Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/15 Privat reguleringsplan for Dalabukta boligområde - egengodkjenning 2008/3538 PS 10/16 Årsrapport 2009 Kristiansund kommune 2010/733 PS 10/17 Regnskap 2009 Kristiansund kommune 2009/1862 PS 10/18 Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF - Regnskap /1862 PS 10/19 Kristiansund havnekasse - Regnskap /1862 PS 10/20 Tilpasning av kommunens administrative struktur - gjennomføring av bystyrets vedtak 2008/3205 PS 10/21 Bosetting av flyktninger /897 PS 10/22 Tempoveien 23 - Sykehjem 2009/889 PS 10/23 Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene PS 10/24 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag 2008/ /932 PS 10/25 Kontrollutvalgets årsmelding for /733 FO 10/1 Interpellasjon - Gjennomgang og behandling av delegasjonsreglementet 2008/495 FO 10/2 Interpellasjon om prosjektet "Levende Vågen" 2008/495 Side 2

3 Arkiv: R-259 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Jan Brede Falkevik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bystyret 10/ R-259 REGULERINGSPLAN FOR DALABUKTA BOLIGOMRÅDE - EGENGODKJENNING Vedlegg Plankart datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser, sist revidert Planbeskrivelse og illustrasjoner, (sist revidert ) Oversiktskart utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Andre saksdokumenter (kan gjennomsees ved henvendelse til bysekretær). Plan- og bygningsrådets 2. gangs behandling ( ) sak nr. 10/14. med vedlegg inkl. høringsuttalelser og forslagsstillers kommentar til disse. Planforslag til offentlig ettersyn (plankart , rev., bestemmelser rev ) Plan- og bygningsrådets 1. gangs behandling ( ) sak nr., jf. sak nr. 09/14. Rådmannens innstilling Rådmannen viser til bygningssjefens vurdering og omtale til de innkomne merknader ved behandling av planforslaget og til plan- og bygningsrådets vedtak. Rådmannen har ingen ytterligere merknad til saken og tilrår at bystyret fatter følgende vedtak: Bystyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens reguleringsplan med bestemmelser for Dalabukta boligområde datert , plankart sist revidert bestemmelser sist revidert Innkomne merknader/ protester i den grad disse ikke er etterkommet, tas ikke til følge med begrunnelse som nevnt foran i saksframlegget. Saken gjelder I plan- og bygningsrådets møte den i sak nr. 10 ble forslag til reguleringsplan for Dalabukta boligområde vedtatt oversendt Rådmannen for videre behandling og endelig planvedtak i bystyret. Planforslaget er utarbeidet av Solem:Hartmann AS på vegne av FGprosjekt. Planområdet har et samlet areal på ca 76 daa og omfatter arealet øst for bebyggelsen i Lyrveien i Karihola og nord for den gamle bosskverna (i dag omlastestasjon) og Veolias anlegg på Hagelin. Formålet med planen er å regulere et tidligere uregulert område Side 3

4 klart for boligbygging. Reguleringsplanen for Dalabukta viser ingen adkomstvei inn til området. Denne ble av plan- og bygningsrådet under 1. gangs behandling av saken, vedtatt ført via Hagelin og skal reguleres i forbindelse med pågående reguleringsplanarbeide her. Dette planarbeidet har pågått en god stund. Bygningssjefen synes det innledningsvis er nyttig å gi en oppsummering av planprosessen og hva det endelige planutkastet omfatter. Historikk I revisjon av kommuneplanens arealdel (vedtatt ) ble Dalabukta boligområde vedtatt som et nytt framtidig boligområde. I forutsetningene for vurderingen av dette området, var det i saksfremstillingen til bystyret estimert en utnyttelse av Dalabukta boligområde til ca eneboliger/leiligheter Reguleringsplanarbeidet for Dalabukta boligområde ble startet opp Innledende møter mellom planlegger T. Husby ved Arkitektkompaniet, FGog prosjekt og Kristiansund kommune (KK). I disse møtene ble det etter hvert klart at FG-prosjekt ønsket å utarbeide en reguleringsplan som hjemler for ca 200 enheter Brev fra KK til FG-prosjekt vedrørende utnyttelse av området. Bygningssjefen uttrykte i dette brev bekymring over en slik sterk utnyttelse av området, og da bruken av Makrellsvingen som adkomstvei inn i området, og ikke minst viktig forholdet til nærliggende skolers kapasitet Innsending av planmateriale (fra Arkitektkompaniet) inkl. diverse utredninger Brev fra FG- prosjekt vedrørende skolebehov. Utbygger skriver at de er av den formening at kommunes behov for sosial infrastruktur og innbyggernes og utbyggers behov for å komme i gang med Dalabukta boligområde, kan løses gjennom rekkefølgebestemmelse Møte FG- prosjekt og KK. Krav fra KK om at planområdet utvides til å ta med seg Makrellsvingen ut til Havgapet, inkl. støyskjerming, dobbeltsidig fortau, m.m Lokalisering av skole og/eller barnehage ved Kariholatomta (vest for Karihola barnehage) som følge av 200 enheter ved Dalabukta boligområde ble diskutert. Hvis 200 enheter, så absolutt krav til areal for barnehage og småskole Arkitektkontoret Solem:Hartmann Trondheimskontoret overtok som Og planlegger. Den og ble det avholdt møter mellom planlegger og KK, hvor førstnevnte presenterte et endret og mer konkret planforslag (foreliggende planforslag viser bl.a. fotavtrykk av ny bebyggelse). I dette møtet ble en rekke planfaglige problemstillinger diskutert. Også spørsmålet vedrørende skole og barnehagekapasiteten ble her nevnt, -selv om dette ikke står under pkt Folkemøte i KFK-lokalene. Sept 08 Presentasjon av planen i plan- og bygningsrådet Innsending av planmateriale Mottatt manglende planmateriale vedrørende vei, vann og avløp gangs behandling i plan- og bygningsrådet (sak 09/14). Plan- og bygningsrådet vedtok å legge planforslaget med 200 boenheter ut til offentlig ettersyn. Makrellevingen utgikk som kjøreadkomst til boligfeltet. 2 Side 4

5 Veiadkomst til Dalabukta boligfelt forutsettes regulert inn i reguleringsplan for Hagelin som utarbeides av Kristiansund kommune Offentlig ettersyn av planen Møre og Romsdal Fylke reiser innsigelse til planen, vedrørende uklare bestemmelser om støy fra Veolias AS sitt anlegg Møre og Romsdal Fylke frafaller sin innsigelse gangs behandling av planen. Her ble det blant annet vedtatt at adkomstvei til Dalabukta boligområde skal være etablert før brukstillatelse gis. Bestemmelser om at om utbyggingstakten innenfor planområdet ikke må være større enn skole- og barnehagekapasiteten tillater ble også vedtatt Bystyrebehandling av planen. Planforslaget Planen består av plankart og reguleringsbestemmelser. Foruten planens juridiske del foreligger planbeskrivelse og illustrasjoner. Planen inneholder areal regulert til følgende formål: Byggeområder; boliger Boligbebyggelse i felt B1-B10. Plan- og bygningsrådet vedtok ved 1. gangs behandling av saken at det kan etableres 200 boenheter. Planbeskrivelsen har følgende beskrivelse: Blokk, rekke- og kjedehus - Felt B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9 og B10 Område for frittliggende småhusbebyggelse - Felt B6 og B7 På plankart er oppført antall etasjer. I område B1 ønskes oppført leilighetsbygg i 4 etasjer. Område B2 og B3 samt deler av B5 vil få 3 etasjer, mens område B4 og søndre del av B5 vil få 2 etasjer. I områdene B8, B9 og B10 planlegges 2 etasjes kjedet bebyggelse. Innenfor felt B6 og B7 planlegges eneboliger i tre etasjer (to etasjer og underetasje) Planbeskrivelsen angir følgende oversikt over de ulike områder Boligområder. Område %BYA Antall enheter Etasjer Type/ formål Areal pr enhet(m2) B1 40% 32 4 etg Leiligh B2 50% 27 3 etg Leiligh B3 50% 39 3 etg Leiligh B4 45% 18 2 etg Leiligh B5 60% 51 2/3etg Leiligh B6 40% U Boliger B7 40% U Boliger B8 55% 4 2 etg Kjedet bebygg B9 55% 4 2 etg Kjedet bebygg B10 55% 3 2 etg Kjedet bebygg Sum tot 197 enheter Parkering; For områdene B1 til og med B 5 - i parkeringskjeller. Besøksplasser i dagen. Områdene B6, B7, B 8, B9, og B10 vil ha parkering på egen grunn. Offentlige trafikkområder Det er ikke vist adkomst til Dalabukta boligområdet, da denne ble vedtatt regulert inn i reguleringsplanen for Hagelin (se nedenfor; 1.gangs behandling av reguleringsplan for 3 Side 5

6 Dalabukta boligområde). Planprogram for reguleringsplan for Hagelin ble behandlet i plan- og bygningsrådet den Innenfor Dalabukta boligområde foreslås alle veier regulert som offentlige. Alle veier har ensidig fortau unntatt vei 6. Offentlige friområder er vist ved områdene F1-F5 Planforslaget legger opp til at område F3 skal opparbeides som en strøkslekeplass. Planforslaget legger også opp til at eksisterende lekeplass ved Steinbiten skal benyttes av beboerne her. Spesialområder Det avsettes et parkbelte rundt renovasjonsanlegget som skal tjene som buffersone og skjermtiltak mellom anlegget og boligområdene. Fellesområder Område FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 Felles lekeareal for barn. Her foreslås at områdene ikke overtas av kommunen, men beholdes privat eid og driftet. Område FG1, FG2, FG3, og FG4 Felles grøntareal som skal benyttes av tilgrensende boligfelt. Det vises for øvrig til vedlagt planforslag. Område FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6, FP7, FP8, og FP9 - FP1 er felles for B1. - FP2 og FP3 er felles for B2 og B3. - FP4 er felles for B4. - FP5, FP6, FP7 og FP8 er felles for B5. - FP9 er felles for hele området. Område FA og FGA Dette er felles avkjørsel og garasjeanlegg for felt B4. Planstatus Området er i kommuneplanens arealdel (vedtatt ) avsatt som byggeområde boliger- framtidig. Området er fra før uregulert. Tilgrensende reguleringsplaner R- 117 Reguleringsplan for Karihola, stadfestet R- 155 Reguleringsplan for Karihola felt 1, stadfestet R- 232 Reguleringsplan for Atlanterhavstunellen, vedtatt Bygingeniøren har startet opp et reguleringsarbeid av området Hagelin, dvs byingeniørens område. Bakgrunn for dette er å foreta arealavklaringer for eksisterende kommunalteknisk virksomheter i området, men også for lokalisering av ny infrastruktur innenfor området blant annet adkomstvei til Dalabukta boligområde (vil bli omtalt nedenfor). Oppstart av reguleringsarbeid samråd og medvirkningsprosess Melding om igangsatt planarbeid ble kunngjort i Tidens Krav med frist til uttalelse Berørte parter ble varslet ved brev datert Ved kunngjøring/varsel var det ikke opplysninger om antall boenheter eller at adkomsten var fra Makrellsvingen. Administrasjonen har gitt planlegger anbefalinger om planavgrensing, innhold og utforming av reguleringsplanen. Det er avholdt en rekke samrådsmøter. Folkemøte ble kunngjort den 4 Side 6

7 og Det ble da også delt ut brev med dokumentasjon til spesielt berørte parter og delt ut over 100 flyveblader i nærområdet. Forslagsstiller mottok 5 skriftlige uttalelser og innspill ved planoppstart mai 05; Møre og Romsdal fylke kulturavdelingen(brev ) Barnas representant i bygningsrådet (brev ) Kristiansund kommune- byingeniøren (dato ) Møre og Romsdal fylke (brev ) Norsk Gjenvinning AS Region Nord E-post datert Folkemøte den I planbeskrivelsen har planlegger summert dette slik: Beboerne uttrykte misnøye med Makrellsvingen som hovedadkomst til Dalabukta. Overførte ulemper til eksisterende bebyggelse langs Makrellsvingen, med bl.a. trafikkøkning, støy o.l, ønskes ikke. De etterlyste alternativer til adkomstveg, og rettet en henstilling til de folkevalgte om å åpne for en slik utredning. Det var ingen spesielle kommentarer til utnyttelse, etasjeantall, eller oppføring i mot eksisterende bebyggelse. Forslagsstiller har redegjort for oppstarts- og medvirkningsprosess og kommentert innkomne innspill og hvordan disse ivaretas. Forslagsstiller har søkt samarbeid med offentlige myndigheter og for øvrig foretatt de nødvendige plankontakter omkring sentrale tema. Plan- og bygningsrådets 1. gangs behandling Planforslaget ble første gang behandlet av plan- og bygningsrådet i møte den , jf. sak nr. 09/14. Bygningssjefen kommenterte ovennevnte uttalelser og vurderte saken slik (sitat): Bebyggelsesmønster Planforslaget legger opp til en relativt tett blokkbebyggelse i feltene B1- B5, stedvis svært tett. Innenfor disse områdene planlegges 167 boligenheter. Øvrig bebyggelse (felt B6-B10) vil gi 30 boenheter. Bygningssjefen har i møter med planlegger den og , og på telefon, anført at vi er uenig i den planlagte løsningen for område B2, B3 og B4. For felt B2 og B3 er avstanden mellom blokkene på det minste meter (avstand mellom blokk 2 og 3 i felt B3), noe bygningssjefens synes er alt for lite. Planlegger har kommentert dette i punkt 2.1 kommentar av innspill 5. Her står følgende; Avstand mellom bebyggelsen i felt B2 og B3 er justert. Fortsatt er det muligheter for å øke avstanden i B3 ved å flytte bebyggelsen nærmere eksisterende blokkbebyggelse. Avstand mellom bygg og tetthet kan oppfattes noe ulikt. Planlagt bebyggelse må oppfattes som urban. Tetthet kan være en kvalitet fordi det er mulig å få intime, definerte og skjermede uteområder tilpasset hver leilighet. Tidligere erfaringer viser at blokkbebyggelse med stor avstand og udefinerte uterom har medført utilsiktet bruk. Erfaringer viser at slike områder bli benyttet til uorganisert parkering eller gro igjen. Planprinsippet for Dalabukta er kompakt og definert arealbruk med vektlegging på kvalitativ opparbeidelse av uterom og mest mulig sammenheng i leke- og grøntområdene. Et generelt krav fra beboere er gode balkong- og terrasseløsninger kombinert med skjermet møte- og lekearealer. Når bygningssjefen uttrykker sin skepsis mot denne tette løsningen, er det konsekvenser for bomiljøet vi fokuserer på. Her er det utsyn/innsyn fra/til blokkene, og solinnfall spesielt for leilighetene i 1.etasje som etter vårt syn er problematisk. Administrasjonen er av den oppfatning at det her bør det være mulig å utforme et stort nytt boligfelt med de arealer som er til disposisjon, på en slik på måte at man unngår innsyns-/utsynproblematikk i så stor grad som det vil bli her. 5 Side 7

8 Det foreligger en god dokumentasjon som belyser sol og skygge for de ulike delområder. Blant annet er dette vist på egne videosnutter. Her kan man f.eks se at nordligste leilighet i blokk B2.2, vil kun få solinnfall på balkong i tidsrommet ca kl den 21.mars/september. Det argumenteres fra utbygger at det er krav om minst 4 timer sol på uteplass ved vårjevndøgn (muntlig meddelt). Planlegger har i sin presentasjon av planen vist til at områdene FG1 og FG2 er ment å være uteområder, hvor disse i tillegg til å bli tilrettelagt for lek og opphold for barn, også skal fungere som møblerte møteplasser for voksne. Med dette menes at man kan oppholde seg her hvis det er ulemper med for mye skygge på balkongen. Bygningssjefen har nøye gjennomgått vedlagt materiale som omhandler solinnfall og skygge, og mener klart at antall soltimer er for lavt for boligene i 1. etasje, for at området kan bli et tilfredsstillende boligområde. Bygningssjefen hører argumentet fra planlegger om at det skal opparbeides gode næroppholdsplasser utenfor ytterdøra. Slike uteoppholdsplasser skal etter bygningssjefens vurdering imidlertid fungere som et supplement til leilighetens uteplasser, og kan ikke legitimere en for tett bebyggelse/hard utnytting av arealene. Bygningssjefen er av den oppfatning at boligfeltene B2 og B3 bør løses opp, og vil foreslå at den midtre boligblokken i hvert av disse feltene tas ut av planen. Dette vil gi godt solinnfall på uteplassene og mer luft rundt boligene, som etter bygningssjefens syn klart vil gi bedre bomiljø. I ovennevnte møter har også bygningssjefen meddelt at han er negativ til bebyggelsen i felt B4 som ligger ca 22 meter fra Veolia sitt anlegg, og helst ser dette arealet ubebygd. Bakgrunnen er frykten for de miljømessige ulemper som negativ utsikt, støy-, lukt- og støvplager (og boss som flyter i nærområdet) som kan komme fra et slikt anlegg. Under punktet konsekvenser av planforslaget (se ovenfor), vises til støyfaglig utredning som belyser støykonsekvensene fra anlegget her. Denne utredningen konkluderer riktignok med at bebyggelsen her ikke vil falle innenfor gjeldende grenseverdier på 50 dba. Planlegger har nå, siden møter våren 2008 senket bebyggelsen fra 3 til 2 etasjer. I tillegg er det foreslått innregulert en garasjerekke som klart vil skjerme for støy. Med disse endringer lagt til grunn, kan bygningssjefen under tvil godta en bebyggelse i felt B4. Men, blokkene ligger på samme vis som blokkene i felt 2 og 3, alt for tett (13-15 meter). Også her vil bygningssjefen foreslå at midtre blokkbygning tas ut, slik at det gis mulighet for et tilfredsstillende bomiljø. Bygningssjefen har også uttrykt at man er kritisk til bebyggelse over 4 etasjer slik som bebyggelsen i B1. Planlegger framhever at; Bygningsvolumene som ligger høyest i terrenget utgjør eksisterende blokkbebyggelse. Landskapet i Dalabukta er såkalt skålformet og faller mot nordvest. Dette medfører at de øverste byggene inntil eksisterende blokkbebyggelse skaper helhet i bebyggelsen uten å skape skjemmende silhuetter. Bygningssjefen mener fortsatt at blokkebebyggelse på 4 etasjer i boligområdene utenfor sentrum er høyt, men finner likevel etter en totalvurdering ikke å gå i mot 4 etasjer innenfor felt B1. Antall enheter I planbeskrivelsen er det angitt antall leiligheter innenfor de respektive boligfelt. Bestemmelsene inneholder ikke en noe om antall enheter. Bygningssjefen synes det er vesentlig at området har en binding vedrørende antall leiligheter. Dette er også sagt i en rekke møter. Bygningssjefen vil derfor foreslå at det tas inn en bestemmelse som angir maksimalt antall leiligheter innenfor hvert felt. Byggegrenser I feltene B6 og B7 må byggegrense settes til minimum 5 meter fra regulert trafikkareal for å gi plass til biloppstillingsplass foran garasje/carport, jfr. reguleringsbestemmelsene kap. 2.1 punkt 6 og 7. Det samme kravet settes for feltene B8 B10, dersom det også her skal etableres garasjer/carporter/biloppstilling på bakkenivå, jmf best og Feltvis utbygging Bygningssjefen anser det som den beste løsningen at det foretas en feltvis utbygging. Dette vil gi den beste løsning i henhold til løsninger i forhold til utbyggingstakt og bomiljø. Det foreslås derfor at følgende bestemmelse leggs inn; Felles bestemmelser; I områder regulert til småhusbebyggelse (B6-B10) og blokkbebyggelse B1-B5 skal utbygging foretas feltvis etter forutgående godkjenning. 6 Side 8

9 Lekeområder og andre grønne områder grønnstrukturanalyse De to store kolledragene som går i sydvest-nordøstlig retning er markert i grøntstrukturanalysen, og er i all sak bevart. Dette er viktige naturområdene som etter bygningssjefens vurdering har vært viktigst å bevare. Hva gjelder lekeområder, er det disse beskrevet og dokumentert i planbeskrivelsen. Lekeområdene i planmaterialet er henhold til planmaterialet delt opp i tre: 1. Sandlekeplasser ved inngang (alder 2-6 år) - vist som kategori 3 på vedlegg 9A Sandlekeplassene vil være mindre områder som opparbeides innenfor område FG1, FG2, FG3, og FG4 Områdene B1, B2 og B3 har kort avstand, ca under 50 meter til disse. Område B5 sogner til nærlekeplass FL5. Planmaterialet visualiserer imidlertid at område FL5 i all hovedsak skal bestå, og opparbeides med tre små lekeområder/møteplasser. Område B4 har ikke vist sandlekeplass ved inngang. Imidlertid ligger nærlekeplassen FL3 og FL 4 like, noe som må betraktes å være tilfredsstillende. Opparbeiding; I planens bestemmelser 8.9 står at offentlige lekeareal, felles områder og lekearealer skal være ferdig til området tas i bruk. 2. Nærlekeplass (alder 5-13 år) vist som kategori 2 på vedlegg 9A -FL1 og FL2, FL3 og FL4, FL5. 3 lekeplasser på til sammen ca 5,8 daa. Alle lekeplassene er over 1500 m2 som er i tråd med byggforsk sitt veiledningsmateriale. Område FL5 skal i hovedsak ikke opparbeides i sin helhet (se punktet ovenfor). Hva gjelder deler av område FL3, mener bygningssjefen at bratteste del/fylling her ikke kan medregnes om effektivt lekeareal. Opparbeiding; I planens bestemmelser 8.9 står at offentlige lekeareal, felles områder og lekearealer skal være ferdig til området tas i bruk. Bygningssjefen vil imidlertid foreslå her at det føres inn en bestemmelse som angir rekkefølge for utbygging av disse areal, da disse areal ikke helt direkte er knyttet til nærliggende boligfelt, men vil fungere som lekeområde for flere boligfelt. Bygningssjefen vil foreslå følgende bestemmelse, legges til bestemmelsenes pkt 8.9: FL1 og FL2 ferdigstilles samtidig med felt B2 og B3, eller B1 hvis denne kommer først. FL3 og FL4 ferdigstilles samtidig felt B6 og B7, eller B4 hvis denne kommer først. FL5 ferdigstilles samtidig felt B5 3. Strøkslekeplass (alder 10 år og oppover år) vist som kategori 1 på vedlegg 9A, -område F3, samt eksisterende ballplass ved enden av vei 5 Opparbeiding; Bygningssjefen anbefalte at planlegger kunne betrakte eksisterende ballplass ved enden av vei 5 også som en lekeplass for Dalabukta boligfelt. Området her ligger utenfor planen, og bygningssjefen mener reguleringsbestemmelsene må inneholde et punkt som sikrer opprusting av denne plassen. Bygningssjefen vil derfor foreslå at følgende bestemmelse legges til pkt 8.9: Eksisterende ballplass ved enden av vei 5 skal være ferdigstilt før boligfeltene B6 - B10 er bygd ut. Det skal utarbeides plan for opprusting av denne plassen som godkjennes av kommunen. 7 Side 9

10 I område F3 planlegges området opparbeidet som friområde i henhold til landskapsplan over området utarbeidet av Asplan Viak (kart merket prosj.nr ). Cowi AS har på oppdrag redegjort for at område kan opparbeides som friområde forutsatt at avslutningsplan for området blir gjennomført. Bygningssjefen vil derfor foreslå at følgende bestemmelse legges til bestemmelsenes pkt 8.9: Område F3 skal være ferdigstilt utbygd før boligfeltene B2-B4 er bygd ut. Plan for utbygging denne plassen skal godkjennes av kommunen. Universell utforming Reguleringsbestemmelsenes pkt 8.2 sier følgende; Adkomst til bygninger, herunder planløsning av kommunikasjonsveger, skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. Veileder for universell utforming skal legges til grunn for detaljprosjektering av tiltak, jfr. Rundskriv HO-3/2004 fra Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Bygningssjefen vil foreslå at bestemmelsen endres følgende; Adkomst til bygninger, herunder planløsning av kommunikasjonsveger, felles leke- og uteoppholdsareal og friområde F3 skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. Veileder for universell utforming skal legges til grunn for detaljprosjektering av tiltak, jfr. Rundskriv HO-3/2004 fra Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Trafikale forhold, veitrafikkstøy Makrellsvingen som adkomstvei. Bygningssjefen hadde i saksfremlegget til 1. gangs behandling en lang utgreiing av ulempene ved å benytte Makrellsvingen som adkomstvei til Dalabukta boligfelt. Makrellsvingen som adkomstvei utgikk ved 1. gangs behandling, se plan- og bygningsrådets vedtak nedenfor. Bygningssjefen velger derfor ikke å gjengi hele sin utredning her, men her kort gjengi essensen av denne; Denne delen av Karihola, det vil si Makrellsvingen, Sildstimen, Morildveien, Lyrveien m.m er et forholdsvis tett område, men inneholder likevel gode bokvaliteter. Området viser seg å være et populært område for barnefamilier, nær skole, barnehage, idrettanlegg m.m. Administrasjonen mener det er viktig å ivareta dette bomiljøet. Selv om planforslaget viser at det teknisk sett lar seg gjøre å nå et tilfredsstillende nivå på veianlegget her som følge av en utbygging på ca 200 enheter, er bygningssjefen likevel svært betenkt med å slippe trafikken til og fra det nye boligfeltet gjennom Makrellsvingen, da også med en reduksjon i antallet leiligheter med 27 som følge av fjerning av tre blokker (se punktet ovenfor). Og da er det forholdet til eksisterende bomiljø her, men også boligområdene langs H. Binchmannsvei, som er avgjørende. Bygningssjefen mener situasjonen ville ha stilt seg annerledes hvis feltet hadde blitt bygd ut som forutsatt i kommuneplanens arealdel, dvs med ca enheter. Bygningssjefen går derfor imot at Makrellsvingen benyttes som adkomstvei inn mot Dalabukta boligområde, og vil foreslå at man arbeider for å finne en veiløsning via Hagelin. Hva gjelder de øvrige veiene hadde bygningssjefen slik vurdering: Vei 2: Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Slik denne gata er foreslått regulert vil det ikke være aktuelt for kommunen å overta den som offentlig kommunal vei. Trafikkarealet blir for knapt. Det er tegnet inn 5,5 meter dype biloppstillingsplasser med en 5 meter bred gate imellom. Dette er trangt, 8 Side 10

11 og gir vanskelige forhold for biler som skal benytte oppstillingsplassene. På vinters tid - i snøperioder - vil arealene bli ytterligere begrenset, og det må påregnes betydelige problemer med snørydding og manglende plass til snøopplag. Skal det være aktuelt for kommunen å overta veg 2 som offentlig veg, må vegbredden økes med minimum 1 meter, og det må dessuten avsettes plass til snøopplag. Snuplassen i enden av veg 2 er utilstrekkelig dimensjonert. For å tilfredsstille kommunens krav må den ha en dybde på 14 meter fra senterlinje veg, og en tilsvarende lengde fra senterlinje snuplass og videre forbi denne. Snuplassen må ha en bredde på minimum 4 meter asfaltert, og en halv meter bred skulder. På grunn av at det i denne gata planlegges et relativt stort antall boenheter anmoder byingeniøren om at det vurderes en snuplass utformet som en rundkjøring i enden av denne gata. Dette er en atskillig mer trafikksikker løsning enn hammervarianten. Bygningssjefen vil foreslå at planen endres i h.h.t. ovennevnte vilkår fra byingeniøren. Vei 3: Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Biloppstillingsplassene på FP7, 8 og 9 må gjøres en meter dypere, slik at de blir 6 meter. Dette bl.a. ut fra at parkerte biler kan komme til å stikke ut i fortauet på FP7 og FP 8, og ut i veiarealet på FP 9. Videre bør en ha lengre avstand mellom gate/veg og parkerte biler enn det som er foreslått for å kunne gjennomføre en effektiv snørydding. Det må tegnes inn sikttrekanter i krysset mellom veg 3/5 og veg 4. Bygningssjefen vil foreslå at planen endres i h.h.t. ovennevnte vilkår fra byingeniøren. Vei 4: Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Av hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet må det legges inn breddeutvidelse i kurvene på veg 4. Vi foreslår 1,5 2 meter utvidelse. Parkeringsplassen FP6 har en uheldig plassering ved at den ligger i en skarp kurve. Den vil være sikthindrende, og kan være trafikkfarlig. Den må derfor tas ut av planen. Bygningssjefen vil foreslå at planen endres i h.h.t. ovennevnte vilkår fra byingeniøren. Vei 6: Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Snuplassen i veg 6 må reguleres med tilstrekkelig dybde, jfr. kommentar til veg 2. Denne plassen mangler også areal for snøopplag, noe som kan skape problemer for en effektiv snørydding når dette er aktuelt. Bygningssjefen vil foreslå at planen endres i h.h.t. ovennevnte vilkår fra byingeniøren. Vertikalkurvatur: Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: På vertikalkurvaturen i starten på veg 1, på en strekning der veg 3 møter veg 5, og på veg 4 på strekningen 0 ca. 80 er det mindre enn 1 % stigning/fall i linjepålegget. Vi ber om at en i detaljprosjekteringen justerer dette, slik at denne verdien overstiger 1 %. Bygningssjefen vil foreslå at planen endres i h.h.t. ovennevnte vilkår fra byingeniøren. Parkering Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: På grunn av de smale veiene som planlegges i dette feltet må det her påregnes at det blir skiltet parkeringsforbud langs offentlig vei. Vi mener at det med fordel kunne vært 9 Side 11

12 satt av en offentlig parkeringsplass mot nord i området, som et tilbud til turgåere som ønsker å benytte friluftsområdene nord/vest for det planlagte boligfeltet. Generelt er de parkeringsplassene som er planlagt dårlig tilrettelagt for snørydding, i og med at det ikke er satt av plass for snøopplag. Se for øvrig kommentarer vedr. parkering under veg 2, veg 3 og veg 4. Bygningssjefen ber planlegger se på dette og eventuelt foreslå endring i h.h.t. ovennevnte. Trafikksikkerhet Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Det må påregnes krav om fartsreduserende tiltak på samlevei og adkomstveier. Det er her naturlig å etablere 30-sone, og slik fartsregulering må i de fleste tilfeller suppleres med fartsdempere eller andre fysiske tiltak som gir en fartsdempende effekt. Bygningssjefen ber planlegger ta dette til orientering. Kollektivtilbud Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Vi er ukjent med om dette har skjedd på et tidspunkt i planframstillingen, men utbygger bør i samråd med busselskapet vurdere om et såpass stort boligfelt bør ha et kollektivtilbud. Dersom dette er aktuelt, må det reguleres inn nødvendig areal til busslommer i feltet. Bygningssjefen ber planlegger se på dette og eventuelt foreslå endring i h.h.t. ovennevnte. Renovasjon Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Det må settes av fellesareal i reguleringsplanen for plassering av avfallsbeholdere inntil adkomstvei på områdene B1 B5. Det må sikres lett tilgjengelighet for innsamling/henting av avfallet. Arealer for renovasjon kan med fordel angis allerede i reguleringsplanen. Bygningssjefen ber planlegger se på dette og eventuelt foreslå endring i h.h.t. ovennevnte. Vann og avløp Byingeniøren sier i sitt brev at følgende: Skissert løsning for VA-anlegg er OK. Ved detaljprosjektering må man se på en del detaljer, og det kan evt. komme inn mindre forandringer. I ledningstraseen mot Hagelin er overvannsledningen avsluttet i terrenget. Det er mulig denne må føres ned til sjøen. Dette avklares senere. Denne traseen må være 4 m bred for å komme til for senere vedlikehold. Hvis denne traseen, og andre veg- og ledningstraseer, går gjennom områder med forurensede masser, må disse skiftes ut i tilstrekkelig dybde og bredde slik at kommunen kan grave opp igjen traseene uten å komme i berøring med forurensede masser. Profilering /pelnummerering for ledningstraseene skal være lik vegprofileringen der ledningstraseene ligger i vegen. Dette for å lette videre arbeid og for å unngå misforståelser. Dette må gjennomføres ved detaljprosjekteringen. Der fremtidige offentlige ledningstraseer ligger over privat grunn skal utbygger sørge for tinglyste rettigheter til å ha liggende og vedlikeholde ledningene. Bygningssjefen ber planlegger se på ved detaljprosjektering. 10 Side 12

13 Støy og andre ulemper fra Veolias anlegg Under punktet konsekvenser av tiltaket (se ovenfor), vises til rapport: Støyvurdering av lydutspredelse fra Norsk Gjenvinning AS (nå Veolia sitt anlegg) (Utført av Norconsult datert 16.mai 2006). Her kommer det fram at østligste boligblokk innenfor område B1 faller innenfor gul sone, dvs et støynivå over gjeldende retningslinjer (50 dba). I støyrapporten argumenteres med at bebyggelsen vil ha stille sider som kan benyttes. Bygningssjefen har drøftet problemstillingen med planlegger som sier at et eventuelt tiltak kan bli å glasse inn deler av balkongen, i tillegg til at man vil få mulighet til å kunne benytte en stille side av boligen. Bygningssjefen er betenkt over denne løsningen, da den etter vårt syn ikke vil gi løsninger som synes tilfredsstillende og gode nok. Sagt på en annen måte; det synes ikke å være tilfredsstillende at en beboer i f.eks 4 etasje skal måtte forlate sin balkong, gå ned på markplan på nordvestsiden av bygningen for å slippe unna støyulempene. Bygningssjefen vil derfor foreslå at østligste boligblokk tas ut av planen, eventuelt at det vises konkret i planmaterialet avbøtende tiltak, som for eksempel etablering av støyvoll vest for Veolias anlegg, som vil kunne gi et støynivå ved bygningen i felt B1 under gjeldende grenseverdier. Slike løsninger skal knyttes til plan og bestemmelser før planen sendes ut til offentlig ettersyn. Bygningssjefen foreslår også at det i bestemmelsene står at disse tiltak skal være etablert før byggestart av felt B1. Som følge av deponering av flytting av bossmasser på området over tunellinnslaget til området øst for Veolia, utarbeidet Asplan Viak en landskapsplan for området her. Her vises planlagt en voll mot industriområdet som skal fungere som støyskjerm og visuell skjerm. Bygningssjefen vil også her foreslå at det i bestemmelsene tas inn setning om at område S1 med støyvoller opparbeides og ferdigstilles i h.h.t landskapsplan for området utarbeidet av Asplan Viak merket prosj.nr før det startes opp boligbygging innenfor planområdet. Bygningssjefen mener dette er viktig, da vollen ikke bare skal skjerme mot byggeområdene, men også mot grøntområdene FL3, FL4, og F3. Selv om støyvoller vil bli etablert nord og vest for Veolias anlegg, ligger områdene B1 og B4 etter bygningssjefens syn så nært dette anlegget at dette vil medføre ulemper på boligfeltene i form at lukt, støv, bossflyt, negativ utsikt m.m. Etter vårt skjønn burde det vært holdt en mye større buffersone mellom boligbebyggelsen og avfallsanlegget for å unngå disse ulemper. Forholdet til skole og barnehagekapasiteten Det er gjort kjent og tatt opp i diverse fora krav til kommunaltekniske anlegg i bakken, og at disse krav har medført at planarbeidet har dratt ut i tid. Bygningssjefene vil her få fram at det er problemstillingen/spørsmålet rundt manglende skole- og barnekapasitet som hovedsakelig bidratt til at planarbeidet har tatt tid. Kommunen (herunder skolesektoren) har tidlig i planprosessen gitt signal om at det ikke finnes kapasitet innen skole- eller barnehagesektoren for 200 boliger i Dalabukta. I utredningen fra Asplan Viak befolkningsutvikling og skolekapasitet (datert 19. juni 2007)(se ovenfor; punktet konsekvenser av planforslaget) sies at en bygging av 200 enheter kan gjennomføres, men trolig fordrer dette endring av skolegrensene. I brev fra FG-prosjekt uttales at utbyggers beregninger viser en utbyggingstakt på 15 til 20 enheter pr. år som mest sannsynlig, og at utbyggers behov for å komme i gang med Dalabukta boligområde kan løses gjennom rekkefølgebestemmelser. Videre sies at FG er kjent med kommunes behov og ønske om areal til framtidig barnehage og areal til å dekke deler av klasse for utvidet kapasitet av Dalabrekka skole. FG ønsker selvsagt å bidra til at dette lar seg løse, og ønsker en åpen dialog rundt utforming, plassering og arealbehov. Kommunen og utbygger har som kjent i lengre tid (siden 2007) diskutert løsninger for lokalisering av småskole (trinn 1-4) og barnehage i området. Denne diskusjonen har ikke resultert i noe konkret. Hva gjelder barnehage, så kan man stille spørsmål om hvorfor ikke det kan lokaliseres en barnehage innenfor boligfeltet, da det i flere store boligfelt som er under planlegging, legges inn areal til barnehage (eks Sætherenga og Skorpa). Bygningssjefen har uttrykt at man er negativ til barnehage i Dalabuktafeltet da dette vil gi mye tilleggstrafikk 11 Side 13

14 inn/ut Makrellsvingen. Dette er grunnen til at fokus har vært rettet mot Kariholatomta (tomta vest for Karihola barnehage), da denne synes å ligge logistisk mye bedre til, og er regulert til formålet og vurderes egnet til bruken. Selv om utbygger foreslår rekkefølgebestemmelser som det riktige styringsverktøy, inneholder ikke forslag til reguleringsbestemmelser dette. Bygningssjefen er noe betenkt over bruk av rekkefølgebestemmelser, spesielt i dette området som fordrer relativt store grunnlagsinvesteringer (vei, vann og avløp) før bygging kan starte. Behovet fra utbygger om å dekke inn sine grunnlagsinvesteringer kan medføre et press på kommunale myndigheter til å godta en utbygging hurtigere enn kapasiteten på skole og barnehage. Dette synes bygningssjefen det her er viktig å få meddelt. En utbygging av 20 boliger pr år synes heller ikke å være hensiktmessig, da det er naturlig å bygge ut de respektive byggefelt på en gang, og ikke strekke dette over flere år. Utbygging som strekker seg over flere år, vil dessuten være uheldig for nabomiljøet som vil da måtte leve med en byggeplass i nabolaget. Bruk av rekkefølgebestemmelser synes likevel, på nåværende tidspunkt å være eneste verktøy å styre forholdet mellom skole- barnehagekapasitet og utbyggingstakt. Bygningssjefen foreslår at følgende bestemmelse tas inn under nytt pkt. rekkefølgebestemmelser. Utbyggingstakten innenfor planområdet må ikke være større enn skole- og barnehage kapasiteten tillater. Bygningssjefen vil her presisere at denne bestemmelsen skal sikre at nødvendig skole- og barnehagetilbud er etablert før bygging av de ulike felt tillates oppstartet. Forurensning i grunnen Det er i forbindelse med etablering av deponi av forurensede masser i området øst for Veolia sitt anlegg, oppdaget at også områder innenfor Dalabukta boligområde kan inneholde forurensede masser. Dette ble oppdaget av byingeniøren ved forsøk på å etablere et prøvetakingspunkt her som var ment å fungere som et referansepunkt for sigevann fra massedeponiet øst for Veolia. På grunn av påvist forurensing, både visuelt og ved prøvetaking kunne ikke dette referansepunktet benyttes. I området FGA, og helt inn på område B4, er deler av eksisterende bekkedal fylt ut med urene masser. På grunn av mulig forurensing innenfor det aktuelle planområdet vil bygningssjefen foreslå følgende bestemmelse lagt inn: Tiltakshaver er pliktig, jfr. forurensingsforskriftens kapittel 2; "om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", til å undersøke om grunnen er forurenset. Dokumentasjon på dette skal forevises forurensingsmyndighet. Før terrenginngrep i forurenset grunn kan starte opp, skal det foreligge godkjent tiltaksplan. Følgende ble foreslått endret på plankart: Samlevei 1 (Makrellsvingen) som adkomstvei- tofeltsvei m/fortau som vist på plankart samt sykkelvei, tas ut. Det bes arbeidet med adkomstvei via Hagelin- som tas med på reguleringsplankartet. Feltene B2, B3, B4 - midtre boligblokker i respektive tas ut av planen. Felt B1- østligste boligblokk tas ut av planen. Eventuelt at det vises konkret i planmaterialet avbøtende tiltak (både på plankart i bestemmelser og beskrivelse/utredning), som for eksempel etablering av støyvoll vest for Veolias anlegg, som vil kunne gi et støynivå ved bygningen i felt B1 under gjeldende grenseverdier. 12 Side 14

15 Planen må vise sikttrekant i krysset Steinbiten/Makrellsvingen. Gang-/sykkelvegen må reguleres med 3,0 meter asfaltert bredde, og med 0,5 meter skulder på hver side. Vei 2 Slik denne gata er foreslått regulert vil det ikke være aktuelt for kommunen å overta den som offentlig kommunal vei. Trafikkarealet blir for knapt. Det er tegnet inn 5,5 meter dype biloppstillingsplasser med en 5 meter bred gate imellom. Dette er trangt, og gir vanskelige forhold for biler som skal benytte oppstillingsplassene. På vinters tid - i snøperioder - vil arealene bli ytterligere begrenset, og det må påregnes betydelige problemer med snørydding og manglende plass til snøopplag. Skal det være aktuelt for kommunen å overta veg 2 som offentlig veg, må vegbredden økes med minimum 1 meter, og det må dessuten avsettes plass til snøopplag. Snuplassen i enden av veg 2 er utilstrekkelig dimensjonert. For å tilfredsstille kommunens krav må den ha en dybde på 14 meter fra senterlinje veg, og en tilsvarende lengde fra senterlinje snuplass og videre forbi denne. Snuplassen må ha en bredde på minimum 4 meter asfaltert, og en halv meter bred skulder. På grunn av at det i denne gata planlegges et relativt stort antall boenheter anmoder byingeniøren om at det vurderes en snuplass utformet som en rundkjøring i enden av denne gata. Dette er en atskillig mer trafikksikker løsning enn hammervarianten. Vei 3 Biloppstillingsplassene på FP7, 8 og 9 må gjøres en meter dypere, slik at de blir 6 meter. Dette bl.a. ut fra at parkerte biler kan komme til å stikke ut i fortauet på FP7 og FP 8, og ut i vegarealet på FP 9. Videre bør en ha lengre avstand mellom gate/veg og parkerte biler enn det som er foreslått for å kunne gjennomføre en effektiv snørydding. Det må tegnes inn sikttrekanter i krysset mellom veg 3/5 og veg 4. Vei 4: Av hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet må det legges inn breddeutvidelse i kurvene på veg 4. Vi foreslår 1,5 2 meter utvidelse. Parkeringsplassen FP6 har en uheldig plassering ved at den ligger i en skarp kurve. Den vil være sikthindrende, og kan være trafikkfarlig. Den må derfor tas ut av planen. Vei 6: Snuplassen i veg 6 må reguleres med tilstrekkelig dybde, jfr. kommentar til veg 2. Denne plassen mangler også areal for snøopplag, noe som kan skape problemer for en effektiv snørydding når dette er aktuelt. Kollektivtilbud Utbygger bør i samråd med busselskapet vurdere om et såpass stort boligfelt bør ha et kollektivtilbud. Dersom dette er aktuelt, må det reguleres inn nødvendig areal til busslommer i feltet. Renovasjon Det må settes av fellesareal i reguleringsplanen for plassering av avfallsbeholdere inntil adkomstveg på områdene B1 B5. Det må sikres lett tilgjengelighet for innsamling/henting av avfallet. Fotgjengeroverganger Fjernes fra plankartet. 13 Side 15

16 Følgende ble foreslått endret i bestemmelsene: Pkt 2 Byggeområder Nytt pkt foreslås: Innenfor delområdene tillates oppført følgende antall enheter; Område Antall enheter B1 32 B2 18 B3 27 B4 12 B5 51 B6 10 B7 9 B8 4 B9 4 B10 3 (merk; korrigert for bygningssjefens forslag om fjerning av midtre blokk i felt B2, B3 og B4) Pkt 3.0 Off. trafikkformål: Følgende tas ut Pkt 3.1 Samlevei vei 1 Vei 1 skal opparbeides som tofelts vei m/fortau som vist på plankartet. Forutsatt at Samlevei 1 (Makrellsvingen) opprettholdes som adkomstvei til Dalabukta boligfeltlegges følgende til: Nytt pkt 3.5 Krav om rekkefølge - opparbeiding Opparbeidelse av offentlige trafikkområder, herunder nødvendige endringer av gateløp, opparbeidelse av fortau på begge sider samlevei 1, støyskjermer, gang-sykkelvei, og eventuelt fartsdempere i h.h.t. krav fra byingeniøren, skal være ferdigstilt i henhold til godkjent plan før første boligfelt er ferdig utbygd. Nødvendige støyavbøtende tiltak langs samlevei 1, som vist i støyutredning av Norconsult datert , skal opparbeides som en del av veitiltaket. Spesialområder Nytt pkt 4 Den del av område S1 som grenser til F3 skal opparbeides og ferdigstilles i h.h.t landskapsplan for området utarbeidet av Asplan Viak merket prosj.nr , før det startes opp boligbygging innenfor planområdet. Pkt 7 Rekkefølgebestemmelser Nytt delpunkt; Skole og barnehagekapasiteten Utbyggingstakten innenfor planområdet må ikke være større enn skole- og barnehage kapasiteten tillater. Nytt delpunkt FL1 og FL2 ferdigstilles samtidig med felt B2 og B3, eller B1 hvis denne kommer først. FL3 og FL4 ferdigstilles samtidig felt B6 og B7, eller B4 hvis denne kommer først. FL5 ferdigstilles samtidig felt B5 14 Side 16

17 Eksisterende ballplass ved enden av vei 5 skal være ferdigstilt før boligfeltene B6 - B10 er bygd ut. Det skal utarbeides plan for opprusting av denne plassen som godkjennes av kommunen Område F3 skal være ferdigstilt utbygd før boligfeltene B2-B4 er bygd ut. Plan for utbygging denne plassen skal godkjennes av kommunen. Pkt Bestemmelsen endres til følgende; 1. Alle boliger skal ha tilgang på 50m2 lekeplass ved felles eller off uteareal. Det skal avsettes sandlekeplass for barn i alderen 0-6 år ved inngang innen en avstand på 50 m fra bolig. Det skal avsettes min. 150 m2 pr. 30 boenhet som fellesareal, eller 5m2 pr. boenhet på egen grunn. Plassering, kvalitet og funksjonskrav skal legges frem ved søknad om tiltak. Plassen kan legges på den ubebygde del av tomta og i fellesanlegg. Pkt 8.2 Universell utforming Bestemmelsen endres til følgende; Adkomst til bygninger, herunder planløsning av kommunikasjonsveger, og felles leke- og uteoppholdsareal skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede. Veileder for universell utforming skal legges til grunn for detaljprosjektering av tiltak, jfr. Rundskriv HO- 3/2004 fra Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Nytt pkt Lekeplassene skal opparbeides, beplantes og utstyres med apparater og innretninger for variert lek og opphold. Opparbeidelse skal skje i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Planen skal forelegges parksjefen og godkjennes som en del av utomhusplanen. Pkt 8.3 UTOMHUSPLAN B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9 OG B10. Bestemmelsen endres til følgende; For felt B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9 og B10 skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:500/1:200 før utbygging settes i gang. Planen skal vise nye tomtegrenser, plassering av bebyggelse, herunder høydeplassering målsatt ved inngangsparti, samt bebyggelsens høyde, takform og møneretning. Planen skal videre vise avgrensing av tomt og fellesareal, lekeareal, parkeringsløsning og annen bruk av ubebygde deler av privat- og fellesareal, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyder, samt felles anlegg for avfall. Planen skal også vise eksisterende trær eller vegetasjons som skal bevares. Viste plassering av ny bebyggelse er veiledende, og skal plasseres innenfor viste byggelinjer Pkt 8.9 Etappisering/ferdigstillelse: Dette punktet utgår og tekst her settes under pkt 7 Rekkefølgebestemmelser Nytt pkt 8.11 I områder regulert til småhusbebyggelse (B6-B10) og blokkbebyggelse B1-B5 skal utbygging foretas feltvis etter forutgående godkjenning. Nytt pkt 8.12 Forurensing Tiltakshaver er pliktig, jfr. forurensingsforskriftens kapittel 2; "om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider", til å undersøke om grunnen er forurenset. Dokumentasjon på dette skal forevises forurensingsmyndighet. Før terrenginngrep i forurenset grunn kan starte opp, skal det foreligge godkjent tiltaksplan. 15 Side 17

18 Planbeskrivelse Planbeskrivelsen rettes opp i henhold til ovennevnte. Konklusjon Som man skjønner er det sammenhengen mellom foreslått antall boenheter (197) og bruken av Makrellsvingen som adkomstvei, og skole- barnehagekapasiteten som har vært de store problemstillingene i dette planarbeidet. I tillegg har bygningssjefen gitt klar tilbakemelding om at han ikke kan akseptere den harde utnyttingen/tette bebyggelsen som foreslås i felt B2 og B3. Også bebyggelse innenfor feltene B4 og B1 så nær renovasjonsselskapets areal har vi vært meget betenkt over. Bygningssjefen går derfor inn for at man med den utnyttelse av feltet som det nå legges opp til, forsøker å finne en veiløsning via Hagelin. Bygningssjefen mener situasjonen ville ha stilt seg annerledes hvis feltet hadde blitt bygd ut som forutsatt i kommuneplanens arealdel, dvs med ca enheter. Hva gjelder utnyttingen av områdene B2-B3 og B4, foreslår bygningssjefen at de midtre blokkene fjernes for å gi bedre lys/soltilgang, noe som etter vårt syn vil gi et helt annet bomiljø. Maksimalt antall boliger vil som følge av dette bli 170. Bygningssjefen har ingen ytterligere merknader til planforslaget, og vil foreslå at planen endres i henhold til forslag fra bygningssjefen, før den legges ut til offentlig ettersyn. Vedtak - 1. gangs behandling i plan og bygningsrådet I sak xx Plan- og bygningsrådet fattet slikt vedtak: Plan- og bygningsrådet vurderer planforslaget til å være utarbeidet i samsvar med planog bygningslovens 27-1 nr 1 og foreslår å fatte følgende vedtak. Plan- og bygningsrådet legger i henhold til plan- og bygningslovens forslag til reguleringsplan for Dalabukta boligfelt med inntil 200 boenheter, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Planforslaget revideres i henhold til vedtak før høring og offentlig ettersyn. Makrellsvingen utgår som kjøreadkomst til boligfeltet. Veiadkomst til Dalabukta-boligfelt forutsettes regulert inn i reguleringsplanen for Hagelin som utarbeides av Kristiansund kommune. Offentlig ettersyn - høringsuttalelser Bygningssjefen foreslo i sitt saksfremlegg til 1. gangs behandling, i tillegg til endret adkomstløsning til feltet, en del andre endringer til planforslaget. Bygningsrådet valgte imidlertid å se helt bort fra innstillingens endringsforslag. Bygningssjefen ba imidlertid planlegger om i størst mulig grad å ta inn bygningssjefens forslag til endringer i planforslaget, før det ble sendt på høring. Planlegger tok inn de aller fleste av bygningssjefens foreslåtte endringer i planforslaget. Disse står omtalt under kapittelet 2. gangs behandling (se nedenfor). Planforslaget for Dalabukta boligområde ble utlagt til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav den med frist for merknader innen Berørte parter ble underrettet i skriv datert , med kopi av sakens dokumenter. Konsentrat av høringsuttalelsene med forslagsstillers kommentarer og bygningssjefens kommentarer og tilrådninger, slik det ble lagt fram ved 2. gangs behandling i plan- og bygningsrådet: 16 Side 18

19 Møre og Romsdal fylke (brev og brev ): Varslet innsigelse til planforslaget. Skrev følgende: Målt/beregnet støy fra Veolia er basert på L den. Når aktiviteten ikke foregår om natten vil dette kunne gi grunnlag for høyere støy på dagtid. Det er derfor etablert rutiner for at støy skal midles over aktivitetsrommet, dvs støy på dagtid midles over dette tidsrommet og kveldstøy midles over dette (f.eks kl ) Evt. nattaktivitet midles over aktivitetsrommet. På bakgrunn av dette vil de framlagte grensene for gul sone ikke være korrekte. Det er for øvrig riktig å benytte 50 db(a) som grunnlag p.g.a impulsstøy. Fylket fant bestemmelsene vedrørende støy uklare, og ba om at disse ble spesifisert. Fylket ba også om at støyskjermer markeres på kart med både lengde og høyde. Til slutt ba fylket at det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering for å avklare om reguleringsplanen kan medføre noen sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser. Forslagsstillers kommentar ( ): Vilkårene fylke stiller er etterkommet ved bla.: Presisering av reguleringsbestemmelsene 8.8. Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet følger som nytt dokument, dat Nytt støysonekart for Hagelin følger som nytt dokument, dat Støyskjerming er vist på revidert plankartet, dat Bygningssjefens kommentar og tilrådning: Bygningssjefen ba planlegger i e-post datert om at komplett støyfaglig utredning med en redegjørelse av fylkets innsigelse ble oversendt mottok kommunen støyvurdering (datert ) med 4 tilhørende støysonekart. Dette materialet var imidlertid ikke tilfredsstillende for å imøtekomme fylkets krav. Den 10.november mottok bygningssjefen tilfredsstillende planmateriale dvs. støyfaglig vurdering og plankart. Den 23. november oversendte bygningssjefen fylket komplett planmateriale, dvs Støyfaglig utredning dat , og tilleggsutredning datert med tilhørende støykart, utarbeidet av Norconsult. Reguleringsplankart, datert Reguleringsbestemmelser, revidert av bygningssjefen (Se pkt 8.8 Støy) med anmodning om å frafalle sin innsigelse. Møre og Romsdal fylke (brev ): I brev av trekker Møre og Romsdal Fylke sin innsigelse og uttaler at planen nå har innarbeidet nødvendige skjermingstiltak for å oppnå akseptable støynivå. Beboere i Baldersvei 1-11b (brev datert ) Fra Frode Gundersen Monica Karlson Solveig Lyngstad Abigael Lie Gunnar Stokke Agnes Stokke Balders vei 7A Balders vei 7A Balders vei 1A Balders vei 3B Balders vei 5A Balders vei 5A 17 Side 19

20 Edgar Karlson Torill Kanestrøm Harald Rånes Øystein Grotli Dahle Elin Bjerke Lill Andresen Ola Fjerstad Helge Karlsen Balders vei 5A Balders vei 7B Balders vei 7B Balders vei 11B Balders vei 5B Balders vei 1B Balders vei 1B Balders vei 3A Foreslår at det blir oppsatt mer støyskjerming mot bebyggelsen i Balders vei. Framhever at det forventes mer trafikk når tunnelen åpner. Protesterer mot etablering av boligfeltet da dette vil gi ytterligere trafikkøkning. Forslagsstillers kommentar ( ): Det vises til kommunens arealplanlegging som vi mener må danne grunnlaget for behandlingen av innspillet. Dalabukta inngår i kommuneplanens arealdel, og adkomst til Dalabukta skal løses gjennom oppstart av planarbeidet for Hagelin-området. I tilknytning til sistnevnte planarbeid, skal det utarbeides KU, og tema knyttet til virkninger for samfunn og miljø skal sannsynligvis utredes. Ytterligere støyskjermingstiltak antas å bli behandlet i KU. Bygningssjefens kommentar og tilrådning: Trafikkøkningen på Hagelinveien forårsaket av en utbygging i Dalabukta vil etter bygningssjefens vurdering være liten i forhold til den trafikk som går inn til funksjonene lokalisert ved Atlanten og ved Hagelin, både i dag og i framtiden. Reguleringsplanen for Dalabukta innehar ingen vist adkomstløsning. Det er således ikke mulig å kreve en støyfaglig vurdering av trafikkstøy fra adkomstvei til Dalabukta boligfelt, og eventuelt påfølgende skjermingstiltak. Adkomstvei til Dalabukta boligfelt skal reguleres inn i reguleringsplanen for Hagelin som startet opp høsten Reguleringsplanen for Hagelin skal også regulere de funksjoner som skal inn på Hagelinområdet. Denne planen vil måtte vurdere om økt trafikk forårsaket til/fra Dalabukta eller andre funksjoner (eksisterende og framtidig) i Hagelinområdet vil generere støyskjermingstiltak, og da vise dette i plankart og bestemmelser. Beboernes uttalelse tas til orientering. Byingeniøren i Kristiansund kommune (brev ) Byingeniøren viser til tidligere møter og til uttalelse til planforslaget datert Byingeniøren påpeker at planforslaget er endret noe hva gjelder en del av punktene. Flere av merknadene er imidlertid ikke tatt hensyn til, og velger med dette brev å repetere dem på nytt da disse er vesentlige for en kommunal overtakelse av anleggene. Bygingeniøren har følgende merknader til planen (bygningssjefen har forkortet punktene noe): Veier i feltet; Generelt synes området å være tungt utnyttet. Tilstrekkelige arealer til gode trafikkløsninger er en forutsetning for et trafikksikkert og funksjonelt vei- og trafikktilbud. Veihøyder må vises på reguleringsplankartet. Veg 2 vil ikke bli overtatt som kommunal vei med vist utforming. Merknaden fra sist uttalelse er ikke fulgt opp. Forslaget som vist på plankart er for smal for å kunne godtas som offentlig vei. Veibredden må utvides til 6 m, og det må avsettes plass til snøopplag. Snuplassen av hensyn til trafikksikkerhet utformes som rundkjøring, og ikke snuhammer som vist på plantegning. Viste snuplass er ikke dimensjonert for kjøretøygruppe L (dybde på 14 m fra senterlinje vei). Byggegrensen mot vei i feltene B6 B10 må settes til minimum 5 m fra regulert trafikkareal for å gi plass til biloppstillingsplass foran garasje / carport. Privat vei FA må ha større kurveradius i kryss med veg 2. Veien må også ha snuplass. Kryss og snuplass må dimensjoneres for lastebil. Parkering: På grunn av de smale veiene i feltet må det påregnes at det må skiltes med parkeringsforbud langs offentlig vei. 18 Side 20

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer