Skoleturer ved Holte skole en veileder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleturer ved Holte skole en veileder"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder

2 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne veiledningen prøvd å samle grunnlag for skoletur, bestemmelser som er styrende for organisering og finansiering av skoleturer samt råd og tips fra trinn som har planlagt og gjennomført skoleturer. Randesund, mai 2012 Vedtatt i styret 12.juni

3 Innholdsfortegnelse Side Forord Innholdsfortegnelse DEL 1 Klassetur, forberedelse og gjennomføring 3 Hva er en klassetur? Hva må vi passe på? Samarbeid med skolen DEL 2 Regler og vedtak 4 Opplæringsloven Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest Agder Holte skole overordnede prinsipp Pedagogisk innhold på turen Retningslinjer for ekskursjoner og skoleturer 5 DEL 3 Praktisk arbeid planlegging og gjennomføring 6 Start av arbeid med klassetur «Beste praksis» for gjennomføring av klasseturer Forslag fremdriftsplan for turkomité 7 Valg av turalternativer 8 Budsjett (eksempel) 9 Forslag til program Oslo 10 Forslag til program Evje 11 Forslag til program Danmark 12 Forslag til aktiviteter for å finansiere klassetur 13 VEDLEGG 1. informasjonsbrev til foreldre aksept for å reise ordensregler for skoletur 17 2

4 DEL 1 Klassetur, forberedelse og gjennomføring Hva er en skoletur? Når et trinn velger å reise på skoletur er det ikke en del av skolens ordinære tilbud. En slik tur er allikevel undergitt skolens regler for turer når dette skjer i skoletiden. En skoletur er en tur for alle elevene på trinnet og organiseres av foreldrene på trinnet i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Hva må vi passe på? Oppfyllelse av alle gjeldende regler og vedtak for klasseturer. Gjennomføring av skoletur må vedtas av foreldre på første foreldremøte i åttende klasse. Intern avtale mellom foreldre om forvaltning av de midlene som framskaffes gjennom dugnader, salgsvirksomhet og lotteri, som er plassert i turkassen etter privatrettslige regler. Samarbeid med skolen Det er viktig å etablere et godt samarbeid med skolen og kontaktlærerne om tur og opplegg for å gi turen et forsvarlig pedagogisk innhold. Turen skal avvikles på høsten i 10.klasse og skal være en tur der hele trinnet reiser samlet. Tidsrammen for turen er 3 dager og 2 netter da dette er en forholdsvis stor økonomisk belastning for skolen. Lærere som er på tur sammen med elever skal ha godtgjøring etter fastsatte satser som følger de avtalene som er inngått mellom arbeidsgiver og fagforening. Det er sentral generell særavtale (SGS)1010 del I som regulerer kompensasjonen lærerne skal ha. 3

5 DEL 2 Regler og vedtak Opplæringsloven Opplæringsloven 2-15 er styrende for hvordan en skoletur kan organiseres og finansieres. Det er med bakgrunn i Opplæringsloven ikke tillatt å ta egenandel for skoleturer. Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest Agder Sitat: «Opplæringsloven har ingen regel om klassekasse. Gratisprinsippet i oppll innebærer tvert i mot forbud mot at skolen kan organisere innsamling av midler til klassekasser. Det er likevel anledning for skolen til å ta i mot pengegaver fra foreldre / elever, men gavene skal være frivillige og anonyme, komme hele klassen eller skolen til gode. Gaver skal heller ikke innebære krav om motytelser av noe slag. Dersom elever / foreldre oppretter klassekasser, er det også disse som må lage regler for hvordan midlene skal brukes. I prinsippet må derfor klasekasser på denne bakgrunn regnes som gaver til skolen og komme alle elevene i klassen til gode uansett hvem som har bidratt med midlene gjennom innsamling, dugnad el.l. Siden gaver skal være anonyme, er det ikke heller anledning til å føre registrering over hvor mye hver enkelt elev har bidratt med. Gaver er privatrettslige disposisjoner og reguleres dermed av andre rettsregler enn opplæringsloven. I prinsippet står givere fritt til å gi gaver og flere givere kan inngå avtaler seg imellom. Det kan tenkes at foreldrene bestemmer at innholdet i klassekassen skal være elevenes / foreldrenes eiendom (sameie) og først skal gis som gave til skolen på et senere tidspunkt. Dermed vil de nok også kunne bestemme gjennom avtale at en andel av innholdet i kassen skal følge elever i tilfelle klassebytte. Denne antagelsen er basert på avtalerettslige betraktinger. Dersom det ikke er inngått noen slik avtale på forhånd eller det ikke er innarbeidet praksis på skolen, kan ikke foreldrene i en klasse (som medeier i denne klassekassen) kreve å få overført penger fra en annen klassekasse (som noen andre eier).» Holte skole - Overordnede prinsipp 1. Turen kan strekke seg over 3 dager og 2 netter, begrenset til Norge og Danmark. 2. Gjennomføres høsten i 10.klasse 3. Hele trinnet reiser sammen 4. Retningslinjer for skoleturer 5. Reglement for skoleturer 6. Det skal være med 4 voksne (foresatte og lærere) per elevgruppe (30) Pedagogisk innhold på turen Turer i skoletiden skal ha et pedagogisk innhold. På Holte skole gjennomføres skoleturen på høsten i 10.klasse og målet med turen er å bygge gode relasjoner gjennom ulike aktiviteter. Vi er en MOT- 4

6 skole og ønsker at det i tillegg til læreplanens generelle del, som omhandler «det hele mennesket», legges vekt på MOT-verdiene (MOT til å leve, MOT til å si nei, MOT til å bry seg) på skoleturene. RETNINGSLINJER FOR EKSKURSJONER OG SKOLETURER Ekskursjoner / turer kan vare fra én time til tre dager. Teamet oppnevner en lærer som prosjektansvarlig for ekskursjonen/skoleturen. En eventuell foreldrekomité/elevkomité kan komme med innspill i prosessen. Prosjektansvarlig er også ansvarlig for at nødvendig informasjon gis til andre kolleger. Det må gå klart fram av budsjettet hvordan utgifter til ekskursjonen skal dekkes. Skolen kan motta pengegaver, men disse skal komme alle elevene på trinnet til gode. Skolen kan ikke kreve egenandel fra elevene. Turer med overnatting skal godkjennes av rektor i god tid på forhånd. Dette gjelder både program, budsjett og bemanning. Eventuell deltakelse fra foresatte skal inngå i oversikten. Ved skoleturer med overnatting må prosjektansvarlig innhente skriftlig samtykke om deltakelse fra foresatte. Det er en forutsetning at alle elevene deltar, med mindre særlige hensyn tilsier noe annet. Teamet utarbeider arbeidsprogram for elever som ikke kan delta, og tar ansvar for evt. personellbehov for å ivareta disse. Prosjektansvarlig gjennomfører et evalueringsmøte med turkomitéen og leverer rapport og regnskap fra ekskursjonen til rektor senest én måned etter turen. Skolereglementet gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Elever som nyter alkohol / narkotika på turer i skolens regi, blir sendt hjem på foresattes regning. Kommunens elevforsikring gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Forsikringer ut over dette, som for eksempel reiseforsikring, er foresatte selv ansvarlig for å tegne. Rektor utarbeider retningslinjer for godtgjørelse for lærere som er med på ekskursjoner / skoleturer, etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte. 5

7 DEL 3 Praktisk arbeid planlegging og gjennomføring Start av arbeid med klassetur Turkomité etableres på 1. foreldremøte i 8. klasse, komiteen bør bestå av 4-5 personer valgt av og blant foreldre / foresatte til elevene i klassen. Her følger noen tips, uten at disse må følges slavisk. Det er gjerne en fordel å dele komiteen opp i ulike roller som dugnadsansvarlig, kasserer, leder osv. Da har alle sitt ansvar. Det er også lurt å ta kontakt med turkomité for 9.trinn dvs. de som skal reise året før - slik at man unngår å kjøre dobbelt opp med salg og dugnader i samme periode. Det er også mulig å få mange gode tips av turkomité 9.klasse. Turkomiteen utarbeider opplegg for det videre arbeidet og presenterer om mulig dette på det andre foreldremøte i klassen, dette møtet bør avholdes senest i oktober måned. Turkomitéen skal være koordinator. Elever og lærere må også delta aktivt. På møtet legger turkomiteen fram: 1. "Sameieavtalen" knyttet til de midler som på et senere tidspunkt overdras til skolen som gave for gjennomføring av klassetur. 2. Disposisjonsrett for midler (fullmakter, gjerne turkomiteens leder og "kasserer") 3. Aktivitetsplan for finansiering presenteres 4. Budsjett for turen legges fram Informasjon og referater: Foreldremøter, referater føres Turkomitémøter, referat føres og gjøres tilgjengelig for alle foreldre / foresatte i klassen Informasjon til foreldre / foresatte (brev) Aktiviteter for finansiering 1. Dugnader 2. Lotteri 3. Salgsvirksomhet (vafler, toalettpapir, vaskemidler, kaker etc. ) 4. Matpenger Turoperatører: Medlemskap i reisegarantifondet er en forutsetning! Forsikringer: I utgangspunktet er elevene forsikret gjennom skolen ved turer i skoletid. Sjekk med skole i god tid før avreise vedr. helseerklæringer, reiseforsikring, Europeisk helsetrygdkort. "Egenerklæring - helse" fra deltakerne signert av foreldre / foresatte for reiseledelsens bruk i akutte tilfeller. 6

8 Fremdriftsplan for turkomité: (Dette er bare et veiledende oppsett): Aktiviteter og gjøremål 8.klasse høst Type aktivitet Tid Valg av komité, første foreldremøte Foreldremøte August Første komitémøte, valg av roller (referat) Komitemøte August Sende ut infobrev til alle elever (foresatte) med aksept Informere August om elevens deltagelse Opprette samarbeid med kontaktlærer Avklaring September Avklare hvem som skal være klassekontakter (elever) Avklaring September Andre komite møte - m/ 1 lærer Komitemøte September Presentasjon av fremdriftsplan/ opplegg på andre Foreldremøte Oktober foreldremøte Hvis mulig, arrangere første aktivitet for inntjening Salg/ dugnad Oktober (dugnad/ salg etc). Avklare med 9. klasse Avklare reisemål eventuelt fremlegge 2-3 alternativer Avklare reisemål November for elevene og la dem stemme Avklare budsjett og hente inn foreløpige priser fra Budsjett/ priser November turoperatør etc. komite møte Komitemøte September Aktiviteter og gjøremål 8.klasse vår Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte Februar Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mars Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mai komite møte Komitemøte Mai Aktiviteter og gjøremål 9.klasse Høst Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte September Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad September Bestille transport, overnatting Bestille Oktober Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad November komite møte Komitemøte November Aktiviteter og gjøremål 10.klasse Vår Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte Februar Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mars Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mai Bestille ulike aktiviteter på destinasjon Salg/ dugnad Mai komite møte Komitemøte Mai Aktiviteter og gjøremål 10.klasse Høst Type aktivitet Tid Avreise Reise August komite møte Komitemøte Mai Etterarbeid Oppsummering September 7

9 Valg av turalternativer: Med utgangspunkt i turens varighet på 3dager og 2 netter, så har arbeidsgruppa vurdert at det av praktiske og gjennomførbare forhold er følgende alternativ til skoletur på Holte skole: Sted Aktiviteter Ca pris per elev By i Norge Opplegg for Oslo er vedlagt 87 elever og ca 10 voksne - budsjett 2000 kr pr person, h2012 Danmark Opplegg for feriesenter i Danmark Info kommer Ut i naturen på Sørlandet blir oppdatert Opplegg for Evje ligger vedlagt Info kommer 8

10 Budsjett: (Dette er bare et veiledende oppsett): Antall elever: Antall foreldre: Antall lærere: Sum deltagere: Reisebudsjett: Busstransport totalt tur/retur Båtreise totalt tur/ retur Hotellopphold/ annen overnatting Frokost hvis ikke inkludert (x antall dager) Lunsj (x antall dager) Middag (x antall dager) Pris aktivitet 1, totalt Pris aktivitet 2, totalt Pris aktivitet 3, totalt Forsikring, totalt Diverse andre utgifter Total sum: Snitt sum som må hentes inn via aktiviteter pr elev: Dugnadsbudsjett: Totalt sum å finansiere: Høst 8 klasse Aktivitet Vår 8 klasse Aktivitet Vår 8 klasse Aktivitet Høst 9 klasse Aktivitet Høst 9 klasse Aktivitet Vår 9 klasse Aktivitet Vår 9 klasse Aktivitet Høst 10 klasse Avreise 9

11 Forslag til program - Oslotur: (Dette er bare et veiledende oppsett): Onsdag 9/ Avreise fra skolen Spise niste på bussen 1300 Alle møter ferdig spist i bussen, Vigelandsparken 1500 Ankomst innsjekking hotell, Slottsparken appartement 1700 Guidet tur i Oslo, fra slottsparken via Stortinget til Aker Brygge 1800 Peppes Aker brygge Etter spising: fritid- kino, shopping Tilbake til hotellet Torsdag 10/9 Frokost på hotellet Teknisk museum Lunsj (baguetter fra catering) spises ved museet NRK (omvisning + opplevelsessenteret) Tilbake til hotellet (gjøre seg klar til kvelden) Fritid/Shopping 1900 TGIF- Aker Brygge Evt. Kino Fredag 11/9 Frokost på hotellet/pakking Fredssenteret kl Lunsj på Operataket Kl Buss hjem 10

12 Informasjon og program skoletur 10. trinn til Trollaktiv på Evje Generell info: Mandag 22. august: Avreise kl fra parkeringsplassen på Holte skole med buss. Ta med god niste til lunsj. Aktivitet begynner kl 15. Middag ca. kl Tirsdag 23. august: Etter frokost kl blir det fellesaktiviteter, første aktivitet starter kl og den neste starter kl Lunsj blir niste som elevene smører ved frokosten. Middag blir servert ca. kl Onsdag 24. august: Etter frokost kl blir det rydding og vasking av hyttene. Aktivitet kl Lunsj blir niste som elevene smører ved frokosten. Hjemreise fra Trollaktiv kl , ankomst Holte ca. kl Trollaktiv: FORSIKRING: Elevene er godt forsikret gjennom skolen når det gjelder ulykke, men ved tyveri eller tap av eget medbrakt utstyr må dette dekkes av egen reiseforsikring. Dette gjelder også om mobiltelefonen ramler i vannet. Pakkeliste: Sovepose Laken Hodepute Nisteboks Hodelykt/ lommelykt Håndkle /Badetøy Tøyskift (husk varmt tøy til kveldene) Regntøy og støvler (som vi håper det ikke blir bruk for, sjekk værmeldingen) Gamle joggesko til vannaktivitet. (Våtsko/ neoprensokker kan evt. leies til kr 30,- pr vannaktivitet) Lommepenger til kiosk/ butikk Brus/drikke til middag. 50,- pr. aktivitet, gokart og paintball, (dvs kr 100,- for dere som har valgt begge disse) betales til elevene i komiteen innen fredag 19. august. (viser til forrige infobrev ang betaling for disse aktivitetene) 11

13 Informasjon og program skoletur Danmark Info kommer her så snart det er klart 12

14 Forslag til aktiviteter for å finansiere klassetur (vil bli endret) Toalettpapir fra Gustav Pedersen: Gir en ca. fortjeneste pr sekk kr Ved salg av 150 sekker a kr 125 = ca. kr. 18,750,- Minus er at en del foreldre er litt lei av salgsprodukter. Positivt er at det er relativt enkelt å gjennomføre. Kontakt Marianne H. Moen tlf / mobil Blomstersalg: Helge Lervik, (mobil , driver Blomstergrossisten) Salg av tulipaner til påske osv. Blomster til morsdag, påske og sommer (margeritter etc) Sokkesalg: Salg av sokker innbringer fort en del penger, men er litt omstridt dvs litt tull med størrelser osv. Kan bringe inn ca i kassa. Gustav Pedersen har blant annet et opplegg her. Repakking av DVD/CD på Salg av kaker og karameller Nordkak tilbyr ferdige løsninger for salg av kaker og karameller til skoler etc. - Enten via direkte salg eller forhåndsbestilling. Boksalg for Stiftelsen Arkivet: Gå inn på hjemmesiden eller send mail til Flotte bøker å selge og kanskje spesielt før jul. De selges for kr 250,- eller kr 150,- og man har en fortjeneste på kr 100,- pr bok. Vårrengjøring langs veien: Send mail til KRS Ingeniørvesen ved Dette bør gjøres snarest mulig. Om man ikke får jobb i år er det jo lurt å sende tidlig for neste år, f.eks i november. Vær tidlig ute! Innsamling av flasker i nabolaget. Daniel Franck produkter som luer og votter med god fortjeneste. Gå inn på siden og se utvalget av produkter som kan selges. Kontakt Harald Haraldsen på telefon eller send e-post til: Send e-post til alle i klassen om noen har kontakter i forhold til en dugnad eller om noen har ideèr om inntjening, kanskje ok å prøve å engasjere alle. 13

15 Vedlegg 14

16 Første infobrev til foresatte med aksept fra foresatte om barnets deltagelse Vedlegg 1 Til foreldre / foresatte til elever i 8 klasse ved Holte skole istiansand Informasjon om klassetur i 10.klasse På MOT-møtet høsten 2011 ble det valgt en turkomite som skal planlegge en klassetur og være med på tilrettelegging av dugnader og andre praktiske oppgaver. Som kjent så arrangeres det normalt klassetur i 10. trinn. Reisemål, lengde samt innhold varierer til dels sterkt fra klasse til klasse. Engasjement og høy motivasjon i planlegging og gjennomføring av inntektsbringende aktiviteter, vil være helt avgjørende faktorer i denne sammenheng. Reisemål er ennå ikke bestemt. Vi vil på neste foreldremøte grundig diskutere hvilke alternativer vi har, men først når elevene er kommet over i 9 trinn vil vi bestille tur! Men vi må allerede våren 2012 starte arbeidet med finansiering av turen. Prosjektgruppen som ble valgt på MOT-møtet avholdt sitt første møte Vi kommer til å starte med en inntektsbringende aktivitet til våren, og vi vil også lage en aktivitetsplan og budsjett for arbeidet fremover. Dere vil få mer informasjon om dette etter hvert. Første steg er at dere foreldre må gi deres samtykke til at deres datter / sønn får være med på klasseturen i 10. klasse. Dette gjøres ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema eller sende en e-post til Vil vi veldig gjerne ha innspill fra dere foreldre vedrørende inntektsbringende aktiviteter, gjerne hvor foreldre også deltar. Vi ønsker kreative forslag og gjerne aktiviteter som gir stor gevinst i fht tidsbruk. Noen som kan skaffe dugnadsjobber? Vi har som en klar målsetning å fullfinansiere turen slik at alle skal få anledning til å være med. Videre vil vi prioritere at alle er med og bidrar slik at dette blir en positiv og sosial sak for så vel elever, lærere som foresatte. Prosjektgruppen vil videre legge vekt på god planlegging slik at alle i god tid vet hvilke oppgaver som skal utføres når. All erfaring tilsier at belastningen blir marginal på hver enkelt elev og foresatt mht dugnadsarbeid all den tid at man er tidlig ute, samt at man har fått etablert en prosjektgruppe som tar aktivt tak i prosessene frem til målene er nådd. Det har vi tro på at vi sammen skal få til! Det er opprettet en egen nettside for turen hvor det legges ut informasjon fortløpende og hvor det kan gis tilbakemeldinger eller sendes spørsmål. Nettadressen er: Denne informasjon blir også sendt ut via e-post til alle som vi har epost-adresse til. Dersom dere ønsker å bruke vedlagte påmeldingsskjema må deres barn ta med dette på skolen og levere det til klassens kontaktlærer. Vi ønsker dere alle lykke til og ser frem til et utbytterikt samarbeid med håp og tro om at vi sammen skal så vel finansiere som planlegge en innholdsrik og uforglemmelig tur for våre håpefulle! Hilsen Turkomiteen Ellen, Bente, Maren, Masha, Terje, Tone og Jørn 15

17 Øvrig informasjon: Retningslinjer for klasseturer: Skolen forholder seg til opplæringsloven 2-15, hvor det slås fast en rett til gratis grunnskoleopplæring. Denne retten til gratis grunnskoleopplæring medfører at det ikke er lov å ta egenandel ved turer. Disse retningslinjene sier klart i fra at man ikke kan kreve noen egenandel og at hele turen for klassen skal finansieres ved fortrinnsvis dugnader. Dette er regler skolen må sørge for blir overholdt og man vil ikke få godkjent søknad om tur dersom enkelte eller alle elever blir krevd egenandel. Hvis man av forskjellige årsaker velger å ikke være med på dugnadene fordi man heller ønsker å betale turen for sitt barn, så vil dette ikke være mulig i forhold til retningslinjene. En skoletur i skolens regi anses som obligatorisk. Om utenlandsturer: Det har de senere årene vært et vedtak ved Holte Skole om at elever fra Holte ikke skal reise på lengre skoleturer utenlands. Dette grunnet kostnadene skolen får i forhold til å sende lærere på lengre utenlandsturer. Komiteen jobber videre med dette, men det blir antagelig enten en tur innenlands eller eventuelt Danmark eller Sverige. Det blir gitt mer informasjon om dette så snart vi vet mer. For øvrig presiseres det at det er foreldrene står for organiseringen og planleggingen i samarbeid med lærerne. Det er derfor viktig at foreldrene er forberedt på at det er de som må stå for innsamling av de økonomiske midlene (dugnad). En skoletur skal ikke koste elevene noe. Påmelding leveres til klassens kontaktlærer så fort som mulig (leveres senest innen fredag 17. februar 2012) Påmeldingsskjema til klassetur i 10.klasse Vi bekrefter at vår sønn / datter Navn (skriv helst med blokkbokstaver): kan være med på klasseturen i 10. klasse. Vi aksepterer også at vårt barn og/ eller vi som foresatte deltar på planlagte aktiviteter og dugnader som må gjennomføres for å samle inn de nødvendige midler til klasseturen. Dato: Sted: Underskrift: Tips til inntektsbringende aktiviteter: 16

18 Reisekontrakt Vedlegg 2 ORDENSREGLER FOR SKOLETUR PÅ 10 TRINN Skolens vanlige ordens- og oppførselsreglement (se vedlegg) og norsk lov gjelder hele døgnet fra avreise til hjemkomst. I tillegg gjelder lover i det landet vi befinner oss i. Ingen plager eller ødelegger for andre på turen. Plaging, utestengelse, mobbing, trakassering, kommentarslenging, ødelegging av andres eiendeler, hærverk og tyveri skal ikke forekomme verken innen reisefølget eller overfor lokalbefolkning. Elevene må under hele turen rette seg etter de beskjeder som gis av reiseledere, sjåfører, ansvarlig voksen/lærer, guider, hotellpersonale og fergemannskaper. Elevene holder seg orientert om spisetider og møter til alle måltider. Vi viser høflighet og respekt på spisesteder. Vi viser bordskikk og er positive til mat som ikke er nøyaktig lik vår norske. Alle møter opp i god tid før avtaler spising, til treffpunkter og avreiser. Elevene deltar på alle utflukter, omvisninger og arrangementer som står i programmet. All kjøp, bruk eller besittelse av alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt og vil automatisk føre til hjemsendelse på foresattes bekostning. Ta ikke imot noe som helst drikke fra personer som ikke er med i vårt reisefølge. Ingen må bli med fremmede inn i biler, lugarer, hotellrom eller hjem. Det er nattero klokken Ingen må gå alene på turen. Vi går aldri mindre enn tre og tre sammen. Dette må være avtalt (når, hvor, hvem) med ansvarlig voksen/lærer. Det er ikke lov å ta med seg hjem, bruke eller være i besittelse av ting som er ulovlig i Norge. For eksempel springkniver, softgun. Tollreglene for de land vi reiser i må overholdes. Ved begrunnet mistanke om besittelse av ulovlige varer/gjenstander kan reiseleder eller ansvarlig voksen/lærer gå gjennom elevens bagasje, eiendeler, klær og lommer. Brudd på disse reglene kan føre til innskrenket bevegelsesfrihet for eleven, hjemsendelse på foresattes bekostning og/eller disiplinærforføyninger fra skolens side Eleven har reiseforsikring i Vi er innforstått med overstående reglement. Vi tar ansvar for de økonomiske og praktiske konsekvenser dersom vår elev bryter reglementet og må sendes hjem elevens underskrift foresattes underskrift Retur snarest 17

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging

Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging j Klasseturer - En veiledning ved oppstart og planlegging Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i klassen

Detaljer

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Tastarustå skole Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retningslinjer... 4 Turen arrangeres utenfor skoletid...4 Respekter ulike grupperinger...4 Lag en tur

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til møte onsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadskriterier DEL 2: Fordeler

Detaljer

Reglement for eskursjoner skoleturer

Reglement for eskursjoner skoleturer 1. generelle bestemmelser 1.1 Hensikt Sikre at elever ved skolen er kjent med gratisprisippet og skolens regler og rutiner ved slike reiser. Og at ekskursjoner gjennomføres på en best mulig måte mht forsvarlighet,

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016

Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016 Berlintur Engebråten skole, 18. april t.o.m 22. april 2016 SIGNATURER OG SAMTYKKE I forbindelse med Berlintur 2016 trenger Turkomiteen en oversikt over hvem som skal være med på turen. Hver elev og en

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE

VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Side 1 VIKTIG INFORMASJON TIL KRIK KONFIRMANTENE MED FORESATTE Hei! Nå nærmer det seg KRIK Action leiren. Vi som skal være med som voksenledere gleder oss til å reise i lag med dere på sommerens kanskje

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter

Treningsleir 2014 Konkurranse B. Løkken Idrætscenter Treningsleir 2014 Konkurranse B Løkken Idrætscenter Løkken Idrætscenter Beliggenhet 31 km fra Hirtshals og 54 km fra Frederikshavn Innkvartering 4-,6- og 8-sengsrom m/ bad og TV Fotballbaner 5 min. gange

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45

Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 Saksliste: Referat fra FAU møte onsdag 25.3.09, klokka 18.00 19.45 1. Toaletter på skolen. Skal Fau søke om å få pusset opp på egen hånd? Elisabeth sender søknad til Stange Kommune avd. Bolig Eiendom om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Tur til Edinburgh i Skottland 5.-9. august 2010

Tur til Edinburgh i Skottland 5.-9. august 2010 Tur til Edinburgh i Skottland 5.-9. august 2010 Disse får vi kanskje se? Dette skal vi se! (Edinburgh Military Tattoo) Og her skal vi bo: Siste informasjon før vi reiser: Mat avreisedagen: Lomme til pass

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015

Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11. Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Studieturer i 2. fremmedspråk i uke 11 Velkommen til orienteringsmøte tirsdag 3. november 2015 Todelt møte DEL 1: Felles oppstart Avdelingsleder orienterer om gratisprinsippet, føringer og søknadsprosess

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

Dana Cup 6-13. juli 2008

Dana Cup 6-13. juli 2008 Til spiller og foresatte i Team 95 Dana Cup 6-13. juli 2008 Vi har meldt på 2 lag til Dana cup med totalt 29 spillere. Deltageroversikt for Team 95 er vedlagt. Avreise Oppmøte på gamle Hotell Hedmarken

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Velkommen til landsleir! Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Transport Avreise fra bussterminalen i Askim fredag 5/7 kl 09:00 ankomst Stavanger ca kl 18:30 Bussen

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

KONFACTION INFORMASJONSMØTE. Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00. Alle leirdeltagerne og foreldre møter!

KONFACTION INFORMASJONSMØTE. Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00. Alle leirdeltagerne og foreldre møter! KONFACTION Den norske kirke Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter INFO INFORMASJONSMØTE Udland kirke onsdag 18.mai kl. 18.00 Alle leirdeltagerne og foreldre møter! Arr: Tlf. 52 80 95 00 Innhold: Program

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Oppdatert 22-11-2015. Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Informasjon & Påmelding. Sommertur 2016. Spania Guardamar del Segura 23. 28.

Oppdatert 22-11-2015. Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Informasjon & Påmelding. Sommertur 2016. Spania Guardamar del Segura 23. 28. Oppdatert 22-11-2015 Informasjon & Påmelding Sommertur 2016 Spania Guardamar del Segura 23. 28. juni Korpstur til Guardamar del Segura 23. 28. juni 2016 Korpstur for musikanter fra hovedkorpset, junior-

Detaljer

Italia 22.-27.juni 2013

Italia 22.-27.juni 2013 Italia 22.-27.juni 2013 Italia er et mangfoldig og spennende land, preget av sin historie og kultur, men samtidig moderne særlig nord-italia, bl.a. området rundt Gardasjøen, som også fra naturens side

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

Klasseturer Håndbok til turkomite for gjennomføring av tur

Klasseturer Håndbok til turkomite for gjennomføring av tur j Klasseturer Håndbok til turkomite for gjennomføring av tur Versjon 1.0, Vågsbygd 15.09.11 Revidert 06.04.2013 Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Eksempel på informasjon om klassetur (2011)... 3 Eksempel

Detaljer

Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv

Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv Astor FK Dana Cup 2016 infoskriv Revisjon Dato Kommentar/endringer 1 2015.11.19 Første versjon 2 2016.03.30 Endret krav ifh til spillernes identifikasjon samt nytt punkt vedrørende innsjekk av laget under

Detaljer

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall VELKOMMEN TIL KEUM GANG TAEKWONDO NORGE S SOMMERLEIR 2014 Vi har den glede av å invitere

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050.

Ankomst/Avreise. Vi foreslår at dere tar hurtigbåt fra Smines mandag morgen klokka 1045. Avreise på fredag fra Øksnes til Smines klokka 1050. Klasse 7, Bleik Montesorri skole Adr: Strengelvåg 8430 Myre Tel: 76132760 99225113 E-post: ol@iaksess.no www.oksnesleirsted.no Velkommen til leirskole uke 19 2015 (4. 8.. mai)! Nå nærmer tiden for leirskoleoppholdet

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

LEIRINFO 2 SOMMERLEIREN 2013. Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no

LEIRINFO 2 SOMMERLEIREN 2013. Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no LEIRINFO 2 SOMMERLEIREN 2013 Landsleir for Norges speiderforbund - 6. 13. juli 2013 - www.stavanger2013.no Nå er det ikke lenge igjen til landsleiren braker løs, og det meste begynner å bli klart til sommerens

Detaljer

ELEMENT SKATECAMP - 2014

ELEMENT SKATECAMP - 2014 ELEMENT SKATECAMP - 2014 Element skatecamp 2014: Med 150 kvm innendørs skatepark og 750 kvm utendørs, er Camp Vierli ett skate mekka. Med Norges beste skatere som instruktører ønsker vi velkommen til Element

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Oppsal skoles musikkorps Jubileumstur 2016 Italia Gardasjøen

Oppsal skoles musikkorps Jubileumstur 2016 Italia Gardasjøen Oppsal skoles musikkorps Jubileumstur 2016 Italia Gardasjøen Presentasjon rev. sept. 2015 Fly Oslo-Milano t/r Planlagt: 4* hotell i Garda - www.poiano.com Leilighetshotell Poiano ved Garda. Leiligheter

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

Storsjöcup 2012. 2 7 juli. Gutter født 2001. Infohefte

Storsjöcup 2012. 2 7 juli. Gutter født 2001. Infohefte Storsjöcup 2012. 2 7 juli Gutter født 2001 Infohefte Oppdatert 16.06.2012 http://www.storsjocupen.se/ Deltakere Deltakeravgift er 1325 pr spiller (dekker overnatting med frokost, lunsj, middag hele uken,

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Storsjöcup 2012. 2 7 juli. Gutter født 2001. Infohefte

Storsjöcup 2012. 2 7 juli. Gutter født 2001. Infohefte Storsjöcup 2012. 2 7 juli Gutter født 2001 Infohefte Oppdatert 21.06.2012 http://www.storsjocupen.se/ Deltakere Deltakeravgift er 1325 pr spiller (dekker overnatting med frokost, lunsj, middag hele uken,

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.1 UKE 34/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.1 UKE 34/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.1 UKE 34/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Deltakerkontrakt for MH 68 nord, Italia & Lofoten, 2016

Deltakerkontrakt for MH 68 nord, Italia & Lofoten, 2016 Deltakerkontrakt for, Italia & Lofoten, 2016 Velkommen som deltaker i, 2016 - årets råeste event! Les kontrakten på syv sider nøye før dere signerer. Ved spørsmål om kontraktens innhold eller påmeldingen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole

Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Tips og råd for klasseturer ved Ås ungdomsskole Revidert utkast 25.03.2014 Innhold: 1. Skolens retningslinjer 2. Mål 3. Planlegging 3.1. Søknad til skolen 3.2. Turtips 4. Finansiering 4.1. Forslag til

Detaljer

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. Velkommen til Scandic Cup 2016 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Velkommen til Scandic Cup 2016 1 1 2 2 Info inneholder: SCANDIC CUP 2016 NM Bylag i Trondheim 26. 28. Februar- 1) Spillested 2) Lagenes ankomst på fredag /avreise

Detaljer

Ørland Barne- og Ungdomskorps

Ørland Barne- og Ungdomskorps * Ørland Barne- og Ungdomskorps Hvorfor dra på korpstur? Fordi vi fortjener det! Jubileumsår ØBU 60 år Styrke samholdet i korpset Treffe/bli kjent med andre Oppleve nye steder * Desember 15 Januar Februar

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Foreldremøte for Nørhalne cup 2013. 4 februar 2013

Foreldremøte for Nørhalne cup 2013. 4 februar 2013 Foreldremøte for Nørhalne cup 2013 4 februar 2013 Visjon for Erdal IL Erdal IL skal bidra til å skape et godt miljø og samhold i nærmiljøet, samt bidra til videreutvikling av idretten på Erdal. Saksliste:

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

ELLINGSØY IL J16 NORWAY CUP 2012 INFORMASJON

ELLINGSØY IL J16 NORWAY CUP 2012 INFORMASJON ELLINGSØY IL J16 NORWAY CUP 2012 INFORMASJON 1. STØTTEAPPARAT Ansvarlig lagleder : Gunnar Rongve 90056835, Irene Rongve 41178925 Trener : Harald Norvik 92430561 Vi overnatter på RUSTAD SKOLE fra og med

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Sommertur 2016. Informasjon & Påmelding. Spania Guardamar del Segura 23. 28. juni. Oppdatert 09-01-2016. Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Sommertur 2016. Informasjon & Påmelding. Spania Guardamar del Segura 23. 28. juni. Oppdatert 09-01-2016. Rykkinn og Gullhaug skolekorps Oppdatert 09-01-2016 Betalingsinformasjon Informasjon & Påmelding Sommertur 2016 Spania Guardamar del Segura 23. 28. juni Side 1 Korpstur til Guardamar del Segura 23. 28. juni 2016 Korpstur for musikanter

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Askøy Skolebrass til Italia 2011:

Askøy Skolebrass til Italia 2011: Askøy Skolebrass til Italia 2011: Det er nå besluttet at Askøy Skolebrass reiser til Italia i juni-2011! Avreise: lørdag 25.juni 2011. Retur : torsdag 30.juni 2011. Avreise 25.juni: Det er reservert flybilletter

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer