ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008"

Transkript

1 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder Latin Kypros og Midt-Østen Asia Afrika Kartet viser hvor videregående opplæring i Vest-Agder har kontakter. Heftet inneholder også: Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet

2 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder Innhold Innledning... 3 Skolens oppgaver i en globalisert verden...3 Arbeidet med internasjonalisering fram til Bakgrunn for internasjonaliseringsarbeidet i Vest-Agder... 5 Mål for internasjonaliseringsarbeidet i Vest-Agder...6 Finanisering...8 Rapportering...8 Synliggjøring av internasjonaliseringsarbeidet...9 Beredskap ved ulykker... 9 Viktige hjelpemidler i arbeidet... 9 Vedlegg : Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet Elevskjema i forbindelse med studiereise/opphold i utlandet Infoskjema om studietur/studieopphold i utlandet...15 Engelsk oversettelse av Retningslinjer for håndtering (osv) Engelsk oversettelse av Elevskjema Engelsk oversettelse av Infoskjema om studietur

3 Rotfeste og vidsyn - Plan for arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring INNLEDNING Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder tar utgangspunkt i Opplæringsloven og øvrige nasjonale og fylkeskommunale styringsdokumenter. Planen er åpen for at internasjonaliseringsarbeidet har mange fasetter. Den gir stor frihet i valg av satsingsområder og metoder samtidig som den stiller krav til elevenes og lærlingenes læringsutbytte. Tittelen Rotfeste og vidsyn er beholdt fra den første planen som ble utarbeidet i Navnet understreker at internasjonaliseringsarbeidet foregår på den enkelte skole og bedrift og ute i verden i samspill med andre skoler og bedrifter. Navnet understreker også at en ønsker å gi elever og lærlinger grunnleggende holdninger og evne til refleksjon i møte med andre kulturer, samtidig med at de har trygghet i egen kultur og på eget ståsted. Planen Rotfeste og vidsyn er revidert i oktober Rotfeste Jeg har et sikkert rotfeste ei sørlandsk jord med kjærlighet til holmer og til knatter. Jeg vet jeg hører til her jeg lever, her jeg bor og det er en av mine største skatter. Fra fjerne land og folk toner mang en ukjent sang som bæres fram med var og vakker stemme. Men åssen kan man elske en ny og fremmed klang, hvis ikke man har funnet tonen hjemme? Vidsyn Hvordan kan det bli fred uten at vi forstår hverandre, og hvordan kan vi forstå hverandre uten at vi kjenner hverandre (Lester Pearson, SKOLENS OPPGAVER I EN GLOBALISERT VERDEN Det er lange tradisjoner i Vest-Agder for å ha økonomiske og kulturelle forbindelser med andre land. Både geografisk plassering og strukturen i næringslivet med stor eksport, har gjort dette naturlig. Vest-Agder var i sin tid Norges største skipsfartsfylke og sjømannsyrket stod sterkt. Impulsene utenfra, særlig fra landene i Norden, Nederland og Amerika har bidratt både til nytenkning, endring og til bevisstgjøring om egne verdier og egen kultur. Også skolen har hatt kontakt med andre land og har blitt påvirket både faglig, kulturelt, organisatorisk og strukturelt i møtet med andre skolekulturer og systemer. Sammenlikner en Vest-Agder for hundre år siden med dagens situasjon, var påvirkningen nok likevel mindre og møtene med andre kulturer ikke så hyppige. Massemediene skaper en verden uten grenser for informasjon og kommunikasjon og gjennom økt reising har langt flere hatt kontakt med fremmede kulturer. Innvandring gjør at elevene allerede møter det flerkulturelle samfunnet i skolen, gjerne med elever fra flere nasjoner i samme klasse, og språk og temaer som trekker hele verden inn i skolestua. I fagopplæringen vil elevene og lærlingene møte globaliseringen gjennom materialer, produkter, arbeidsteknikker og språk. Også fritida er i mye større grad enn før preget av at verden er blitt mindre. Mange 3

4 ungdommer har interesser som ikke er preget av landegrenser. Mange er opptatt av data, tv, film, musikk og idrett, som alle er grenseoverskridende aktiviteter. De chatter like gjerne med en ungdom på New Zealand som med en på Vennesla. Norge er blitt en del i den omfattende globaliseringen. Den kjennetegnes av økt utveksling av personer, produkter, kulturelle uttrykk og ideer. Teknologi og økonomisk vekst er viktige elementer. I denne prosessen blir mennesker og land mer avhengige av hverandre. Hendelser i en del av verden får raskt konsekvenser for andre. Det er i denne situasjonen at skolen har en stor oppgave. På den ene siden skal den utdanne og kvalifisere elevene til et voksent liv i Norge med kunnskap og bevissthet om kultur og verdier, samtidig som den skal forberede dem på møtet med et internasjonalisert samfunn og et mer mobilt og globalisert arbeidsmarked. Her er det at internasjonalisering i skolen kan gi et verdifullt bidrag. Internasjonal forståelse og erfaring vil sannsynligvis bli stadig viktigere for å orientere seg og finne seg til rette i fremtidens samfunn, og den internasjonale kompetansen elevene skal tilegne seg i skolen innebærer at de får et globalt perspektiv, tverrkulturelle kommunikasjonsferdigheter og internasjonalt medansvar. Arbeid med internasjonaliseringperspektivet i videregående opplæring innebærer at elever og lærlinger utvikler toleranse og forståelse for andre lands og folkegruppers kultur. Det innebærer forståelse for og kunnskap om internasjonalt samarbeid, innenfor blant annet økonomi, politikk, miljø og kultur. Det innebærer også å innhente erfaring fra møter med andre lands språk, kultur, utdanning og arbeidsliv. Utdanningen skal gi kjennskap til de store utfordringene som vi står overfor når det gjelder økologi og den skjeve fordelingen av godene mellom rike og fattige land, og gjøre elevene og lærlingene i stand til å ta egne standpunkt. ARBEIDET MED INTERNASJONALISERING FRAM TIL 2004 De videregående skolene i Vest- Agder har hatt og har fremdeles et stort engasjement knyttet til internasjonalisering. Det meste av arbeidet foregår gjennom prosjekter. Prosjektene er spredd til ulike områder: Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Europa, der flere prosjekter er knyttet til de nye demokratiene i Øst-Europa. Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsavtaler med Vestsjælland i Danmark, Sørmland i Sverige og Vest- Viru i Estland, noe som har gitt muligheter for samarbeid. Allmennfaglig studieretning hadde lenge hovedtyngden av de internasjonale prosjektene, mens tallet på internasjonale prosjekter i yrkesfaglige studieretninger har nå økt betraktelig. Skolenes hovedaktivitet har vært utveksling med lærere og elever i andre land med fokus på språk og kultur, men etter hvert har mange andre aktiviteter kommet til, som IKT-samarbeid, styrket språkundervisning blant annet i form av bilingval undervisning, miljøprosjekter, undervisning i klasse ved utenlandske skoler og praksisopphold ved institusjoner. Aktiviteten har vært minst innenfor bedriftsopplæring, og her er det ønske om økt engasjement. Det vises ved at f.eks. Lister opplæringskontor har et IKT-prosjekter rettet mot Frankrike og ved at Opplæringskontoret for mekaniske fag i samarbeid med Vennesla videregående skole har satt i gang prosjektet Mekanikeropplæring i europeisk perspektiv. Aktiviteten har vært forankret i Læreplanverket og sentrale og fylkeskommunale handlingsplaner, deriblant handlingsplanen Rotfeste og vidsyn fra 1992 (revidert i 1997). Det har vært fritt opp til skolene å velge prosjekter ut fra satsingsområder og planer. Det har imidlertid vært understreket at den internasjonale satsingen skulle utdype ordinær virksomhet, 4

5 og ikke være et løsrevet tillegg til undervisningen. Det har vært forventet at det skrives rapport i alle prosjekter. Skolene har fått en øremerket bevilgning til sitt internasjonaliseringsarbeid. Det har vært en forutsetning at skolene finansierer vikarutgifter og administrasjon av internasjonaliseringsarbeidet innenfor egen ordinær budsjettramme. En del av den øremerkede bevilgningen har vært beregnet på lærer- og elevstipend innefor Program for internasjonalisering i Vest- Agder, PIVA. Ved siden av tildelinger fra fylkeskommunen har skolene søkt om midler innenfor ulike programmer, blant annet Eu-programmene (Leonardo Da Vinci, Commenius og Grundtvig), Vennskap Nord-Sørs skoleutviklingsprogram og fra Foreningen Norden og NORAD. (For mer opplysninger om programmene, se BAKGRUNN FOR INTERNASJONALISERINGSARBEIDET I VEST- AGDER Internasjonalisering i skolen er forankret i Opplæringsloven, Læreplanverket, Fylkesplanen og Strategiplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune. Generell del av læreplanverket gir sterke føringer for vekt på internasjonalisering: Opplæringen må spore den enkelte til driftighet og til tett samvirke for felles mål. Den må lære elevene framferd som gjør det lettere for dem sammen å nå resultatene de sikter mot. Den må fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal bevissthet. Den skal utvikle samhørighet med andre folk og menneskenes felles livsmiljø, slik at vårt land blir et skapende medlem av verdenssamfunnet. Opplæringen har videre blant annet som mål: Å forene teknisk kyndighet med menneskelig innsikt, å utvikle en arbeidsstyrke som er høyt kvalifisert og endringsdyktig, og forene internasjonal orientering med nasjonal egenart. Stortingsmelding nr. 30, , Kultur for læring, slår fast: Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i undervisningen. Fylkesplan for Vest-Agder 2002, understreker skolesektorens program for internasjonalisering som skal fremme solidaritet og forståelse for andre kulturer og tenkemåter. Programmet skal danne utgangspunkt for fremtidig samarbeid om fred, fornuftig ressursbruk og tiltak mot miljøtrusler. Strategiplan for utdanningssektoren i Vest-Agder fylkeskommune understreker Videreføring av internasjonaliseringsarbeidet etter planen Rotfeste og vidsyn med vekt på flerkulturelt perspektiv. Videre legges det vekt på tiltak som bilingval undervisning og på etablering av kontakt med lærebedrifter i andre land som samarbeider med lokalt/ regionalt næringsliv for å øke lærlingeutveksling over landegrensene. Plan for internasjonalisering, Rotfeste og vidsyn, konkretiserer målene i internasjonaliseringsarbeidet. Kvalitetsstandarden for skolene i Vest-Agder har et eget punkt om internasjonalisering som sier at et tegn på kvalitet i skolen blant annet er at: - Skolen deltar i internasjonale prosjekter. 5

6 - Skolen har elev- og lærerutveksling. Skolen skal utvikle egne planer i forhold til dette. Nasjonale planer og avtaler: Norge har en rekke planer, avtaler og forpliktelser om internasjonalt samarbeid. En rekke av disse angår også skolen. (http://skolenettet.ls.no/inthandbok) MÅL FOR INTERNASJONALISERINGSARBEIDET I VEST-AGDER: Generelle mål Videregående opplæring i Vest-Agder skal gi elevene og lærlinger: En holdningskapende opplæring i toleranse, respekt og solidaritet på tvers av kulturelle og politiske grenser En grunnleggende opplæring som gjør eleven i stand til å møte en internasjonalisert verden med bevissthet, integritet, språk, kunnskaper og ferdigheter En opplæring som gir eleven internasjonal erfaring gjennom utvekslinger, undervisning, og praksisopphold og som gjør dem i stand til å samhandle med mennesker i andre kulturer En opplæring som kvalifiserer eleven til et internasjonalisert arbeidsliv En opplæring der skolen legger til rette for faglige og praktiske ordninger som kan øke innsikten i og forståelsen for betydningen av internasjonalt samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon. Aktuelle satsingsområder for videregående opplæring i Vest-Agder Satsingsområdene står ikke i prioritert rekkefølge. Skolene i Vest-Agder er forskjellige og vil derfor også ha forskjellige satsningsområder. Elev- og lærerutveksling / Lærling- og instruktørutveksling Prosjektsamarbeid IKT-samarbeid Praksisopphold i utlandet Deler av fagopplæring i utlandet Styrking av språk Undervisning i utlandet Økt fokus på internasjonale mål i læreplanene Valgfag Nord- Sør, andre aktuelle valgfag Utvikling av den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Aktuelle tiltak i skoler og fagopplæring: Utarbeide plan for internasjonaliseringsarbeidet Legge økt vekt på internasjonale perspektiver i undervisningen Stimulere til å opprette valgfag Nord-Sør, og andre valgfag med internasjonale emner Legge til rette for bilingval undervisning og styrket språkundervisning Opprettholde samarbeidet med allerede etablerte kontakter 6

7 Nyetablere kontakter med skoler, institusjoner og bedrifter Inngå forpliktende avtaler om samarbeid Legge til rette for praksisopphold for elever og lærlinger Melde inn elever og lærlinger i Europass-ordningen Delta i prosjekter og nettverk Bruke IKT i internasjonaliseringsarbeidet Danne ungdomsbedrifter og SIMU-bedrifter med internasjonalt innslag Iverksette elev-, lærling-, lærer- og instruktørutveksling Delta i internasjonale mesterskap Delta i internasjonale programmer Legge økt vekt på flerkulturelle tiltak på skolene Synliggjøre minoritetsspråkliges kultur i større grad i skole og fagopplæring Legge til rette for at lærere og instruktører har kunnskap for å drive en internasjonalisert undervisning Følge opp internasjonaliseringsaspektet i planen Likeverdig utdanning i praksis, strategiplan fra Utdannings- og forskningsdepartementet Et mangfold av metoder Vest-Agders satsing på bruk av varierte arbeidsmetoder og ulike læringsarenaer tilsier at det vil være et mangfold av metoder som tas i bruk. Metoder som vektlegger samhandling mellom aktørene må være framtredende. Den sterke satsingen på bruk av IKT i utdanningen i Vest-Agder understreker at det er viktig å ta i bruk IKT i internasjonaliseringsarbeidet der samarbeidspartnerne har tilgang til IKT. Deltakelse i internasjonale programmer Det oppfordres til deltakelse i nettverksbygging og deltakelse i internasjonale program som kan bidra til å fremme den generelle målsettingen om internasjonal forståelse og samarbeid. Denne typen program kan for eksempel være EU-programmene Leonardo som retter seg mot den yrkesfaglige delen av utdanningen, Commenius som vektlegger språk og kultur eller Grundtvigprogrammet for blant annet fengselsinstitusjoner. Andre aktuelle program er NORADS program for utveksling mellom nord og sør og Foreningen Nordens program for skolene. Resultatmål For å få tildelt midler øremerket internasjonalisering fra kompetansemidlene, skal skolen ha lagt en plan for sitt internasjonaliseringsarbeid. I tillegg skal skolen ha minimum ett samarbeidsland og et internasjonaliseringsprosjekt. Internasjonaliseringsarbeidet skal avspeile samhandling mellom partene. Skolen skal sette i gang tiltak for å fremme flerkulturelt arbeid på egen skole. Lærebedrifter skal ha konkrete planer for å etablere samarbeid om lærlingeutveksling over landegrensene. Lærebedrifter skal ha etablert kontakt med lærebedrifter i andre land med sikte på samarbeid. Det skal rapporteres om internasjonaliseringsarbeidet i skolens årsrapport. 7

8 FINANSIERING I forbindelse med økonomiplanarbeidet søkes det hvert år avsatt øremerkede midler til internasjonaliseringsprogrammet i Vest-Agder. Økonomiske støtteordninger til skolene og eventuelt andre Skolene tildeles en viss sum og må prioritere sine tiltak innenfor disse midlene. Det forventes at skolene finansierer vikarutgifter og administrasjon i forbindelse med utvekslingsprogrammer / internasjonalisering innenfor egen ordinære budsjettramme og at elever deltar med egenandeler der det er nødvendig. Bedrifter og opplæringskontor finansierer normalt sine internasjonaliseringsprosjekter selv, eller det kan skje gjennom ekstern finansiering. Unntaksvis kan det søkes om midler fra Utdanningsavdelingen til samarbeidsprosjekter mellom skole og fagopplæring. Det gis også mulighet til i begrenset grad å søke midler til å etablere kontakt med partnere i andre land. I forbindelse med utveksling skal innlosjering vanligvis være i private hjem. Stipend En del av den sentrale bevilgningen øremerkes for lærer - og elevstipender: Lærerstipend kan tildeles dersom det trengs ekstra midler, utenom det skolen kan bidra med, for å få i gang nye prosjekter eller dersom det trengs midler til helt spesielle prosjekter. Det kreves søknad og dokumentasjon for å få tildelt disse stipendene. Elevstipend kan tildeles elever som av dokumenterte økonomiske grunner er forhindret i å delta i skoleprosjekter. Stipendet tildeles etter søknad. Slike søknader sendes gjennom skolens ledelse, som også foretar innstilling. I enkelte tilfeller kan stipend tildeles etter særskilt søknad dersom eleven har behov for særskilt tilrettelegging på reise, eller dersom eleven skal representere fylkeskommunen i forbindelse med internasjonaliseringsarbeidet. Andre midler Det forutsettes at skolene og lærebedriftene søker om midler i ulike internasjonaliseringsprogram som f.eks. Foreningen Norden, NORAD, EU-programmer som Leonardo, Grundtvig og Commenius. Andre aktuelle finansieringskilder er Trollstipend for franskelever og lærere og tyske stipend. Enkeltelever som ønsker hele utdanningen eller deler av utdanningen i utlandet, har en rekke muligheter til å søke på spesielle utvekslingsprogrammer og tilbud fra skoler og organisasjoner. Slike tilbud kommer f.eks fra American Field Service som har tilbud i 60 land, United World College og franske lyceer. Oversikt over aktuelle organisasjoner, programmer og skoletilbud finnes i Håndbok for internasjonalisering: RAPPORTERING Det skal utarbeides rapport om alle prosjekter som gis økonomisk støtte. Rapporten skal sendes Utdanningsavdelingen via skoleledelsen innen tre uker etter at reise er gjennomført. 8

9 Skolene rapporterer om sitt internasjonaliseringsarbeid i årsrapporten. SYNLIGGJØRING AV INTERNASJONALISERINGSARBEIDET For at arbeidet med internasjonalisering skal ha en spredningseffekt må det synliggjøres via rapporter, hjemmesider, presentasjoner både innad på skolene og utad i mediene. Særlig bør elever og lærlinger få anledning til å vise sitt internasjonalsiseringsarbeid. BEREDSKAP VED ULYKKER Alle skolene har en beredskapsplan. En del av denne planen må synliggjøre hvordan en håndterer problemer og ulykker som kan oppstå forbindelse med internasjonaliseringsarbeidet. VIKTIGE HJELPEMIDLER I ARBEIDET: Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall, eller katastrofe i forbindelse med elevers opphold eller reise i utlandet, utarbeidet av VAF/Utdanningsavdelingen, Håndbok for internasjonalisering i skole og opplæring: Denne håndboken inneholder oversikter over: - Nasjonale mål og rammer - Skoleprosjekter og tiltak - Litteratur om internasjonalisering - Programmer og læringsressurser - Retningslinjer, reglement, avtaler og kontrakter - Kompetanseutvikling for lærere - Planer for internasjonalisering - Politiske avtaler og handlingsplaner - Organisasjoner, institusjoner og foreninger Heftet: Metodisk veiledning: Internasjonalisering. Utgitt av Nasjonalt læremiddelsenter,

10 Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet 10

11 Innledning Skolene i Vest-Agder sender hvert år elever på studietur, studieopphold og praksisopphold i utlandet. Det er derfor nødvendig på forhånd å ha tenkt gjennom hvordan skolen kan håndtere eventuelle problemer som kan oppstå dersom det skulle inntreffe noe som krever en rask reaksjon. Retningslinjer for håndtering av ulykke, dødsfall eller katastrofe i forbindelse med elevers reise eller opphold i utlandet tar ikke for seg alle eventualiteter, men gir noen føringer for behandling av situasjoner der det har skjedd en ulykke, et dødsfall, eller en katastrofe. Retningslinjene sier også noe om hvilken informasjon skolen må ha fra elevene før de reiser. Retningslinjene må ses i sammenheng med skolens øvrige beredskapsplan. Ansvar Skolens ledelse må påse at elevene har tegnet forsikring Det er skolens ledelse som har ansvar for å utarbeide en plan for å håndtere ulykke, dødsfall, eller katastrofe i forbindelse med at skolens elever har opphold i utlandet. Skolens ledelse må sørge for at det foreligger tilstrekkelig og lett tilgjengelig informasjon om elever, reise og opphold. Skolens ledelse avgjør hvem som skal ha tilgang til denne informasjonen og hvor den skal oppbevares. Skolens ledelse må legge en plan for hvem som er ansvarlige for ulike oppgaver dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå. Skolen kan utarbeide egne skjemaer eller ta i bruk vedlagte skjemaer. Skolens ledelse er ansvarlig for at alle ved institusjonen er kjent med at det foreligger retningslinjer eller en plan for håndtering av en eventuell krisesituasjon når elever er på reise eller har et lengre opphold i utlandet. Forberedelse for opphold i utlandet 1) Det forutsettes at elever som reiser på studietur, studieopphold og praksisopphold er forsikret. Ved langtidsopphold må forsikringen utvides. 2) Skolen må utarbeide et skjema som elevene fyller ut før de reiser. Skjemaet må inneholde: - Elevens navn, fødselsår, adresse, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse. - Adresse til nærmeste pårørende, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse og telefonnummer til arbeidssted. - Forsikringsselskap med polisenummer. - Elevens oppholdsadresse i utlandet, telefonnummer. - Opplysninger om eventuell bruk av viktige medisiner. Reiseleder eller den som er ansvarlig for elevene under opphold i utlandet, må alltid ha en liste med disse opplysningene lett tilgjengelig. 3) Skolen bør utarbeide et skjema som fylles ut av den som er ansvarlig for at elevene har opphold i utlandet. Dette skjemaet bør inneholde opplysninger om: 11

12 Tidsrom, reiserute, program og oppholdsadresser med nødvendige telefonnummer, samt navn, adresse, telefonnummer til medfølgende lærer. Reiseleder må gi beskjed til skolens ledelse om eventuelle endringer underveis. Dersom elevene har studie- eller praksisopphold i utlandet skal navn, adresse og telefonnummer både på institusjon og rektor, rektors stedfortreder og kontaktperson oppgis på skjemaet. Dersom elevene oppholder seg på et sted i en lengre periode, bør skjemaet også inneholde telefonnummer til politi og sykehus på stedet. I tillegg bør telefonnummer til ambassade/ konsulat være oppført. 4) Elever som reiser får tildelt et lite kort / informasjonsskriv fra skolen som inneholder opplysninger om navn, elevstatus, skole. I tillegg skal det finnes opplysninger om hvem som kan kontaktes dersom noe skulle skje eleven. Dette skal eleven alltid ha med seg under utenlandsoppholdet. 5) Alle elever underskriver en kontrakt eller et reisereglement før de reiser. Dette utarbeides av skolen. Skolens ledelse bestemmer hvem som skal ha tilgang på opplysningene og hvor de skal oppbevares. Dersom noe alvorlig skulle skje: Tiltakene vurderes etter grad av alvor i det inntrufne. Det er helsepersonell og politi i det landet en oppholder seg i, som er ansvarlige ved eventuell ulykke, dødsfall, eller katastrofe. Disse instansene kontakter norske myndigheter, for eksempel ambassade og Utenriksdepartementet Lærer eller andre ansvarlige på stedet som er i stand til det, skal: - Bidra til å redde liv og begrense skade - Varsle helsepersonell og politi - Varsle skoleledelse og / eller andre kontaktpersoner i det landet en oppholder seg, der det er aktuelt - Varsle hjemmeskolens ledelse ved rektor eller de som rektor har bemyndiget - Hjelpe involverte i å få kontakt med sine nærmeste - Være tilgjengelig på telefon - Bidra til at elever følges opp evt. med prest, politi, skoleledelse etc. tilstede - Overlate all informasjon til media til politi, UD, skoleledelse. - Beskytte elever mot media - Ha informasjon om elever, skole, kontaktpersoner Skolen i Norge, representert ved rektor eller de som får delegert myndighet, skal: - Holde kontakt med politi, UD og offisielle representanter - Holde kontakt med elevene i utlandet og med eventuell skole/institusjon der det er aktuelt - Holde kontakt med pårørende - Vurdere om skolen skal sende representanter til stedet - Ta seg av kontakt med media 12

13 Ved lengre studieopphold i utlandet Ledelsen ved utsenderskole må ha kontakt med mottakerskole/institusjon og inngå avtale om håndtering av et eventuell ulykke, dødsfall, eller en katastrofe. Den institusjonen som elevene oppholder seg ved, representert ved rektor eller de som får delegert myndighet, bør: - Hjelpe til med kontakt til politi, sykehus, Utenriksdepartementet etc. - Bidra til å løse eventuelle språkproblemer - Legge til rette for og holde kontakt med skoleledelse i Norge - Legge til rette for kontakt med pårørende i Norge - Legge til rette for oppfølging av elever i tiden etter hendelsen - Bidra til å beskytte elever mot mediepress - Skole/institusjon i utlandet bør informeres om retningslinjene og eventuelt skolens beredskapsplan. Skolens egen beredskapsplan settes i verk ved skolen i Norge. Telefonliste (NB: Telefonnumrene må oppdateres jevnlig) Utenriksdepartementets beredskapstelefon døgnbemanning Utenriksdepartementets sentralbord kontortid Sjømannskirkens beredskapstelefon Europeiske reiseforsikring Vesta reiseforsikring Gjensidige reiseforsikring Andre forsikringsselskaper Skolens tlf. nr Rektor Andre Ajour pr

14 ELEVSKJEMA I FORBINDELSE MED STUDIEREISE/OPPHOLD I UTLANDET Reise til:... I tidsrommet:... Formål med reisen:... Personopplysninger: Elev: Navn:... Personnr.:... Adresse:... Tlf.:... Tlf. mobil:... E- post:... Forsikringsselskap:... Polisenr.:... Eventuelle nødvendige medisiner:... Oppholdsadresse i utlandet: Navn på vertsfamilie:... Tlf.:... Tlf. mobil:... E- post:... Hotell:... Pensjonat/ Ungdomsherberge:... Pårørende: Navn:... Adresse:... Tlf. hjem:... Tlf. arbeid:... Tlf. mobil:... E-post:... Navn:... Adresse:... Tlf. hjem:... Tlf.arbeid:... Tlf.mobil:... E-post:... Sted/dato:... Underskrift:... Utfylt elevskjema oppbevares på skole samt hos reiseleder. 14

15 INFORMASJON OM STUDIETUR/ STUDIEOPPHOLD I UTLANDET Dato for utreise:... Dato for hjemreise:... Reise til:... Reiserute:... Navn på bosted og tlf. nr.... Navn på eventuelt reiseselskap/reisebyrå og hvordan man reiser (fly,tog,båt etc)... Avgangs- og ankomsttider.... Deltakere Klasse:... *Legg ved deltakerliste Reiseleder(e) Navn:... Navn:... Navn:... Tlf. mobil:... Tlf. mobil... Tlf. mobil... Ved studieopphold i utlandet Studiested: Tlf:... E-post:... Skoleledelse Rektor Navn:... Tlf:... Tlf. mobil:... E-post:... Ansvarlig leder Navn:... Tlf.:... Tlf. mobil:...e-post:... Kontaktlærer Navn:... Tlf:... Tlf. mobil... E-post:... Andre: Tlf:... Tlf. mobil:... E-post:... Ledelse ved praksisinstitusjon Navn:... Tlf:... Tlf. mobil:... Tlf. sykehus:... Tlf. politi:... Tlf. ambassade/konsulat:... Andre opplysninger:... Utfylt skjema oppbevares ved skole samt hos reiseleder. 15

16 16

17 Guidelines in case of accident, death or disasters related to pupils travelling or studying abroad 17

18 Introduction Schools in Vest-Agder county send pupils on school excursions, study trips and practical training programs in foreign countries. It is imperative that the schools have considered possible crisis scenarios that can arise, and have guidelines as to how to cope with various emergency situations. Attached is a proposal for guidelines. They do not include all eventualities, but are meant to provide some guidance in coping with a situation where there has been an accident involving personal injury, death, or some form for crisis in the area where the pupils are. The guidelines also say something about what type of information the school should require from their pupils before they leave Norway. Responsibility The school administration must check that all pupils travelling out of the country have valid travel and health insurance. It is the responsibility of the school administration to have guidelines in order to cope with deaths, accidents or other crisis whenever the school has pupils visiting foreign countries. The school administration must make sure that there is enough information about the pupils, the travel route and the plan for the trip or the training program. The school administration decides who should have access to this information and where it is to be kept. The school administration must have a plan as to who is responsible, if a serious situation should arise. The school can develop their own forms or use the forms that are attached. The school administration is responsible that all staff members at the institution know that there are guidelines for coping with a crisis when pupils are travelling or are studying abroad. Preparations 1) All pupils that are on a school excursion, study abroad or are in a practical training program abroad, must have valid travel and health insurance. When planning long term foreign studies pupils must check their insurance policies and make necessary extensions. 2) Schools must make a form that pupils fill out before they go abroad. This form must include: - Name, date of birth and personal identification number, home address, telephone number, cell phone number, address. - Name, address, telephone number, cell phone number, address, place of work - and the telephone number there for the next of kin or guardian. - The pupil s insurance company -name, address and telephone number - as well as the pupil s insurance policy number. - The pupil s address and telephone number abroad. - Relevant medical information and use of vital medicines. The teacher travelling with the pupils, or the person responsible for the pupils during their stay abroad, should always have a copy of this form available. 18

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere Hilde Lidén, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann Christin E. Nilsen og Randi Wærdahl Rapport 2013:03 Hilde Lidén, Ketil Eide, Knut Hidle, Ann Christin E. Nilsen

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer