DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN"

Transkript

1 DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN

3

4 FORORD Statistisk Sentralbyrå har stott på en rekke prinsipielle g praktiske prblemer i arbeidet med a utarbeide statistikk ver ljevirksmheten på nrsk mråde. Denne håndbken gir en versikt ver de prinsipper g definisjner Byrået folger når slik statistikk lages. En versettelse av handbken til engelsk freligger gså i ntatsfrm. På det nåværende tidspunkt eksisterer det ingen samlet, detaljert statistisk versikt ver ljevirksmheten. Fr å skaffe seg detaljerte pplysninger, må interesserte selv finne fram tall fra de enkelte statistikkmråder, f.eks. fra bygge- g anleggsstatistikk, industristatistikk, investeringsstatistikk, prduksjnsindeks, regnskapsstatistikk, g statistikk ver utenrikshandel. Statistisk Sentralbyrå arbeider med en egen publikasjn sm skal gi en samlet framstilling av ljevirksmheten. Publikasjnen vil freligge trykt i 1. kvartal Håndbken er utarbeidd av knsulent Jn Blaalid. Statistisk Sentralbyrå, Osl, 14. februar 1977 Odd Aukrust Trmd Andreassen

5

6 INNHOLD Side I. Innledning 7 II. Generelle prinsipper g definisjner 7 1. Omfanget av statistikken 7 2. Selskapenes nasjnalitet 7 3. Avgrensning ved rørtransprt av lje g gass til utlandet 8 4. Behandlingen av lje-/gassfelt sm strekker seg ut ver kntinentalskkelgrensen Næringsgrupperingen 9 6. Valg av enheter 1 7. Behandlingen av lje-/gassleveransene til Nrge via utlandet Avgrensning av investeringsbegrepet Nrmpriser 12 III. De enkelte statistikkmråder Utenrikshandel Industristatistikk Bygge- g anleggsstatistikk Kvartalsvis investeringsstatistikk Elektrisitetsstatistikk Månedlig prduksjnsstatistikk Regnskapsstatistikk Finanstellingen Kredittmarkedstatistikk Sysselsettingsstatistikk Lønnsstatistikk Gdstransprt på kysten 16 Vedlegg 1. Industristatistikkskjema Bygge- g anleggsstatistikkskjema Skjema til kvartalsvis investeringsstatistikk Regnskapsstatistikkskjema Skjema til finanstellingen (frdringer g gjeld i utlandet) Skjema til finanstellingen (spesifikasjn av lån/kreditter i utlandet) Skjema til finanstellingen (spesifikasjn av betalte terminer) Skjema til kvartalsppgave fr banker Skjema til lønnsstatistikk fr ansatte på brefartøyer Skjema til fartsppgave fr fraktefartøyer Skjema fr deklarasjn av vareimprt direkte til nrsk kntinentalskkel Oversikt ver Byråets innhenting av data sm belyser ljevirksmheten Utkmmet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 51

7

8 I. INNLEDNING I lpet av få år har ljebring, utvinning g transprt av rålje/naturgass blitt nye nrske næringer av str betydning. Det er viktig at statistikk sm belyser disse (g tilstøtende) næringer er pålitelig g aktuell. Hensikten med denne håndbken er å gi en samlet versikt ver de prinsipper g metder Byrået nytter når slik statistikk utarbeides. Grupperinger, definisjner m.v. må i størst mulig grad være i samsvar med internasjnale anbefalinger, det Øvrige nasjnale statistikksystem g de Ønsker g behv brukerne av statistikken har. Kapittel II mtaler de mer generelle prinsipper g definisjner sm er lagt til grunn fr Byråets arbeid med statistikk ver ljevirksmheten. I kapittel III redegjøres nærmere fr de enkelte statistikkmråder. En har ikke funnet det hensiktsmessig i dette kapittel å gå detaljert inn på behandlingen av ljevirksmheten i nasjnal- g utenriksregnskapet. Disse regnskap fores fr Øvrig i samsvar med generelle prinsipper nevnt i kapittel II. En del av de statistikker sm mtales i kapittel III er relativt nye, g Byrået har derfr begrenset erfaring med dem. Det kan bli nødvendig å endre på definisjner, innsamlings- g bearbeidingsmetder m.v. Kpi av de sporreskjema Byrået bruker ved innhentingen av data m ljevirksmheten er vedlagt (vedlegg 1-11). I vedlegg 12 gis en samlet versikt ver statistikkmrådene. Her er bl.a. pplysninger m hvem i Byrået en kan henvende seg til dersm det er behv fr nærmere pplysninger m enkelte av statistikkene. II. GENERELLE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Omfanget av statistikken Den nrske kntinentalskkel regnes sm en del av Nrge. I prinsippet burde derfr all virksmhet på den nrske kntinentalskkel inngå i statistikken på samme måte sm virksmhet på land. Likedan burde nrske selskapers ljevirksmhet utenfr nrsk kntinentalskkel, behandles sm nrske selskapers Øvrige virksmhet i utlandet (dvs. de regnes ikke med i nrsk statistikk). Av praktiske grunner må en imidlertid lempe litt på anvendelsen av dissegenerelleregler. FOrst g fremst gjelder dette bringen på kntraktsbasis, rorledningssystemet fra den nrske kntinentalskkel til andre land g lje-/gassfelt sm strekker seg ver begge sider av kntinentalskkelgrensen. Oljeleting, bring, utvinning m.v. på Svalbard kmmer kun med i nrsk statistikk hvis virksmheten drives av et nrskregistrert selskap. Dette er i samsvar med den eksisterende praksis fr statistisk klassifisering av næringsvirksmheten på Svalbard. 2. Selskapenes nasjnalitet Knsesjn fr innledende undersøkelser på den nrske delen av kntinentalskkelen - undersokelsestillatelse - kan gis til nrske g utenlandske selskaper. Det er imidlertid bare nrske selskaper sm kan få knsesjn fr ljebring g ljeutvinning. Hvis et utenlandsk selskap Ønsker å soke m bre- eller utvinningstillatelse, må selskapet pprette filial i Nrge. Den aktivitet disse filialer driver, vil bli dekket i statistikken. Utenlandske selskaper med undersøkelsestillatelse kmmer imidlertid ikke med i nrsk statistikk. Selskaper med bre- eller utvinningstillatelse, kan leie et nrsk eller utenlandsk ljebringsselskap til å utføre bringen på kntraktsbasis. Oljeriggene sm nyttes, er mbile g kan perere både på nrsk g på britisk side av kntinentalskkelgrensen. De kan gså flyttes til andre havmråder fr bring der. Når de mbile breriggene skal behandles i statistikken, kan en ta utgangspunkt i enten rerist=ingskriteriet eller territrialkriteriet. Skulle FN's generelle anbefalinger folges her, måtte f.eks. en bevegelig brerigg regnes sm investering i et lands Øknmi i det Øyeblikk breriggen begynner å bre innenfr landets kntinentalskkel. Det er neppe hensiktsmessig å pålegge utenlandske selskaper sm brer på kntraktsbasis i nrsk del av Nrdsjøen samme ppgaveplikt sm

9 8 tilsvarende nrskregistrerte ljebringsselskaper. Det er prblematisk å hlde versikt ver hvilke utenlandske selskaper sm til enhver tid brer på den nrske kntinentalskkelen. Samtidig vil det by på praktiske vansker å innhente de nodvendige ppgaver. Med det nåværende regelverk kan det videre være tvilsmt m Byrået har lvhjemmel fr å be m slike ppgaver. En har derfr valgt å betrakte de mbile ljebringsplattfrmer på samme måte sm skip i utenriksfart når det gjelder avgrensningen av ljebringsselskapenes nasjnalitet. Et nrsk selskap med en nrskre istrert l"ebrin s lattfrm blir således re net sm en nrsk bedrift, uten hensyn til m plattfrmen pererer innenfr eller utenfr den nrske kntinentalskkelgrense. På tilsvarende måte blir en utenlandsk plattfrm regnet sm utenlandsk selv når den driver'bringsvirksmhet på den nrske delen. Dette betyr ikke at virksmheten til de utenlandske bringsselskaper på nrsk kntinen - talskkel er hldt helt utenfr statistikken. Det nrske selskap sm har bre- eller utvinningstillatelsen, blir bl.a. bedt m å rapprtere hva det har betalt fr arbeid sm er satt brt til ljebringsselskap uansett nasjnalitet.. Av rensnin ved rortrans rt av l'e ass til utlandet Fr rørtransprt av lje g gass til anlegg i utlandet ppstår det gså visse avgrensningsprblemer med hensyn til hvilken del av virksmheten sm skal regnes sm nrsk. Etter territrialkriteriet skal kun den delen av ledningen sm faktisk ligger på nrsk side av kntinentalskkelgrensen, ppfattes sm nrsk. Et selskap sm legger g driver en slik ledning, vil neppe kunne gi de ppgaver Byrået ber m frdelt på henhldsvis nrsk g utenlandsk del av skkelen. Hele ledningen må derfr ses under ett. Det er her mest hensiktsmessig å anvende eierkriteriet. ROrledningen fra Ekfisk til Teesside sm eies av det nrsk-registrerte selskap Nrpipe A/S, regnes derfr sm nrsk selv m storstedelen av ledningen ligger på britisk side. Også pumpestasjner, vervåkingsanlegg etc. sm Nrpipe A/S har tilkblet rørledningene i den britiske sektr, regnes sm nrske. Installasjnene i Teesside, sm eies av Nrpipe Petrleum UK, Ltd. (et engelsk-registrert datterselskap av Nrpipe A/S) kmmer derimt ikke med i nrsk statistikk. Disse definisjner blir gså praktisert i Central Statistical Office i Lndn. Rørledningen mellm Ekfisk g Emden tas med i nrsk statistikk siden det nrske selskap Nrpipe A/S er eier. Det er freløpig ne uklart hvrdan tyskerne rent statistisk vil behandle rorledningen. Fra Frigg-feltet til Skttland blir det lagt t parallelle gassledninger. Begge ledningene vil gå ver britisk mråde. Den ene eies av den britiske TOM-gruppen g regnes følgelig ikke med i nrsk statistikk. Den andre, sm eies av den nrske Petrnrd-gruppen, tas med i nrsk statistikk på linje med Nrpipe's ledninger til England g Tyskland. 4. Behandlingen av 1je-4assfelt sm strekker seg ut ver kntinentalskkelgrensen Ved den statistiske behandling av grensefelt sm går inn på t eller flere lands kntinentalskler, ppstår prblemer en ikke møter ved andre lje- eller gassfelt. Virksmheten på et grensefelt, f.eks. mellm Nrge g Strbritannia, kan klassifiseres etter flere alternative registreringsfrmer. Etter lkaliseringsprinsippet tas den delen av virksmheten sm finner sted på nrsk side av skkelgrensen med i statistikken. Alle investeringsbjekter sm er plassert på nrsk side av grensen regnes da sm investering i Nrge. Objekter plassert på britisk side registreres etter lkaliseringsprinsippet i britisk statistikk. Prduksjn, vareinnsats m.v. tas med i nrsk statistikk bare i den grad aktiviteten faktisk finner sted på nrsk side av grensen. Velges derimt eierprinsippet, vil den andel av grensefeltets ttale investeringer, prduksjn, vareinnsats m.v. sm tilsvarer de nrske knsesjnsinnehaveres eierandel, bli regnet sm nrsk. Dette gjelder uansett på hvilken side av skkelgrensen investeringsbjektene er plassert g aktiviteten finner sted. Ved lkaliseringsprinsippet kan stre deler av prduksjnen fra et lands lje- g gasskilder i grensemrådene bli registrert statistisk sm nablandets prduksjn. Dette avhenger av hvr (i frhld til skkelgrensen) prduksjnsanleggene - kanskje ne tilfeldig - er plassert. Lkaliseringsprinsippet skaper gså prblemer når utgiftene til utbygging g drift av et grensefelt skal sammenliknes med prduksjnen. I endel tilfelle kan det være betydelige utgifter på en side av skkelgrensen selv m all

10 9 ljen/gassen fysisk pumpes pp på den andre siden av grensen. Dermed vil en, ved lkaliseringsprin - sippet, registrere prduksjnskstnader i et land uten tilhørende prduksjn. Prinsippet er imidlertid i samsvar med internasjnale anbefalinger på andre mråder fr hvrdan et lands realinvesteringer skal avgrenses. Byrået legger vekt på å registrere prduksjnen fra grensefelt i samsvar med landenes eierandel g uavhengig av hvr prduksjnshullene tilfeldigvis er plassert. En har dermed valgt eierprinsippet. Dette innebærer altså at investering, prduksjn, varefrbruk m.v. fr et grensefelt blir frdelt på de t land i frhld til deres eierandeler i lje-/gassreservene. I samsvar med FN's prinsipper g definisjner blir imprt g eksprt av varer registrert i statistikken ver utenrikshandelen når varene passerer landets grense. Etter de gjeldende rutiner får Byrået, via Tllvesenet, utførselsangivelser fr all varetransprt fra, Nrge til britisk eller andre lands kntinentalskkel. Disse vareleveransene kmmer med i Byråets utenrikshandelsstatistikk sm eksprt. Imprt/eksprt i frbindelse med et grensefelt registreres derfr etter lkaliseringsprinsippet. En gjør, i statistikken ver utenrikshandelen, unntak fra dette prinsipp når det gjelder lje/gass prdusert på feltet. Her tar en ikke hensyn til på hvilken side av skkelgrensen ljen/ gassen fysisk pumpes pp. Leveransene av nrskeiet lje/gass fra et grensefelt til utlandet ppfattes sm eksprt. Nrsk lje/gass fraktet direkte fra feltet til Nrge kmmer ikke med i utenrikshandelsstatistikken. I nasjnal- g utenriksregnskapet sørger en fr å få til enhetlig behandling av prduksjn, investering m.v. g imprt/eksprt ved særskilte beregninger. F.eks. vil et investeringsbjekt levert fra en nrsk bedrift til Frigg-feltet g plassert på britisk side av skkelgrensen delvis bli regnet sm investering i Nrge (ettereierandel). Objektet blir eksprtert ifølge utenrikshandelsstatistikken, men i nasjnal- g utenriksregnskapet føres den nrskeide delen av bjektet sm re-imprt (utenm handelsstatistikken). 5. Næringsgrupperingen Standard fr næringsgruppering (SN) 1) gir et generelt system fr klassifisering etter næring av ulike typer av statistiske enheter. I første rekke gjelder dette bedrifter g fretak - etter hva slags aktivitet eller næringsvirksmhet disse enhetene hvedsakelig driver. En rekke av de aktiviteter sm drives i tilknytning til ljevirksmhet i Nrdsjøen, er nye typer aktiviteter sm tidligere ikke er drevet i Nrge. Det har derfr vært nødvendig å revidere g supplere SN på en del punkter. Nedenfr gis en versikt ver klassifiseringen av virksmheten i frbindelse med ljeaktiviteten. SN-nr. 22 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS Prsjektering g bring fr egen regning etter rålje g naturgass. Utvinning av rålje g naturgass. Merknad: Dette er et næringsmråde under næringen Bergverksdrift. Statistiske enheter sm hvedsakelig driver med utvinning av rålje g naturgass, skal altså grupperes under SN-nr. 22. SN-nr PRODUKSJON AV OLJERIGGER Merknad: Prduksjn g reparasjn av breskip, breplattfrmer, prduksjnsplattfrmer g deler til disse. Innredningsarbeid, rørleggervirksmhet, elektrisk installasjnsvirksmhet, malervirksmhet.l. på ljerigger. Dette er en næringsundergruppe under næringen Industri. Den mfatter både prduksjn av betng- g metallplattfrmer. Et spesielt, praktisk prblem knytter seg til næringsgrupperingen av prduksjn av breskip g breplattfrmer. Disse prduseres hvedsakelig ved skipsverft sm fører ett felles driftsregnskap fr all prduksjn enten det er skip eller ljerigger. Verft sm prduserer både ljerigger g skip blir likevel pålagt å gi særskilte ppgaver fr h.h.v. prduksjn av ljerigger g prduksjn av skip. Aktiviteten blir dels registrert sm egen bedrift i SN-nr Prduksjn av ljerigger g dels sm egen bedrift i SN-nr Bygging av skip. 1) Standarden er utfrmet sm et femsifret pyramidisk grupperingssystem hvr hvert siffer angir et grupperingsnivå. De fem grupperingsnivåene er gitt følgende betegnelser: Næring Næringsmråde Næringshvedgruppe Næringsgruppe Næringsundergruppe 1-sifret kde 2-sifret kde 3-sifret kde 4-sifret kde 5-sifret kde Betegnelsene bransje g gruppe brukes sm alminnelig gruppebetegnelse uavhengig av grupperingsnivå. Standard fr næringsgruppering er nærmere mtalt i Statistisk Sentralbyrås Håndbk nr. 9.

11 1 SN-nr. 523 OLJEBORING Bring etter lje g gass utført sm særskilt virksmhet på kntraktsbasis. Merknad: En nrsk bedrift sm leier ut breplattfrmer med mannskap betraktes sm en bygge- g anleggsbedrift, g grupperes følgelig under næring 5, Bygge- g anleggsvirksmhet. SN-nr ENGROSHANDEL MED RÅOLJE OG NATURGASS Merknad: I denne næringsundergruppe (del av næringsmrådet Engrs- g agenturhandel) plasseres deltakerne (andelshaverne) i de gruppene sm er prdusenter av rålje eller naturgass. Hvis en andelshaver gså utfører annen virksmhet enn bare å eie andel g selge sin del av råljen m.v., deles dette selskapet (fretaket) etter nærmere regler pp i flere bedrifter g plasseres i de rette næringsgrupper. SN-nr DRIFT AV RØRLEDNINGER Drift av rørledninger fr transprt av rålje, raffinert lje g naturgass. Merknad: I denne gruppe (del av næringsmrådet Transprt g lagring) klassifiseres bl.a. Nrpipe A/S. SN-nr. 812 KREDITT- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET ELLERS Omfatter virksmhet sm drives av statsbanker, kredittfreninger g finansieringsselskaper. Investeringsselskaper g hldingselskaper sm i det alt vesentlige driver finansieringsvirksmhet. Merknad: Denne næringsgruppen er del av næringsmrådet Bank- g finansieringsvirksmhet. Deltakerne (andelshaverne) i de gruppene sm ikke prduserer lje/gass plasseres her. Fra det tidspunkt en gruppe begynner prduksjnen av lje/gass, flyttes deltakerne i gruppen fra næringsgruppe SN-nr. 812 til SN-nr SN-nr. 833 UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Utleie av maskiner g utstyr til bruk i næringsvirksmhet. Merknad: Denne næringshvedgruppen er del av næringsmrådet Eiendmsdrift g frretningsmessig tjenesteyting. Omfatter bl.a. bedrifter sm driver utleie av breplattfrmer uten mannskap. Annen virksmhet i tilknytning til ljeleting/utvinning klassifiseres uten spesielle prblemer i henhld til SN. Byrået pererer ikke med en egen næring under betegnelsen "ljevirksmhet" e.l. Den enkelte brukeren av statistikken bør definere mfanget av begrepet med utgangspunkt i SN i de tilfelle det Ønskes data fr et slikt samlebegrep. I strtingsmeldinger.l. summeres fte næringene SN-nr. 22; Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 523; Oljebring g SN-nr. 7115; Drift av rørledninger til en samlegruppe med betegnelsen "ljevirksmhet". 6. Valg av enheter Ved utarbeiding av statistikk er det nødvendig å knytte de enkelte kjennetegn til presist definerte statistiske enheter, rapprteringsenhet g klassifikasjnsenhet (telleenhet). I øknmisk statistikk brukes fte enhetene fretak g bedrift både sm rapprterings - g klassifikasjnsenhet. Ifølge SN blir begrepet fretak prinsipielt definert sm en institusjnell enhet sm mfatter all virksmhet rganisert i en enhet sm drives av samme eier. Et fretak kan bestå av en eller flere bedrifter, g begrepet bedrift blir prinsipielt definert sm en lkalt avgrenset funksjnell enhet hvr det hvedsakelig drives aktiviteter sm faller innenfr en bestemt næringsgruppe. Enheten fretak faller sm regel sammen med begrepet firma, selskap.l. Bedrift derimt er en mer teknisk enhet, altså mer lik en fabrikk, prduksjnsenhet.l. Et knsern er en enhet av høyere rden enn fretaket. Vi kan i alminnelighet si at en har et knsern når et fretak har kntrll ver ett eller flere andre fretak, f.eks. gjennm aksjeeie. Frutsatt at den nrske kntinentalskkel sør fr 62. breddegrad regnes sm et lkalt avgrenset mråde, faller selskaper sm hører til næringsgruppe 22, dvs. selskaper sm leter etter g utvinner rålje g/eller naturgass, inn under venfr nevnte definisjner av bedrift g fretak.

12 11 Når flere uavhengige selskaper danner en gruppe med det frmal å lete etter g å utvinne rålje g/eller naturgass, må denne situasjnen behandles særskilt. Gruppen vil velge en peratør til ta hand m gruppens virksmhet. Vanligvis velges et av de deltakende selskaper til peratør. Operatøren vil, på vegne av gruppen, lete etter g eventuelt utvinne lje/gass. OperatOren kan ppfattes sm et knsulentfirma sm utfører visse aktiviteter på vegne av gruppen. Det er her hensiktsmessig at gruppen sm sådan betraktes både sm fretaksenhet g sm bedriftsenhet. Begge klassifiseres da under næringsgruppe 22 i SN. Data fr gruppens industrielle virksmhet innehas av peratørselskapet g innhentes derfra. Klassifikasjnsenheten blir gruppen, mensrapprteringsenheten blir peratorselskapet. En gruppe vil kunne perere flere steder på den nrske kntinentalskkelen, g de deltakende selskaper går fte inn på de ulike perasjnssteder med samme eierandel. Bedrift defineres sm en lkalt avgrenset enhet. Dermed burde aktiviteten drevet av en gruppe flere steder på skkelen, registreres sm separate bedrifter. Av hensyn til vanskelighetene med å skaffe data fr hver del av en gruppes aktivitet, betraktes hver eiersammenstning (gruppe) sm en bedrift uansett hvr på nrsk skkel gruppen pererer. De deltakende selskapene i gruppen betraktes sm engrshandels- eller finansieringsselskaper. Gruppen vil ha utgifter til ljeleting g ljeutvinning via peratørselskapet, g disse utgiftene blir belastet de deltakende selskaper i gruppen. Ved utvinning av lje vil de deltakende selskaper fungere sm handelsselskaper (engrs), idet- ljen msettes via disse selskaper. Virksmhet sm peratoren driver uavhengig av gruppen, skilles ut sm egen bedrift. Områdene sør g nrd fr 62. breddegrad vil muligens fr statistiske frmål bli betraktet sm lkalt atskilte mråder. 7. Behandlingen av lje-/,ipssleveransene til Nre via utlandet I frbindelse med rørtransprten av lje g gass fra Ekfisk til utlandet g tilbakeforing av rålje/våtgass til Nrge, må en avgjore m disse transaksjnene skal regnes sm henhldsvis eksprt/ imprt eller transitthandel. Det kan være nyttig å gi en krt beskrivelse av den virksmhet sm finner sted ved transprten av lje/gass fra Ekfisk, før en går nærmere inn på definisjnsprblemene. Når rørledningen til Emden blir tatt i bruk, vil tørrgass bli skilt fra ljen på feltet g transprtert gjennm rør til Emden. Her vil tørrgassen bli vertatt av et knsrtium fr videresalg på kntinentet. Våtgassen (NGL) vil gå sammen med råljen under høyt trykk gjennm rørledningen til Teesside. Det nrske selskapet Nrpipe A/S eier rørledningen til g med innlopstankene i Teesside. Nrpipe Petrleum UK Limited eier stabiliseringsanlegget, tankanlegget g utskipningsanlegget. I (det britiske) stabiliseringsanlegget blir våtgassen g råljen skilt fra hverandre, g ljen (hvr trykket nå er redusert) går til lagringstanker med 'tilhørende utskipningsramper. Våtgassen sendes fra stabiliseringsanlegget til fraksjneringsanlegget. Under fraksjneringen blir de enkelte kmpnenter i våtgassen skilt ut, g de sm kan utnyttes kmmersielt, blir verfort til spesielle lagringstanker - én tank fr hver kmpnent. Våtgasskmpnentene, sm er kmprimert til flytende frm, blir ved salg verfort fra lagringstankene til spesielle ramper fr lasting mbrd i NGL-skip. Alle anlegg fr fraksjnering, lagring, rørtransprt g lasting av våtgass eies g drives av Nrth Sea Pipeline UK, Ltd., et britiskregistrert selskap sm eies av Philipsgruppen. En del av våtgassen g den stabiliserte rålje vil bli tilbakefort til Nrge fr bruk i petrkjemisk industri g ljeraffinerier. En del av våtgassen/råljen sm transprteres til Teesside må altså bearbeides videre der fr en kmmer fram til prdukter sm kan regnes sm handelsvarer, dvs. selges på det åpne marked. En råvare eksprteres med andre rd fra Nrge til Strbritannia fr videre bearbeiding g delvis tilbakeforing til Nrge sm ett eller flere mer bearbeidde prdukter. Etter Brusselnmenklaturens varegruppering er det andre varer sm kmmer bearbeidd ut av prsessen i Teesside enn de sm settes inn sm råstff. Etter de regler en til vanlig følger i Byråets utenrikshandel, skal væskeblandingen lje/våtgass regnes sm eksprt til Strbritannia, mens tilbakeførsel av stabilisert rålje g våtgass vil bli imprt fra Strbritannia til Nrge.

13 12 Analgt med landverts transprt ville det kanskje være mest naturlig å betrakte skkelgrensen sm en landegrense ved registrering av eksprt i avsenderlandet g imprt i mttakerlandet. Dette er imidlertid lite hensiktsmessig ved rørtransprt ver grensen. Byrået har derfr bestemt at verdien av eksprten skal registreres fb Ekfisk. Jfr. varer utfort med skip fra Nrge, hvr eksprten regnes fb nrsk havn. Det skjer ikke ne kjp g salg ved verforsel av prduktet fra nrsk kntinentalskkel til Teesside. Det er de samme nrskregistrerte deltakerne i knsrtiene sm eier både det råprduktet sm blir sendt fra skkelen g de varer sm kmmer fram gjennm bearbeidingsprsessen i Teesside. I statistikken ver utenrikshandelen er det imidlertid de fysiske varebevegelser fra tllmrådet i et land til tllmrådet i et annet land sm avgjor registreringen. Eierskifte spiller ingen rlle. Vi har en rekke eksempler på at nrske råvarer (f.eks. kbber, stål) er sendt til utlandet fr a leiefredles g deretter tilbakefort til Nrge. Disse er blitt registrert sm eksprt når varen gikk ut g sm imprt når den km tilbake. Fra et prinsipielt synspunkt er det avgjørende mmenter sm taler fr at Byrået registrerer hele prduksjnen av lje g våtgass på Ekfisk g tilknyttede mråder sm eksprt til Strbritannia. Den rålje g våtgass sm kmmer tilbake til Nrge klassifiseres sm imprt derfra. Tilsvarende klassifiseres gassleveransene fra Ekfisk til Emden sm eksprt til Tyskland g viderefør - ingen derfra til andre land sm tysk eksprt. 8. Avgrensning av investeririgsbegrepet En bedrift i SN-gruppe 22, Utvinning av rålje g naturgass, har bl.a. utgifter til frundersokelser g bring av lete- g utfrskningshull. Byrået har valgt A fore slike utgifter sm investering uansett m brehullene gir funn av lje/gass eller ikke. Dette er i samsvar med FN's anbefalinger. 9. Nrmpriser Det kan være stre variasjner i de enhetsprisene sm de enkelte deltakere (andelshavere) i en gruppe ppgir å ha ppnådd fr salget av sin lje. Dette skyldes at det ved leveranser av lje til egne knsernbedrifter ikke - eller kun i ubetydelig grad - frekmmer salgpådet frie marked. Byrået må ta stilling til hvilke priser sm br legges til grunn ved beregning av prduksjns- g eksprtverdi. Industridepartementet bruker en administrativ fastsetting av verdier fr petrleum sm utvinnes på den nrske kntinentalskkel. De fastsatte verdier skal tilsvare de priser sm kunne vært ppnådd ved salg mellm uavhengige parterpå et fritt marked. Disse administrative verdier blir kalt nrmpriser. Nrmprisen(e) er ikke innfort fr å skaffe staten ekstra skatteinntekter ved en kunstig hy pris, men fr å lose de kntrllmessige g administrative prblemer sm ellersvil ppstå m.h.t. skatteleggingen av ljeselskaper. Byrået har valgt å ta utgangspunkt i disse nrmprisene fr fastsetting av ljens eksprtverdi. Nrmprisen blir av Industridepartementet beregnet fr ljeleveranser fb Teesside. Dette skaper visse vansker frdi eksprt skal registreres fb Ekfisk. Byrået får imidlertid pplysninger fra Nrpine A/S m kstnadene ved å transprtere ljen i rorledningen fra Ekfisk til Teesside. En kan dermed krrigere nrmprisen med transprtmkstningene (pr. enhet lje) g beregne ljens pris fb Ekfisk.

14 13 III. DE ENKELTE STATISTIKKOMRÅDER 1. Utenrikshandel Statistikken ver utenrikshandelen bygger på innførsels - g utforselsppgaver sm er innhentet via Tllvesenet.. Slike.ppgaver må gis fr de varer sm er imprtert/eksprtert til/fra nrsk tllmråde. Den nrske delen av kntinentalskkelen ligger imidlertid i hvedsak utenfr nrsk tllmråde. Byrået får dermed ikke registrert varestrommene direkte mellm utlandet g den nrske kntinentalskkelen ved de eksisterende statistikkrutiner fr utenrikshandelen. En betydelig mengde varer leveres direkte fra utlandet til kntinentalskkelen. Det er nodvendig å ha versikt ver denne varestrommen bl.a. fr å kunne stille pp utenriksregnskapet. I årlig industristatistikk innhentes visse ppgaver ver direkte imprt til kntinentalskkelen. En del av disse pplysningene (spesielt m investeringsvarer) er imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte m.h.t. varespesifikasjn fr handelsstatistikkens behv. Dessuten gis bare årlige data g ikke kvartalsvise (eventuelt månedlige) ppgaver. Byrået har derfr planer m å innhente lopende ppgaver fra de enkelte peratorer med versikt ver varene (mengde, verdi g eksprtland) i hver enkelt sending sm peratørene på den nrske kntinentalskkelen mttar fra utlandet (vedlegg 11). En del varer leveres fra utlandet til kntinentalskkelen via transittlager i Nrge. Disse varene registreres sm imprt til Nrge ved innlegg på transittlageret. De varene sm sendes til den britiske delen av kntinentalskkelen via nrsk transittlager tas med i utenrikshandelsstatistikken sm nrsk eksprt. Sm nevnt i avsnitt 11.3, har Byrået valgt a ppfatte nrskeide rorledninger fra nrsk skkel til utlandet sm del av den nrske Øknmi. Varer sm er levert fra utlandet til legging av disse nrsk-klassifiserte rørledninger bor folgelig ppfattes sm nrsk imprt selv m varene faktisk går med til å legge en rørledning på et fremmed lands kntinentalskkel. Byrået har imidlertid ingen mulighet til å registrere denne "imprten" på vanlig måte via Tllvesenet. Derfr er disse vareleveransene ikke med i utenrikshandelsstatistikken. I investeringsstatistikken (se avsnitt 111.4) innhentes imidlertid visse pplysninger m verdien av imprten til anlegg av rørledningene. 2. Industristatistikk OperatOrene fr de enkelte grupper i SN-nr. 22, Utvinning av rålje g naturgass, gir pplysninger m sysselsetting, lønnsutbetalinger, prduksjn/frbruk av varer g tjenester, investeringer sv. på det årlige industristatistikk - skjemaet. Skjemaet (vedlegg 1) er, med visse unntak, utfrmet etter samme prinsipp sm tilsvarende skjema til Øvrige industri-g bergverksbedrifter. Når det gjelder investeringer g frbruk av varer g tjenester, ber Byrået m å få ppgitt, på et frhldsvis detaljert nivå, andelen levert fra utlandet direkte til kntinentalskkelen. Videre er investeringene frdelt på investeringsart spesifisert ne mer enn på de Øvrige industristatistikk-skjemaer. Bl.a. får Byrået ppgave ver anskaffelser av mbile brerigger g breskip, b) anlegg fastmntert på utvinningsmråder g c) utgifter til bring av lete-, utfrsknings- g prduksjnshull. Vedfastsettelse av prduksjnsverdien fr lje g gass vil Byrået gså i industristatistikken benytte de nrmpriser sm er mtalt i avsnitt Bedrifter i SN-nr , Prduksjn av ljerigger, inngår i industristatistikken på samme måte sm andre industribedrifter. Siden prduksjnstiden fr en ljebringsplattfrm kan strekke seg ver flere år, innhentes både ppgave ver verdien av nybyggingsarbeid utfort i lopet av året g leveransene av (ferdignrduserte) plattfrmer i samme peride. 3. Bygge- g anleggsstatistikk De pplysninger Byrået innhenter til den årlige bygge- g anleggsstatistikken (vedlegg 2) fra bedrifter i SN-nr. 523, Oljebring (bring etter lje g gass utfrt sm særskilt virksmhet på kntraktsbasis), er ne frskjellig fra ppgavene de Øvrige bygge- g anleggsbedriftene gir. Byrået ber bl.a. m data fr bruttinntekt pptjent i henhldsvis nrsk g utenlandsk mråde frdelt etter type

15 14 vilkar (perasjnsrate/værrate/stand by rate ellers/ andre vilkår). Fr investeringene (frdelt etter investeringsart) g ttalt frbruk av varer spesifiseres de leveranser sm kmmer direkte fra utlandet, uten å ha vært innm nrsk tllmråde. 4. Kvartalsvis investeringsstatistikk Byrået innhenter ppgaver ver utførte g framtidige antatte investeringer bl.a. fra SN-nr. 22; Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 523; Oljebring, SN-nr. 7115; Drift av rørledninger (vedlegg 3). Fr utførte investeringer spesifiseres leveransene fra utlandet direkte til kntinentalskkelen. Dette gjøres av hensyn til føringen av utenriksregnskap g nasjnalregnskap. Opplysninger m antatt framtidig investering i rørledningene fra Ekfisk ble innhentet første gang på et tidspunkt da en ennå ikke hadde tatt endelig standpunkt til i hvilken næringsgruppe drift av rørledninger skulle plasseres. Frdi det er samme peratr både fr Ekfiskfeltet g rørledningene, g frdi en i tillegg anså rørledningene sm en del av Ekfiskfeltets utbygging, ble investeringene frelpig gruppert under Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 22. Senere har Byrået vedtatt å klassifisere drift av rørledninger sm transprtvirksmhet. Fr ikke å skape brudd i statistikken, samt av hensyn til frtrlig behandling av data, tas investeringene i rørledningene fra Ekfisk fremdeles med under SN-nr. 22 ved publiseringen av investeringsstatistikken. Den nrske gassledningen fra Friggfeltet til Skttland regnes imidlertid med i investeringsstatistikken på rdinær måte under transprtvirksmhet. Det et bare pplysningene m investeringer i bergverk, industri g kraftfrsyning sm publiseres. Investeringsppgavene fra næringsgruppene Oljebring g Drift av rørledninger innhentes til Byråets interne bruk (bl.a. nasjnalregnskapsberegninger). 5. Elektrisitetsstatistikk Ifølge gjeldende regler i elektrisitetsstatistikken skal elektrisitetsverk sm frsyner fretakets egne bedrifter med elektrisk kraft, være med i statistikken når kraftverket har en kapasitet på minst 5 kw. Denne regelen betyr at en skal skille ut i egen bedrift kraftverk tilhorende fretak sm utvinner rålje g/eller naturgass. Det er imidlertid ikke installert instrumenter fr å måle elektrisitetsprduksjnen på de fastmnterte plattfrmene. Størrelsen på prduksjnen er derfr vanskelig å anslå. En er frovrig mest interessert i frbruket av naturgass g fyringslje sm går med til å prdusere elektrisiteten på feltet. Byrået skiller derfr ikke ut kraftverksvirksmheten sm egne bedrifter fra bedrifter/fretak i SN-gruppe 22. Isteden innhenter en pplysninger m frbruket av de enkelte energislag ved denne kraftprduksjnen på industristatistikkskjemaet. 6. Månedlig prduksjnsstatistikk naturgass. Det innhetes månedlige ppgaver fra peratorene på skkelen ver prdusert mengde rålje g 7. Regnskapsstatistikk Sm nevnt, klassifiseres rettighetshaverne på kntinentalskkelen enten sm engrshandelseller finansieringsselskaper. Rettighetshaverne vil, ved funn av drivverdige lje/gassfrekmster, sm regel selge sine prdukter enten på det åpne marked eller til mderselskap. Fra rettighetshaverne trenger Byrået pplysninger av en ne annen karakter enn gruppens nerator kan gi. Bl.a. av hensyn til føringen av nasjnalregnskapet innhenter derfr Byrået, fra g med regnskapsåret 1975, årlig regnskapsstatistikk (vedlegg 4) fr andelshavere innen ljeutvinning (fretak gruppert under SN-nr ; Engrshandel med rålje g naturgass). Statistikken vil bl.a. gi pplysninger m verskudd g verskuddsanvendelse, rentabilitet, kapitalstruktur g finansiering. Byrået får videre pplysninger m innkjøpt/slgt rålje g naturgass samt transprtmkstninger. Andelshavere sm gså driver peratorvirksmhet, hlder den delen av virksmheten sm drives qua peratør, utenfr ved utfyllingen av regnskapsstatistikkskjemaet.

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

Innledning. Notater 96/32. Sammendrag

Innledning. Notater 96/32. Sammendrag 96/32 Notater 1996 Anne Sørbråten Inntekts- og formuesundersøkelsen aksjeselskaper for Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Notater 96/32 Innledning Sammendrag

Detaljer