SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness, H) Saksordfører anbefaler Komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: 1. Tiltak skissert i tabell 1 legges til grunn for å sikre; - Full utnyttelse av Asker kommunes idrettshaller og idrettsanlegg, - Effektiv fordeling av treningstid - Forutsigbar og rettferdig fordeling av treningstid 2. Askermodellen, tilpasset de ulike anleggstypene, som vist i vedlegg 1, legges til grunn for innføring av kriterier for fordeling av treningstid. 3. Saken sendes på høring til AIR og idrettslagene i Asker, med høringsfrist 10.april. 4. Høringsuttalelsene behandles i komiteens møte 25.april før sluttbehandling i kommunestyret 14.mai. Sammendrag og konklusjon Saken omhandler kriterier og modeller for en mer effektiv og rettferdig fordeling av treningstid og for å få en bedre utnyttelse av Asker kommunes idrettshaller og idrettsanlegg. Saken har sin bakgrunn i møte den 22. mars 2012 (sak 12/12) i komite for teknikk, kultur og fritid. Komiteen behandlet da revisjon av Askermodellen (modell for fordeling av treningstid i idrettshaller). Man ser at det også er forbedringspotensiale i forhold til fordeling og utnyttelse av tid på de andre anleggene, som gymnastikksaler, ishaller, svømmehaller og fotballbaner. Komiteen ønsket derfor å innlemme også disse anleggstypene og gjorde følgende nye bestilling i sitt vedtak: «Rådmannen legger frem en sak der de samlede kommunale ressurser til idrettsformål ses i en større sammenheng, for å sikre høy utnyttelse og effektiv fordeling». I tabell 1 nedenfor og i vedlegg nr. 1 vises tiltak som foreslås gjennomført. Askermodellen (vedlegg 1) slik man kjenner den fra idrettshallene er videreutviklet og innføres også for ishaller og svømmehaller. For gymnastikksaler og fotballbaner innføres en noe tilpasset Askermodell. 1

2 Tab.1: Tiltak som gjennomføres, inklusiv Askermodellen. Tiltak Kriterier Merknader Askermodellen Modell for fordeling av treningstid i Se detaljer vedlegg 1. idrettshaller, ishaller, svømmehaller, gymnastikksaler og fotballbaner. Nytt bookingprogram utvikles Tid som står ledig i hverdager og helger Utvidet åpningstid i helger i idrettshaller Krav til bookingprogram: - Brukervennlig system. - Brukerne kan logge seg på eksternt og gjøre bestillinger/endringer, og få kontrakt digitalt. Systemet må ha en betalingsmodul. Det må også kunne varsle om ledig tid. - Systemet må kunne kommunisere med Asker kommunes regnskapssystem og saksbehandlersystem. Innenfor ordinær åpningstid med kommunal betjening til stede kan idrettslag som ønsker det disponere ledig tid. Utnyttelse av tid Idrettslagene har selv ansvar for at anleggene til enhver tid blir brukt (det de har fått tildelt). Det forutsettes en god og tett dialog mellom brukerne angående utnyttelse av tid. Kontroll/Stikkprøver Det tas stikkprøver 2-4 ganger pr. sesong pr. anlegg på antall utøvere på banen samtidig. En prosjektgruppe er i prosess for å finne et nytt system (forprosjekt, som del av Asker kommunes IKT-satsing). Systemet skal også gjelde for utleie av kulturlokaler og skolelokaler. Asker idrettsråd innkalles som referansegruppe. Dette fungerer pr. i dag noen steder, men det er behov for å systematisere en slik tjeneste bedre. Nytt bookingprogram vil bidra til å forenkle muligheten for det. Asker idrettsråd utreder behov og ønske om utvidet åpningstid i helger. Eventuelle kriterier utarbeides etter AIRs utredning. Kostnader må eventuelt inn i kommende HP. Enkelte steder står anleggene tomme når det laget som har fått tildelt tiden ikke benytter den. Nytt bookingprogram kan avhjelpe dette. For krav om antall utøvere på bane/hall samtidig, se Askermodellen vedlegg 1. Karin Norlie Moksness Saksordfører Rådmannens redegjørelse 1. Bakgrunn for saken. Saksopplysninger. 1.1 Hva saken gjelder. 2

3 Saken handler om å forbedre og utvikle gode rutiner slik at idrettsanleggene blir maksimalt utnyttet. Saken innebærer også at det godet treningstid representer skal bli fordelt på en effektiv og rettferdig måte. En prosjektgruppe har arbeidet med saken over tid. Asker idrettsråd (AIR) har deltatt i prosjektgruppen med 3 personer. I vedlegg 2 vises gjeldende søkerhefte (inklusiv retningslinjer) for kommunale idrettshaller, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler. Dette dokumentet vil bli oppdatert i henhold til vedtak i denne saken. 1.2 Brukerdialog. Saken ble presentert av saksordfører på Asker idrettsråds (AIR) høstseminar oktober I tillegg har AIR har hatt interne dialoger med idrettslagene om utvikling av Askermodellen som redskap for fordeling av treningstid i alle anlegg. Denne saken skal til høring til Asker idrettsråd og idrettslagene, og resultatet av dialogene vil bli en del av høringsuttalelsene. Asker idrettsråd skal også behandle saken på sitt årsmøte i høringsperioden. 1.3 Tiltaksliste inklusiv Askermodellen. Det foreslås en tiltaksliste med 6 punkt som vist i tabell 1. Askermodellen (vedlegg1) er et av tiltakene. Askermodellen. Askermodellen ble utarbeidet og politisk vedtatt i 2005, og er et matematisk beregningsgrunnlag for fordeling av treningstid i idrettshaller. Lagenes behov for treningstid var større enn den totale kapasiteten som var til fordeling, og Askermodellen ble utarbeidet for å kunne fordele tilgjengelige hallressurser på en mer rettferdig måte og effektiv måte. En begrunnelse for å benytte Askermodellen er også at man får et nøkkeltall dekningsgrad som sier hvordan kapasiteten er; tilgjengelig tid pr. uke et lag får. For idrettshallene ble det sesongen en dekningsgrad på 1,02 timer pr. uke pr. lagenhet (f.eks. ett håndballag). Dette måltallet er en del av avdeling Idrett og Frilufts unike målekart (BMS). Benyttes Askermodellen på de andre anleggene så vil man kunne ha måltall (dekningsgrad) også for disse. På tiltakslisten foreslås det å bruke Askermodellen (detaljer se vedlegg 1). For gymnastikksalene og fotballbanene innføres ikke Askermodellen slik man kjenner den fra idrettshallene, men en forenklet modell. For gymnastikksalene danner Idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund basis for fordeling. Når det gjelder fotballbanene, og eventuell bruk av Askermodellen i sin helhet, så avventes denne beslutningen til rådmannen har kartlagt fotballens banesituasjon. Denne utredningen vil eventuelt kunne avdekke forskjeller i dekningsgrad for banebruk i Asker. Utredningen var bestilling til rådmannen fra Komite teknikk, kultur og fritid i sak 6/13 (Risenga kunstisbane, eventuell asfaltering) den 14.februar. Fordelingsprosessen. Det foreslås at idretten/lagene er tettere med i fordelingsprosessene. Administrasjonen utarbeider beregningsgrunnlag i henhold til Askermodellen, og så er AIR og idrettslagene med når timer i henhold til grunnlaget skal fordeles på haller og anlegg. Nytt bookingprogram. Det foreslås et bookingprogram som for det første skal forenkle og modernisere bookingprosessen. I tillegg skal det bli et brukervennlig system slik at brukerne selv skal kunne gå inn og booke f.eks. 3

4 ledig tid innenfor ordinær åpningstid. Systemet må også kunne kommunisere med Asker kommunes regnskapssystem og saksbehandlersystem. Det er allerede satt ned et forprosjekt som utreder et nytt bookingsystem for kommunen (for idrettsanlegg, kulturlokaler og skolelokaler). Dette er del av IKT-satsningen til Asker kommune. Ubenyttet tid. Treningstid er sterkt etterspurt, og det observeres av og til at tildelt tid ikke blir benyttet. I de tilfeller da et lag ikke skal benytte treningstiden av en eller annen grunn, så skal lagene selv sørge for at andre lag i samme klubb/eventuelt andre klubber kan bruke tiden. Toppidrett. Ekstra timer til toppidrett innføres også i ishallene og svømmehallene, slik kriteriene er for idrettshallene. IdrettsGlede. En viktig suksessfaktor for IdrettsGlede-prosjektet er tilgang til tid i haller og anlegg. Ved å legge dette inn i modellen sikrer man tid til aktivitetsgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle. Nye idretter. En svakhet med den eksisterende Askermodellen er at det har vært vanskelig for nye idretter å få innpass. Nå foreslås det å legge 2 timer pr. uke til dette, pr. anleggstype. Hvis det ikke er etterspørsel et år så legges timene inn i den ordinære potten. Kontroll/stikkprøver. Det foreslås også å benytte stikkprøver på utnyttelse av tiden, og på om lagene etterlever kravet om antall utøver på banen samtidig. Rådmannen ønsker ikke å legge inn straff for ubenyttet tid. Her er hensikten med kravet at idrettslagene selv skal bli bevisst på at kommunalt tildelt tid skal utnyttes maksimalt. Behovet for treningstid er stort, og man ønsker å bevisstgjøre idrettslagene på å ta ansvar overfor hverandre når det gjelder utnyttelse av treningstid. 1.5 Forutsetninger, forhold til budsjett/økonomiplan, jus, avtaler m.v. To av de foreslåtte tiltakene kan medføre behov for endrede rammer i budsjettet; nytt bookingprogram og eventuell utvidet åpningstid. Bookingprogram vil bli finansiert via IKTsatsingen eller eventuelt meldes som behov i forbindelse med kommende Handlingsprogram. Det samme gjelder eventuelt utvidet åpningstid i idrettshallene. 1.6 Faktorer som påvirker saken Treningstid er fordeling av et offentlig gode. For mange idrettslag og deres medlemmer er treningstid i idrettshaller og idrettsanlegg helt avgjørende for at de kan drive med idretten. Kommunen legger til rette for dette ved å stille mange offentlig finansierte bygg og anlegg til disposisjon for idrettslagene. De leieprisene lagene betaler for å få tilgang, dekker på ingen måte kommunens utgifter til å bygge og drifte. Barn trener gratis, og andre brukergrupper betaler relativt lite. Treningstid er dermed et sterkt subsidiert, til dels gratis, offentlig gode, og lagene etterspør naturlig nok mye mer av dette godet enn det kommunen har til fordeling. På grunn av dette er det viktig at prinsippene og retningslinjene som ligger til grunn for fordelingen, og prosedyren som benyttes i fordelingsprosessen, gjør at tildeling av treningstid kan skje på en ryddig måte. Prinsippene for «god forvaltningsskikk» må legges til grunn. Retningslinjene må blant annet gi forutberegnelighet for lagene, de må bli hørt om sine behov og det må være så stor grad av likebehandling som overhode mulig. 4

5 I henhold til samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og AIR er det Asker kommune som har ansvaret for fordeling av treningstid, men det skal skje i nært samarbeid med AIR. AIR skal også delta i revidering av retningslinjer med kriterier for fordeling av treningstid. AIR involveres primært når prinsipper og generelle retningslinjer for hallfordeling skal vedtas. Dette vil berøre såpass mange, og være av så prinsipiell betydning, at det normalt vil kreve årsmøtebehandling i AIR Aldersgrenser versus Barneidrettsbestemmelsene. Norges Idrettsforbund v/idrettstinget vedtok i 2007 «Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett» (vedlegg 3). Bestemmelsene inneholder ingen absolutte grenser for hvor mye barn kan/bør trene, men at det viktige med aktivitet er at barna skal ha mulighet til selv å velge hvor mye de vil trene. I tillegg er det viktig at barna føler trygghet, at vennskap og trivsel er hovedfokus, at de føler mestring og at barn skal ha mulighet til å si sin mening. I tillegg skal idretten tilpasses barns alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Fra det året barna er 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer, dersom dette er formålstjenlig. I forhold til de foreslåtte retningslinjene for fordeling av treningstid så inneholder Askermodellen en grense på det matematiske beregningsgrunnlaget på 10 år i hallene. Rådmannen ønsker å holde fast på denne grensen, nettopp på bakgrunn av barneidrettsbestemmelsene. Det er imidlertid fullt mulig for lagene å benytte hallene til aktiviteter for barn under 10 år, selv om beregningsgrunnlaget har denne grensen. Fordeling av treningstid i gymnastikksalene har ikke en slik aldersgrense. Gymnastikksalene skal være et tilbud til lag i nærmiljøene, med aktiviteter for alle aldersgrupper. Idrettslagene er imidlertid prioritert i kjernetiden i gymnastikksalene (kl ) På denne måten er gymnastikksalene et viktig supplement for idrettslagenes treningsarenaer Regler for momskompensasjon De nye reglene for momskompensasjon til kommunene sier at i de tilfeller der det er idrettsanlegg/haller som er bygget etter 2004 så skal man ha et tydelig skille mellom drift og bruk/treningstid. I dette ligger at der man for eksempel har en driftsavtale med et idrettslag så har man ikke anledning til å gi dette idrettslaget eksklusiv bruk (treningstid) av hallen. Andre idrettslag har et likeverdig krav til treningstiden. Dette kan komme til anvendelse på flere av Asker kommunes anlegg som driftes av et idrettslag, og som i dag brukes kun av det idrettslaget. Askermodellens oppbygning og anvendelse kan bidra til en mer rettferdig fordeling i så måte. Holmen Basishall er et godt eksempel der dette kan komme til anvendelse. 2.0 Alternative løsninger. Alternative løsninger er å beholde retningslinjene som de er (vedlegg 2). Dagens rutiner videreføres. 3. Tidligere behandling. Behandling i utvalg. Saken ble først behandlet 22.mars mars 2012, i Komite TKF (sak 12/12.), og i samme komite den 17.januar 2013 (sak 2/13 se protokoll nedenfor): 1. Status og videre fremdriftsplan for arbeidet med «Askermodellen II» tas til orientering. 2. Askermodellen utvikles videre med tanke på: Full utnyttelse idrettsanleggene Effektiv fordeling av treningstid 5

6 Forutsigbar og rettferdig fordeling av treningstid 4. Rådmannens vurderinger. Kriteriene som har ligget til grunn for fordeling av halltid i Askermodellen, har til tider skapt misnøye blant enkelte lag og idrettsgrupper. Det har også vært reist kritikk mot praktiseringen av Askermodellen. Rådmannen ønsker at man gjennom høringen av foreliggende utkast også kan komme opp med alternative kriterier og rutiner for en forutsigbar og rettferdig fordeling av treningstid. Likevel anbefaler rådmannen det foreliggende utkast. Utkastet er basert på resultatet av en omfattende prosess med idrettslagene og idrettsrådet. De fremlagte tiltak og retningslinjer for fordeling av treningstid i kommunale haller og anlegg i Asker kommune, tabell 1 og vedlegg 1, anbefales slik at man sikrer full utnyttelse av Asker kommunes idrettshaller og anlegg. Dette gir en mer effektiv, forutsigbar og rettferdig fordeling av treningstiden i idrettsanleggene. Askermodellen som det metodiske verktøyet er sentralt. Tidligere ble denne modellen kun benyttet til normalidrettshallene. Nå utvides den til også å gjelde for de andre anleggene, i tilpasset form. Brukermedvirkning er en sentral endring i modellen. Lagene skal selv få en større mulighet til å være med og fordele. Dette kan gi en positiv effekt med fleksibilitet lagene imellom på bruk og utnyttelse av anleggene. IdrettsGledeprosjektet er godt i gang. En viktig suksesskriterie er å få satt av timer til dette. IdrettsGlede er aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle. I den eksisterende modellen har det vært vanskelig for nye idretter å få treningstid. Nå åpnes det for dette med noen timer. Idretten, v/air har deltatt aktivt i prosjektgruppen. I tillegg har AIR hatt egne dialogmøter med idrettslagene. AIR har formidlet innspill fra dialogmøtene til prosjektgruppen. Dialogene er imidlertid ikke avsluttet, og resultatene av disse vil bli en del av høringsinnspillene fra AIR til saken. Rådmannen anbefaler at tiltak skissert i tabell 1 og vedlegg 1 gjennomføres. Askermodellen tilpasses de ulike anleggstypene og innføres som modell med kriterier for fordeling av treningstid. Saken som allerede er varslet lagene, sendes på høring til idrettslag i Asker, med høringsfrist 10.april. Saken behandles på nytt i komite teknikk, kultur og fritid den 25.april, og anbefales sluttbehandlet i kommunestyret den 14.mai. Lars Bjerke (sign.) Rådmann Vedlegg: 1. Askermodellen II, modell for fordeling av treningstid i kommunale haller og anlegg. 2. Søkerhefte for kommunale idrettshaller, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler. (Eksisterende retningslinjer). 3. «Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett». Norges Idrettsforbund, Idrettstinget

7 7

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune

Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Retningslinjer ved fordeling av treningstider og arrangementer i Haugesund kommune Vedtatt av Kultur- og idrettsstyret den 16. april 2015. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Saksbehandling... 2 Saksgang

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer