Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Planutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:15 Saksnr Tittel Saksliste 049/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Delegasjonssaker 051/15 Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av parsell Sted:Tveide 91/4 052/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av tileggsareal 053/15 Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen - oppføring av anneks 054/15 Dispensasjon fra kommuneplanen, oppføring av garasje på Flakk 055/15 Dispensasjon fra kommuneplanen, fradeling av parsell for oppføring av fritidsbolig 056/15 Birkenes kommunestyre og utvalg justering reglement Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Anders Christiansen ordfører Halvor Nes Teknisk sjef

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 049/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /3367 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 050/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /3367 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. 0T Saksnummer Tittel 113/15 Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell som tileggsareal 117/15 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - garasje 112/15 Tillatelse til tiltak - anleggelse av deler av Grødebekken i rør 116/15 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje 114/15 Tillatelse til tiltak - rivning av eksisterende hytte, oppføring av ny 115/15 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig

4 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 051/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen GNR - 91/4, K2 - L33 15/1701 Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av parsell Sted:Tveide 91/4 Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2 og gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av parsell på 3,1 daa som tilleggsareal til eiendommen gnr. 91 bnr. 4 som omsøkt. Dispensasjon gis da: En ikke kan se at tiltaket som omsøkt kommer i konflikt med de interesser formålene som er i gjeldende kommuneplan. Parsellen som søkes fradelt har en naturlig tilhørighet til eiendommen gnr. 91 bnr. 4. En tillatelse vil ikke få konsekvenser for tilsvarende saker senere. 0T Kart Oversiktskart fradeling Søknad om deling gnr 91 bnr 4 i Birkenes Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling på Tveide

5 Saksopplysninger: Alvhild Gulbrandson søker om dispensasjon fra kommuneplanen, planid: , til fradeling av et areal på ca. 3,1 daa som tilleggsareal og for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 91 bnr. 34. Gjeldende plan for området er kommuneplanen, vedtatt , hvor arealet er avsatt til LNFformål med hensynssone landbruk. Kjøper og eier av eiendommen gnr. 91 bnr. 34 begrunner dispensasjonssøknaden med: Jeg har fått tilgang på å kjøpe dette stykke mark av Alvhild Guldbranson. Jeg trenger mer plass til mine private ting og tenker dermed å sette opp garasje/lagerbygg. Arealet ligger tett opptil min eiendom på Tveide, så er derfor veldig praktisk og greit for meg. Ber om dispensasjon til å kjøpe og benytte dette området. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse: I områder som er avsatt til LNF og gitt hensynssone landbruk mener vi et kommunen gjennom sin kommuneplan har lagt meget strenge føringer på bruken av arealet, og at hensynet til landbruksinteressene skal veie tungt i slike saker. I utgangspunktet mener vi derfor kommunen bør være restriktive med å gi dispensasjon i dette området. Det aktuelle arealet i denne saken er, så vidt vi kan se, ikke dyrket mark, men registrert som dyrkbar jord i NIBO`s markslagskart (tidligere Skog og Landskap). Sammen med omkringliggende arealer vil det kunne inngå i et stort sammenhengende gjordbruksareal. Kommunen må i sin vurdering av dispensasjonsspørsmålet ta hensyn til hvorvidt det er aktuelt å dyrke opp dette arealet, og hvordan en fradeling av det omsøkte arealet vil være til ulempe for en fremtidig nydyrking. Utover dette har vi ingen vesentlige merknader til tiltaket. Jordbrukssjefen skriver i sin uttalelse: Teigen som søkes fradelt ligger atskilt fra hovedbrukets øvrige arealer og har marginal betydning for

6 brukets samlede ressursgrunnlag. En fradeling vil ikke skape driftsmessige vansker for landbruket i området. Det anbefales å gi tillatelse til fradeling atter jordloven 12. Vurdering/Anbefaling Etter en helhetlig vurdering kan ikke administrasjonen se at en dispensasjon fra kommuneplanen vil komme i konflikter med de interesser formålet i kommuneplanen er satt til å ivareta. Parsellen som søkes fradelt vil være en naturlig forlengelse av parsellen som tilleggsarealet skal sammenføyes med. Parsellen skal benyttes til oppføring av garasje i tilknytning til eiendommen. Eiendommen som parsellen søkes fradelt fra består av flere områder med ulike størrelser, og omsøkt område er et lite stykke av grunneiendommen som ligger for seg selv. Omsøkt parsell har derfor etter administrasjonen en naturlig tilhørighet til eiendommen gnr. 91 bnr. 34 som den skal sammenføyes med. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 er fordelene ved tiltaket som omsøkt vurdert til å være klart større en ulempene og en dispensasjon bør kunne gis. Dette begrunnes med at omsøkt område har naturlig tilknytning til eiendommen som parsellen søkes sammenslått med, fradelingen vil føre til bedre eiendomsgrenser i området. Omkringliggende område består av næringsområde og diverse lager, av den grunn vil ikke en fradeling føre til endringer eller forringelse av det aktuelle området. Tiltaket som omsøkt vil heller ikke føre til konsekvenser for tilsvarende saker. Administrasjonen mener at nevnte fordelene er klart større enn ulempene ved tiltaket, og at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er tilstede ved at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Kommunen har i henhold til krav i naturmangfoldloven 7 vurdert det omsøkte tiltaket opp mot naturmangfoldloven etter undersøkelser i tilgjengelige kartdata er det ikke funnet registrering av viktige naturtyper, arter eller annet viktig naturgrunnlag i området som kan påvirkes av tiltaket. Omkringliggende natur er av en slik karakter at det ikke er grunn til å tro at det finnes sårbare naturtyper som ikke er registrert som vil kunne bli skadelidende som følge av gjennomføring

7 av tiltaket. Det er ikke kjent at det foreligger erfaringsbasert kunnskap som tilsier at naturmiljøet vil bli skadelidende i urimelig stor grad som følge av tiltaket. På bakgrunn av eksisterende informasjon og kunnskap, mener administrasjonen å ha tilfredsstilt kravet til kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for beslutningen, jfr. NML 8. det er heller ikke grunn til å vise ytterligere til «føre-var-prinsippet», jfr. NML 9 i denne saken, da det ikke kan vises til sårbare forekomster som kan bli skadelidende. NML er følgelig ikke relevante.

8 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 052/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen GNR - 20/5, GNR - 20/15, K2-15/1963 L33 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av tileggsareal Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2 og gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell på ca. 0,6 daa fra gnr. 20 bnr. 5, som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 15. Dispensasjon gis da: En ikke kan se at tiltaket som omsøkt kommer i konflikter med de interesser formålene som er i gjeldende kommuneplan. Parsellen som søkes fradelt er allerede bebygd, denne bygningen tilhører eiendommen som tilleggsarealet skal sammenføyes med, gnr. 20 bnr. 15. Etter en helhetlig vurdering er fordelene ved tiltaket som omsøkt klart større enn ulempene. En tillatelse vil ikke få konsekvenser for tilsvarende saker senere. 0T Kart 15-5-sak2494-oversikt Deling etter jordloven - Birkenes kommune - Rosseland Saksopplysninger: Steinar Steinersen søker om dispensasjon fra kommuneplanen, planid: , vedtatt

9 , til fradeling av et areal på ca. 0,6 daa som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 15, hjemmelshaver Frank Bertelsen. Gjeldende området er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål. Begrunnelsen for søknaden er at på omsøkt område er det oppført uthus som tilhører eiendommen gnr. 20 bnr. 15. det er ønskelig at grunnen bygget står på og skal tilhøre eiendommen gnr. 20 bnr. 15. Kommunen har etter plan- og bygningsloven 21-5 samordningsplikt med en rekke myndigheter. I denne saken er sendt til jordbruksavdelingen, saken er ikke sendt til fylkesmannen da størrelsen på parsellen er under 1 daa. Jordbruksavdelingen skriver i sin konklusjon: Arealet som søkes fradelt er allerede en naturlig del av eksisterende boligtomt den skal legges til. Fradelingen vil ikke påvirke driftsforhold eller bruksstruktur i området. Vurdering/Anbefaling Etter en helhetlig vurdering kan ikke administrasjonen se at en dispensasjon fra kommuneplanen vil komme i konflikter med de interesser formålet i kommuneplanen er satt til å ivareta. Det vil være helt naturlig at det gis dispensasjon til fradelingen av parsellen som omsøkt da allerede oppført bygg eies av hjemmelshaver til eiendommen gnr. 20 bnr.15. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 er fordelene ved tiltaket som omsøkt vurdert til å være klart større enn ulempene og en dispensasjon bør kunne gis. Dette begrunnes med at omsøkt område har naturlig tilknytning til eiendommen som parsellen søkes sammenslått med og at det er en stor fordel at eier av bygningen også eier grunnen som bygget er oppført på. Fradelingen fører ikke til endringer eller forringelse av det aktuelle området. Tiltaket som omsøkt vil heller ikke føre til konsekvenser for tilsvarende saker. Administrasjonen mener at nevnte fordeler er klart større enn ulempene ved tiltaket, og at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er tilstede ved at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Kommunen har i henhold til krav i naturmangfoldloven 7 vurdert det omsøkte tiltaket opp mot naturmangfoldloven Omsøkt tiltak vil ikke medføre endringer av arealet. Det er derfor ikke foretatt nye vurderinger etter denne loven.

10 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 053/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen GNR - 27/4, K2 - L42 15/1591 Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen - oppføring av anneks Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket som omsøkt, oppføring av anneks 10 meter fra vannkanten til Oggevann. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis, da: Tiltaket vil ikke privatisere området mer enn hva det allerede er i dag og allmenhetens tilgang til strandsone vil være uendret i denne saken, en tillatelse vil derfor ikke få konsekvenser for tilsvarende saker. En tillatelse vil ikke ha konsekvenser for tilsvarende saker. Fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene. Annekset er i denne søknaden trukket lengere bort fra vannkanten og nærmere eksisterende bebyggelse. Dette oppfattes som positivt. Fordelene ved tiltaket er klart større en ulempene ihht. Plan- og bygningsloven T Forhåndsuttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av anneks på gnr bnr 27 4, Oggevann Situasjonskart Tegninger Dispensasjonssøknad Oversiktskart, Ogge Saksopplysninger: Arild Urdal søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av anneks til

11 eksisterende fritidsbolig. Aktuelle eiendommen er lokalisert på en øy i Oggevann. Annekset skal oppføres i en etasje, med en høyde i underkant av 5 meter, og med en grunnflate på 30 m2. Annekset søkes oppført ca. 10 meter fra vannkanten og ca. 13 meter fra eksisterende fritidsbolig. Eksisterende fritidsbolig utgjør 48 m2 BYA. Aktuelle område er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde, med hensynssone gjennomføring: krav til felles planlegging, omforming og fornyelse og hensynssone naturmiljø. Eiendommen ligger videre innenfor byggeforbudssonen langs Oggevatn. Omsøkte tiltak er således avhengig av dispensasjon fra formålet, plankravet og byggeforbudet i kommuneplanen. Det ble i 2014 søkt om oppføring av samme anneks, da i en avstand på 4 meter fra vannkanten og ca. 22 meter fra eksisterende hytte. Denne søknaden fikk tiltakshaver avslag på fordi tiltaket var for nære vannkanten og for langt ifra hytta. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse I vårt brev den kommenterer vi særlige at det var uheldig å plassere annekset så nær vannkanten, og så langt fra den eksisterende bebyggelsen. I søknaden som nå foreligger er annekset trukket lenger bort fra vannet og nærmere eksisterende bebyggelse. Dette vil etter vår vurdering bidra til å dempe de negative konsekvensene tiltaket måtte ha. I denne saken vil det også være relevant å legge vekt på konsekvenshensyn, og det må tas med i vurderingene hvorvidt en dispensasjon i denne saken vil kunne skape uheldig presedensvirkninger for andre saker i området. Vi ber kommunen nøye vurdere om vilkårene for å dispensere er oppfylt i dette tilfellet. Det må foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det er kun adgang til å gi en dispensasjon dersom fordelen ved å gi en ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Søker har begrunnet søknaden med følgende: Jeg har nå flyttet annekset så nærme hytta som det lar seg gjøre uten vesentlige terrenginngrep. Annekset er også plassert lengre fra vannet. Jeg vil også, om ønskelig fra kommunens side, kunne fjerne eksisterende bygg (utedo/lager) som ligger nærmere vannet enn der hvor det nye annekset ønskes plassert. Det vil da ikke lenger være behov for dette bygget.

12 Det kan også nevnes at min eiendom ligger på en øy på 19 mål. Nordre del av øya (ca. 2,5 mål) anser jeg som privatisert med hytte og anneks som sto der da jeg kjøpte eiendommen. Resten av eiendommen brukes i svært liten grad av min familie og er (og blir brukt) til allment bruk. Jeg mener derfor at et nytt anneks ikke er til hinder for allmennheten. Årsaken til at jeg søker om oppføring av anneks er at familien vokser og vi har behov for mer plass. Annekset vil da bli brukt til overnatting, lager og utedo mv. Da mye av utemøbler, grill, leker mv. må fraktes hjem med båt for vinterlagring, vil annekset føre til at vi slipper dette. En annen årsak til at det søkes om anneks og ikke tilbygg, er for det første at vi ikke ønsker å ødelegge eksisterende hytte som vi da mener vil miste sitt særpreg og at et tilbygg til eksisterende hytte også er vanskelig å få til med nåværende rominndeling. Vi mener derfor at et anneks gjør eiendommen mer estetisk enn hva et tilbygg vil føre til. Alternativt søkes det om utvidelse av eksisterende utedo/lager som altså ligger lengre fra hytta og nærmere vannet enn det annekset det søkes om. Jeg vil også nevne at jeg er klar over andre i Birkenes kommune har fått lov å sette opp anneks på sine eiendommer. Disse er plassert minst like nærme vannet som det jeg søker om. Jeg mener derfor det bør være en viss likhet for loven. Vurdering/Anbefaling Omsøkt tiltak gjelder oppføring av anneks på en allerede bebygd parsell lokalisert på en øy i Oggevann. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-formål med hensynssone naturmiljø og gjennomføring: krav til felles planlegging, omforming og fornyelse. Tiltaket ligger også innenfor byggeforbudssonen langs Oggevann, og er dermed avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet, formålet og plankravet. Tiltaket er således i strid med gjeldende kommuneplan. Etter en helhetlig vurdering kan allikevel ikke administrasjonen se at en dispensasjon for oppføring av annekset vil komme i ytterlige konflikter med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. Området fremstår allerede som privatisert. Etter administrasjonens vurdering vil allmenhetens tilgang til vannet være uendret. Eksisterende fritidsbolig er av liten størrelse og en har forståelse for at det vil være nødvendig med

13 utvidelse. Administrasjonen har i henhold til krav i naturmangfoldloven 7 vurdert det omsøkte tiltaket opp mot naturmangfoldloven Ut ifra tiltakets art, størrelse og plassering vurderer kommunen at tiltaket ikke vil ha skadelig eller negativ virkning på naturen og ikke vil forringe de hensyn naturmangfoldloven er ment å ivareta. Administrasjonen viser til plan- og bygningsloven 19-2 og mener at fordelene ved tiltaket er tilstede og er klart større enn ulempene, og at en dispensasjon ikke kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen er satt til å ivareta.

14 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 054/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen GNR - 38/20, K2 - L42 15/2313 Dispensasjon fra kommuneplanen, oppføring av garasje på Flakk Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til kommuneplanen og gir dispensasjon til oppføring av garasje som omsøkt. Dispensasjon gis da: Garasjen skal plasseres på allerede bebygd eiendom, det er bygningsmasse i området som allerede er plassert nærmere Dikelva enn hva omsøkt tiltak ønskes plassert. Eiendommen har ingen garasje i dag. Det er gitt dispensasjon til tilsvarende saker i området. 0T Situasjonsplan Tegninger Saksopplysninger: Eirik Møller søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, planid: , til oppføring av ny garasje på eiendommen gnr. 38 bnr. 20. Garasjen søkes oppført i en avstand på ca. 75 meter fra Dikelva. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål. Garasjen skal ha en grunnflate på 96 m2. Hele andre etasje vil bli benyttet til leilighet og deler av første etasje.

15 Søker har begrunnet søknaden med: Det er ønskelig for å oss å bygge en garasje på vår tomt mellom enebolig og nabo 38/44 (se kart) Det området av tomten som ønskes benyttet er pr i dag brukt til parkering av biler. Fordeler: leirgrunn. Innvendig oppstilling av biler gir mindre slitasje. Tomt det ønskes bygd på egner seg ikke til hverken dyrking eller noe annet grunnet sand og Bygget vil minske innsyn og mulig støy fra nabo. Dette vil også skjerme andre naboer. Bygget vil bli bygd i samme stil som eksisterende bygg slik at det passer naturlig inn med dagens bebyggelse på tomten. baderom. Vil gi oppbevaring slik at plass i stall/fjøs vil bli frigjort slik at dyrehold vil bli mulig i fremtiden. Det bygges gjesterom og toalett i garasje da enebolig har begrenset med soverom og kun 1 Ulemper: Ingen store ulemper. Flakk har i de siste årene fått flere boliger og fremstår nå som en etablert grend. Det har vert det man kan kalle et generasjonsskifte hvor det nå er mange barn som bor på Flakk. I tråd med dette vil det være naturlig å kunne gi unntak fra LNF slik at bebyggelsen kan tilpasses de behov som vi som bor her har. Vedrørende dispensasjon fra 100 m beltet fra Dikelva ligger det allerede eksisterende bebyggelse mellom ønsket garasje og elva. Viser til sak nr. 097/14 der det er gitt dispensasjon da man ønsker å sikre gjenopptagelse av drift for i sikre intensjonen i kommuneplanen. Vi mener at ettersom bygging

16 av garasje vil frigjøre plass i eksisterende stall/fjøs for dyrehold at bygging av en slik garasje vil understøtte dette. Garasjen vil også huse utstyr og landbruksredskaper. Da nabo 38/44 i kommunestyret fikk støtte for drift av hundepensjonat ser vi også som en bieffekt av bygging av garasje at bygget vil ha en skjermende effekt i forhold til mulig støy for naboer som føler seg plaget av dette. I henhold til tekniske krav til byggverk er det krav til at garasjer med et bruksareal over 50 m2 til og med 400 m2, må ha en avstand på minimum 8 meter til annet byggverk eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60. Det er opplyst i søknaden at tiltaket skal plasseres 15 meter fra boligen på nabotomten og 13 meter fra egen bolig. Kravet til tekniske forskrifter er derfor tilfredsstillende. Eier av nabohuset har signert erklæring der det fremkommer at det gis tillatelse til at garasjen kan plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter. Saken er sendt til fylkesmannen for uttalelse med svarfrist innen Fylkesmannen har ikke kommet med uttalelse til saken. Vurdering/Anbefaling Etter en helhetlig vurdering kan ikke administrasjonen se at en dispensasjon til oppføring av garasje i dette området vil være i strid med føringen i gjeldende kommuneplan. Tiltaket skal oppføres på en allerede bebygd eiendom og det er bebyggelse i området som er plassert nærmere Dikelva en hva omsøkt tiltak ønskes oppført. Fordelene ved å gi dispensasjon til tiltaket er klart større enn ulempene, da en kan se behovet for en garasje. Kommunen har i henhold til krav i naturmangfoldloven 7 vurdert om det omsøkte tiltaket opp mot naturmangfoldloven Omsøkt tiltak ligger på en allerede bebygd parsell hvor store deler av tomten er dekket med tunsingel. Ut fra tiltakets art, størrelse og plassering vurderer kommunen at tiltaket ikke vil ha en skadelig eller negativ virkning på naturen og ikke vil forringe de hensyn naturmangfoldloven er ment å ivareta. Det foreligger ikke merknader til tiltaket fra berørte parter.

17 Administrasjonen mener at forutsetningene for å kunne gi dispensasjon ihht. PBL 19-2 er tilstede ved at fordelen ved tiltaket er vurdert til klart større en ulempene, og at en dispensasjon ikke kommer i konflikter med de interesser formålet kommuneplanen skal ivareta.

18 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 055/15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen GNR - 30/1, K2 - L33 15/2309 Dispensasjon fra kommuneplanen, fradeling av parsell for oppføring av fritidsbolig Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan og bygningsloven 19-2 og gir dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel til fradeling av parsell på ca. 2 daa fra eiendommen gnr. 30 bnr. 1. Parsellen skal benyttes til oppføring av fritidsbolig. Dispensasjon gis da: En ikke kan se at tiltaket som omsøkt kommer i konflikter med de interesser og formålene som gjeldende kommuneplan er ment å ivareta. Omsøkt parsell ligger relativt nær eksisterende bebyggelse på hovedbruket. Administrasjonen mener at området og naturen ikke blir skadelidende av det omsøkte tiltaket grunnet omkringliggende bebyggelse. 0T 30-1-sak2500-oversikt Kart Til uttalelse - gnr bnr 30 1 Ramslia - fradeling av parsell - ny fritidsbolig - dispensasjon - Arnfin Ramselien - Birkenes Deling etter jordloven - Ramselia - Birkenes - Gnr 301 Saksopplysninger: Arnfinn Ramselien søker om dispensasjon fra kommuneplanen planid: vedtatt , til fradeling av parsell med et areal på ca. 2 daa til oppføring av fritidsbolig fra eiendommen gnr. 30 bnr. 1. Omsøkt areal er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål.

19 Søker begrunner søknaden med: Vår sønn Geir Martin Ramselien skal overta Ramselia G.nr 30 B.nr.1 og i den forbindelse ønsker vi (jeg og min kone) og bygge en hytte ca. 150 m. fra nåværende bebyggelse, og ønsker en tomt på ca m2. Den tomta som ønskes og bygges på består av fjell og litt myr og, og ikke noe skog. Jeg ser ingen ulemper ved eventuell drift i området. Fylkesmannen har uttalt seg i saken og skriver følgende: Fylkesmannen har vurdert tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale miljøverninteresser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til saken. Jordbrukssjefen har fattet eget vedtak i saken og skriver følgende: Arealet som søkes fradelt er en tomt på mindre en 2 daa som ligger i et større område med uproduktiv skogsmark. Fradelingen vil ikke svekke driftsgrunnlaget på bruket eller være til driftsmessige ulemper. Jorbrukssjefen har i sitt vedtak, arkivsak 15/2500 gitt tillatelse til tiltaket som omsøkt. Vedtaket er vedlegg til denne sak. Vurdering/Anbefaling Administrasjonen mener at etter en helhetlig vurdering kan en ikke se at evt. Dispensasjon fra kommuneplanen vil komme i konflikter med de interesser formålet i kommuneplanen er ment å ivareta. Omsøkt parsell ligger relativt nær eksisterende bebyggelse på hovedbruket. På øst siden av eksisterende bebyggelse finnes det et etablert og regulert hytteområde. Grunnet omkringliggende bebyggelse mener administrasjonen at området og naturen ikke vil være skadelidende av det omsøkte tiltaket dersom det gis tillatelse. Administrasjonen mener at på dette grunnlaget bør det kunne gis tillatelse til fradeling av parsellen

20 som omsøkt. Kommunen har i henhold til krav i naturmangfoldloven 7 vurdert det omsøkte tiltaket opp mot naturmangfoldloven Etter undersøkelse i kommunens tilgjengelige kartdata er det ikke funnet registreringer av viktige naturtyper, arter eller annet viktig naturgrunnlag i området som kan påvirkes av tiltaket. Omkringliggende natur er av an slik karakter at det ikke er grunn til å tro at det finnes sårbare naturtyper som ikke er registrert som vil kunne bli skadelidende som følge av gjennomføring av tiltaket. En finner at kartleggingen som er gjennomført er foretatt på et tilfredsstillende detaljnivå for å registrere og ivareta verdifull naturtyper og/eller arter i området, og at det følgelig ikke er behov for ytterligere kartlegging av området.

21 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 123/15 Kommunestyret PS /15 Tjenesteutvalget PS /15 Formannskapet PS /15 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland 15/3264 Birkenes kommunestyre og utvalg justering reglement Administrasjonens forslag til vedtak: Forslag til justering/endringer som fremkommer under vurdering vedtas 0T Reglement Birkenes kommunestyre og utvalg forslag til endring Reglement Birkenes kommunestyre. Vedtatt K-sak (L)(340141) Link til andre dokumenter Saksopplysninger/Bakgrunn Reglement for Birkenes kommunestyre ble vedtatt i i kommunestyret og rullert i sak 014/13. Ordfører informerte i møte 5. november, at han ville legge fram forslag til justeringer i reglementet. Det er foretatt endringer / presiseringer i 3, 5, 6 og 17. 4, 7, 8, 13 og 21 er justert ift at reglement skal gjelde for utvalgene. Ny 17A. Endringer framgår under bakgrunn /vurdering og er oppdatert bl a iht til lovverk, endring i praksis for å sikre forsvarlig behandling og ivareta lokaldemokratiet. Reglementet vil gjelde både for

22 kommunestyret og utvalg etter justeringene. Saken legges fram for kommunestyret til drøfting og behandling. Vurdering 4, 7, 8, 13 og 21 kun justert med ordlyden utvalg,- utvalgsmedlemmer ift at reglement skal gjelde for utvalgene. Endringer / presiseringer i 3, 5, 6 og 17 og ny 17A følger nedenfor. 3. Fastsetting av møter,sakliste, innkalling koml 32 her er tatt et tillegg som gjelder fjernmøter, via telefon eller e-post. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets medlemmer tar del i møtet? Kommunale tjenestemenn. Det er tatt inn tillegg for ordfører og en presisering ift rådmannens rettigheter. 6. Møteleder Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt kom 31 paragrafen er endret i henhold til lovverket. KMD har i brev presisert at de fokevalgte kun har taushetsplikt i lov eller medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generetll taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. 17. Forespørsler (interpellasjoner) koml 34. Paragrafen er endret i forhold til tidsfristen fra minst 2 til 5 virkedager før. Basert på erfaring fra forrige periode, er det behov for bedre tid for å gi et fyldesgjørende godt svar. I tillegg er muntlige spørsmål formalisert. Ny 17A Folkets spørretid Flere og flere kommuner har innført Folkets spørretid. Vår nabokommune Lillesand har i mange år hatt dette på møtekartet. Det har vært varierende bruk, fra å vært lite benyttet de første årene, har

23 det nå tatt seg opp. Ordfører ønsker å innføre dette, slik at innbyggerne selv kan stille spørsmålene direkte til kommunestyret og ikke indirekte via medlemmene. Nedenfor følger forslag til endring i reglementet, endringene er i kursiv. 3. Fastsetting av møter, sakliste, innkalling koml 32 Gjeldende Kommunestyret vedtar møteplan for hvert år. Ordføreren sørger for kunngjøring og innkalling til det enkelte møte med opplysning om sakskartet, tid og sted for møtet og hvor dokumentene er utlagt i tillegg til kommunens hjemmeside, som regel med en frist på 8 dager. Innkalling produseres i Noark godkjent sak-/ arkivsystem og legges ut på politikerportalen for medlemmer og varamedlemmer, samt administrativ ledelse. Innkallingen sendes også elektronisk til HTV, avd.ledere, revisjonen, media og andre iht avtale Forslag tillegg Om adgangen til fjernmøte eller skriftlig saksbehandling som skal behandles av annet organ enn kommunestyret, gjelder kommuneloven 30 nr 2 med tilhørende forskrift (forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling). 5. Hvilke andre enn kommunestyrets medlemmer tar del i møtet? Kommunale tjenestemenn. Gjeldende Rådmannen tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Andre kan delta når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem.

24 Ordfører eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn og særlige sakkyndige for at disse skal gi opplysninger og / eller utgreiinger, men de kan ut over dette ikke delta i forhandlingene. Forslag endring Ordføreren har møte- og talerett, personlig i alle folkevalgte organer, men har bare stemmerett og forslagsrett dersom han/hun er valgt medlem. Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett enten personlig eller ved en av sine utpekte underordnede, i kommunestyre-/utvalgs møter med unntak av kontrollutvalget. Andre kan delta når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem. Ordfører eller kommunestyret kan kalle inn kommunale tjenestemenn og særlige sakkyndige for at disse skal gi opplysninger og / eller utredninger, men de kan ut over dette ikke delta i forhandlingene. 6. Møteleder Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt kom 31 Gjeldende Ordføreren, eller varaordføreren eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene i kommunelovens 10, leder møtet. Møtet holdes for åpne dører. Kommunestyret kan likevel gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for stengte dører. Forhandlinger om dette foregår for stengte dører hvis møtelederen krever det eller kommunestyret vedtar det. Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede så langt annet ikke blir vedtatt; å bevare taushet om forhandlingene og om de vedtak som gjøres. Taushetsplikten varer inntil annet måtte blir bestemt eller inntil de hensyn til kommunen eller andre som har bevirket vedtaket om forhandling

25 for stengte dører er falt bort. Er også andre til stede under forhandlingene om en slik sak, krever møtelederen taushetsløfte av dem Forslag endring Ordfører / varaordfører, leder eller nestleder leder møtet. Har begge forfall, velges en ordstyrer etter reglene i kommunelovens 10 til å lede møte. Møter i folkevalgt regi holdes for åpne dører. Kommunestyret/utvalget skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. Når en sak behandles for stengte dører etter kommunelovens 31, plikter de folkevalgte og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Kommunestyret /utvalget kan likevel gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for stengte dører. Forhandlinger om dette foregår for stengte dører hvis møtelederen krever det eller kommunestyret vedtar det. Avstemmingen skal skje i åpent møte. Hjemmelsgrunnlaget for lukkingsvedtaket skal protokolleres. 17. Forespørsler (interpellasjoner) koml 34 Gjeldende Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hvert medlem av kommunestyret gjøre forespørsler som rettes til ordføreren (koml 34 nr 2). Forespørsel som fremmes direkte i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Forespørsler som ønskes besvart i berammet møte, skal være meldt skriftlig til ordføreren

26 Slik forespørsel må være meldt til ordføreren i god tid før møtet, minst 2 virkedager forut, Interpellanten og den som besvarer forespørselen kan gis ordet inntil 2 ganger hver, begrenset til 5 minutter før første innlegg og 2 minutter for 2. innlegg. Andre kan ikke gis ordet mer enn en gang, begrenset til 2 minutter. Forslag som settes frem i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg det (koml 34 nr 1). Forespørsel som ikke blir besvart i det tillyste møtet, blir å ta opp blant de første sakene i neste kommunestyremøte. Møteleder eller kommunestyret kan i enkelttilfeller tillate at ordskifte utvides. Forslag til endring 17. Forespørsler (interpellasjoner) og muntlige spørsmål koml 34 Det skilles mellom Forespørsler som meldes skriftlig etter fastsatt frist. Muntlige spørsmål - som reises muntlig i møte Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hvert medlem av kommunestyret gjøre forespørsler som rettes til ordføreren (koml 34 nr 2). Forespørsel som fremmes direkte i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. 1) Forespørsler i kommunestyret Forespørselen skal ha et tema og innhold som er egnet for debatt i kommunestyret og skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre forespørselen. Forespørsler som ønskes besvart i berammet møte, skal være meldt skriftlig til ordføreren innen kl 12, 5 fem virkedager før møte.

27 2) Forespørsler i utvalg Dersom innkalte medlemmer ønsker besvart forespørsler i et berammet møte, må forespørselen være meldt skriftlig til lederen eller utvalgssekretæren innen nevnte frist til kommunestyret. Felles for kommunestyret og utvalg Forespørreren og den som besvarer forespørselen kan gis ordet inntil 2 ganger hver, begrenset til 5 minutter før første innlegg og 2 minutter for 2. innlegg. Andre kan ikke gis ordet mer enn en gang, begrenset til 2 minutter. Forslag som settes frem i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg det (koml 34 nr 1). Fremmes forslaget i kommunestyret kan i så fall forslaget sendes til formannskapet som avgjør videre behandling. Forespørsel som ikke blir besvart i det tillyste møtet, tas opp blant de første sakene i neste kommunestyre-/utvalgsmøte. Møteleder eller kommunestyret kan i enkelttilfeller tillate at ordskifte utvides. Muntlige spørsmål Ethvert medlem kan rette spørsmål til møtelederen i møtet. Slike spørsmål kan

28 møtelederen enten svare på selv, eller be rådmannen om å besvare. Er spørsmålet av en slik karakter at det ikke kan besvares i møtet, kan svarer gi en foreløpig redegjørelse og supplere med fyldigere svar i neste møte. Spørsmålsstiller kan ikke fremme forslag til realitetsbehandling eller fremme oversendelsesforslag. Protokollering av muntlige spørsmål skjer i stikkordsform. Forespørsler (interpellasjoner) og muntlige spørsmål tas sist i møte. Nytt pkt 17A 17A Folkets spørretid I forkant av kommunestyrets ordinære møter kan inntil 30 minutter settes av til folkets spørretime. Alle personer bosatt i kommunen og som har stemmerett i kommunen kan ved eget fremmøte, ved stedfortreder eller i brevs form, stille spørsmål til ordføreren. Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålene. Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer kan ikke stille spørsmål. Spørsmål stilles i skriftlig form stilet til ordføreren. Spørsmålet må være ordføreren i hende senest kl fem virkedager før møtet, det vil si fredagen uken før møtet. Gruppelederne og rådmannen sendes umiddelbart en kopi av spørsmålene. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for

29 kommunens innbyggere. Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før der er gått seks måneder. Spørsmål knyttet til dagens sakskart tillates ikke. Det samme gjelder spørsmål om saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte (administrative saker). Spørrerne fremmer ordinært selv sine spørsmål i kommunestyret. Spørsmålene skal være korte. De må ordinært ikke ta mer enn ett minutt å stille dem og inntil to minutter å besvare dem. I tillegg kan det gis tid for spørrer og svarer til to korte replikker. Møteleder kan utvide ordskiftet. Møteleder kan gi spørreren det skriftlige grunnlaget for svar i forkant av kommunestyremøtet. I møteboken anføres følgende: Navn på spørreren Sitat av spørsmålet Angivelse av hvem som har besvart spørsmålet, eventuelt også en angivelse av svaret. Anbefaling Forslag til justering/endringer som fremkommer under vurdering vedtas

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 02.12.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:15 Saksliste Saksnr Tittel 049/15 Godkjenning av møteprotokoll 28.10.2015

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13 Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt 12.03.2013 K-sak 014/13 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 1. Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:15 Saksliste Saksnr Tittel 033/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 Opptreden Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 (revidert)

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Kommunestyresalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 (Skilt ut av Delegasjonsreglementet ved kommunestyrets vedtak av 7.2.2013) Endret ved kommunestyrevedtak

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning 2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 4. Forfall. Varamedlemmer. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE 1 Forberedelse av saker for kommunestyret I medhold av Kommunelovens 23, pkt. 2, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for kommunestyret, er utredet på en forsvarlig

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2014/6663-16 Saksbehandler: Oddvin Moan Saksframlegg, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan RP25 og fra plan og bygningsloven 8-1 for oppført fritidsbebyggelse

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer