Råd for funksjonshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for funksjonshemmede"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Postgården, Dato: Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Kl 13:00 Orientering Torstein Sundsvik aktiviteter for funksjonshemmede Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 12/11 PS 12/12 PS 12/13 PS 12/14 RS 12/6 RS 12/7 Innhold Bodin 4H-gård - tilskudd og tilbud om HC-ridning Frivillighetspolitikk i Bodø Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Referatsaker Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Kommunal plan for idrett og friluftsliv Bodø, 30. mai 2012 Fredrikke Myhre Leder Linda K. Storjord formannskapssekretær Side 2

3 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/25 Komitè for levekår /11 Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår Bystyret Bodin 4H-gård - tilskudd og tilbud om HC-ridning Sammendrag Vedtak Vi viser til PS 11/156 og side 29 i rådmannens forslag til budsjett 2012 hvor det står at det skal legges fram en egen sak om støtte til 4H-gården og ridetilbudet i løpet av På Levekårskomitemøte den 3. mai 2012 PS12/25 ble følgende vedtatt: 1) Saken sendes tilbake til administrasjonen 2) En ny sak skal inneholde konsekvenser for 4 H-gården for de ulike løsningene 3) Saken drøftes med rådet for funksjonshemmede før den behandles på nytt Det er budsjettert med 1,15 mill til skyss for elever som har tilbud om HC-ridning, terapisvømming og lignende i skoletiden. Etter at ny transportavtale ble inngått pr og etter at diverse avklaringer er gjort mellom innkjøpskontoret og Nordlandsbuss før sommerferien viste det seg at dette totalt ville kostet opp mot 1,7 mill kr for 2011 hvis vi ikke gjorde tilpasninger underveis. Dette kunne tidligst gjøres fra høsten Skoleåret 2011/12 er det gjennomført et ridetilbud for handikappede elever hvor vi har samlet elever på skoler som ligger nært hverandre geografisk og sendt dem i samme transport til 4H-gården. Gjennom dette har vi spart inn deler av overskridelsen og endte opp med en overskridelse på ca Hvert år overfører Bodø kommune også et tilskudd til 4H-gården fra 2012 regulert til kr som det ikke er noen retningslinjer på bruken av. Tilskuddet er budsjettert på OK-avdelingen, men avdelingen har ikke mulighet til å styre hvordan disse pengene brukes. Rådmannen foreslår at det årlige tilskuddet på til 4H-gården omdisponeres slik at det fra høsten-2011 benyttes til å gi funksjonshemmede barn et fritidstilbud som bl a omfattet ridning. Ridetilbudet er ikke noe pedagogisk tilbud og det bør være et fritidstilbud. Rådmannen forslår derfor at grunnskolekontoret kan benytte de midlene som i dag benyttes til å betale ridetimer (kr ) og skyss (kr ) til generell styrking av det pedagogiske tilbudet i skolen. Saksopplysninger Bodø kommune overfører årlig kr årlig til 4H-gården i form av tilskudd For dette gir gården et besøkstilbud til grunnskolens 3. klassinger og til barnehager. I tillegg til dette begynte Side 3

4 Saltvern å kjøpe et tilbud om HC-ridning på begynnelsen av 90-tallet for sine multifunksjonshemmede elever. Siden disse er lokalisert i nærheten av hverandre er det ikke snakk om skyss her. Kjøp av disse timene er budsjettert på Saltvern og dette tilbudet er ikke omfattet av kuttforslaget. Ut over 90-tallet var det flere skoler som meldte behov for HC-ridning for sine elever og ordningen omfattet våren elever hvorav 6 fra Saltvern. Det er budsjettert med 1,15 mill til skyss for elever som har tilbud om HC-ridning, terapisvømming og lignende i skoletiden. Etter at ny transportavtale ble inngått pr og etter at diverse avklaringer er gjort mellom innkjøpskontoret og Nordlandsbuss før sommerferien viste det seg nå at dette totalt ville kostet opp mot 1,7 mill kr for 2011 hvis vi ikke gjorde tilpasninger underveis. Dette kunne tidligst gjøres fra høsten Skoleåret 2011/12 er det gjennomført et ridetilbud for handikappede elever hvor vi har samlet elever på skoler som ligger nært hverandre geografisk og sendt dem i samme transport til 4H-gården. Det er også gjort avtaler for elever på Tverlandet om et ridetilbud på Naurstad som gjør at vi har spart skyss og skolene har spart tid. Gjennom dette har vi spart inn deler av overskridelsen og endte opp med en overskridelse på ca Helårskostnad hvis tilbudet skulle fortsatte som skoleåret 2010/11 for de 20 elevene ville det kostet for timene (20 * 250kr pr time * 38 uker) og for skyssen. Tilbudet som er iverksatt skoleåret 2011/12 koster kr for timene og skyssen koster nå Både samordningen av 4H-skyssen og ridetilbud på Tverlandet har bidratt til denne besparingen. Samtidig er skyssen til terapisvømmingen blitt dyrere som følge av ny avtale og her er det vanskeligere å hente gevinster gjennom samordning. Det har kommet kritikk til grunnskolekontoret både fra foreldre og 4H-gården for den nye ordningen. Ulempen er at elevene får et opphold på opptil 3 timer på gården hvis f.eks 3 elever skal gjennomføre 2 halvtimers økter hver og det er kun en hest til disposisjon. Det kan også bli for lange økter på hest i forhold til handikappet til eleven. Grunnskolekontoret har vist til at det er viktig at det personalet som følger med fra skolene og personalet på 4H-gården må samarbeide om meningsfylte aktiviteter mellom rideøktene og avpasse lengden i mindre økter tilpasset den enkelte elev. 4H-gården har gitt sine vurderinger til de fire beskrevne alternativer og skriver om alternativ 1: «Når vi får slike avtaler på plass blir dette det beste alternativet for Bodin 4H-gård», jfr vedlegg. Funksjonshemmedes råd kommer med en vurdering som vil bli fremlagt til møte Vurderinger Følgende alternativer vil kunne være aktuelle: 1. Et tilskudd på kr som i dag uten betingelser for gjenytelse og rapportering. Bør ligges som et tilskudd som administreres av rådmannen. Handikapridningen på 4H-gården og Naurstad fortsetter i samme omfang som skoleåret 2011/12 og ligger som i dag budsjettert på grunnskolekontoret (timer kr skyss ). 2. En avtale hvor det går fram for hvordan beløpet på kr skal brukes med både budsjett og årsmelding definert ut fra OK-avdelingen som bestiller. Barnehagekontoret og grunnskolekontoret skal da kunne bestemme hvilke tjenester som ønskes utført innenfor dette beløpet. Budsjettet ligger 50% på hver av grunnskolekontoret og barnehagekontoret som idag. Handikapridningen på 4H-gården og Naurstad fortsetter i samme omfang som skoleåret 2011/12 i skoletiden. Dersom grunnskolekontoret ønsker det skal 4H-gården kunne legge til rette for at den 50%-andelen som ligger på grunnskolekontorets budsjett skal benyttes til handikapridning slik at ca kan spares inn og benyttes til pedagogiske tiltak i skolen. 3. En avtale som i større grad rettes inn mot å gi et aktivitetstilbud på fritiden for funksjonshemmede hvor barn og unge prioriteres og i vareta barnehagenes behov for å fortsette det tilbudet de har i dag på 4H-gården i barnehagetiden innenfor en ramme på Side 4

5 Det må legges opp til at beløpet kan benyttes også til andre aktører der det er geografisk nyttig som for eksempel Tverlandet hvor en avtale med ridesentret på Naurstad kan være aktuell. Budsjettet bør ligge på kulturkontoret. Det beløpet som i dag brukes til å kjøpe ridetjenester på 4H og skyss til 4H i skoletiden kan brukes til pedagogiske tilbud i skolen innsparing ca Beløpet skal fortsatt være et tilskudd. Dette skal være et tilskudd som administreres av Kulturkontoret. Tilskuddet skal brukes til fritidstilbud for funksjonshemmede hvor barn og unge prioriteres og dekke tiltak som gjør at barnehager kan besøke gårder eller andre steder hvor man har dyr. Søkere med best opplegg og dekning prioriteres. Her kan 4H søke og bli prioritert dersom de har det beste opplegget. Budsjettet ligger på kulturkontoret. Tildelingene vil bli endelig vedtatt politisk. Det beløpet som i dag brukes til å kjøpe ridetjenester på 4H og skyss til 4H i skoletiden kan brukes til pedagogiske tilbud i skolen innsparing ca Rådmannen vurderer ridetilbudet som gis for å være en fritidsaktivitet og ikke en pedagogisk aktivitet og ønsker å legge til rette for det årlige tilskuddet på kr til 4H-gården fra høsten 2012 kan benyttes til fritidsaktiviteter rettet mot funksjonshemmede hvor HC-ridning er en vesentlig del. Vurdert ut fra hva som grunnskole og barnehage får utført av tjenester i dag for kr så er det et dyrt tilbud. Det er allikevel et ønske fra barnehagekontoret å fortsatt få et slik tilbud, men at det må være et forhold mellom tjeneste levert og det som betales. Grunnskolekontoret ønsker f.eks ikke å kutte i terapisvømmingen på Nordlandsbadet. Dette er et mye viktigere tilbud enn HC-ridning både funksjonsmessig og pedagogisk. Hadde det vært mulig ville det vært ønskelig med mer kapasitet til terapisvømming. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler alternativ 4. Beløpet skal fortsatt være et tilskudd. Dette skal være et tilskudd som administreres av Kulturkontoret. Budsjettet ligger på kulturkontoret. Tildelingene vil bli endelig vedtatt politisk. Søkere med best opplegg og dekning prioriteres. 4H kan søke og bli prioritert dersom de har det beste opplegget. I tilbudene legges det opp til at brukerne selv kommer seg til og fra aktivitetene. Tilskuddet skal brukes til to tiltak: Gi fritidstilbud til funksjonshemmede hvor barn og unge prioriteres. Gi tilbud til barnehager som kan besøke gårder eller andre steder hvor man har dyr. Kulturkontoret utarbeider i løpet av 2012 retningslinjer for tilskudd (pt ). Søknader om tilskudd til dette formålet sendes da til kulturkontoret fra høsten Forslag til innstilling 1. Alternativ 4 gjennomføres. Beløpet skal fortsatt være et tilskudd. Dette skal være et tilskudd som administreres av Kulturkontoret. Søkere med best opplegg og dekning prioriteres. 4H kan søke og bli prioritert dersom de har det beste opplegget. I tilbudene legges det opp til at brukerne selv besørger transport til og fra aktivitetene. 2. Tilskuddet skal brukes til to tiltak: Gi fritidstilbud til funksjonshemmede hvor barn og unge prioriteres. Gi tilbud til barnehager som kan besøke gårder eller andre steder hvor man har dyr. Side 5

6 3. Kulturkontoret utarbeider i løpet av 2012 retningslinjer for tilskudd (pt ). Søknader om tilskudd til dette formålet sendes til kulturkontoret fra høsten Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Fra AP, R, SV 1) Saken sendes tilbake til administrasjonen 2) En ny sak skal inneholde konsekvenser for 4 H-gården for de ulike løsningene 3) Saken drøftes med rådet for funksjonshemmede før den behandles på nytt. Votering Forslaget ble enstemmig tiltrådt. Innstilling fra komite for levekår 3) Saken sendes tilbake til administrasjonen 4) En ny sak skal inneholde konsekvenser for 4 H-gården for de ulike løsningene 3) Saken drøftes med rådet for funksjonshemmede før den behandles på nytt Saksbehandler: Ståle Ellefsen Aasjord Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykt vedlegg: Tilskudd og tilbud HC-ridning våren 2012 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår Bystyret Frivillighetspolitikk i Bodø Sammendrag Bodø Frivillig Sentral arrangerte i mars folkemøte om frivillighet med godt oppmøte, eldrerådet har også satt dette på dagsorden. Det henvises til egen stortingsmelding om frivillighet som sier at den enkelte kommune bør utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Saken drøfter kort: Frivillighetspolitikk og kommuneplan Formalisert dialog med frivillig sektor Eventuell invitasjon til frivillig sektor om etablering av prosjektgruppe/referansegruppe Temaplan for frivillighetspolitikk Saksopplysninger Folkemøte om frivillighet: Den 12. mars 2012 arrangerte Bodø Frivillig Sentral folkemøte med tema Er frivillighet nødvendig i dagens samfunn. Innledere var generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge og leder i levekårskomiteen Else Marie Torp. Frivillighetspolitikken i Bodø kommune ble satt på dagsorden i dette møtet. Eldrerådet i Bodø har også nylig diskutert frivillighetsarbeid arbeid i tittelen Frivillighetsarbeid i samarbeidsreformen. Det sies følgende som en innledning i denne uttalelsen: Eldrerådet i Bodø kommune har diskutert og fremmet forslag om at kommunen bør sette i gang mobilisering av frivillighetsressursene snarest for å møte nye behov som utviklingen av framtidens omsorg krever. Både prosjektet Lengst mulig i eget liv i eget hjem, hverdagsrehabilitering og innføring av velferdsteknologi og mange andre fornyinger som er på gang i Bodø vil med fordel kunne suppleres med styrking av frivillig innsats. Statlige styringsdokumenter: Regjeringen sier i frivillighetsmeldingen Frivillighet for alle (St.mld nr /2007) at den vil sikre utviklingen av et levende samfunn ved å etablere nært samarbeid med frivillige organisasjoner. Det sies i meldingen at mange kommuner mangler en forståelse for hvilken rolle de frivillige kan og bør stille i kommunen. Manglende koordinering, rutiner og informasjonsflyt synes å være noen av hovedutfordringene. Side 9

10 For å etablere et nært samarbeid mellom kommunene og frivilligheten blir det i meldingen understreket at den enkelte kommune bør utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk som styrket samvirket og skaper forutsigbarhet gjennom å: Sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold Legge til rette for at alle kan delta i frivillig arbeid Sørge for bedre vilkår for frivillig aktivitet lokalt Øke kunnskap og oppmerksomhet om frivillighetens betydning i samfunnet Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11) drøfter utvalget mandatet sitt i pkt. 1.2 Det sies følgende: Utvalgets arbeid skal være basert på at framtidige omsorgstilbud er forankret i offentlige ordninger og et levende omsorgsfullt sivilt samfunn. En slik fellesskapsomsorg omfatter både kommunale omsorgstjenester, familieomsorg, lokalsamfunn, brukerstyrte og frivillige organisasjoner i tett samspill med spesialisthelsetjeneste og andre sektorer. I 4 i ny folkehelselov er det lov forankret at kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) jobber for å øke innvandrerbefolkningens deltagelse i sivilsamfunnet. Frivillig arbeid er en kanal for innflytelse og bidrar til trivsel og tilhørighet. Aktivitetene skaper sosiale møteplasser som kan spille en viktig rolle i det lokale integreringsarbeidet. Bodø har over tid utviklet seg til et internasjonalt lokalsamfunn med mangfold i befolkningen. Innvandrerandelen er mer enn fordoblet i løpet av den siste 10-årsperioden, og det er ventet at denne utviklingen vil fortsette. I samarbeid med IMDi har Bodø kommune iverksatt et 3-årig Mangfoldsprosjekt der målsettingen er å utvikle kommunens tjenestetilbud slik at det i større grad tilpasses innvandrerbefolkningen. Det er et offentlig ansvar å sikre likeverdige tjenester for alle som bor i Bodø, men reell integrering og inkludering skjer primært blant mennesker ute i lokalsamfunnet. Der har frivillig sektor en viktig oppgave, gjerne i samarbeid med Bodø kommune.. Kommunens Sentralforbund: KS og Frivillighet Norge inngikk en samarbeidsavtale i januar 2011, som har som formål å være en plattform for samspill og samarbeid om utviklingen av frivillighetspolitikken. Vurderinger Definisjoner og begrepsavklaringer: Frivillig innsats er i utgangspunktet ulønnet innsats, der idealisme, verdigrunnlag, sosialt og etisk ansvar er noen av årsakene til engasjementet. Ofte ser man at det frivillige engasjementet kommer av et ønske om å holde på aktiviteter som gir mening, som har betydning for andre og som gir den enkelte et sosialt fellesskap, sosial tilhørighet og sosial integrasjon. I noen tilfeller blir frivillig innsats belønnet. Da gir kommunen økonomisk kompensasjon, gratis leievilkår eller økonomisk tilskudd til den foreningen eller organisasjonen som den enkelte representerer. Eksempel på dette er når idrettslag tar på seg tilsyn av idrettshall på kveldstid og i helger. I et eventuelt videre arbeid med å systematisere Bodø kommunes frivillighetspolitikk vil det være den frivillige innsats som ytes, uten personlig økonomisk kompensasjon, som er grunnlaget. Arbeidet vil heller ikke omfatte samarbeidsavtaler mellom kommunen som bestiller og frivillige/ideelle organisasjoner som utfører en faglig tjeneste på vegne av kommunen mot full Side 10

11 økonomisk kompensasjon. Eksempel på dette er Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, KOA (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning) for å nevne noen. Frivillighetspolitikk og kommuneplan: Utfordringsdokumentet i forbindelse med kommunal planstrategi inneholder en diskusjon om kommunens sentrale utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. Tanken er at dette utfordringsdokumentet skal følges opp med utarbeidelse av strategisk kommuneplan i tillegg til revidering av arealplanen. Formalisert dialog med frivillig sektor: For å nå målene i kommuneplanen er stimulering av samfunnsnyttig frivillig innsats viktig. Kommunen bør legge vekt på: Økt medvirkning fra frivilligheten i spørsmål som angår byens utvikling. Økt samhandling med frivilligheten for å nå kommuneplanens mål. Skal man sette frivillighetspolitikk på dagsorden i Bodø kommune blir det viktig med en dialog med frivillig sektor. En bør også avklare hvilken rolle Bodø Frivillig Sentral skal ha i denne prosessen. Har Sentralen kapasitet til å fungere som et bindeledd mellom organisasjoner og offentlig sektor? Denne dialogen med frivillig sektor kan utføres i en prosjektgruppe/referansegruppe der frivillig sektor er representert. Oppdraget til prosjektgruppen/referansegruppen kan være: Verdiplattform for samhandling Kartlegging/situasjonsbeskrivelse av frivilligheten i Bodø Rollen til Bodø Frivillig Sentral Kommunens samhandling med frivilligheten i dag (også pårørendeomsorgen) Informasjon og kommunikasjon gjennom egne nettsider. Skal det utarbeides en temaplan for frivillighetspolitikk basert på kommuneplanens mål og strategier? Mål for frivillighetspolitikken Strategier for å nå målene Møteplasser, skal Freskt Bodø nettverket rendyrkes og utvikles til å bli kommunens møteplass for frivillig sektor? Konklusjon og anbefaling En formalisert dialogarena der alle avdelinger i Bodø kommune er representert bør etableres med frivillig sektor for å møte morgendagens utfordringer. Denne dialogarenaen etableres samtidig med at kommuneplanprosessen starter opp. Hvis frivillig sektor ønsker og har ressurser til å jobbe mer systematisk med Bodø kommune nedsettes en prosjektgruppe/referansegruppe som får i oppdrag å vurdere nærmere: Verdiplattform for samhandling Kartlegging/situasjonsbeskrivelse av frivilligheten i Bodø Rollen til Bodø Frivillig Sentral Kommunens samhandling med frivilligheten i dag (også pårørendeomsorgen) Informasjon og kommunikasjon gjennom egne nettsider. Skal det utarbeides en temaplan for frivillighetspolitikk basert på kommuneplanens mål og strategier? Side 11

12 Mål for frivillighetspolitikken Strategier for å nå målene Møteplasser, skal Freskt Bodø nettverket rendyrkes og utvikles til å bli kommunens møteplass for frivillig sektor? Det vil bli en utfordring å avklare hvordan frivillig sektor skal være representert i dette arbeidet. Det bør nevnes at kulturkontoret har ca 145 organisasjoner/personer på lista over de som har søkt om kulturmidler, i tillegg kommer idrettslag og andre ideelle organisasjoner. Forslag til innstilling: Bodø kommune inviterer frivillig sektor til en dialog for å utvikle frivillighetspolitikken i kommunen. Hvis frivillig sektor ønsker å delta i en prosjektgruppe/referansegruppe kan arbeidsoppgavene være: Verdiplattform for samhandling Kartlegging/situasjonsbeskrivelse av frivilligheten i Bodø Rollen til Bodø Frivillig Sentral Kommunens samhandling med frivilligheten i dag (også pårørendeomsorgen) Informasjon og kommunikasjon gjennom egne nettsider. Skal det utarbeides en temaplan for frivillighetspolitikk basert på kommuneplanens mål og strategier? Mål for frivillighetspolitikken Strategier for å nå målene Møteplasser, skal Freskt Bodø nettverket rendyrkes og utvikles til å bli kommunens møteplass for frivillig sektor? Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandler: Tom Solli Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Side 12

13 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd /13 Råd for funksjonshemmede /11 Eldrerådet Komitè for levekår Bystyret Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Sammendrag Brukerorganisajonen MARBORG har tatt kontakt med Bodø kommune med ønske om å få etablert et rusfritt/ kafe møtested. Det foreslås at Bodø kommune i utgangspunktet stiller seg positiv til saken, men at tiltaket må vurderes og sees i sammenheng med andre prioriterte tiltak som ønskes realisert ved budsjett/ økonomiplanbehandlingen for Saksopplysninger MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er primært en brukerorganisasjon for opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering(lar). Organisasjonen har likevel medlemmer med avhengighetsproblemer i forhold til andre rusmidler enn opiater, og gir hjelp og støtte til rusavhengige og tidligere rusavhengige uavhengig av type avhengighet. MARBORG jobber på hele rusfeltet, og alle brukerrettede tilbud MARBORG driver er tilgjengelige for mennesker med alle typer rusproblemer. De er altså ikke LAR spesifikke. Hovedkontoret for MARBORG ligger i Tromsø, og har en lokalavdeling i Bodø/Fauske. Bodø kommune har understøttet driften av lokalkontoret i Bodø og gjennom tilskuddsordningen til kulturelle og sosiale formål. MARBORG ønsker nå å få etablert et brukerstyrt rusfritt møtested i Bodø som en del av den totale rehabiliteringen for rusavhengige i Bodø kommune. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse for nærmere opplysninger. Av søknaden fremgår en årlig prosjektkostnad på kr ,-. MARBORG forutsetter i tillegg at Bodø kommune stiller tilgjengelig gratis lokaler og strøm så sentralt i byen som mulig. Bodø kommune har med de opplysninger som foreligger ikke egne sentrumsnære lokaler som er tilgjengelig til formålet pt. Lokaler må derfor evt søkes i det private markedet. Kostnaden vil nødvendigvis variere etter hvilken type lokaliteter som er ledig og mulig å få ta i. På forespørsel estimerer Eiendomskontoret imidlertid en kostnad i størrelsesorden kr.1500, - pr. kvm. eksl. mva for lokaler som skissert. MARBORG ser for seg et stort rom på ca 50 kvadratmeter, og ett litt mindre rom på ca 25 kvm. Videre en kjøkkenkrok med mulighet for kaffekoking og laging av litt mat, toalett m.v. Det hadde det vært Ok om lokalitetene hadde vært på en flate. På cafeen i Tromsø har de to etasjer med kontorer i andre etasje. Dette er strengt tatt ikke nødvendig, men hadde gjort tingene lettere. Totalt vurderes behovet å være mellom 90 og 120 kvadratmeter. Hadde dette vært en kommunal eiendom ser MARBORG for seg at en del arbeid/ restaurering kunne vært gjort av MARBORG selv for å bygge opp eiendomsfølelsen til stedet. Side 13

14 Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak Rusmiddelpolitisk handlingsplan delplan for forebygging og brukerbehandling (PS 10/135) ble vedtatt av bystyret i desember Etablering av et rusfritt møtested fremgår ikke eksplisitt som et prioritert innarbeidet tiltak i planen, men behovet fremgår av MARBORGS høringsutalelse til planen. Forøvrig var etablering av et rusfritt treffsted i samarbeid med Kirkens Bymisjon til politisk behandling vinteren 2007/2008 (PS 07/168 / PS 08/8) uten at dette tiltaket i etterkant ble innprioritert administrativt eller politisk ved rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan (PS 08/56), eller ved senere budsjett/økonomplanbehandlinger. Vurderinger Det fremheves at utvikling av denne type tjenestetilbud er nødvendig for å skape et skille mellom aktive og tidligere rusavhengige. Dette som et tiltak for at den enkelte skal kunne ha håp om å holde seg rusfri over tid. Av tiltak innenfor rusomsorgen i Bodø kommune mangler denne type tjenestetilbud. Rusmiddelpolitisk handlingsplan peker bla på den stramme ressurssituasjonen i kommunen som en utfordring når nye tiltak skal utvikles og iverksettes. Administrasjonens prioriteringer ved den årlige budsjett/ økonomiplanbehandlingen er i utgangspunktet å sikre eksisterende driftstiltak. Av nye tiltak innenfor rusomsorgen i Bodø kommune er etablering av et nytt botilbud for rusmiddelavhengige nå prioritert. Sett i sammenheng med helse- og sosialavdelingens øvrige driftsutfordringer vil det for avdelingen være særdeles krevende å søke å finne midler til tiltaket. Etter en evt. politisk beslutning om realisering/bevilgning til tiltaket vil det i samarbeid med MARBORG rutinemessig bli søkt om statlige tilskuddsmidler til tiltaket. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune ser behovet og stiller seg i utgangspunktet positiv til etablering av et brukerstyrt rusfritt treffsted. 2. Forslaget om etablering vurderes i forbindelse med utarbeidelse av budsjett/økonomiplan Administrasjonen avventer videre arbeid inntil det er bevilget midler for realisering av tiltaket. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Rokf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykt vedlegg 1 Rusfri møteplass - prosjektbeskrivelse Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 PS 12/14 Referatsaker Side 22

23 Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet /6 Ruspolitisk råd /6 Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Sammendrag I 2009 startet prosjektet Skaffe vanskeligstilte egnet bolig. I forkant av prosjektet opplevde Bodø kommune en betydelig overskridelse av botiden i kommunale boliger. Dette første til problemer for kommunen med tanke på anskaffelse av nok boliger til økonomisk- og sosialt vanskeligstilte personer. I tillegg til ovennevnte prosjekt, ble prosjektet Egnet boliger for flyktninger satt i gang samme år. Målet for begge prosjektene har vært å skaffe egnet bolig samt oppnå kortere botid i kommunale gjennomgangsboliger. I prosjektet Skaffe vanskeligstilte egnet bolig har det vært jobbet systematisk med opprydding i husleiekontrakter, hvor botiden var utløpt og husleiekontrakten dermed var gått over til å bli tidsubestemt, jfr husleielovens bestemmelser. Resultatet av dette har blitt at kommunen nå har fått etablert gode varslingsrutiner, slik at man i framtiden unngår at tidsbestemte kontrakter går over til tidsubestemte kontrakter. Konklusjon Prosjektrapporten foreslås tatt til orientering. Oppfølging ses i sammenheng med utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan. Saksbehandler: Hege Eivik Rasmussen Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Komm.dir. Side 23

24 Trykte vedlegg: 1 Vedlegg 1 Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Side 24

25 ISBN: Prosjektnavn: Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Prosjektleder: Hilde Sandnes Larsen Sammendrag: Engelsk Side 25

26 Prosjekt Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Sluttrapport august april 2012 Prosjektleder Hilde Sandnes Larsen Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 2 av 15 Side 26

27 Forord Denne sluttrapporten er ment for å gi en beskrivelse av hvordan prosjektet er blitt gjennomført, og vise resultatene som er fremkommet under gjennomføringen. Jeg håper og tror at erfaringene som er gjort i prosjekt Skaffe vanskeligstilte egnet bolig, har vært med på å legge veien for det videre arbeidet i kommunen. Jeg takker for tilliten. Prosjektleder Hilde Sandnes Larsen Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 3 av 15 Side 27

28 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning og bakgrunn s Prosjektets varighet s Mål for prosjektet s.7 2. Funn s Tidsubestemte husleiekontrakter s Tidsbestemte husleiekontrakter s Søknad om forlenget botid s.9 3. Befaring s Garntunet s Samarbeid med andre kommuner s Flyktninger i kommunal bolig s Kartlegging s IMDi s Etnisk norske i kommunal bolig s Sammensatt utfordring s MÅ bo i kommunal bolig s Leiemarkedet s Spørreundersøkelse s Universitetet i Nordland s.16 Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 4 av 15 Side 28

29 10. Oppsummering s Konklusjon s.18 Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 5 av 15 Side 29

30 Sluttrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig. 1. Innledning og bakgrunn Bodø kommune disponerer 849 boliger som tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet. 360 av boligene er såkalte gjennomgangsboliger som tildeles/disponeres av økonomisk- og sosialt vanskeligstilte, rusmiddelavhengige og førstegangs etablering av flyktninger. 489 av boligene er omsorgsboliger/eldreboliger som tildeles søkere som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom. I denne kategorier inngår også boliger for brukere/leietakere som av ulike årsaker er både bruker av Nav og har tjenester vedtatt av tildelingskontoret. Dette prosjektet har vært avgrenset til å gjelde de kommunalt disponerte gjennomgangsboligene. I forkant av prosjekt Skaffe vanskeligstilte egnet bolig hadde Bodø kommune erfart at det var vanskelig å skaffe nok kommunale gjennomgangsboliger til vanskeligstilte. Årsaken var antatt å være dels på grunn av mangelfull oppfølging av husleiekontraktene, og dels på grunn av at flere har behov for å bo utover 3 år som er opprinnelig leietid. I følge Husleielovens 9-2, går en husleiekontrakt som er tidsbestemt over til å bli tidsubestemt, hvis ikke leietakeren får varsel om utløpt botid fra huseier innen 3 mnd etter kontraktens utløp. Bodø kommune manglet systemer for å sikre nødvendig varsling. Slik at det i forkant av prosjektet hadde resultert i at ca. 100 kontrakter var blitt tidsubestemte husleiekontrakter. Juridisk betyr dette at leietakerne kan bo så lenge de vil i den kommunalt disponerte boligen. Dette vil si at ca 1/3 av leietakerne bodde utover opprinnelig leietid på 3 år, uten at det var foretatt en vurdering av fagkontor om de fremdeles hadde behov for kommunal bolig eller ikke. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 6 av 15 Side 30

31 1.1 Prosjektets varighet Prosjektet hadde oppstart 10.august 2009 og avsluttes 15.april Mål for prosjektet Prosjektets hovedmål er å Skaffe vanskeligstilte egnet bolig. Delmål er; Å øke gjennomstrømningen i gjennomgangsboligene. Heve kvaliteten og kompetansen på oppfølging i forkant og etterkant av avslutning av leieforhold med Bodø kommune. Gi leietakerne reelle valgmuligheter for boligetablering Bidra til mer tilgjengelige tjenester; fra boligsøknad til orientering av økonomiske virkemidler for å skaffe egen (eie/leie) bolig i det private markedet. Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner seg bedre med å utvikle nye samarbeidsrutiner. Resultatmål; Bedre utnyttelse og bruk av dagens virkemidler slik at flest mulig kan skaffe seg egnet bolig i det private markedet. Synliggjøre målgrupper som ikke kan benytte seg av dagens virkemidler Bedre interne rutiner som igjen bidrar til mer tilgjengelige tjenester Utarbeide lett tilgjengelig informasjon om muligheter ved bruk av virkemidler forboligetablering Målgrupper; Økonomisk- og sosialt vanskeligstilte, flyktninger og rusmiddelavhengige. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 7 av 15 Side 31

32 2. Funn 2.1 Tidsubestemte husleiekontrakter En av hovedoppgavene har vært å gå gjennom alle de tidsubestemte husleiekontraktene, med fokus på å få vurdert om leietakerne kunne skaffe seg bolig i det private leie/eiemarkedet. Pr april har 60 av de 100 leietakerne med tidsubestemt kontrakt skrevet ny 3 års husleiekontrakt. De har vært innkalt på samtale, der de har fått råd og veiledning om å både eie og leie privat bolig. De har også fått informasjon om startlån, bostøtte og tilskudd. Erfaringene er at nesten samtlige av disse leietakerne vurderer seg selv som vanskeligstilt, og at de trenger å bo i kommunal bolig. De har et ønske om å eie sin egen bolig, men de ser ikke at det er mulig før langt frem i tid. Flere av disse er under gjeldsordning samtidig som de er uføretrygdet, andre har arbeidsavklaringspenger og opplyser at de ikke har økonomi på det nåværende tidspunkt til å eie eller leie privat bolig. Arbeidsavklaringspenger er ikke en fast varig inntekt, derfor vil de ikke fylle kriteriene for å kunne søke startlån. En av leietakerne var i inntektsgivende arbeid, men trengte å bo tre år til for å få orden på økonomien før han kunne komme seg videre i sin boligkarriere. Et annet aspekt i dette er at leietakerne har knyttet sterke bånd til leiligheten og nærmiljøet rundt. Flere av dem har barn som går på skole og barnehage i området, og synes det er vanskelig å måtte bryte opp og flytte. Det har vært positiv respons fra leietakerne og de har sagt seg villige til å skrive nye husleiekontrakter. Erfaring viser at selv om de er positivt innstilt har det krevd mye arbeid for å følge opp hver enkelt sak. De må fremskaffe nytt depositum, enten i egen bank eller fra Nav. Det skal foretas en befaring av leiligheten og det skal avtales tidspunkt for kontraktsignering. Når kontrakt er signert blir ny utløpsdato registrert i kommunens boligadministrasjonsprogram, slik at leietakerne får varsel om utløpt botid i god tid og i henhold til regelverket Slik forhindrer man at kontraktene går over til å bli tidsubestemte, og fagkontorene får gjort en vurdering om leietakerne har behov for å bo i kommunal bolig eller ikke. Under arbeidet med disse kontraktene har det vært et nært samarbeid med Nav i forhold til at leietakerne søkte ny garanti for depositum. Og Oppfølgingstjenesten for Psykisk helse og rus har bistått der det har vært aktuelt og nødvendig for oppfølging av leietaker i forhold til søknader og kontraktssignering. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 8 av 15 Side 32

33 2.2 Tidsbestemte husleiekontrakter Ved prosjektets oppstart var det ikke gode nok rutiner på å sende ut varsel om utløpt botid til leietakerne. Som nevnt i punkt 1 blir en kontrakt tidsubestemt hvis ikke det sendes skriftlig varsel om at botiden utløper. Dette er nå en rutine som er blitt godt integrert i den daglige driften ved boligkontoret. Leietakerne har så vært på samtale, der de har fått råd og veiledning om å leie/eie privat bolig, samt informasjon om startlån, bostøtte og tilskudd. Majoriteten av disse har valgt å søke om forlenget botid. Resultatet pr april 2012 er at etter samtale med prosjektleder har 4 leietakere flyttet ut av kommunal bolig og over i private leieforhold. 3 leietakere har fått innvilget startlån og har kjøpt seg egen bolig. 1 leietaker har fått innvilget startlån og er i en prosess for å kjøpe seg bolig. 2 leietakere har fått innvilget startlån, men har i skrivende stund ikke benyttet seg av tilsagnet. De resterende leietakerne har søkt om forlenget botid da de vurderer seg selv som fortsatt vanskeligstilt. 2.3 Søknad om forlenget botid Som nevn i punkt 2.2 sender nå Bodø kommune varsel om opphør av botid til leietakerne i forkant av husleiekontraktens utløp. Et resultat av denne rutinen er at leietakerne må søke om å få forlenge botiden hvis de ønsker å fortsette leieforholdet. Målet er som sagt at alle skal vurderes, slik at ingen bare blir boende i kommunal bolig uten å være i målgruppen. Kommunen har i hele prosjektperioden mottatt 55 søknader om forlenget botid. Derav har 50 av disse fått innvilget forlenget botid på grunnlag av at de er vurdert som fortsatt økonomisk og sosialt vanskeligstilt. 2 søkere har fått oppfordring å flytte utpå det private markedet på grunnlag av at de ikke lengre regnes som vanskeligstilt. 3 søknader om forlenget botid er i skrivende stund under behandling. Søknadene om forlenget botid blir vurdert av veilederne på Nav og blir deretter drøftet på prioriteringsmøtene som avholdes to ganger i måneden. På disse møtene er det representanter fra Nav, boligkontoret, tildelingskontoret, rusenheten og flyktningkontoret. Etter at leietakerne har fått innvilget forlenget botid er at de først og fremst må fremskaffe nytt depositum. I denne målgruppen er det hovedsakelig Nav som stiller garanti for depositum. Deretter foretar boligkontoret en befaring av leiligheten sammen med beboer. Eventuelle skader trekkes fra depositumet, mens vanlig slitasje blir meldt inn til vedlikeholdsgruppen for eventuelle utbedringer. Når depositum er fremskaffet og befaring er gjort, avtales det tidspunkt for å signere ny husleiekontrakt. Ny dato for opphør av botid legges inn i administrasjonsprogrammet, og man får igjen varsling før 3 år er gått. Det er fast rutine på at boligkontoret melder inn til bostøtte at leietakeren har ny kontrakt og ny husleie. Får søkeren avslag på sin søknad om forlenget botid, oppfordres vedkommende til å flytte fra den kommunale boligen. Avslaget har de da fått på grunnlag av at fagkontorene ikke lengre vurderer de som vanskeligstilt. I perioden fra august 2009 til april 2012 er det 2 søknader om forlenget botid der Nav har anbefalt at de ikke får innvilget forlengelse, noe som tyder på at majoriteten har behov for å bo lengre i kommunal bolig enn 3 år som er opprinnelig leietid. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 9 av 15 Side 33

34 De nye rutinene som er etablert gjennom prosjektperioden er med på å sikre at det til en hver tid er vanskeligstilte som får tilbud om å bo i kommunal bolig. Selv om det ikke har ført til optimal økning i gjennomstrømmingen, er Bodø kommune sikret en reell gjennomstrømning. 3. Befaring Ved å ha laget en fast rutine på at det tas befaring av leilighetene hvert tredje år, forventes det en bedre oversikt over tilstandene på boligene. Ved jevnlig ettersyn reduseres risikoen for alvorlige skader. Erfaring viser at leietakerne ikke alltid melder i fra når det er blitt skader og lekkasjer i boligene. På denne måten får man en bedre oversikt over om leietakerne bor i en god og egnet bolig. 4.Garntunet Garntunet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og BBL der Husbanken har gitt tilskudd til utleieboliger. Leilighetene som var ferdigstilt i 2011 ble tildelt leietakere som allerede leide kommunal gjennomgangsbolig, eller til boligsøkere som sto på prioriteringsliste. BBL inngår direkte leieavtale med søker etter den prioriteringen kommunen foretar. 5. Samarbeid med andre kommuner Prosjektleder har hatt henvendelser i fra andre kommuner. En kommune har blant annet fått tips og råd i forhold til utarbeidelse av ny husleiekontrakt, og i forhold til andre problemstillinger som f.eks tidsubestemte kontrakter og depositum. Prosjektleder har i samarbeid med representant fra Vågan og Fauske kommune, arrangert seminar i boligutfordringer for disse tre kommunene. Ansatte i kommunene som jobbet med kommunale boliger og startlån, fikk en arena for å drøfte og diskutere konkrete problemstillinger kommunene sto ovenfor. Seminaret ble omtalt som vellykket, og det kom ønsker om flere slike arrangement. 6. Flyktninger i kommunal bolig En telling av de som bor i de kommunalt disponerte boligene viste pr desember 2011, at det er 180 leiligheter som er bosatt av flyktninger eller tidligere flyktninger. (Tallet pr. mars 2012 er at det er bosatt 191 leietakere som er flyktninger eller har vært flyktninger) 159 leiligheter er bosatt av etnisk norske. Disse tallene viser at over 50 % av boligmassen er bosatt av leietakere som er eller har vært flyktninger. Erfaring viser at flyktninger har store utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet. Kommunen har formidlet noen over i private leieforhold, der utleiere har tatt kontakt med prosjektleder. Men de leietakerne som har søkt etter bolig på Finn.no/Zett.no og i avisene, gir tilbakemelding på at det er veldig vanskelig å være fremmedspråklig på det private leiemarkedet. De erfarer at det ofte er mellom 30 og 100 henvendelser på et objekt, og at huseier ofte ber om arbeidsavtale, og at de ikke aksepterer at depositumet er stilt fra Nav. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 10 av 15 Side 34

35 I prosjektrapport fra april 2010 foreslo undertegnede at prosjektet kunne bli noe mer praktisk rettet. Prosjektleder har bistått 3 aktuelle leietakerne med å finne leilighet på det private leiemarkedet ved å ta kontakt med private huseiere gjennom annonser. Leietakerne var positive til bistand, men selv om prosjektleder har ringt på annonser på vegne av leietakere og sendt mail, har det ikke ført frem til positiv respons hos utleiere. 6.1 Kartlegging Videre er det gjort en kartlegging av de 180 flyktningene/tidligere flyktningene som pr desember 2011 leide kommunalt disponert bolig. Til orientering er det bare den som står oppført på husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune. Av de 180 leietakerne var det 70 som har fult livsopphold fra Nav. 71 av disse 180 leietakerne ble bosatt i 2010 og 2011, disse skal i hovedsak være i introduksjonsprogrammet og skal klare seg selv. 35 av leietakerne har enten arbeidsinntekt, er i kvalifiseringsprogrammet(nav), eller har arbeidsavklaringspenger(nav). Tallene bekrefter at de som leier kommunal bolig i dag er i målgruppen. Det skal være nevnt at Nav opplyser om at de som er i kvalifiseringsprogrammet eller har arbeidsavklaringspenger, sjelden klarer seg på gjeldende satser. De må ofte ha supplerende stønad fra Nav. Det har i prosjektperioden vært jobbet med fire tidligere flyktningfamilier, som nå har fast arbeidsinntekt. Det har resultert i at det er 3 leietakere som har fått innvilget startlån, og som har kjøpt seg bolig. Og 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å kjøpe seg bolig. Det er et mål at de som ønsker å eie egen bolig får nødvendig veiledning og informasjon om hvordan de skal gå frem i en slik prosess. Det jobbes med en rutine for å sikre at dette arbeidet kan inngå i daglig drift. 6.2 IMDi Bodø kommune og IMDi Nord har inngått en samarbeidsavtale som i hovedsak går ut på at Bodø kommune i perioden forplikter seg til å ta i mot en årlig kvote på 70 flyktninger, pluss familiegjenforening. I 2011 ble 47 av kvoten på 60 flyktninger bosatt. Årsaken til at ikke hele kvoten ble bosatt skyldes mangel på boliger. 7. Etnisk norske i kommunal bolig Det er også gjort en kartlegging av de 159 etnisk norske som per desember 2011 leide kommunalt disponert bolig. Det er også her bare den som står oppført på husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune. Av de 159 er det 50 som har fult livsopphold fra Nav. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 11 av 15 Side 35

36 102 av leietakerne har uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller er i kvalifiseringsprogrammet. 7 av de 159 leietakerne har opplyst at de er i jobb. Til orientering opplyste 4 av disse at de hadde lav inntekt eller hadde gjeldsordning. De andre 3 hadde tidsubestemte kontrakter. Tallene viser at de som disponerer kommunal bolig i dag er innenfor målgruppen. 8. Sammensatt utfordring Det å få gjennomstrømning i boligene er en sammensatt utfordring. Det er flere faktorer som gjør at det kan bli problematisk å få en jevn gjennomstrømning. Erfaring viser at majoriteten av leietakere har behov for å bo lengre i kommunal bolig, enn de 3 årene som er opprinnelig leietid. Bodø kommune har ansvar for å bistå de som har behov for hjelp til anskaffelse av bolig. Leietakerne kan ikke settes på gaten etter endt botid hvis de fortsatt er vanskeligstilt. Som nevnt i punkt 2.3 er 50 av de 55 søknadene om forlenget botid innvilget. 3 søknader er til vurdering. Tallene viser at det er et stort behov for videre leie av kommunal bolig. 8.1 MÅ bo i kommunal bolig Pr dags dato er det 30 leietakere som er vurdert og må bo i kommunal bolig på ubestemt tid. Vurderingen er tatt på grunnlag av psykisk helse og/eller rusproblematikk. Dette betyr at det er 30 boliger som mest sannsynlig vil være opptatt til en hver tid, og som det ikke kan forventes gjennomstrømning i. 8.2 Leiemarkedet Et annet tema som spiller inn er at en relativt stor gruppe med flyktninger oppgir at de ikke kan ta opp lån i bank på grunn av at religionen deres er i mot det. Religionen gir forbud mot å betale renter. I teorien skulle disse klare seg bra i det private markedet, men de opplever at siden de har utenlandsk opprinnelse og at de har behov for store boliger på grunn av antall medlemmer i husstanden, kommer de til kort. Slik som det er i dag er det utleiers marked. Det er få leieobjekter på markedet, og med høye leiepriser. Derfor er det vanskelig for flyktningfamilier som gjerne har mange barn, å skaffe seg en egnet leilighet i det private leiemarkedet. I 2009 var gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Bodø sentrum kr 8500,- Mens i 2012 er gjennomsnittsprisen kr ,-. Dette viser at det har vært ca 50 % økning i leieprisene. Kommunale leietakere som ofte har begrenset inntekt får derfor store vansker med å komme seg ut på det private leiemarkedet og betjene de høye husleiene. I forbindelse med at Høgskolen i Bodø ble til Universitet i 2011, har antallet studenter økt til i overkant av 6500 uten at det er blitt oppført flere studentboliger. Mange av studentene eier nok selv bolig, men en stor andel er i det private leiemarkedet. Som igjen betyr økt konkurranse om de leilighetene som er til leie. Leietakere har i samtaler med prosjektleder har gitt uttrykk for at det oppleves mye tryggere å leie kommunal bolig, med tanke på oppsigelse og husleie. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 12 av 15 Side 36

37 9. Spørreundersøkelse På bakgrunn av dette prosjektet har prosjektleder laget en spørreundersøkelse for å kartlegge de som leier kommunal bolig. Hvor mange de er i husholdningen, hvor de kommer fra, hvor lenge har de bodd i kommunal bolig, hvordan type inntekt de har, har de hørt om startlån osv. Det er den personen som står oppført på leiekontrakten som har vært med i undersøkelsen. Spørreundersøkelsen har vært frivillig og anonym. Undersøkelsen har pågått siden august Alle leietakerne har ikke deltatt, men tallmaterialet kan gi en pekepinn på hvordan situasjonen er. Det undersøkelsen viser er: Alder, kjønn, antall i husholdningen: Gjennomsnittsalderen for de som leier kommunal gjennomgangsbolig er 45 år. Av de spurte er det 70 % menn og 30 % kvinner som leier kommunalt. 48 % er enslige og 52 % er to eller flere i husholdningen. Botid: 41 % av de spurte har bodd i kommunal bolig i 10 år eller mer. Inntekt: Opplysninger om inntekt viste at det var 29 % av de spurte som hadde uføretrygd. Ellers var det jevnt fordelt mellom arbeidsinntekt(herunder inngår også de som er i arbeidsmarkedstiltak og har lønn fra arbeidsmarkedsbedriften), arbeidsavklaringspenger og sosialstønad. Varsel om utløpt botid: Majoriteten opplyste at de hadde fått varsel om utløpt botid fra Bodø kommune. 62%. Bostøtte: 62 % mottar bostøtte. 33 % mottar ikke bostøtte. (Har søkt, men har fått avslag) 5 % visste ikke om de mottok bostøtte. Startlån: 66 % opplyste at de ikke hadde hørt om startlån før etter samtalen med prosjektleder. 29 % opplyste at de hadde hørt om startlån. 5 % svarte vet ikke. Eie/leie privat bolig: Av alternativene eie egen bolig, leie privat bolig og leie kommunal bolig, opplyste: 55 % at de hadde et ønske om å eie sin egen bolig, men at de ikke hadde økonomi til det. 45 % opplyste at de ville leie kommunal bolig. 0 % opplyste om at de ville leie privat bolig. Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 13 av 15 Side 37

38 Som det kommer frem av spørreundersøkelsen har halvparten av de spurte et ønske om en gang i fremtiden å eie sin egen bolig, men at de på grunn av økonomiske årsaker ikke så noen mulighet for det på nåværende tidspunkt. Et annet interessant funn er at ingen kunne tenke seg å leie privat bolig. Årsak til dette var på grunn av at de følte det veldig uttrygt i forhold til oppsigelse. Samtidig gav de gav uttrykk for at leieprisene i det private markedet var alt for høye, og dermed vanskelig for dem å betjene. Majoriteten av de spurte hadde ikke hørt om startlån, så nå er det fast rutine at boligkontoret sender ut et informasjonsskriv om startlån til leietakerne ved innflytting. 9.1 Universitetet i Nordland Universitetet i Nordland vurderer om noe av tallmaterialet fra prosjektet kan brukes i et doktorgradskurs ved UIN. Tanken er å bruke tallmaterialet i den kvantitative delen av studiet, der det er måling og statistikk som er tema. 10. Oppsummering av prosjektperioden august-2009 til april 2012: 3 leietakere har fått innvilget startlån og har kjøpt seg bolig. 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å kjøpe seg bolig. 4 leietakere har flyttet fra kommunal bolig over til privat bolig. 2 leietakere har fått avslag på søknad om forlenget botid og har flyttet til privat bolig. 1 leietaker har flyttet fra kommunal gjennomgangsbolig over til omsorgsbolig. 1 ektepar har flyttet fra øremerket bolig for flyktninger over til omsorgsbolig. 50 av 55 leietakere som har søkt om forlenget botid har fått den innvilget. 3 søknader er til behandling ved Nav. 30 leietakere er vurdert og må bo i kommunal bolig. 60 husleiekontrakter som var tidsubestemte er nå tidsbestemte. Det vil alltid være en viss grad av gjennomstrømning i de kommunale boligene. Leietakere flytter til andre kommuner, noen går bort, noen kommer seg ut på det private markedet og noen flytter sammen. Så langt har det ikke vært tilstrekkelig med gjennomstrømming for å dekke behovet for boliger. Prosjektet har gjort rede for og kartlagt hva årsakene til dette er. Som vist under punkt 2.3 søknader om forlenget botid, er det en stor andel leietakere som har behov for å bo lengre enn 3 år i kommunal bolig. Livssituasjonen til veldig mange er uforandret i løpet av tre år som er leietiden. Samtidig var det ca.100 leiekontrakter som var tidsubestemte, og som juridisk kan bo så lenge de vil i de kommunale boligene. Det er en gruppe med tidligere flyktninger som bor i kommunal bolig og har jobb, men som sier de ikke kan ta opp lån i bank pga at det er i strid med deres religion. Som det vises her er det flere faktorer som gjør at det ikke blir optimal gjennomstrømming. Det er urealistisk å forvente at alle kommunale leietakere skal komme seg videre i boligkarrieren i løpet av 3 år. Noen vet man må bo permanent i kommunal bolig. Og andre har behov for å bo lengre enn 3 år for å få orden på økonomien, for så å komme seg ut i et privat eie/leie- forhold. Et viktig resultat av prosjektet er at man nå har oversikt over alle leietakerne i gjennomgangsboligene. Bodø kommune er nå à jour med å sende ut varsel om utløpt botid, slik at ikke flere kontrakter går over til å bli tidsubestemte. Nå blir alle leietakere Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 14 av 15 Side 38

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Postgården Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Joakim Sennesvik Nestleder H Per Dalhaug Medlem Gunn Strand

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften. Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 12021/2012 2010/15886 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Komitè for levekår 08.03.2012 12/36 Bystyret 29.03.2012 Høring av forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Lillesalen Hunstad Kultursenter Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Fredrikke Myhre Leder Per Dalhaug

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer