Revisjon av kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplan"

Transkript

1 Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen kap.11.1

2 Innhold Sammendrag... 5 Kombinert risiko og sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering for alle innspill... 6 Metode... 6 Kort beskrivelse av utvalgte temakart... 8 A) Naturrisiko... 8 Flom... 8 Kvikkleire/Historiske skred... 8 Radon... 8 B) Virksomhetsrisiko... 8 Brann og eksplosjonsfare sikkerhetsfelt, brann og eksplosjonsfarlige anlegg, og... 8 brannfareområder... 8 Transport av farlig gods... 8 Forurensning... 9 Støy... 9 C) Sårbare objekter... 9 Befolkning... 9 Kulturminner... 9 Biologisk mangfold Barnetråkk D) Infrastruktur Område 1: Del av gnr 13 bnr 1 og gnr 38 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 2: Gnr 51 bnr 2, gnr 51 bnr 3 og gnr 51 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 3: Enger gård, gnr 11 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 4: Nordvollen, langs Leirsundveien, gnr 18 bnr 2, gnr 22 bnr 1 og gnr 22 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 5: Skedsmo kirkegård Riis Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi

3 Område 6: Riisjordet, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 7: Brånås Nordre, gnr 39 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 8: Kjellerholen Holt, gnr 34 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 9: Kastellet Hageby, Strømmen, gnr 77 bnr 961, 1187,1188, Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 10: Grense mot Oslo/Stovner/Tangerud, gnr 80 bnr 1 og Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 11: Nesa, gnr 81 bnr 1452 og Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 12: Riis, gnr 24 bnr 1 og gnr 31 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 13: Leirsund, gnr 9 bnr 1, to områder Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 14: Valstad gård, gnr 71 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 15: Bjerkelund fritidseiendom, gnr 73 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 16: Kirkeveien, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 17: Kirkeveien, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 18: Leirsund, Nordre Kjus, gnr 16 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 19: Asak Øvre, gnr 8 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 20: Hattemakerlia nedre, gnr 40 bnr 1 og gnr 39 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 21: Tårnbyveien 201, gnr 71 bnr 47, Skjetten menighetshus Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 22: Sagdalen/Strømsveien/Skjærva, gnr 77 bnr 15,181,190 og gnr 103 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi

4 Område 23: Romeriksgata 33, gnr 81 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 24: Brandvoldgata 11, gnr 81 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 25: Fuglesangen Bøler, gnr 11 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 26: Løkken, gnr 16 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 27: Brauter Østre Holmen, gnr 26 bnr 1, gnr 27 bnr 4, gnr 27 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 28: Lahaugmoveien Karterudgata, gnr 64 bnr 1 og gnr 63 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 29: Vignes ved Sørum fritidsgård, gnr 30 bnr

5 Sammendrag Av de i alt 29 områdene det kom inn innspill på, anbefaler rådmannen å ta inn 4 av områdene i forslaget til revidert Kommuneplan Arealdel. Dette er områder som i dag alt ligger innenfor kommunens områder avsatt til bebyggelse og anleggsformål (tidligere byggeområde PBL 1985), med unntak av ett område. Områdene som er tatt inn i planen er innspill nr: Nr 21 Skjetten menighetshus som får endret arealformål fra dagens Særskilt angitt allmennyttig formål (PBL 1985), til nytt arealformål Boligbebyggelse. Nr 23 Offentlig friområde i Romeriksgata 33 som får endret arealformål til Sentrumsformål. Nr 24 Eiendom avsatt til Offentlige bygninger (PBL 1985) som får endret arealformål til Sentrumsformål. Nr 27 Del av LNF område på Leirelvsletta som får endret arealformål til Andre typer bebyggelse og anlegg (solfangeranlegg nord for fjernvarmeanlegget på Skogvoldenga). De øvrige innspillene er gitt en individuell vurdering, men kan ikke anbefales med bakgrunn i vurdering av s egnethet i forhold til ønsket arealformål, risiko og sårbarhetsvurderinger, eller beliggenhet i forhold til en bærekraftig areal og transportutvikling. Vedlegg: Ortofoto over sentrale deler av kommunen med innspill markert med gul avgrensning, og nummerering fra

6 Kombinert risiko og sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering for alle innspill Skedsmo kommune har mottatt i alt 29 innspill fra private grunneiere og forslagsstillere. For å avgjøre hvilke innspill som skal anbefales tatt inn i revidert kommuneplans arealdel, har alle innspillene fått en individuell vurdering. I forkant av kommuneplanrevisjonen ble det utarbeidet en rekke temakart, i henhold til anbefalingen i Norge Digitalt, som grunnlag for en kombinert risiko og sårbarhetsanalyse, og egnethetsvurdering for utbygging eller vern. Hvilke temakart dette er, fremgår av skjemaet som er fylt ut for hvert av områdene. I tillegg er en del utvalgte kart beskrevet i senere avsnitt. Metode ROS analysen og egnethetsvurderingen baserer seg på foreliggende kunnskap om plan, og det er i denne sammenheng ikke foretatt noen spesielle undersøkelser eller analyser utover det som finnes av eksisterende kunnskap om innspillsområdene. Analysen er gjennomført ved å vurdere innspillsområdene i forhold til Skedsmo kommune sine temakart for naturrisiko, virksomhetsrisiko, sårbare objekter og infrastruktur. Hvert område som er sendt inn som innspill til område for bebyggelse og anlegg i revidert kommuneplans arealdel, er vurdert i forhold til temakartene for evt risiko for uønskede hendelser, og egnethet for ønsket arealformål. For utvalgte tema som flomfare, fare for kvikkleireskred, og transport av farlig gods er det gjort vurderinger i forhold til følgende metode: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Lite sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Usannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig Mindre alvorlig (2) Få/små person eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins Alvorlig (3) Alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid Svært alvorlig (4) Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift 6

7 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Hendelser i røde felt: Området bør ikke bygges ut Hendelser i gule felt: Området kan bygges ut hvis tiltak gjennomføres Hendelser i grønne felt: Området kan bygges ut I tillegg er det gjort en vurdering av hvert område i forhold til 3 hovedvurderingskriterier: 1. Hvordan er forslagss beliggenhet i forhold til kommunens overordnede utbyggingsmønster slik det er lagt til grunn i Kommunal planstrategi, vedtatt og Byutvikling og urban strategi 2050 perspektiv, vedtatt september Rådmannen ser det som sentralt å videreutvikle kommunens sentrale områder med Lillestrøm, Strømmen, Kjeller og Hvam, gjennom fortetting og transformasjon innenfor sentrale deler av eksisterende byggeområde. Ligger utenfor kommunens sentrale områder, foreslås derfor ikke tatt inn i planen. 2. Samsvarer en utbygging av foreslått område med målet om en miljøvennlig og bærekraftig areal og transportutvikling, jf kommunens Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune , vedtatt april Spørsmålet blir om en utbygging av vil medføre et økt transportbehov, og om det i så fall vil kunne dekkes av grønne reisemiddelvalg? Lokalisering av ulike kategorier virksomhet må skje gjennom en bevisst vurdering i henhold til ABC prinsippene. Se omtale av ABC prinsippet i planbeskrivelsen, kapittel 7.3. Målet er å gjøre transportbehovet i samfunnet som helhet så lite som mulig, påvirke reisemiddelvalget bort fra bil, og bedre tilgjengeligheten og tryggheten for alle reisende. Bryter med en miljøvennlig og bærekraftig areal og transportutvikling, foreslås ikke tatt inn i planen. 3. Det tredje vurderingskriteriet er om forslags forutsetter omdisponering av verdifull landbruksjord. Et viktig nasjonalt mål er at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordbruksarealene skal halveres innen 2010 jf St. prp. Nr. 1 ( ). 7

8 Kort beskrivelse av utvalgte temakart A) Naturrisiko Flom Kommunen har alt lastet ned flomsonekart for Nitelva og Leira-vassdraget, som er tilrettelagt for bruk sammen med kommunens øvrige kartverk. For Nitelva er det laget 10-, 100-, 200- og 500-års flomsonekart, mens det for Leira kun er laget for 20- og 200- årsflom. Kvikkleire/Historiske skred NVE er samordningsmyndighet for kvikkleire, og deres kvikkleirekart er lastet ned fra Norge Digitalt på vektorformat. Videre er deres retningslinjer sentrale i å skissere fremgangsmåten for å håndtere kvikkleireforekomster på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Kvikkleirekartene har en viss usikkerhet, da kartleggingen i sin tid ble gjort på kart med 5 m koter. Terreng man tror er trygt (høydeforskjell mindre enn 7-10 m), kan likevel ha større høydeforskjell og være rasfarlig. Tolkning av kartet utover å se hvor kjente kvikkleireforekomster finnes, krever mer fagkunnskap enn det Skedsmo kommune besitter. Radon Planavdelingen har vært i kontakt med Statens strålevern, og bestilt radonkart på vektorformat for Skedsmo kommune. I tillegg er det lagt til grunn nasjonale kartlegginger av Statens strålevern i og 2000/2001 der kommunen ved Folkehelsetjenesten og Byggesaksavdelingen i Skedsmo bidro ved praktisk gjennomføring. Kartleggingen har deretter blitt kartfestet av Geodata- og Planavdelingen. Dette er et viktig materiale, da gammaregistreringer fra fly som grunnlag for radonkart er langt mindre presise enn alfaregistrering fra selve gassen på sporfilm innendørs i bygning. Målingene tilfredsstiller antall målepunkter for generell kommunediagnose, og har vist at kommunen ikke har geografiske områder med målepunkter med mer enn 10 % andel høye radonverdier, og det fins heller ikke høyrisiko kvartærgeologi i Skedsmo. B) Virksomhetsrisiko Brann og eksplosjonsfare sikkerhetsfelt, brann og eksplosjonsfarlige anlegg, og brannfareområder I dagens kommuneplankart er det lagt inn to objekter med hensynssone fareområde med radius på henholdsvis 200 m - Dumpa ammunisjonslager og 300 m - atomreaktoren på Kjeller. Det har også blitt kartlagt bedrifter hvor det kan oppstå farlige gassutslipp, men hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. I tillegg er det registrert bedrifter som kan slippe ut farlige gasser ved brann, og hvor det finnes store gasstanker. Dette utgjør til sammen ca. 5 bedrifter i Skedsmo. Planavdelingen har avholdt møte med Nedre Romerike Brann og Redningsvesen, som har ansvar for kartlegging etter Brann- og eksplosjonsvernlovens 13 Særskilte brannobjekt. NRBR har kartlagt 176 A-, B- og C-objekter i Skedsmo kommune. Lista utvides hele tiden etter hvert som nye bygninger blir ferdigstilt. Brannobjektene i lista er lagt inn i kommunens kartverk, og det er avtalt et gjensidig forvaltningsansvar mellom NRBR og Skedsmo kommune for disse dataene. NRBR ajourfører lista, mens Skedsmo kommune ajourfører lista, deretter utveksles data en gang i året. Transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversendt de viktigste 8

9 transportrutene for transport av farlig gods i Skedsmo på vektorkart-format. De har planer om å se denne kartleggingen i et mer overordnet perspektiv, altså i sammenheng med det sårbarhetspotensialet ulykker med landtransport av farlig gods representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. En tenker her eksempelvis på å se transporten opp mot samfunnsparametre som transportens nærhet til, og dermed risiko for, ulike befolkningstettheter, drikkevanns- og grunnvannsforekomster, dyrket mark og verneverdige naturområder. Forurensning er sannsynligvis et større problem ved slike ulykker enn brann og eksplosjon, gjennom avrenning av giftige stoffer til nedslagsfelt for drikkevann og til leveområder for fisk og dyr. Kartleggingen kan brukes til å dimensjonere beredskap for å redusere skadevirkninger av utslipp langs disse transportrutene. Det er veimyndighetene som har ansvar for kontroll med transport av farlig gods (ADRbestemmelser: de europeiske avtalene om internasjonal vei- og jernbanetransport av farlig gods), gjennom å stille krav til kjøretøy og personell som skal utføre transporten. Det er ikke meldeplikt for transport av farlig gods i Norge. Forurensning Fylkesmannen har gjennomført en nasjonal registrering, og bl.a. tinglyst heftelser på eiendommer med kjente forurensninger, som ulovlige deponier og forurenset grunn i Skedsmo. Disse har blitt lastet ned fra Norge Digitalt, og er tilgjengelige. Dette kartdatasettet vil etter hvert bli supplert med data fra kommunens egne registreringer over ulovlige deponier, oljetanker og lignende. Alle eldre kjente forurensninger som kommunen har analoge kartdata over, er samlet i en registrering på digital form. Støy For vei, jernbane, og annen støygenererende virksomhet, er det laget egne støysonekart for å dokumentere hvordan disse påvirker omgivelsene i nye byggeområder eller transformasjonsområder. Det kreves særskilt kompetanse og utstyr for å lage slike kart, og kommunen innehar ikke denne kompetansen selv. Noe kartmateriale foreligger hos anleggseier og kan skaffes. For eksempel Jernbaneverket har utarbeidet støykart for Gardermobanen gjennom Skedsmo kommune, og nylig har Statens vegvesen beregnes støyvarselkart for hovedveinettet. C) Sårbare objekter Befolkning Det er laget en rekke befolkningskart for Skedsmo. Dette er for eksempel kart som viser antall personer bosatt i hver grunnkrets, antall personer i hver grunnkrets fordelt på alder, gjennomsnittsalder i hver grunnkrets og kjønnsfordeling i hver grunnkrets. Etter hvert vil det bli utarbeidet flere kart for å dokumentere befolkningsstrukturene i Skedsmo, særlig i forhold til flyttemønster og utdanning. Befolkningskart gir kommunen mer kunnskap om de menneskene sektorene planlegger for, og gir dem muligheten til å ta bedre og mer bevisste valg i forhold til fysisk planlegging i ulike deler av kommunen. Kulturminner Det har blitt utarbeidet i alt 5 kart i denne kategorien. De inneholder ikke fredete eller vernede objekter under Riksantikvarens eller fylkeskonservatorens ansvarsområde, men dekker i stedet kommunens egne registreringer over verdifulle kulturminner, kulturmiljø 9

10 og landskap. Datasettene er inndelt i 1) Ikke fredede kulturminner, 2) Andre kulturmiljø, 3) SEFRAK-bygninger, 4) Kulturlandskapsområder og 5) Landskapsområder. De 3 første skal oppdateres i 2009 i forbindelse med utarbeidelse av ny kulturminneplan. Kartene er svært viktige, for å på et tidlig tidspunkt, avdekke konflikter mellom utbyggingsinteresser og verneinteresser i et område, samt øke befolkningens bevissthet om Skedsmos kulturhistorie, gamle bygninger, kulturmiljø og landskapsmessige kvaliteter. Biologisk mangfold I 2004 gjennomførte firmaet Siste sjanse et kartleggingsprosjekt av prioriterte naturtyper i Skedsmo kommune på vegne av kommunen. Kartleggingen resulterte i et kart over viktige arealer for biologisk mangfold, basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin håndbok 13, fra Dette kartet er ferdig utarbeidet. Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase 2000 inneholder bl.a. registrerte viltlokaliteter i Skedsmo. Barnetråkk Temakartet er ferdigstilt, og inneholder barnetråkkregistreringer utført ved alle barneskoler og en ungdomsskole (Sagdalen skole) i Skedsmo kommune. Det er barns egne registreringer av barns bruk av uteområder og veier. Inneholder alder på de som bruker, aktiviteter som blir utført der, tid på året blir brukt, antall barn som bruker, hvor ofte blir brukt, hva barna opplever som skummelt/farlig, hvorvidt veistrekningen brukes som skolevei, på fritiden eller begge deler, om det er en snarvei, om strekningen oppleves som farlig/skummel, evt. hva som oppleves som farlig/skummelt. D) Infrastruktur Infrastruktur av typen vannforsyning, avløp, vei, kraftledninger, tunnel, bro, flyplass, jernbane og busstasjoner inngår i kommunens tekniske kartverk. Disse er komplette datasett etablert etter nasjonal standard, og kan enkelt presenteres sammen med øvrige kartdata. 10

11 Område 1: Del av gnr 13 bnr 1 og gnr 38 bnr 1 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Næringsvirksomhet m2 og m2 Halvor O.K. Klever, Kjell W. Høgslund ØIE AS Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 2 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 4 Støysone fly Området ligger ikke Området er ikke omfattet

12 innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane 6 Særskilte brannobjekt Området inneholder ikke særskilte brannobjekt 7 Avløpsanlegg Området har ikke avløpsanlegg med tilfredsstillende kapasitet av støysone fly og kan bygges ut Området er ikke berørt av skytebanestøy Ønsket arealformål kan kombineres med det særskilte brannobjektet Området kan bygges ut hvis det bygges ut avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet dit 8 Forurensninge r Det er ikke registrert forurensninger i Området er jomfruelig mark 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods 11 Befolkningsdata Det foregår transport av farlig gods forbi Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er ikke registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder naturvernområde 16 Prioriterte naturtyper prioriterte naturtyper 17 Viltdata Forslaget berører viltområder 18 Landskapsområder 19 Kulturlandskapsområder viktige landskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder 20 Barnehage ikke barnehagedekning 21 Skole skoledekning 2 2 Ønsket arealformål er ikke ekstra sårbart i forhold til transport av farlig gods Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området har ikke registrerte barnetråkk, og kan bygges ut. Uaktuelt konflikt med kulturminne(r). konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. Forslaget vil påvirke viltområder, men dette må avklares ved regulering. konflikt med viktige landskapsområder. Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. Uaktuelt Uaktuelt 22 Helseinstitusjoner tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner Uaktuelt 12

13 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport ikke tilstrekkelig adkomst ikke kollektivdekning 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme Bil og g/s vei Forslags kan få tilknytning dersom konsesjons utvides Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger inntil E6 i et område med andre logistikk, industri, lager og forretning for plasskrevende varer. Plassering er derfor kurant i forhold til dette temaet. Ny Bølervei vil bedre s tilgjengelighet med bil fra Lillestrøm/Strømmen, og vil generere mer trafikk dersom får forretningsformål. Forslaget innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Det er lite hensiktsmessig å drivejordbruk på arealet, grunnet teigens smale form og forurensning fra E6. Området er derfor bedre egnet til næringsvirksomhet. Anbefales tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 13

14 Område 2: Gnr 51 bnr 2, gnr 51 bnr 3 og gnr 51 bnr 14 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig m2 Else Marie Tærud, Lisbeth Ruud og adv. Sverre K. Berge, Geir Listrøm Pedersen Øie Boligutvikling AS Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 2 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist 2 2 Uaktuelt kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist Området har 14

15 radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i 4 Støysone fly Området ligger innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut Området kan bygges ut hvis det gjennomføres forebyggende tiltak mot støy i henhold til krav i T 1442 Området er ikke berørt av skytebanestøy 6 Særskilte brannobjekt Området inneholder ikke særskilte brannobjekt Uaktuelt 7 Avløpsanlegg Området har avløpsanlegg med tilfredsstillende kapasitet Området har mulighet for tilknytning til avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet 8 Forurensninge r 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods Det er ikke registrert forurensninger i Det foregår transport av farlig gods forbi Området er jomfruelig mark 2 3 Ønsket arealformål kan tillates dersom nødvendige sikringstiltak i forhold til transport av farlig gods gjennomføres 11 Befolkningsdata Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er ikke registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder 16 Prioriterte naturtyper naturvernområde prioriterte naturtyper 17 Viltdata viltområder Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området har ikke registrerte barnetråkk, og kan bygges ut. Arealformålet er kurant i forhold til hvilke tiltak som kan godkjennes i Marka etter Markaloven. konflikt med kulturminne(r). konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. konflikt med viltområder. 18 Landskapsområder Forslaget berører viktige landskapsområder Forslaget kommer i konflikt med viktige landskapsområder, og bør ikke bygges ut. 15

16 19 Kulturlandskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. 20 Barnehage barnehagedekning 21 Skole skoledekning 22 Helseinstitusjoner 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner ikke tilstrekkelig adkomst kollektivdekning 25 Vann og avløp tilstrekkelig dekning av vann og avløp 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme Det er ikke behov for barnehage som Det er ikke behov for skole som forutsetning for utbygging Det må etableres helseinstitusjoner samtidig med utbygging Alle trafikantgrupper (Ikke bane) Ikke lovlig adkomst Buss tilstrekkelig kapasitet mhp vann og avløp Forslags kan få tilknytning dersom konsesjons utvides Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger utenfor, men inntil nåværende områder for bebyggelse og anlegg, med åpen småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Avstand til Skedsmokorset langs eksisterende vei er ca. 700 m. Området har kollektivdekning med buss, og tilknytning til gang og sykkelvei til Skedsmokorset. Utbygging av innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Innspillet innebærer nedbygging av landbruksjord og kulturlandskap, og ligger øverst i en ravine. Det er ikke registrert kvikkleire, men er bratt og ligger under marin grense. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes kvikkleire likevel. Anbefales ikke tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 16

17 Område 3: Enger gård, gnr 11 bnr 2 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig m2 Paul Enger Paul Enger Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 1 3 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i 2 3 Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 17

18 4 Støysone fly Området ligger ikke innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane 6 Særskilte Området inneholder ikke brannobjekt særskilte brannobjekt 7 Avløpsanlegg Området har avløpsanlegg uten tilfredsstillende kapasitet Området har ikke tilfredsstillende vannkapasitet 8 Forurensninge r Det er ikke registrert forurensninger i Området er ikke omfattet av støysone fly og kan bygges ut Området er ikke berørt av skytebanestøy Uaktuell. Området kan bygges ut hvis det bygges ut avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet dit Området har ikke tilfredsstillende vannforsyning. Nytt uttak fra NRV må etableres. Området er jomfruelig mark 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods 11 Befolkningsdata Det foregår ikke transport av farlig gods forbi Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder 16 Prioriterte naturtyper naturvernområde prioriterte naturtyper 17 Viltdata viltområder 18 Landskapsområder Forslaget berører viktige landskapsområder 19 Kulturlandskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder 20 Barnehage barnehagedekning 2 2 Ønsket arealformål er ikke sårbart i forhold til transport av farlig gods Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området kan bygges ut hvis det gjennomføres tiltak som kompenserer tapte barnetråkk, eller minimerer konsekvensene for dem. Uaktuell. Forslaget berører kulturminne, men dette må avklares ved regulering. konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. konflikt med viltområder. Forslaget kommer i konflikt med viktige landskapsområder, og bør ikke bygges ut. Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. Det er ikke behov for barnehage som 21 Skole Det er ikke behov for skole 18

19 22 Helseinstitusjoner 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport skoledekning tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner tilstrekkelig adkomst ikke kollektivdekning 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme som forutsetning for utbygging Det er ikke behov for helseinstitusjoner som Kun bil ( g/s vei og buss) Forslags ligger utenfor konsesjons og kan ikke få tilknytning Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger i LNF område. Avstand til Leirsund stasjon langs eksisterende vei er ca. 500 m. Boliger her sprer bebyggelsen utover i stedet for å bygge opp under en sentrumsdannelse på Leirsund. Området har god kollektivdekning med buss og tog fra Leirsund stasjon. Det er ikke gang og sykkelveitilknytning til Leirsund stasjon. Forslaget innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Innspills kommer i konflikt med et viktig kultur og ravinelandskap, og medfører nedbygging av landbruksjord. Bryter også med anbefalinger i plananalysen for Leirsund. Anbefales ikke tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 19

20 Område 4: Nordvollen, langs Leirsundveien, gnr 18 bnr 2, gnr 22 bnr 1 og gnr 22 bnr 14 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig og næring m2 Anne Marie Lervik og Halvor Lervik. Brita Hagen, Christina Løchen Skjeseth og Solvang Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 1 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire, og ligger ikke på marine avsetninger med stigning brattere enn 10 Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 4 Støysone fly Området ligger ikke Området er ikke omfattet

ERFARINGER FRA SKEDSMO

ERFARINGER FRA SKEDSMO ERFARINGER FRA SKEDSMO Torild Fagerbekk, plansjef 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 Erfaringer fra Skedsmo

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Endring av reguleringsplan for Granavollen Ny veg til parkeringsplass m.m. PLAN-ID 231 Forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Analysen vedrørende risiko- og sårbarhet (ROS) for området er

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås Bruk av GIS i beredskap Tor Olav Almås GIS i forebyggende arbeid - Bakgrunn Ivareta samfunnssikkerhet i arealplanlegging og saksbehandling Beredskap må være i fokus ved arealplanlegging Ved etablering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VED REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅDALSFJELLA RINGERIKE KOMMUNE Nytt forslag til 1. gangsbehandling per juni 2009 Side 1 av 48 Forord 1.juli 2006 trådte en ny forskrift om

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør

Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør Normannen og fjellet! Fra Bukollen i Flå, mot sør Ringerike relieff-/høgde-kart med lys-skygge Bilde fra digial 3d-modell En lang historie Svært kort fortalt Øystein Jansens skjorte Bikake-Korallkoloni

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer