritidsbebyggelse mot øst og nordvest. Delområde B ligger rett vest for Herreportveien i Heinaskogen. Delområdet B er østvent delvis skogkledd og delvis småkollet stedvis med fjell i dagen. Delområde C ligger vest for Herreportveien og om lag 150 m øst for Vardås. Delområde C ligger nordvent ved foten av en kolle og er delvis skogkledd, delvis med fjell i dagen. Forslag: Delområde A: 1 enebolig; delområde B: 6 7 eneboliger; delområde C: 4 fritidsboliger Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Alle de tre delområder: verdi A av delområdene ligger innenfor 100 m-sonen langs sjø. t

12 12 Delområde A ligger innenfor strandsoneavgrensingen for rikspolitiske planretningslinjer for differensiert forvaltning langs sjø/rpr Oslofjorden. De landskapsmessige konsekvensene av tiltaket vurderes som negativt for alle de tre delområdene. Naturmangfold Delområde C og deler av delområde B omfattes av sone med verdi A på temakart natur for kommuneplanens arealdel. Delområde C og deler av delområde B er registrert som leveområde for spettefugl og beiteområde for rådyr. Det er ikke registrert spesiell naturverdier innenfor delområde A. Konsekvensene av tiltaket vurderes som negativt for delområde B og C. For deleområde A vurderes konsekvensene for naturmangfoldet som ingen t Landbruk Alle de 3 delområdene er registrert som utmark klasse B. Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner innenfor noen av delområdene på Riksantikvarens database Askeladden. Støy, annen forurensning av delområdene omfattes av støysone. Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor noen av delområdene. Klima og energi Stor grad av bilavhengighet til sentrum og andre servicetilbud. Dårlig kollektivtilbud Herreportveien har lav ÅDT. Det er ikke etablert anlegg for gående og syklende langs Herreportveien. Det er ikke etablert anlegg for gående og syklende langs den nærmeste strekningen av Vesterøyveien. Alt i alt vurderes forholdene for gående og syklende som middels Delområde A og B: Delområde C: Samfunn By- og tettstedsutvikling Om lag 5, 7 km sørøst for Sandefjord sentrum (luftlinje) Spredt utbygging Utenfor langsiktige utbyggingsgrenser RPBA Delområde A og B: Delområde C: Attraktivitet for fritidsbebyggelse og boligbebyggelse Alle delområdene ligger attraktivt til. Avstanden til sjø er kort for alle delområde (ca 120 m for delområde A, 170 m for delområde B og 260 m for delområde C). Delområde A har svært gode solforhold. Delområde B har også gode solforhold. Delområde C vil mest sannsynlig ligge i skygge deler av dagen, men likevel ha relativt gode solforhold. t Barn og unge registrerte verdier

13 13 Friluftsliv / rekreasjon Alle de tre delområdene har registrert verdi A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel. Behov for båtplass vil kunne ha negativ virkning. t Skole og barnehage Utbygging etter forslaget vil kunne føre til tilflytting av om lag 2 barn i alderen 6 12 og 1 ungdom i alderen år. Skolekrets: Vesterøya skole som ligger om lag 1, 2 km unna Nærmeste barnehage ligger ved Ormestad, om lag 4,2 km unna Område A og B: Område C: ikke aktuelt Vann og avløp Det går vannledning 160 VL PVC langs Vesterøyveien. God kapasitet. Det går sommerledning vann til eksisterende hytteområder. Kapasitet for sommervannledning må vurderes. Nærmeste tilknyttingspunkt for vintervann er i Vesterøyveien. For boligdelen må det dermed legges vannledning fra Vesterøyveien. Aktuell avløpsløsning vil trolig være tett tank eller renseanlegg. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbyggingen vil gi en liten økning i ÅDT på Herreportveien. Herreportveien har lav ÅDT storparten av året. Herreportveien har lav standard. Vesterøyveien har normal standard. Kollektivtilbud Avstand til nærmeste bussholdeplass ved Vesterøyveien: delområde A: 465 m; delområde B: 425 m og delområde C: 770 m. 5 avganger til Sandefjord rutebilstasjon daglig på hverdager. avganger i helgene. Delområde A og B: Delområde C: Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje NGU sløsmessekart viser følgende grunnforhold: delområde A: marin strandavsetting; delområde B: marin strandavsetting og fjell i dagen; delområde C: hovedsakelig fjell i dagen, noe marine strandavsetting. NGU aktsomhetskart for radon viser følgende: delområde A og B: middels aktsomhet ; delområde C: høy aktsomhet. Radon ivaretas av TEK 10. Ved marine strandavsettinger kreves en nærmere vurdering av byggegrunn, ved gradient over 10 grader kreves det normalt geoteknisk vurdering. Servicetilbud Nærmeste dagligvareforretning er ved Fjellvikbakken; om lag 5,5 km retningsentrum. Delområde A og B: Delområde C: Oppsummering av konsekvenser

14 14 Delområde A og B: attraktivitet for boligbebyggelse Delområde C: attraktivitet for fritidsbebyggelse Delområde A og B: landskap, naturmangfold, klima og energi, by og tettstedsutvikling, friluftsliv, kollektivtilbud, servicetilbud Delområde C: landskap, naturmangfold, friluftsliv Delområde A og B: landbruk, kulturminner, støy/forurensning, barn og unge, vann/avløp, trafikk, skole og barnehage Delområde C: landbruk, kulturminner, støy/forurensing, klima/energi, by og tettstedsutvikling, barn og unge, vann og avløp, kollektivtilbud, service Merknad

15 15 Fritidsbebyggelse 79 Årø GBnr. 78/1 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: bolig Arealstørrelse: 2, 4 daa Forslagstiller : Liv og Kjell Krohn Riege Områdebeskrivelse: Område er del av gbnr 78/1 som ligger på østsiden av Årø. Mot vest og nord grenser området til dyrket mark. Mot øst er terrenget kupert og kledd av skog med små dimensjoner. Området er ubebebygd. Det går gårdsvei gjennom området med avkjøring fra Øståsveien. Området inngår i/grenser til et sammenhengende hyttefelt på østsida. Forslag To frittstående eneboliger Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Verdiklasse A (høy landskapsverdi) Områdets vegetasjon danner vegg i landskapsrom som inngår i kulturlandskapet

16 16 mot vest. Virkning: kulturlandskapet vil bli mindre sammenhengene da en av veggene i rommet brytes og landskapsromet eksponeres mot bebyggelse. Naturmangfold registrerte verdier på temakart eller Miljødirektoratets database Landbruk Utmark klasse B /negativ Kulturminner / kulturmiljø registrerte på Askeladden eller temakart Støy, annen forurensning støykilder Klima og energi Stor grad av bilavhengighet til sentrum og andre servicefunksjoner Dårlig kollektivtilbud Middels gode forhold for gående og syklende. Samfunn By- og tettstedsutvikling 6 km øst for Sandefjord sentrum. Spredt utbygging Utenfor langsiktige utbyggingsgrenser RPBA Attraktivitet for bolig Lang avstand til sentrum Lang avstand til skole, barnehage og servicefunksjoner Nærhet til friluftsområder og sjøen Gode sol og lysforhold Barn og unge, skoleveg Leke og friluftsmuligheter i naturområder og nærhet til sjøen Langt til skole og fritidsaktiviteter Få naboer, vil mest sannsynlg være langt til venner og klassekammerater Friluftsliv / rekreasjon Verdiklasse A på temakart rekreasjon, gjelder også omkringliggende arealer Denne delen av Årø brukes til rekreasjon og friluftsliv både av hytteeiere og

17 17 andre. Området ligger innenfor strandsoneavgrensingen RPR-O Skole og barnehage Skolekrets: Helgerød Avstand til skoler: Helgerød barneskole: 4,2 km. Breidablikk ungdomsskole: ca 7, 5 km Barnehage: ved Helgerød, ca 3, 5 km Vann og avløp Ca 170 m til tilknyttingspunkt for vann i Årøveien, det antas at vannkapasiteten er god. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbyggingen vil gi marginal økning i ÅDT på Årøveien. Øståsveien har lav standard men ubetydelig trafikk storparten av året. Årøveien har relativt god standard Kollektivtilbud Busstopp ved Årøveien, ca 650 m. På hverdager er det 5 avganger daglig. avganger i helgene. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Området omfattes av sone for høy aktsomhet mot radon på NGUs database. Marin strandavsetting utløser behov for nærmere grunnundersøkelse. Radon håndteres ihht. TEK 10. Avstand til dagligvarer: ca 5 km Avstand idrettsanlegg (utendørs ) ca 2, 5 km, innendørs (Helgerød skole) ca 4, 2 km Oppsummering av konsekvenser Attraktivt område med nærhet til rekreasjonsområder og sjø. støykilder. Lang avstand til sentrum, servicetilbud og skolegir negative konsekvenser for by- og tettstedsutvikling, og klima og energi. Landskap. Friluftsliv/rekreasjon

18 18 Naturmangfold, landbruk, kulturminner, støy Merknad

19 19 Næring 75 Hunsrødstubben øst GBnr. Del av 35/1-3 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Næring kontor, industri Arealstørrelse: Ca 15 daa Forslagstiller : Anette og Øystein Loftum Områdebeskrivelse: Området grenser i nord til dagens næringsområde ved Hunsrød/Kullerød og består for en stor del av skog. I nordre del av området ligger et mindre åpent parti. Forslag Ca 15 daa, kontor, industri. Atkomst fra Raveien. Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Utbygging vil strekke seg inn i naturområdet, og kan være eksponert mot øst. e konsekvenser kan avbøtes med en justering av områdeavgrensing mot øst og sør. / negativ Naturmangfold Verdiklasse:. Øst for området er det registrert rik edellauvskog (viktig naturtype).

20 20 Landbruk Hoveddelen av området: utmark klasse B. En mindre del av området er utmark klasse A. Mest skog med lav bonitet, noe skog med høy bonitet. negativt Kulturminner / kulturmiljø Det er registrert 1 lokalitet med uavklart vernestatus innenfor området (id 80592). Like utenfor området i sør og øst ligger det 3 lokaliteter (id 22452, og 52052) med uavklart vernestatus. Dette er røysfelt, innhegning og funnsted for flintdolk. Visuell innvirkning. Potensialet for funn av hittil ikke kjente automatisk fredede kulturminner er vurdert som middels - stort. Støy, annen forurensning Store deler av området ligger innenfor gul støysone for skytebane. Klima og energi Middels grad av bilavhengighet. Relativ god kollektivtilbud (litt lang avstand til bussholdeplass, men god frekvens) Relativ gode forhold for gående/syklende. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Samfunn By- og tettstedsutvikling Ca. 7 km. nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av mindre næringsområde. Ligger utenfor langsiktige utbyggingsgrense definert i forslag til RPBA, men Kullerød er anbefalt utvidet mot syd. Attraktivitet for næring Nærhet til Torp flyplass, hovedveinett og eksisterende næringsområder. Stort sett ikke behov for større terrengbearbeidelser. Friluftsliv / rekreasjon Verdi A Hoveddelen av område er registrert som barns lekeområde på temakart for dette. Området kan bli brukt som nærområdet for beboer i eksisterende boligområdet. Skiløypa som går sørøst for området kan bli visuelt påvirket av utbygging. Vann og avløp Vannforsyning i nordlig del av området. VIVs hovedledning går gjennom området. Spillvannsledning fra Hunsrød gjennom nordlig del av området. God kapasitet. Trafikale forhold / trafikksikkerhet Utbygging vil gi tillegg i ÅDT 1980 (dersom 100 % kontor ) eller ÅDT 1040 (dersom 100 % industri). Det forutsettes at trafikken ikke ledes gjennom eksisterende boligområder. Kollektivtilbud Avstand bussholdeplass: minst 700 m langs Fokserødveien.

21 21 Avgang til Sandefjord sentrum, Stavern og Horten hvert 30. minutt Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Marin strandavsetning og bart fjell. Høy fare for radon i nordre del, ellers moderat. Virkning: Marin strandavsetning utløser behov for nærmere grunnundersøkelser Radon håndteres ihht. TEK 10. Servicetilbud Avstand dagligvare: Ca. 1,5 km i nordvest. Oppsummering av konsekvenser Attraktivitet for næring Landskap (ingen negativ), kulturminner, klima/energi, by & tettstedsutvikling, rekreasjon, trafikk Naturmangfold, landbruk (ingen negativ) Støy/forurensning, vann/avløp, kollektivtrafikk Merknad Avgresningen av området er justert i forhold til innspillet.

22 22 76 Kullerød øst GBnr. 32/4, 32/13 og 34/61 Område nr. Dagens formål: landbruk-, natur- og friluftsformål Foreslått formål: Næring (kontor, lager, industri, godslager, godsterminal) Arealstørrelse: 8, 6 daa. Forslagstiller : Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group Områdebeskrivelse: Skogsområde mellom Østre Kullerød 2 og 4 (Komplett) og Husåsen Forslag Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Landskapsverdi D (middel til lav verdi) Nytt område knytter seg til eksisterende bebyggelse. Området er skjermet mot åpent kulturlandskap lenger øst for Husåsen. (nord) /negativ (sør) Naturmangfold Naturverdi B. Gjelder 3 daa i søndre del av området registert som rik edelløvskog. Lenger sør, utenfor innspillsområdet ligger svært viktig naturtype

23 23 (rik sumpskog) verdiklasse A. Landbruk Verdiklasse A utmark (skog høy bonitet.) Ca. 3 daa av arealet i sør er dyrkbart. Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor området. Støy, annen forurensning Området ligger innenfor rød støysone for skytebane. Støy vil ikke ha negativ påvirkning for foreslått arealbruk. Klima og energi Gunstig plassering nær E 18 med tanke på etablering av godslager/distribusjon. Godt busstilbud (rute 1) i gangavstand (ca. 500 meter). Gode forhold for gående/syklende (gang- og sykkelvei langs Raveien er ferdigstilt). Samfunn By- og tettstedsutvikling Kullerød ligger ca. 6,5 km (langs hovedvei) nord for Sandefjord sentrum. Utvidelse av større område som er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. Område ligger utenfor langsiktig utbyggingsgrense jfr. RPBA, men Kullerød er anbefalt utvidet mot syd (område nr. 25 på RPBA planen). Attraktivitet for næring Nærhet til Torp, E18 og eksisterende næringsområder gjør området svært attraktivt for etableringer. Foreslått plassering muliggjør utvidelse av eksisterende virksomhet. t. Friluftsliv / rekreasjon Rekreasjonsverdi A med merket tursti (Geirastadirløypa). e konsekvenser kan avbøtes ved å flytte turstien. t Vann og avløp Vannforsyning o.k. Det er ledning for spillvann ved området. Overvannshåndtering er utilfredsstillende for nedstrøms resipient. Tiltak for infiltrasjon/fordrøyning av overvann bør vurderes. Trafikale forhold / trafikksikkerhet God adkomst via Torpveien til nytt kryss ved E18. Gang- og sykkeladkomst fra Østre Kullerød til Hunsrødsletta, og så denne veien til Hunsrødveien og ut mot Raveien og bussholdeplassen. Det er tidvis kapasitetsproblemer på dagens vegsystem ved Fokserød. Forslaget vil bidra til å forverre dette. Antallet på 300 parkeringsplasser foreslås opprettholdt, og det er ikke lagt opp til noen vesentlig økning i antall ansatte. Antallet biler med varetransport til anlegget varierer i dag fra ca. 50 pr. dag (normal sesong) til ca. 80 pr. dag (høysesong). Høysesongen strekker seg over ca. 6 uker. Ved en full utbygging av anlegget vil antallet vareleveringer kunne bli doblet /negativ

24 24 Gunstig plassering for varelevering pga. nærhet til E18. Kollektivtilbud Ca. 500 meter til bussholdeplass, rute 01 med avgang hvert 30. minutt. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje Marin strandavsetning. Moderat radonfare. Behov for nærmere grunnundersøkelser. Radon håndteres i henhold til TEK10. Privat og offentlig servicetilbud Ca. 1 km til dagligvare (Foksrød) Oppsummering av konsekvenser En utvidelse vil bidra til å styrke et attraktivt og viktig næringsområde i. Gir eksisterende bedrift utvidelsesmuligheter. Kullerød er egnet for transport- og logistikk bedrifter med tanke på nærhet til E18. e konsekvenser i hovedsak knyttet til tursti. Avbøtende tiltak vil være flytting av stien. Naturmangfold Trafikale forhold, landskap, landbruk, støy, kulturminner, kollektivtilbud, radon/flom/skred, tjenestetilbud Merknad

25 25 Transformatorstasjon 77 Lingelem GBnr. 30/2 Område nr. Dagens formål: LNF Foreslått formål: Andre typer bebyggelse og anlegg Arealstørrelse: ca 9 daa (tomten er romslig for å gi rom for justeringer, tiltaket krever 6 7 daa) Forslagstiller : Skagerak nett Områdebeskrivelse: Området ligger om lag 130 m øst for Ligelemveien ved Øvre Lingelem. Området heller mot nord/nordvest og ligger ved foten av en skogkledd kolle om lag 700 m vest for Sandefjord lufthavn Torp og 800 m øst for Kullerød. Forslag Tomt for trafostasjon for å ivareta fremtidig økt behov for kraftforsyning. Videreutvikling av næringsområdene ved Fokserød Kullerød Torp vil gi økt behov for elektrisk kraft. Dette forutsetter ny trafostasjon i området. Tema Beskrivelse Konsekvens Miljø Landskap Området ligger i randområdet til sone med verdi B på temakart landskap for kommuneplanens arealdel. Ut over dette er det ikke registrert bestemte t

26 26 landskapsverdier. Tomten ligger ved foten av en skogkledd kolle øst for Raet. Kollen er en del av Brekkeskogen. Landskapet i området er hovedsakelig et jordbrukslandskap, men det er også preget av industri og tung infrastruktur. Om lag 800 m vest for tomten ligger Kullerød industriområde og om lag 700 m mot øst ligger Torp flyplass. Eksisterende kraftlinjer preger også landskapet. Tiltaket er dermed et inngrep i et landskap som allerede er preget av utbygging. Tiltaket har beskjedne dimensjoner sammenlignet med de nevnte områdene og anleggene. Tiltaket medføre imidlertid inngrep i kollen der tomten ligger. Kollen fremstår i dag naturpreget uten større inngrep. Tiltaket vil medføre inngrep i kollen der tomten ligger. Dette vil kunne medføre skjæringer på opp til 15 m høyde som vil bli eksponert mot vest og nord. Landskapsinngrepet vil også kunne bidra til å skjule anlegget landskapet og vil dermed ikke nødvendig være udelt negative. Naturmangfold Om lag 1/3 av tomten ligger innenfor sone med naturverdi c på temakart for naturverdi på kommuneplanens arealdel. Det er ikke registrert bestemte naturverdier ut over dette. Landbruk Registrerte verdier på temakart landbruk for kommuneplanens arealdel er: utmark klasse A. Deler av området og tilgrensende områder er beitemark. Tiltaket kan gjøre landbruksdriften noe mer tungvinn. Noe beitemark går tapt - negativ Kulturminner / kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner på Riksantivarens database Askeladden. Det er heller ingen lokale registreringer av kulturminner innenfor området. Støy, annen forurensning Ikke støyømfintlig arealbruk Klima og energi/attraktivitet for formålet Tomten ligger svært gunstig til i forhold til effektiv energioverføring til mulige fremtidige konsumenter ved viderutvikling av Kullerød næringsområde og områdene ved Sandefjord lufthavn Torp. Tomten ligger også gunstig til ved eksisterende kraftlinje. Friluftsliv / rekreasjon Tomten ligger innenfor sone med verdier A på temakart rekreasjon for kommuneplanens arealdel Trafikale forhold /adkomst Området mangler adkomstvei, men det antas at dette kan løses. Mulig veitrasse er ikke utredet. Anlegget vil ikke generere nevneverdig trafikk i

27 27 driftsfasen. Radon, ras, skred, flom, erosjon, høyspentlinje I Norges geologiske undersøkelses database over kvartergeologi viser at tomten har fjell i dagen. Trafostasjonen omfatter svært tunge konstruksjoner, sikker byggegrunn er derfor viktig. Oppsummering av konsekvenser Tomen ligger svært godt til rette med hensyn til å sikre effektiv kraftforsyning ved videreutvikling av næringsområdene på Fokserød Kullerød Tord. Sikker byggegrunn. Landskap, Friluftsliv, Naturmangfold, landbruk, kulturminner/kulturmiljø, trafikk/adkomst Merknad Forslagsstiller Skagerak nett har prioritert denne tomten som førstevalg av de foreslåtte tomtene til trafostasjon grunnet god beliggenhet ved eksisterende kraftlinje og nærhet til Kullerød, Fokserød og Torp

Sandefjord Kommune. Innspill til KU av arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Sluttrapport. Dato: 2013-04-30

Sandefjord Kommune. Innspill til KU av arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Sluttrapport. Dato: 2013-04-30 Innspill til KU av arealinnspill til kommuneplanens arealdel Sluttrapport Dato: 2013-04-30 Innspill til KU av arealinnspill til kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring.

SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS19 Verpen, 53/13. Småbåthavn og næring. Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Samlet konsekvensanalyse kommuneplanforslaget

Samlet konsekvensanalyse kommuneplanforslaget 2014 Samlet konsekvensanalyse kommuneplanforslaget [Skriv inn forfatternavn] Sandefjord kommune 13.01.2014 Konsekvenser av kommuneplanforslaget som helhet Oppsummeringen tar utgangspunkt i konsekvensutredning

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning GBNR: 2082/8/1 2082/7m.fl. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Kodal: OMRA DE R1-A Innspill 1 Ra stoffutvinning NÅVÆRENDE FORMÅL: Landbruk, natur og friluftsområde (LNF-område) ØNSKET FORMÅL: Råstoffutvinning

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28

Ås kommune. Kommuneplan Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Korrigert vurderingsskjema for arealinnspill nr. 27 og nr. 28 Tidligere vurdering Plan Kart Forslag Grunnet feil i vurderingsskjema legges det ved korrigerte vurderingsskjema.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd

HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK11 Boliger eller alternativt hytter v/knivsfjellet syd Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK10: Utbygging av fritidsboliger ved Knatvold camping Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

KU - endring i arealbruk, andre tiltak

KU - endring i arealbruk, andre tiltak KU - endring i arealbruk, andre tiltak 1 - Offentlig tjenesteyting (BOP), gnr 30 bnr 5 2 - Forretninger/boliger (kombinasjonsformål), gnr 83 bnr 1 3 - Næring/industri (BN), gnr 83 bnr 1 4 - BFT 1 - Utvidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 076/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 076/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Buskveien 10, Arkiv: GBNR - 48/44, FA - L13 Arkivsak: 17/2536-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 10.04.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 076/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 26.04.2017

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP.

RPR BUP: ingen registrerte lekeareal for barn og unge omdisponeres. Området ligger nær Åsen skole. I tråd med RPR BUP. 18. Rødlistede arter 19. Viltområde 20. Friluftsliv 21. Lek og rekreasjon 22. Tele og ledningsnett 23. Vann og avløp Store investeringer for VA 24. Kulturminne 14. Markslag Sammenhengende barskog av middels

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/4233 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR TALLAKSHAVN HYTTEFELT - GNR. 100/2-1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv: 611 L13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer