Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transparency and Accountability. - og regnskap i offentlig sektor."

Transkript

1 VERSJON Transparency and Accountability - og regnskap i offentlig sektor. Av Ailin Aastvedt Innlegg FIBE-konferansen januar Rammeverk og grunnleggende prinsipper for regnskap har i liten grad vært diskutert i tilknytning til det kommunale regnskapet i Norge. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) arbeider for tiden med et notat om rammeverk og grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet. Også IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board) arbeider med utvikling av et rammeverk for regnskap i offentlig sektor. Jeg ønsker i denne artikkelen å sammenligne det kommunale rammeverket i Norge med IPSASB sitt rammeverk. Første del av artikkelen setter dette arbeidet inn i en teoretisk sammenheng. Andre del av artikkelen ser nærmere på formål og brukere av kommuneregnskapet. Kontaktinformasjon: Tel: E-post: Ailin Aastvedt Forsker 1/Statsautorisert revisor Telemarksforsking 1 Artikkelforfatteren takker førsteamanuensis Helge Mauland, Universitetet i Stavanger for konstruktive innspill under arbeidet med artikkelen

2 Transparency og Accountability har lenge vært sentrale begreper i tilknytning til regnskap i offentlig sektor. Mike Hathorn, chair of IPSASB uttaler at accountability er blitt ytterligere aktualisert sett i lys av finanskrisen: The IPSASB believes transparency and accountability are crucial to government reporting of their interventions in the credit crisis. Politicians will not be forgiven by future generations if liabilities and obligations incurred today are hidden from them today, but paid for tomorrow. 2 og føyer til: ( ) in my opinion most governments do not have the financial reports necessary to communicate to citizens in a transparent way ( ) På bakgrunn av disse uttalelsene kan det være interessant å se nærmere på hvordan norsk regnskapsregulering i offentlig sektor har forholdt seg til disse begrepene. Mer generelt er spørsmålet i hvilken grad utvikling av kommuneregnskapet er påvirket av den internasjonale utvikling i offentlig sektor. Det er da vanskelig å komme utenom temaet rammeverk for regnskap, og da spesielt brukere av regnskapet. Rammeverk for regnskap har historisk hatt liten interesse i Norge. Det er først i de siste årene at temaet er blitt aktualisert i regnskapsreguleringen for private foretak her til lands. Først i regnskapsloven av 1998 ble grunnleggende regnskapsprinsipper lovregulert i privat sektor. Den internasjonale orienteringen med innføring av IFRS 3 i Norge fra og med 2005, har ytterligere satt fokus på betydningen av rammeverk i regnskapsreguleringen. Hittil har ikke utviklingen av den kommunale regnskapsreguleringen vært like internasjonalt orientert. Dette kan være noe av årsaken til at rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper har hatt mindre fokus i utviklingen av kommunale regnskapsregler. Like mye kan dette skyldes hvordan det kommunale regnskapet har utviklet seg de siste årene. Det kommunale regnskapet har mer og mer beveget seg mot god regnskapsskikk for private i Nor International Financial Reporting Standards 2

3 ge. I tilpasningen mot regnskapsloven har god kommunal regnskapsskikk i flere tilfeller implementert deler av god regnskapsskikk fra privat sektor. Også deler av regnskapsforskriften for kommuneregnskapet er sterkt inspirert av (og delvis kopiert fra) regnskapsloven for private foretak. Denne utviklingen har skjedd uten en prinsipiell drøfting av de særegenheter som preger den kommunale virksomheten. Det er derfor gledelig at foreningen for god kommunal regnskapsskikk nå har satt arbeidet med rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet på dagsorden. GKRS planlegger å utgi et notat om rammeverk og grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet våren 2010, og artikkelen er delvis basert på dette upubliserte notatet. Artikkelforfatteren har bistått GKRS i arbeidet med notatet og har gjennom dette arbeidet grundig kjennskap til arbeidet med rammeverk for kommunal sektor i Norge. Hvorfor trenger vi et rammeverk? Det er etter hvert en gjengs oppfatning at et robust regnskap er et system som bygger på et rammeverk. Dette rammeverket kan være ulikt utformet. IFRS-ene bygger på et konseptuelt balanseorientert rammeverk. Regnskapsloven bygger på enkelte grunnleggende regnskapsprinsipper og en resultatorientert modell. Regnskapslovens rammeverk begrenser seg primært til selve regnskapsføringen, og er ikke like omfattende som de konseptuelle rammeverkene. Sentrale regnskapsteoretikere i Norge har gått langt i å hevde at det norske rammeverket fungerer bedre i praksis enn det balanseorienterte konseptuelle rammeverket (se for eksempel Kvifte og Johnsen 2008). Dette er begrunnet med at den norske regnskapsreguleringen er mer prinsippbasert. Det er i dag en allmenn oppfatning at en hensiktsmessig regnskapsregulering må være prinsippbasert. Et konseptuelt rammeverk innebærer ikke nødvendigvis at standardene er prinsippbaserte, men danner grunnlaget for et prinsippbasert regime. Atle Johnsen (2005) advarer mot flere detaljregler, fremfor et mer prinsippbasert regelverk, og viser til følgende opp- 3

4 fordring fra American Accounting Association til Financial Accounting Standard Board (FASB) 4 : to provide explicit references to the importance of professional judgment in interpreting and implementing concepts-based standards in the preparation of financial reports Det er først og fremst standardsetternes manglende vilje til å la rammeverket være styrende for regnskapsutviklingen som kritiseres. Selv om det er ulike oppfatninger om hvordan et rammeverk for regnskap bør utformes, vil et regnskap som er bygd på et rammeverk i større grad være forutsigbart, og i mindre grad kunne utsettes for press fra ulike interessegrupper, det være seg politiske eller andre. Formålet med et rammeverk er å etablere et enhetlig system som skal avgrense mulighetsområder for akseptable løsninger på praktiske regnskapsspørsmål. Et rammeverk kan sies å være bindeleddet mellom teorien og den praktiske anvendelsen, og en plattform for utvikling av regnskapsanbefalinger. Et konseptuelt rammeverk er normativt i den forstand at rammeverket skal være noe mer enn beskrivelse av gjeldende regnskapspraksis, men heller utlede løsninger ut fra definerte normative målsettinger (Kvifte og Johnsen 2008). I internasjonal sammenheng har også offentlig sektor sett behovet for et eget rammeverk for regnskap. International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) er et uavhengig standardsettende organ som utarbeider regnskapsstandarder for offentlig sektor (IPSAS). IFAC 5 uttrykker formålet med IPSASB slik (IFAC, 2009): to develop high-quality accounting standards for use by public sector entities around the world in the preparation of general purpose financial statements. 4 FASB er et uavhengig standardsettende organ som utarbeider regnskapsstandarder for privat sektor i USA 5 International Federation of Accountants. IFAC er en verdensomspennende organisasjon for regnskaps- og revisjonsprofesjonen. 4

5 Bakgrunnen for arbeidet i IPSASB er å få konsistent og sammenlignbar finansiell informasjon i offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt. Det enkelte land kan enten direkte implementere IPSASene direkte eller bruke IPSAS som en støtte ved utvikling av egne standarder. Land som har implementert full periodisering tidlig har egne standarder og standardsettende organer, som for eksempel USA, UK, Australia og New Zealand. Her var IPSAS ikke noe alternativ da et sett av kjernestandarder ikke forelå på tidspunkt for implementering. IPSAS-ene er imidlertid et viktig referansepunkt og IPSASB en alliansepartner i arbeidet med utvikling av standarder. Så godt som alle land som vurderer overgang til full periodisering, benytter IPSAS, enten direkte eller som et referanseverk. Interessen for standardene er økende etter at et sett av "kjernestandarder" kom på plass. Flere land har implementert IPSAS eller tilsvarende standarder, mens enda flere land er i ferd med å implementere IPSAS, både i form av fullperiodsert IPSAS og kontantbasert IPSAS. Land som implementerer kontantbasert IPSAS, gjør som oftest dette som en overgang til fullperiodiserte regnskap. I tillegg har flere internasjonale organisasjoner som EU-kommisjonen, NATO og OECD implementert IPSAS. I Norge har vi eksempel på bruk av IPSAS som referanseramme for regnskapsmessige løsninger for problemstillinger som er spesielle for offentlig sektor ved prøveprosjekt om fullperiodiserte regnskap i staten (NOU 2003:6). IPSASB startet arbeidet med utarbeidelse av et eget konseptuelt rammeverk for offentlig sektor i 2006 og planlegger å sluttføre arbeidet i 2012 (IFAC, 2006). Rammeverket bygger delvis på International Accounting Standards Board (IASB) sitt konseptuelle rammeverk, men tar hensyn til forhold som er spesielle for offentlig sektor. IPSASB publiserte i september 2008 et høringsutkast som en oppsummering av fase 1 av rammeverkprosjektet (IFAC, 2008). Høringsutkastet behandler bl.a. formålet med finansiell rapportering og kvalitetskrav. IPSASB trekker frem følgende fordeler med et rammeverk: Konsistente regnskapsstandarder Effektiv standardsetting Løsninger i standardene er begrunnet i rammeverket Veiledning til regnskapsutarbeiderne og revisor Øker forståelsen for regelverket 5

6 I sitt arbeid med rammeverk for kommunal sektor i Norge har GKRS lagt vekt på følgende fordeler med et rammeverk: 6 Avgrenser mulighetsområdet for løsninger Tvinger standardsetter til å bli mer konsekvente og begrunne løsninger Reduserer risikoen for politisk påvirkning Reduserer behovet for brannslukking Skaper ensartede begreper Mer effektiv standardsetting Reduserer behovet for detaljregler Lignende målsettinger ligger også til grunn for utarbeidelse av rammeverk i privat sektor. For meg ser det ut som om det er noenlunde enighet om de overordene målene med rammeverk for regnskap i ulike regnskapsmiljø. Likevel ender man opp med svært ulike typer regnskapssystem. Hva kan være årsaken til dette? Jeg vil først presentere hvilke ulike regnskapssystem vi har, før jeg går nærmere inn på hva som bør være utgangspunktet for valg av regnskapssystem. Ulike regnskapssystem Det er vanlig å inndele regnskapssystemer i fire typer system, alt etter graden av periodisering. Denne inndelingen er for eksempel gjort i forarbeidene til kommuneloven, Ot.prp. 43 ( ), og er hentet fra IFAC, study 2 (1993). 6 Fra presentasjon om arbeidet med rammeverk på Kommuneregnskapskonferansen Tilgjengelig på 6

7 Tabell 1 Inndeling i ulike regnskapssystem 7 Kontantregnskap I et kontantregnskap foretas det ingen periodisering av transaksjonene. Det er betalingstidspunktet som er avgjørende for hvilken periode en transaksjon skal henføres til. Modifisert kontantregnskap I et modifisert kontantregnskap regnskapsføres betalingstransaksjonene løpende, mens det periodiseres rundt årsskiftet for å sikre at det er leveringstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringstidspunktet, og ikke betalingstidspunktet. Langsiktige poster i balansen vil ikke være aktuelt i et modifisert kontantregnskap. Modifisert periodisert regnskap (modifisert kostnadsregnskap) I et modifisert periodisert regnskap belastes regnskapet med utgifter ved anskaffelse av varer og tjenester, uavhengig av betalingstidspunkt. Inntekter henføres også til den perioden de tilhører, uavhengig av betalingstidspunkt. Imidlertid blir utgifter ikke fordelt mellom regnskapsår, selv ikke når anskaffelsen skal tas i bruk i senere regnskapsår. Dette innebærer at varige driftsmidler utgiftsføres i anskaffelsesåret, istedenfor å bli fordelt over økonomisk levetid. Fullperiodisert regnskap (kostnadsregnskap) I et fullperiodisert regnskap regnskapsføres økonomiske hendelser i den perioden de inntreffer, uavhengig av når inn- og utbetaling skjer. Vanligvis kostnadsføres utgifter når de påløper og inntekter når de er opptjent. IPSASB definerer fullperiodiserte regnskap eller accrual accounting på følgende måte: 7 Min oversettelse av innholdet i de ulike regnskapssystemene 7

8 Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses. 8 (min utheving) Statlig virksomhet utarbeider i dag regnskap etter kontantprinsippet. Det kommunale regnskapet er finansielt orientert. I korthet kan dette uttrykkes ved at fokus i kommuneregnskapet er tilgang og bruk av midler, noe som innebærer utgangspunkt i finansielle strømmer (betalbare størrelser). Dette kan lede en til å tro at det kommunale regnskapssystemet er et kontantregnskap. Dette er imidlertid langt fra tilfelle. Kommuneregnskapet har gradvis utviklet seg over tid fra et modifisert kontantregnskap til et regnskap som grenser mot et fullperiodisert regnskap. Forarbeidene til kommuneloven beskriver kommuneregnskapet som et regnskap som ligger mellom modifisert periodisert regnskap og et fullperiodisert kostnadsregnskap. 9 Også innenfor hver av disse fire gruppene kan regnskapene ha ulike teoretiske utgangspunkt. Både det konseptuelle rammeverket og regnskapslovens rammeverk er fullperiodiserte, selv om det ene regnskapssystemet er balanseorientert, mens det andre er resultatorientert. 10 Dette illustrerer at ulike land og ulike sektorer har valgt ulike regnskapssystem og ulike teoretisk grunnlag for regnskapssystemet. Det kan være mange andre årsaker enn rent faglige til ulikheter mellom regnskapssystem, slik som historiske, politiske eller ideologiske påvirkninger og utvikling. 8 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2009) p Ot.prp. 43 ( ) kap Hvor store forskjellene er mellom balanseorientert og resultatorientert regnskapssystem kan selvsagt diskuteres. Kvifte og Johnsen (2008) påpeker at forskjellene mellom balanseorientert og resultatorientert regnskap ikke er så store som mange hevder, og at modifisert resultatorientering muligens hadde vært et mer dekkende ordvalg for balanseorienteringen. 8

9 Riahi-Belkaoui (2004) skriver følgende om utvikling av regnskapsteori og rammeverk for regnskap: A single generally accepted accounting theory does not exist at this time. ( ) The result has been a state of continual crisis or revolution within accounting, in which (1) various accounting paradigms, or models, have competed for primacy, (2) vested interests groups have argued for the domination of their particular paradigms and resultant theories, and (3) a gradual politicization of the standard- setting process has taken place. (preface) Utvikling av regnskapssystemet kan skje som følge av en politisk prosess, like mye som følge av rent faglige vurderinger. Endringer i det kommunale regnskapsregimet i Norge, slik som innføring av pensjonsforpliktelser i regnskapet, kan også betraktes som politiske beslutninger. Et normativt rammeverk tar imidlertid utgangspunkt i at regnskapssystemet og regnskapsføringskriteriene kan utledes på bakgrunn av målsettingene med regnskapet. Elementer i et rammeverk Det er flere måter å strukturere regnskapets faglige fundament på. Vanligvis defineres det faglige fundament som et rammeverk på flere nivåer, hvor det ene nivået er utledet av nivået over (hierarkisk struktur). De viktigste elementene i et regnskap kan oppsummeres på følgende måte: Formål med regnskapet og brukerne 2. Postulater og prinsipper 3. Metoder og teknikker 4. Rapporter 5. Brukere Figur 1 Elementer i et rammeverk 11 Se Mellemvik og Bourmistrov (2002) 9

10 Elementene i et rammeverk og relasjonene mellom disse er vist i figur 1. Som figuren viser er det formålet med regnskapet og brukernes informasjonsbehov som bør være utgangspunkt for valg av regnskapssystem. På bakgrunn av dette utarbeides postulater eller grunnleggende forutsetninger og prinsipper som i sin tur danner grunnlag for regnskapsmessige løsninger. Disse regnskapsmessige løsningene eller metoder og teknikker for regnskapsføringen er grunnlaget for rapportene som utarbeides og den informasjonen som gis til regnskapsbrukerne. På nivå 1 skiller offentlig virksomhet seg klart fra privat virksomhet. Offentlig virksomhet har ikke overskuddsmaksimering som formål, slik som privat sektor. Regnskap for offentlig sektor har som formål å vise verdiskapning og formuesstilling innenfor offentlig sektor. Det blir ofte hevdet at offentlige virksomhets særegenhet medfører at offentlig virksomhet trenger et mer kontantbasert regnskapssystem (se for eksempel Monsen, 2008, Jensen og Monsen, 2009). Min oppfatning er også at målene og oppgavene i kommunal og privat sektor er så ulike, at kommunal sektor trenger et eget rammeverk. Dette innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at regnskapssystemet ikke kan være fullperiodisert. Også IPSASB ser behovet for et eget rammeverk for offentlig sektor, men utvikler dette innenfor et fullperiodisert regnskapssystem. Som nevnt er det kommunale regnskapet i Norge finansielt orientert, og delvis periodisert, mens IPSASene er balanseorienterte og fullperiodiserte. Både IPSASB og GKRS arbeider for tiden med utvikling av sine egne rammeverk. Er årsaken til ulike regnskapssystemer at målsettingene er forskjellige, og at brukerne anses forskjellige i Norge sammenlignet med IPSAS (nivå 1)? Jeg ønsker i denne artikkelen å se nærmere på det første nivået i et rammeverk, og sammenligne det kommunale rammeverket med det internasjonale (IPSAS). Formål og brukere av regnskapet En viktig forutsetning for at regnskapet skal gi beslutningsnyttig informasjon, er at det er bygd med utgangspunkt i regnskapets formål og brukernes behov. 12 Det er 12 Se for eksempel Drebin (1981) 10

11 derfor naturlig å ta utgangspunkt i dette nivået når man skal se nærmere på hvorfor ulike regnskapsregimer velger ulike regnskapsmessige løsninger. Regnskapet skal gi nyttig informasjon til brukerne. Nyttig informasjon er informasjon som er relevant for brukerne, både for beslutnings- og kontrollformål. Alle andre formål med regnskapet bør være underordnet dette formålet (IFAC, 1991). Dette innebærer at regnskapet i offentlig sektor bør gi informasjon om ressursforbruk for kontroll av at organisasjonen styrer mot sine overordnede mål. Anthony (1965) uttrykker dette slik 13 : styring er den prosessen som skal sikre at ressursene er anskaffet og disponert effektivt i arbeidet med å nå virksomhetens mål (s 17) For å kunne si noe om formålet med regnskapet har GKRS tatt utgangspunkt i formålet med selve virksomheten. Det er formålet med virksomheten som danner grunnlag for hva som er nyttig informasjon for brukerne. Kommunal virksomhet skiller seg fra privat virksomhet først og fremst ved at målene er forskjellige. For kommuner er pengene virkemidlet for å oppnå politiske mål og gjennomføre lovpålagte oppgaver. Kommunene har ikke økonomisk formål med sin virksomhet. Dette tilsier at det vesentligste spørsmålet ikke gjelder det økonomiske resultatet av virksomheten, men hvordan midlene fordeles mellom kommunens oppgaver. I motsetning til privat virksomhet blir bunnlinjen (det økonomiske resultatet) en kontrollpost og ikke et overordnet mål for virksomheten. 14 Dette uttrykkes slik i forarbeidene til kommuneloven: 15 Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene. På bakgrunn av det overordnede målet med virksomheten viser kommunelovutvalget til tre hovedhensyn som bør ligge til grunn for statens regulering av kommune- 13 Gjengitt i Mauland og Mellemvik (2004) 14 Ot.prp. 43 ( ) kap NOU 1990:13 kap

12 nes økonomiforvaltning, herunder utformingen av det kommunale budsjett- og regnskapssystemet. De tre hovedhensyn er: 16 a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv ressursutnyttelse, b) nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og c) sikring av reell demokratisk innflytelse på kommunens økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og framtid. Disse hensyn, samt hensynet til en bærekraftig utvikling, finner vi igjen i formålsbestemmelsen i kommuneloven av 1992, hvor det heter at: Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Alle punktene er ikke nødvendigvis mål i seg selv, men kan også være viktige virkemidler for å oppnå maksimal velferd for innbyggerne over tid. Dette viser at målene med offentlig virksomhet er mer kompleks enn målene med privat virksomhet. På bakgrunn av de fastsatte målene for økonomiforvaltningen har GKRS i rammeverksnotatet oppsummert at regnskapet bør gi informasjon om følgende forhold: a) Bevilgnings-/budsjettkontroll b) Effektivitet c) Bærekraftig økonomisk utvikling Notatet gir uttrykk for at det kan være vanskelig å utforme et regnskapssystem som ivaretar alle disse informasjonsbehovene like godt. I det norske kommuneregnskapet er bevilgningskontroll spesielt vektlagt ved utforming av kommunale regnskapsregler. Dette er mye av bakgrunnen for valg av det finansielt orienterte systemet, som tar utgangspunkt i finansielle strømmer og endring i arbeidskapital. 16 NOU 1990:13 kap

13 Ovenstående momenter er ikke unike for norske kommer, også andre land og regnskapsregimer fremhever at offentlig sektor har komplekse og til dels motstridende mål. IPSASB tar et litt annet utgangspunkt når rammeverk for offentlig sektor skal utformes. Også IPSASB tar utgangspunkt i brukerne og formålet med regnskapet, men definerer først brukerne og analyserer så nærmere hvilken informasjon disse brukerne trenger. GKRS tar utgangspunkt i formålet med virksomheten. På bakgrunn av dette analyseres nærmere hvilken informasjon brukerne trenger for å forvalte den offentlige virksomheten i forhold til de fastsatte målene. Denne litt ulike innfallsvinkelen behøver nødvendigvis ikke bety noe i praksis. Vi kan se nærmere på hvordan disse to standardsetterne har definert brukerne av regnskapet. Hvem er regnskapsbrukerne? Et regnskap kan ha ulike brukergrupper, ulike regnskap kan ha ulike brukergrupper og ulike standardsettere kan definere brukergruppene ulikt. Ulike brukergrupper vil ha behov for ulik informasjon, fordi de skal ta ulike beslutninger. Investorene skal ta stilling til om avkastningen på investerte midler er tilfredsstillende. I en bedrift vil derfor eierne være en sentral brukergruppe. Disse er definert som den primære brukergruppen i IASBs rammeverk. IASB legger til grunn at det er en umulighet å møte informasjonsbehovet til alle brukergruppene, men forutsetter at ved å fokusere på investorenes behov vil også øvrige brukergrupper få sitt informasjonsbehov dekket. I Norge er brukergruppene tradisjonelt definert videre. Det er den generelle brukers interesser som skal ivaretas, herunder aksjonærer, ansatte, kreditorer og samfunnet ellers. For kommunene vil ikke investorene være noen aktuell brukergruppe fordi virksomheten er finansiert gjennom skatteseddelen, og eierne kan sies å være kommunens innbyggere. Også for regnskap i offentlig sektor finnes det mange ulike brukere. Jones og Pendlebury (2000) identifiserer ti ulike brukergrupper. GKRS har tatt utgangspunkt i disse brukergruppene, og trekker frem følgende potensielle brukergrupper for kommuneregnskapet: Innbyggere 13

14 Skattebetalere Investorer Gebyrbetalere Politikere Administrasjonen Kommunalt ansatte GKRS påpeker at regnskapsreglene bør utformes slik at informasjonsbehovet til alle brukergruppene nås. I forarbeidene til kommuneloven 17 er kommunen selv definert som den viktigste brukeren av regnskapet, mens staten og innbyggerne er nevnt som andre aktuelle brukere. Kommunen selv forstås som kommunestyret (ev. fylkestinget). Regnskapet betraktes derfor i første rekke som et redskap i styring av kommunen. Informasjon til brukerne av de kommunale tjenestene eller offentlige myndigheter (staten som finansieringskilde) er et sekundærformål. Kommunestyret er innbyggernes valgte representanter, og de styrer kommunen på vegne av befolkningen. Politikerne legitimerer i stor grad sin rolle som representanter for befolkningen gjennom å uttrykke hva de ønsker å gjøre, og ikke nødvendigvis gjennom hva de faktisk gjennomfører (Brunsson, 2006). Det er på denne bakgrunn vi må se valg av et finansielt orientert regnskapssystem, og den særlige vekt som er lagt på budsjettet. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) uttrykker den sentrale betydning budsjettering og planlegging har i forhold til regnskapsreguleringen i offentlig sektor slik i forarbeidene: Departementet antar at bevilgningsregnskapet vil bli en sentral regnskapsoppstilling i kommunene som følge av det løpende behovet for kontroll av forbruk i forhold til bevilgning gjennom året. Bevilgningsregnskapet gir informasjon om kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. 18 Slik jeg oppfatter det, er det en klar sammenheng mellom lovgivers valg av et bevilgningsorientert, finansielt orientert regnskapssystem og valg av kommunestyret som primærbruker. 17 Ot.prp. nr. 43 ( ) kap Ot.prp. nr. 43 ( ) s 50 14

15 På spørsmål om hvem som er regnskapets brukere, har IPSASB valgt en helt annen innfallsvinkel. IPSASB slår fast at regnskap for offentlig sektor har en rekke potensielle brukere som har ulike informasjonsbehov. Den finansielle rapporteringen skal imidlertid spesielt møte behovet til de brukergruppene som ikke selv kan påvirke utformingen av den finansielle rapporteringen. Dette vil typisk være det vi ofte kaller eksterne brukere, i motsetning til kommunen selv som må anses som en intern bruker. På bakgrunn av denne avgrensningen identifiseres flere potensielle brukergrupper: 1. Brukere av offentlige tjenester som innbyggere i en kommune, men også de som representerer innbyggerne for eksempel ved å utarbeide lovkrav til nivået på kommunale tjenester 2. Finansieringskildene for offentlig virksomhet som skattebetalere, leverandører, långiver, gebyrbetalere, men også de som bidrar med ikke-finansielle ressurser, slik som frivillige og folkevalgte 3. Andre brukergrupper som forskere, media og spesielle interessegrupper Selv om en innledningsvis forsøker seg på en avgrensning, ser vi at veldig mange brukere er med som potensielle brukere. Mange vil havne i flere grupper som f. eks innbygger, skattebetaler og medlem i idrettslaget. Det er mulig IPSASB forsøker å gjøre en ytterligere avgrensning når de presiserer at lovgiver er en viktig brukergruppe, da de representerer de øvrige brukergruppene. Det er verdt å merke seg at IPSASB velger et så bredt spekter av brukere, i motsetning til IASB som har snevret inn brukergruppene, og nå bare definerer en primærbruker av regnskapet. Videre er det interessant at IPSASB legger stor vekt på eksterne brukere, mens man i Norge har valgt å definere kommunestyret/kommunen selv som primærbruker av regnskapet. På bakgrunn av disse tre hovedbrukergruppene analyserer IPSASB nærmer hvilken informasjon de ulike gruppene trenger, og hva de trenger informasjonen til. Brukere av offentlige tjenester vil for eksempel trenge informasjon om kostnadene ved tjenestene som er levert for å vurdere om ressursene er brukt effektiv og i samsvar med egne interesser. En som gir en gave til kommunen kan være mer interessert i 15

16 om gaven/midlene er benyttet i henhold til givers ønsker. Gebyrbetaleren vil vite om han/hun har betalt mer enn nødvendig for leveransen av for eksempel vann og avfallshåndtering. Det kan være vanskelig å utarbeide et regnskap som tilfredsstiller behovene til alle disse ulike gruppene. IPSASB forsøker å oppsummere med hvilke behov som er felles for de ulike brukergruppene. IPSASB legger da vekt på at Accountability. Begrepet accountability kan oversettes med ansvarlighet, men innebærer mer enn hva det norske ordet indikerer. Accountability er å bli holdt ansvarlig, å stå til ansvar, legalt, finansielt eller moralsk/intellektuelt og å rapportere og rettferdiggjøre sin virksomhet. På norsk brukes ofte uttrykket å bli stilt til regnskap, som illustrerer godt hva som ligger i det engelske uttrykket. IPSASB definerer accountability på følgende måte: The obligation of evidencing good management, control, or other performance imposed by law, regulation, agreement or custom. Offentlig virksomhet er ansvarlige ovenfor de som tilfører virksomheten ressurser (brukergruppe 2) og de som er avhengig av eller stoler på at virksomheten leverer nødvendige tjenester (brukergruppe 3). IPSASB legger stor vekt på at regnskapet skal gi innbyggerne informasjon om hvordan offentlige myndigheter forvalter offentlige midler. Dette innebærer også, og kanskje særlig, kontroll av det politiske styringsnivået. Regnskapet skal bidra til å en allmenn offentlig debatt om bruk av offentlige midler. Regnskapsinformasjonen skal særlig gjøre brukerne i stand til å vurdere hvordan virksomheten har forvaltet offentlige midler og om midlene er brukt effektiv og i samsvar med vedtatte mål. Vi ser her at utgangspunktet er motsatt av innfallsvinkelen til GKRS. GKRS spør først hvilken informasjon som er viktig for å styre en type organisasjon som en kommune, deretter hvem som er brukere av denne informasjonen. IPSASB spør først hvem som er potensielle brukergrupper, og deretter hvilken informasjon disse trenger. Ulike innfallsvinkel behøver ikke nødvendigvis å føre til ulike konklusjoner. IPSASB vektelegger eksterne brukere. Eksterne brukere kan ha regnskapet som eneste informasjonskilde, mens interne brukere har også tilgang på annen informa- 16

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis

Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis Regnskapsmessig behandling av finansielle leieavtaler - en introduksjon av praksis av Ørjan Renø Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Ytelsespensjoner og regnskap

Ytelsespensjoner og regnskap OPPDRAGSRAPPORT NR. 8 2014 jon lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Jon Lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38

IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 IMMATERIELLE EIENDELER NORSK PRAKSIS I FORHOLD TIL IAS 38 Regnskapsmessig behandling av utgifter til egne forsknings- og utviklingsaktiviteter. av Benedikte Figenschou Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon,

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning

DEMO. Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett. Behov for klargjøring av regnskapsreglene? 1. Innledning Grensen mellom egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett Behov for klargjøring av regnskapsreglene? Førsteamanuensis dr.juris Hans R. Schwencke Handelshøyskolen BI Artikkelen analyserer de regnskapsmessige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret?

Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2014 Pragmatisk mål-, resultat- og risikostyring i Forsvaret? Ideell eller seremoniell implementering av Forsvarets styringssystem i Luftforsvaret? Per Christer Nielsen

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer