Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier"

Transkript

1 Systembeskrivelse Innledning / Krav til Regnskapssystemet Beskrivelse av systemet Bilagsarter Bilagsserier Avgiftskoder/avgiftssatser/avgiftsbehandling Kontointervall kontostreng Reserverte konti Perioder/terminer Lukking av regnskapsperioder Automatiske genereringer Forhåndsdefinerte føringer Automatposteringer Periodiseringer Uthenting av regnskapsdata/kontrollspor Avgiftsbehandling i DI-Business Avgiftstabell Kontrollister Bokføringsspesifikasjon Rapportering Produktoversikt Felles program Meny DI-Elbet Felles data DI-Regnskap DI-Prosjekt DI-Fakturering DI-Lønn DI-Trioplan 2. utgave juni Revidert

2 INNLEDNING / KRAV TIL REGNSKAPSSYSTEMET Grunnleggende bokføringsprinsipper i Bokføringsloven 4 sier at det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem, og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. Systemet må muliggjøre produksjon av pliktig regnskapsrapportering i henhold til Bokføringsloven 3 og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering listet opp i Bokføringsloven 5. Spesifikasjoner skal kunne gjengis på papir, jfr. Bokføringsloven 5 fjerde ledd. Det tidligere kravet om dokumentasjon av regnskapssystemet er nå erstattet med nytt krav om dokumentasjon av kontrollsporet. Bokføringsloven 6, 3. ledd krever at slik dokumentasjon av kontrollsporet, herunder hvordan systemgenererte poster kan etterprøves, skal foreligge i de tilfeller det er nødvendig for å kunne kontrollere bokførte opplysninger på en enkel måte. Norsk Bokføringsstandard 2 Kontrollsporet fra oktober 2012 gir ytterligere veiledning i forståelsen av bokføringsloven 6. Føres det regnskap for flere firma/klienter, skal det finnes en dokumentasjon pr. firma/klient. Dette dokumentet vil bidra til at våre brukere kan forevise dokumentasjon av DI-Business, som sammen med brukerens egne beskrivelser er tilstrekkelig dokumentasjon etter lov og forskrift. NB! Bokføringsforskriften 5-6, siste ledd angir at det skal foreligge en lettfattelig beskrivelse av lønnssystemets oppbygging og funksjoner, og Bokføringsforskriften angir at det skal foreligge en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner. Utover de angitte bestemmelser er det ingen særskilte krav til øvrige systemer. BESKRIVELSE AV SYSTEMET Visma DI Meny Felles program Felles data DI-Regnskap DI-Prosjekt DI-Fakturering/ DI-Office Fakturering DI-Lønn DI-Trioplan Nedenstående opplisting forklarer hvordan opplysningene behandles i systemet. Bilagsarter DI-Business leveres med ferdig oppbygde bilagsarter. De fleste kan endres av brukeren, men bilagsartene knyttet til automatiske føringer så som avgifter, kan ikke endres. 2. utgave juni Revidert

3 Brukeren må selv i eget oppsett angi hvilke bilagsarter som til enhver tid benyttes. Bilagsarten bestemmer reskontrooppdatering, avgiftsbehandling, forfallsberegning og kan eventuelt knyttes til konto eller bilagsartserier pr. firma/klient. Firmaets bilagsarter kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Bilagsserier Brukeren bestemmer selv bilagsnummereringen. Du kan velge mellom en serie for alle bilag eller ha serier pr. bilagsart. Bilagene nummereres fortløpende. I DI-Fakturering brukes en nummerserie for faktura. Eventuelle brudd blir markert i fakturajournalen. Du kan ha flere ordrenummerserier, men eventuelle slettinger av ordrer blir loggført. Transaksjoner fra DI-Lønn blir nummerert fortløpende. Brukeren må selv i eget oppsett angi valget av bilagsnummerering. Avgiftskoder/avgiftssatser/avgiftsbehandling Avgiftskoden bestemmer avgiftsbehandlingen. I DI-Business kan du bygge opp inntil 9 ulike avgiftskodenivå. På hvert avgiftsnivå bestemmes grunnlagsprosent og avgiftsprosenter. Når bilag føres, angis nivå for at korrekt grunnlagsprosent og avgiftsprosenter skal benyttes. I DI-Fakturering legges avgiftsnivå på varen. Dersom flere avgiftsnivå er benyttet på samme faktura, blir avgiftsgrunnlaget splittet pr. nivå. Det er laget reserverte koder for utenlandstjenester hvor det anbefales å opprette en egen resultatkonto for lettere avstemming av MVA-oppgaven. Firmaets avgiftskoder og avgiftssatser kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Kontointervall kontostreng Ved levering av DI-Business følger en ferdig oppbygd kontoplan iht. standard norsk kontoplan. Kontoplanen kan imidlertid endres av bruker. Kontointervallene bestemmer hvilke kontoserier som tilhører Balansekonti med herunder Anleggsmidler, Resultatkonti med herunder Avgiftspliktige, Avgiftsfrie, Omsetning utenfor avgiftsområdet og Varekjøpskonti. I tillegg skal reskontroserier angis. Firmaets kontointervall kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Reserverte konti Enkelte kontonummer skal angis. Disse kontiene har reserverte nummer fordi det for eksempel foregår automatiske føringer mot disse kontiene. Eksempel på reserverte konti er Oppgjørskonto for merverdiavgift og interimskonto for eventuelle differanseføringer. Skal du føre reskontro, må konto for Kundefordringer og/eller Leverandørgjeld være angitt. Under årsoppgjøret blir oppgjørskonti for resultat og balanse brukt. Dersom du kjører DI-Lønn, skal konti for for eksempel Arbeidsgiveravgift og Skattetrekk være angitt. 2. utgave juni Revidert

4 Firmaets Reserverte konti kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Perioder/terminer I DI-Business har du mulighet for fri oppbygging av perioder og terminer. Du kan operere med fra 1 til 52 regnskapsperioder og avgiftsterminer. Det normale er dog 12 regnskapsperioder og 6 terminer. Systemet tester på avsluttede avgiftsterminer og tillater ikke føringer på disse. Føringer på tidligere regnskapsperioder, skrives ut som korrigering på eldste, ikke avsluttet avgiftstermin. Firmaets perioder/terminer kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Lukking av regnskapsperioder Regnskapsperioder skal lukkes innen fristene for ajourhold i Bokføringsloven 7 annet ledd og Bokføringsforskriften 7-6. Lukkingen skal skje på en måte som gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger i hele oppbevaringsperioden. Lukkingen skal omfatte alle bokførte opplysninger som er nødvendige for å utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Kravene til lukking gjelder bare for bokføringspliktige som oppbevarer bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering elektronisk. Dersom det utarbeides og oppbevares ferdige spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering for hver rapportperiode på papir eller elektronisk (for eksempel PDF-filer), setter ikke bokføringsloven krav til at regnskapsperiodene skal lukkes. Det er likevel anbefalt å ha kontroll med at det ikke bokføres noe i periodene etter regnskapsrapportering. Lukkingen skal skje på en måte som reduserer risikoen for endring eller sletting av bokførte opplysninger til et akseptabelt nivå, og vil normalt være et forhindrende sikringstiltak som gjør at bokførte opplysninger ikke kan endres eller slettes etter utløp av ajourholdsfristen. Det innebærer at lukkingsmekanismen bør være av en slik kvalitet at urettmessig endring eller sletting av bokførte opplysninger ikke kan skje uaktsomt, men krever en bevisst handling. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å endre bokførte opplysninger eller bokføre nye transaksjoner eller disposisjoner i en lukket regnskapsperiode. Gjenåpning av lukkede regnskapsperioder kan likevel skje dersom dette er nødvendig for etterlevelse av bestemmelser gitt i medhold av lov. Regnskapsperioden skal lukkes på nytt snarest mulig etter gjennomført bokføring. NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale kapittel 8 gir mer utfyllende regler om kravene til lukking av regnskapsperioder. I DI-Business har du mulighet for å oppdatere bilag kun på inneværende regnskapsår og på forrige regnskapsår. Oppdatering på eldre år enn forrige regnskapsår er ikke mulig. Lukking av til og med valgt regnskapsperiode innenfor inneværende regnskapsår og forrige regnskapsår gjøres ved å hake av for Regnskapsperiode avsluttes under utskrift av resultat-/balanserapporter eller bokføringsspesifikasjon/mvaoppgave fra Rapportering Rapportutvalg. Det er også mulig å sette avsluttet regnskapsperiode manuelt under Egenskaper Tellere/nummerserier Felles. 2. utgave juni Revidert

5 Dersom man oppretter en ny regnskapsbunt på en avsluttet regnskapsperiode får man en slik melding: Dersom man forsøker å oppdatere en bunt på en avsluttet regnskapsperiode stoppes dette og man får en slik melding: Det er i tillegg mulig å lukke til og med valgt avgiftstermin. Dette gjøres ved å hake av for Termin avsluttes under utskrift av bokføringsspesifikasjon/mva-oppgave fra Rapportering Rapportutvalg. Det er også mulig å sette avsluttet avgiftstermin manuelt under Egenskaper Tellere/nummerserier Felles. Avslutting eller endring/gjenåpning av avsluttet regnskapsperiode og avgiftstermin loggføres og er tilgjengelig for administrator i aktivitetsloggen i DI-Office Admin: AUTOMATISKE GENERERINGER Forhåndsdefinerte føringer Automatiske bilagsføringer foretatt av systemet benytter reservert bilagsart/serie. Dette gjelder blant annet automatiske avgiftsføringer. Avgiftskode/bilagsart bestemmer beregningen. I tillegg benytter årsavslutningsrutinen denne bilagsarten/serien. 2. utgave juni Revidert

6 Automatposteringer Brukeren kan selv definere automatposteringer mellom konti og/eller avdelinger. Disse føringer skjer automatisk under bilagsregistrering, men etter regler satt opp av brukeren pr. firma/klient. Brukeren må selv i eget oppsett angi valg av automatposteringer. Eksempel på valgt automatpostering fordelt på avdelinger Bilagsregistrering på konto 6300 Kontrolliste ved oppdatering: 2. utgave juni Revidert

7 Firmaets automatposteringer kan skrives ut under menyvalg Fil Filutskrifter Generelle Annet og er også en del av Års- og perioderapportsettet som skrives ut i Fellesrutiner Rapportering. Periodiseringer Dersom brukeren ønsker å benytte muligheten for å periodisere bilag, skjer en automatisk føring på flere perioder. Det må eksistere en bilagsart for Periodisering med egen behandlingskode for at systemet skal behandle periodiseringen. Denne bilagsarten benyttes av systemet når periodisering er valgt. Balansekonto for motpostering, samt resultatkonto for belastning må angis sammen med tidsintervall. I kontovedlikehold, kan du på kostnadskonto sette inn henvisning til den balanse- og/eller resultatkonto som skal benyttes for motpostering ved periodisering. Uthenting av regnskapsdata/kontrollspor Den enkleste måten å hente ut ønsket regnskapsdata/kontrollspor på, er å velge meny Spørring Diverse fra hovedmeny i DI-Regnskap. Velg aktuelle kolonner og ønsket periode. Velg deretter Fil Eksport Excel. For å få en semikolon- eller tab-separert fil, kan du i Excel velge Fil Lagre som. Under Filtype kan du velge ønsket format. AVGIFTSBEHANDLING I DI-BUSINESS Alle våre systemer garanteres til enhver tid å tilfredsstille de revisjons- og avstemmingmessige krav som stilles av myndighetene. I Bokføringsforskriften 3-1 står det: 8. Spesifikasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 4. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal dessuten vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats. Under følger eksempel på føring av avgifter i DI-Business og hvordan det fremkommer på spesifikasjoner/ avstemmingsrapporter. 2. utgave juni Revidert

8 Avgiftstabell 2. utgave juni Revidert

9 Kontrollister 1. Kontrolliste - oppdatering av førte bilag utgående faktura 25 % MVA: 2. Kontrolliste - oppdatering av førte bilag utgående faktura 15 % MVA: 3. Kontrolliste - oppdatering av førte bilag utgående faktura 8 % MVA: 4. Kontrolliste - oppdatering av førte bilag utgående faktura 25 % og 15 % MVA: 2. utgave juni Revidert

10 5. Kontrolliste oppdatering av førte bilag inngående faktura 25 %, 15 %, 8 % og tjenester utland: Bokføringsspesifikasjon 2. utgave juni Revidert

11 Kontrollsummer / Automatiske overføringer: Avgiftsspesifisering: Konto- og avgiftsspesifisert MVA-oppgave Side 1: 2. utgave juni Revidert

12 Side 2: MVA-oppgave: 2. utgave juni Revidert

13 Faktura med flere avgiftssatser: Dersom det er benyttet flere avgiftssatser på samme faktura, vil de ulike avgiftssatsene med MVA-grunnlag, MVA-sats og MVA-beløp komme frem som en egen tabell på fakturaen. Avgiftssatsen er registrert på varen. 2. utgave juni Revidert

14 Kontrolliste ved oppdatering: RAPPORTERING Fra Fellesrutiner kan man ta ut rapportsamlinger som dekker en stor del av Bokføringslovens 5 og Bokføringsforskriften 3-1. Rapportsamlingen lagres i PDF-format og kan skrives ut som årsrapportering og som periodisk rapportering. I tillegg til bokførte opplysninger har rapportsamlingen en oversikt over Kontointervall, Reserverte konti, Perioder/- avgiftsterminer, Avgiftskoder, Avgiftssatser, Bilagsarter, eventuelle Avdelinger og oppsatte Automatposteringer som er brukt i aktuell periode for firmaet/klienten. Følgende rapporter tilsvarer lovens krav: Pkt Spesifikasjon etter lov/forskrift Rapport DI-Business 1 Bokføringsspesifikasjon Bokføringsspesifikasjon/MVA-oppgave Alle bokførte opplysninger pr. periode, der alle poster skal fremgå i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. Systemgenererte poster kan fremkomme som totaler dersom de er lett kontrollerbare. 2 Kontospesifikasjon Periodisk/Akkumulert Hovedbok Alle kontoer pr. periode, der det for hver konto skal angis kontokode og kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, andre relevante behandlingskoder og innog utgående saldo 3 Kundespesifikasjon Periodisk/Akkumulert kundereskontro Alle transaksjoner med kunder pr. periode, der kundens kode og navn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå. 4 Leverandørspesifikasjon Periodisk/Akkumulert leverandørreskontro Alle transaksjoner med leverandører pr. periode, der leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo 2. utgave juni Revidert

15 skal fremgå. Kunde- og leverandørspesifikasjoner som nevnt i første ledd nr. 3 og 4 skal også omfatte kontante salg og kjøp når varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller vederlaget utgjør mer enn kr ,- inklusive merverdiavgift. Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant, kan spesifisere slike salg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde. Ved formidling av tjenester, hvor salgsdokumentet utferdiges av formidler på vegne av den enkelte leverandør, kan transaksjonene registreres i kunde- og leverandørspesifikasjonen over formidlerens konto 5 Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet Periodiske/Akkumulerte lister avhengig av hvordan det er ført/spesifisert Alle uttak av eiendeler og tjenester spesifisert pr. eier, deltaker eller på egen virksomhet i ordnet rekkefølge til virkelig verdi med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning 6 Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere (i foretak med færre enn 10 eiere eller deltakere) Periodiske/Akkumulerte lister avhengig av hvordan det er ført/spesifisert Alle salg av varer og tjenester spesifisert pr. eier eller deltaker i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Dette gjelder selv om eiere eller deltakere opptrer som forbrukere 7 Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte Periodiske/Akkumulerte lister avhengig av hvordan det er ført/spesifisert Alle salg av varer og tjenester til ledende ansatte spesifisert pr. ansatt i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Dette gjelder selv om den ledende ansatte opptrer som forbruker 8 Spesifikasjon av merverdiavgift Kontospesifisert MVA-oppgave Utgående og inngående merverdiavgift og grunnlaget for beregning av avgiften spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 4. Utgående avgift skal også kunne spesifiseres pr. transaksjon 9 Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser Avstemmingsliste pr. konto og terminoppgaven NB! Disse listene ligger ikke i rapportsamlingen da DI-Lønn til en hver tid bare har årets historikk. Brukeren må derfor kjøre ut disse listene separat før årsavslutning/periodeslutt foretas. Tilsvarende hvis annet lønnssystem er i bruk. Lønnsoppgavepliktige ytelser spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser skal dessuten kunne gjengis samlet, pr. avgiftssats og kommune 2. utgave juni Revidert

16 PRODUKTOVERSIKT Felles program Meny Menyprogrammet er felles for alle DI-produktene. Fra menyen kan du velge firma dersom du fører for flere firma og hvilket produkt eller rutine du ønsker å jobbe med. I tillegg inneholder produktet en rekke felles rutiner som kan utføres for ett eller flere firma, for eksempel: Sikkerhetskopiering/backup Mottak av returdata Analyser av data Utveksling av data mellom firma, for eksempel mellom regnskapsbyrå og kunde Rapportering årsrapporter og periodiske rapporter inkludert Avgiftskoder, bilagsarter etc. Overføring av terminoppgaver, MVA-oppgaver med mer til Altinn DI-Elbet DI-Elbet inneholder alle former for elektronisk betalingsformidling som elektronisk remittering/utbetaling mot bank eller Nets, avtalegiro, autogiro, OCR og mottak av returdata for ett eller flere firma. Felles data En rekke opplysninger er felles for alle produkter i DI-Business familien. Dette gjelder for eksempel: Firmaopplysninger Avdelingsopplysninger Avgiftskoder og satser Bilagsarter Kontointervall og reserverte konti Kontoopplysninger kontoplan og reskontro Valutatabeller Postnummer, poststed og kommunenummer Bilagsnummerering og bilagsserier Dataene kan vedlikeholdes i alle produktene pr. firma/klient. DI-Regnskap DI-Regnskap omfatter finansregnskap, driftsregnskap, kunde- og leverandørreskontro. Budsjettering kan foretas pr. konto/avdeling. Reskontro blir automatisk overført til hovedbok. Avgiftsberegning og overføring til fylkesskattesjefens konto skjer automatisk. Se eget avsnitt. 2. utgave juni Revidert

17 DI-Regnskap tillater fri periodisering. Bilag kan om nødvendig posteres på tidligere perioder. Postering på neste periode kan utføres før inneværende periode er avsluttet. Postering på en regnskapsperiode hvor avgiftsperioden er avsluttet, kommer ut først på neste avgiftsoppgave. Avvikende regnskapsår i forhold til kalenderår kan benyttes. DI-Regnskap tillater fri kontoplan. Kontonummeret kan variere inntil åtte siffer, både i reskontro og finans/driftsregnskap. DI-Regnskap ivaretar om ønskelig avdelings-/konsernregnskap. Avdelingsnummer kan være på inntil fem siffer. Avdeling kan defineres som vanlig avdeling (resultatregnskap), selvstendig juridisk avdeling (konsernregnskap), eller avdeling knyttet til visse konti (delvis avdeling, for eksempel bilregnskap). Avdelingsregnskap kan bygges opp med hoved- og underavdelinger og sumavdeling. Systemet har følgende funksjonalitetsområder: Bilagsregistrering I tillegg til vanlig bilagsregistrering med kontroll mot bl.a. kontointervall, bilagsarter og avgiftsbehandling, skjer innhenting av bilag ved oppdatering av transer fra DI-Fakturering, DI-Lønn, DI-Prosjekt, mottatt returdata og en rekke andre økonomisystemer. Mottak og oppdatering av bilag er underlagt de samme kontroller som bilag ført i bilagsregistreringsrutinen. I tillegg kan skannede bilag hentes direkte fra skanneprogram/arkiv inn i bilagsrutinen. I bilagsregistreringsrutine er det kontroll av: Buntsum Gyldig kontonummer Gyldig bilagsart Debet/kredit-postering Gyldig kontering Oppdatering kan skje etter hver buntregistrering eller periodisk. Dette gjør at du kan være à jour til enhver tid. Rapportering I DI-Regnskap kan du når som helst ta ut valgte regnskapsrapporter. Rapporteringsrutinen gir rapporter som: Akkumulert og periodisk hovedbok Akkumulerte og periodiske reskontrolister Bokføringsspesifikasjon MVA-oppgave periodisk eller akkumulert og eventuelt kontospesifisert Saldolister for hovedbok og reskontro Resultatrapporter Balanserapporter Listerapporter 2. utgave juni Revidert

18 I resultatrapportene kan det bygges opp inntil 17 varesalgsoppgjør. Varelagerendringene kan i tillegg til posteringer, også beregnes ved hjelp av bruttofortjenesteprosenter. Bruttofortjenesteprosentene knyttes til varesalgsoppgjørene pr. firma, pr. avdeling eller pr. salgskonto. Det finnes en rekke varianter av ferdige rapporter og mulighet for å bygge opp egne layouter. Rapportene kan skrives til fil, Word-dokument, skriver eller i PDF-format. I tillegg kan rapportene skrives ut via DI-Trioplan som inneholder en rekke rapporteringer for firma samt styrerapportering. Spørring Spørremodulen gir tilgang til alle oppdaterte data. Du kan spørre på for eksempel konto, grupper, perioder, terminer, bilagsserier, bunter, bilagsarter, Avgiftskoder, åpne poster. Alle utvalg kan skrives ut eller overføres til Excel. Purring/renteberegning I purrerutinen kan du ved eget valg av egenskaper for purring og renteberegning, foreta purring og renteberegning av ubetalte poster. Rutinen gir i tillegg rapporter som statuslister, forfallslister og betalingsjournaler. Betalingsforslag/Remittering Du kan selv velge å benytte elektronisk remittering av poster produsert i remitteringsrutinen. Postene kan overføres bank/nets. Systemet produserer et betalingsforslag som vedlikeholdes før overføring. Benyttes elektronisk remittering, mottas returdata etter hvert som postene blir betalt. Rutinen gir i tillegg rapporter som statuslister, forfallslister og betalingsjournaler. Verktøy/Annet På grunn av at DI-Regnskap er et av landets mest brukte systemer blant regnskapsførere, er det laget en rekke import/eksportmuligheter. Importene gjelder i tillegg til en rekke standardimporter i hovedsak mottak av transaksjoner og kontoopplysninger fra andre system. Det finnes i tillegg mulighet for å eksportere til for eksempel årsoppgjørspakker, rapporteringsverktøy og bankavstemmingsprogram. DI-Prosjekt DI-Prosjekt omfatter internregnskap, ordreregnskap, prosjektregnskap, anleggsregnskap, timeregnskap etc. Budsjettering/kalkulering kan foretas pr. avdeling, prosjekt, yter, konto/art og pr. periode. Bokføringsforskriften kapittel 8, Tilleggsbestemmelser og særlige regler for enkelte næringer og bransjer, sier: Krav om prosjektregnskap For hver periode med pliktig regnskapsrapporering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal det kunne utarbeides egne spesifikasjoner (prosjektregnskap) etter for prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi overstiger kr eksklusive merverdiavgift. 2. utgave juni Revidert

19 Og om prosjektregnskapets innhold sier samme forskrift: Prosjektregnskapets innhold Prosjektregnskapet skal inneholde følgende opplysninger: a) prosjektkode b) oppdragsgivers navn og adresse, eventuelt organisasjonsnummer c) oppdragets art d) oppdragets oppstart e) oppdragets opphør f) alle direkte kostnader f) alle inntekter. Spesifikasjoner av kostnader og inntekter skal tilpasses oppdragets art. Kostnader skal minst spesifiseres på lønnskostnader, materialkostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader. Prosjektkoden skal fremgå for hver enkelt post i bokføringsspesifikasjonen og kontospesifikasjonen etter 3-1 første ledd nr. 1 og 2. DI-Prosjekt tillater fri periodisering. Bilag kan om nødvendig posteres på tidligere perioder. Postering på neste periode kan utføres før inneværende periode er avsluttet. Prosjektene kan følges opp over flere kalenderår/regnskapsår. Registreringsrutinen følger de samme prinsipper som fra DI-Regnskap. Det er kontroll på: Buntsum Prosjektnummer Prosjektyter Gyldig prosjektart/kontonummer Gyldig bilagsart Debet/kreditpostering Gyldig kontering I DI-Prosjekt kan du når som helst ta ut fritt valgte prosjektrapporter DI-Fakturering DI-Fakturering kan benyttes som et separat system for registrering av tilbud og ordrer samt utskrift av fakturaer, bank-/postgiro, postoppkrav og kreditnotaer. Både kontant- og kredittfakturering kan benyttes. I tillegg inneholder systemet en lager-, innkjøp-, bestillings- og statistikkmodul. Ordrebehandling Det finnes forskjellige ordretyper, normal ordre, kreditnota, kontantordre, standard-/tilbudsordre og internordre. Kontantordren benyttes når faktura/kontantnota skal skrives ut umiddelbart etter registrering. Ved kontantsalg som 2. utgave juni Revidert

20 overstiger kr ,- (brutto) blir bruker gjort oppmerksom på at salget skal reskontroføres iht. bokføringsloven. Kasseoppgjør er i tillegg spesifisert med inngående og utgående beholdning. Fakturering Faktureringsrutinen viderefører ordrene som er registrert i ordrerutinen. Det tillates både samlefakturering, én faktura pr. ordre samt fakturering pr. pakkseddel og akkumulering pr. vare i forbindelse med samlefakturering. Innkjøp/lager Varetypen bestemmer om varen lagerføres eller ikke, om den kan restnoteres eller om det eventuelt er en bestillingsvare. Ved bruk av lagerstyring, vil du alltid ha oversikt over hva som er i ordre, restnotert, bestilt, reservert og disponibelt. Lagerrutinen inneholder både innkjøpsrutine, lagerjustering, reserveringsrutine og utskrift av diverse lister. Spørring Spørrerutinene gir informasjon om både faste opplysninger, fakturahistorikk og lagerforespørsel på varer/ordrer pr. dato og i fremtid. Statistikk Statistikkene kan bygges opp etter behov. Statistikken kan inneholde opplysninger for 3 år. Perioden er fakturamåned. Dersom innkjøps/kalkylepris er lagt inn, vil det beregnes dekningsbidrag og dekningsgrad. Verktøy/annet I systemet finnes blant annet både eksport og importmulighet. Importene gjelder for eksempel vare-/prisimporter fra grossister. Kontantsalg DI-Business har ingen egen butikkløsning, men kan integreres med 3. parts systemer som bl.a. PCKasse. Nødvendige rapporter og systembeskrivelser kan tas ut fra disse systemene. Kontantnota er tilgjengelig under faktureringsrutinen i DI-Fakturering. 2. utgave juni Revidert

21 DI-Lønn For dokumentasjon av lønn mv gjelder følgende forskrift: 5-6. Dokumentasjon av lønn mv. Dokumentasjon av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, samt forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven, skal vise ytelsene pr. motpart. Dette gjelder også når det er gitt pålegg om trekk i en ytelse som ikke er gjenstand for forskuddstrekk. Følgende opplysninger skal fremgå av dokumentasjonen: a) fødselsnummer b) navn og stilling c) skattekommune d) tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet. Dersom skattekortet ikke er levert, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret. Dersom mottaker av ytelsen (motparten) er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge. Har arbeidsgiveren mottatt pålegg om trekk, i medhold av skattebetalingslovens kapittel 14, skal dokumentasjonen også inneholde opplysninger om: a) hvem som har utferdiget pålegget b) når pålegget er mottatt c) det beløp som skal dekkes ved trekket d) inntektsåret som pålegget om trekk gjelder e) trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode For hver periode med pliktig regnskapsrapportering av forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven skal dokumentasjonen inneholde opplysninger pr. motpart: a) dato for utbetaling av ytelser og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til b) brutto ytelse, hvis aktuelt med angivelse av antall godtgjorte timer c) eventuelt tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i d) fradrag etter skattebetalingsloven 5-9 e) trekkgrunnlaget f) størrelsen av det foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven. For ansatte som helt eller delvis godtgjøres basert på antall arbeidede timer, skal i tillegg følgende opplysninger være 2. utgave juni Revidert

22 dokumentert pr. motpart: a) dato for utført arbeid b) antall timer den aktuelle dato c) sum timer for den aktuelle perioden. Dokumentasjon av lønn mv. skal utstedes senest på det tidspunkt det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt. Det skal foreligge en lettfattelig beskrivelse av lønnssystemets oppbygging og funksjoner. DI-Lønn beregner automatisk lønn, skattetrekk etc. ut fra faste data og registrering av variable periodedata. Alle oppgaver og blanketter til myndighetene kan overføres/skrives ut på en enkel måte. Systemet gir gode muligheter for å kontrollere lønnskostnadene, utbetalte tillegg og godtgjørelser, samt alle lønnstrekk. DI-Lønn hjelper bedriften å holde orden på alle typer fravær, inkludert ferier, slik at det til enhver tid er lett å skaffe seg oversikt over hvor mange feriedager hver enkelt ansatt har tatt. Sykefraværsstatistikken er i henhold til offentlige krav. Du kan skrive ut ferdige konteringsbilag som grunnlag for bokføringen. Data kan også overføres direkte til DI- Regnskap og DI-Prosjekt. Variable/periodiske lønnsdata Med variable lønnsdata menes verdier (beløp/antall/sats) som ikke kan beregnes automatisk, og som er spesielle for hver lønnsperiode. Registreringen av variable lønnsdata blir styrt og kontrollert av de opplysningene som ligger på lønnsarten og personen. Lønnsberegning Lønnsberegningen slår sammen de faste arter som er knyttet til hver ansatt med variable lønnsdata som er registrert i perioden og beregner lønn, skatt etc. ut fra dette Kvitteringslisten viser: Ansatt nummer, ansatt navn, bruttolønn og netto lønn. Hvis tallene er negative vises disse i en markørkolonne. Lønnsberegningen bestemmes av lønnsartene, faste og variable. Beregningen omfatter: Variable lønnsregistreringer Bruttolønn Nettolønn Diverse automatiske lønns- og trekkarter Beregning av grunnlag for arbeidsgiveravgift, feriepenger, osv. Etter endt beregning vil følgende rapporter følge automatisk: 2. utgave juni Revidert

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer