VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEAS og eierkommunene: Kraftavregning"

Transkript

1 Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune: Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-November 2009 Dato: 12. oktober 2011 Revisor: Dagny Thon Hovrud

2 Side 2 av 11 Oppsummering Bakgrunn Øystre Slidre kommune (ØSK), Vestre Slidre kommune (VSK) og Nord-Aurdal kommune (NAK) eier Valdres Energiverk AS (VEAS). Eierkommunenes konsesjons- og andelskraftrettigheter er tradisjonelt blitt omsatt gjennom VEAS. VEAS har foretatt avregning av kostnader og inntekter, og formidlet oppgjør til eierkommunene. Det har vært ønskelig at en uavhengig part skulle gå gjennom avregningen og rapporteringen. Kontrollutvalgene har følgelig bedt kommunerevisjonen gjøre dette. Vi har avgrenset rapporten til å gjelde avregningen mot ØSK i Avregning og rapportering Med bakgrunn i den informasjon vi har hatt tilgang til, er det vår vurdering at kraftavregningen mellom VEAS og ØSK i hovedsak er fullstendig og nøyaktig. Etter vårt syn har VEAS god regnskapsmessig kontroll på området. Poster tilknyttet eierkommunene sin konsesjons- og andelskraft er skilt ut på et eget område i VEAS sitt regnskap. Grunnlagene fra leverandører og energipartner fordeler inntekter og kostnader til kommunene i samsvar med kommunenes andel konsesjons- og andelskraft. Videre mener vi at VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordnet egenkontroll. Dette har medført at ØSK er blitt fakturert ca kroner for mye for kjøp av kraft i årene 2007 og Feilen oppstod som følge av omlegging av faktureringsmåten fra to kraftprodusenter. VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert detaljkontroll av kraftmengden, f.eks. ved å utvide eksisterende regneark for rapportering. Etter vår vurdering gir VEAS sin rapportering en grei oversikt, men den kunne med fordel vært mer detaljert. Mer detaljert informasjon ville gitt kommunen bedre grunnlag for å føre kontroll med egen kraftomsetning. Vi mener VEAS ved å legge mer informasjon inn i eksisterende regneark i større grad kunne tilfredsstilt både kontroll- og rapporteringsbehovet. Når så er sagt har vi ikke inntrykk av at ØSK har kommet med klare ønsker, behov eller krav til rapportering. Da kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. De prinsipper som er anvendt i avregningen av ØSK i 2008 er også benyttet i avregningen mot VSK og NAK, og i korrigert avregning for årene Med den bakgrunn mener vi det er sannsynlig at de hovedkonklusjoner vi har trukket ovenfor også gjelder for disse avregningene. Vi finner det derfor ikke ressurssvarende å gjennomgå dette tallmaterialet. Kommunikasjon og eierstrategi Vi har i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Hva som er årsaken til utfordringene skal ikke vi spekulere i. Vi anser det imidlertid som uheldig dersom ansatte i eierkommunene og ansatte i et så vidt stort aksjeselskap ikke kommuniserer godt når det foreligger et kundeleverandørforhold. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og kontrollen vi har gjennomført blitt foretatt av ØSK. Slik vi ser det er det en eieroppgave å bidra til å utvikle et selskap. Når en eier kjøper tjenester i et selskap mener vi det også er naturlig at ansatte i eierkommunene bidrar til å utvikle kompetansen og rutinene i selskapet ved behov. Slik vi ser det er det naturlig at eierstrategien også tar opp i seg slike forhold. Anbefaling Med bakgrunn i ovenstående anbefaler vi at: VEAS utvikler bedre kontrollsystemer, for å sikre at informasjon fra kraftleverandører og megler er korrekt. VEAS utvikler rapportering til kommunene som gir mer detaljert informasjon om mengde, kostpris, salgspris og gebyrer. Rapporteringen bør også vise omsetning pr måned og mengde som overføres mellom kalenderår. Kommunens ansatte tar ansvar for å utvikle selskaper som kommunen eier. Det vil blant annet si at kommunens ansatte bidrar til forbedringer i rutiner og systemer når kommunen og selskapet er i et kundeleverandørforhold. Videre at kommunen benytter selskapet som leverandør når selskapet er konkurransedyktig og innkjøpsreglementet ikke er til hinder for dette. Slike forhold kan med fordel tas inn i eierstrategien.

3 Side 3 av 11 Innhold Oppsummering Innledning Bakgrunn og formål Problemstilling og avgrensning Revisjonskriterier Metode/Arbeidsprosess Uttalelser fra ØSK og VEAS Rådmannen sin uttalelse til rapporten Administrerende direktør i VEAS sin uttalelse til rapporten Avregningsgrunnlag Informasjonsgrunnlag Vurdering Regnskapsførsel Mengde Forvaltningsgebyr Konklusjon avregning Rapportering Informasjonsgrunnlag Vurdering Rapportering Rapporteringstidspunkt Kommunikasjon Konklusjon rapportering Vedlegg... 11

4 Side 4 av 11 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Øystre Slidre kommune (ØSK), Vestre Slidre kommune (VSK) og Nord-Aurdal kommune (NAK) eier Valdres Energiverk AS (VEAS). Eierkommunenes konsesjons- og andelskraftrettigheter har tradisjonelt vært omsatt gjennom VEAS. VEAS har benyttet Energipartner som megler, og ikke sittet på kraftbørsen (Norpool) selv. VEAS har foretatt avregning av kostnader og inntekter, og formidlet oppgjør til eierkommunene. Eierkommunene, spesielt ØSK, har vært usikre på hvorvidt oppgjøret har vært riktig. I 2007 ble ØSK og VEAS enige om at enkelte forhold ved VEAS sine beregninger ikke var korrekt. Kostnadsfordelingen mellom kommunene ble som følge av dette korrigert fom I 2008 gjorde VEAS også nye beregninger for årene , basert på de prinsippene partene ble enige om i De nye beregningene er formidlet til kommunene, men kommunene har ikke tatt initiativ til å foreta et oppgjør seg imellom iht. denne fordelingen. Det har vært ønskelig at en uavhengig part skulle gå gjennom avregningen og rapporteringen. Kontrollutvalgene har følgelig bedt kommunerevisjonen gjøre dette. 1.2 Problemstilling og avgrensning Prosjektets problemstilling er som følger: Er VEAS sin kraftavregning mot eierkommunene korrekt og er rapporteringen hensiktsmessig? Prosjektets første fase ble avgrenset til å gjelde VEAS sin avregning mot ØSK i De konklusjoner som ble trukket av dette arbeidet skulle danne grunnlag for å vurdere eventuelt videre arbeid. Vi har ikke kontrollert at inntaktskost er korrekt beregnet av leverandør. Vi har heller ikke vurdert prisen Energipartner har oppnådd ved salg av konsesjons- og andelskraften. 1.3 Revisjonskriterier Vi har benyttet følgende revisjonskriterier i prosjektet: Avregningen mellom VEAS og kommunen skal være fullstendig og nøyaktig. Alle poster skal være dokumentert, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter, kraftmengde og forvaltningsgebyrer. Alle poster skal klart fremgå på eget område i VEAS sitt regnskap. Avregningen skal foretas periodisk og iht. avtalen mellom VEAS og ØSK oversendes kommunen innen utgangen av påfølgende måned. Rapporteringen skal gi kommunen oversiktlig og relevant informasjon, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter, kraftmengde og forvaltningsgebyrer. 1.4 Metode/Arbeidsprosess Vi har basert våre vurderinger på følgende arbeidsprosess: Gjennomgang og vurdering av rapportering ØSK har mottatt fra VEAS. Gjennomgang av avtaler mv mellom VEAS og ØSK. Gjennomgang og vurdering av dokumentasjon i VEAS, herunder føringer i regnskapssystemet, alle fakturaer og oppgjør fra produsenter og Energipartner. Disse er kontrollert mot oppgjøret fra VEAS til ØSK. Vurdert eksisterende rapportering. Konklusjon og forslag til forbedringer. Når vi i rapporten refererer til avtalen mellom ØSK og VEAS, menes dokumentet Avtale mellom Valdres Energiverk AS og Øystre Slidre kommune om forvaltning av kommunekrafta, datert , og dokumenter knyttet opp mot denne.

5 Side 5 av 11 2 Uttalelser fra ØSK og VEAS 2.1 Rådmannen sin uttalelse til rapporten Kommunerevisjonen oversendte denne forvaltningsrevisjonsrapporten til rådmannen i ØSK. Rapporten ble oversendt for å gi rådmannen anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, jf. 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni Fristen for rådmannens tilbakemelding ble satt til 4. januar Den 6. januar ba rådmannen revisjonen om utsatt frist, hvilket revisjonen stilte seg positivt til. Revisjonen minnet muntlig rådmannen på tilbakemeldingen ved minst to anledninger hhv våren 2010 og i desember 2010, uten at uttalelse er mottatt. Beklageligvis har ikke revisjonen, bla. pga en langtidssykemelding, fulgt opp saken i tilstrekkelig grad. I mellomtiden gikk rådmannen i Øystre Slidre over i annen stilling i en annen kommune. I brev av ba revisjonen konstituert rådmann i Øystre Slidre om å gi en tilbakemelding på rapporten innen mandag 16. mai Konstituert rådmann ble også purret, men ingen uttalelse er mottatt. Det er nå ansatt ny rådmann i Øystre Slidre. Han tiltrådte sin stilling 1. september Han er ny i kommunen og er følgelig ikke kjent med de forhold som omhandles i rapporten. I samråd med kontrollutvalgets leder oversender kommunerevisjonen rapporten til behandling i kontrollutvalget uten at det er mottatt uttalelse fra rådmannen i Øystre Slidre. 2.2 Administrerende direktør i VEAS sin uttalelse til rapporten På samme måte som rådmannen er administrerende direktør i VEAS gitt anledning til å uttale seg om rapporten. Administrerende direktør sine synspunkter, datert 28. desember 2009, er innarbeidet i rapporten der det er naturlig, for øvrig er hennes kommentarer som følger: Pkt Mengde: VEAS har nå etablert et bedre system for detaljkontroll av kraftmengden slik at en har mulighet til å oppdage avvik på et tidligere tidspunkt. Pkt Forvaltningsgebyr på brukstidsoptimalisering: VEAS har informert kommunen om fordelingen av gevinsten ved optimalisering (80/20) ved flere anledninger. VEAS har ikke opplevd at denne fordelingen har blitt mottatt annet enn positivt av kommunene, heller ikke fra ØSK: VEAS er enig i at det bør komme klart frem i avtalen hvordan en fordeler optimaliseringsgevinsten, og avtalen vil bli oppdatert på dette punktet. Pkt Rapportering: Det har vært en gradvis utvikling både av systemer og i detaljeringsgraden i underlagsdokumentene tilknyttet kraftavregning. Dette gjelder både hos produsentene, porteføljeforvalterne og i VEAS. VEAS har benyttet forslag fra kommunerevisjonen for å videreutvikle detaljrapporteringen. VEAS har ikke oppfattet at kommunene har etterspurt detaljrapporter, og har derfor ikke utviklet slike. Pkt : VEAS har varslet kommunene, muntlig eller med e-post, når tallgrunnlag fra produsentene og Energipartner ikke er blitt mottatt innen fristen. VEAS opplever at dette er blitt akseptert fra NAK og VSK, men ikke fra ØSK. VEAS har purret produsentene og Energipartner når grunnlaget har vært forsinket.

6 Side 6 av 11 3 Avregningsgrunnlag 3.1 Informasjonsgrunnlag Vi har gjennomgått bilag og føringer i VEAS sitt regnskapssystem knyttet til kraftavregningen mellom VEAS og ØSK. Hittil har alle bilag knyttet til kraftavregningen vært samlet i egen perm for det enkelte år. Ny prosedyre vurderes ettersom selskapet nå går over til å skanne fakturaer. Alle bilag knyttet til kraftavregningen er ført på et eget resultatområde i VEAS. Poster knyttet til den enkelte kommune, den enkelte kraftleverandør, provisjoner og inntektsposter er skilt gjennom kontosystemet. Vi har gjennomgått følgende knyttet til ØSK sin konsesjons- og andelskraft for 2008: Fakturaer fra kraftleverandører. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Fakturaer fra leverandørene spesifiserer mengde og totalkostnad for den enkelte kommune. Oppgjør fra kraftleverandører, finansielle avtaler. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Fakturaer fra leverandørene spesifiserer mengde og inntekt for den enkelte kommune. Oppgjør fra Energipartner. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Oppgjør fra Energipartner spesifiserer pris og mengde for den enkelte kommune. Forvaltningsgebyrer. Vi har kontrollert om bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at relevante poster er tatt med i avregningen med ØSK. Våre kontroller av tallgrunnlaget er vist i vedlegg. Vi har kontrollert pris og mengde oppgitt fra leverandører overordnet. Når det gjelder krafta fra Skoltefoss har vi kun kontrollert inntektene. Kostnadene fakturerer VEAS til ØSK utenom konsesjons- og andelskraftoppgjøret. 3.2 Vurdering Regnskapsførsel Etter vår vurdering er alle bilag ført i VEAS sitt regnskap i tråd med fakturaer og oppgjør fra kraftprodusenter og oppgjør fra Energipartner. Det kan imidlertid informeres om følgende, selv om det ikke har praktisk betydning for det kronebeløp som er avregnet mot ØSK: Det forekommer korreksjoner fra leverandører og fra Energipartner gjeldende foregående regnskapsår. Disse skal iht. VEAS sine rutiner føres på egne konti. Dette er ikke gjennomført 100%, ettersom enkelte korreksjoner er ført på konti som i prinsippet kun skal inneholde årets transaksjoner. Det er ikke en fullstendig gjennomført praksis mht. i hvilken årsperm bilag knyttet til korreksjoner fra leverandører og Energipartner står i, hvilke år beløpet er ført i regnskapet til VEAS og hvilket år korreksjonen tas med i oppgjøret med ØSK. Dette avhenger bla. av hvor tidlig i nytt år korreksjonen kommer Mengde VEAS opplyser at de kontrollerer oppgitte priser og mengde i det enkelte grunnlag fra kraftleverandører og Energipartner ut fra en rimelighetsbetraktning. De har ingen rutiner eller systemer for å kontrollere at kreftmengde kjøpt og solgt over år er iht. de kraftrettigheter kommunen har. VEAS har forutsatt at den overordna kontrollen har vært tilstrekkelig og at eksterne systemer sikrer at mengden over tid blir korrekt. Vi har foretatt en kontroll av mengden som er oppgitt fra leverandører og Energipartner, og satt opp følgende oppstilling over solgt mengde i 2008:

7 Side 7 av 11 - Overordnet kontroll Solgt mengde vs. Rettighetsmengde Rettighet eksklusive Skoltefoss MWh Overført fra 2007: - Åbjøra 698 MWh - Bagn 300 MWh - Vinstra MWh - EB-kraftproduksjon 0 MWh - Oppland MWh SUM overført fra MWh Overført til 2009: - Åbjøra, Bagn, Vinstra og EB-Kraft 0 MWh - Oppland MWh SUM overført til MWh Reell mengde å selge i MWh Mengde solgt iht oppgave fra Energipartner MWh Differanse/Avrundingsfeil -5 MWh Tabell 1: Kontroll av solgt mengde vs. rettighetsmengde Når vi korrigerer for mengde overført fra 2007 og til 2009 er solgt mengde tilnærmet lik rettighetsmengden. Vi har ikke kontrollert om 2007-mengden stemmer, men total oppgitt solgt mengde i perioden oktober 2007 til april 2008 stemmer med rettighetsmengden for vinterperioden. I 2009 er kraften solgt gjennom Ishavskraft, følgelig har vi ikke grunnlag for å vurdere om oppgitt mengde overført til 2009 stemmer. VEAS har imidlertid omsatt 3/7 av totalt vinterkvantum, hvilket skulle underbygge at også denne mengden er korrekt. Når det gjelder fakturert mengde fra leverandører har vi gjort tilvarende kontroll: - Overordnet kontroll Fakturert mengde vs. Rettighetsmengde Rettighet eksklusive Skoltefoss MWh Overført fra 2007: - Åbjøra (fakturerer iht solgt mengde) 698,4 MWh - Bagn (fakturerer iht solgt mengde) 300,2 MWh - Vinstra, EB og Oppland fakturer iht. rettighetsmengden SUM overført fra MWh Reell mengde til fakturering MWh Mengde fakturert iht. oppgaver fra Leverandører MWh Differanse 585,82 MWh Som skyldes feilfakturering fra: - Vinstra 311,27 MWh - EB-Kraftproduksjon 274,41 MWh Tabell 2: Kontroll av fakturert mengde vs. rettighetsmengde Vi ser at det er en differanse mellom fakturert mengde fra leverandører og rettighetsmengden. Differansen skyldes feil i oppgjøret fra EB-Kraftproduksjon og Vinstra. EB-Kraftproduksjon har fakturert i størrelsesorden 275 MWh for mye både i 2007 og i Vinstra har fakturert for 311 MWh for mye i forbindelse med overgangen til Ishavskraft. Dette medfører at ØSK er blitt fakturert i størrelsesorden kroner for mye i 2008 og kroner for mye i Feilene oppstod som følge av endringer i faktureringsmåten. Vinstra har bekreftet at de krediterer beløpet som er feilfakturert. EB-Kraftproduksjon arbeider med saken. Etter vår vurdering har VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordna egenkontroll. VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert enkel detaljkontroll av kraftmengden Forvaltningsgebyr Iht. avtalen mellom ØSK og VEAS skal VEAS levere tjenester tilknyttet salg av kommunens kraftrettigheter. I avtalen fremgår følgende: VEAS beregner seg en fastpris på jobben, kr pr kommune. Denne prisen inkluderer alle kostnader knyttet til porteføljeforvaltning og kvalitetssikring. Prisen justeres årlig med konsumprisindeksen, og var for 2008 kr Vederlaget skal faktureres etterskuddsvis pr VEAS har fakturert ØSK dette beløpet iht. avtalen mellom ØSK og VEAS, utenom øvrig kraftoppgjør. Alle poster knyttet til konsesjons- og andelskraft føres på ett resultatområde i VEAS. Dette området viste i 2008 et overskudd på Hvilket utgjør forskjellen på forvaltningsgebyret VEAS fakturerer de tre kommunene ( * 3 = kroner) og det faste forvaltningsgebyret VEAS betaler Energipartner ( kroner). Disse kronene skal dekke de ressurser VEAS bruker på kraftforvaltningen.

8 Side 8 av 11 Videre har VEAS i 2008 viderefakturert ØSK kr knyttet til brukstidsoptimalisering. Dvs. at Energipartner, med bakgrunn i forventet prisutvikling, har flyttet salget av en viss mengde MWh fra et kalenderår til et annet. Det kan stilles spørsmål til om VEAS har rett til å fakturere ØSK for dette beløpet, ettersom det i avtalen mellom partene står at de kronene inkluderer alle kostnader knyttet til porteføljeforvaltning og kvalitetssikring. Det fremgår imidlertid av avtalen mellom ØSK og VEAS at: Forvaltninga i medhold av avtalen skjer på Kommunens regning og risiko. Kommunen har eierrettigheter til kraften og tar den risiko som forvaltningen innebærer. VEAS sørger for optimalisering etter den risikoprofil som Kommunen fastsetter. Kommunen står fritt til å treffe sine egne beslutninger om håndtering, herunder prissikring, av sin kraft, og er selv ansvarlig for slike beslutninger og konsekvensen av dem. VEAS skal således ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kommunen (i økonomisk henseende eller på annen måte) for konsekvensene av Kommunens beslutninger. Det er Energipartner som, ut fra en vurdering av markedet, beslutter om brukstidsoptimalisering skal benyttes. Av den gevinsten som oppnås får Energipartner 20 % og kommunen 80 %. Dersom VEAS skulle betale Energipartners 20% ville ikke VEAS ha incentiver til å benytte brukstidsoptimalisering. Det vil da lønne seg for VEAS at Energipartner ikke benytter dette verktøyet, og resultatet av det er at kommunen heller ikke får 80% av gevinsten. Med denne bakgrunn finner vi det rimelig at VEAS belaster kommunen for dette beløpet. Det burde imidlertid kommet klart frem av avtalen at VEAS kan fakturere kommunen for dette beløpet! 3.3 Konklusjon avregning Med bakgrunn i den informasjon vi har hatt tilgang til er det vår vurdering at kraftavregningen mellom VEAS og ØSK i hovedsak er fullstendig og nøyaktig. Etter vårt syn har VEAS god regnskapsmessig kontroll på området. Poster tilknyttet eierkommunene sin konsesjons- og andelskraft er skilt ut på et eget område i VEAS sitt regnskap. Grunnlagene fra leverandører og energipartner fordeler inntekter og kostnader til kommunene i samsvar med kommunenes andel konsesjons- og andelskraft. Videre har VEAS etablert rutiner som sikrer at alle poster er dokumentert, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter og kraftmengde. Etter vår vurdering har VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordna egenkontroll. Dette medfører at ØSK er blitt fakturert i størrelsesorden kroner for mye i 2008 og kroner for mye i 2007 for kjøp av kraft. Feilene oppstod som følge av endringer i omsetningen i hhv 2007 og VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert detaljkontroll av kraftmengden, f.eks. ved å utvide eksisterende regneark for rapportering. Bedre kontroll fordrer imidlertid bedre informasjon fra enkelte kraftprodusenter. Vi er overrasket over at fakturagrunnlagene fra leverandørene og oppgjørene fra Energipartner er så lite informative, og ser ut til å være basert til dels på manuelle systemer. Når det gjelder VEAS sin viderefakturering av kostnader knyttet til brukstidsoptimalisering er avtalen uklar. Vi er imidlertid av den oppfatning at avtalen gir rom for faktureringen så lenge det er kommunen og ikke VEAS som får gevinsten av transaksjonen. De prinsipper som er anvendt i avregningen av ØSK i 2008 er også benyttet i avregningen mot VSK og NAK, og i korrigert avregning for årene Med den bakgrunn mener vi det er sannsynlig at de hovedkonklusjoner vi har trukket ovenfor også gjelder for disse avregningene. Vi finner det derfor ikke ressurssvarende å gjennomgå disse avregningene.

9 Side 9 av 11 4 Rapportering 4.1 Informasjonsgrunnlag Vi har gjennomgått VEAS sin rapportering til ØSK. Videre har vi gjennomgått rapporteringstidspunkt til kommunen, og sett dette i forhold til oppgjør fra leverandører og fra Energipartner. Ordinær månedlig rapportering og årsavregning består av en side som vist nedenfor. Tabell 3: VEAS sin rapportering til ØSK Vi ser at hovedinformasjonen fremgår. Det årlige forvaltningsgebyret på fremgår ikke, ettersom det blir fakturert særskilt. Kommunen får ikke informasjon om de månedlige beløp som tidligere er avregnet, eller om pris, totalmengde og kroner pr MWh knyttet til det enkelte kraftverk. 4.2 Vurdering Rapportering Etter vår vurdering gir VEAS sin rapportering en grei oversikt, men den kunne med fordel vært mer detaljert. Eksempelvis kunne rapporten inneholde tall per måned, mengde og pris pr MWh, samt mengde flyttet mellom år. Mer detaljert rapportering ville gitt kommunen mer informasjon, og derigjennom bidratt til at ØSK i større grad hadde hatt tillit til VEAS sin avregning. Samtidig ville dette hjulpet VEAS til å ha bedre kontroll med tallgrunnlaget. Kommunene på sin side kunne krevd mer detaljert rapportering. Et slikt krav hadde VEAS måtte fulgt opp. Så lenge kommunene ikke har kommet med klare ønsker, behov eller krav ril rapportering kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. I forbindelse med vår gjennomgang av tallmaterialet tilknyttet kraftavregning har vi satt opp et regneark som kan brukes som utgangspunkt for en mer detaljert rapportering. VEAS sier de ønsker å bruke vårt forslag og videreutvikle dette. ØSK har ikke prioritert å komme med synspunkter på rapporteringsformen.

10 Side 10 av Rapporteringstidspunkt Iht. avtalen mellom VEAS og ØSK skal avregningen foretas periodisk og oversendes kommunen innen utgangen av påfølgende måned. Denne delen av avtalen er ikke oppfylt i tilstrekkelig grad. Årsaken til sein rapportering/avregning fra VEAS er at VEAS har måttet vente på grunnlag fra leverandører og fra Energipartner. Vi kan ikke se at VEAS har brukt urimelig mye tid til å oversende informasjon til ØSK når VEAS først har fått grunnlaget. Hvorvidt VEAS har vært gode nok til å varsle forsinkelser til ØSK, og til å purre leverandører og Energipartner har ikke vi grunnlag for å vurdere. Slik varsling er viktig for å opparbeide og ivareta et godt kunde-leverandørforhold Kommunikasjon I vårt arbeid med kontroll av kraftavregningen opplever vi at de ansatte i VEAS er serviceinnstilte og har et ønske om at ting skal gjøres riktig. Vi har imidlertid i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Hva som er årsaken til utfordringene skal ikke vi spekulere i. Vi anser det imidlertid som uheldig dersom de ansatte i eierkommunene og de ansatte i et så vidt stort aksjeselskap ikke kommuniserer godt når det foreligger et kunde-leverandørforhold. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og at den kontrollen vi har gjennomført kunne blitt foretatt av ØSK selv. Slik vi ser det er det en eieroppgave å bidra til å utvikle et selskap. Når kommunen kjøper tjenester i et selskap kommunen eier mener vi det er naturlig at de ansatte i eierkommunen bidrar til å utvikle kompetansen og rutinene i selskapet ved behov. Dersom ikke dialog fører frem vil det være naturlig å bringe problemet inn for et eierorgan. Det vil ikke virke motiverende eller utviklende for selskapet dersom eiere ikke bruker selskapet som leverandør når det er naturlig, selskapet er konkurransedyktig og anskaffelsesregelverket ikke er til hinder for det. Slik vi ser det er det viktig at eierstrategien også tar opp i seg slike forhold. 4.3 Konklusjon rapportering Etter vårt syn kunne VEAS sin rapportering til kommunene vært mer detaljert. Mer detaljert informasjon ville gitt kommunen bedre anledning til å følge opp kraftomsetningen, og bidratt til å skape større trygget for at tallgrunnlaget var riktig. Kommunene på sin side kunne krevd mer detaljert rapportering. Et slikt krav hadde VEAS måtte fulgt opp. Så lenge kommunene ikke har kommet med klare ønsker, behov eller krav ril rapportering kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. VEAS har ikke oversendt avregning iht. avtalen med ØSK. VEAS har imidlertid oversendt kommunen avregningen uten ugrunnet opphold etter at de selv har mottatt grunnlag fra Energipartner og kraftleverandørene. Når underleverandører hindrer VEAS i å innfri sine forpliktelser overfor kommunen, er det viktig at VEAS varsler kommunen om dette på en ryddig måte. Vi har i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og at den kontrollen vi har gjennomført kunne blitt foretatt av ØSK selv. * * * * * * * Fagernes 12. oktober Revisor Dagny Thon Hovrud Med unntak av del 2 side 5 vedrørende rådmannens og administrerende direktørs uttalelse, er rapporten uforandret siden 8. desember 2009.

11 Side 11 av 11 Vedlegg - DEL I: Oversikt Inntekter pr leverandør og måned. - DEL II: Oversikt salg og uttak MWh, samt overordnet kontroll på solgt/kjøp mengde mot rettighetsmengden. - DEL III: Oversikt over gjennomsnittsinntekt og kostnad pr MWh pr leverandør pr måned.

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013?

Øystre Slidre kommune. Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008 og sak 43/2013? KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Øystre Slidre kommune Ble saken om forvaltning av kommunekrafta godt nok belyst ved kommunestyrets politiske behandling i sak 43/2008

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS IT-sikkerhet i skoler og barnehager i - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 Formål: Undersøke om kommunene i Hallingdal

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget Sør-Aurdal kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Vår ref : 2016-003-FHL Sted og dato: Slidre 18.05.16 Til Møte 03/2016 Sak nr. 06-08/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I SØR-AURDAL Møtested: Tingvoll Møtedato: Onsdag

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Side 1 av 6 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Øystre Slidre Utført i perioden: Juni-August 2006 Revisor: Dagny

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå fleksitidsreglementet i Nord-Aurdal kommune og praktiseringen av dette Innhold 1. Innledning... 2 2. Rådmannens

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Nord-Aurdal kommune Til Møte: 06/2017 Sak: 11-13 /2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I NORD-AURDAL Møtested: Møterom: Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag, 31. oktober 2017 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende deltok i møtet:

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2016 Til Sak: 08-10 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Mandag 28.06.2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-13.00 Følgende deltok:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30):

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30): Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr. 3.4.2009 kl 12.30): Del I Konkurransegrunnlagets del 1 inneholder krav til hva tilbudet skal inneholde. Der savner vi et punkt som beskriver

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune,

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune, Til Møte nr 03/2017 Sak 10-12/ 2017 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn Vang kommune. Møtedato : Tirsdag 09.05.17 Møtetidspunkt : Kl.09.00-12.15 Følgende deltok i møtet

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget Nord-Aurdal kommune

Kontrollutvalget Nord-Aurdal kommune Saksbeh. Reidar Schlytter Tlf : 918 24 688 Vår ref : 2016-02-RS Sted og dato: Begnadalen 09.05.2016 Til Møte 02/2016 Sak 05-07/2016 Unni Noraker Knut Ove Hennum Per Werner Strandmoen INNKALLING TIL MØTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2017 Til Sak: 06-08/2017 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Onsdag 19.04.17 Møtetidspunkt: Kl. 09.00 11.30 Følgende deltok:

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes.

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING

FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING Saksnr..: Arkivnr.: Saksbehandler: Anne Margrethe Hausvik, konserncontroller Saksgang Møtedato Styret i BIR AS 27.10.2016 FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING Hva

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Kontrollutvalget, Bodø kommune,

Kontrollutvalget, Bodø kommune, Kontrollutvalget, Bodø kommune, Årsrapport 2016 (jnr 16/xxx ark 412 1.5) 1. Innledning Bodø kontrollutvalg har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Espen Rokkan, H Thor Arne Angelsen, Ap Lars Vestnes,

Detaljer

Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning

Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning Saknr. 16/14106-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her)

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Gjøvik kommune har behov for bistand i forbindelse med med innføring av Lean som arbeidsmetode. Tilbyder må kunne vise til oppnådde

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Oslo 30. mai 2012 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund Tema 1. Kommunekrafts virksomhet og tjenester 2. Formidling av salg av konsesjonskraft til

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Onsdag 11. mai 2016 kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345 Behandling: Sak 03-05/2016 Kl. 09.00 09.30 Orientering ordfører/rådmann,

Detaljer

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS

Møtebok styret Kommunerevisjon IKS Sak 09-11 / 2016 Møtested : Lokalene til på Fagernes Møtedato : 28.november 2016 Møtetidspunkt : kl 09.30 14.00 Følgende deltok i møtet : Frantz A Mietle Leder Hol kommune Ottar Martinsen Nestleder Øystre

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Vestby kommune Havnekomitéen

Vestby kommune Havnekomitéen Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Son Kro Møtedato: 17.06.2010 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT mellom kommune og Gjøvik kommune Gjøvik, den xx.xx.xxxx Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Mandag 06. februar 2017, kl. 10-14 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14, kl. 08.30 11.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET I TRYSIL KOMMUNE OG 2016 1 GENERELT Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. Arkivsak: 15/00130 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører:

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Reidar Schlytter Tlf : 918 24 688 Vår ref : 2017-06 Sted og dato: Begnadalen, 30.08.2017 Til Møte 06/2017 Arnfinn Beito Sak 16-19/2017 Trond Vidar Solhaug Bente Alice Rakstad INNKALLING TIL MØTE

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer