VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEAS og eierkommunene: Kraftavregning"

Transkript

1 Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune: Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-November 2009 Dato: 12. oktober 2011 Revisor: Dagny Thon Hovrud

2 Side 2 av 11 Oppsummering Bakgrunn Øystre Slidre kommune (ØSK), Vestre Slidre kommune (VSK) og Nord-Aurdal kommune (NAK) eier Valdres Energiverk AS (VEAS). Eierkommunenes konsesjons- og andelskraftrettigheter er tradisjonelt blitt omsatt gjennom VEAS. VEAS har foretatt avregning av kostnader og inntekter, og formidlet oppgjør til eierkommunene. Det har vært ønskelig at en uavhengig part skulle gå gjennom avregningen og rapporteringen. Kontrollutvalgene har følgelig bedt kommunerevisjonen gjøre dette. Vi har avgrenset rapporten til å gjelde avregningen mot ØSK i Avregning og rapportering Med bakgrunn i den informasjon vi har hatt tilgang til, er det vår vurdering at kraftavregningen mellom VEAS og ØSK i hovedsak er fullstendig og nøyaktig. Etter vårt syn har VEAS god regnskapsmessig kontroll på området. Poster tilknyttet eierkommunene sin konsesjons- og andelskraft er skilt ut på et eget område i VEAS sitt regnskap. Grunnlagene fra leverandører og energipartner fordeler inntekter og kostnader til kommunene i samsvar med kommunenes andel konsesjons- og andelskraft. Videre mener vi at VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordnet egenkontroll. Dette har medført at ØSK er blitt fakturert ca kroner for mye for kjøp av kraft i årene 2007 og Feilen oppstod som følge av omlegging av faktureringsmåten fra to kraftprodusenter. VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert detaljkontroll av kraftmengden, f.eks. ved å utvide eksisterende regneark for rapportering. Etter vår vurdering gir VEAS sin rapportering en grei oversikt, men den kunne med fordel vært mer detaljert. Mer detaljert informasjon ville gitt kommunen bedre grunnlag for å føre kontroll med egen kraftomsetning. Vi mener VEAS ved å legge mer informasjon inn i eksisterende regneark i større grad kunne tilfredsstilt både kontroll- og rapporteringsbehovet. Når så er sagt har vi ikke inntrykk av at ØSK har kommet med klare ønsker, behov eller krav til rapportering. Da kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. De prinsipper som er anvendt i avregningen av ØSK i 2008 er også benyttet i avregningen mot VSK og NAK, og i korrigert avregning for årene Med den bakgrunn mener vi det er sannsynlig at de hovedkonklusjoner vi har trukket ovenfor også gjelder for disse avregningene. Vi finner det derfor ikke ressurssvarende å gjennomgå dette tallmaterialet. Kommunikasjon og eierstrategi Vi har i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Hva som er årsaken til utfordringene skal ikke vi spekulere i. Vi anser det imidlertid som uheldig dersom ansatte i eierkommunene og ansatte i et så vidt stort aksjeselskap ikke kommuniserer godt når det foreligger et kundeleverandørforhold. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og kontrollen vi har gjennomført blitt foretatt av ØSK. Slik vi ser det er det en eieroppgave å bidra til å utvikle et selskap. Når en eier kjøper tjenester i et selskap mener vi det også er naturlig at ansatte i eierkommunene bidrar til å utvikle kompetansen og rutinene i selskapet ved behov. Slik vi ser det er det naturlig at eierstrategien også tar opp i seg slike forhold. Anbefaling Med bakgrunn i ovenstående anbefaler vi at: VEAS utvikler bedre kontrollsystemer, for å sikre at informasjon fra kraftleverandører og megler er korrekt. VEAS utvikler rapportering til kommunene som gir mer detaljert informasjon om mengde, kostpris, salgspris og gebyrer. Rapporteringen bør også vise omsetning pr måned og mengde som overføres mellom kalenderår. Kommunens ansatte tar ansvar for å utvikle selskaper som kommunen eier. Det vil blant annet si at kommunens ansatte bidrar til forbedringer i rutiner og systemer når kommunen og selskapet er i et kundeleverandørforhold. Videre at kommunen benytter selskapet som leverandør når selskapet er konkurransedyktig og innkjøpsreglementet ikke er til hinder for dette. Slike forhold kan med fordel tas inn i eierstrategien.

3 Side 3 av 11 Innhold Oppsummering Innledning Bakgrunn og formål Problemstilling og avgrensning Revisjonskriterier Metode/Arbeidsprosess Uttalelser fra ØSK og VEAS Rådmannen sin uttalelse til rapporten Administrerende direktør i VEAS sin uttalelse til rapporten Avregningsgrunnlag Informasjonsgrunnlag Vurdering Regnskapsførsel Mengde Forvaltningsgebyr Konklusjon avregning Rapportering Informasjonsgrunnlag Vurdering Rapportering Rapporteringstidspunkt Kommunikasjon Konklusjon rapportering Vedlegg... 11

4 Side 4 av 11 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Øystre Slidre kommune (ØSK), Vestre Slidre kommune (VSK) og Nord-Aurdal kommune (NAK) eier Valdres Energiverk AS (VEAS). Eierkommunenes konsesjons- og andelskraftrettigheter har tradisjonelt vært omsatt gjennom VEAS. VEAS har benyttet Energipartner som megler, og ikke sittet på kraftbørsen (Norpool) selv. VEAS har foretatt avregning av kostnader og inntekter, og formidlet oppgjør til eierkommunene. Eierkommunene, spesielt ØSK, har vært usikre på hvorvidt oppgjøret har vært riktig. I 2007 ble ØSK og VEAS enige om at enkelte forhold ved VEAS sine beregninger ikke var korrekt. Kostnadsfordelingen mellom kommunene ble som følge av dette korrigert fom I 2008 gjorde VEAS også nye beregninger for årene , basert på de prinsippene partene ble enige om i De nye beregningene er formidlet til kommunene, men kommunene har ikke tatt initiativ til å foreta et oppgjør seg imellom iht. denne fordelingen. Det har vært ønskelig at en uavhengig part skulle gå gjennom avregningen og rapporteringen. Kontrollutvalgene har følgelig bedt kommunerevisjonen gjøre dette. 1.2 Problemstilling og avgrensning Prosjektets problemstilling er som følger: Er VEAS sin kraftavregning mot eierkommunene korrekt og er rapporteringen hensiktsmessig? Prosjektets første fase ble avgrenset til å gjelde VEAS sin avregning mot ØSK i De konklusjoner som ble trukket av dette arbeidet skulle danne grunnlag for å vurdere eventuelt videre arbeid. Vi har ikke kontrollert at inntaktskost er korrekt beregnet av leverandør. Vi har heller ikke vurdert prisen Energipartner har oppnådd ved salg av konsesjons- og andelskraften. 1.3 Revisjonskriterier Vi har benyttet følgende revisjonskriterier i prosjektet: Avregningen mellom VEAS og kommunen skal være fullstendig og nøyaktig. Alle poster skal være dokumentert, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter, kraftmengde og forvaltningsgebyrer. Alle poster skal klart fremgå på eget område i VEAS sitt regnskap. Avregningen skal foretas periodisk og iht. avtalen mellom VEAS og ØSK oversendes kommunen innen utgangen av påfølgende måned. Rapporteringen skal gi kommunen oversiktlig og relevant informasjon, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter, kraftmengde og forvaltningsgebyrer. 1.4 Metode/Arbeidsprosess Vi har basert våre vurderinger på følgende arbeidsprosess: Gjennomgang og vurdering av rapportering ØSK har mottatt fra VEAS. Gjennomgang av avtaler mv mellom VEAS og ØSK. Gjennomgang og vurdering av dokumentasjon i VEAS, herunder føringer i regnskapssystemet, alle fakturaer og oppgjør fra produsenter og Energipartner. Disse er kontrollert mot oppgjøret fra VEAS til ØSK. Vurdert eksisterende rapportering. Konklusjon og forslag til forbedringer. Når vi i rapporten refererer til avtalen mellom ØSK og VEAS, menes dokumentet Avtale mellom Valdres Energiverk AS og Øystre Slidre kommune om forvaltning av kommunekrafta, datert , og dokumenter knyttet opp mot denne.

5 Side 5 av 11 2 Uttalelser fra ØSK og VEAS 2.1 Rådmannen sin uttalelse til rapporten Kommunerevisjonen oversendte denne forvaltningsrevisjonsrapporten til rådmannen i ØSK. Rapporten ble oversendt for å gi rådmannen anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, jf. 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni Fristen for rådmannens tilbakemelding ble satt til 4. januar Den 6. januar ba rådmannen revisjonen om utsatt frist, hvilket revisjonen stilte seg positivt til. Revisjonen minnet muntlig rådmannen på tilbakemeldingen ved minst to anledninger hhv våren 2010 og i desember 2010, uten at uttalelse er mottatt. Beklageligvis har ikke revisjonen, bla. pga en langtidssykemelding, fulgt opp saken i tilstrekkelig grad. I mellomtiden gikk rådmannen i Øystre Slidre over i annen stilling i en annen kommune. I brev av ba revisjonen konstituert rådmann i Øystre Slidre om å gi en tilbakemelding på rapporten innen mandag 16. mai Konstituert rådmann ble også purret, men ingen uttalelse er mottatt. Det er nå ansatt ny rådmann i Øystre Slidre. Han tiltrådte sin stilling 1. september Han er ny i kommunen og er følgelig ikke kjent med de forhold som omhandles i rapporten. I samråd med kontrollutvalgets leder oversender kommunerevisjonen rapporten til behandling i kontrollutvalget uten at det er mottatt uttalelse fra rådmannen i Øystre Slidre. 2.2 Administrerende direktør i VEAS sin uttalelse til rapporten På samme måte som rådmannen er administrerende direktør i VEAS gitt anledning til å uttale seg om rapporten. Administrerende direktør sine synspunkter, datert 28. desember 2009, er innarbeidet i rapporten der det er naturlig, for øvrig er hennes kommentarer som følger: Pkt Mengde: VEAS har nå etablert et bedre system for detaljkontroll av kraftmengden slik at en har mulighet til å oppdage avvik på et tidligere tidspunkt. Pkt Forvaltningsgebyr på brukstidsoptimalisering: VEAS har informert kommunen om fordelingen av gevinsten ved optimalisering (80/20) ved flere anledninger. VEAS har ikke opplevd at denne fordelingen har blitt mottatt annet enn positivt av kommunene, heller ikke fra ØSK: VEAS er enig i at det bør komme klart frem i avtalen hvordan en fordeler optimaliseringsgevinsten, og avtalen vil bli oppdatert på dette punktet. Pkt Rapportering: Det har vært en gradvis utvikling både av systemer og i detaljeringsgraden i underlagsdokumentene tilknyttet kraftavregning. Dette gjelder både hos produsentene, porteføljeforvalterne og i VEAS. VEAS har benyttet forslag fra kommunerevisjonen for å videreutvikle detaljrapporteringen. VEAS har ikke oppfattet at kommunene har etterspurt detaljrapporter, og har derfor ikke utviklet slike. Pkt : VEAS har varslet kommunene, muntlig eller med e-post, når tallgrunnlag fra produsentene og Energipartner ikke er blitt mottatt innen fristen. VEAS opplever at dette er blitt akseptert fra NAK og VSK, men ikke fra ØSK. VEAS har purret produsentene og Energipartner når grunnlaget har vært forsinket.

6 Side 6 av 11 3 Avregningsgrunnlag 3.1 Informasjonsgrunnlag Vi har gjennomgått bilag og føringer i VEAS sitt regnskapssystem knyttet til kraftavregningen mellom VEAS og ØSK. Hittil har alle bilag knyttet til kraftavregningen vært samlet i egen perm for det enkelte år. Ny prosedyre vurderes ettersom selskapet nå går over til å skanne fakturaer. Alle bilag knyttet til kraftavregningen er ført på et eget resultatområde i VEAS. Poster knyttet til den enkelte kommune, den enkelte kraftleverandør, provisjoner og inntektsposter er skilt gjennom kontosystemet. Vi har gjennomgått følgende knyttet til ØSK sin konsesjons- og andelskraft for 2008: Fakturaer fra kraftleverandører. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Fakturaer fra leverandørene spesifiserer mengde og totalkostnad for den enkelte kommune. Oppgjør fra kraftleverandører, finansielle avtaler. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Fakturaer fra leverandørene spesifiserer mengde og inntekt for den enkelte kommune. Oppgjør fra Energipartner. Vi har kontrollert pris og mengde, at bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at de er tatt med i avregningen med ØSK. Oppgjør fra Energipartner spesifiserer pris og mengde for den enkelte kommune. Forvaltningsgebyrer. Vi har kontrollert om bilagene er ført på riktig område og konto i VEAS sitt regnskapssystem og at relevante poster er tatt med i avregningen med ØSK. Våre kontroller av tallgrunnlaget er vist i vedlegg. Vi har kontrollert pris og mengde oppgitt fra leverandører overordnet. Når det gjelder krafta fra Skoltefoss har vi kun kontrollert inntektene. Kostnadene fakturerer VEAS til ØSK utenom konsesjons- og andelskraftoppgjøret. 3.2 Vurdering Regnskapsførsel Etter vår vurdering er alle bilag ført i VEAS sitt regnskap i tråd med fakturaer og oppgjør fra kraftprodusenter og oppgjør fra Energipartner. Det kan imidlertid informeres om følgende, selv om det ikke har praktisk betydning for det kronebeløp som er avregnet mot ØSK: Det forekommer korreksjoner fra leverandører og fra Energipartner gjeldende foregående regnskapsår. Disse skal iht. VEAS sine rutiner føres på egne konti. Dette er ikke gjennomført 100%, ettersom enkelte korreksjoner er ført på konti som i prinsippet kun skal inneholde årets transaksjoner. Det er ikke en fullstendig gjennomført praksis mht. i hvilken årsperm bilag knyttet til korreksjoner fra leverandører og Energipartner står i, hvilke år beløpet er ført i regnskapet til VEAS og hvilket år korreksjonen tas med i oppgjøret med ØSK. Dette avhenger bla. av hvor tidlig i nytt år korreksjonen kommer Mengde VEAS opplyser at de kontrollerer oppgitte priser og mengde i det enkelte grunnlag fra kraftleverandører og Energipartner ut fra en rimelighetsbetraktning. De har ingen rutiner eller systemer for å kontrollere at kreftmengde kjøpt og solgt over år er iht. de kraftrettigheter kommunen har. VEAS har forutsatt at den overordna kontrollen har vært tilstrekkelig og at eksterne systemer sikrer at mengden over tid blir korrekt. Vi har foretatt en kontroll av mengden som er oppgitt fra leverandører og Energipartner, og satt opp følgende oppstilling over solgt mengde i 2008:

7 Side 7 av 11 - Overordnet kontroll Solgt mengde vs. Rettighetsmengde Rettighet eksklusive Skoltefoss MWh Overført fra 2007: - Åbjøra 698 MWh - Bagn 300 MWh - Vinstra MWh - EB-kraftproduksjon 0 MWh - Oppland MWh SUM overført fra MWh Overført til 2009: - Åbjøra, Bagn, Vinstra og EB-Kraft 0 MWh - Oppland MWh SUM overført til MWh Reell mengde å selge i MWh Mengde solgt iht oppgave fra Energipartner MWh Differanse/Avrundingsfeil -5 MWh Tabell 1: Kontroll av solgt mengde vs. rettighetsmengde Når vi korrigerer for mengde overført fra 2007 og til 2009 er solgt mengde tilnærmet lik rettighetsmengden. Vi har ikke kontrollert om 2007-mengden stemmer, men total oppgitt solgt mengde i perioden oktober 2007 til april 2008 stemmer med rettighetsmengden for vinterperioden. I 2009 er kraften solgt gjennom Ishavskraft, følgelig har vi ikke grunnlag for å vurdere om oppgitt mengde overført til 2009 stemmer. VEAS har imidlertid omsatt 3/7 av totalt vinterkvantum, hvilket skulle underbygge at også denne mengden er korrekt. Når det gjelder fakturert mengde fra leverandører har vi gjort tilvarende kontroll: - Overordnet kontroll Fakturert mengde vs. Rettighetsmengde Rettighet eksklusive Skoltefoss MWh Overført fra 2007: - Åbjøra (fakturerer iht solgt mengde) 698,4 MWh - Bagn (fakturerer iht solgt mengde) 300,2 MWh - Vinstra, EB og Oppland fakturer iht. rettighetsmengden SUM overført fra MWh Reell mengde til fakturering MWh Mengde fakturert iht. oppgaver fra Leverandører MWh Differanse 585,82 MWh Som skyldes feilfakturering fra: - Vinstra 311,27 MWh - EB-Kraftproduksjon 274,41 MWh Tabell 2: Kontroll av fakturert mengde vs. rettighetsmengde Vi ser at det er en differanse mellom fakturert mengde fra leverandører og rettighetsmengden. Differansen skyldes feil i oppgjøret fra EB-Kraftproduksjon og Vinstra. EB-Kraftproduksjon har fakturert i størrelsesorden 275 MWh for mye både i 2007 og i Vinstra har fakturert for 311 MWh for mye i forbindelse med overgangen til Ishavskraft. Dette medfører at ØSK er blitt fakturert i størrelsesorden kroner for mye i 2008 og kroner for mye i Feilene oppstod som følge av endringer i faktureringsmåten. Vinstra har bekreftet at de krediterer beløpet som er feilfakturert. EB-Kraftproduksjon arbeider med saken. Etter vår vurdering har VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordna egenkontroll. VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert enkel detaljkontroll av kraftmengden Forvaltningsgebyr Iht. avtalen mellom ØSK og VEAS skal VEAS levere tjenester tilknyttet salg av kommunens kraftrettigheter. I avtalen fremgår følgende: VEAS beregner seg en fastpris på jobben, kr pr kommune. Denne prisen inkluderer alle kostnader knyttet til porteføljeforvaltning og kvalitetssikring. Prisen justeres årlig med konsumprisindeksen, og var for 2008 kr Vederlaget skal faktureres etterskuddsvis pr VEAS har fakturert ØSK dette beløpet iht. avtalen mellom ØSK og VEAS, utenom øvrig kraftoppgjør. Alle poster knyttet til konsesjons- og andelskraft føres på ett resultatområde i VEAS. Dette området viste i 2008 et overskudd på Hvilket utgjør forskjellen på forvaltningsgebyret VEAS fakturerer de tre kommunene ( * 3 = kroner) og det faste forvaltningsgebyret VEAS betaler Energipartner ( kroner). Disse kronene skal dekke de ressurser VEAS bruker på kraftforvaltningen.

8 Side 8 av 11 Videre har VEAS i 2008 viderefakturert ØSK kr knyttet til brukstidsoptimalisering. Dvs. at Energipartner, med bakgrunn i forventet prisutvikling, har flyttet salget av en viss mengde MWh fra et kalenderår til et annet. Det kan stilles spørsmål til om VEAS har rett til å fakturere ØSK for dette beløpet, ettersom det i avtalen mellom partene står at de kronene inkluderer alle kostnader knyttet til porteføljeforvaltning og kvalitetssikring. Det fremgår imidlertid av avtalen mellom ØSK og VEAS at: Forvaltninga i medhold av avtalen skjer på Kommunens regning og risiko. Kommunen har eierrettigheter til kraften og tar den risiko som forvaltningen innebærer. VEAS sørger for optimalisering etter den risikoprofil som Kommunen fastsetter. Kommunen står fritt til å treffe sine egne beslutninger om håndtering, herunder prissikring, av sin kraft, og er selv ansvarlig for slike beslutninger og konsekvensen av dem. VEAS skal således ikke kunne holdes ansvarlig overfor Kommunen (i økonomisk henseende eller på annen måte) for konsekvensene av Kommunens beslutninger. Det er Energipartner som, ut fra en vurdering av markedet, beslutter om brukstidsoptimalisering skal benyttes. Av den gevinsten som oppnås får Energipartner 20 % og kommunen 80 %. Dersom VEAS skulle betale Energipartners 20% ville ikke VEAS ha incentiver til å benytte brukstidsoptimalisering. Det vil da lønne seg for VEAS at Energipartner ikke benytter dette verktøyet, og resultatet av det er at kommunen heller ikke får 80% av gevinsten. Med denne bakgrunn finner vi det rimelig at VEAS belaster kommunen for dette beløpet. Det burde imidlertid kommet klart frem av avtalen at VEAS kan fakturere kommunen for dette beløpet! 3.3 Konklusjon avregning Med bakgrunn i den informasjon vi har hatt tilgang til er det vår vurdering at kraftavregningen mellom VEAS og ØSK i hovedsak er fullstendig og nøyaktig. Etter vårt syn har VEAS god regnskapsmessig kontroll på området. Poster tilknyttet eierkommunene sin konsesjons- og andelskraft er skilt ut på et eget område i VEAS sitt regnskap. Grunnlagene fra leverandører og energipartner fordeler inntekter og kostnader til kommunene i samsvar med kommunenes andel konsesjons- og andelskraft. Videre har VEAS etablert rutiner som sikrer at alle poster er dokumentert, herunder anskaffelseskostnader, oppnådde inntekter og kraftmengde. Etter vår vurdering har VEAS i for stor grad stolt på eksterne kontrollsystemer og overordna egenkontroll. Dette medfører at ØSK er blitt fakturert i størrelsesorden kroner for mye i 2008 og kroner for mye i 2007 for kjøp av kraft. Feilene oppstod som følge av endringer i omsetningen i hhv 2007 og VEAS ville oppdaget feilene tidligere dersom de selv hadde etablert detaljkontroll av kraftmengden, f.eks. ved å utvide eksisterende regneark for rapportering. Bedre kontroll fordrer imidlertid bedre informasjon fra enkelte kraftprodusenter. Vi er overrasket over at fakturagrunnlagene fra leverandørene og oppgjørene fra Energipartner er så lite informative, og ser ut til å være basert til dels på manuelle systemer. Når det gjelder VEAS sin viderefakturering av kostnader knyttet til brukstidsoptimalisering er avtalen uklar. Vi er imidlertid av den oppfatning at avtalen gir rom for faktureringen så lenge det er kommunen og ikke VEAS som får gevinsten av transaksjonen. De prinsipper som er anvendt i avregningen av ØSK i 2008 er også benyttet i avregningen mot VSK og NAK, og i korrigert avregning for årene Med den bakgrunn mener vi det er sannsynlig at de hovedkonklusjoner vi har trukket ovenfor også gjelder for disse avregningene. Vi finner det derfor ikke ressurssvarende å gjennomgå disse avregningene.

9 Side 9 av 11 4 Rapportering 4.1 Informasjonsgrunnlag Vi har gjennomgått VEAS sin rapportering til ØSK. Videre har vi gjennomgått rapporteringstidspunkt til kommunen, og sett dette i forhold til oppgjør fra leverandører og fra Energipartner. Ordinær månedlig rapportering og årsavregning består av en side som vist nedenfor. Tabell 3: VEAS sin rapportering til ØSK Vi ser at hovedinformasjonen fremgår. Det årlige forvaltningsgebyret på fremgår ikke, ettersom det blir fakturert særskilt. Kommunen får ikke informasjon om de månedlige beløp som tidligere er avregnet, eller om pris, totalmengde og kroner pr MWh knyttet til det enkelte kraftverk. 4.2 Vurdering Rapportering Etter vår vurdering gir VEAS sin rapportering en grei oversikt, men den kunne med fordel vært mer detaljert. Eksempelvis kunne rapporten inneholde tall per måned, mengde og pris pr MWh, samt mengde flyttet mellom år. Mer detaljert rapportering ville gitt kommunen mer informasjon, og derigjennom bidratt til at ØSK i større grad hadde hatt tillit til VEAS sin avregning. Samtidig ville dette hjulpet VEAS til å ha bedre kontroll med tallgrunnlaget. Kommunene på sin side kunne krevd mer detaljert rapportering. Et slikt krav hadde VEAS måtte fulgt opp. Så lenge kommunene ikke har kommet med klare ønsker, behov eller krav ril rapportering kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. I forbindelse med vår gjennomgang av tallmaterialet tilknyttet kraftavregning har vi satt opp et regneark som kan brukes som utgangspunkt for en mer detaljert rapportering. VEAS sier de ønsker å bruke vårt forslag og videreutvikle dette. ØSK har ikke prioritert å komme med synspunkter på rapporteringsformen.

10 Side 10 av Rapporteringstidspunkt Iht. avtalen mellom VEAS og ØSK skal avregningen foretas periodisk og oversendes kommunen innen utgangen av påfølgende måned. Denne delen av avtalen er ikke oppfylt i tilstrekkelig grad. Årsaken til sein rapportering/avregning fra VEAS er at VEAS har måttet vente på grunnlag fra leverandører og fra Energipartner. Vi kan ikke se at VEAS har brukt urimelig mye tid til å oversende informasjon til ØSK når VEAS først har fått grunnlaget. Hvorvidt VEAS har vært gode nok til å varsle forsinkelser til ØSK, og til å purre leverandører og Energipartner har ikke vi grunnlag for å vurdere. Slik varsling er viktig for å opparbeide og ivareta et godt kunde-leverandørforhold Kommunikasjon I vårt arbeid med kontroll av kraftavregningen opplever vi at de ansatte i VEAS er serviceinnstilte og har et ønske om at ting skal gjøres riktig. Vi har imidlertid i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Hva som er årsaken til utfordringene skal ikke vi spekulere i. Vi anser det imidlertid som uheldig dersom de ansatte i eierkommunene og de ansatte i et så vidt stort aksjeselskap ikke kommuniserer godt når det foreligger et kunde-leverandørforhold. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og at den kontrollen vi har gjennomført kunne blitt foretatt av ØSK selv. Slik vi ser det er det en eieroppgave å bidra til å utvikle et selskap. Når kommunen kjøper tjenester i et selskap kommunen eier mener vi det er naturlig at de ansatte i eierkommunen bidrar til å utvikle kompetansen og rutinene i selskapet ved behov. Dersom ikke dialog fører frem vil det være naturlig å bringe problemet inn for et eierorgan. Det vil ikke virke motiverende eller utviklende for selskapet dersom eiere ikke bruker selskapet som leverandør når det er naturlig, selskapet er konkurransedyktig og anskaffelsesregelverket ikke er til hinder for det. Slik vi ser det er det viktig at eierstrategien også tar opp i seg slike forhold. 4.3 Konklusjon rapportering Etter vårt syn kunne VEAS sin rapportering til kommunene vært mer detaljert. Mer detaljert informasjon ville gitt kommunen bedre anledning til å følge opp kraftomsetningen, og bidratt til å skape større trygget for at tallgrunnlaget var riktig. Kommunene på sin side kunne krevd mer detaljert rapportering. Et slikt krav hadde VEAS måtte fulgt opp. Så lenge kommunene ikke har kommet med klare ønsker, behov eller krav ril rapportering kan det være forståelig at VEAS ikke har lagt ressurser i å endre formen. VEAS har ikke oversendt avregning iht. avtalen med ØSK. VEAS har imidlertid oversendt kommunen avregningen uten ugrunnet opphold etter at de selv har mottatt grunnlag fra Energipartner og kraftleverandørene. Når underleverandører hindrer VEAS i å innfri sine forpliktelser overfor kommunen, er det viktig at VEAS varsler kommunen om dette på en ryddig måte. Vi har i prosessen fått inntrykk av at VEAS og ØSK har hatt visse kommunikasjonsutfordringer. Med bedre kommunikasjon er det mulig at avregningsspørsmålene og rapporteringsutfordringene kunne blitt løst på et tidligere tidspunkt, og at den kontrollen vi har gjennomført kunne blitt foretatt av ØSK selv. * * * * * * * Fagernes 12. oktober Revisor Dagny Thon Hovrud Med unntak av del 2 side 5 vedrørende rådmannens og administrerende direktørs uttalelse, er rapporten uforandret siden 8. desember 2009.

11 Side 11 av 11 Vedlegg - DEL I: Oversikt Inntekter pr leverandør og måned. - DEL II: Oversikt salg og uttak MWh, samt overordnet kontroll på solgt/kjøp mengde mot rettighetsmengden. - DEL III: Oversikt over gjennomsnittsinntekt og kostnad pr MWh pr leverandør pr måned.

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune

Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Side 1 av 6 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Bruk av fonds- og gavemidler i Øystre Slidre kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Øystre Slidre Utført i perioden: Juni-August 2006 Revisor: Dagny

Detaljer

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune

Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Fleksitidsordningen i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå fleksitidsreglementet i Nord-Aurdal kommune og praktiseringen av dette Innhold 1. Innledning... 2 2. Rådmannens

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I GOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tore Dag Skjerdal, Tore Ness, Sigrun Eng Møtetid: Onsdag 11. mai 2016 kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunehuset på Gol, møterom 345 Behandling: Sak 03-05/2016 Kl. 09.00 09.30 Orientering ordfører/rådmann,

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud

Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Oslo 30. mai 2012 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund Tema 1. Kommunekrafts virksomhet og tjenester 2. Formidling av salg av konsesjonskraft til

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Vestby kommune Havnekomitéen

Vestby kommune Havnekomitéen Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Son Kro Møtedato: 17.06.2010 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Frogn kommune. Oppsummering revisjon. Høsten Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 AUDIT

Frogn kommune. Oppsummering revisjon. Høsten Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 AUDIT Frogn kommune AUDIT Oppsummering revisjon Høsten 2015 Kontrollutvalgsmøte 8. desember 2015 Innledning Kontaktpersoner: Siv Karlsen Moa Partner Tel: + 47 4063 9548 siv.karlsen@kpmg.no Rune Johansen Manager

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 4/2015-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2014 - revisjonsforskriftens 4 Forord Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Bakgrunn Høsten 2014 nedsatte Rådmannen en styringsgruppe som bl.a. skulle vurdere den regnskapsrapporteringen som

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN- OG BYGGESAKER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 8/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON PLAN-

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Gol kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Onsdag 11. mai 2016. 09.00-12.00 Møtested Kommunehuset på Gol, møterom 345 Medlemmer til stede i møtet Tore Dag Skjerdal, Tore Ness og Sigrun Eng Andre til stede i møtet Ordfører Heidi Granli

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Innholdsfortegnelse 7 SAMLET PRIS OG BESTEMMELSESR... 3 7.1

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Regnskapsavslutningen for 2013

Regnskapsavslutningen for 2013 Verran kommune Økonomisjef Elise Dahl Liavn 1 7790 MALM Deres ref.: Vår ref.: HG Saksnr.: 13/1513 Arkiv: O-4.3 Dato: 16 12.2013 Regnskapsavslutningen for 2013 Innledning Fristen for avleggelse av årsregnskapet

Detaljer

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 18 Vedtatt 7. juni 2016 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning Spørsmål Hvordan skal bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer