BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920"

Transkript

1 BI Norwegian School of Management Thesis GRA 1920 Norske selskapers regnskapsmessige behandling av egne utgifter knyttet til Forskning og Utvikling (FoU) Studieprogram: Master i Regnskap og Revisjon Veileder: John Christian Langli Innleveringsdato: Student: Georg Grøndalen Student id: Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiene ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet og de konklusjoner som er trukket.

2 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som en avsluttende del av studieprogrammet Master i Regnskap og Revisjon ved Handelshøyskolen BI. Min veileder gjennom hele oppgaven har vært professor John Christian Langli fra institutt for regnskap, revisjon og jus ved BI Oslo. Jeg vil takke spesielt John Christian Langli for hans veiledning og tilbakemeldinger, som har vært til stor hjelp for å opprettholde et kritisk synspunkt gjennom hele prosessen. Når det gjelder den empiriske undersøkelsen, er jeg veldig takknemlig for behjelpeligheten både Skatteetaten og Center for Corporate Governance Research ved BI i Oslo har vist i forbindelse med innhenting av data. Arbeidet har vært krevende, men veldig lærerikt og har dannet et godt grunnlag for videreutvikling innenfor fagområdet regnskap og revisjon. Oslo, 24. august 2012 Georg Grøndalen Student id: i

3 Innhold FORORD... I INNHOLD... II SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING BAKGRUNN PROBLEMSTILLING LITTERATURGJENNOMGANG AVGRENSNINGER OG VIDERE DISPOSISJON TEORI FINANSREGNSKAPETS FORMÅL Overordnede formål og regnskapsbrukere Kvalitetskrav Avveining mellom Pålitelighet og Relevans DET TOSPOREDE NORSKE REGNSKAPSSYSTEMET IMMATERIELLE EIENDELER OG FORSKNING OG UTVIKLING NRS (F) Immaterielle Eiendeler IAS 38 Intangible Assets Oppsummering og grunnlag for undersøkelser REGNSKAPSKVALITET Regnskapsmessig støy Resultatstyring Valg av regnskapspolicy Virkelige transaksjoner Motiver og mekanismer RESULTATSTYRING OG EGENUTFØRT FOU Eksempel på effekten av prinsippvalget PRESENTASJON AV RELEVANTE UNDERSØKELSER UTFORMING AV HYPOTESER Hypotese 1 Balanseføring vs Kostnadsføring Hypotese 2 Endring i resultatet og aktivert FoU Hypotese 3 Gjeldsgrad og aktivert FoU Hypotese 4 Virkelige transaksjoner og kortsiktige resultatmål ii

4 3 METODE UNDERSØKELSESDESIGN KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METODE Fordeler og ulemper ved kvantitativ metode DATAINNSAMLING REGRESJONSMODELL EVALUERING AV UNDERSØKELSEN DATAINNHENTING TIDSPERIODE DATABASER UTVALG AV ENHETER DATAANALYSE OG RESULTATER HYPOTESE 1 BALANSEFØRING VS KOSTNADSFØRING Deskriptiv statistikk for selskaper som følger norsk regnskapslov Deskriptiv statistikk for selskaper som er underlagt IFRS HYPOTESE 2 OG 3 GJELDSGRAD/ENDRING I RESULTATET OG AKTIVERT FOU Avhengig Variabel Uavhengige variabler Deskriptiv statistikk og analyse Regresjonsmodellen HYPOTESE 4 VIRKELIGE TRANSAKSJONER OG KORTSIKTIGE RESULTATMÅL Test av virkelige transaksjoner som resultatstyringsform Regresjonsanalyse for kortsiktige resultatmål Økning i balanseført FoU og kortsiktige resultatmål KONKLUSJON LITTERATURLISTE VEDLEGG KORRELASJONSMATRISE FOR HOVEDREGRESJONSMODELLEN I SEKSJON RF 1053B FRADRAG I SKATT FOR FORSKNING OG UTVIKLING iii

5 Sammendrag Egenutviklede immaterielle eiendeler, fremkommet gjennom egne forsknings og utviklingsaktiviteter, utgjør en stadig større og viktigere rolle i både norske selskapers årsregnskap og forretningsstrategi. Den regnskapsmessige behandlingen av egne FoU utgifter er imidlertid et kontroversielt regnskapsfaglig tema som avhenger av avveiningen mellom årsregnskapets primære kvalitetskrav pålitelighet og relevans. Selskaper som følger den norske regnskapsloven har anledning til selv å avgjøre om FoU utgiftene som oppfyller kriteriene for aktivering skal balanseføres eller kostnadsføres. Valgfriheten rundt prinsippvalget og muligheten for at valget kan være påvirket av motiv for resultatstyring, indikerer at det er stor variasjon blant hvordan selskaper innenfor den norske regnskapsloven behandler utgifter knyttet til egne FoUaktiviteter. Oppgaven ønsker derfor å undersøke hva som kjennetegner selskaper som følger norsk regnskapslov sin regnskapsmessige behandling av egne FoU utgifter, om prinsippvalget kan knyttes til motiv for resultatstyring og hvilken betydning praksisen har for årsregnskapets primære kvalitetskrav. Tidligere forskning hevder at selskaper balansefører FoU utgifter for å jevne ut resultater og unngå brudd på lånebetingelser, og at de som kostnadsfører kutter i totale FoU utgifter for å oppnå bestemte resultatmål. Statistisk analyse i denne oppgaven basert på selskapsår innenfor perioden år viser at selskaper som følger norsk regnskapslov velger kostnadsføring som prinsipp hyppigere enn allmennaksjeselskaper som følger IFRS, og at selskapene som balansefører er større enn de som kostnadsfører. Testing av hypoteser rundt resultatstyring ved bruk av logistisk regresjon basert på selskapsår innenfor perioden år gir støtte til at selskapets prinsippvalg er knyttet til motiv for å redusere eller unngå underskudd. Balanseføring for å unngå brudd på lånebetingelser eller ved negativ endring i resultatet i forhold til året før støttes imidlertid ikke. Empirien gir støtte til at selskaper uavhengig av prinsippvalg kutter FoU utgifter for å oppnå kortsiktige resultatmål. Resultatene indikerer at valgfriheten rundt prinsippvalget innenfor den norske regnskapsloven har negativ effekt på årsregnskapets relevans og sammenlignbarhet. iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Historisk har økonomisk vekst vært drevet av fysiske (materielle) eiendeler. I moderne økonomi er imidlertid betydningen av materielle eiendeler betydelig redusert, som følge av at de må antas å være like tilgjengelig for alle, og som en konsekvens av dette i beste fall gir en konkurransedyktig avkastning på investeringen (Hand og Lev 2003). Økonomisk vekst og suksess gjennom dominerende markedsposisjoner, unormalt høye overskudd eller midlertidige monopolistiske fordeler oppnås av den grunn mest effektivt gjennom utvikling av immaterielle eiendeler (ibid). Andelen egenutviklede immaterielle eiendeler i balansen er stadig voksende og utgjør en stadig viktigere rolle i selskapers forretningsstrategi. FN organet WIPO 1 har synliggjort denne utviklingen i en rapport som viser at reelle globale utgifter til forskning og utvikling er nesten doblet fra år 1993 til 2009, og at totale FoU utgifter i år 2009 utgjorde totalt ca 1,9 % av det globale bruttonasjonalproduktet (WIPO E & S Series 2011). Den økte betydningen av immaterielle eiendeler har vendt fokuset mot hvordan denne typen poster skal behandles i regnskapet. I Norge bærer imidlertid norsk regnskapspraksis preg av at regnskapsloven er resultatorientert og bygger på en transaksjonsbasert historisk kostmodell som forbyr oppskriving av relevante eiendeler til virkelig verdi. Fra og med regnskapsåret 2005 har riktignok norske børsnoterte selskaper hatt plikt til å utarbeide sitt konsernregnskap etter de balanseorienterte internasjonale regnskapsreglene International Financial Reporting Standards (heretter kalt IFRS). Denne plikten ble fra og med år 2011 utvidet til også å gjelde selskapsregnskapet til de børsnoterte selskapene som ikke utarbeider konsernregnskap. Innføringen av et tosporet system for regnskapsregulering innebærer en fremtid der norske selskaper som ikke må følge IFRS kan velge mellom å anvende IFRS og norsk lov (Schwencke 2006). Norsk regnskapspraksis sin harmonisering mot balanseorienterte internasjonale regnskapsstandarder og innføringen av IFRS har økt norske selskapers fokus på 1 WIPO = The World Intellectual Property Organization 1

7 virkelige verdier i balansen. Likevel sørger det tosporede regnskapssystemet for at majoriteten av de norske selskapene fortsatt følger den resultatorienterte regnskapsloven. Ser man den økte betydningen av immaterielle eiendeler i sammenheng med det norske tosporede regnskapssystemet, er den regnskapsmessige behandlingen av immaterielle eiendeler et høyaktuelt tema. Et kjennetegn ved immaterielle eiendeler er at det ofte er spesielle vanskeligheter knyttet til regnskapsmessige vurderinger som identifikasjon, verdi, objektivitet med mer (Sotnakk 2011). Sotnakk understreker at behandlingen av ervervede immaterielle verdier normalt er enklere enn selskapets egenutviklede, fremkommet gjennom egne forsknings og utviklingsaktiviteter. Det har frem til nå vært liten oppmerksomhet rundt sammenligning av norsk regnskapspraksis og IAS 38 Immaterielle eiendeler, spesielt innenfor forskning og utvikling (Kvifte 2007). Denne oppgaven vil derfor være konsentrert omkring norske selskapers regnskapsmessige behandling av egne utgifter knyttet til forskning og utvikling. 1.2 Problemstilling Ut i fra relevant teori og usystematiske observasjoner er det mye som tyder på at det er stor variasjon blant norske selskapers valg av prinsipp for regnskapsføring av egne forsknings og utviklingskostnader, herunder aktivering og direkte kostnadsføring. Hvorvidt egne FoU utgifter skal tillates balanseført eller ikke har alltid vært et kontroversielt regnskapsfaglig tema, både nasjonalt og internasjonalt, og er eksempelvis forbudt 2 innenfor regnskapsspråket USGAAP 3. IFRS derimot pålegger aktivering av alle FoU utgiftene som tilfredsstiller kriteriene for balanseføring. Den norske standardsetteren, Norsk Regnskapsstiftelse, har enda ikke vedtatt en endelig regnskapsstandard for Immaterielle eiendeler og har derfor ikke tatt et endelig valg når det gjelder regnskapsmessig behandling av FoU utgifter. Den foreløpige standarden NRS (F) Immaterielle Eiendeler oppfordrer til aktivering i balansen, men norsk 2 Forbudet har et unntak for utvikling av programvare (Software), jf SFAS No. 86 (FASB, 1985). 3 USGAAP = U.S. Generally Accepted Accounting Principles. 2

8 regnskapslov 5 6 tillater full kostnadsføring av alle FoU utgifter, selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt. FoU utgifter som ikke oppfyller kriteriene skal kostnadsføres direkte, både innen IFRS og regnskapsloven. Innenfor det tosporede norske regnskapssystemet betyr dette at alle norske selskaper som enten gjennom børsnotering er pålagt å følge IFRS eller frivillig velger å gjøre det, plikter å aktivere FoU utgifter som oppfyller kriteriene for balanseføring. Selskapene som følger norsk regnskapslov har derimot full fleksibilitet gjennom anledning til å velge fritt mellom de to hovedprinsippene. Det nåværende tosporede norske regnskapssystemet og mangelen på en endelig vedtatt regnskapsstandard for Immaterielle eiendeler, gjør at norsk regnskapsregulering står foran et viktig veiskille på området. Årsregnskapets primære kvalitetskrav pålitelighet og relevans spiller en stor rolle ved fastsettelse av regnskapsregler, og der regnskapsloven bygger på en historisk kostmodell hvor påliteligheten utelukkende er det mest tungtveiende krav, har relevans større tyngde i det balanseorienterte regelverket til IFRS. En kartlegging av selskapers prinsippvalg og undersøkelse rundt motivene som ligger bak norske selskapers valg av prinsipp kan være relevant som bidrag til debatten rundt hvilken retning den norske regnskapspraksisen bør ta når det gjelder regnskapsmessig behandling av egne FoU utgifter. Dersom undersøkelsen viser tegn på at aktivering av utviklingskostnader er motivert av incentiver til resultatstyring, kan den brukes som støtte til USGAAP tilnærmingen om pålagt kostnadsføring og dermed økt pålitelighet. Resultater i motsatt retning kan derimot anvendes som argument for økt relevans uten at påliteligheten svekkes i så stor grad som enkelte av kritikerne til IFRS sin pålagte aktivering hevder. Ut i fra overnevnte forhold formuleres følgende problemstilling: Hvilken betydning har det tosporede regnskapssystemets fleksible regler tilknyttet FoU utgifter for årsregnskapets primære kvalitetskrav? Hva kjennetegner selskaper som følger norsk regnskapslov sin regnskapsmessige behandling av egne FoU utgifter, og er prinsippvalget, herunder direkte kostnadsføring eller aktivering i balansen, påvirket av motiver for resultatstyring? 3

9 1.3 Litteraturgjennomgang Empiriske studier rundt årsregnskapets informasjonsverdi i andre land foreslår at utviklingen har gått i retning av redusert relevans (Collins, Maydew og Weiss 1997, Lev og Zarowin 1999, Francis og Schipper 1999, referert til av Stenheim og Blakstad 2007). Majoriteten av undersøkelsene bygger på regnskap avlagt etter USGAAP, et regnskapsspråk som i motsetning til IFRS og norsk regnskapslov i all hovedsak ikke tillater balanseføring av utgifter knyttet til egen forskning og utvikling. Undersøkelsene hevder blant annet at regnskapets manglende evne til å reflektere immaterielle ressurser i balansen har en sterk forklaringskraft på den fallende relevansen til regnskapsinformasjonen. Dette argumentet får enda større tyngde når man tar i betraktning at immaterielle ressurser trolig aldri har hatt like stor betydning for selskapets inntjeningsevne som nå (Stenheim og Blakstad 2007). Empirien forsterker aktualiteten av å undersøke hvordan det tosporede norske regnskapssystemet ivaretar årsregnskapets informasjonsverdi gjennom regnskapsmessig behandling av egne utgifter til forskning og utvikling. Overgang til økt innslag av virkelige verdier i foretakenes regnskaper hevdes å øke både relevansen og sammenlignbarheten i foretaksregnskapene. Hvorvidt norske årsregnskap vil være sammenlignbare i fremtiden er i følge Schwencke (2003) primært avhengig av om vår nasjonale standardsetter, Norsk regnskapsstiftelse, utarbeider klare norske regnskapsstandarder for de regnskapene som ikke skal utformes i henhold til IAS/IFRS. Det har blant internasjonale standardsettere lenge vært stor uenighet om balanseføring av selskapets egne forsknings og utviklingskostnader bør tillates eller ikke. Tilhengerne av tillatt balanseføring er i stor grad opptatt av årsregnskapets relevans og argumenterer med at FoU aktiviteter fører til langsiktig kompetanse som har stor innflytelse på fremtidig inntjening (Branch 1974, Bublitz og Ettredge 1989, Sougiannis 1994 og Ballester et al 2003, vist til i Markarian, Pozza og Prencipe 2008). Andre er imidlertid skeptiske til mangelen på pålitelig bevis på fremtidige økonomiske fordeler og fremhever økt konsistens 4

10 og sammenlignbarhet ved direkte kostnadsføring (FASB 1974 og Kothari, Laguerre og Leone 2002). Som et resultat har to store internasjonale regnskapsspråk som USGAAP og IFRS valgt to vidt forskjellige tilnærminger. USGAAP forbyr i utgangspunktet aktivering av utviklingskostnader gjennom regnskapsstandarden SFAS No. 2: Accounting for Research and Development Costs (FASB 1974). IAS 38 Immaterielle eiendeler pålegger derimot balanseføring av alle utviklingskostnader som tilfredsstiller spesifikke kriterier. Norsk Regnskapsstiftelse har enda ikke vedtatt en endelig regnskapsstandard for Immaterielle Eiendeler. Konsekvensen er at den foreløpige norske regnskapsstandarden NRS (F) Immaterielle eiendeler kun er veiledende for norsk regnskapslov. Dette gir norske selskaper som ikke må følge IFRS høy fleksibilitet ved regnskapsmessig behandling av egne FoU utgifter. Årsregnskapets kvalitetskrav relevans og pålitelighet har som fremstilt over stått sentralt i debatten rundt fastsettelsen av regnskapsmessige regler for behandling av FoU utgifter. Forskningen på området har imidlertid vært mer rettet mot årsregnskapets relevans enn pålitelighet (Markarian, Pozza og Prencipe 2008). Undersøkelsene som har konsentrert seg rundt påliteligheten hevder at selskaper tilpasser sine FoU utgifter for å oppnå bestemte resultatmål (Clinch 1991, Baber, Fairfield og Haggard 1991, Dechow og Sloan 1991, Perry og Grinaker 1994, Deng og Lev 1997 og Bushee 1998,). Undersøkelsene stammer imidlertid fra land som i all hovedsak pålegger direkte kostnadsføring av egne FoU utgifter, og funnene kan derfor ikke generaliseres til land med regnskapsregler som tillater balanseføring. Selv om IFRS pålegger selskaper å balanseføre alle FoU utgifter som oppfyller kriteriene i IAS 38, er dette en subjektiv vurdering som det er svært vanskelig for myndigheter og revisor å etterkontrollere. Av den grunn kan det hevdes det at selskapene som følger IFRS har en viss fleksibilitet rundt valget mellom aktivering og direkte kostnadsføring. Nyere forskning, gjennomført i land som anvender IAS 38 eller nasjonale regnskapsregler som tillater aktivering av FoU utgifter, hevder å vise at aktivering har vært motivert av resultatstyring (Oswald og Zarowin 2004, Wang og D Souza 2006, Markarian, Pozza og Prencipe 2008). Det er 5

11 imidlertid få undersøkelser som utforsker motivene bak den regnskapsmessige behandlingen av FoU utgifter i land som tillater balanseføring av FoU utgifter (Markarian, Pozza og Prencipe 2008). Denne undersøkelsen vil være en norsk forlengelse av den utenlandske forskningen på området, og den vil ta utgangspunkt i metoden som er anvendt i Markarian, Pozza og Prencipe (2008) og Oswald og Zarowin (2004). I land som i likhet med Norge tillater balanseføring av FoU utgifter dersom spesifikke kriterier oppfylles, undersøker de to nevnte studiene hvorvidt selskapenes avgjørelse knyttet til aktiveringen av utviklingsutgiftene er påvirket av motiv for resultatstyring. Undersøkelsene er sammen med andre relaterte studier nærmere presentert under punkt Avgrensninger og videre disposisjon Hovedformålet med denne oppgaven er å undersøke hva som ligger bak norske selskapers valg av prinsipp vedrørende den regnskapsmessige behandling av egne forsknings og utviklingsutgifter. Oppgaven fokuserer på praksisen knyttet til prinsippvalget, herunder aktivering eller direkte kostnadsføring og tar ikke for seg selve verdimålingen. Det andre målet med denne oppgaven er å øke kunnskapsnivået rundt den regnskapsmessige problemstillingen og å forstå hvordan resultatstyring kan påvirke regnskapskvaliteten. Oppgavens første del gir en innføring i relevant teori som kommer til anvendelse, både med hensyn til regnskapsregler og resultatstyring. Teorien danner et fundament som de praktiske undersøkelsene kan relateres til. Teori som kan anses som relevant, men havner utenfor problemstillingens område vil følgelig ikke drøftes. Dette gjelder blant annet immaterielle eiendeler som ikke er egenutviklet forskning og utvikling. Resten av oppgaven er strukturert på følgende måte. Relevant teori og hypoteseutforming presenteres i kapittel 2, kapittel 3 består av anvendt metode og kapittel 4 omhandler beskrivelse av datainnhenting. De empiriske resultatene presenteres, diskuteres og analyseres i kapittel 5. Kapittel 6 konkluderer. 6

12 2 Teori I denne seksjonen presenteres relevant teori som ligger til grunn for utformingen av hypoteser i punkt 2.7. Hensikten er å gi leseren innsikt i hva som ligger bak de ulike regnskapsreglene for FoU utgifter innen det tosporede regnskapssystemet og danne et grunnlag som gjør det lettere å forstå hvordan både lovgiverne og selskapene kan påvirke regnskapskvaliteten. 2.1 Finansregnskapets formål Behovet for regnskap oppstår som følge av informasjonsasymmetri mellom regnskapsprodusentene og regnskapsbrukerne. Regnskapsprodusentene, dvs. ledelsen i selskapene, har mer og bedre informasjon enn brukerne vedrørende selskapets økonomiske stilling og fremtidsutsikter. Når det foreligger informasjonsasymmetri, er det alltid en fare for opportunistisk atferd ved at regnskapsprodusenten handler i egeninteresse. For eksempel kan selskapet pynte på tallene i regnskapet for å oppnå lån hos kredittinstitusjoner. På denne måten er regnskapsprodusenten i stand til å villede brukeren av beslutningsgrunnlaget (regnskapet) gjennom opportunistisk atferd. Hovedhensikten med utformingen av regnskapsreglene vil derfor være å redusere informasjonsasymmetrien mellom regnskaps produsenten og brukeren Overordnede formål og regnskapsbrukere Regnskapslovutvalget uttrykker at regnskapets formål er å gi brukerne av regnskapet informasjon som kan være til nytte når de skal foreta økonomiske beslutninger 4. Ledende internasjonale standardsettere er alle enige om dette hovedformålet. Hvilken teoretisk grunnmodell, herunder historisk kost eller virkelig verdi, som best ivaretar dette formålet er det imidlertid uenighet om. Dette henger sammen med at det er mange ulike brukergrupper av regnskapet 4 NOU 1995:30 s.24 7

13 (se figur ), og informasjonsbehovet kan variere både mellom og innad i gruppene. Figur Regnskapets brukergrupper (Sending 2006). Standardsetternes utforming av regnskapsreglene påvirkes derfor av avgrensningen av den primære brukerkretsen. FASB 5 har valgt å inkludere de fleste potensielle brukergruppene som målgrupper i FASB , men presiserer i punkt 30 at investorer, långivere og deres rådgivere skal vektlegges. IASB ser på investorer alene som den primære målgruppen og begrunner det med at investorers behov for informasjon også vil dekke de andre brukergruppenes behov, i og med at det er investorene som bidrar med den mest risikofylte kapitalen i organisasjonen (IASB ). I Norge er brukergruppene bredere definert og forutsetter at det er: ( ) den generelle brukers interesser som primært skal ivaretas, herunder ( ) aksjonærer, ansatte, kreditorer i videste forstand, undervisnings og forskningsinstitusjoner, lokalsamfunnet og andre samfunnsinteresser (Kvifte 2004). Formålsparagrafene til FASB kan deles inn i to hovedkategorier; de som vedrører beslutningsformål og de som vedrører kontrollformål (FASB 1980 og Kvifte 2004). 5 FASB = Financial Accounting Standards Board 8

14 Mens beslutningsformålet krever fremtidsrettet informasjon for å estimere fremtidige verdier, har kontrollformålet et større fokus rundt historisk informasjon. Hvorvidt det er mulig å tilfredsstille begge formålene med samme regnskapsinformasjon, har vært et sentralt spørsmål rundt verdsettelsesmetodene til standardsetterne. Enkelte hevder at FASB i mange tilfeller har valgt å prioritere beslutningsformålet foran kontrollformålet (Kvifte 2004). Det samme gjelder rammeverket til IASB (2004) som identifiserer investorer som de primære brukerne av regnskapet og fokuserer på beslutningsformålet gjennom bruk av virkelige verdier. På den annen side har norsk regnskapsrett gjennom sin bredere definerte brukergruppe et større fokus på kontrollformålet, noe som har gitt rot til økt innslag av historisk kost i regnskapsreglene Kvalitetskrav Uavhengig av hvem årsregnskapets brukere er, må regnskapsinformasjonens kvalitetskrav være innfridd for at de skal få nyttig og dekkende opplysninger om selskapets inntjening og økonomiske stilling (Tellefsen og Langli 2005). I regnskapsteorien er de grunnleggende kvalitetskravene noe forskjellig definert, men de fleste forfatterne er enige om fire krav; relevans, pålitelighet, sammenlignbarhet og forståelighet. Disse er sammenfallende med IASB sine fire primære kvalitetskrav i rammeverket Conceptual Framework 6. FASB (1980) mener pålitelighet og relevans er de primære kvalitetskravene til regnskapsinformasjonen, og ved regnskapsmessig behandling er det som oftest de to kriteriene som er kritiske. Relevans er avgjørende for at brukerne av regnskapet skal kunne bedømme både tidligere, nåværende og fremtidige økonomiske hendelser (Huneide et al. 2008). Informasjonen kan anses som relevant hvis den ved sin tilstedeværelse har evne til å påvirke brukergruppenes vurderinger og beslutninger (Stenheim og Blakstad 2007). 6 International Accounting Standards (IASB 2004) 9

15 Pålitelighet innebærer at regnskapsinformasjonen som gis er valid, verifiserbar og utformet på en objektiv måte. Validitet uttrykker om det er samsvar mellom målenheten og det fenomenet som målenheten er ment å måle. Verifiserbarhet er knyttet til at regnskapsinformasjonen har den egenskap at andre med tilgang på samme regnskapsdata er i stand til å utarbeide like rapporter. Objektivitet forutsetter at regnskapsinformasjonen ikke er påvirket av enkelte parters spesifikke interesser eller er fokusert på et bestemt resultat (FASB 1980). Kravet om at årsregnskapet skal godkjennes av en uavhengig ekstern revisor er med på å opprettholde objektiviteten. Det kreves pålitelighet for at brukeren skal kunne ha tillit til informasjonen i årsregnskapet og for at den skal være nyttig (Tellefsen og Langli 2005). Sammenlignbarhet bidrar til at regnskapsinformasjonen i de avlagte årsrapportene kan sammenlignes fra år til år både innenfor hvert enkelt selskap og mot andre selskaper (Tellefsen og Langli 2005). Høy fleksibilitet innen det gjeldende regnskapssystemet og hyppig endring av regnskapsprinsipper og målemetoder kan true dette kvalitetskravet. Forståelighet krever at regnskapsinformasjonen må gis på en oversiktlig måte og på et regnskapsspråk som brukerne forstår (Huneide et al. 2008). Rapporteringskravene er kvalitative og krever at regnskapsprodusentene bruker skjønn. Det foreligger ingen klare grenser på hva som er vesentlig og relevant, og for at regnskapsinformasjonen som gis skal være til reell nytte for brukerne, er det viktig at enhver regnskapsprodusent har regnskapsprinsippene i bakhodet (Tellefsen og Langli 2005) Avveining mellom Pålitelighet og Relevans IASB forutsetter at det er balanse mellom de to primære kvalitetskravene relevans og pålitelighet for at målsetningen med regnskapet skal oppnås (IASB ). Kvalitetskravene er nært knyttet sammen, noe som kan illustreres ved at informasjon som ikke er pålitelig heller ikke kan anses som særlig relevant. En 10

16 avveining mellom de to primære kvalitetskravene er med andre ord nødvendig for å nå målene med regnskapet (IASB 1989). Relevans krever ofte høy grad av verdimåling, og det går på bekostning av påliteligheten. Dette kan forklares av at verdimålingen baseres på usikre kilder som for eksempel estimater og markedsverdier. Estimater er i stor grad basert på skjønnsmessige forventinger om fremtiden, og det finnes ikke aktive og velfungerende markeder for alle typer eiendeler. Verdimålingen kan dessuten være svært ressurskrevende og bli offer for kost nytte eller vesentlighetsvurderinger som svekker verdiens pålitelighet. Som illustrert i figuren under kan regnskapsprodusenten optimalisere ved å velge den graden av verdimåling som maksimerer summen av relevans og pålitelighet. Figur Relevans og pålitelighet ved verdimåling 7 Tendensen til å tillate verdimåling utenfor effektive markeder under IFRS, tilsier at relevans vektlegges mer enn pålitelighet (Kvifte og Johnsen 2008). Den går bort fra regnskapsloven og GRS som bygger på en historisk kostmodell der påliteligheten utelukkende er det mest tungtveiende krav. 7 Knivsflå (2005), referet til av Sælen (2004) 11

17 2.2 Det tosporede norske regnskapssystemet Regnskapsloven 3 9 pålegger alle norske børsnoterte selskaper å utarbeide sitt konsernregnskap etter internasjonale regnskapsregler (IFRS). De børsnoterte selskapene som ikke har konsernregnskap, plikter å utarbeide selskapsregnskapet sitt etter IFRS. Alle andre norske selskaper har anledning til å utarbeide selskapsregnskapet sitt etter IFRS. Dersom selskapene ikke ønsker dette, er det norsk regnskapslov og god regnskapsskikk (GRS) som gjelder, jf RL 3 1. Selskaper som kan defineres som små i henhold til RL 1 6 har anledning til å avlegge regnskapet sitt etter enten IFRS, GRS eller God regnskapsskikk for små selskaper (GRSS). Mens den norske regnskapsloven (RL) og god regnskapsskikk (GRS/GRSS) er resultatorientert og bygger på en transaksjonsbasert historisk kostmodell, er IFRS balanseorientert og tar utgangspunkt i definisjoner av eiendeler og forpliktelser. Den viktigste prinsipielle forskjellen mellom IFRS og den norske regnskapsloven er tilnærmingen til regnskapet. Mens regnskapsloven har som overordnet mål å gi en mest mulig fornuftig måling av periodens resultat, er inntekter og kostnader innenfor IFRS definert som endringer i eiendeler og forpliktelser. For at en post skal regnskapsføres som en eiendel under IFRS er det et kriterium at den i tillegg til å oppfylle definisjonen kan måles pålitelig, og det må være sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet posten vil tilflyte foretaket. Innen gruppen Immaterielle eiendeler og spesielt for selskapets egne aktiviteter knyttet til forskning og utvikling, foreligger det innen begge regnskapsspråkene ekstra utfordringer rundt avgjørelsen om en post oppfyller kriteriene for balanseføring. Begrunnelsen for bruk av virkelige verdier i IFRS er at det gir mer relevante regnskaper for brukerne. På den andre siden hevdes det at bruk av virkelig verdi vil redusere påliteligheten og derved tilliten til regnskapet. Videre er det aktuelt å vurdere om et regnskapssystem som består av begge regelverkene (det tosporede norske regnskapssystem) svekker sammenlignbarheten til årsregnskapene. 12

18 2.3 Immaterielle eiendeler og Forskning og Utvikling Innenfor Lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven) og IFRS er det henholdsvis NRS (F) Immaterielle Eiendeler og IAS 38 Intangible Assets som er detaljert utfyllende for den regnskapsmessige behandlingen av selskapets egne FoU aktiviteter. Selv om NRS (F) Immaterielle eiendeler i hovedtrekk omfatter de samme poster og definisjons og innregningskriterier 8 og delvis er identisk med IAS 38, har standardene to ulike roller innenfor sitt regnskapsspråk. NRS (F) Immaterielle eiendeler er kun en foreløpig regnskapsstandard som supplerer regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsekvensen av at standarden ikke er endelig vedtatt, er at den har en mer veiledende enn styrende funksjon, men standarden anbefales likevel fulgt. Standarden ble utgitt for første gang i år 2000 og revidert etter en høringsrunde i Den 10. januar 2012 ble to alternative forslag til endret NRS (F) immaterielle eiendeler sendt på høring. Bakgrunnen for forslagene er at strukturen og systematikken i den gjeldende foreløpige standarden er blitt oppfattet som noe tungt tilgjengelig, mens innholdet er ment å være det samme. Det er imidlertid foreslått en forenkling ved å stryke anbefalingen om ikke å benytte regnskapslovens 5 6, som gir adgang til å kostnadsføre FoU utgifter selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt. Forslagene som er sendt på høring vil ikke drøftes i denne oppgaven, men kan trekkes inn som et element ved analysen av resultatene i undersøkelsen. IAS 38 er en detaljregulert standard utarbeidet av IASB 9 og skal etter IFRS anvendes ved behandling av immaterielle eiendeler. Selskaper som benytter IFRS plikter derfor å følge IAS 38 ved regnskapsmessig behandling av utgifter til forskning og utvikling. Standarden ble utstedt for første gang i 1998, men revidert i 2004 for å gjøre de nødvendige tilpasninger til IFRS 3, den nye standarden for foretaksintegrasjon. 8 NRS (F) Immaterielle Eiendeler, punkt IASB = International accounting standards board. 13

19 2.3.1 NRS (F) Immaterielle Eiendeler De generelle vurderingsreglene for anleggsmidler i regnskapsloven (RL) 5 3 er utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler. Førstegangsinnregning skal skje til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet, jf Regnskapsloven 4 1 (1) nr. 1, mens RL 4 1 (1) nr. 3 bestemmer at påfølgende regnskapsføring skal skje i samsvar med periodens opptjente inntekt (sammenstillingsprinsippet). Regnskapsloven 6 2 regulerer regnskapets oppstillingsplan og spesifiserer Immaterielle eiendeler som: (1) Forskning og utvikling, (2) Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter, (3) Utsatt skattefordel, og (4) Goodwill. Regnskapsstandarden NRS (F) Immaterielle Eiendeler definerer Immaterielle eiendeler på følgende måte: Immaterielle eiendeler er ikke pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative formål, og som: a) er identifiserbare, og b) kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket. I likhet med materielle eiendeler er denne ressursgruppen forutsatt anskaffet til varig eie og bruk, og forutsetningen om sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler er avgjørende for aktiveringen i regnskapet. Definisjonen over krever at immaterielle eiendeler skal være identifiserbare, slik at de kan skilles fra goodwill, som ikke kan identifiseres og måles direkte. Restposten goodwill er derfor ikke omfattet av denne standarden og behandles i egen 14

20 regnskapsstandard for konsernregnskap. Det samme gjelder utsatt skattefordel som er omhandlet i regnskapsstandarden om resultatskatt. Den foreløpige regnskapsstandarden presiserer at det foreligger kontroll over en eiendel dersom foretaket kan sikre at dens tilhørende fremtidige økonomiske fordeler tilflyter foretaket og hindre at andre får tilgang til disse. De fremtidige økonomiske fordelene kan være knyttet både til inntekter fra salg av produkter og tjenester, og reduserte kostnader. For at en utgift skal balanseføres som immateriell eiendel krever standarden at utgiften: a) tilfredsstiller definisjonen av en immateriell eiendel, og b) anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig I tilknytning til bokstav a) må foretaket gjøre en begrunnet vurdering av sannsynligheten for å oppnå fremtidige økonomiske fordeler ut fra ledelsens beste estimat over eiendelens økonomiske levetid. Foretaket må kunne demonstrere: i) hvordan utgiften forventes å bidra til en økning av de fremtidige økonomiske fordelene for foretaket ii) at foretaket vil ha tilgang til tekniske, finansielle og andre ressurser som er nødvendig for å oppnå de forventede fremtidige økonomiske fordelene. Hvorvidt utgifter knyttet til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler skal eller kan balanseføres, avhenger av om de overnevnte kravene er oppfylt. Dersom kravene ikke tilfredsstilles, skal utgiftene kostnadsføres. Utgiftene som tilfredsstiller kravene skal balanseføres som anleggsmiddel såfremt selskapet ikke velger å benytte regnskapslovens spesielle vurderingsregel i 5 6 for utgifter til egen forskning og utvikling. RL 5 6 lyder: Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres. 15

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 Regnskapsmessig behandling av utgifter til egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. av Benedikte Figenschou Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon,

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet

Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI MSc i Regnskap og revisjon Gir reduksjon av revisjonspliktens omfang dårligere regnskapskvalitet en empirisk studie - GRA 19204 Masteroppgave Veileder: John Christian

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Ytelsespensjoner og regnskap

Ytelsespensjoner og regnskap OPPDRAGSRAPPORT NR. 8 2014 jon lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Jon Lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i Regnskap

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer