NOR/307R T OJ L 304/07, p. 9-20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/307R1358.00T OJ L 304/07, p. 9-20"

Transkript

1 NOR/307R T OJ L 304/07, p COMMISSION REGULATION (EC) No 1358/2007 of 21 November 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

2 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1358/2007 av 21. november 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 8 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder( 1 ), særlig artikkel 3 nr. 1, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003( 2 ) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som forelå 14. september ) 30. november 2006 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 8: «Driftssegmenter», heretter kalt «IFRS 8». I IFRS 8 fastsettes kravene til opplysninger som skal gis om et foretaks driftssegmenter. IFRS 8 erstatter internasjonal regnskapsstandard (IAS) 14: «Segmentrapportering». 3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at IFRS 8 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/ ) Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres. 5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering VEDTATT DENNE FORORDNING: I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 Artikkel 1 innsettes «Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 8: «Driftssegmenter» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. ( 1 ) EFT L 243 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 261 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 611/2007 (EUT L 141 av , s. 49).

3 2 Artikkel 2 Hvert selskap skal anvende IFRS 8 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner i Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 21. november For Kommisjonen Charlie McCREEVY Medlem av Kommisjonen

4 3 VEDLEGG INTERNASJONALE STANDARDER FOR FINANSIELL RAPPORTERING IFRS 8 IFRS 8 Driftssegmenter «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på

5 4 INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 8 GRUNNLEGGENDE PRINSIPP Driftssegmenter 1. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere arten og de økonomiske virkningene av foretakets forretningsvirksomhet, samt de økonomiske miljøene som det driver sin virksomhet innenfor. VIRKEOMRÅDE 2. Denne IFRS får anvendelse på: a) det separate eller individuelle finansregnskapet til et foretak i) hvis gjelds- eller egenkapitalinstrumenter er gjenstand for alminnelig omsetning (på en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), eller ii) som innsender sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked, og b) konsernregnskapet til et konsern med et morforetak i) hvis gjelds- eller egenkapitalinstrumenter er gjenstand for alminnelig omsetning (på en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), eller ii) som innsender sitt konsernregnskap til et børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked. 3. Dersom et foretak som ikke er pålagt å anvende denne IFRS, velger å opplyse om segmenter som ikke overholder kravene i denne IFRS, skal informasjonen ikke betegnes som segmentinformasjon. 4. Dersom et finansregnskap inneholder både konsernregnskapet til et morforetak som er omfattet av virkeområdet til denne IFRS, og morforetakets separate finansregnskap, kreves det segmentinformasjon bare i konsernregnskapet. DRIFTSSEGMENTER 5. Et driftssegment er en bestanddel i et foretak a) som driver forretningsvirksomhet som gjør at foretaket får driftsinntekter og pådrar seg kostnader (herunder driftsinntekter og kostnader knyttet til transaksjoner med andre bestanddeler i samme foretak),

6 5 b) hvis driftsresultater gjennomgås regelmessig av foretakets øverste beslutningstaker med det formål å avgjøre hvilke ressurser som skal fordeles på segmentet og å vurdere dets inntjening, og c) som det foreligger atskilt finansiell informasjon om. Et driftssegment kan drive forretningsvirksomhet som det ennå ikke får driftsinntekter fra, for eksempel kan etableringsvirksomheter være driftssegmenter før de opptjener driftsinntekter. 6. Det er ikke alle deler av et foretak som nødvendigvis er et driftssegment eller del av et driftssegment. Et hovedkvarter eller enkelte driftsavdelinger kan for eksempel ikke opptjene driftsinntekter, eller de kan opptjene driftsinntekter som bare har mindre betydning for foretakets virksomhet, og vil da ikke være driftssegmenter. For formålet med denne IFRS er et foretaks pensjonsordninger ikke driftssegmenter. 7. Betegnelsen «øverste beslutningstaker» angir en funksjon, og er ikke nødvendigvis en leder med en bestemt tittel. Denne funksjonen er å fordele ressurser til og vurdere inntjeningen til et foretaks driftssegmenter. Et foretaks øverste beslutningstaker er ofte dets daglige leder eller driftsansvarlige, men kan for eksempel også være en gruppe av styremedlemmer eller andre. 8. I mange foretak vil de tre kjennetegnene ved driftssegmenter som beskrives i nr. 5, være typiske for dets driftssegmenter. Et foretak kan imidlertid utarbeide rapporter der dets forretningsvirksomhet presenteres på mange forskjellige måter. Dersom øverste beslutningstaker benytter flere sett med segmentinformasjon, kan andre faktorer identifisere ett sett med bestanddeler som utgjør et foretaks driftssegmenter, herunder arten av forretningsvirksomhet innenfor hver enkelt bestanddel, om det finnes ledere som har ansvar for dem og hvilken informasjon som presenteres for styret. 9. Generelt vil et driftssegment ha en segmentleder som er direkte ansvarlig overfor og holder regelmessig kontakt med øverste beslutningstaker for å diskutere driftsaktiviteter, finansielle resultater, prognoser eller planer for segmentet. Betegnelsen «segmentleder» angir en funksjon, og er ikke nødvendigvis en leder med en bestemt tittel. Øverste beslutningstaker kan også være segmentleder for enkelte driftssegmenter. En leder kan være segmentleder for flere driftssegmenter. Dersom kjennetegnene i nr. 5 anvendes på flere enn ett sett av bestanddeler i en organisasjon, men det bare finnes ett sett som segmentlederne er ansvarlige for, er det dette settet av bestanddeler som utgjør driftssegmentene. 10. Kjennetegnene i nr. 5 kan anvendes på to eller flere overlappende sett av bestanddeler som lederne er ansvarlige for. Denne strukturen kalles noen ganger en matriseorganisasjon. I noen foretak har for eksempel enkelte ledere ansvaret for forskjellige produkter og tjenestelinjer på verdensbasis, mens andre ledere har ansvaret for særskilte geografiske områder. Øverste beslutningstaker gjennomgår regelmessig driftsresultatene i begge settene av bestanddeler, og finansiell informasjon er tilgjengelig for begge. I en slik situasjon skal foretaket fastsette hvilket sett av bestanddeler som utgjør driftssegmenter i henhold til det grunnleggende prinsippet.

7 6 RAPPORTERINGSPLIKTIGE SEGMENTER 11. Et foretak skal gi separat informasjon om hvert enkelt driftssegment som a) er blitt identifisert i samsvar med nr. 5 10, eller er et resultat av å slå sammen to eller flere av disse segmentene i samsvar med nr. 12, og b) overstiger de kvantitative grensene i nr. 13. Nr angir andre situasjoner der det skal gis separat informasjon om et driftssegment. Samlingskriterier 12. Driftssegmenter utviser ofte en lik langsiktig finansiell inntjening dersom de har like økonomiske kjennetegn. Det kan for eksempel ventes at to driftssegmenter vil ha de samme langsiktige gjennomsnittlige bruttomarginer dersom de har de samme økonomiske kjennetegnene. To eller flere driftssegmenter kan samles i ett driftssegment dersom samlingen er i overensstemmelse med det grunnleggende prinsippet i denne IFRS, segmentene har like økonomiske kjennetegn og segmentene er like i hvert av de følgende henseender: a) produktenes og tjenestenes art, b) produksjonsprosessenes art, c) produktenes eller tjenestenes kundetype og kundekategori, d) metodene som benyttes til å distribuere produktene eller yte tjenestene, og e) der det er relevant, arten av de lovgivningsmessige rammene, for eksempel for bankvesen, forsikring eller offentlige tjenester. Kvantitative grenser 13. Et foretak skal gi separat informasjon om et driftssegment som oppfyller noen av de følgende kvantitative grensene: a) Foretakets rapporterte driftsinntekter, herunder salg til eksterne kunder og salg eller overføringer innenfor segmentet, utgjør minst ti prosent av de samlede driftsinntektene, internt og eksternt, fra alle driftssegmentene. b) Det absolutte beløpet for foretakets rapporterte resultat utgjør minst ti prosent av det høyeste absolutte beløpet for i) det samlede rapporterte overskuddet fra alle driftssegmentene som ikke har rapportert et underskudd, og ii) det samlede rapporterte underskuddet fra alle driftssegmenter som har rapportert et underskudd. c) Foretakets eiendeler utgjør minst ti prosent av alle driftssegmentenes samlede eiendeler.

8 7 Driftssegmenter som ikke ligger innenfor noen av de kvantitative grensene, kan anses som rapporteringspliktige, og det gis opplysninger om dem separat dersom ledelsen antar at informasjon om segmentet vil være nyttig for brukere av finansregnskapet. 14. For å skape et rapporteringspliktig segment, kan et foretak kombinere informasjon om driftssegmenter som ikke ligger innenfor de kvantitative grensene, med informasjon om andre driftssegmenter som ikke ligger innenfor de kvantitative grensene, men bare dersom driftssegmentene har like økonomiske kjennetegn og begge oppfyller de fleste av samlingskriteriene oppført i nr Dersom de samlede eksterne driftsinntektene som rapporteres av driftssegmentene, utgjør mindre enn 75 prosent av foretakets driftsinntekter, skal ytterligere driftssegmenter identifiseres som rapporteringspliktige segmenter (selv om de ikke oppfyller kriteriene i nr. 13) inntil minst 75 prosent av foretakets driftsinntekter er inkludert i de rapporteringspliktige segmentene. 16. Informasjon om annen forretningsvirksomhet og andre driftssegmenter som ikke er rapporteringspliktige, skal kombineres og opplyses om i en kategori som omfatter «alle andre segmenter» og er atskilt fra andre ikke-fordelte avstemmingsposter i de avstemminger som kreves av nr. 28. Kildene til driftsinntekter som er inkludert i kategorien «alle andre segmenter», skal beskrives. 17. Dersom ledelsen anser at et driftssegment som er identifisert som et rapporteringspliktig segment i den siste foregående perioden, kan være av fortsatt betydning, skal informasjonen om dette segmentet fortsatt rapporteres separat i inneværende periode, selv om segmentet ikke lenger oppfyller kriteriene for rapporteringsplikt i nr Dersom et driftssegment i samsvar med de kvantitative grensene identifiseres som et rapporteringspliktig segment i inneværende periode, skal segmentinformasjon for en tidligere periode som legges fram for sammenligningsformål, omarbeides for at segmentet som nylig er blitt rapporteringspliktig, skal gjenspeiles som et separat segment, selv om dette segmentet ikke oppfylte kriteriene for rapporteringsplikt i nr. 13 i den tidligere perioden, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den ville være urimelig store. 19. Det kan være en praktisk grense for hvor mange rapporteringspliktige segmenter et foretak kan opplyse om separat, da segmentinformasjonen kan bli altfor detaljert. Det er ikke fastsatt noen nøyaktig grense, men dersom antallet segmenter som er rapporteringspliktige i samsvar med nr , overstiger ti, bør foretaket vurdere om en slik praktisk grense er nådd. OPPLYSNINGER 20. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere arten og de økonomiske virkningene av foretakets forretningsvirksomhet, samt de økonomiske miljøene som det driver sin virksomhet innenfor. 21. Ved anvendelse av prinsippet i nr. 20 skal et foretak gi følgende opplysninger for hver periode som det presenteres resultatregnskap for:

9 8 a) allmenn informasjon som beskrevet i nr. 22, b) informasjon om rapporterte segmentresultater, herunder spesifiserte driftsinntekter og kostnader som er inkludert i segmentresultatet, segmenteiendelene og segmentforpliktelsene som rapporteres, samt grunnlaget for måling som beskrevet i nr , og c) avstemminger mellom de samlede segmentinntektene, segmentresultatet, segmenteiendelene, segmentforpliktelsene og andre vesentlige segmentposter som rapporteres, samt tilsvarende beløp for foretaket som beskrevet i nr. 28. Avstemminger mellom rapporteringspliktige segmenters balanse og foretakets balanse kreves for hvert tidspunkt da en balanse presenteres. Informasjon om tidligere perioder skal omarbeides som beskrevet i nr. 29 og 30. Allmenn informasjon 22. Et foretak skal opplyse om følgende: a) faktorer som benyttes til å identifisere foretakets rapporteringspliktige segmenter, herunder organisasjonsgrunnlaget (for eksempel om ledelsen har valgt å organisere foretaket etter forskjeller i produkter og tjenester, geografiske områder, regelverk eller en kombinasjon av faktorer, og om driftssegmenter er blitt samlet), og b) typer produkter og tjenester som hvert enkelt rapporteringspliktig segment får sine driftsinntekter fra. Informasjon om resultat, eiendeler og forpliktelser 23. Et foretak skal rapportere en måling av resultatet og samlede eiendeler for hvert enkelt rapporteringspliktig segment. Et foretak skal rapportere en måling av forpliktelser for hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom et slikt beløp innberettes regelmessig til foretakets øverste beslutningstaker. Et foretak skal også gi følgende opplysninger om hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte beløpene er inkludert i den målingen av segmentresultatet som gjennomgås av øverste beslutningstaker, eller som på annen måte innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker, selv om opplysningene ikke inkluderes i denne målingen av segmentets resultat: a) driftsinntekter fra eksterne kunder, b) driftsinntekter fra transaksjoner med andre driftssegmenter i samme foretak, c) renteinntekter, d) rentekostnader, e) avskrivninger, f) vesentlige poster av inntekter og kostnader som det opplyses om i samsvar med nr. 86 i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»,

10 9 g) foretakets interesse i resultatet til tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter egenkapitalmetoden, h) skattekostnader eller inntekter, og i) andre vesentlige ikke-kontante kostnader enn avskrivning. Et foretak skal rapportere renteinntekter atskilt fra rentekostnader for hvert enkelt rapporteringspliktig segment, unntatt i tilfeller der størstedelen av segmentinntektene kommer fra renter, og foretakets øverste beslutningstaker først og fremst bruker netto renteinntekter til å vurdere segmentets inntjening og til å ta beslutninger om hvilke ressurser som skal fordeles på segmentet. I dette tilfellet kan et foretak rapportere det aktuelle segmentets renteinntekter minus rentekostnader, og opplyse om at dette er gjort. 24. Et foretak skal også gi følgende opplysninger om hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte beløpene er inkludert i den målingen av segmenteiendeler som gjennomgås av øverste beslutningstaker, eller som på annen måte innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker, selv om opplysningene ikke inkluderes i denne målingen av segmenteiendeler: MÅLING a) investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, og b) omfanget av tilganger til andre omløpsmidler( 1 ) enn finansielle instrumenter, eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler i form av pensjonsytelser (se IAS 19: «Ytelser til ansatte» nr ) og rettigheter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter. 25. Beløpet for hver enkelt segmentpost som rapporteres, skal være det målet som rapporteres til øverste beslutningstaker, slik at denne kan ta beslutninger om fordeling av ressurser til segmentet og vurdere segmentets inntjening. Justering og eliminering som foretas i et foretaks finansregnskap og fordeling av driftsinntekter og kostnader samt gevinster eller tap, skal inkluderes i fastsettelsen av det rapporterte segmentresultatet bare dersom de er inkludert i målingen av det segmentresultatet som benyttes av øverste beslutningstaker. Tilsvarende er det bare de eiendelene og forpliktelsene som er inkludert i målingen av segmentets eiendeler og forpliktelser, og som benyttes av øverste beslutningstaker, som skal rapporteres for det aktuelle segmentet. Dersom beløpene er fordelt til det rapporterte segmentresultatet samt rapporterte segmenteiendeler eller segmentforpliktelser, skal disse beløpene fordeles på et rimelig grunnlag. 26. Dersom øverste beslutningstaker bare benytter én måling av et driftssegments resultat, segmenteiendeler eller segmentforpliktelser for å vurdere segmentets inntjening og fordelingen av ressurser, skal segmentresultatet, segmenteiendelene og ( 1 ) For eiendeler klassifisert i samsvar med en likviditetspresentasjon, er anleggsmidler eiendeler som omfatter beløp som forventes gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen.

11 segmentforpliktelsene rapporteres i samsvar med denne målingen. Dersom øverste beslutningstaker benytter flere målinger av et driftssegments resultat, segmentets eiendeler eller segmentets forpliktelser, skal de rapporterte målingene være dem som ledelsen antar er fastsatt i samsvar med de målingsprinsippene som er mest konsistente med dem som benyttes ved måling av tilsvarende beløp i foretakets finansregnskap. 27. Et foretak skal gi en forklaring på målingene av segmentresultatet, segmenteiendelene og segmentforpliktelsene for hvert enkelt rapporteringspliktig segment. Et foretak skal minst opplyse om følgende: a) Regnskapsgrunnlaget for alle transaksjoner mellom rapporteringspliktige segmenter. b) Arten av eventuelle forskjeller mellom målingene av rapporteringspliktige segmenters resultat og foretakets resultat før skattekostnader eller inntekter og avviklet virksomhet (dersom dette ikke framgår av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene kan omfatte regnskapsprinsipper og prinsipper for fordeling av utgifter som har påløpt sentralt, og som er nødvendige for å forstå den rapporterte segmentinformasjonen. c) Arten av eventuelle forskjeller mellom målingene av det rapporteringspliktige segmentets eiendeler og foretakets eiendeler (dersom dette ikke framgår av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene kan omfatte regnskapsprinsipper og prinsipper for fordeling av utgifter som har påløpt i fellesskap, og som er nødvendige for å forstå den rapporterte segmentinformasjonen. d) Arten av eventuelle forskjeller mellom målingene av det rapporteringspliktige segmentets forpliktelser og foretakets forpliktelser (dersom dette ikke framgår av avstemmingene omhandlet i nr. 28). Disse forskjellene kan omfatte regnskapsprinsipper og prinsipper for fordeling av forpliktelser som regnskapsføres i fellesskap, og som er nødvendige for å forstå den rapporterte segmentinformasjonen. e) Arten av eventuelle endringer fra tidligere perioder i de målemetodene som benyttes til å fastsette det rapporterte segmentresultatet, og eventuelt hvilken virkning disse endringene har på segmentresultatet. f) Arten og virkningen av eventuelle asymmetriske fordelinger til rapporteringspliktige segmenter. Et foretak kan for eksempel fordele avskrivingskostnader til et segment uten å fordele de tilknyttede avskrivbare eiendelene til dette segmentet. Avstemminger 28. Et foretak skal gi følgende avstemminger: a) Mellom de samlede rapporteringspliktige segmentinntektene og foretakets driftsinntekter. 10

12 11 b) Mellom målingene av de rapporteringspliktige segmentenes samlede resultat og foretakets resultat før skattekostnader (skatteinntekter) og avviklet virksomhet. Dersom et foretak fordeler poster som for eksempel skattekostnader (skatteinntekter) til rapporteringspliktige segmenter, kan imidlertid foretaket avstemme segmentenes samlede målinger av resultatet med foretakets resultat etter disse postene. c) Mellom de samlede rapporteringspliktige segmenteiendelene og foretakets eiendeler. d) Mellom de samlede rapporteringspliktige segmentforpliktelsene og foretakets forpliktelser dersom segmentforpliktelsene rapporteres i samsvar med nr. 23. e) Mellom de rapporteringspliktige segmentenes samlede beløp for hver enkelt opplysning som gis om andre vesentlige poster, og det tilsvarende beløpet for foretaket. Alle vesentlige avstemte poster skal identifiseres og beskrives separat. Beløpet for hver enkelt vesentlig justering som kreves for å avstemme det rapporteringspliktige segmentresultatet og foretakets resultat som oppstår ved anvendelse av forskjellige regnskapsprinsipper, skal for eksempel identifiseres og beskrives separat. Omarbeiding av tidligere rapportert informasjon 29. Dersom et foretak endrer sin interne organisasjonsstruktur på en slik måte at det rapporteringspliktige segmentets sammensetning også endrer seg, skal tilsvarende informasjon for tidligere perioder, herunder delårsperioder, omarbeides, med mindre informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide informasjonen er altfor store. Hvorvidt informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den er altfor store, skal fastsettes for hver enkelt post som det opplyses om. Når sammensetningen av rapporteringspliktige segmenter endres, skal et foretak opplyse om hvorvidt det har omarbeidet de tilsvarende postene med segmentinformasjon for tidligere perioder. 30. Dersom et foretak har endret sin interne organisasjonsstruktur på en slik måte at sammensetningen av foretakets rapporteringspliktige segmenter endres, og dersom segmentinformasjon for tidligere perioder, herunder delårsperioder, ikke omarbeides for å gjenspeile endringen, skal foretaket i det året da endringen skjer, gi segmentinformasjon for inneværende periode om både det gamle og det nye grunnlaget for segmentering, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den vil være urimelig store. OPPLYSNINGER OM HELE FORETAKET 31. Nr skal anvendes på alle foretak som er omfattet av denne IFRS, herunder foretak som bare har ett rapporteringspliktig segment. I noen foretak er forretningsvirksomheten ikke organisert på grunnlag av forskjeller mellom beslektede produkter og tjenester eller mellom geografiske virksomhetsområder. I et slikt foretak kan det hende at de rapporteringspliktige segmentene rapporterer driftsinntekter fra en rekke produkter og tjenester som er grunnleggende forskjellige, eller at flere av foretakets rapporteringspliktige segmenter kan levere produkter og tjenester som i

13 hovedsak er like. På samme måte kan det hende at de rapporteringspliktige segmentene i et foretak kan inneha eiendeler i forskjellige geografiske område, og rapportere driftsinntekter fra kunder i forskjellige geografiske områder, eller at flere av foretakets rapporteringspliktige segmenter kan drive virksomhet i samme geografiske område. Informasjon som kreves av nr , skal bare gis dersom den ikke er gitt som del av den rapporteringspliktige segmentinformasjonen som kreves av denne IFRS. Informasjon om produkter og tjenester 32. Et foretak skal for hvert produkt og hver tjeneste, eller for hver gruppe av lignende produkter og tjenester, rapportere om driftsinntekter fra eksterne kunder, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den vil være urimelig store; i så fall skal det opplyses om dette. Omfanget av driftsinntektene som rapporteres, skal bygge på den finansielle informasjonen som brukes ved utarbeidelse av foretakets finansregnskap. Informasjon om geografiske områder 33. Et foretak skal rapportere følgende informasjon om geografiske områder, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den er urimelig store: a) Driftsinntekter fra eksterne kunder som i) kan henføres til foretakets hjemstat, og ii) kan henføres til alle andre stater som foretaket får sine driftsinntekter fra. Dersom vesentlige driftsinntekter fra eksterne kunder kan henføres til én enkelt annen stat, skal det opplyses om disse driftsinntektene separat. Et foretak skal opplyse om grunnlaget for å henføre driftsinntekter fra eksterne kunder til enkelte stater. b) Andre anleggsmidler( 1 ) enn finansielle instrumenter, eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler i form av pensjonsytelser og rettigheter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter som finnes i) i foretakets hjemstat, og ii) i alle andre stater der foretaket innehar eiendeler. Dersom eiendelene i en annen stat er vesentlige, skal det opplyses om dem separat. Beløpene som rapporteres, skal bygge på den finansielle informasjonen som brukes ved utarbeidelse av foretakets finansregnskap. Dersom den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig, og utgiftene til å utarbeide den er altfor store, skal det opplyses om dette. I tillegg til informasjonen som kreves av dette nummer, kan et foretak opplyse om grupper av stater. Informasjon om viktige kunder 34. Et foretak skal gi informasjon om i hvilken grad de er avhengige av sine viktige kunder. Dersom driftsinntektene fra transaksjoner med én enkelt ekstern kunde utgjør ti prosent eller mer av foretakets driftsinntekter, skal foretaket opplyse om dette samt om de samlede driftsinntektene fra hver enkelt av disse kundene, og om hvilket segment eller 12 ( 1 ) For eiendeler klassifisert i samsvar med en likviditetspresentasjon, er anleggsmidler eiendeler som omfatter beløp som forventes gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen.

14 hvilke segmenter som rapporterer disse driftsinntektene. Foretaket trenger ikke gi opplysninger om identiteten til en viktig kunde, eller om omfanget av de driftsinntektene som hvert enkelt segment rapporterer fra denne kunden. For formålet med denne IFRS skal en foretaksgruppe som etter hva et rapporterende foretak kjenner til, er underlagt felles kontroll, betraktes om én enkelt kunde, og en myndighet (nasjonal, statlig, regional, territoriell, lokal eller utenlandsk) samt foretak som etter hva det rapporterende foretaket kjenner til, er underlagt denne myndighetens kontroll, skal betraktes som én enkelt kunde. IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 35. Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne IFRS på finansregnskap som omfatter perioder som begynner tidligere enn 1. januar 2009, skal foretaket opplyse om dette. 36. Segmentinformasjon for tidligere år som rapporteres som sammenligningsinformasjon for det opprinnelige anvendelsesåret, skal omarbeides slik at den oppfyller kravene i denne IFRS, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å utarbeide den er altfor store. OPPHEVING AV IAS Denne IFRS opphever IAS 14: «Segmentrapportering». 13

15 14 Dette vedlegg er en integrert del av IFRS 8. Vedlegg A Definisjon driftssegment Et driftssegment er en bestanddel i et foretak a) som driver forretningsvirksomhet som gjør at foretaket får driftsinntekter og pådrar seg kostnader (herunder driftsinntekter og kostnader knyttet til transaksjoner med andre bestanddeler i samme foretak), b) hvis driftsresultater gjennomgås regelmessig av foretakets øverste beslutningstaker med det formål å avgjøre hvilke ressurser som skal fordeles på segmentet og å vurdere dets inntjening, og c) som det foreligger atskilt finansiell informasjon om.

16 15 Vedlegg B Endringer i andre IFRS-er Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den tidligere perioden. I de endrede numrene vises ny tekst som understreket og opphevet tekst som gjennomstreket. B1 Henvisninger til IAS 14: «Segmentrapportering» endres til IFRS 8: «Driftssegmenter» i følgende numre: nr. 20 i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap», nr. 130 bokstav d) i) i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». B2 I IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» gjøres følgende endringer i nr. 41: «41. Et foretak skal gi følgende informasjon i notene i den perioden der et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) enten er klassifisert som holdt for salg eller er solgt: d) dersom det er relevant, det rapporteringspliktige segmentet der anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) blir presentert i samsvar med IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter».» B3 I IFRS 6: «Leting etter og evaluering av mineralressurser» skal nr. 21 lyde: «21. Et foretak skal fastsette regnskapsprinsipper for tilordning av lete- og evalueringseiendeler til kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter med henblikk på å teste slike eiendeler for verdifall. Hver kontantgenererende enhet eller gruppe av kontantgenerende enheter som en lete- og evalueringseiendel tilordnes til, skal ikke være større enn et segment basert enten på foretakets primære eller sekundære rapporteringsformat et driftssegment beregnet i samsvar med IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter».» B4 I IAS 2: «Beholdninger» skal nr. 26 og 29 lyde: «26. Beholdninger som foretaket benytter i ett virksomhetssegment driftssegment, kan for eksempel ha et bruksområde som er forskjellig fra samme type beholdninger benyttet i et annet virksomhetssegment driftssegment. En forskjell i geografisk plassering av beholdninger (eller i de respektive skatteregler) er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig til å berettige bruk av ulike metoder for tilordning av anskaffelseskost.» «29. Beholdninger nedskrives vanligvis til netto realisasjonsverdi for hver enkelt enhet. I noen tilfeller kan det imidlertid være hensiktsmessig å gruppere lignende eller

17 beslektede enheter. Dette kan være tilfellet med varer fra samme produktlinje som har samme formål eller bruksområde, som produseres og markedsføres i samme geografiske område, og som det ikke er praktisk mulig å vurdere atskilt fra andre enheter i samme produktlinje. Det vil ikke være korrekt å nedskrive beholdninger på grunnlag av beholdningenes inndeling i klasser, for eksempel ferdigvarer, eller alle beholdninger innenfor en viss bransje eller et visst geografisk segment driftssegment. Tjenesteytere akkumulerer normalt utgifter for hver tjeneste som det vil bli krevd en separat salgspris for. Derfor behandles hver slik tjeneste som en atskilt enhet.» B5 I IAS 7: «Kontantstrømoppstilling» gjøres følgende endring i nr. 50: «50. Tilleggsinformasjon kan være relevant for regnskapsbrukernes forståelse av et foretaks finansielle stilling og likviditet. Det oppfordres til å gi slik informasjon, sammen med en kommentar fra ledelsen, og denne informasjonen kan for eksempel omfatte: d) kontantstrømmene fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter i hvert enkelt virksomhetssegment og geografiske rapporteringspliktig segment (se IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter»).» 16 B6 I IAS 19: «Ytelser til ansatte» gjøres følgende endring i eksempelet som illustrerer nr. 115: «Eksempel som illustrerer nr. 115 Et foretak avvikler et virksomhetssegment driftssegment, og ansatte i dette avviklede segmentet vil heretter ikke opptjene noen rett til ytterligere ytelser...» B7 I IAS 33: «Resultat per aksje» skal nr. 2 lyde: «2. Denne standard får anvendelse på: a) det separate eller individuelle finansregnskapet til et foretak i) hvis ordinære eller potensielle ordinære aksjer er gjenstand for alminnelig omsetning (på en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), eller ii) som innsender sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede ordinære aksjer i et offentlig marked, og b) konsernregnskapet til et konsern med et morforetak i) hvis ordinære eller potensielle ordinære aksjer er gjenstand for alminnelig omsetning (på en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), eller

18 17 ii) som innsender sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede ordinære aksjer i et offentlig marked.» B8 I IAS 34: «Delårsrapportering» gjøres følgende endring i nr. 16: «16. Et foretak skal minst inkludere informasjonen angitt nedenfor i notene til delårsregnskapet, dersom den er vesentlig og ikke er gitt andre steder i delårsrapporten. Informasjonen skal normalt gis på et år-til-dato-grunnlag. Foretaket skal imidlertid også opplyse om eventuelle hendelser eller transaksjoner som er vesentlige for å forstå inneværende delårsperiode: g) følgende segmentinformasjon segmentinntekter og segmentresultat for virksomhetssegmenter eller geografiske segmenter, alt etter hva som er foretakets primære grunnlag for segmentrapportering (segmentopplysninger segmentinformasjon er bare påkrevd i et foretaks delårsrapport dersom det i henhold til IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter» kreves at foretaket gir segmentopplysninger segmentinformasjon i årsregnskapet): i) driftsinntekter fra eksterne kunder, dersom de er inkludert i målingen av segmentresultatet som gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker, ii) iii) iv) driftsinntekter fra andre segmenter, dersom de er inkludert i målingen av segmentresultatet som gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker, en måling av segmentresultatet, samlede eiendeler der det har vært en vesentlig endring fra det beløpet som det ble opplyst om i det siste årsregnskapet, v) en beskrivelse av forskjeller fra det siste årsregnskapet når det gjelder grunnlaget for segmentering, eller i grunnlaget for måling av segmentresultatet, vi) en avstemming mellom målingene av de rapporteringspliktige segmentenes samlede resultat og foretakets resultat før skattekostnader (skatteinntekter) og avviklet virksomhet. Dersom et foretak fordeler poster som for eksempel skattekostnader (skatteinntekter) til rapporteringspliktige segmenter, kan imidlertid foretaket avstemme segmentenes samlede målinger av resultatet til foretakets resultat etter disse postene. Vesentlige avstemmingsposter skal identifiseres separat og beskrives i avstemmingen,»

19 18 B9 I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» gjøres følgende endringer: I nr. 80 gjøres følgende endringer: «80. Når det gjelder testing for tap ved verdifall, skal goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning fra overtakelsestidspunktet, tilordnes hver av det overtakende foretakets kontantgenererende enheter, eller grupper av kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene av sammenslutningen, uansett om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført til disse enhetene eller gruppene av enheter. Hver enhet eller gruppe av enheter som goodwill tilordnes, skal b) ikke være større enn et driftssegment basert enten på foretakets primære eller sekundære rapporteringsformat, beregnet i samsvar med IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter».» I nr. 129 gjøres følgende endringer: «129. Et foretak som rapporterer segmentinformasjon i samsvar med IAS 14: «Segmentrapportering» IFRS 8: «Driftssegmenter», skal opplyse om følgende for hvert enkelt rapporteringspliktig segment, basert på foretakets primære rapporteringsformat:» I nr. 130 skal bokstav c) ii) og bokstav d) ii) lyde: «130. c) ii) dersom foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med IAS 14 IFRS 8, det rapporteringspliktige segmentet som eiendelen tilhører, basert på foretakets primære rapporteringsformat,» «130. d) ii) omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall etter klasse av eiendeler og, dersom foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med IAS 14 IFRS 8, etter rapporteringspliktig segment basert på foretakets primære rapporteringsformat, og»

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6 NOR/310R0550.00T OJ L 157/10, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9 NOR/309R0839.00T OJ L 244/09, p. 6-9 Commission Regulation (EC) No 839/2009 of 15 September 2009 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p. 16-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 460/2009 of 4 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/308R T OJ L 338/08, p

NOR/308R T OJ L 338/08, p NOR/308R1260.00T OJ L 338/08, p. 10-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of

Detaljer

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009. av 25. mars 2009

Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009. av 25. mars 2009 Nr. 69/192 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 254/2009 2014/EØS/69/14 av 25. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010 Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010 2015/EØS/37/19 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010. av 19. juli 2010

Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010. av 19. juli 2010 Nr. 58/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 632/2010 2015/EØS/58/64 av 19. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1165.00T OJ L 314/09, p. 21-26 COMMISSION REGULATION (EC) No 1165/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/310R T OJ L 77/10, p

NOR/310R T OJ L 77/10, p NOR/310R0243.00T OJ L 77/10, p. 33-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 243/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005 Nr. 38/463 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005 2008/EØS/38/57 av 7. juli 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13

NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13 NOR/311R0149.sd OJ L 46/11, p. 1-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 149/2011 of 18 February 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004 Nr. 54/859 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004 2007/EØS/54/27 av 6. april 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17 NOR/304R0707.00T OJ L 111/04, p. 3-17 Commission Regulation (EC) No 707/2004 of 6 April 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005

Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005. av 8. november 2005 Nr. 9/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.2.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1910/2005 2009/EØS/9/33 av 8. november 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145

NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145 NOR/304R2236.00T OJ L 392/04, p. 1-145 Commission Regulation (EC) No 2236/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1254.em OJ L 360/12, p. 1-77 COMMISSION REGULATION (EU) No 1254/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009 2014/EØS/56/52 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009 2015/EØS/36/29 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9

NOR/306R T OJ X 92/06, p. 6-9 NOR/306R0507.00T OJ X 92/06, p. 6-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 507/2006 of 29 March 2006 on the conditional marketing authorisation for medicinal products for human use falling within the scope of Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35

NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35 NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35 COMMISSION REGULATION (EC) No 53/2009 of 21 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005 Nr. 23/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005 2008/EØS/23/14 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6 NOR/308R0571.00T OJ L 161/08, p. 4-6 Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27

NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27 NOR/305R0211.00T OJ L 41/05, p. 1-27 Commission Regulation (EC) No 211/2005 of 4 February 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0305.00T OJ L 92/08, p. 17-20 Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 Commission Regulation (EC) No 1864/2005 of 15 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1126/2008. av 3. november 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1126/2008. av 3. november 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/1263 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1126/2008 2014/EØS/56/44 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5

NOR/307R T OJ L 333/07, p. 4-5 NOR/307R1497.00T OJ L 333/07, p. 4-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 1497/2007 of 18 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products

Detaljer

NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40

NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40 NOR/312R0475.em OJ L 146/12, p. 1-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer