Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture

2 Innhold 1 SAMMENDRAG OPPDRAGET RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER OM OPPDRAGET INNLEDNING OG BAKGRUNN METODE FORBEHOLD RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER SENTRALE AKTØRER BLODBANKEN VED AHUS DET NORSKE KARTSELSKAP AS AHUS OG DNK AVTALER MELLOM AHUS OG DNK TJENESTER/PRODUKTER FRA DNK FAKTURAER OG KREDITNOTAER FRA DNK ATTESTASJON OG ANVISNING AV FAKTURAER FRA DNK KOMMUNIKASJON MELLOM AHUS OG DNK INTERN KOMMUNIKASJON I AHUS OM DNK RUTINER, INTERNKONTROLLER MV OPPRETTELSE AV LEVERANDØRER DUALKONTROLL VED GODKJENNING AV FAKTURAER CONTROLLERFUNKSJONEN VED AHUS REGNSKAPSAVDELINGEN VED AHUS INNKJØPSAVDELINGEN ANBEFALINGER OVERTREDELSE AV INTERNE REGLER VIDERE OPPFØLGING AV SAKEN OG DNK RUTINER OG INTERNKONTROLL ØVRIGE ANBEFALINGER PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 1

3 1 Sammendrag 1.1 Oppdraget Ahus har engasjert PricewaterhouseCoopers (PwC) til å bistå med en kartlegging av omstendighetene rundt transaksjoner mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og selskapet Det Norske Kartselskap AS (DNK). Denne rapporten oppsummerer resultatet av vårt arbeid. 1.2 Resultat av våre undersøkelser Blodbanken ved Ahus har i perioden fra 2009 til 2013 betalt DNK kr for ulike kartreferansetjenester til bruk på internett. Det foreligger ingen signerte avtaler mellom DNK og Ahus, men det ble i 2009 inngått muntlig avtale om levering av tjenester for et mindre beløp. Våre undersøkelser indikerer at Blodbanken har svart bekreftende på flere e-poster fra DNK som kan oppfattes som bestillinger og/eller aksept av avtaler mellom Ahus og DNK. Etter hva vi forstår har ingen avtaler mellom DNK og Ahus blitt arkivert i Ahus arkivsystem eller vært registrert i Ahus innkjøpssystem. I følge Ahus rutiner skal fakturaer som ikke er et resultat av bestillinger gjennom Ahus innkjøpssystem godkjennes og anvises av to ulike personer. Vi har gått gjennom 107 av de fakturaer som ligger til grunn for utbetalingene til DNK, hvor av det mangler dualkontroll på 89 fakturaer. Vår undersøkelse viser at Ahus elektroniske fakturahåndteringssystem/regnskapssystem muliggjør betaling av fakturaer uten at disse er godkjent og anvist av to ulike personer. PwC har ikke avdekket relasjoner mellom ansatte i Blodbanken og personer knyttet til DNK. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 2

4 2 Om oppdraget 2.1 Innledning og bakgrunn Medio mars 2013 mottok Ahus en henvendelse fra Aftenposten om innkjøp fra selskapet Det Norske Kartselskap AS (DNK). Ahus sine egne interne undersøkelser viste at DNK over en 4-års periode har fakturert Ahus for om lag 3,7 millioner kroner. For Ahus var det uklart hvilke tjenester/produkter som er levert av DNK og på hvilket grunnlag DNK har fakturert Ahus. På bakgrunn av dette ønsket Ahus bistand fra PwC til å kartlegge de faktiske omstendighetene rundt avtalen med DNK, herunder å gjennomgå faktureringsgrunnlaget samt den interne kontrollen og kommunikasjonen knyttet til avtalen. 2.2 Metode PwCs arbeid har i all hovedsak bestått av: Intervjuer/møter Gjennomgang av rutiner og prosedyrer Søk og gjennomgang av eventuelle avtaler og eventuell informasjon om anskaffelsen Innhenting, gjennomgang og analyse av regnskapsinformasjon Rapportering 2.3 Forbehold Vår rapport bygger på informasjon som har fremkommet i intervjuer med ansatte ved Ahus, samt dokumentasjon som Ahus har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av all informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har i anledning dette oppdraget ikke utført noen form for fullstendig revisjon eller kontrollhandlinger av Ahus sin virksomhet. Rapporten kan innehold materiale som er konfidensiell for Ahus og PwC. PwC har i denne anledning gjennomført en begrenset undersøkelse av utvalgte forhold. Ahus har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Ahus eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 3

5 Vår metodikk innebærer krav til kontradiksjon. Utarbeidede intervjureferat har blitt gjennomgått og godkjent av de intervjuede. PwC har anbefalt at de berørte parter får anledning til å lese gjennom rapportutkastet før endelig rapport ble ferdigstilt. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 4

6 3 Resultat av våre undersøkelser 3.1 Sentrale aktører Blodbanken ved Ahus Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (Blodbanken) inngår i Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner og en medisinskfaglig enhet. Det er ca. 80 ansatte i Blodbanken, og det utføres ca blodtappinger per år. Hovedvirksomheten for avdelingen er å sikre riktig blod til riktig pasient (tapping, undersøkelse og pasientbehandling). Samlet budsjett for avdelingen er ca. 70 MNOK, og samlede inntekter utgjør ca. 40 MNOK. Inntektene stammer hovedsakelig fra viderefakturering av blod internt i Ahus, samt salg av blod til andre sykehus gjennom avtaler med for eksempel Feiringklinikken, Blodbanken i Oslo etc Det Norske Kartselskap AS I følge selskapets internettsider leverer Det Norske Kartselskap AS (DNK) følgende tjenester: Kjøreruteplanlegger Tilgang til skråfoto hvor dette er tilgjengelig Trafikkmeldinger fra P4 Værtjeneste på beliggenhet Markering i alle tilgjengelige karttypene for området Markering av beliggenhet og postal informasjon Link til egne hjemmesider Autorisasjon til å bruke selskapets kartløsning på egne hjemmesider PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 5

7 Selskapets omsetning de siste årene er gjengitt og illustrert nedenfor. MNOK ,4 15,9 11,9 9,1 5, Det Norske Kartselskap AS ble stiftet 9. januar 2007, og har 16 ansatte. Selskapets aksjonærer er: Det norske bransjeregister AS (49 %) A touch of Norway AS (49 %) Stig Innli (2 %) Selskapets daglige ledelse og styre består av: Stig Innli (styrets leder) Lasse Krogh Lysø (daglig leder og styremedlem) Laila Esther Mjeldheim (styremedlem) Det norske bransjeregister AS er eid 100 % av Laila Esther Mjeldheim. Selskapet A touch of Norway er eid 100 % av Lene Margrethe Krogh Lysø som etter hva vi forstår er gift med daglig leder i DNK Lasse Krogh Lysø. Personene som er involvert i DNKs styre er også involvert flere andre selskaper. DNK har i den siste tiden vært omtalt i media ved flere anledninger i anledning at flere virksomheter har kjøpt tjenester fra DNK. En illustrasjon av ovennevnte informasjon, samt ytterligere relasjoner mellom relevante personer og selskaper er presentert nedenfor. Vi har ikke identifisert noen relasjoner mellom ansatte ved Blodbanken og personer bak Det Norske Kartselskap. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 6

8 3.2 Ahus og DNK Høsten 2009 fikk Blodbanken en telefon fra DNK ved Laila Mjeldheim, hvor hun hevdet at de hadde en avtale med Ahus og Blodbanken i Oslo for leveranse av interaktive kartløsninger. Det ble ikke på dette tidspunktet søkt verifisert om det var korrekt at DNK hadde en avtale med Ahus. Det ble imidlertid funnet at Blodbanken i Oslo lå inne på DNKs sider på internett. DNKs tjeneste ble vurdert å være et relevant servicetilbud for eksisterende og nye blodgivere. Behovet for lignende tjenester hadde tidligere vært tema i interne diskusjoner på Ahus. Det ble oppfattet dithen at prisen var for de interaktive kartreferansene var ca. NOK per «tappepunkt» per år. Tjenesten fra DNK ble forstått slik at man ved å klikke på et angitt tappepunkt på et kart automatisk fikk opp en veibeskrivelse til ønsket stedet. Denne veibeskrivelsen ga også informasjon om GPS koordinater. Blodbanken fikk oversendt kartlinker fra DNK som skulle legges inn på Ahus sine internettsider. Det var kartreferanser og GPS-koordinater til de 5 faste tappestedene, samt Blodbussens 9 stoppesteder som skulle registreres på Blodbanken sin web-side. Den relativt lave kostnaden for DNKs tjenester gjorde at det ikke ble foretatt ytterligere undersøkelser av leverandøren. Anskaffelsen ble vurdert å være under grensen for krav om anbud i henhold til gjeldende innkjøpsregelverk. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 7

9 3.2.1 Avtaler mellom Ahus og DNK Det ble ikke på noe tidspunkt signert en skriftlig avtale eller kontrakt mellom Ahus og DNK. Den initiale muntlige avtalen gjaldt interaktive kart- og GPS-referanser til Blodbankens fem faste tappesteder. PwC har fått opplyst at DNK på eget initiativ la til kartreferanser og GPS-koordinater til Blodbussens ni tappesteder uten at dette var avtalt på forhånd. Blodbanken mottok aldri noen form for avtalebekreftelse, ordrebekreftelse eller annet som dokumenterer forpliktelser knyttet til den muntlige avtalen. Av e-post som PwC har mottatt fremgår det at DNK mener de har oversendt en «avtale» i form av et vedlegg til en e-post eller direkte i e-posten. DNK anfører i e-post til Ahus at avtalen kunne bekreftes ved å svare «OK». Av mottatt e-postkorrespondanse fremgår det at det har blitt svart «OK» på flere slike e-poster fra DNK. Etter hva vi forstår har ingen opplysninger om den muntlige avtalen mellom DNK og Ahus blitt arkivert i Ahus arkivsystem eller vært registrert i Ahus innkjøpssystem. Vi har ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang/revisjon og/eller noen juridiske vurderinger av innholdet i kommunikasjonen om de muntlige avtalene som ble inngått. De «avtalene» vi har mottatt og gjennomgått har i hovedsak hatt en varighet på 6 måneder. Den e-postkommunikasjon vi har fått tilgang til går tilbake til februar Vi har ikke foretatt noen undersøkelser med hensyn til å sikre at vi har mottatt et fullstendig materiale Tjenester/produkter fra DNK Det meste av fokuset på DNKs leveranse har vært på karttjenesten og kjøreruteplanleggeren. PwC har fått gjengitt at det var mye feil og uriktige angivelser knyttet til tjenestene, men at det bedret seg med tiden. Alt i alt oppfattet Blodbanken at DNK har levert den tjenesten som var avtalt, dog med noen mangler som ble rettet opp underveis Fakturaer og kreditnotaer fra DNK PwC har blitt fortalt at DNK kort tid etter den første samtalen om tjenesten begynte å sende fakturaer til Ahus. For Blodbanken fremstod det som uklart hva som konkret var levert, og prisingen for tjenesten var uoversiktlig. De anmodet derfor DNK om en oversiktlig avtale som sammenfattet alle tjenester med angitte priser, uten at de noensinne mottok dette. I perioden fra 2009 til 2013 ble det sendt totalt 202 fakturaer og 20 kreditnotaer til Ahus fra DNK. 162 av de mottatte fakturaer, summert til NOK , ble betalt. 51 fakturaer ble annullert/avvist, hvilket innebar at fakturaen ble slettet fra systemet uten at den ble betalt. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 8

10 Volum av fakturaer mv. fra DNK til Ahus er oppsummert nedenfor. År Antall Fakturert Kreditert Annullert Totalt fakturaer beløp beløp beløp betalt Totalt Attestasjon og anvisning av fakturaer fra DNK Vi har gjennomgått fakturaflyten 1 for 107 fakturaer. Blodbanken er adressert som mottaker av samtlige, og de er registrert mottatt ved regnskapsavdelingen. Etter mottak har fakturaene har blitt videresendt elektronisk til sirkulasjon internt i Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling og ved Divisjon for diagnostikk og teknologi. For 89 av de 107 gjennomgåtte fakturaene i fakturaflyten er det påvist manglende dualkontroll. Det er identifisert flere fakturaer hvor det i fakturaflyten er påført kommentarer om at man venter på kreditnota, men hvor fakturaene på tross av dette har blitt betalt Kommunikasjon mellom Ahus og DNK PwC har ikke kjennskap til at andre avdelinger enn Blodbanken har hatt direkte kommunikasjon med DNK om tjenestene de skulle levere. Regnskapsavdelingen har ved ett tilfelle bistått Blodbanken med utformingen av en klage til Kreditorforeningen Midt Norge etter et inkassovarsel fra DNK. Ved et tilfelle (november 2011) ble det sendt en e-post fra regnskapsavdelingen til DNK på e-postadressen der det ble anmodet om en kreditnota i forbindelse med et inkassovarsel. Det refereres i e-posten til at Ahus har sagt opp sin avtale med DNK. Juridisk enhet ved Ahus ble involvert i kommunikasjonen med DNK etter at Aftenposten rettet sin henvendelse om kjøp av tjenester fra dette selskapet Intern kommunikasjon i Ahus om DNK PwCs gjennomgang har i begrenset omfang kartlagt intern kommunikasjon i Ahus om DNK. I følge de intervjuede har DNK ikke vært tema i forbindelse med faste avdelingsmøter, divisjonsmøter eller i faste møter mellom regnskapsavdelingen og controllergruppen. Kostnadene ved kjøp av karttjenester ble omtalt i forbindelse med at besparelser var tema ved budsjettforberedelser for På den bakgrunn orienterte Blodbanken den 27. juli 2011 om at deres 1 Med fakturaflyt menes en oversikt over de enkelte hendelser knyttet til hver enkelt faktura PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 9

11 samarbeid med DNK ville bli avsluttet. PwC har mottatt en e-post fra 29. august 2011 med tilhørende vedlegg som beskriver en budsjettbesparelse på TNOK 400 ved å si opp avtalen med Det Norske Kartselskap. 3.3 Rutiner, internkontroller mv Opprettelse av leverandører I forbindelse med opprettelsen av leverandørreskontro skal det foretas en kontroll av organisasjonsnummer mot Brønnøysundregistrene 2. Vi har fått opplyst at det ikke gjøres noen kontroll utover dette. Det er etter hva vi forstår ikke et krav om at det foreligger en avtale eller lignende for å opprette en leverandør i regnskapssystemet Dualkontroll ved godkjenning av fakturaer Ahus bestemmelser 3 knyttet til godkjenning av fakturaer som ikke er bestilt via Ahus bestillingssystem er at «en faktura som er bestilt utenom bestillingssystemet må innom to personer før den er klar for betaling. Disse to personene er hhv Godkjenner og Anviser, disse må defineres på forhånd, se kapittel om fullmakter. Godkjenner sjekker at fakturaen har rett beløp og at det ser greit ut. Godkjenner sender faktura videre til anviser. Godkjenner må selv vite hvem som er rett anviser for sitt kostnadssted. Anviser bekrefter at fakturaen skal utbetales og belastes foretakets regnskap.» Av dokumentet «Fullmakter 2013» fremgår følgende beskrivelser av rollen som godkjenner og anviser: Å godkjenne vil si å gå god for at dokumentet som behandles, gjelder en utgift som foretaket faktisk skal dekke, og at fastsatte regler er fulgt. En godkjenner har fullmakt til å godkjenne riktigheten av timelister, annet lønnsgrunnlag eller en faktura, og bekrefte at varen/tjenesten er mottatt og i henhold til bestilling. Godkjenner skal også kontrollere eller påføre kontering. Godkjennere har ikke fullmakter til å belaste kostnadssteder, og omfattes ikke av fullmaktstabellen. Alle transaksjoner må anvises av den som har fullmakt til å belaste aktuelt kostnadssted. Å anvise vil si å godkjenne at en kostnad el.l. kan utbetales. Anviser utfører kontroll av at kostnaden er økonomisk forsvarlig, har dekning innenfor budsjett og er relevant for virksomheten. I tillegg skal det kontrolleres at fakturaen er korrekt kontert og godkjent. Ved elektroniske bestillinger vil tilhørende mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert vare. Kontroll tilsvarende anvisning vil da 2 BD Registrere leverandører 3 Elektronisk fakturabehandling i Basware PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 10

12 ligge hos rekvirent. Selv om leder i hht. fullmaktsmatrisen har anvisningsmyndighet for egne anliggender, skal dette anvises av nivået over. Ahus benytter seg av fakturahåndteringssystemet Basware. Ved bestillinger som er bestilt utenom bestillingssystemet finnes det ingen automatiske kontroller som sikrer at Ahus bestemmelser om dualkontroll blir etterlevd. Dette innebærer at fakturaer kan bli utbetalt uten at fakturaen har vært godkjent av to ulike brukere i Basware. Ahus' fullmaktmatrise angir følgende: Nivå/ Benevnelse Kostnadssteder Beløpsgrense inkl mva Rapporterer til / Prosjekt 3 Avdelingssjefer Egne Divisjonsdirektør Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang / Begrensninger 49 Inngå Inngå kjøpsavtaler innen kjøp og Nivå 1 Innenfor kjøpsavtaler. leie av varer og tjenester i hht. budsjett gjeldende regelverk for off. anskaffelser (LOA/FOA). Laveste nivå Nivå 3 Avtaler skal utarbeides av innkjøps- og forsyningsavdelingen og signeres av relevant leder. Nærmere om ytterligere kontrollfunksjoner Av dokumentet «Fullmakter 2013», punkt 1.6 fremgår følgende: «For å sikre nødvendig kontroll av sykehusets kostnader, herunder alle typer lønnskostnader, kreves det at alle fakturaer anvises av bestillers/rekvirents overordnede. Unntak fra regelen gjelder fakturaer relatert til elektroniske bestillinger. For slike fakturaer kreves det p.t. ikke anvisning, da ordren er godkjent av overordnet i forbindelse bestilling eller muligheten til å foreta bestilling er begrenset til medisinske forbruksvarer i henhold til standardiserte varekataloger. Som kompenserende kontrolltiltak skal alle ledere med budsjettansvar månedlig gjennomgå en definert innkjøpsrapport for sin enhet.» Vi har ikke gjort undersøkelser for å kartlegge om definerte innkjøpsrapporter som omtalt ovenfor er vurdert som relevant for aktuelle problemstilling, herunder hvilken kommunikasjon om noen - som har funnet sted i anledning dette. Vi har ikke kartlagt Ahus eventuelle rutiner for oppfølging av punkt 1.6 som beskrevet over Controllerfunksjonen ved Ahus PwC har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av controllerfunksjonens virkemåte ved Ahus. Basert på våre intervjuer er det vår oppfatning at rollen til controller i liten grad er formalisert eller detaljert beskrevet. Etter hva vi har fått opplyst benyttes det ikke stillingsinstrukser/beskrivelser for PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 11

13 controllerne og det foreligger ikke noen entydig beskrivelse av controllerfunksjonens oppgave eller mandat. Gjennom intervjuer fremkommer det at det er flere formaliserte møtepunkt mellom controller og den enkelte avdeling og divisjon. Det er også faste månedlige møter mellom regnskapsavdelingen og controlleravdelingen. Etter hva vi har fått opplyst utarbeides det ikke møtereferat, oppfølgingsplaner eller lignende fra disse møtene Regnskapsavdelingen ved Ahus Vi har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av regnskapsavdelingen ved Ahus sin virkemåte, og har ikke mottatt noen beskrivelse av dens funksjon. Basert på gjennomførte intervjuer er det vår oppfatning at det ikke er lagt noen vesentlige kontrollfunksjoner til regnskapsavdelingen Innkjøpsavdelingen Vi har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av innkjøpsavdelingen ved Ahus sin virkemåte. Ansvaret til innkjøpsavdelingen er i utgangspunktet å følge opp innkjøpene som er registrert i Oracle samt å etablere kontroller som sikrer at anskaffelsesordningen ikke omgås. PwC har fått opplyst at innkjøpsavdelingen er i prosess med å etablere samme rutine for kjøp av tjenester som for varer. Det vil medføre krav om at en avtale må foreligge for at en faktura skal godkjennes. 3.4 Anbefalinger Overtredelse av interne regler Vi anbefaler at Ahus foretar eller får utført en vurdering av om de forhold som er beskrevet i vår rapport er av en slik karakter at de bør foranledige en form for reaksjon Videre oppfølging av saken og DNK Vi anbefaler at Ahus fullstendig kartlegger alle avtaler og all kommunikasjon mellom Ahus og DNK. Dette bør gjøres ved å gjøre målrettede søk i tilgjengelig e-postkorrespondanse (for å sikre fullstendighet), samt ved å innhente informasjon og dokumentasjon fra DNK. Dernest anbefaler vi en avstemming mellom opprinnelig avtale og hva DNK de facto har fakturert, for så å vurdere om det skal iverksettes tiltak overfor DNK. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 12

14 3.4.3 Rutiner og internkontroll Våre anbefalinger med hensyn til rutiner og internkontroll er kort beskrevet nedenfor. Dualkontroll Vi anbefaler at Ahus snarlig innfører et system vedrørende kjøp av tjenester som sikrer at ikke samme person kan bestille, godkjenne og anvise en faktura. De samme rutinene, eller tilsvarende som praktiseres for varekjøp, bør innføres for alle tjenestekjøp. Annullering av fakturaer mv. I vår gjennomgang har vi dokumentert at det har vært hyppige annulleringer av fakturaer, stor frekvens av kreditnotaer og klager til inkassofirma. Vi anbefaler at Ahus etablerer klare retningslinjer på hvordan denne type situasjoner følges opp og rapporteres. Betaling av faktura i påvente av kreditnota Vi har avdekket at det i flere tilfeller har blitt betalt fakturaer der man venter på kreditnotaer. Vi anbefaler Ahus å etablere en rutine som hindrer dette. Opprettelse av leverandører Ved opprettelse av en leverandør vil vi anbefale at det stilles krav til at det foreligger en avtale med leverandør før dette kan gjøres. I tillegg til en sjekk om leverandøren er registrert i Brønnøysund anbefaler vi også at det ved enkelte former for anskaffelser foretas utvidede kontroller (bakgrunnssjekk) av aktuelle leverandører. En slik tilnærming bør være risikobasert. Bruk av stillingsinstrukser/stillingsbeskrivelser Gjennom våre intervjuer kommer det frem at det for flere stillingskategorier mangler stillingsbeskrivelser, og en tydeliggjøring av arbeidsområder. Vi anbefaler at Ahus etablerer tydelige stillingsbeskrivelser for viktige kontrollfunksjoner. Etterlevelse av rutiner og systemkontroller Vi mener det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for kontroll av etterlevelse av etablerte rutiner, samt gjennomføring av systemkontroller. Dette bør nedfelles i stillingsbeskrivelser. I tillegg er det også viktig å få frem hvordan avvik skal rapporteres og følges opp. Stedfortredere De brudd på rutiner som er nevnt i denne rapporten har også skjedd når stedfortredere har vært involvert. Vår anbefaling er at Ahus er tydelige på ansvaret en stedfortreder har, samt at stedfortredere får tilstrekkelig opplæring for å utøve sine fullmakter. Formalisering av viktige møter Det har i vår gjennomgang vært vist til flere ulike møter som vi oppfatter som deler av Ahus internkontroll. Slik vi forstår det føres det ikke referat fra disse møtene og det etableres ingen formell oppfølgingsplan. Vi anbefaler at møter som gjennomføres som et ledd i Ahus internkontroll formaliseres med bruk agenda, referat og/eller en konkret oppfølgingsplan. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 13

15 3.4.4 Øvrige anbefalinger I tillegg til de anbefalinger beskrevet over har vi beskrevet noen ytterligere anbefalinger: Mislighetsrevisjon: Vi anbefaler Ahus å gjennomføre en mislighetsrevisjon for å avdekke eventuelle svakheter i internkontroll, herunder brudd på Ahus bestemmelser om dualkontroll og eventuelle indikasjoner på misligheter. Innkjøpsfunksjonen: Vi anbefaler Ahus å vurdere om det er behov for å gjennomføre en evaluering av Ahus innkjøpsfunksjon, særlig med hensyn til rutiner og kontroller, herunder overvåkende kontroller. Controllerfunksjonen: Vi anbefaler Ahus å tydeliggjøre controllerfunksjonens rolle og mandat. Videre anbefaler vi Ahus å vurdere behov for å evaluere controllerfunksjonen med hensyn til arbeidsmetodikk, formalisering av utført arbeid mv. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 14

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE. Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune TROMSØ KOMMUNE Rapport om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 29.05.2015 Innhold Bakgrunn for saken... 2 Revisjonsgruppens medlemmer og mandat... 2 Metodikk... 3 Flyktningtjenesten i Tromsø... 4 Flyktningtjenestens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

ac- - PwC Gransking 17. desember 2009

ac- - PwC Gransking 17. desember 2009 ac- - 1 PwC Gransking 17. desember 2009 1. e PRICEWATERHO USECOOPERS Postboks 748 NO-0106 Osto Telephone: +47 95 26 00 00 Oslo kommune, Byrådslederens avdeling, Seksjon for intemrevisjon v/even Rudberg

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer