Revisjon av kommuneplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av kommuneplan"

Transkript

1 Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen kap.11.1

2 Innhold Sammendrag... 5 Kombinert risiko og sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering for alle innspill... 6 Metode... 6 Kort beskrivelse av utvalgte temakart... 8 A) Naturrisiko... 8 Flom... 8 Kvikkleire/Historiske skred... 8 Radon... 8 B) Virksomhetsrisiko... 8 Brann og eksplosjonsfare sikkerhetsfelt, brann og eksplosjonsfarlige anlegg, og... 8 brannfareområder... 8 Transport av farlig gods... 8 Forurensning... 9 Støy... 9 C) Sårbare objekter... 9 Befolkning... 9 Kulturminner... 9 Biologisk mangfold Barnetråkk D) Infrastruktur Område 1: Del av gnr 13 bnr 1 og gnr 38 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 2: Gnr 51 bnr 2, gnr 51 bnr 3 og gnr 51 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 3: Enger gård, gnr 11 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 4: Nordvollen, langs Leirsundveien, gnr 18 bnr 2, gnr 22 bnr 1 og gnr 22 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 5: Skedsmo kirkegård Riis Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi

3 Område 6: Riisjordet, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 7: Brånås Nordre, gnr 39 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 8: Kjellerholen Holt, gnr 34 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 9: Kastellet Hageby, Strømmen, gnr 77 bnr 961, 1187,1188, Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 10: Grense mot Oslo/Stovner/Tangerud, gnr 80 bnr 1 og Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 11: Nesa, gnr 81 bnr 1452 og Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 12: Riis, gnr 24 bnr 1 og gnr 31 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 13: Leirsund, gnr 9 bnr 1, to områder Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 14: Valstad gård, gnr 71 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 15: Bjerkelund fritidseiendom, gnr 73 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 16: Kirkeveien, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 17: Kirkeveien, gnr 23 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 18: Leirsund, Nordre Kjus, gnr 16 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 19: Asak Øvre, gnr 8 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 20: Hattemakerlia nedre, gnr 40 bnr 1 og gnr 39 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 21: Tårnbyveien 201, gnr 71 bnr 47, Skjetten menighetshus Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 22: Sagdalen/Strømsveien/Skjærva, gnr 77 bnr 15,181,190 og gnr 103 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi

4 Område 23: Romeriksgata 33, gnr 81 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 24: Brandvoldgata 11, gnr 81 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 25: Fuglesangen Bøler, gnr 11 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 26: Løkken, gnr 16 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 27: Brauter Østre Holmen, gnr 26 bnr 1, gnr 27 bnr 4, gnr 27 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 28: Lahaugmoveien Karterudgata, gnr 64 bnr 1 og gnr 63 bnr Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Område 29: Vignes ved Sørum fritidsgård, gnr 30 bnr

5 Sammendrag Av de i alt 29 områdene det kom inn innspill på, anbefaler rådmannen å ta inn 4 av områdene i forslaget til revidert Kommuneplan Arealdel. Dette er områder som i dag alt ligger innenfor kommunens områder avsatt til bebyggelse og anleggsformål (tidligere byggeområde PBL 1985), med unntak av ett område. Områdene som er tatt inn i planen er innspill nr: Nr 21 Skjetten menighetshus som får endret arealformål fra dagens Særskilt angitt allmennyttig formål (PBL 1985), til nytt arealformål Boligbebyggelse. Nr 23 Offentlig friområde i Romeriksgata 33 som får endret arealformål til Sentrumsformål. Nr 24 Eiendom avsatt til Offentlige bygninger (PBL 1985) som får endret arealformål til Sentrumsformål. Nr 27 Del av LNF område på Leirelvsletta som får endret arealformål til Andre typer bebyggelse og anlegg (solfangeranlegg nord for fjernvarmeanlegget på Skogvoldenga). De øvrige innspillene er gitt en individuell vurdering, men kan ikke anbefales med bakgrunn i vurdering av s egnethet i forhold til ønsket arealformål, risiko og sårbarhetsvurderinger, eller beliggenhet i forhold til en bærekraftig areal og transportutvikling. Vedlegg: Ortofoto over sentrale deler av kommunen med innspill markert med gul avgrensning, og nummerering fra

6 Kombinert risiko og sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering for alle innspill Skedsmo kommune har mottatt i alt 29 innspill fra private grunneiere og forslagsstillere. For å avgjøre hvilke innspill som skal anbefales tatt inn i revidert kommuneplans arealdel, har alle innspillene fått en individuell vurdering. I forkant av kommuneplanrevisjonen ble det utarbeidet en rekke temakart, i henhold til anbefalingen i Norge Digitalt, som grunnlag for en kombinert risiko og sårbarhetsanalyse, og egnethetsvurdering for utbygging eller vern. Hvilke temakart dette er, fremgår av skjemaet som er fylt ut for hvert av områdene. I tillegg er en del utvalgte kart beskrevet i senere avsnitt. Metode ROS analysen og egnethetsvurderingen baserer seg på foreliggende kunnskap om plan, og det er i denne sammenheng ikke foretatt noen spesielle undersøkelser eller analyser utover det som finnes av eksisterende kunnskap om innspillsområdene. Analysen er gjennomført ved å vurdere innspillsområdene i forhold til Skedsmo kommune sine temakart for naturrisiko, virksomhetsrisiko, sårbare objekter og infrastruktur. Hvert område som er sendt inn som innspill til område for bebyggelse og anlegg i revidert kommuneplans arealdel, er vurdert i forhold til temakartene for evt risiko for uønskede hendelser, og egnethet for ønsket arealformål. For utvalgte tema som flomfare, fare for kvikkleireskred, og transport av farlig gods er det gjort vurderinger i forhold til følgende metode: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Lite sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Usannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig Mindre alvorlig (2) Få/små person eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins Alvorlig (3) Alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid Svært alvorlig (4) Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift 6

7 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig Hendelser i røde felt: Området bør ikke bygges ut Hendelser i gule felt: Området kan bygges ut hvis tiltak gjennomføres Hendelser i grønne felt: Området kan bygges ut I tillegg er det gjort en vurdering av hvert område i forhold til 3 hovedvurderingskriterier: 1. Hvordan er forslagss beliggenhet i forhold til kommunens overordnede utbyggingsmønster slik det er lagt til grunn i Kommunal planstrategi, vedtatt og Byutvikling og urban strategi 2050 perspektiv, vedtatt september Rådmannen ser det som sentralt å videreutvikle kommunens sentrale områder med Lillestrøm, Strømmen, Kjeller og Hvam, gjennom fortetting og transformasjon innenfor sentrale deler av eksisterende byggeområde. Ligger utenfor kommunens sentrale områder, foreslås derfor ikke tatt inn i planen. 2. Samsvarer en utbygging av foreslått område med målet om en miljøvennlig og bærekraftig areal og transportutvikling, jf kommunens Samferdselsstrategi for Skedsmo kommune , vedtatt april Spørsmålet blir om en utbygging av vil medføre et økt transportbehov, og om det i så fall vil kunne dekkes av grønne reisemiddelvalg? Lokalisering av ulike kategorier virksomhet må skje gjennom en bevisst vurdering i henhold til ABC prinsippene. Se omtale av ABC prinsippet i planbeskrivelsen, kapittel 7.3. Målet er å gjøre transportbehovet i samfunnet som helhet så lite som mulig, påvirke reisemiddelvalget bort fra bil, og bedre tilgjengeligheten og tryggheten for alle reisende. Bryter med en miljøvennlig og bærekraftig areal og transportutvikling, foreslås ikke tatt inn i planen. 3. Det tredje vurderingskriteriet er om forslags forutsetter omdisponering av verdifull landbruksjord. Et viktig nasjonalt mål er at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordbruksarealene skal halveres innen 2010 jf St. prp. Nr. 1 ( ). 7

8 Kort beskrivelse av utvalgte temakart A) Naturrisiko Flom Kommunen har alt lastet ned flomsonekart for Nitelva og Leira-vassdraget, som er tilrettelagt for bruk sammen med kommunens øvrige kartverk. For Nitelva er det laget 10-, 100-, 200- og 500-års flomsonekart, mens det for Leira kun er laget for 20- og 200- årsflom. Kvikkleire/Historiske skred NVE er samordningsmyndighet for kvikkleire, og deres kvikkleirekart er lastet ned fra Norge Digitalt på vektorformat. Videre er deres retningslinjer sentrale i å skissere fremgangsmåten for å håndtere kvikkleireforekomster på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Kvikkleirekartene har en viss usikkerhet, da kartleggingen i sin tid ble gjort på kart med 5 m koter. Terreng man tror er trygt (høydeforskjell mindre enn 7-10 m), kan likevel ha større høydeforskjell og være rasfarlig. Tolkning av kartet utover å se hvor kjente kvikkleireforekomster finnes, krever mer fagkunnskap enn det Skedsmo kommune besitter. Radon Planavdelingen har vært i kontakt med Statens strålevern, og bestilt radonkart på vektorformat for Skedsmo kommune. I tillegg er det lagt til grunn nasjonale kartlegginger av Statens strålevern i og 2000/2001 der kommunen ved Folkehelsetjenesten og Byggesaksavdelingen i Skedsmo bidro ved praktisk gjennomføring. Kartleggingen har deretter blitt kartfestet av Geodata- og Planavdelingen. Dette er et viktig materiale, da gammaregistreringer fra fly som grunnlag for radonkart er langt mindre presise enn alfaregistrering fra selve gassen på sporfilm innendørs i bygning. Målingene tilfredsstiller antall målepunkter for generell kommunediagnose, og har vist at kommunen ikke har geografiske områder med målepunkter med mer enn 10 % andel høye radonverdier, og det fins heller ikke høyrisiko kvartærgeologi i Skedsmo. B) Virksomhetsrisiko Brann og eksplosjonsfare sikkerhetsfelt, brann og eksplosjonsfarlige anlegg, og brannfareområder I dagens kommuneplankart er det lagt inn to objekter med hensynssone fareområde med radius på henholdsvis 200 m - Dumpa ammunisjonslager og 300 m - atomreaktoren på Kjeller. Det har også blitt kartlagt bedrifter hvor det kan oppstå farlige gassutslipp, men hvor det ikke er brann- og eksplosjonsfare. I tillegg er det registrert bedrifter som kan slippe ut farlige gasser ved brann, og hvor det finnes store gasstanker. Dette utgjør til sammen ca. 5 bedrifter i Skedsmo. Planavdelingen har avholdt møte med Nedre Romerike Brann og Redningsvesen, som har ansvar for kartlegging etter Brann- og eksplosjonsvernlovens 13 Særskilte brannobjekt. NRBR har kartlagt 176 A-, B- og C-objekter i Skedsmo kommune. Lista utvides hele tiden etter hvert som nye bygninger blir ferdigstilt. Brannobjektene i lista er lagt inn i kommunens kartverk, og det er avtalt et gjensidig forvaltningsansvar mellom NRBR og Skedsmo kommune for disse dataene. NRBR ajourfører lista, mens Skedsmo kommune ajourfører lista, deretter utveksles data en gang i året. Transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversendt de viktigste 8

9 transportrutene for transport av farlig gods i Skedsmo på vektorkart-format. De har planer om å se denne kartleggingen i et mer overordnet perspektiv, altså i sammenheng med det sårbarhetspotensialet ulykker med landtransport av farlig gods representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. En tenker her eksempelvis på å se transporten opp mot samfunnsparametre som transportens nærhet til, og dermed risiko for, ulike befolkningstettheter, drikkevanns- og grunnvannsforekomster, dyrket mark og verneverdige naturområder. Forurensning er sannsynligvis et større problem ved slike ulykker enn brann og eksplosjon, gjennom avrenning av giftige stoffer til nedslagsfelt for drikkevann og til leveområder for fisk og dyr. Kartleggingen kan brukes til å dimensjonere beredskap for å redusere skadevirkninger av utslipp langs disse transportrutene. Det er veimyndighetene som har ansvar for kontroll med transport av farlig gods (ADRbestemmelser: de europeiske avtalene om internasjonal vei- og jernbanetransport av farlig gods), gjennom å stille krav til kjøretøy og personell som skal utføre transporten. Det er ikke meldeplikt for transport av farlig gods i Norge. Forurensning Fylkesmannen har gjennomført en nasjonal registrering, og bl.a. tinglyst heftelser på eiendommer med kjente forurensninger, som ulovlige deponier og forurenset grunn i Skedsmo. Disse har blitt lastet ned fra Norge Digitalt, og er tilgjengelige. Dette kartdatasettet vil etter hvert bli supplert med data fra kommunens egne registreringer over ulovlige deponier, oljetanker og lignende. Alle eldre kjente forurensninger som kommunen har analoge kartdata over, er samlet i en registrering på digital form. Støy For vei, jernbane, og annen støygenererende virksomhet, er det laget egne støysonekart for å dokumentere hvordan disse påvirker omgivelsene i nye byggeområder eller transformasjonsområder. Det kreves særskilt kompetanse og utstyr for å lage slike kart, og kommunen innehar ikke denne kompetansen selv. Noe kartmateriale foreligger hos anleggseier og kan skaffes. For eksempel Jernbaneverket har utarbeidet støykart for Gardermobanen gjennom Skedsmo kommune, og nylig har Statens vegvesen beregnes støyvarselkart for hovedveinettet. C) Sårbare objekter Befolkning Det er laget en rekke befolkningskart for Skedsmo. Dette er for eksempel kart som viser antall personer bosatt i hver grunnkrets, antall personer i hver grunnkrets fordelt på alder, gjennomsnittsalder i hver grunnkrets og kjønnsfordeling i hver grunnkrets. Etter hvert vil det bli utarbeidet flere kart for å dokumentere befolkningsstrukturene i Skedsmo, særlig i forhold til flyttemønster og utdanning. Befolkningskart gir kommunen mer kunnskap om de menneskene sektorene planlegger for, og gir dem muligheten til å ta bedre og mer bevisste valg i forhold til fysisk planlegging i ulike deler av kommunen. Kulturminner Det har blitt utarbeidet i alt 5 kart i denne kategorien. De inneholder ikke fredete eller vernede objekter under Riksantikvarens eller fylkeskonservatorens ansvarsområde, men dekker i stedet kommunens egne registreringer over verdifulle kulturminner, kulturmiljø 9

10 og landskap. Datasettene er inndelt i 1) Ikke fredede kulturminner, 2) Andre kulturmiljø, 3) SEFRAK-bygninger, 4) Kulturlandskapsområder og 5) Landskapsområder. De 3 første skal oppdateres i 2009 i forbindelse med utarbeidelse av ny kulturminneplan. Kartene er svært viktige, for å på et tidlig tidspunkt, avdekke konflikter mellom utbyggingsinteresser og verneinteresser i et område, samt øke befolkningens bevissthet om Skedsmos kulturhistorie, gamle bygninger, kulturmiljø og landskapsmessige kvaliteter. Biologisk mangfold I 2004 gjennomførte firmaet Siste sjanse et kartleggingsprosjekt av prioriterte naturtyper i Skedsmo kommune på vegne av kommunen. Kartleggingen resulterte i et kart over viktige arealer for biologisk mangfold, basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin håndbok 13, fra Dette kartet er ferdig utarbeidet. Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase 2000 inneholder bl.a. registrerte viltlokaliteter i Skedsmo. Barnetråkk Temakartet er ferdigstilt, og inneholder barnetråkkregistreringer utført ved alle barneskoler og en ungdomsskole (Sagdalen skole) i Skedsmo kommune. Det er barns egne registreringer av barns bruk av uteområder og veier. Inneholder alder på de som bruker, aktiviteter som blir utført der, tid på året blir brukt, antall barn som bruker, hvor ofte blir brukt, hva barna opplever som skummelt/farlig, hvorvidt veistrekningen brukes som skolevei, på fritiden eller begge deler, om det er en snarvei, om strekningen oppleves som farlig/skummel, evt. hva som oppleves som farlig/skummelt. D) Infrastruktur Infrastruktur av typen vannforsyning, avløp, vei, kraftledninger, tunnel, bro, flyplass, jernbane og busstasjoner inngår i kommunens tekniske kartverk. Disse er komplette datasett etablert etter nasjonal standard, og kan enkelt presenteres sammen med øvrige kartdata. 10

11 Område 1: Del av gnr 13 bnr 1 og gnr 38 bnr 1 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Næringsvirksomhet m2 og m2 Halvor O.K. Klever, Kjell W. Høgslund ØIE AS Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 2 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 4 Støysone fly Området ligger ikke Området er ikke omfattet

12 innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane 6 Særskilte brannobjekt Området inneholder ikke særskilte brannobjekt 7 Avløpsanlegg Området har ikke avløpsanlegg med tilfredsstillende kapasitet av støysone fly og kan bygges ut Området er ikke berørt av skytebanestøy Ønsket arealformål kan kombineres med det særskilte brannobjektet Området kan bygges ut hvis det bygges ut avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet dit 8 Forurensninge r Det er ikke registrert forurensninger i Området er jomfruelig mark 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods 11 Befolkningsdata Det foregår transport av farlig gods forbi Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er ikke registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er ikke registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder naturvernområde 16 Prioriterte naturtyper prioriterte naturtyper 17 Viltdata Forslaget berører viltområder 18 Landskapsområder 19 Kulturlandskapsområder viktige landskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder 20 Barnehage ikke barnehagedekning 21 Skole skoledekning 2 2 Ønsket arealformål er ikke ekstra sårbart i forhold til transport av farlig gods Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området har ikke registrerte barnetråkk, og kan bygges ut. Uaktuelt konflikt med kulturminne(r). konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. Forslaget vil påvirke viltområder, men dette må avklares ved regulering. konflikt med viktige landskapsområder. Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. Uaktuelt Uaktuelt 22 Helseinstitusjoner tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner Uaktuelt 12

13 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport ikke tilstrekkelig adkomst ikke kollektivdekning 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme Bil og g/s vei Forslags kan få tilknytning dersom konsesjons utvides Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger inntil E6 i et område med andre logistikk, industri, lager og forretning for plasskrevende varer. Plassering er derfor kurant i forhold til dette temaet. Ny Bølervei vil bedre s tilgjengelighet med bil fra Lillestrøm/Strømmen, og vil generere mer trafikk dersom får forretningsformål. Forslaget innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Det er lite hensiktsmessig å drivejordbruk på arealet, grunnet teigens smale form og forurensning fra E6. Området er derfor bedre egnet til næringsvirksomhet. Anbefales tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 13

14 Område 2: Gnr 51 bnr 2, gnr 51 bnr 3 og gnr 51 bnr 14 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig m2 Else Marie Tærud, Lisbeth Ruud og adv. Sverre K. Berge, Geir Listrøm Pedersen Øie Boligutvikling AS Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 2 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist 2 2 Uaktuelt kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist Området har 14

15 radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i 4 Støysone fly Området ligger innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut Området kan bygges ut hvis det gjennomføres forebyggende tiltak mot støy i henhold til krav i T 1442 Området er ikke berørt av skytebanestøy 6 Særskilte brannobjekt Området inneholder ikke særskilte brannobjekt Uaktuelt 7 Avløpsanlegg Området har avløpsanlegg med tilfredsstillende kapasitet Området har mulighet for tilknytning til avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet 8 Forurensninge r 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods Det er ikke registrert forurensninger i Det foregår transport av farlig gods forbi Området er jomfruelig mark 2 3 Ønsket arealformål kan tillates dersom nødvendige sikringstiltak i forhold til transport av farlig gods gjennomføres 11 Befolkningsdata Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er ikke registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder 16 Prioriterte naturtyper naturvernområde prioriterte naturtyper 17 Viltdata viltområder Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området har ikke registrerte barnetråkk, og kan bygges ut. Arealformålet er kurant i forhold til hvilke tiltak som kan godkjennes i Marka etter Markaloven. konflikt med kulturminne(r). konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. konflikt med viltområder. 18 Landskapsområder Forslaget berører viktige landskapsområder Forslaget kommer i konflikt med viktige landskapsområder, og bør ikke bygges ut. 15

16 19 Kulturlandskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. 20 Barnehage barnehagedekning 21 Skole skoledekning 22 Helseinstitusjoner 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner ikke tilstrekkelig adkomst kollektivdekning 25 Vann og avløp tilstrekkelig dekning av vann og avløp 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme Det er ikke behov for barnehage som Det er ikke behov for skole som forutsetning for utbygging Det må etableres helseinstitusjoner samtidig med utbygging Alle trafikantgrupper (Ikke bane) Ikke lovlig adkomst Buss tilstrekkelig kapasitet mhp vann og avløp Forslags kan få tilknytning dersom konsesjons utvides Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger utenfor, men inntil nåværende områder for bebyggelse og anlegg, med åpen småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Avstand til Skedsmokorset langs eksisterende vei er ca. 700 m. Området har kollektivdekning med buss, og tilknytning til gang og sykkelvei til Skedsmokorset. Utbygging av innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Innspillet innebærer nedbygging av landbruksjord og kulturlandskap, og ligger øverst i en ravine. Det er ikke registrert kvikkleire, men er bratt og ligger under marin grense. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes kvikkleire likevel. Anbefales ikke tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 16

17 Område 3: Enger gård, gnr 11 bnr 2 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig m2 Paul Enger Paul Enger Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 1 3 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i 2 3 Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 17

18 4 Støysone fly Området ligger ikke innenfor støysone for flytrafikk 5 Skytebane Området ligger ikke innenfor støysone for skytebane 6 Særskilte Området inneholder ikke brannobjekt særskilte brannobjekt 7 Avløpsanlegg Området har avløpsanlegg uten tilfredsstillende kapasitet Området har ikke tilfredsstillende vannkapasitet 8 Forurensninge r Det er ikke registrert forurensninger i Området er ikke omfattet av støysone fly og kan bygges ut Området er ikke berørt av skytebanestøy Uaktuell. Området kan bygges ut hvis det bygges ut avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet dit Området har ikke tilfredsstillende vannforsyning. Nytt uttak fra NRV må etableres. Området er jomfruelig mark 9 Annen virksomhetsrisiko 10 Transport av farlig gods 11 Befolkningsdata Det foregår ikke transport av farlig gods forbi Ønsket arealformål utgjør en lav risiko, eller medfører små ulemper for hele eller deler av befolkningen i 12 Barnetråkk Det er registrert barnetråkk i 13 Markagrense Området ligger ikke innenfor Marka 14 Kulturminner Det er registrert kulturminne(r) innenfor 15 Naturvernområder 16 Prioriterte naturtyper naturvernområde prioriterte naturtyper 17 Viltdata viltområder 18 Landskapsområder Forslaget berører viktige landskapsområder 19 Kulturlandskapsområder Forslaget berører viktige kulturlandskapsområder 20 Barnehage barnehagedekning 2 2 Ønsket arealformål er ikke sårbart i forhold til transport av farlig gods Ønsket arealformål har få ulemper for befolkningen i og kan bygges ut Området kan bygges ut hvis det gjennomføres tiltak som kompenserer tapte barnetråkk, eller minimerer konsekvensene for dem. Uaktuell. Forslaget berører kulturminne, men dette må avklares ved regulering. konflikt med naturvernområde. konflikt med prioriterte naturtyper. konflikt med viltområder. Forslaget kommer i konflikt med viktige landskapsområder, og bør ikke bygges ut. Forslaget kommer i konflikt med viktige kulturlandskapsområder, og bør ikke bygges ut. Det er ikke behov for barnehage som 21 Skole Det er ikke behov for skole 18

19 22 Helseinstitusjoner 23 Adkomst (for alle trafikantgrupper) 24 Tilgjengelighet til kollektivtransport skoledekning tilstrekkelig dekning av helseinstitusjoner tilstrekkelig adkomst ikke kollektivdekning 26 Fjernvarme Forslags omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme som forutsetning for utbygging Det er ikke behov for helseinstitusjoner som Kun bil ( g/s vei og buss) Forslags ligger utenfor konsesjons og kan ikke få tilknytning Forholdet til Byutvikling og urbanstrategi 2050 og Samferdselsstrategi Innspillet ligger i LNF område. Avstand til Leirsund stasjon langs eksisterende vei er ca. 500 m. Boliger her sprer bebyggelsen utover i stedet for å bygge opp under en sentrumsdannelse på Leirsund. Området har god kollektivdekning med buss og tog fra Leirsund stasjon. Det er ikke gang og sykkelveitilknytning til Leirsund stasjon. Forslaget innebærer nedbygging av landbruksjord. Konklusjon: Innspills kommer i konflikt med et viktig kultur og ravinelandskap, og medfører nedbygging av landbruksjord. Bryter også med anbefalinger i plananalysen for Leirsund. Anbefales ikke tatt inn i Kommuneplan Arealdel. 19

20 Område 4: Nordvollen, langs Leirsundveien, gnr 18 bnr 2, gnr 22 bnr 1 og gnr 22 bnr 14 Arealformål i dag Foreslått arealformål Arealstørrelse m 2 Grunneier Forslagsstiller LNF Bolig og næring m2 Anne Marie Lervik og Halvor Lervik. Brita Hagen, Christina Løchen Skjeseth og Solvang Nr Temakart Fakta Sanns Kons Risiko Konsekvens 1 Flom Området er ikke flomutsatt i forhold til 200 årsflom 1 2 Området er ikke flomutsatt 2 Kvikkleire Det er ikke påvist kvikkleire i 3 Radon Det er ikke påvist radonkonsentrasjon over tiltaksgrense (> 200 Bq/m 3 ) i Området har ikke registrerte forekomster av kvikkleire, og ligger ikke på marine avsetninger med stigning brattere enn 10 Området har radonkonsentrasjon under tiltaksgrense, og kan bygges ut 4 Støysone fly Området ligger ikke Området er ikke omfattet

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer