ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008"

Transkript

1 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder Latin Kypros og Midt-Østen Asia Afrika Kartet viser hvor videregående opplæring i Vest-Agder har kontakter. Heftet inneholder også: Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet

2 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder Innhold Innledning... 3 Skolens oppgaver i en globalisert verden...3 Arbeidet med internasjonalisering fram til Bakgrunn for internasjonaliseringsarbeidet i Vest-Agder... 5 Mål for internasjonaliseringsarbeidet i Vest-Agder...6 Finanisering...8 Rapportering...8 Synliggjøring av internasjonaliseringsarbeidet...9 Beredskap ved ulykker... 9 Viktige hjelpemidler i arbeidet... 9 Vedlegg : Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet Elevskjema i forbindelse med studiereise/opphold i utlandet Infoskjema om studietur/studieopphold i utlandet...15 Engelsk oversettelse av Retningslinjer for håndtering (osv) Engelsk oversettelse av Elevskjema Engelsk oversettelse av Infoskjema om studietur

3 Rotfeste og vidsyn - Plan for arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring INNLEDNING Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder tar utgangspunkt i Opplæringsloven og øvrige nasjonale og fylkeskommunale styringsdokumenter. Planen er åpen for at internasjonaliseringsarbeidet har mange fasetter. Den gir stor frihet i valg av satsingsområder og metoder samtidig som den stiller krav til elevenes og lærlingenes læringsutbytte. Tittelen Rotfeste og vidsyn er beholdt fra den første planen som ble utarbeidet i Navnet understreker at internasjonaliseringsarbeidet foregår på den enkelte skole og bedrift og ute i verden i samspill med andre skoler og bedrifter. Navnet understreker også at en ønsker å gi elever og lærlinger grunnleggende holdninger og evne til refleksjon i møte med andre kulturer, samtidig med at de har trygghet i egen kultur og på eget ståsted. Planen Rotfeste og vidsyn er revidert i oktober Rotfeste Jeg har et sikkert rotfeste ei sørlandsk jord med kjærlighet til holmer og til knatter. Jeg vet jeg hører til her jeg lever, her jeg bor og det er en av mine største skatter. Fra fjerne land og folk toner mang en ukjent sang som bæres fram med var og vakker stemme. Men åssen kan man elske en ny og fremmed klang, hvis ikke man har funnet tonen hjemme? Vidsyn Hvordan kan det bli fred uten at vi forstår hverandre, og hvordan kan vi forstå hverandre uten at vi kjenner hverandre (Lester Pearson, SKOLENS OPPGAVER I EN GLOBALISERT VERDEN Det er lange tradisjoner i Vest-Agder for å ha økonomiske og kulturelle forbindelser med andre land. Både geografisk plassering og strukturen i næringslivet med stor eksport, har gjort dette naturlig. Vest-Agder var i sin tid Norges største skipsfartsfylke og sjømannsyrket stod sterkt. Impulsene utenfra, særlig fra landene i Norden, Nederland og Amerika har bidratt både til nytenkning, endring og til bevisstgjøring om egne verdier og egen kultur. Også skolen har hatt kontakt med andre land og har blitt påvirket både faglig, kulturelt, organisatorisk og strukturelt i møtet med andre skolekulturer og systemer. Sammenlikner en Vest-Agder for hundre år siden med dagens situasjon, var påvirkningen nok likevel mindre og møtene med andre kulturer ikke så hyppige. Massemediene skaper en verden uten grenser for informasjon og kommunikasjon og gjennom økt reising har langt flere hatt kontakt med fremmede kulturer. Innvandring gjør at elevene allerede møter det flerkulturelle samfunnet i skolen, gjerne med elever fra flere nasjoner i samme klasse, og språk og temaer som trekker hele verden inn i skolestua. I fagopplæringen vil elevene og lærlingene møte globaliseringen gjennom materialer, produkter, arbeidsteknikker og språk. Også fritida er i mye større grad enn før preget av at verden er blitt mindre. Mange 3

4 ungdommer har interesser som ikke er preget av landegrenser. Mange er opptatt av data, tv, film, musikk og idrett, som alle er grenseoverskridende aktiviteter. De chatter like gjerne med en ungdom på New Zealand som med en på Vennesla. Norge er blitt en del i den omfattende globaliseringen. Den kjennetegnes av økt utveksling av personer, produkter, kulturelle uttrykk og ideer. Teknologi og økonomisk vekst er viktige elementer. I denne prosessen blir mennesker og land mer avhengige av hverandre. Hendelser i en del av verden får raskt konsekvenser for andre. Det er i denne situasjonen at skolen har en stor oppgave. På den ene siden skal den utdanne og kvalifisere elevene til et voksent liv i Norge med kunnskap og bevissthet om kultur og verdier, samtidig som den skal forberede dem på møtet med et internasjonalisert samfunn og et mer mobilt og globalisert arbeidsmarked. Her er det at internasjonalisering i skolen kan gi et verdifullt bidrag. Internasjonal forståelse og erfaring vil sannsynligvis bli stadig viktigere for å orientere seg og finne seg til rette i fremtidens samfunn, og den internasjonale kompetansen elevene skal tilegne seg i skolen innebærer at de får et globalt perspektiv, tverrkulturelle kommunikasjonsferdigheter og internasjonalt medansvar. Arbeid med internasjonaliseringperspektivet i videregående opplæring innebærer at elever og lærlinger utvikler toleranse og forståelse for andre lands og folkegruppers kultur. Det innebærer forståelse for og kunnskap om internasjonalt samarbeid, innenfor blant annet økonomi, politikk, miljø og kultur. Det innebærer også å innhente erfaring fra møter med andre lands språk, kultur, utdanning og arbeidsliv. Utdanningen skal gi kjennskap til de store utfordringene som vi står overfor når det gjelder økologi og den skjeve fordelingen av godene mellom rike og fattige land, og gjøre elevene og lærlingene i stand til å ta egne standpunkt. ARBEIDET MED INTERNASJONALISERING FRAM TIL 2004 De videregående skolene i Vest- Agder har hatt og har fremdeles et stort engasjement knyttet til internasjonalisering. Det meste av arbeidet foregår gjennom prosjekter. Prosjektene er spredd til ulike områder: Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Europa, der flere prosjekter er knyttet til de nye demokratiene i Øst-Europa. Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsavtaler med Vestsjælland i Danmark, Sørmland i Sverige og Vest- Viru i Estland, noe som har gitt muligheter for samarbeid. Allmennfaglig studieretning hadde lenge hovedtyngden av de internasjonale prosjektene, mens tallet på internasjonale prosjekter i yrkesfaglige studieretninger har nå økt betraktelig. Skolenes hovedaktivitet har vært utveksling med lærere og elever i andre land med fokus på språk og kultur, men etter hvert har mange andre aktiviteter kommet til, som IKT-samarbeid, styrket språkundervisning blant annet i form av bilingval undervisning, miljøprosjekter, undervisning i klasse ved utenlandske skoler og praksisopphold ved institusjoner. Aktiviteten har vært minst innenfor bedriftsopplæring, og her er det ønske om økt engasjement. Det vises ved at f.eks. Lister opplæringskontor har et IKT-prosjekter rettet mot Frankrike og ved at Opplæringskontoret for mekaniske fag i samarbeid med Vennesla videregående skole har satt i gang prosjektet Mekanikeropplæring i europeisk perspektiv. Aktiviteten har vært forankret i Læreplanverket og sentrale og fylkeskommunale handlingsplaner, deriblant handlingsplanen Rotfeste og vidsyn fra 1992 (revidert i 1997). Det har vært fritt opp til skolene å velge prosjekter ut fra satsingsområder og planer. Det har imidlertid vært understreket at den internasjonale satsingen skulle utdype ordinær virksomhet, 4

5 og ikke være et løsrevet tillegg til undervisningen. Det har vært forventet at det skrives rapport i alle prosjekter. Skolene har fått en øremerket bevilgning til sitt internasjonaliseringsarbeid. Det har vært en forutsetning at skolene finansierer vikarutgifter og administrasjon av internasjonaliseringsarbeidet innenfor egen ordinær budsjettramme. En del av den øremerkede bevilgningen har vært beregnet på lærer- og elevstipend innefor Program for internasjonalisering i Vest- Agder, PIVA. Ved siden av tildelinger fra fylkeskommunen har skolene søkt om midler innenfor ulike programmer, blant annet Eu-programmene (Leonardo Da Vinci, Commenius og Grundtvig), Vennskap Nord-Sørs skoleutviklingsprogram og fra Foreningen Norden og NORAD. (For mer opplysninger om programmene, se BAKGRUNN FOR INTERNASJONALISERINGSARBEIDET I VEST- AGDER Internasjonalisering i skolen er forankret i Opplæringsloven, Læreplanverket, Fylkesplanen og Strategiplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Generell del av læreplanverket gir sterke føringer for vekt på internasjonalisering: Opplæringen må spore den enkelte til driftighet og til tett samvirke for felles mål. Den må lære elevene framferd som gjør det lettere for dem sammen å nå resultatene de sikter mot. Den må fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal bevissthet. Den skal utvikle samhørighet med andre folk og menneskenes felles livsmiljø, slik at vårt land blir et skapende medlem av verdenssamfunnet. Opplæringen har videre blant annet som mål: Å forene teknisk kyndighet med menneskelig innsikt, å utvikle en arbeidsstyrke som er høyt kvalifisert og endringsdyktig, og forene internasjonal orientering med nasjonal egenart. Stortingsmelding nr. 30, , Kultur for læring, slår fast: Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i undervisningen. Fylkesplan for Vest-Agder 2002, understreker skolesektorens program for internasjonalisering som skal fremme solidaritet og forståelse for andre kulturer og tenkemåter. Programmet skal danne utgangspunkt for fremtidig samarbeid om fred, fornuftig ressursbruk og tiltak mot miljøtrusler. Strategiplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune understreker Videreføring av internasjonaliseringsarbeidet etter planen Rotfeste og vidsyn med vekt på flerkulturelt perspektiv. Videre legges det vekt på tiltak som bilingval undervisning og på etablering av kontakt med lærebedrifter i andre land som samarbeider med lokalt/ regionalt næringsliv for å øke lærlingeutveksling over landegrensene. Plan for internasjonalisering, Rotfeste og vidsyn, konkretiserer målene i internasjonaliseringsarbeidet. Kvalitetsstandarden for skolene i Vest-Agder har et eget punkt om internasjonalisering som sier at et tegn på kvalitet i skolen blant annet er at: - Skolen deltar i internasjonale prosjekter. 5

6 - Skolen har elev- og lærerutveksling. Skolen skal utvikle egne planer i forhold til dette. Nasjonale planer og avtaler: Norge har en rekke planer, avtaler og forpliktelser om internasjonalt samarbeid. En rekke av disse angår også skolen. (http://skolenettet.ls.no/inthandbok) MÅL FOR INTERNASJONALISERINGSARBEIDET I VEST-AGDER: Generelle mål Videregående opplæring i Vest-Agder skal gi elevene og lærlinger: En holdningskapende opplæring i toleranse, respekt og solidaritet på tvers av kulturelle og politiske grenser En grunnleggende opplæring som gjør eleven i stand til å møte en internasjonalisert verden med bevissthet, integritet, språk, kunnskaper og ferdigheter En opplæring som gir eleven internasjonal erfaring gjennom utvekslinger, undervisning, og praksisopphold og som gjør dem i stand til å samhandle med mennesker i andre kulturer En opplæring som kvalifiserer eleven til et internasjonalisert arbeidsliv En opplæring der skolen legger til rette for faglige og praktiske ordninger som kan øke innsikten i og forståelsen for betydningen av internasjonalt samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon. Aktuelle satsingsområder for videregående opplæring i Vest-Agder Satsingsområdene står ikke i prioritert rekkefølge. Skolene i Vest-Agder er forskjellige og vil derfor også ha forskjellige satsningsområder. Elev- og lærerutveksling / Lærling- og instruktørutveksling Prosjektsamarbeid IKT-samarbeid Praksisopphold i utlandet Deler av fagopplæring i utlandet Styrking av språk Undervisning i utlandet Økt fokus på internasjonale mål i læreplanene Valgfag Nord- Sør, andre aktuelle valgfag Utvikling av den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Aktuelle tiltak i skoler og fagopplæring: Utarbeide plan for internasjonaliseringsarbeidet Legge økt vekt på internasjonale perspektiver i undervisningen Stimulere til å opprette valgfag Nord-Sør, og andre valgfag med internasjonale emner Legge til rette for bilingval undervisning og styrket språkundervisning Opprettholde samarbeidet med allerede etablerte kontakter 6

7 Nyetablere kontakter med skoler, institusjoner og bedrifter Inngå forpliktende avtaler om samarbeid Legge til rette for praksisopphold for elever og lærlinger Melde inn elever og lærlinger i Europass-ordningen Delta i prosjekter og nettverk Bruke IKT i internasjonaliseringsarbeidet Danne ungdomsbedrifter og SIMU-bedrifter med internasjonalt innslag Iverksette elev-, lærling-, lærer- og instruktørutveksling Delta i internasjonale mesterskap Delta i internasjonale programmer Legge økt vekt på flerkulturelle tiltak på skolene Synliggjøre minoritetsspråkliges kultur i større grad i skole og fagopplæring Legge til rette for at lærere og instruktører har kunnskap for å drive en internasjonalisert undervisning Følge opp internasjonaliseringsaspektet i planen Likeverdig utdanning i praksis, strategiplan fra Utdannings- og forskningsdepartementet Et mangfold av metoder Vest-Agders satsing på bruk av varierte arbeidsmetoder og ulike læringsarenaer tilsier at det vil være et mangfold av metoder som tas i bruk. Metoder som vektlegger samhandling mellom aktørene må være framtredende. Den sterke satsingen på bruk av IKT i utdanningen i Vest-Agder understreker at det er viktig å ta i bruk IKT i internasjonaliseringsarbeidet der samarbeidspartnerne har tilgang til IKT. Deltakelse i internasjonale programmer Det oppfordres til deltakelse i nettverksbygging og deltakelse i internasjonale program som kan bidra til å fremme den generelle målsettingen om internasjonal forståelse og samarbeid. Denne typen program kan for eksempel være EU-programmene Leonardo som retter seg mot den yrkesfaglige delen av utdanningen, Commenius som vektlegger språk og kultur eller Grundtvigprogrammet for blant annet fengselsinstitusjoner. Andre aktuelle program er NORADS program for utveksling mellom nord og sør og Foreningen Nordens program for skolene. Resultatmål For å få tildelt midler øremerket internasjonalisering fra kompetansemidlene, skal skolen ha lagt en plan for sitt internasjonaliseringsarbeid. I tillegg skal skolen ha minimum ett samarbeidsland og et internasjonaliseringsprosjekt. Internasjonaliseringsarbeidet skal avspeile samhandling mellom partene. Skolen skal sette i gang tiltak for å fremme flerkulturelt arbeid på egen skole. Lærebedrifter skal ha konkrete planer for å etablere samarbeid om lærlingeutveksling over landegrensene. Lærebedrifter skal ha etablert kontakt med lærebedrifter i andre land med sikte på samarbeid. Det skal rapporteres om internasjonaliseringsarbeidet i skolens årsrapport. 7

8 FINANSIERING I forbindelse med økonomiplanarbeidet søkes det hvert år avsatt øremerkede midler til internasjonaliseringsprogrammet i Vest-Agder. Økonomiske støtteordninger til skolene og eventuelt andre Skolene tildeles en viss sum og må prioritere sine tiltak innenfor disse midlene. Det forventes at skolene finansierer vikarutgifter og administrasjon i forbindelse med utvekslingsprogrammer / internasjonalisering innenfor egen ordinære budsjettramme og at elever deltar med egenandeler der det er nødvendig. Bedrifter og opplæringskontor finansierer normalt sine internasjonaliseringsprosjekter selv, eller det kan skje gjennom ekstern finansiering. Unntaksvis kan det søkes om midler fra Utdanningsavdelingen til samarbeidsprosjekter mellom skole og fagopplæring. Det gis også mulighet til i begrenset grad å søke midler til å etablere kontakt med partnere i andre land. I forbindelse med utveksling skal innlosjering vanligvis være i private hjem. Stipend En del av den sentrale bevilgningen øremerkes for lærer - og elevstipender: Lærerstipend kan tildeles dersom det trengs ekstra midler, utenom det skolen kan bidra med, for å få i gang nye prosjekter eller dersom det trengs midler til helt spesielle prosjekter. Det kreves søknad og dokumentasjon for å få tildelt disse stipendene. Elevstipend kan tildeles elever som av dokumenterte økonomiske grunner er forhindret i å delta i skoleprosjekter. Stipendet tildeles etter søknad. Slike søknader sendes gjennom skolens ledelse, som også foretar innstilling. I enkelte tilfeller kan stipend tildeles etter særskilt søknad dersom eleven har behov for særskilt tilrettelegging på reise, eller dersom eleven skal representere fylkeskommunen i forbindelse med internasjonaliseringsarbeidet. Andre midler Det forutsettes at skolene og lærebedriftene søker om midler i ulike internasjonaliseringsprogram som f.eks. Foreningen Norden, NORAD, EU-programmer som Leonardo, Grundtvig og Commenius. Andre aktuelle finansieringskilder er Trollstipend for franskelever og lærere og tyske stipend. Enkeltelever som ønsker hele utdanningen eller deler av utdanningen i utlandet, har en rekke muligheter til å søke på spesielle utvekslingsprogrammer og tilbud fra skoler og organisasjoner. Slike tilbud kommer f.eks fra American Field Service som har tilbud i 60 land, United World College og franske lyceer. Oversikt over aktuelle organisasjoner, programmer og skoletilbud finnes i Håndbok for internasjonalisering: RAPPORTERING Det skal utarbeides rapport om alle prosjekter som gis økonomisk støtte. Rapporten skal sendes Utdanningsavdelingen via skoleledelsen innen tre uker etter at reise er gjennomført. 8

9 Skolene rapporterer om sitt internasjonaliseringsarbeid i årsrapporten. SYNLIGGJØRING AV INTERNASJONALISERINGSARBEIDET For at arbeidet med internasjonalisering skal ha en spredningseffekt må det synliggjøres via rapporter, hjemmesider, presentasjoner både innad på skolene og utad i mediene. Særlig bør elever og lærlinger få anledning til å vise sitt internasjonalsiseringsarbeid. BEREDSKAP VED ULYKKER Alle skolene har en beredskapsplan. En del av denne planen må synliggjøre hvordan en håndterer problemer og ulykker som kan oppstå forbindelse med internasjonaliseringsarbeidet. VIKTIGE HJELPEMIDLER I ARBEIDET: Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall, eller katastrofe i forbindelse med elevers opphold eller reise i utlandet, utarbeidet av VAF/Utdanningsavdelingen, Håndbok for internasjonalisering i skole og opplæring: Denne håndboken inneholder oversikter over: - Nasjonale mål og rammer - Skoleprosjekter og tiltak - Litteratur om internasjonalisering - Programmer og læringsressurser - Retningslinjer, reglement, avtaler og kontrakter - Kompetanseutvikling for lærere - Planer for internasjonalisering - Politiske avtaler og handlingsplaner - Organisasjoner, institusjoner og foreninger Heftet: Metodisk veiledning: Internasjonalisering. Utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter,

10 Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet 10

11 Innledning Skolene i Vest-Agder sender hvert år elever på studietur, studieopphold og praksisopphold i utlandet. Det er derfor nødvendig på forhånd å ha tenkt gjennom hvordan skolen kan håndtere eventuelle problemer som kan oppstå dersom det skulle inntreffe noe som krever en rask reaksjon. Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet tar ikke for seg alle eventualiteter, men gir noen føringer for behandling av situasjoner der det har skjedd en ulykke, et dødsfall, eller en katastrofe. Retningslinjene sier også noe om hvilken informasjon skolen må ha fra elevene før de reiser. Retningslinjene må ses i sammenheng med skolens øvrige beredskapsplan. Ansvar Skolens ledelse må påse at elevene har tegnet forsikring Det er skolens ledelse som har ansvar for å utarbeide en plan for å håndtere ulykke, dødsfall, eller katastrofe i forbindelse med at skolens elever har opphold i utlandet. Skolens ledelse må sørge for at det foreligger tilstrekkelig og lett tilgjengelig informasjon om elever, reise og opphold. Skolens ledelse avgjør hvem som skal ha tilgang til denne informasjonen og hvor den skal oppbevares. Skolens ledelse må legge en plan for hvem som er ansvarlige for ulike oppgaver dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. Skolen kan utarbeide egne skjemaer eller ta i bruk vedlagte skjemaer. Skolens ledelse er ansvarlig for at alle ved institusjonen er kjent med at det foreligger retningslinjer eller en plan for håndtering av en eventuell krisesituasjon når elever er på reise eller har et lengre opphold i utlandet. Forberedelse for opphold i utlandet 1) Det forutsettes at elever som reiser på studietur, studieopphold og praksisopphold er forsikret. Ved langtidsopphold må forsikringen utvides. 2) Skolen må utarbeide et skjema som elevene fyller ut før de reiser. Skjemaet må inneholde: - Elevens navn, fødselsår, adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse. - Adresse til nærmeste pårørende, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse og telefonnummer til arbeidssted. - Forsikringsselskap med polisenummer. - Elevens oppholdsadresse i utlandet, telefonnummer. - Opplysninger om eventuell bruk av viktige medisiner. Reiseleder eller den som er ansvarlig for elevene under opphold i utlandet, må alltid ha en liste med disse opplysningene lett tilgjengelig. 3) Skolen bør utarbeide et skjema som fylles ut av den som er ansvarlig for at elevene har opphold i utlandet. Dette skjemaet bør inneholde opplysninger om: 11

12 Tidsrom, reiserute, program og oppholdsadresser med nødvendige telefonnummer, samt navn, adresse, telefonnummer til medfølgende lærer. Reiseleder må gi beskjed til skolens ledelse om eventuelle endringer underveis. Dersom elevene har studie- eller praksisopphold i utlandet skal navn, adresse og telefonnummer både på institusjon og rektor, rektors stedfortreder og kontaktperson oppgis på skjemaet. Dersom elevene oppholder seg på et sted i en lengre periode, bør skjemaet også inneholde telefonnummer til politi og sykehus på stedet. I tillegg bør telefonnummer til ambassade/ konsulat være oppført. 4) Elever som reiser får tildelt et lite kort / informasjonsskriv fra skolen som inneholder opplysninger om navn, elevstatus, skole. I tillegg skal det finnes opplysninger om hvem som kan kontaktes dersom noe skulle skje eleven. Dette skal eleven alltid ha med seg under utenlandsoppholdet. 5) Alle elever underskriver en kontrakt eller et reisereglement før de reiser. Dette utarbeides av skolen. Skolens ledelse bestemmer hvem som skal ha tilgang på opplysningene og hvor de skal oppbevares. Dersom noe alvorlig skulle skje: Tiltakene vurderes etter grad av alvor i det inntrufne. Det er helsepersonell og politi i det landet en oppholder seg i, som er ansvarlige ved eventuell ulykke, dødsfall, eller katastrofe. Disse instansene kontakter norske myndigheter, for eksempel ambassade og Utenriksdepartementet Lærer eller andre ansvarlige på stedet som er i stand til det, skal: - Bidra til å redde liv og begrense skade - Varsle helsepersonell og politi - Varsle skoleledelse og / eller andre kontaktpersoner i det landet en oppholder seg, der det er aktuelt - Varsle hjemmeskolens ledelse ved rektor eller de som rektor har bemyndiget - Hjelpe involverte i å få kontakt med sine nærmeste - Være tilgjengelig på telefon - Bidra til at elever følges opp evt. med prest, politi, skoleledelse etc. tilstede - Overlate all informasjon til media til politi, UD, skoleledelse. - Beskytte elever mot media - Ha informasjon om elever, skole, kontaktpersoner Skolen i Norge, representert ved rektor eller de som får delegert myndighet, skal: - Holde kontakt med politi, UD og offisielle representanter - Holde kontakt med elevene i utlandet og med eventuell skole/institusjon der det er aktuelt - Holde kontakt med pårørende - Vurdere om skolen skal sende representanter til stedet - Ta seg av kontakt med media 12

13 Ved lengre studieopphold i utlandet Ledelsen ved utsenderskole må ha kontakt med mottakerskole/institusjon og inngå avtale om håndtering av et eventuell ulykke, dødsfall, eller en katastrofe. Den institusjonen som elevene oppholder seg ved, representert ved rektor eller de som får delegert myndighet, bør: - Hjelpe til med kontakt til politi, sykehus, Utenriksdepartementet etc. - Bidra til å løse eventuelle språkproblemer - Legge til rette for og holde kontakt med skoleledelse i Norge - Legge til rette for kontakt med pårørende i Norge - Legge til rette for oppfølging av elever i tiden etter hendelsen - Bidra til å beskytte elever mot mediepress - Skole/institusjon i utlandet bør informeres om retningslinjene og eventuelt skolens beredskapsplan. Skolens egen beredskapsplan settes i verk ved skolen i Norge. Telefonliste (NB: Telefonnumrene må oppdateres jevnlig) Utenriksdepartementets beredskapstelefon døgnbemanning Utenriksdepartementets sentralbord kontortid Sjømannskirkens beredskapstelefon Europeiske reiseforsikring Vesta reiseforsikring Gjensidige reiseforsikring Andre forsikringsselskaper Skolens tlf. nr Rektor Andre Ajour pr

14 ELEVSKJEMA I FORBINDELSE MED STUDIEREISE/OPPHOLD I UTLANDET Reise til:... I tidsrommet:... Formål med reisen:... Personopplysninger: Elev: Navn:... Personnr.:... Adresse:... Tlf.:... Tlf. mobil:... E- post:... Forsikringsselskap:... Polisenr.:... Eventuelle nødvendige medisiner:... Oppholdsadresse i utlandet: Navn på vertsfamilie:... Tlf.:... Tlf. mobil:... E- post:... Hotell:... Pensjonat/ Ungdomsherberge:... Pårørende: Navn:... Adresse:... Tlf. hjem:... Tlf. arbeid:... Tlf. mobil:... E-post:... Navn:... Adresse:... Tlf. hjem:... Tlf.arbeid:... Tlf.mobil:... E-post:... Sted/dato:... Underskrift:... Utfylt elevskjema oppbevares på skole samt hos reiseleder. 14

15 INFORMASJON OM STUDIETUR/ STUDIEOPPHOLD I UTLANDET Dato for utreise:... Dato for hjemreise:... Reise til:... Reiserute:... Navn på bosted og tlf. nr.... Navn på eventuelt reiseselskap/reisebyrå og hvordan man reiser (fly,tog,båt etc)... Avgangs- og ankomsttider.... Deltakere Klasse:... *Legg ved deltakerliste Reiseleder(e) Navn:... Navn:... Navn:... Tlf. mobil:... Tlf. mobil... Tlf. mobil... Ved studieopphold i utlandet Studiested: Tlf:... E-post:... Skoleledelse Rektor Navn:... Tlf:... Tlf. mobil:... E-post:... Ansvarlig leder Navn:... Tlf.:... Tlf. mobil:...e-post:... Kontaktlærer Navn:... Tlf:... Tlf. mobil... E-post:... Andre: Tlf:... Tlf. mobil:... E-post:... Ledelse ved praksisinstitusjon Navn:... Tlf:... Tlf. mobil:... Tlf. sykehus:... Tlf. politi:... Tlf. ambassade/konsulat:... Andre opplysninger:... Utfylt skjema oppbevares ved skole samt hos reiseleder. 15

16 16

17 Guidelines in case of accident, death or disasters related to pupils travelling or studying abroad 17

18 Introduction Schools in Vest-Agder county send pupils on school excursions, study trips and practical training programs in foreign countries. It is imperative that the schools have considered possible crisis scenarios that can arise, and have guidelines as to how to cope with various emergency situations. Attached is a proposal for guidelines. They do not include all eventualities, but are meant to provide some guidance in coping with a situation where there has been an accident involving personal injury, death, or some form for crisis in the area where the pupils are. The guidelines also say something about what type of information the school should require from their pupils before they leave Norway. Responsibility The school administration must check that all pupils travelling out of the country have valid travel and health insurance. It is the responsibility of the school administration to have guidelines in order to cope with deaths, accidents or other crisis whenever the school has pupils visiting foreign countries. The school administration must make sure that there is enough information about the pupils, the travel route and the plan for the trip or the training program. The school administration decides who should have access to this information and where it is to be kept. The school administration must have a plan as to who is responsible, if a serious situation should arise. The school can develop their own forms or use the forms that are attached. The school administration is responsible that all staff members at the institution know that there are guidelines for coping with a crisis when pupils are travelling or are studying abroad. Preparations 1) All pupils that are on a school excursion, study abroad or are in a practical training program abroad, must have valid travel and health insurance. When planning long term foreign studies pupils must check their insurance policies and make necessary extensions. 2) Schools must make a form that pupils fill out before they go abroad. This form must include: - Name, date of birth and personal identification number, home address, telephone number, cell phone number, address. - Name, address, telephone number, cell phone number, address, place of work - and the telephone number there for the next of kin or guardian. - The pupil s insurance company -name, address and telephone number - as well as the pupil s insurance policy number. - The pupil s address and telephone number abroad. - Relevant medical information and use of vital medicines. The teacher travelling with the pupils, or the person responsible for the pupils during their stay abroad, should always have a copy of this form available. 18

19 3) Schools should also design a form that is to be filled out by the teacher or department that is responsible for the pupils travelling abroad. This form must include information about: - The travel route, the time schedule, flight numbers, the addresses where the pupils will be staying and telephone numbers and the program for the trip - The name, temporary address and telephone number of the teacher (tour group leader) - The group leader/teacher must report any radical changes in the schedule to their school in Norway. Pupils who do not have a Norwegian teacher with them while they are abroad should fill out a form that has the following information: - The name, address and telephone number of the institution they will be associated to. - The name, address and telephone number of the principal, or contact person for the school. - This form should also include the name, address and telephone number of the local police office and the district hospital and the embassy. This form must be kept easily available at the school in Norway. 4) Pupils travelling abroad should be given a small identification/information card from their school, containing the following information: Name, country and school they come from, and who should be contacted in case of an emergency. All pupils should keep this card with them while abroad. 5) All pupils must sign a contract and/or travel agreement before they leave Norway. This contract should be designed at the school. The school administration decides who should have access to this information and where it is to be kept. In case of an emergency What action should be taken depends on the seriousness of the event. The hospital staff or the police in the host country has the formal responsibility for informing the next of kin, or guardian, in case of a death or a serious accident. These institutions contact Norwegian authorities, for example the Norwegian embassy or the Department of Foreign Affairs. The teacher, or other responsible adults, must to the best of their abilities: - Help to save lives and limit damages - Contact health personnel and the police - Contact the school administration in the host country and /or other contact persons in the host country (if this is appropriate) - Contact the school administration in Norway - Help the pupils involved to contact their families - Be available for the pupils, school administration and families by telephone. - Ensure that pupils receive necessary support from police and school administration - Let the police, Department of Foreign Affairs and or the school administration have all contact with the media - Protect the pupils from the media 19

20 - Ensure that necessary information about the pupils, the school and contact persons is available The school in Norway, represented by the principal or the person who has been delegated this responsibility must: - Keep contact with the police, the Department of Foreign Affairs, and other official offices - Stay in contact with the pupils who are in the country involved and with the school/institution when this is appropriate - Keep contact with the families involved - Assess the need for the school to send a representative to the area involved - Be responsible for the contact with the media, if necessary assign a spokesman for this function. For long term studies abroad Some pupils may spend a longer period of time abroad, without a school representative/teacher with them. In these cases the school administration must make an agreement with the host school/institution outlining how an accident, death or a disaster should be dealt with. In case of an emergency or a crisis, the principal, or his proxy at the host school, should: Help to contact the police, hospital, the Norwegian embassy, etc. Assist to solve any language problems Help to contact their families Help the pupils to keep contact with the school administration in Norway Protect students from the media The host school/institution must be informed about our crisis plan. The school s crisis plan in Norway should be effectuated when necessary. IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS NB: These telephone numbers must be controlled at regular intervals. The Norwegian Department of Foreign Affairs - alarm telephone - 24 hours a day The Norwegian Department of Foreign Affairs - switchboard - 8 a.m. to 4 p.m The Norwegian Seamen s Church - alarm telephone - 24 hours a day European Travel Insurance Vesta Travel Insurance Gjensidige Travel Insurance Other insurance agencies School telephone number School principal Name: Home phone: Cell phone : Other: Ajour pr

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Når ulykker skjer er det viktig å ha et tilgjengelig nettverk Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging

Detaljer

Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte. Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson

Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte. Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson Internasjonalisering av Grunnopplæringen: Ressurser, barrierer og utbytte Søkerseminar 10. januar 2013 Henrik Arvidsson SIUs mandat for grunnopplæringen Fra 2010 fikk SIU utvidet mandat til også å være

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og Master - Study Abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL James Cook University Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Program for livslang læring Comenius

Program for livslang læring Comenius Program for livslang læring Comenius Brussel, 13. januar 2012 Karianne Helland Unit: School policy; «Comenius» ecdc.europa.eu DG Education and Culture Program for livslang læring (2007-2013) Samarbeid

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder

Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier. Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling Roller, forventninger, suksesskriterier Oppstartsamling pulje 4 april-mai 2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Velkommen pulje 4! 18 fylker 127 skoleeiere (inkl. 37 private) 245 skoler

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits

Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits Informasjon til deg som skal garantere for et besøk garantisten. Du må fylle ut ett skjema

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Partnerskap Søknadsprosessen

Partnerskap Søknadsprosessen Partnerskap Søknadsprosessen Søkerseminar Oslo, 12.01.2011 Kari Ystebø 2 EUs program for livslang læring 2007-2013 COMENIUS LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG SKOLE OG BARNEHAGE FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Se verden mens du går på skole!

Se verden mens du går på skole! Se verden mens du går på skole! Informasjons - brosjyre om ordninger som tidligere ble Gå på videregående skole i utlandet markedsført under navnet «FIVAI». Vil du oppleve mer? Er du klar for nye impulser,

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Nordisk og europeisk samarbeid. Kari Ystebø 15. september 2010

Nordisk og europeisk samarbeid. Kari Ystebø 15. september 2010 Nordisk og europeisk samarbeid Kari Ystebø 15. september 2010 2 Internasjonalisering og norsk utdanningspolitikk Framtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Noen eksempler påsamtidens utdannings-og yrkesvalg-diskurser fra et ekspert-og politisk perspektiv

Noen eksempler påsamtidens utdannings-og yrkesvalg-diskurser fra et ekspert-og politisk perspektiv Noen eksempler påsamtidens utdannings-og yrkesvalg-diskurser fra et ekspert-og politisk perspektiv..unge bør orientere seg ganske grundig i hvilke bransjer som kommer til åfåstor etterspørsel i årene fremover.

Detaljer