Skoleturer ved Holte skole en veileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleturer ved Holte skole en veileder"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder

2 Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne veiledningen prøvd å samle grunnlag for skoletur, bestemmelser som er styrende for organisering og finansiering av skoleturer samt råd og tips fra trinn som har planlagt og gjennomført skoleturer. Randesund, mai 2012 Vedtatt i styret 12.juni

3 Innholdsfortegnelse Side Forord Innholdsfortegnelse DEL 1 Klassetur, forberedelse og gjennomføring 3 Hva er en klassetur? Hva må vi passe på? Samarbeid med skolen DEL 2 Regler og vedtak 4 Opplæringsloven Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest Agder Holte skole overordnede prinsipp Pedagogisk innhold på turen Retningslinjer for ekskursjoner og skoleturer 5 DEL 3 Praktisk arbeid planlegging og gjennomføring 6 Start av arbeid med klassetur «Beste praksis» for gjennomføring av klasseturer Forslag fremdriftsplan for turkomité 7 Valg av turalternativer 8 Budsjett (eksempel) 9 Forslag til program Oslo 10 Forslag til program Evje 11 Forslag til program Danmark 12 Forslag til aktiviteter for å finansiere klassetur 13 VEDLEGG 1. informasjonsbrev til foreldre aksept for å reise ordensregler for skoletur 17 2

4 DEL 1 Klassetur, forberedelse og gjennomføring Hva er en skoletur? Når et trinn velger å reise på skoletur er det ikke en del av skolens ordinære tilbud. En slik tur er allikevel undergitt skolens regler for turer når dette skjer i skoletiden. En skoletur er en tur for alle elevene på trinnet og organiseres av foreldrene på trinnet i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Hva må vi passe på? Oppfyllelse av alle gjeldende regler og vedtak for klasseturer. Gjennomføring av skoletur må vedtas av foreldre på første foreldremøte i åttende klasse. Intern avtale mellom foreldre om forvaltning av de midlene som framskaffes gjennom dugnader, salgsvirksomhet og lotteri, som er plassert i turkassen etter privatrettslige regler. Samarbeid med skolen Det er viktig å etablere et godt samarbeid med skolen og kontaktlærerne om tur og opplegg for å gi turen et forsvarlig pedagogisk innhold. Turen skal avvikles på høsten i 10.klasse og skal være en tur der hele trinnet reiser samlet. Tidsrammen for turen er 3 dager og 2 netter da dette er en forholdsvis stor økonomisk belastning for skolen. Lærere som er på tur sammen med elever skal ha godtgjøring etter fastsatte satser som følger de avtalene som er inngått mellom arbeidsgiver og fagforening. Det er sentral generell særavtale (SGS)1010 del I som regulerer kompensasjonen lærerne skal ha. 3

5 DEL 2 Regler og vedtak Opplæringsloven Opplæringsloven 2-15 er styrende for hvordan en skoletur kan organiseres og finansieres. Det er med bakgrunn i Opplæringsloven ikke tillatt å ta egenandel for skoleturer. Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest Agder Sitat: «Opplæringsloven har ingen regel om klassekasse. Gratisprinsippet i oppll innebærer tvert i mot forbud mot at skolen kan organisere innsamling av midler til klassekasser. Det er likevel anledning for skolen til å ta i mot pengegaver fra foreldre / elever, men gavene skal være frivillige og anonyme, komme hele klassen eller skolen til gode. Gaver skal heller ikke innebære krav om motytelser av noe slag. Dersom elever / foreldre oppretter klassekasser, er det også disse som må lage regler for hvordan midlene skal brukes. I prinsippet må derfor klasekasser på denne bakgrunn regnes som gaver til skolen og komme alle elevene i klassen til gode uansett hvem som har bidratt med midlene gjennom innsamling, dugnad el.l. Siden gaver skal være anonyme, er det ikke heller anledning til å føre registrering over hvor mye hver enkelt elev har bidratt med. Gaver er privatrettslige disposisjoner og reguleres dermed av andre rettsregler enn opplæringsloven. I prinsippet står givere fritt til å gi gaver og flere givere kan inngå avtaler seg imellom. Det kan tenkes at foreldrene bestemmer at innholdet i klassekassen skal være elevenes / foreldrenes eiendom (sameie) og først skal gis som gave til skolen på et senere tidspunkt. Dermed vil de nok også kunne bestemme gjennom avtale at en andel av innholdet i kassen skal følge elever i tilfelle klassebytte. Denne antagelsen er basert på avtalerettslige betraktinger. Dersom det ikke er inngått noen slik avtale på forhånd eller det ikke er innarbeidet praksis på skolen, kan ikke foreldrene i en klasse (som medeier i denne klassekassen) kreve å få overført penger fra en annen klassekasse (som noen andre eier).» Holte skole - Overordnede prinsipp 1. Turen kan strekke seg over 3 dager og 2 netter, begrenset til Norge og Danmark. 2. Gjennomføres høsten i 10.klasse 3. Hele trinnet reiser sammen 4. Retningslinjer for skoleturer 5. Reglement for skoleturer 6. Det skal være med 4 voksne (foresatte og lærere) per elevgruppe (30) Pedagogisk innhold på turen Turer i skoletiden skal ha et pedagogisk innhold. På Holte skole gjennomføres skoleturen på høsten i 10.klasse og målet med turen er å bygge gode relasjoner gjennom ulike aktiviteter. Vi er en MOT- 4

6 skole og ønsker at det i tillegg til læreplanens generelle del, som omhandler «det hele mennesket», legges vekt på MOT-verdiene (MOT til å leve, MOT til å si nei, MOT til å bry seg) på skoleturene. RETNINGSLINJER FOR EKSKURSJONER OG SKOLETURER Ekskursjoner / turer kan vare fra én time til tre dager. Teamet oppnevner en lærer som prosjektansvarlig for ekskursjonen/skoleturen. En eventuell foreldrekomité/elevkomité kan komme med innspill i prosessen. Prosjektansvarlig er også ansvarlig for at nødvendig informasjon gis til andre kolleger. Det må gå klart fram av budsjettet hvordan utgifter til ekskursjonen skal dekkes. Skolen kan motta pengegaver, men disse skal komme alle elevene på trinnet til gode. Skolen kan ikke kreve egenandel fra elevene. Turer med overnatting skal godkjennes av rektor i god tid på forhånd. Dette gjelder både program, budsjett og bemanning. Eventuell deltakelse fra foresatte skal inngå i oversikten. Ved skoleturer med overnatting må prosjektansvarlig innhente skriftlig samtykke om deltakelse fra foresatte. Det er en forutsetning at alle elevene deltar, med mindre særlige hensyn tilsier noe annet. Teamet utarbeider arbeidsprogram for elever som ikke kan delta, og tar ansvar for evt. personellbehov for å ivareta disse. Prosjektansvarlig gjennomfører et evalueringsmøte med turkomitéen og leverer rapport og regnskap fra ekskursjonen til rektor senest én måned etter turen. Skolereglementet gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Elever som nyter alkohol / narkotika på turer i skolens regi, blir sendt hjem på foresattes regning. Kommunens elevforsikring gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Forsikringer ut over dette, som for eksempel reiseforsikring, er foresatte selv ansvarlig for å tegne. Rektor utarbeider retningslinjer for godtgjørelse for lærere som er med på ekskursjoner / skoleturer, etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte. 5

7 DEL 3 Praktisk arbeid planlegging og gjennomføring Start av arbeid med klassetur Turkomité etableres på 1. foreldremøte i 8. klasse, komiteen bør bestå av 4-5 personer valgt av og blant foreldre / foresatte til elevene i klassen. Her følger noen tips, uten at disse må følges slavisk. Det er gjerne en fordel å dele komiteen opp i ulike roller som dugnadsansvarlig, kasserer, leder osv. Da har alle sitt ansvar. Det er også lurt å ta kontakt med turkomité for 9.trinn dvs. de som skal reise året før - slik at man unngår å kjøre dobbelt opp med salg og dugnader i samme periode. Det er også mulig å få mange gode tips av turkomité 9.klasse. Turkomiteen utarbeider opplegg for det videre arbeidet og presenterer om mulig dette på det andre foreldremøte i klassen, dette møtet bør avholdes senest i oktober måned. Turkomitéen skal være koordinator. Elever og lærere må også delta aktivt. På møtet legger turkomiteen fram: 1. "Sameieavtalen" knyttet til de midler som på et senere tidspunkt overdras til skolen som gave for gjennomføring av klassetur. 2. Disposisjonsrett for midler (fullmakter, gjerne turkomiteens leder og "kasserer") 3. Aktivitetsplan for finansiering presenteres 4. Budsjett for turen legges fram Informasjon og referater: Foreldremøter, referater føres Turkomitémøter, referat føres og gjøres tilgjengelig for alle foreldre / foresatte i klassen Informasjon til foreldre / foresatte (brev) Aktiviteter for finansiering 1. Dugnader 2. Lotteri 3. Salgsvirksomhet (vafler, toalettpapir, vaskemidler, kaker etc. ) 4. Matpenger Turoperatører: Medlemskap i reisegarantifondet er en forutsetning! Forsikringer: I utgangspunktet er elevene forsikret gjennom skolen ved turer i skoletid. Sjekk med skole i god tid før avreise vedr. helseerklæringer, reiseforsikring, Europeisk helsetrygdkort. "Egenerklæring - helse" fra deltakerne signert av foreldre / foresatte for reiseledelsens bruk i akutte tilfeller. 6

8 Fremdriftsplan for turkomité: (Dette er bare et veiledende oppsett): Aktiviteter og gjøremål 8.klasse høst Type aktivitet Tid Valg av komité, første foreldremøte Foreldremøte August Første komitémøte, valg av roller (referat) Komitemøte August Sende ut infobrev til alle elever (foresatte) med aksept Informere August om elevens deltagelse Opprette samarbeid med kontaktlærer Avklaring September Avklare hvem som skal være klassekontakter (elever) Avklaring September Andre komite møte - m/ 1 lærer Komitemøte September Presentasjon av fremdriftsplan/ opplegg på andre Foreldremøte Oktober foreldremøte Hvis mulig, arrangere første aktivitet for inntjening Salg/ dugnad Oktober (dugnad/ salg etc). Avklare med 9. klasse Avklare reisemål eventuelt fremlegge 2-3 alternativer Avklare reisemål November for elevene og la dem stemme Avklare budsjett og hente inn foreløpige priser fra Budsjett/ priser November turoperatør etc. komite møte Komitemøte September Aktiviteter og gjøremål 8.klasse vår Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte Februar Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mars Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mai komite møte Komitemøte Mai Aktiviteter og gjøremål 9.klasse Høst Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte September Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad September Bestille transport, overnatting Bestille Oktober Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad November komite møte Komitemøte November Aktiviteter og gjøremål 10.klasse Vår Type aktivitet Tid komite møte Komitemøte Februar Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mars Salgs/ dugnadsaktivitet Salg/ dugnad Mai Bestille ulike aktiviteter på destinasjon Salg/ dugnad Mai komite møte Komitemøte Mai Aktiviteter og gjøremål 10.klasse Høst Type aktivitet Tid Avreise Reise August komite møte Komitemøte Mai Etterarbeid Oppsummering September 7

9 Valg av turalternativer: Med utgangspunkt i turens varighet på 3dager og 2 netter, så har arbeidsgruppa vurdert at det av praktiske og gjennomførbare forhold er følgende alternativ til skoletur på Holte skole: Sted Aktiviteter Ca pris per elev By i Norge Opplegg for Oslo er vedlagt 87 elever og ca 10 voksne - budsjett 2000 kr pr person, h2012 Danmark Opplegg for feriesenter i Danmark Info kommer Ut i naturen på Sørlandet blir oppdatert Opplegg for Evje ligger vedlagt Info kommer 8

10 Budsjett: (Dette er bare et veiledende oppsett): Antall elever: Antall foreldre: Antall lærere: Sum deltagere: Reisebudsjett: Busstransport totalt tur/retur Båtreise totalt tur/ retur Hotellopphold/ annen overnatting Frokost hvis ikke inkludert (x antall dager) Lunsj (x antall dager) Middag (x antall dager) Pris aktivitet 1, totalt Pris aktivitet 2, totalt Pris aktivitet 3, totalt Forsikring, totalt Diverse andre utgifter Total sum: Snitt sum som må hentes inn via aktiviteter pr elev: Dugnadsbudsjett: Totalt sum å finansiere: Høst 8 klasse Aktivitet Vår 8 klasse Aktivitet Vår 8 klasse Aktivitet Høst 9 klasse Aktivitet Høst 9 klasse Aktivitet Vår 9 klasse Aktivitet Vår 9 klasse Aktivitet Høst 10 klasse Avreise 9

11 Forslag til program - Oslotur: (Dette er bare et veiledende oppsett): Onsdag 9/ Avreise fra skolen Spise niste på bussen 1300 Alle møter ferdig spist i bussen, Vigelandsparken 1500 Ankomst innsjekking hotell, Slottsparken appartement 1700 Guidet tur i Oslo, fra slottsparken via Stortinget til Aker Brygge 1800 Peppes Aker brygge Etter spising: fritid- kino, shopping Tilbake til hotellet Torsdag 10/9 Frokost på hotellet Teknisk museum Lunsj (baguetter fra catering) spises ved museet NRK (omvisning + opplevelsessenteret) Tilbake til hotellet (gjøre seg klar til kvelden) Fritid/Shopping 1900 TGIF- Aker Brygge Evt. Kino Fredag 11/9 Frokost på hotellet/pakking Fredssenteret kl Lunsj på Operataket Kl Buss hjem 10

12 Informasjon og program skoletur 10. trinn til Trollaktiv på Evje Generell info: Mandag 22. august: Avreise kl fra parkeringsplassen på Holte skole med buss. Ta med god niste til lunsj. Aktivitet begynner kl 15. Middag ca. kl Tirsdag 23. august: Etter frokost kl blir det fellesaktiviteter, første aktivitet starter kl og den neste starter kl Lunsj blir niste som elevene smører ved frokosten. Middag blir servert ca. kl Onsdag 24. august: Etter frokost kl blir det rydding og vasking av hyttene. Aktivitet kl Lunsj blir niste som elevene smører ved frokosten. Hjemreise fra Trollaktiv kl , ankomst Holte ca. kl Trollaktiv: FORSIKRING: Elevene er godt forsikret gjennom skolen når det gjelder ulykke, men ved tyveri eller tap av eget medbrakt utstyr må dette dekkes av egen reiseforsikring. Dette gjelder også om mobiltelefonen ramler i vannet. Pakkeliste: Sovepose Laken Hodepute Nisteboks Hodelykt/ lommelykt Håndkle /Badetøy Tøyskift (husk varmt tøy til kveldene) Regntøy og støvler (som vi håper det ikke blir bruk for, sjekk værmeldingen) Gamle joggesko til vannaktivitet. (Våtsko/ neoprensokker kan evt. leies til kr 30,- pr vannaktivitet) Lommepenger til kiosk/ butikk Brus/drikke til middag. 50,- pr. aktivitet, gokart og paintball, (dvs kr 100,- for dere som har valgt begge disse) betales til elevene i komiteen innen fredag 19. august. (viser til forrige infobrev ang betaling for disse aktivitetene) 11

13 Informasjon og program skoletur Danmark Info kommer her så snart det er klart 12

14 Forslag til aktiviteter for å finansiere klassetur (vil bli endret) Toalettpapir fra Gustav Pedersen: Gir en ca. fortjeneste pr sekk kr Ved salg av 150 sekker a kr 125 = ca. kr. 18,750,- Minus er at en del foreldre er litt lei av salgsprodukter. Positivt er at det er relativt enkelt å gjennomføre. Kontakt Marianne H. Moen tlf / mobil Blomstersalg: Helge Lervik, (mobil , driver Blomstergrossisten) Salg av tulipaner til påske osv. Blomster til morsdag, påske og sommer (margeritter etc) Sokkesalg: Salg av sokker innbringer fort en del penger, men er litt omstridt dvs litt tull med størrelser osv. Kan bringe inn ca i kassa. Gustav Pedersen har blant annet et opplegg her. Repakking av DVD/CD på Salg av kaker og karameller Nordkak tilbyr ferdige løsninger for salg av kaker og karameller til skoler etc. - Enten via direkte salg eller forhåndsbestilling. Boksalg for Stiftelsen Arkivet: Gå inn på hjemmesiden eller send mail til Flotte bøker å selge og kanskje spesielt før jul. De selges for kr 250,- eller kr 150,- og man har en fortjeneste på kr 100,- pr bok. Vårrengjøring langs veien: Send mail til KRS Ingeniørvesen ved Dette bør gjøres snarest mulig. Om man ikke får jobb i år er det jo lurt å sende tidlig for neste år, f.eks i november. Vær tidlig ute! Innsamling av flasker i nabolaget. Daniel Franck produkter som luer og votter med god fortjeneste. Gå inn på siden og se utvalget av produkter som kan selges. Kontakt Harald Haraldsen på telefon eller send e-post til: Send e-post til alle i klassen om noen har kontakter i forhold til en dugnad eller om noen har ideèr om inntjening, kanskje ok å prøve å engasjere alle. 13

15 Vedlegg 14

16 Første infobrev til foresatte med aksept fra foresatte om barnets deltagelse Vedlegg 1 Til foreldre / foresatte til elever i 8 klasse ved Holte skole istiansand Informasjon om klassetur i 10.klasse På MOT-møtet høsten 2011 ble det valgt en turkomite som skal planlegge en klassetur og være med på tilrettelegging av dugnader og andre praktiske oppgaver. Som kjent så arrangeres det normalt klassetur i 10. trinn. Reisemål, lengde samt innhold varierer til dels sterkt fra klasse til klasse. Engasjement og høy motivasjon i planlegging og gjennomføring av inntektsbringende aktiviteter, vil være helt avgjørende faktorer i denne sammenheng. Reisemål er ennå ikke bestemt. Vi vil på neste foreldremøte grundig diskutere hvilke alternativer vi har, men først når elevene er kommet over i 9 trinn vil vi bestille tur! Men vi må allerede våren 2012 starte arbeidet med finansiering av turen. Prosjektgruppen som ble valgt på MOT-møtet avholdt sitt første møte Vi kommer til å starte med en inntektsbringende aktivitet til våren, og vi vil også lage en aktivitetsplan og budsjett for arbeidet fremover. Dere vil få mer informasjon om dette etter hvert. Første steg er at dere foreldre må gi deres samtykke til at deres datter / sønn får være med på klasseturen i 10. klasse. Dette gjøres ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema eller sende en e-post til Vil vi veldig gjerne ha innspill fra dere foreldre vedrørende inntektsbringende aktiviteter, gjerne hvor foreldre også deltar. Vi ønsker kreative forslag og gjerne aktiviteter som gir stor gevinst i fht tidsbruk. Noen som kan skaffe dugnadsjobber? Vi har som en klar målsetning å fullfinansiere turen slik at alle skal få anledning til å være med. Videre vil vi prioritere at alle er med og bidrar slik at dette blir en positiv og sosial sak for så vel elever, lærere som foresatte. Prosjektgruppen vil videre legge vekt på god planlegging slik at alle i god tid vet hvilke oppgaver som skal utføres når. All erfaring tilsier at belastningen blir marginal på hver enkelt elev og foresatt mht dugnadsarbeid all den tid at man er tidlig ute, samt at man har fått etablert en prosjektgruppe som tar aktivt tak i prosessene frem til målene er nådd. Det har vi tro på at vi sammen skal få til! Det er opprettet en egen nettside for turen hvor det legges ut informasjon fortløpende og hvor det kan gis tilbakemeldinger eller sendes spørsmål. Nettadressen er: Denne informasjon blir også sendt ut via e-post til alle som vi har epost-adresse til. Dersom dere ønsker å bruke vedlagte påmeldingsskjema må deres barn ta med dette på skolen og levere det til klassens kontaktlærer. Vi ønsker dere alle lykke til og ser frem til et utbytterikt samarbeid med håp og tro om at vi sammen skal så vel finansiere som planlegge en innholdsrik og uforglemmelig tur for våre håpefulle! Hilsen Turkomiteen Ellen, Bente, Maren, Masha, Terje, Tone og Jørn 15

17 Øvrig informasjon: Retningslinjer for klasseturer: Skolen forholder seg til opplæringsloven 2-15, hvor det slås fast en rett til gratis grunnskoleopplæring. Denne retten til gratis grunnskoleopplæring medfører at det ikke er lov å ta egenandel ved turer. Disse retningslinjene sier klart i fra at man ikke kan kreve noen egenandel og at hele turen for klassen skal finansieres ved fortrinnsvis dugnader. Dette er regler skolen må sørge for blir overholdt og man vil ikke få godkjent søknad om tur dersom enkelte eller alle elever blir krevd egenandel. Hvis man av forskjellige årsaker velger å ikke være med på dugnadene fordi man heller ønsker å betale turen for sitt barn, så vil dette ikke være mulig i forhold til retningslinjene. En skoletur i skolens regi anses som obligatorisk. Om utenlandsturer: Det har de senere årene vært et vedtak ved Holte Skole om at elever fra Holte ikke skal reise på lengre skoleturer utenlands. Dette grunnet kostnadene skolen får i forhold til å sende lærere på lengre utenlandsturer. Komiteen jobber videre med dette, men det blir antagelig enten en tur innenlands eller eventuelt Danmark eller Sverige. Det blir gitt mer informasjon om dette så snart vi vet mer. For øvrig presiseres det at det er foreldrene står for organiseringen og planleggingen i samarbeid med lærerne. Det er derfor viktig at foreldrene er forberedt på at det er de som må stå for innsamling av de økonomiske midlene (dugnad). En skoletur skal ikke koste elevene noe. Påmelding leveres til klassens kontaktlærer så fort som mulig (leveres senest innen fredag 17. februar 2012) Påmeldingsskjema til klassetur i 10.klasse Vi bekrefter at vår sønn / datter Navn (skriv helst med blokkbokstaver): kan være med på klasseturen i 10. klasse. Vi aksepterer også at vårt barn og/ eller vi som foresatte deltar på planlagte aktiviteter og dugnader som må gjennomføres for å samle inn de nødvendige midler til klasseturen. Dato: Sted: Underskrift: Tips til inntektsbringende aktiviteter: 16

18 Reisekontrakt Vedlegg 2 ORDENSREGLER FOR SKOLETUR PÅ 10 TRINN Skolens vanlige ordens- og oppførselsreglement (se vedlegg) og norsk lov gjelder hele døgnet fra avreise til hjemkomst. I tillegg gjelder lover i det landet vi befinner oss i. Ingen plager eller ødelegger for andre på turen. Plaging, utestengelse, mobbing, trakassering, kommentarslenging, ødelegging av andres eiendeler, hærverk og tyveri skal ikke forekomme verken innen reisefølget eller overfor lokalbefolkning. Elevene må under hele turen rette seg etter de beskjeder som gis av reiseledere, sjåfører, ansvarlig voksen/lærer, guider, hotellpersonale og fergemannskaper. Elevene holder seg orientert om spisetider og møter til alle måltider. Vi viser høflighet og respekt på spisesteder. Vi viser bordskikk og er positive til mat som ikke er nøyaktig lik vår norske. Alle møter opp i god tid før avtaler spising, til treffpunkter og avreiser. Elevene deltar på alle utflukter, omvisninger og arrangementer som står i programmet. All kjøp, bruk eller besittelse av alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt og vil automatisk føre til hjemsendelse på foresattes bekostning. Ta ikke imot noe som helst drikke fra personer som ikke er med i vårt reisefølge. Ingen må bli med fremmede inn i biler, lugarer, hotellrom eller hjem. Det er nattero klokken Ingen må gå alene på turen. Vi går aldri mindre enn tre og tre sammen. Dette må være avtalt (når, hvor, hvem) med ansvarlig voksen/lærer. Det er ikke lov å ta med seg hjem, bruke eller være i besittelse av ting som er ulovlig i Norge. For eksempel springkniver, softgun. Tollreglene for de land vi reiser i må overholdes. Ved begrunnet mistanke om besittelse av ulovlige varer/gjenstander kan reiseleder eller ansvarlig voksen/lærer gå gjennom elevens bagasje, eiendeler, klær og lommer. Brudd på disse reglene kan føre til innskrenket bevegelsesfrihet for eleven, hjemsendelse på foresattes bekostning og/eller disiplinærforføyninger fra skolens side Eleven har reiseforsikring i Vi er innforstått med overstående reglement. Vi tar ansvar for de økonomiske og praktiske konsekvenser dersom vår elev bryter reglementet og må sendes hjem elevens underskrift foresattes underskrift Retur snarest 17

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto.

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto. KlasseTURene på Nordberg Tips og råd fra FAU Kjære foreldre! På Nordberg skole har det i flere år blitt arrangert klasseturer for elevene. Det er foreldre og elever som står som arrangører av turene, og

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag.

building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. building global friendship FTG Foreldretreningsguide For deg som skal lede foreldretrening i lokal- eller fylkeslag. Velkommen! Dette er en liten guide for dere som skal holde foreldretrening i fylkeslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011

Tastarustå skole. Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Tastarustå skole Retningslinjer for klassetur 10. trinn FAU 2011 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retningslinjer... 4 Turen arrangeres utenfor skoletid...4 Respekter ulike grupperinger...4 Lag en tur

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer