MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14"

Transkript

1 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc

2 TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder høy faglig standard. Utdanningen er relevant både med tanke på karriere i privat- g ffentlig sektr. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2012 viser at 100% av regnskapg revisrstudentene er i jbb innen 6 mnd. Innsikt i glbaliseringen g dens virkninger blir stadig viktigere. Derfr har BI særlig fkus på internasjnalisering. En vksende andel av studentene g fagpersnalet kmmer fra andre land. BIs fagmiljø frsterker vår internasjnale prfil ved å frske på, g bringe internasjnale aspekter inn i undervisningen. Sm BI-student er det lagt særlig gdt til rette fr å legge deler av masterstudiet til høyt anerkjente utdanningsinstitusjner i utlandet. Kandidater med internasjnal kmpetanse er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Ved å ta en mastergrad på BI får du frdelene av et vitnemål sm er anerkjent både nasjnalt g internasjnalt. Velger du en utdanning på BI, velger du en sikker g spennende vei inn i arbeidslivet. Lykke til med valg av masterstudium. Tm Clbjørnsen Rektr, Handelshøysklen BI MASTER i REgnSkAp g REviSjn Studiet er fr de sm primært ønsker seg en karriere sm statsautrisert revisr. Studenter på master i regnskap g revisjn er en blanding av studenter sm kmmer rett fra bachelrstudier, masterstudier eller har krt eller lengre relevant arbeids - erfaring. BIs mål er å gjøre studentene frtrlig med de spørsmål sm til enhver tid diskuteres innenfr ledende nasjnale g internasjnale fagmiljøer, både akademisk g prfesjnsmessig, frteller faglig leder fr studiet, Erlend Kvaal. Selv m studiet innehlder en del sentrale mråder sm må frankres i nrsk regelverk, har det en klar internasjnal prfil. Dette gjelder spesielt innen finansregnskap, revisjn, selskapsrett, EU-rett, frretningsfrståelse, strategi, verdisettelse, fretaksstyring g etikk. BI trekker veksel på sentrale aktører gjennm gjestefrelesere fra advkat- g revisjnsbransjen g utenlandske lærersteder, ne sm gir studentene et unikt frtrinn, sier Kvaal. Handelshøysklen BIs fagmiljø innen regnskap g revisjn er anerkjent, g i flere sammenhenger blant de tneangivende fr bransjen g næringslivet generelt. Ved instituttet drives det en aktiv frskning, blant annet innen nrsk g internasjnal regnskapslvgivning g regnskapspraksis, kmpetansestyring, selskapsrett g øknmisk kriminalitet. M Bi Handelshøysklen Bi har internasjnalt anerkjente vitenskapelige miljøer innenfr sine kjernemråder. dette gjør Bi i stand til å levere frskningsbasert kunnskap, sm kmbinert med gd pedaggikk gir grunnlag fr kunnskapsrike g handlekraftige kandidater. FRSkningSBASERT HvA BETyR det FR deg? Handelshøysklen BIs faglige stab høster internasjnal anerkjennelse fr sin frskning, spesielt innenfr satsningsmråder sm finans, markedsføring, samfunnsøknmi g strategi. Instituttene fr henhldsvis markedsføring g finans er fr eksempel begge blitt vurdert sm et av de ti beste innenfr sitt mråde i Eurpa når det gjelder publisering i ledende akademiske tidsskrifter. Fr deg sm masterstudent betyr dette at du får jbbe tett med prfessrer sm er blant de beste innen sine fagfelt. Fagmiljøet på BI vil gi deg muligheten til å bli en ekspert innenfr de fagretningene sm tilbys gjennm våre seks masterprgrammer FkuS på næringsliv Handelshøysklen BI har tett tilknytning til, g samarbeid med både privat g ffentlig sektr. På våre studier finner du frelesere sm arbeider i næringslivet, g sm dermed kbler teri g praksis. BIs lkalisering i Osl gjør gså at man har enklere tilgang til næringslivskmpetanse. Mange av de ledende næringslivsaktørene i Nrge har sitt hvedsete nettpp her. Faglig leder Erlend kvaal Førsteamanuensis institutt fr regnskap, revisjn g jus 2

3 REviSjn Hvedfrmålet med den eksterne, finansielle revisjn er å bekrefte m årsregnskapet er utarbeidet i henhld til lver, regler g standarder i revisjnsberetningen. Revisjnen skal gi brukerne av årsregnskapet visshet m at infrmasjnen har den nødvendige kvalitet. Dette frutsetter at brukerne har tillit til revisrs uavhengighet, bjektivitet, kmpetanse g persnlige integritet. Revisjnsfaget gir studentene nødvendig kunnskap til å kunne gjennmføre revisrs ppgaver g plikter på en målrettet g kstnadseffektiv måte. Revisrs ppgaver ved den lvbestemte revisjn av årsregnskapet innbefatter gså gjennmgåelse av fretakets (IT- baserte) regnskapssystemer g vurdering av fretakets frmuesfrvaltning g interne kntrll. FAginnHld REVISJONSTEORI OG METODE 6 SP Målet med kurset er å gi studentene dypere frståelse av det teretiske g metdiske fundamentet fr revisjn av årsregnskaper g fr utførelsen av tilknyttede ppgaver. VIDEREGÅENDE EMNER I REVISJON 12 SP Består av: 1. Regnskapssystemer g internkntrll. Studentene tilegner seg gd frståelse fr kvalitetsegenskaper ved ulike systemløsninger fr regnskap g tilknyttede ppgaver. 2. Utvalgte frdypningstemaer i revisjn. Gir kunnskap m mislighetsrevisjn, bedrageriske finansielle transaksjner, avdekking av øknmisk kriminalitet g straffe - prsessuelle frhld vedrørende øknmisk kriminalitet. Les mer på BligATRiSk BligATRiSk REgnSkAp Fagmrådet regnskap skal gi studentene dybdefrståelse i prblemstillinger sm gjelder regnskapsutarbeidelsen. Hvedfkuset er Internatinal Financial Reprting Standards (IFRS), sm etter 2005 har vært den relevante regnskapsreguleringen fr nrske børsnterte fretak. Faget mfatter gså en teretisk del sm mhandler egenskaper ved ulike regnskap - smdeller g faktrer sm har betydning fr utvikling av regnskapsregler g regnskapspraksis. FAginnHld INTERNASJONAL REGNSKAPSREGULERING (IFRS) 15 SP Kurset gir gd innsikt i IFRS- regulering av sentrale regnskapstemaer sm fr eksempel regnskapsmessige behandling av virksmhetssammenslutninger (ppkjøp g fusjner). Det gis gså en frdypning i knsernregnskap. FINANCIAL ACCOUNTING THEORY* 6 SP Kurset gir en innføring i sammenhengen mellm regnskap g øknmiske størrelser, herunder terier sm drøfter frhldet til kapitalmarkedet. Det gir gså en versikt ver temaer innenfr regnskapsfrskning. BligATRiSk Les mer på *undervises på engelsk SkATT g AvgiFT Studentene lærer å håndtere næringslivets skattespørsmål. I praksis inngår skatteretten i et krevende samspill med regnskaps- g selskapsrett. Mange prblemstillinger frutsetter at man klarer å frhlde seg til flere regelsett samtidig. Det vies str plass til valg av selskapsfrm g skattereglene fr ulike rganisasjnsfrmer: Aksjeselskaper, deltagerlignede selskaper, stiftelser g freninger. I internasjnal skatterett fremheves internprising, kredittregler g tersklene fr skatteplikt til Nrge, herunder inn- g utflytting. EØS-rettens rammer fr nrsk skatte- g avgiftslvgivning belyses. Det legges str vekt på merverdiavgiften sm gså behandles i et internasjnalt perspektiv. BligATRiSk FAginnHld EMNER I SELSKAPSRETT OG OMORGANISERINGER, INTERNASJONAL SKATTE- OG AVGIFTSRETT, SKATTEFORVALTNING 12 SP Kurset skal gi studentene en slid frståelse av skattereglene m selskaper g selskapsmessige mrganiseringer, herunder fusjn/fisjn g generasjnsskifte. Studentene skal kunne anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps- g regnskapsrettslige regler. Studentene får en slid innsikt i internasjnale skatte- g avgifts - spørsmål. Les mer på 3

4 FRRETningSFRSTåElSE Regnskapsinfrmasjnen utgjør et viktig grunnlag fr frretningsbeslutninger både eksternt g internt i fretaket. Eksterne brukergrupper er bl.a. investrer, lånegivere g det ffentlige. Internt benyttes regnskapsinfrmasjn gjennm hele verdikjeden. Fr at regnskapsinfrmasjnen skal gi et gdt g realistisk bilde av fretakets underliggende øknmiske realiteter, må både regnskapsprdusenter g revisrer ha gd frståelse fr de grunnleggende øknmiske g styringsmessige sammenhengene i fretaket, g dette er hvedfkuset i kursene innen frretningsfrståelse. FAginnHld SELSKAPSANALYSE OG VERDSETTELSE 9 SP Kurset gir studentene en systematisk gjennmgang av hvrdan regnskapsinfrmasjn bearbeides, tlkes g anvendes i investranalyser g i kredittvurderinger. BligATRiSk ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING 6 SP Kurset fkuserer på nyere knsepter, metder g mdeller fr analyse g bruk av beslutningsinfrmasjn g fr styring av virksmhetens strategiske prsess. FINANCIAL MANAGEMENT* 6 SP Kurset gir en grunnleggende innsikt i teretiske g praktiske sider ved bedriftens investerings- g finansieringsbeslutninger. Les mer på *undervises på engelsk jus Revisrer kmmer stadig brt i juridiske spørsmål i sin yrkesutøvelse. Det er derfr viktig at revisr har gde kunnskaper i jus g hvrdan juridiske spørsmål løses. I fagm - rådene selskapsrett g frretningsjus behandles juridiske emner sm er sentrale fr revisr. FAginnHld SELSKAPSRETT 6 SP Kurset gir en versikt ver eierfrmene sm brukes i næringslivet i Nrge g det ffentligrettslige regelverk sm mgir de frskjellige selskapsfrmene, med hvedvekt på aksjeselskaper g allmenn-aksjeselskaper. BligATRiSk FORRETNINGSJUS 6 SP Kurset skal gi studentene innsikt i utvalgte deler av kntraktsrett, panterettslige regler g grunnleggende kunnskap m gjeldsfrhandling g arbeidsrettslige regler. Les mer på ETikk Å handle etisk vil si å treffe beslutninger i samsvar med det sm er riktig. Men hva er riktig? I sin yrkesutøvelse må revisr fte velge én av flere mulige handlinger i situasjner der det ikke er innlysende hva sm vil være en riktig beslutning. I fagmrådet etikk gis studentene en generell, grunnleggende innsikt i det etiske begrepsapparatet, etisk teri g mrallære. FAginnHld: ETIKK 6 SP Målet med kurset er å bevisstgjøre studenten med hensyn til nødvendigheten av å identifisere g analysere etiske g mralske dimensjner ved ulike handlingsalternativer. Les mer på BligATRiSk Undervisningen vil dels bestå av frelesninger g dels av klassediskusjn av praktiske eksempler. 4

5 N Æ R I N G S L I V S P R O F I L S T U D E N T "Jeg har valgt master i regnskap g revisjn ettersm fagsammensetningen på dette masterstudiet passer gdt med mine interesser. Jeg ville ha en jbb sm kmbinerer tall med kundekntakt, g valget falt dermed på å bli statsautrisert revisr. Masteren på BI har gitt meg et unikt innblikk i relevante fag g frberedt meg på arbeidslivet samt skaffet meg nyttige kntakter i næringslivet." Camilla Hagen Authén MRR er en av de mest allsidige utdanningene på BI ved at man får kjennskap til en rekke fag - mråder sm er sterkt etterspurt av arbeidsgivere. Utdanningen er anerkjent, g en bestått MRR er et slid kvalitetsstempel, hvr min kmpetanse er etterspurt i arbeids markedet. Det viktigste med å ta en master er at man får et bunnslid teretisk fundament fr en videre karriere, i tillegg får man trening i å sette seg inn i kmpliserte prblemstillinger innenfr en rekke fagfelt. Gunilla Kampesveen Førsteknsulent Nen inntrykk fra Osl N Æ R I N G S L I V S P R O F I L Kmpetanse innen våre fagfelt er ferskvare. Vi trenger flk sm kjenner de ferskeste reglene g den praktiske hverdagen i nrske bedrifter. Krt sagt trenger vi kmpetente g mtiverte mennesker sm skal utvikle seg videre hs ss. Det får vi fra BI. Trnd-Mrten Lindberg Adm.dir. i BDO AS Ft: Karl Braanaas 5

6 praktisk infrmasjn pptakskrav Karakterkrav: 3,50 (B) gjennmsnitt hvr A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Søkere med gjennmsnittskarakter mellm 3,0 g 3,50 sm i tillegg kan dkumentere minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan tas pp på dette grunnlaget. Fagkrav: Krav til bachelrgrad Bachelrgrad sm har hvedvekt på øknmiske fag, revisjn, frretningsjus eller finans. Krav til fagsammensetning på bachelrgraden Fr å kvalifisere må søkeren ha minst C i kvalifiserende fag i et mfang av minst 90 studiepeng. Sm kvalifiserende fag regnes fagmråder innenfr bedrifts- g samfunnsøknmi, strategi, metde, revisjn g frretningsjus. Krav til søkere med mastergrad Søkere med mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan tas pp på dette grunnlaget, frutsatt at søkeren har en spesialisering eller masterppgave på et emne innenfr ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap g revisjn. Søkere med mastergrad fra nrsk eller utenlandsk lærested, sm har hvedvekt på øknmiske fag eller finans, kan tas pp på dette grunnlag. utveksling Det er mulig å søke m utveksling i tredje semester. Fr mer infrmasjn, se: Prsessen rundt utveksling gjøres gjennm internasjnalt kntr. Alle kurs må gdkjennes av faglig leder på studiet. EvAluERingSFRMER Eksamen skjer ved rdinære skriftlige eksamener, prsessevalueringer, prsjektppgaver g kntrlleksamener. Evalueringsfrmene varierer fra fag til fag. AkAdEMiSk kalender 1. mars Søknadsfrist fr kandidater med tidligere masterutdanning 15. april Søknadsfrist fr rdinært studium Medi august Studiestart Nv desember Eksamensperide Tidlig januar Semesterstart Mai juni Eksamensperide Medi juni Smmerferie Krav til kunnskap i nrsk språk Søkere med mrsmål fra land utenfr Nrden må dkumentere kunnskaper i nrsk, Bergenstesten eller tilsvarende med minimum resultat på 500 (gammel skala) eller bestått. FOR DETALJERTE OPPTAKSKRAV, SE STudiEAvgiFT Pris høst 2013/vår 2014 Interne søkere (minimum 120 studiepeng fra BI) ,- krner per studieår Eksterne søkere ,- krner per studieår SøknAdSFRiST 15. april fr rdinært pptak. Det er pptaksbegrensninger på studiet g ved flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser vil de best kvalifiserte søkerne få priritet. Dersm det er ledige plasser, vil vi kunne vurdere søkere sm har søkt etter søknadsfristen frem mt studiestart. 1. mars fr søkere sm ønsker å få vurdert sin tidligere masterutdanning fr gdskriving inn i Master i regnskap g revisjn graden. SøknAd Må innehlde: Attestert kpi av kmplett vitnemål, inkl. frsiden, fra høyskle/ universitet. Dersm du ikke har fullført bachelrgraden ennå må siste karakterutskrifter vedlegges. 1 2 siders mtivasjnsbrev hvr du beskriver hvrfr du ønsker å ta master i regnskap g revisjn ved Handelshøy sklen BI g hvilke ambisjner du har tilknyttet studiet. Mtivasjns brevet skrives på nrsk. CV GMAT g/eller Bergenstest Søkere til +1 mdell må legge ved Masterppgave NB: Søknad må være kmplett innen søknadsfristen Søk på Handelshøysklen BI tar frbehld m endringer i studiemdellen, studieplaner, fagkmbinasjner g priser. Alle våre studier blir revidert hvert år, derfr kan det frekmme at fagkmbinasjner g andre pplysninger sm er presentert i brsjyren ikke er identisk med det du vil møte ved studiestart. 6

7 HøST 2013 vår 2014 HøST 2014 vår 2015 Regnskap: internasjnal regnskapsregulering (ifrs), 15 sp Revisjn: Revisjnsteri g metde, 6 sp Frretningsfrståelse: Regnskapsanalyse g verdivurdering, 9 sp Skatt: Selskapsskatt, mrganiseringer, internasjnal skatterett g avgi srett, skattefrvaltning, 12 sp Revisjn: videregående emner i revisjn, 12 sp Frretningsjus: Selskapsrett, 6 sp bligatrisk: Metde, 6 sp Etikk 6, sp du kan velge tre av kursene Frretningsjus, 6 sp Regnskap: terier g metder, 6 sp Frretningsfrståelse: øknmi- g virksmhetsstyring, 6 sp Finans: Financial Management, 6 sp Masterppgave 30 sp Les mer på prgramstruktur Masterstudiet i regnskap g revisjn er et prfesjnsrettet studium sm særlig fkuserer på fagene regnskap, revisjn, skatt, frretningsjus g frretningsfrståelse. Det første studieåret består av bligatriske spesialiseringskurs. Tredje semester består av kurs sm etter gdkjenning av faglig leder kan være mulig å bytte med andre masterkurs. Derfr er gså muligheten fr utveksling lagt i tredje semester. Fjerde semester brukes til å skrive masterppgave. Ved å samle de bligatriske fagene i de t første semestrene blir det enklere fr studenter med ulik bakgrunn å få lagt en effektiv plan fr sine studier. Eksempler på stillinger fra årets kull KPMG Nrway Revisr Ernst&Yung Senir revisr PriceWaterhuseCpers Senir Assiciate KPMG Nrway AS Senir Assiciate PricewaterhuseCpers AS Senir Assiciate BDO Nraudit Osl DA Supervisr Ernst & Yung Senir Analyst Höegh Eiendm AS Knsernregnskapssjef Revisjnsfirmaet Åsvang & C Auditr Studiet er regnet å være svært arbeidskrevende, g det kreves gd mtivasjn fr å kunne gjennmføre det. Studentgruppen på Master i regnskap g revisjn består av studenter sm kmmer rett fra bachelrstudiet eller fra masterstudier i tillegg til studenter sm har arbeidserfaring i tillegg til ppnådd bachelr eller master - grad. Fr søkere sm ønsker å få sin tidligere masterutdanning vurdert fr gdskriving, se våre websider fr mer infrmasjn. MASTERppgAvE Alle masterstudenter skriver en masterppgave, enten i par eller alene. Arbeidet med masterppgaven mfatter gså et bligatrisk metdekurs. Arbeidet skal være en selvstendig analyse av en klart frmulert prblemstilling, g ppgaven skal tilsvare ett semesters arbeid. Fakta Undervisningsspråk: Nrsk/Engelsk* Studielengde: 2 år Antall pptak 2012: 110 Andel Kvinner/Menn: 45%/55% Andel studenter fra BI: 46 % Andel internasjnale studenter: 5 % Andel studenter fra andre skler: 54 % Studiepeng ttalt: 120 Studiepeng kursprtefølje: 90 Studiepeng masterppgave: 30 *Enkelte kurs undervises på engelsk 7

8 EFMD Telefn Masteradministrasjnen

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer