Renter av utlån Renter av bankinnskudd SUM RENTEINNTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055"

Transkript

1 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter Renter av utlån Renter av bankinnskudd SUM RENTEINNTEKTER Renter på innlån Innlånsprovisjon til staten SUM RENTEKOSTNADER NETTO RENTEINNTEKTER Inntektsførte bevilgninger Eksterne inntekter Diverse driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Direkte prosjektkostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap på utlån og garantier 11, Tapsdekning 12, 26 (56 548) (91 405) SUM NETTO TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført staten Overført/belastet opptjent kapital i låne- og investeringsfond 29 (17 126) Overført opptjent egenkapital SUM DISPONERT

2 EIENDELER Beløp i hele tusen kroner Noter Ordinære innskudd i banker Bundne innskudd i Norges Bank SUM BANKINNSKUDD Lavrisikolån Risikolån Andre utlån Sum brutto utlån Spesifiserte tapsavsetninger 11 ( ) ( ) - Uspesifiserte tapsavsetninger 11 ( ) ( ) SUM NETTO UTLÅN AKSJER VARIGE DRIFTSMIDLER ANDRE EIENDELER OPPTJENTE INNTEKTER - IKKE PÅLØPTE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT PENSJONSPREMIE SUM EIENDELER

3 GJELD OG EGENKAPITAL Beløp i hele tusen kroner Noter Innlån til lavrisikolån Innlån til risikolån og andre utlån SUM INNLÅN FRA STATEN Obligasjonsgjeld Egne, ikke-amortiserte obligasjoner (10 591) (40 193) SUM NETTO OBLIGASJONSGJELD ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER - IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Pensjonsforpliktelser Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Tapsfond Rentestøttefond Tilskuddsfond SUM AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER Innskutt kapital i låne- og investeringsfond Opptjent kapital SUM LÅNE- OG INVESTERINGSFOND Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER 31 Miljøgarantier Landsdekkende risikogarantier I styret for Innovasjon Norge, Oslo, 31. desember 2006/22. februar 2007 Kjell A. Storeide Kirsten Indgjerd Værdal Eli Blakstad styreleder nestleder Roar Flåthen Siri Bye G. Johansen Leif Frode Onarheim Kirsti Saxi Elin Tveit Sveen Arild Øien Randi Abrahamsen ansattes repr. Egil Hagen ansattes repr. Gunn Ovesen adm. direktør

4 KONTANTSTRØMANALYSE Årets resultat Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i tapsavsetninger på utlån (86 224) Endring i nedskrivninger på aksjeinvesteringer (5 758) (1 051) Forskjell kostnadsført / betalt pensjon (2 259) Endring i andre tidsavgrensingsposter (15 433) A - Sum anskaffelse av midler fra driften (46 337) B - Innskutt investeringsfond fra eier (53 639) Innbetalinger på innlån Tilbakebetalinger på innlån og obligasjonsgjeld ( ) ( ) C - Sum innbetalinger og tilbakebetalinger på innlån ( ) ( ) Innbetalinger på utlån Utbetalinger på utlån ( ) ( ) D - Sum innbetalinger og utbetalinger på utlån Innbetalt fra staten til tilskuddsaktiviteter Utbetalte tilskudd ( ) ( ) E - Netto kontantstrøm fra tilskuddsaktiviteter (19 684) (52 436) Kjøp av aksjer og rentebærende verdipapirer (678) (5 981) Salg av verdipapirer F - Sum kjøp og salg av verdipapirer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (8 641) (13 754) G - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (8 160) (13 245) Anleggsmidler 0 0 H - Netto kontantstrøm fra andre balanseposter 0 0 A+B+C+D+E+F+G + H - netto likviditetsendring ( ) Likviditet Likviditet

5 NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER INNLEDNING Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov om Innovasjon Norge, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak. Innovasjon Norge er ikke skattepliktig, men fakturerer med mva for deler av de tjenester som utføres. VERDIVURDERINGER Tap på utlån Lavrisikolån inklusive lån til fiskefartøy og landbruk. Ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene. For nevnte låneordninger følges Kredittilsynets tidligere forskrift om vurdering av tap på utlån mv. Ny utlånsforskrift er planlagt implementert i Hvert enkelt lån som er misligholdt blir vurdert og verdsatt til antatt realisasjonsverdi i henhold til den underliggende sikkerhet. Som misligholdt lån i denne sammenheng, regnes alle lån som står med udekkede terminer minst 90 dager etter forfall. Realisasjonsverdi settes etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor beliggenhet, omsetningsverdien av lignende eiendommer eller fartøy, samt eventuelle takster og leieinntekter tas med i vurderingen. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet, føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet ansees som tapsutsatt. Samme vurdering foretas på engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor sikkerheten vurderes som svak og bedriftens inntjening kan tilsi manglende fremtidig betalingsevne. Eventuell mindreverdi i forhold til bokført låneengasjement føres som spesifisert tapsavsetning. Opptjente og forfalte, ikke betalte renter inntektsføres ikke på engasjementer hvor det foretas spesifisert tapsavsetning, og heller ikke på lån hvor rentefordringen for øvrig må betraktes som usikker. I tillegg til ordinære spesifiserte tapsavsetninger på landbrukslån, gjøres det en samlet vurdering av det spesifiserte tapspotensialet for øvrige misligholdte lån. Antall lån er såpass omfattende at gjennomføringen av tapsvurderingen skjer noe mer skjematisk. Vurderingen konkretiseres i en formel basert på historiske data, utviklingen i tap og misligholdte lån samt annen relevant informasjon. En forutsetning for å bruke en slik metode er den tradisjonelle gode sikkerheten og de lave tapene i porteføljen. Uspesifiserte tapsavsetninger, som skal dekke latente tap i den delen av porteføljen som ikke er identifisert som tapsutsatt, foretas på bakgrunn av erfaringsmateriale og

6 konkrete vurderinger av utviklingen innen særskilte bransjer. Det foretas ikke uspesifiserte tapsavsetninger for ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene. Risikolån og garantier, lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning Bortsett fra bestemmelsen om uspesifiserte tapsavsetninger, gjelder tapsføringsreglene også for disse ordningene. Tapsføring vurderes når engasjementet er misligholdt i mer enn tre måneder eller dersom det er åpnet konkurs/gjeldsforhandling, tvangsforfølging er foretatt uten resultat eller når garanti som Innovasjon Norge har stilt innfris. Som for lavrisikolån blir den underliggende sikkerhet for engasjementet gjennomgått og realisasjonsverdien satt etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet anses som tapsutsatt. Opptjente ikke betalte renter inngår i spesifisert tapsavsetning og tas til inntekt, jf. nedenfor om tapsfond. Ansvarlige lån fra Såkornfondet Lånene fra Såkornfondet til de enkelte såkornselskaper er gitt som ansvarlige lån og løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke, men akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år pr Såkornmidlene benyttes av selskapene til egenkapitalinvesteringer i nystartet virksomhet. Konstaterte tap og tapsavsetninger bygger på vurderinger som er gjort av de enkelte investeringsprosjekter. I tillegg vurderes såkornselskapene. Tapsfond Risikolån og garantier Tidligere ble det over statsbudsjettet årlig bevilget tapsfondsmidler til dekning av fremtidige tap på risikolån og garantier. Bevilgningene/avsetningene har ligget på % av låne- og garantirammene. Tap utover gitte bevilgninger ble dekket av staten. Fra og med året 2002 er avsetningene til tapsfond dekket av tilsagnsrammen på tilskudd. Innovasjon Norge må således selv vurdere hvor mye av tilskudds-bevilgningene som skal benyttes til avsetning for framtidige tap på låneordningen. Den enkelte avsetning overføres til et tapsfond pr. ordning og tilsagnsårgang. Tapsfond for ubenyttede utlånsrammer og tilsagn tilbakeføres til staten. Tapsfondsmidlene plasseres på øremerkede konti i Norges Bank og er ikke rentebærende for Innovasjon Norge. Tapsfondene belastes med tapsavsetninger og konstaterte tap, inklusiv tapte renter og omkostninger. Likviditetsdekningen fra tapsfondene foretas først når tapet er endelig konstatert. Lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning Det som kan belastes tapsfond er tilsvarende som for risikolån. Tapsfond for Statens miljøfond ordningen ble etablert ved en engangsbevilgning. Det er ikke ett tapsfond pr tilsagnsårgang og det foretas ikke tilbakeføring av tapsfond til staten for ubenyttede rammer og tilsagn.

7 Ansvarlige lån fra Såkornfondet Det er bevilget et tapsfond til hvert av de tre Såkornfondene som tilsvarer 25 % av opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 % av konstatert tap på enkeltprosjekter inntil 25 % av opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. Kun hovedstol uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. Det resterende 50 % prosjekttapene dekkes av de private investorene i såkornselskapene. Samlede tap utover 25 % av utbetalt lånekapital skal i utgangspunktet dekkes av såkornselskapene. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler er bokført til antatt realisasjonsverdi etter samme prinsipper som ved tapsføring av engasjementer. Eventuelle nedskrivninger/gevinst ved salg føres som hhv. tap på utlån og inngått på tidligere avskrevne engasjementer. Overtatte eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Inntekter og kostnader på overtatte eiendeler fra lavrisikolån blir ført under driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet. Aksjer Omløpsaksjer Investeringer i aksjer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Aksjene klassifiseres som omløpsmidler. Samlet har Innovasjon Norge tre porteføljer. Disse er: - Risikolån konvertert til aksjer - Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Nordvest-Russland - Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa Som markedsverdi på noterte verdipapirer benyttes børskurs. For unoterte aksjer, samt noterte aksjer med lav likviditet legges en individuell verdivurdering av hver investering til grunn ved verdifastsettelsen av aksjene. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres under diverse driftsinntekter.

8 Anleggsaksjer Innovasjon Norge har aksjer i 3 selskaper som er klassifisert som anleggsaksjer. Aksjene er vurdert til kostpris i regnskapet. Eierandel, selskapenes størrelse tilsier at det ikke utarbeides konsernregnskap. Innovasjon Norge eier 100 % av aksjene i Nortra AS, som igjen eier 100 % av aksjene i VisitNorway AS. Selskapene er uten virksomhet og har ingen bokførte eiendeler utover bankkonto tilsvarende bokført verdi. På grunn av datterselskapenes ubetydelig betydning for regnskapet er det ikke utarbeidet konsernregnskap. Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i Innovasjon Norges regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Tap på kundefordringer Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningene til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning på kundefordringene for å dekke en generell tapsrisiko. Balanseposter i utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. TIDSAVGRENSNINGER Inntektsføring av renter i Såkornfondet Innovasjon Norge inntektsfører ikke utlånsrenter på ansvarlige lån gitt til såkornselskapene. Da risikoen i prosjektene er svært høy og såkornselskapene ikke skal betale renter før om 15 år og da kun på de investeringer som er lønnsomme foretas det ikke inntektsføring utlånsrenter løpende, men først ved innløsning. Overkurs/underkurs på inn- og utlån Overkurs og underkurs ved nye låneopptak inntektsføres hhv. kostnadsføres over lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene. Etableringsprovisjon ved utbetaling av lån blir inntektsført på utbetalingstidspunktet.

9 Rentestøttefond Ved innvilgning av rentefrihet på risikolån inntektsføres det rentestøtte på låneordningen som tilsvarer inntektstapet ved rentefrihet. Ordningen finansieres ved at det årlig avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefondet. Avsetningene må tas av den årlige tilskuddsrammen for Regional utvikling fra KRD og Innovasjonsordningen fra NHD. For hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning av rentefrihet i inneværende år. Inntekter og kostnader for prosjektvirksomheten For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Fordeling av driftskostnader Den interne avregningen av Innovasjon Norges driftskostnader mellom de ulike virksomhetsområder er basert på en beregning av forbrukte årsverk pr. virksomhet. Avregningen vil til en viss grad måtte bygge på skjønn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens større påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler.

10 ANNET Inntektsføring av statlige bevilgninger Bevilgningene inntektsføres i takt med påløpte kostnader på de formål som bevilningene er ment å dekke. Dette betyr at deler av bevilningen et år kan bli overført til neste år. Innovasjon Norge får bevilgninger til administrasjon, internasjonalisering, profilering, innovasjon mv. Tilskuddsfond Innovasjon Norge har årlige tilsagnsrammer for tilskuddsordninger til ulike formål. For tilskuddsordningene som organiseres med fond gjelder følgende regler: Tilskuddsmidlene, som bevilges over statsbudsjettet, blir inntil utbetaling plassert på øremerkede konti i Norges Bank som ikke er rentebærende for Innovasjon Norge. De likvide midlene med tilhørende fond er ført i balansen. For noen tilskuddsordninger bortfaller tilsagn dersom midlene ikke er benyttet senest tre år etter innvilgningsåret. Ubrukte tilskuddsmidler for disse ordningene tilbakeføres til staten. Tilskuddsmidler som utbetales har ingen resultateffekt for Innovasjon Norge og blir således ikke utgifts- eller inntektsført i resultatregnskapet. Innovasjon Norge mottar også tilskuddsmidler fra fylkene som settes på rentebærende konto i bank. Renten brukes til å øke tilsagnsrammen neste år. Pensjonsforpliktelser Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid eller 12 år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

11 Note 1 RENTER AV UTLÅN Renter av ordinære lavrisikolån Renter av fiskefartøylån Renter av landbrukslån Renter av risikolån Renter av andre utlån Rentestøtte Rentestøtte er gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet. Renter av utlån fordelt geografisk Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum Note 2 RENTER PÅ INNLÅN Renter på innlån til lavrisikolån *) Renter på innlån til risikolån Rentekostnader på andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Note 3 INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN Provisjon på innlån til lavrisikolån *) Provisjon på innlån til risikolån Provisjon på innlån til andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. Innovasjon Norge betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån.

12 Note 4 INNTEKTSFØRTE BEVILGNINGER Post 70 Post 71 Drift Profilering Internasjo- Innovasjon Tilskudds- Sum nalisering finansiert Inngående balanse Mottatte bevilgninger Til disposisjon Utgående balanse (8 329) (39 441) (9 469) (1 230) - (58 469) Inntektsført De nevnte bevilgninger er gitt av Nærings- og handelsdepartementet. Kap 2421 Post 70 Bedriftsutvikling og administrasjon Kap 2421 Post 71 Internasjonalisering, profilering og innovasjon Tilskuddsfinansiert er bevilgede midler fra tilskuddsordningene som departementene har stilt til disposisjon for Innovasjon Norge. Midlene har vært benyttet til gjennomføring av prosjekter i samarbeid med våre kunder. En andel av midlene er dekning av forvaltningsarbeidet knyttet til noen av tilskuddsordningene. Utgående balanse på Profilering er bundet opp i avtaler med leverandører og planlagte aktiviteter som bl.a. merkevare- og profileringsaktiviteter og sommer- og vinterkampanjer. Utgående balanse på Internasjonalisering må sees i sammenheng med gjennomføring av aktiviteter i Note 5 EKSTERNE INNTEKTER Norge Norden og Baltikum Vest-Europa Øst-Europa Amerika Asia Eksterne inntekter er i hovedsak salg av internasjonaliserings- og markedsføringstjenester. Note 6 DIVERSE DRIFTSINNTEKTER Inntekter av framleie Gebyrer på innlån og utlån samt provisjoner på garantier Diverse inntekter Netto tap på valuta (273) (200) Netto tap/gevinst på aksjer (2 516) Note 7 LØNN OG PERSONALKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser

13 Andre ytelser ovenfor består i all hovedsak av utlandstillegg, styrehonorarer, personalforsikringer, offentlige avgifter i utlandet, diverse personalkostnader. Lønns- og personalkostnadene for de personene som er overført Utenriksdepartementet i henhold til samarbeidsavtalen er inkludert i beløpene. Innovasjon Norge har stående et fast beløp på konto for skattetrekk som er større en oppgjørsbeløpet for en termin. Fast lønn til administrerende direktør Øvrige godtgjørelser til administrerende direktør Pensjonsavtale med administrerende direktør Honorar til styreleder Øvrige godtgjørelser til styreleder Styrehonorarer Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Lån til ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk 693 * 664 *) I tillegg kommer 20 personer som Utenriksdepartementet har arbeidsgiveransvaret for. Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder Lån til ansatte er dels rentefrie og dels uten pant. Administrerende direktør og styreleder har ikke lån i Innovasjon Norge KPMG AS er sammen med Human Factors AS engasjert for å gjennomføre undervisningsprogrammet LederMentor, som er et program for at kvinner skal få større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. KPMG fakturerer Innovasjon Norge det totale honoraret. Halvparten av honoraret tilkommer Human Factors. Totalt fakturert honorar i 2006 er kr , som inngår i andre tjenester utenfor revisjon. Note 8 AVSKRIVNINGER PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr og inventar mv. Bygninger og eiendommer Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) (62 159) ( ) Bokført verdi Tilgang Avgang (265) - (265) Avskrivninger (14 305) (7 143) (21 448) Bokført verdi Investeringer Bygninger og eiendommer Maskiner, inventar, biler, mv Sum investeringer Salg av driftsmidler

14 Avskrivningssatsene for bygninger varierer fra 2,5% til 20% pr år. Avskrivningssatsene for utstyr og inventar varierer fra 17% til 25% pr år. Årlige leieforpliktelser utgjør ca 55 mill. kroner hvorav ca 30 mill. kroner i utlandet. De leieavtaler som har ligget under Utenriksdepartementet overføres til Innovasjon Norge f.o.m. 1. mai De fleste av Innovasjon Norges leieforpliktelser i Norge og utlandet har en kontraktstid på 5 år, med opsjon på videre leie 3 til 5 år. Det finnes tre unntak: Leiekontrakt for kontor i Oslo (Tollbugata) løper til Leiekontrakt for kontor i London (Charles House) løper til Leiekontrakt for kontor i Vadsø løper til I tillegg har Innovasjon Norge en leiekontrakt for kontorer på Stortorvet/Oslo som løper til Dette er leiekontrakten for lokalene til Stiftelsen Norges Turistråd. Lokalene er framleiet for hele perioden med et årlig leietap på vel 1,1 mill. kr. Det er avsatt midler til dekning av tapet. Note 9 DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER Reiselivsprosjekter Internasjonaliseringsprosjekter Øvrige prosjekter Sum Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Profilering og markedsføring Diverse driftskostnader Direkte prosjektkostnader omfatter i 2006 kjøp av varer og tjenester direkte i Innovasjon Norges operative prosjekter. Det meste av prosjektkostnadene er knyttet til reiseliv og internasjonaliseringsprosjekter. Kostnadene finansieres dels av kunder og dels av den ofentlige bevilgningen. Under øvrig ligger bl.a. Innovasjonsprogrammer og tilskuddsfinansierte prosjekter. Det er gjennomført en prinsippendring ved at bokføring av kostnader og inntekter på tilskuddsfinansierte prosjekter i 2006 er bokført etter bruttometoden, mens de i 2005 er bokført etter nettometoden. Dette medfører at direkte prosjektkostnader under øvrige prosjekter i 2006 er vesentlig større enn Avviket mellom 2006 og 2005 skyldes i hovedsak omlegging av regnskapsprinsipp. Note 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokaler Leie, kjøp og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og biler Diverse driftskostnader

15 Note 11 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tapsavsetninger Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risiko Andre lån Sum lån Garanti -er Sum lån og garantier Spesfiserte tapsavsetninger Spes. tapsavsetninger pr Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. avsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap (94 100) (391) (2 516) (59 446) (37 276) ( ) (3 521) ( ) Spesifiserte avsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger Bokførte tap Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. tapsavsetninger (30 321) (4 791) (2 342) (60 815) (123) (98 392) (2 675) ( ) Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger (88 019) (346) (666) (48 287) (32 990) ( ) (1 561) ( ) Endring i spesifiserte tapsavsetninger (64 490) (4 303) (2 761) (17 779) (86 224) (3 736) (89 960) Endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap Tap på utlegg Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (4 814) (261) (330) (8 130) (143) (13 678) (42) (13 720) Tap på utlån og garantier (4 006) (549) (257) Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger Sum konstaterte tap Risikostyring I Innovasjon Norges system for risikoklassifisering fastsettes antatt risiko på nye tilsagn og løpende portefølje med utgangspunkt i kategoriene driftsrisiko (A-D) og sikkerhetsrisiko (1-7). Kalkulert risiko beregnes som produktet av antatt driftsrisiko og risiko for manglende sikkerhetsdekning. Risikostyringen skjer gjennom oppfølging av risikoen på nye tilsagn og i løpende portefølje. Muligheten for å styre risikoen i porteføljen knytter seg i all hovedsak til hvilke nye lån vi etablerer, og hvilken kalkulert risiko som ligger i disse engasjementene. Utviklingen rapporteres til styret hvert kvartal. Oppstår vesentlige negative avvik i forhold til måltallene foretas en justering av kredittpolicyen. Hvert halvår, i forbindelse med regnskapsavleggelsen, foretas en vurdering og reklassifisering av alle misligholdte og utsatte engasjementer. I den forbindelse gjennomgås også alle engasjementer over 10 mill kroner med høy driftsrisiko. Kalkulert risiko i nye tilsagn i 2006 er for lavrisikolånene lavere enn risikoen i porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være marginalt redusert i løpet av året. For de ulike typer av risikolån er risiko i nye tilsagn på noenlunde samme nivå som i den løpende porteføljen, og kalkulert risiko i porteføljen er vurdert å være på samme nivå som foregående år. Andre lån i tabellen over inkluderer også ansvarlige lån med individuell oppfølging.

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Renter av ordinære lavrisikolån 161 814 191 419 Renter av fiskefartøylån 105 751 108 291 Renter av landbrukslån 150 772 138 671 Renter av risikolån 100 886 93 548 Renter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer