RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning"

Transkript

1 RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard Rådgiver Cecilie Thorberg Blindern, 26.februar 2013

2 Innhold 1. OPPDRAGET VURDERINGER Roller, ansvar og oppgaver Løpende oversikt over helseforskningsprosjekter og biobanker Informasjonssikkerhet på prosjektnivå Internkontroll på prosjektnivå Kvalitetssystemets hensiktsmessighet KONKLUSJON

3 1. OPPDRAGET Ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven, heretter forkortet HFL) trådte i kraft 1. juli Forskningsadministrativ avdeling har utarbeidet et kvalitetssystem med rutiner for hvordan roller, oppgaver og ansvar skal ivaretas ved UiO slik at lovens krav blir fulgt. Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning (heretter omtalt som «kvalitetssystemet») ble gjort gjeldende Formålet med revisjonen er å se etter at kvalitetssystemet ved UiO er tilfredsstillende implementert, og at det er hensiktsmessig i forhold til målsettingen om at UiO skal etterleve HFL. Revisjonen avgrenser seg til fakultetene, dvs. at museer, sentre og tverrfakultært satsningsområde som også har fått delegert oppgaver ihht. HFL ikke har vært gjenstand for revisjon. I tillegg er revisjonen avgrenset til rutiner og prosesser i forbindelse med etterlevelse av kvalitetssystemet og HFL, og ikke en kontroll for alle elementer som må være oppfylt i de forskjellige prosjektene. Revisjonen er basert på samtaler strukturert etter elementene i kvalitetssystemet. Vi har snakket med samtlige fakultetsledelser og flere instituttledere. I tillegg har vi hatt samtaler med 24 prosjektledere på til sammen åtte aktuelle institutter. 2. VURDERINGER 2.1 Roller, ansvar og oppgaver Universitetsdirektøren er ihht. HFL forskningsansvarlig på UiO. Oppgaver knyttet til denne rollen er gjennom kvalitetssystemet fast delegert til dekanene. Da revisjonen startet, hadde noen av fakultetene signert skjema for fast delegering av oppgaver til instituttnivå (som instituttleder, kontorsjef m.m.). I løpet av revisjonen har samtlige fakulteter gjort dette. Det foreligger dermed en tydelig delegering av oppgaver til instituttnivå. Kvalitetssystemet inneholder en oversikt over hvilke stillinger som har hvilke roller, med ansvar og oppgaver. I denne oversikten har stillingen IS-direktør ansvar for «Internkontrollsystem for informasjonssikkerhet». Stillingen har ikke vært besatt siden 30.juni 2012, noe som kan skape usikkerhet om hvem som har ansvaret. Tidligere ISdirektør har fått ansvar for oppfølgingen, uten at dette er formalisert. Universitetsdirektøren har det overordnede ansvaret for tilrettelegging av helseforskning, mens forskningsdirektøren er ansvarlig for kvalitetssystemet. Revisjonen viser at forventningene i organisasjonen for tilrettelegging er langt høyere enn det som tilbys idag. Dette gjelder spesielt følgende punkter: Felles IT-system som støtter kvalitetssystemet: Vi har konstatert et behov for et felles helhetlig IT-system der tidsaktuell informasjon kan tas ut og hvor kontroller fanger opp avvik. Mangelen på et slikt system fører til at unødig store ressurser brukes lokalt for å løse problemer av felles art. Det vil kreve et tettere samarbeid 3

4 mellom UiO sentralt, USIT og fakultetene. Målsetningen bør være at et felles system skal kunne utveksle data med REK og Cristin. Et forskningsadministrativt system som støtter alle forskning ved UiO, ikke bare helseforskning, vil om mulig være enda bedre. Det odontologiske fakultet (OD) er selv i gang med utvikling av et system, University Health Network (UHN). Det vil bli arbeidet konkret for å få til en integrasjon mellom TSD 2.0 og UHN når det gjelder sikring av sensitive data. Det er klare forventninger om at man gjennom integrasjonen både vil kunne ivareta ledelsens behov for å ha kontroll med prosjektporteføljen, samt oppfylle helseforskningslovens krav. Dessuten vil det være et attraktivt verktøy for forskerne fordi registrering og oversikt over egne prosjekter vil bli forenklet. Det er dialog mellom utviklere tilknyttet UHN og Cristin for å se på muligheten for integrasjon slik at data registrert i UHN automatisk kan synkroniseres mot Cristin. I dag vil mange forskere oppleve utvidet rapportering til Cristin som unødvendig byråkrati. Felles opplærings- og støttefunksjon: Det etterlyses en opplæringspakke for helseforskningsprosjekter, samt en støttefunksjon der man kan henvende seg med temaer relatert til helseforskning. Vår observasjon er at det stort sett er prosjektleder selv som står ansvarlig for å søke informasjon og sørge for opplæring av prosjektmedarbeidere. For UiO totalt sett ville det være ressursbesparende å tilby, eller å koordinere dette sentralt. I notat av fra universitetsdirektøren, tilbys enhetene opplæring og bistand til implementeringen av kvalitetssystemet. Tilbudet er i liten grad benyttet. Sikker lagring av forskningsdata: Mangelen på en felles løsning for lagring av forskningsdata har i lang tid bidratt til frustrasjon i organisasjonen. Inntil den felles forskningsserveren TSD 2.0 er på plass, er det risiko for at informasjonssikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt. Prosjektet TSD 2.0 har hatt en stram økonomi og prosjektet trenger god finansiering for å få all helseforskning over på denne serveren. Risikoen ligger i fremvekst av løsninger utenfor TSD 2.0., og det er noe vi også har sett eksempler på. Finansieringsmodellen for drift av TSD 2.0 er ikke på plass ennå. En uttalt bekymring er at infrastruktur for sikker lagring av sensitive data ikke leveres fra sentralt hold som en standardtjeneste, og at den heller ikke er finansierbar på linje med annet vitenskapelig utstyr. Dette faller dermed mellom to stoler, og for enkelte enheter vil investeringsbeløpet utgjøre en uoverkommelig del av basis driftsbudsjett. Roller og ansvar i kvalitetssystemet er formalisert og forstått, men hva oppgaven går ut på, blant annet å sikre at prosjektledere er satt in stand til å bruke kvalitetssystemet, er ikke utført. Tidligere IS-direktør sin rolle er ikke formelt ivaretatt eller videreført. Det er i dette avsnittet pekt på forhold og oppgaver hvor ansvaret bør ligge sentralt. Anbefaling: Oppgavene til IS-direktør bør delegeres formelt og gjøres kjent i organisasjonen. 4

5 Et felles IT-system som støtter kvalitetssystemet, bør implementeres. Hvor omfattende et slikt IT-system bør være må undersøkes nærmere, og som et minimum inneholde en løpende oversikt over helseforskningsprosjekter. Nytteverdien av UHN for andre fakulteter bør i den forbindelse bli vurdert. Kartlegge behovet for opplæring og støttefunksjon. Tilstrekkelig finansiering for fremdrift av forskningsserveren TSD Løpende oversikt over helseforskningsprosjekter og biobanker UiO har etter forskriften til HFL plikt til å ha en løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter og biobanker. Den operative oppgaven er lagt til enhetene som pr idag håndteres dette på forskjellige måter i word, excel, via nettskjema, uttrekk fra REK sine sider, eller ved uttrekk fra økonomisystemet. Felles er det at listene er til dels mangelfulle. Kravet om at alle studentprosjekter skal med, gir en ekstra utfordring. Kun få enheter har komplett oversikt over sine biobanker, men ingen oppfyller kravet om nummerering slik kvalitetssystemet krever. Uten et felles system for registrering av prosjekter, vil det være tidkrevende å ha en løpende oversikt slik HFL krever. Også her er det risiko for at ressursbruken ikke er effektiv, ved at enhetene hver for seg utvikler egne løsninger. Ved tilsyn fra henholdsvis Helsetilsynet eller Datatilsynet vil UiO ikke kunne fremskaffe en samlet løpende oversikt over egne prosjekter som faller inn under HLF Anbefaling: EIR anbefaler at UiO søker å få på plass et felles system for å håndtere løpende oversikt over prosjekter og biobanker. Systemet kan med fordel også inkludere forskningsprosjekter som ikke er helseforskning Informasjonssikkerhet på prosjektnivå Prosjektlederne har i stor grad et bevisst forhold til lagring av sensitive data, og praksis stemmer overens med kvalitetssystemets krav. Inntil TSD 2.0. er klar for bruk, vil det kreve stor bevissthet blant prosjektmedarbeidere for å sikre trygg lagring. USIT presiserer at videoopptak, som naturlig nok ikke kan avidentifiseres, er spesielt utsatt før USIT har fått på plass en løsning for dette. MR og DNA er også mer sensitive enn annen forskningsdata. Revisjonen viser at kravene fra kvalitetssystemet i stor grad blir fulgt. Det er likevel uheldig at det er opp til hver enkelt medarbeider hvor bevisst man er på sikker lagring i praksis. 5

6 Anbefaling: All data fra helseforskning legges over på felles forskningsserver når denne er klar Internkontroll på prosjektnivå Kvalitetssystemet er et godt verktøy for å sikre overholdelse av HFL i prosjektet, men systemet er i liten grad kjent blant prosjektledere. Vi hadde forventet at dette var bedre kjent, og det kan synes som om kvalitetssystemet ikke er implementert ned i forskermiljøene. Ansvaret for å følge opp at så skjedde synes å ha falt mellom flere stoler som følge av at roller, ansvar og myndighet ikke er ivaretatt. EIR har ikke funnet noen andre strukturerte systemer for internkontroll. Vår observasjon er at prosjektledere har papirene sine i orden overfor offentlige instanser. For øvrig er det opp til hver enkelt hvordan prosjektforløpet struktureres og dokumenteres. Det er positivt at det eksisterer god kontakt mellom forskerne, og at de utveksler informasjon seg imellom ved behov. I tillegg opplever mange at REK er en god samtalepartner ved uklarheter. I og med at det er et redaktørkrav at man ikke får publisert helsefaglig forskning uten REK-godkjenning, vurderer vi risikoen som liten for at offentlige godkjenninger ikke er i orden. Det er mangelfull kunnskap og usikkerhet i deler av organisasjonen mht hva som kreves av avtaler med samarbeidende institusjoner. Sammen med øvrige revisjonsfunn gir dette oss grunn til å anta at UiO ikke har kopi av alle avtaler slik kvalitetssystemet krever. Hva gjelder håndtering av forhåndsfremleggelse av prosjekter, har vi funnet varierende, og stort sett udokumentert praksis. Vi har ikke støtt på noen erfaringer om at forskningsprosjekter har blitt avvist. Dette forklares med at en idé normalt er diskutert uformelt med kollegaer før man kommer så langt som til en eventuell fremleggelse eller prosjektstart. Redaktørkravet om registrering av prosjektet i for eksempel portalen clinicaltrials.gov, er ikke kjent i alle miljøer som driver klinisk forskning. Dette er uheldig da registrering er avgjørende for å få publisert forskningen. For avsluttede prosjekter skal instituttets rutiner for arkivering følges. Prosjektledere kjenner ikke til eventuelle rutiner som instituttene måtte ha. Når det gjelder arkivering og destruksjon av forskningsdata, forholder prosjektlederne seg til krav fra offentlige instanser som f.eks. REK. Vi har likevel funn som tyder på at det ligger forskningsdata på instituttene som skulle vært destruert. I og med at HFL også gjelder masterstudenter, vil det uten et IT-system være enda vanskeligere for helseforskningstunge institutter å følge opp slik HFL krever. De biobankene vi har sett på tilfredsstiller kravene fra kvalitetssystemet. Det er mange som har adgang til lokalene hvor biobankene oppbevares, men det er ikke rapportert om problemer i den forbindelse. Alle biobanker er avidentifisert. De formelle kontrollmekanismene som skal ivareta den interne kontrollen for et prosjekt er ikke gode nok. Likevel ser vi at uformell sparring mellom kollegaer, sammen med visse rutiner er positivt for kontrollmiljøet. 6

7 Anbefaling: Rutinene i kvalitetssystemet er tilfredsstillende med tanke på å sikre god internkontroll i prosjektene. Instituttledere må følge opp at disse er implementert og etterlevd Kvalitetssystemets hensiktsmessighet Vi anser kvalitetssystemet som et nyttig verktøy for prosjektledere. At det ikke foreligger på engelsk og at det ikke følger med felles opplæringspakke, fører til frustrasjon og at samme oppgaver løses mange steder. De som jobber opp mot OUS ønsker seg en samordning av OUS og UiOs sitt kvalitetssystem. EIR har ingen forutsetninger for å vurdere om en slik samordning er hensiktsmessig. Dette bør undersøkes. I rutinebeskrivelse 6, pkt.4.4 står det at direkte identifiserbare helseopplysninger ikke skal lagres på UiOs systemer. Dersom dette punktet skal følges, kan f.eks. ikke videoopptak lagres på UiO. En endring i teksten bør foretas for å unngå uklarheter. For øvrig vises her til pkt. 2.1 i rapporten om et helhetlig system for å støtte prosessen og internkontrollen. Ved bruk av kvalitetssystemet vil HFLs krav ivaretas og internkontrollen i prosjektene bli bedre. For å sikre bruken, øke mulighetene for å oppdage avvik, samt effektivisere hverdagen for prosjektleder og instituttleder, mener vi et tilhørende felles IT-system er en nødvendighet. Anbefaling: Vi viser til pkt vedr. felles IT-system. Engelsk versjon av kvalitetssystemet bør utarbeides sentralt. Enhetene må få beskjed når dette vil skje, slik at dobbeltarbeid unngås. Teksten i rutinebeskrivelse 6, pkt. 4.4, bør endres. 3. KONKLUSJON Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning er et godt verktøy for prosjektledere, men det er i liten grad kjent. Det er heller ingen tidligere formelle strukturer som ivaretar en interkontrollfunksjon på dette området. For at kvalitetssystemet også skal bli et godt verktøy for UiO som institusjon, må en felles IT infrastruktur på plass, og god opplæring må tilbys. Videre er det et savn at UiO p.t. ikke har en felles forskningsserver, samt at kvalitetssystemet ikke foreligger på engelsk. Disse forholdene skaper en betydelig frustrasjon ute i organisasjonen. Bedre tilrettelegging fra sentralt hold må til for at fakultetene på en kostnadseffektiv måte skal kunne utføre det ansvaret som er gitt gjennom kvalitetssystemet. Hilde Tanggaard (sign.) Cecilie Thorberg (sign.) Sveinung Svanberg (sign.) 7

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer