DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN STATISTISKE. st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN"

Transkript

1 DEN STATISTISKE st7 BEHANDLI NGEN ISNÉTÉN

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 39 DEN STATISTISKE BEHANDLINGEN AV OLJEV I RKSOMHETEN Statistisk Sentralbyrå Osl 1977 ISBN

3

4 FORORD Statistisk Sentralbyrå har stott på en rekke prinsipielle g praktiske prblemer i arbeidet med a utarbeide statistikk ver ljevirksmheten på nrsk mråde. Denne håndbken gir en versikt ver de prinsipper g definisjner Byrået folger når slik statistikk lages. En versettelse av handbken til engelsk freligger gså i ntatsfrm. På det nåværende tidspunkt eksisterer det ingen samlet, detaljert statistisk versikt ver ljevirksmheten. Fr å skaffe seg detaljerte pplysninger, må interesserte selv finne fram tall fra de enkelte statistikkmråder, f.eks. fra bygge- g anleggsstatistikk, industristatistikk, investeringsstatistikk, prduksjnsindeks, regnskapsstatistikk, g statistikk ver utenrikshandel. Statistisk Sentralbyrå arbeider med en egen publikasjn sm skal gi en samlet framstilling av ljevirksmheten. Publikasjnen vil freligge trykt i 1. kvartal Håndbken er utarbeidd av knsulent Jn Blaalid. Statistisk Sentralbyrå, Osl, 14. februar 1977 Odd Aukrust Trmd Andreassen

5

6 INNHOLD Side I. Innledning 7 II. Generelle prinsipper g definisjner 7 1. Omfanget av statistikken 7 2. Selskapenes nasjnalitet 7 3. Avgrensning ved rørtransprt av lje g gass til utlandet 8 4. Behandlingen av lje-/gassfelt sm strekker seg ut ver kntinentalskkelgrensen Næringsgrupperingen 9 6. Valg av enheter 1 7. Behandlingen av lje-/gassleveransene til Nrge via utlandet Avgrensning av investeringsbegrepet Nrmpriser 12 III. De enkelte statistikkmråder Utenrikshandel Industristatistikk Bygge- g anleggsstatistikk Kvartalsvis investeringsstatistikk Elektrisitetsstatistikk Månedlig prduksjnsstatistikk Regnskapsstatistikk Finanstellingen Kredittmarkedstatistikk Sysselsettingsstatistikk Lønnsstatistikk Gdstransprt på kysten 16 Vedlegg 1. Industristatistikkskjema Bygge- g anleggsstatistikkskjema Skjema til kvartalsvis investeringsstatistikk Regnskapsstatistikkskjema Skjema til finanstellingen (frdringer g gjeld i utlandet) Skjema til finanstellingen (spesifikasjn av lån/kreditter i utlandet) Skjema til finanstellingen (spesifikasjn av betalte terminer) Skjema til kvartalsppgave fr banker Skjema til lønnsstatistikk fr ansatte på brefartøyer Skjema til fartsppgave fr fraktefartøyer Skjema fr deklarasjn av vareimprt direkte til nrsk kntinentalskkel Oversikt ver Byråets innhenting av data sm belyser ljevirksmheten Utkmmet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 51

7

8 I. INNLEDNING I lpet av få år har ljebring, utvinning g transprt av rålje/naturgass blitt nye nrske næringer av str betydning. Det er viktig at statistikk sm belyser disse (g tilstøtende) næringer er pålitelig g aktuell. Hensikten med denne håndbken er å gi en samlet versikt ver de prinsipper g metder Byrået nytter når slik statistikk utarbeides. Grupperinger, definisjner m.v. må i størst mulig grad være i samsvar med internasjnale anbefalinger, det Øvrige nasjnale statistikksystem g de Ønsker g behv brukerne av statistikken har. Kapittel II mtaler de mer generelle prinsipper g definisjner sm er lagt til grunn fr Byråets arbeid med statistikk ver ljevirksmheten. I kapittel III redegjøres nærmere fr de enkelte statistikkmråder. En har ikke funnet det hensiktsmessig i dette kapittel å gå detaljert inn på behandlingen av ljevirksmheten i nasjnal- g utenriksregnskapet. Disse regnskap fores fr Øvrig i samsvar med generelle prinsipper nevnt i kapittel II. En del av de statistikker sm mtales i kapittel III er relativt nye, g Byrået har derfr begrenset erfaring med dem. Det kan bli nødvendig å endre på definisjner, innsamlings- g bearbeidingsmetder m.v. Kpi av de sporreskjema Byrået bruker ved innhentingen av data m ljevirksmheten er vedlagt (vedlegg 1-11). I vedlegg 12 gis en samlet versikt ver statistikkmrådene. Her er bl.a. pplysninger m hvem i Byrået en kan henvende seg til dersm det er behv fr nærmere pplysninger m enkelte av statistikkene. II. GENERELLE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1. Omfanget av statistikken Den nrske kntinentalskkel regnes sm en del av Nrge. I prinsippet burde derfr all virksmhet på den nrske kntinentalskkel inngå i statistikken på samme måte sm virksmhet på land. Likedan burde nrske selskapers ljevirksmhet utenfr nrsk kntinentalskkel, behandles sm nrske selskapers Øvrige virksmhet i utlandet (dvs. de regnes ikke med i nrsk statistikk). Av praktiske grunner må en imidlertid lempe litt på anvendelsen av dissegenerelleregler. FOrst g fremst gjelder dette bringen på kntraktsbasis, rorledningssystemet fra den nrske kntinentalskkel til andre land g lje-/gassfelt sm strekker seg ver begge sider av kntinentalskkelgrensen. Oljeleting, bring, utvinning m.v. på Svalbard kmmer kun med i nrsk statistikk hvis virksmheten drives av et nrskregistrert selskap. Dette er i samsvar med den eksisterende praksis fr statistisk klassifisering av næringsvirksmheten på Svalbard. 2. Selskapenes nasjnalitet Knsesjn fr innledende undersøkelser på den nrske delen av kntinentalskkelen - undersokelsestillatelse - kan gis til nrske g utenlandske selskaper. Det er imidlertid bare nrske selskaper sm kan få knsesjn fr ljebring g ljeutvinning. Hvis et utenlandsk selskap Ønsker å soke m bre- eller utvinningstillatelse, må selskapet pprette filial i Nrge. Den aktivitet disse filialer driver, vil bli dekket i statistikken. Utenlandske selskaper med undersøkelsestillatelse kmmer imidlertid ikke med i nrsk statistikk. Selskaper med bre- eller utvinningstillatelse, kan leie et nrsk eller utenlandsk ljebringsselskap til å utføre bringen på kntraktsbasis. Oljeriggene sm nyttes, er mbile g kan perere både på nrsk g på britisk side av kntinentalskkelgrensen. De kan gså flyttes til andre havmråder fr bring der. Når de mbile breriggene skal behandles i statistikken, kan en ta utgangspunkt i enten rerist=ingskriteriet eller territrialkriteriet. Skulle FN's generelle anbefalinger folges her, måtte f.eks. en bevegelig brerigg regnes sm investering i et lands Øknmi i det Øyeblikk breriggen begynner å bre innenfr landets kntinentalskkel. Det er neppe hensiktsmessig å pålegge utenlandske selskaper sm brer på kntraktsbasis i nrsk del av Nrdsjøen samme ppgaveplikt sm

9 8 tilsvarende nrskregistrerte ljebringsselskaper. Det er prblematisk å hlde versikt ver hvilke utenlandske selskaper sm til enhver tid brer på den nrske kntinentalskkelen. Samtidig vil det by på praktiske vansker å innhente de nodvendige ppgaver. Med det nåværende regelverk kan det videre være tvilsmt m Byrået har lvhjemmel fr å be m slike ppgaver. En har derfr valgt å betrakte de mbile ljebringsplattfrmer på samme måte sm skip i utenriksfart når det gjelder avgrensningen av ljebringsselskapenes nasjnalitet. Et nrsk selskap med en nrskre istrert l"ebrin s lattfrm blir således re net sm en nrsk bedrift, uten hensyn til m plattfrmen pererer innenfr eller utenfr den nrske kntinentalskkelgrense. På tilsvarende måte blir en utenlandsk plattfrm regnet sm utenlandsk selv når den driver'bringsvirksmhet på den nrske delen. Dette betyr ikke at virksmheten til de utenlandske bringsselskaper på nrsk kntinen - talskkel er hldt helt utenfr statistikken. Det nrske selskap sm har bre- eller utvinningstillatelsen, blir bl.a. bedt m å rapprtere hva det har betalt fr arbeid sm er satt brt til ljebringsselskap uansett nasjnalitet.. Av rensnin ved rortrans rt av l'e ass til utlandet Fr rørtransprt av lje g gass til anlegg i utlandet ppstår det gså visse avgrensningsprblemer med hensyn til hvilken del av virksmheten sm skal regnes sm nrsk. Etter territrialkriteriet skal kun den delen av ledningen sm faktisk ligger på nrsk side av kntinentalskkelgrensen, ppfattes sm nrsk. Et selskap sm legger g driver en slik ledning, vil neppe kunne gi de ppgaver Byrået ber m frdelt på henhldsvis nrsk g utenlandsk del av skkelen. Hele ledningen må derfr ses under ett. Det er her mest hensiktsmessig å anvende eierkriteriet. ROrledningen fra Ekfisk til Teesside sm eies av det nrsk-registrerte selskap Nrpipe A/S, regnes derfr sm nrsk selv m storstedelen av ledningen ligger på britisk side. Også pumpestasjner, vervåkingsanlegg etc. sm Nrpipe A/S har tilkblet rørledningene i den britiske sektr, regnes sm nrske. Installasjnene i Teesside, sm eies av Nrpipe Petrleum UK, Ltd. (et engelsk-registrert datterselskap av Nrpipe A/S) kmmer derimt ikke med i nrsk statistikk. Disse definisjner blir gså praktisert i Central Statistical Office i Lndn. Rørledningen mellm Ekfisk g Emden tas med i nrsk statistikk siden det nrske selskap Nrpipe A/S er eier. Det er freløpig ne uklart hvrdan tyskerne rent statistisk vil behandle rorledningen. Fra Frigg-feltet til Skttland blir det lagt t parallelle gassledninger. Begge ledningene vil gå ver britisk mråde. Den ene eies av den britiske TOM-gruppen g regnes følgelig ikke med i nrsk statistikk. Den andre, sm eies av den nrske Petrnrd-gruppen, tas med i nrsk statistikk på linje med Nrpipe's ledninger til England g Tyskland. 4. Behandlingen av 1je-4assfelt sm strekker seg ut ver kntinentalskkelgrensen Ved den statistiske behandling av grensefelt sm går inn på t eller flere lands kntinentalskler, ppstår prblemer en ikke møter ved andre lje- eller gassfelt. Virksmheten på et grensefelt, f.eks. mellm Nrge g Strbritannia, kan klassifiseres etter flere alternative registreringsfrmer. Etter lkaliseringsprinsippet tas den delen av virksmheten sm finner sted på nrsk side av skkelgrensen med i statistikken. Alle investeringsbjekter sm er plassert på nrsk side av grensen regnes da sm investering i Nrge. Objekter plassert på britisk side registreres etter lkaliseringsprinsippet i britisk statistikk. Prduksjn, vareinnsats m.v. tas med i nrsk statistikk bare i den grad aktiviteten faktisk finner sted på nrsk side av grensen. Velges derimt eierprinsippet, vil den andel av grensefeltets ttale investeringer, prduksjn, vareinnsats m.v. sm tilsvarer de nrske knsesjnsinnehaveres eierandel, bli regnet sm nrsk. Dette gjelder uansett på hvilken side av skkelgrensen investeringsbjektene er plassert g aktiviteten finner sted. Ved lkaliseringsprinsippet kan stre deler av prduksjnen fra et lands lje- g gasskilder i grensemrådene bli registrert statistisk sm nablandets prduksjn. Dette avhenger av hvr (i frhld til skkelgrensen) prduksjnsanleggene - kanskje ne tilfeldig - er plassert. Lkaliseringsprinsippet skaper gså prblemer når utgiftene til utbygging g drift av et grensefelt skal sammenliknes med prduksjnen. I endel tilfelle kan det være betydelige utgifter på en side av skkelgrensen selv m all

10 9 ljen/gassen fysisk pumpes pp på den andre siden av grensen. Dermed vil en, ved lkaliseringsprin - sippet, registrere prduksjnskstnader i et land uten tilhørende prduksjn. Prinsippet er imidlertid i samsvar med internasjnale anbefalinger på andre mråder fr hvrdan et lands realinvesteringer skal avgrenses. Byrået legger vekt på å registrere prduksjnen fra grensefelt i samsvar med landenes eierandel g uavhengig av hvr prduksjnshullene tilfeldigvis er plassert. En har dermed valgt eierprinsippet. Dette innebærer altså at investering, prduksjn, varefrbruk m.v. fr et grensefelt blir frdelt på de t land i frhld til deres eierandeler i lje-/gassreservene. I samsvar med FN's prinsipper g definisjner blir imprt g eksprt av varer registrert i statistikken ver utenrikshandelen når varene passerer landets grense. Etter de gjeldende rutiner får Byrået, via Tllvesenet, utførselsangivelser fr all varetransprt fra, Nrge til britisk eller andre lands kntinentalskkel. Disse vareleveransene kmmer med i Byråets utenrikshandelsstatistikk sm eksprt. Imprt/eksprt i frbindelse med et grensefelt registreres derfr etter lkaliseringsprinsippet. En gjør, i statistikken ver utenrikshandelen, unntak fra dette prinsipp når det gjelder lje/gass prdusert på feltet. Her tar en ikke hensyn til på hvilken side av skkelgrensen ljen/ gassen fysisk pumpes pp. Leveransene av nrskeiet lje/gass fra et grensefelt til utlandet ppfattes sm eksprt. Nrsk lje/gass fraktet direkte fra feltet til Nrge kmmer ikke med i utenrikshandelsstatistikken. I nasjnal- g utenriksregnskapet sørger en fr å få til enhetlig behandling av prduksjn, investering m.v. g imprt/eksprt ved særskilte beregninger. F.eks. vil et investeringsbjekt levert fra en nrsk bedrift til Frigg-feltet g plassert på britisk side av skkelgrensen delvis bli regnet sm investering i Nrge (ettereierandel). Objektet blir eksprtert ifølge utenrikshandelsstatistikken, men i nasjnal- g utenriksregnskapet føres den nrskeide delen av bjektet sm re-imprt (utenm handelsstatistikken). 5. Næringsgrupperingen Standard fr næringsgruppering (SN) 1) gir et generelt system fr klassifisering etter næring av ulike typer av statistiske enheter. I første rekke gjelder dette bedrifter g fretak - etter hva slags aktivitet eller næringsvirksmhet disse enhetene hvedsakelig driver. En rekke av de aktiviteter sm drives i tilknytning til ljevirksmhet i Nrdsjøen, er nye typer aktiviteter sm tidligere ikke er drevet i Nrge. Det har derfr vært nødvendig å revidere g supplere SN på en del punkter. Nedenfr gis en versikt ver klassifiseringen av virksmheten i frbindelse med ljeaktiviteten. SN-nr. 22 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS Prsjektering g bring fr egen regning etter rålje g naturgass. Utvinning av rålje g naturgass. Merknad: Dette er et næringsmråde under næringen Bergverksdrift. Statistiske enheter sm hvedsakelig driver med utvinning av rålje g naturgass, skal altså grupperes under SN-nr. 22. SN-nr PRODUKSJON AV OLJERIGGER Merknad: Prduksjn g reparasjn av breskip, breplattfrmer, prduksjnsplattfrmer g deler til disse. Innredningsarbeid, rørleggervirksmhet, elektrisk installasjnsvirksmhet, malervirksmhet.l. på ljerigger. Dette er en næringsundergruppe under næringen Industri. Den mfatter både prduksjn av betng- g metallplattfrmer. Et spesielt, praktisk prblem knytter seg til næringsgrupperingen av prduksjn av breskip g breplattfrmer. Disse prduseres hvedsakelig ved skipsverft sm fører ett felles driftsregnskap fr all prduksjn enten det er skip eller ljerigger. Verft sm prduserer både ljerigger g skip blir likevel pålagt å gi særskilte ppgaver fr h.h.v. prduksjn av ljerigger g prduksjn av skip. Aktiviteten blir dels registrert sm egen bedrift i SN-nr Prduksjn av ljerigger g dels sm egen bedrift i SN-nr Bygging av skip. 1) Standarden er utfrmet sm et femsifret pyramidisk grupperingssystem hvr hvert siffer angir et grupperingsnivå. De fem grupperingsnivåene er gitt følgende betegnelser: Næring Næringsmråde Næringshvedgruppe Næringsgruppe Næringsundergruppe 1-sifret kde 2-sifret kde 3-sifret kde 4-sifret kde 5-sifret kde Betegnelsene bransje g gruppe brukes sm alminnelig gruppebetegnelse uavhengig av grupperingsnivå. Standard fr næringsgruppering er nærmere mtalt i Statistisk Sentralbyrås Håndbk nr. 9.

11 1 SN-nr. 523 OLJEBORING Bring etter lje g gass utført sm særskilt virksmhet på kntraktsbasis. Merknad: En nrsk bedrift sm leier ut breplattfrmer med mannskap betraktes sm en bygge- g anleggsbedrift, g grupperes følgelig under næring 5, Bygge- g anleggsvirksmhet. SN-nr ENGROSHANDEL MED RÅOLJE OG NATURGASS Merknad: I denne næringsundergruppe (del av næringsmrådet Engrs- g agenturhandel) plasseres deltakerne (andelshaverne) i de gruppene sm er prdusenter av rålje eller naturgass. Hvis en andelshaver gså utfører annen virksmhet enn bare å eie andel g selge sin del av råljen m.v., deles dette selskapet (fretaket) etter nærmere regler pp i flere bedrifter g plasseres i de rette næringsgrupper. SN-nr DRIFT AV RØRLEDNINGER Drift av rørledninger fr transprt av rålje, raffinert lje g naturgass. Merknad: I denne gruppe (del av næringsmrådet Transprt g lagring) klassifiseres bl.a. Nrpipe A/S. SN-nr. 812 KREDITT- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET ELLERS Omfatter virksmhet sm drives av statsbanker, kredittfreninger g finansieringsselskaper. Investeringsselskaper g hldingselskaper sm i det alt vesentlige driver finansieringsvirksmhet. Merknad: Denne næringsgruppen er del av næringsmrådet Bank- g finansieringsvirksmhet. Deltakerne (andelshaverne) i de gruppene sm ikke prduserer lje/gass plasseres her. Fra det tidspunkt en gruppe begynner prduksjnen av lje/gass, flyttes deltakerne i gruppen fra næringsgruppe SN-nr. 812 til SN-nr SN-nr. 833 UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Utleie av maskiner g utstyr til bruk i næringsvirksmhet. Merknad: Denne næringshvedgruppen er del av næringsmrådet Eiendmsdrift g frretningsmessig tjenesteyting. Omfatter bl.a. bedrifter sm driver utleie av breplattfrmer uten mannskap. Annen virksmhet i tilknytning til ljeleting/utvinning klassifiseres uten spesielle prblemer i henhld til SN. Byrået pererer ikke med en egen næring under betegnelsen "ljevirksmhet" e.l. Den enkelte brukeren av statistikken bør definere mfanget av begrepet med utgangspunkt i SN i de tilfelle det Ønskes data fr et slikt samlebegrep. I strtingsmeldinger.l. summeres fte næringene SN-nr. 22; Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 523; Oljebring g SN-nr. 7115; Drift av rørledninger til en samlegruppe med betegnelsen "ljevirksmhet". 6. Valg av enheter Ved utarbeiding av statistikk er det nødvendig å knytte de enkelte kjennetegn til presist definerte statistiske enheter, rapprteringsenhet g klassifikasjnsenhet (telleenhet). I øknmisk statistikk brukes fte enhetene fretak g bedrift både sm rapprterings - g klassifikasjnsenhet. Ifølge SN blir begrepet fretak prinsipielt definert sm en institusjnell enhet sm mfatter all virksmhet rganisert i en enhet sm drives av samme eier. Et fretak kan bestå av en eller flere bedrifter, g begrepet bedrift blir prinsipielt definert sm en lkalt avgrenset funksjnell enhet hvr det hvedsakelig drives aktiviteter sm faller innenfr en bestemt næringsgruppe. Enheten fretak faller sm regel sammen med begrepet firma, selskap.l. Bedrift derimt er en mer teknisk enhet, altså mer lik en fabrikk, prduksjnsenhet.l. Et knsern er en enhet av høyere rden enn fretaket. Vi kan i alminnelighet si at en har et knsern når et fretak har kntrll ver ett eller flere andre fretak, f.eks. gjennm aksjeeie. Frutsatt at den nrske kntinentalskkel sør fr 62. breddegrad regnes sm et lkalt avgrenset mråde, faller selskaper sm hører til næringsgruppe 22, dvs. selskaper sm leter etter g utvinner rålje g/eller naturgass, inn under venfr nevnte definisjner av bedrift g fretak.

12 11 Når flere uavhengige selskaper danner en gruppe med det frmal å lete etter g å utvinne rålje g/eller naturgass, må denne situasjnen behandles særskilt. Gruppen vil velge en peratør til ta hand m gruppens virksmhet. Vanligvis velges et av de deltakende selskaper til peratør. Operatøren vil, på vegne av gruppen, lete etter g eventuelt utvinne lje/gass. OperatOren kan ppfattes sm et knsulentfirma sm utfører visse aktiviteter på vegne av gruppen. Det er her hensiktsmessig at gruppen sm sådan betraktes både sm fretaksenhet g sm bedriftsenhet. Begge klassifiseres da under næringsgruppe 22 i SN. Data fr gruppens industrielle virksmhet innehas av peratørselskapet g innhentes derfra. Klassifikasjnsenheten blir gruppen, mensrapprteringsenheten blir peratorselskapet. En gruppe vil kunne perere flere steder på den nrske kntinentalskkelen, g de deltakende selskaper går fte inn på de ulike perasjnssteder med samme eierandel. Bedrift defineres sm en lkalt avgrenset enhet. Dermed burde aktiviteten drevet av en gruppe flere steder på skkelen, registreres sm separate bedrifter. Av hensyn til vanskelighetene med å skaffe data fr hver del av en gruppes aktivitet, betraktes hver eiersammenstning (gruppe) sm en bedrift uansett hvr på nrsk skkel gruppen pererer. De deltakende selskapene i gruppen betraktes sm engrshandels- eller finansieringsselskaper. Gruppen vil ha utgifter til ljeleting g ljeutvinning via peratørselskapet, g disse utgiftene blir belastet de deltakende selskaper i gruppen. Ved utvinning av lje vil de deltakende selskaper fungere sm handelsselskaper (engrs), idet- ljen msettes via disse selskaper. Virksmhet sm peratoren driver uavhengig av gruppen, skilles ut sm egen bedrift. Områdene sør g nrd fr 62. breddegrad vil muligens fr statistiske frmål bli betraktet sm lkalt atskilte mråder. 7. Behandlingen av lje-/,ipssleveransene til Nre via utlandet I frbindelse med rørtransprten av lje g gass fra Ekfisk til utlandet g tilbakeforing av rålje/våtgass til Nrge, må en avgjore m disse transaksjnene skal regnes sm henhldsvis eksprt/ imprt eller transitthandel. Det kan være nyttig å gi en krt beskrivelse av den virksmhet sm finner sted ved transprten av lje/gass fra Ekfisk, før en går nærmere inn på definisjnsprblemene. Når rørledningen til Emden blir tatt i bruk, vil tørrgass bli skilt fra ljen på feltet g transprtert gjennm rør til Emden. Her vil tørrgassen bli vertatt av et knsrtium fr videresalg på kntinentet. Våtgassen (NGL) vil gå sammen med råljen under høyt trykk gjennm rørledningen til Teesside. Det nrske selskapet Nrpipe A/S eier rørledningen til g med innlopstankene i Teesside. Nrpipe Petrleum UK Limited eier stabiliseringsanlegget, tankanlegget g utskipningsanlegget. I (det britiske) stabiliseringsanlegget blir våtgassen g råljen skilt fra hverandre, g ljen (hvr trykket nå er redusert) går til lagringstanker med 'tilhørende utskipningsramper. Våtgassen sendes fra stabiliseringsanlegget til fraksjneringsanlegget. Under fraksjneringen blir de enkelte kmpnenter i våtgassen skilt ut, g de sm kan utnyttes kmmersielt, blir verfort til spesielle lagringstanker - én tank fr hver kmpnent. Våtgasskmpnentene, sm er kmprimert til flytende frm, blir ved salg verfort fra lagringstankene til spesielle ramper fr lasting mbrd i NGL-skip. Alle anlegg fr fraksjnering, lagring, rørtransprt g lasting av våtgass eies g drives av Nrth Sea Pipeline UK, Ltd., et britiskregistrert selskap sm eies av Philipsgruppen. En del av våtgassen g den stabiliserte rålje vil bli tilbakefort til Nrge fr bruk i petrkjemisk industri g ljeraffinerier. En del av våtgassen/råljen sm transprteres til Teesside må altså bearbeides videre der fr en kmmer fram til prdukter sm kan regnes sm handelsvarer, dvs. selges på det åpne marked. En råvare eksprteres med andre rd fra Nrge til Strbritannia fr videre bearbeiding g delvis tilbakeforing til Nrge sm ett eller flere mer bearbeidde prdukter. Etter Brusselnmenklaturens varegruppering er det andre varer sm kmmer bearbeidd ut av prsessen i Teesside enn de sm settes inn sm råstff. Etter de regler en til vanlig følger i Byråets utenrikshandel, skal væskeblandingen lje/våtgass regnes sm eksprt til Strbritannia, mens tilbakeførsel av stabilisert rålje g våtgass vil bli imprt fra Strbritannia til Nrge.

13 12 Analgt med landverts transprt ville det kanskje være mest naturlig å betrakte skkelgrensen sm en landegrense ved registrering av eksprt i avsenderlandet g imprt i mttakerlandet. Dette er imidlertid lite hensiktsmessig ved rørtransprt ver grensen. Byrået har derfr bestemt at verdien av eksprten skal registreres fb Ekfisk. Jfr. varer utfort med skip fra Nrge, hvr eksprten regnes fb nrsk havn. Det skjer ikke ne kjp g salg ved verforsel av prduktet fra nrsk kntinentalskkel til Teesside. Det er de samme nrskregistrerte deltakerne i knsrtiene sm eier både det råprduktet sm blir sendt fra skkelen g de varer sm kmmer fram gjennm bearbeidingsprsessen i Teesside. I statistikken ver utenrikshandelen er det imidlertid de fysiske varebevegelser fra tllmrådet i et land til tllmrådet i et annet land sm avgjor registreringen. Eierskifte spiller ingen rlle. Vi har en rekke eksempler på at nrske råvarer (f.eks. kbber, stål) er sendt til utlandet fr a leiefredles g deretter tilbakefort til Nrge. Disse er blitt registrert sm eksprt når varen gikk ut g sm imprt når den km tilbake. Fra et prinsipielt synspunkt er det avgjørende mmenter sm taler fr at Byrået registrerer hele prduksjnen av lje g våtgass på Ekfisk g tilknyttede mråder sm eksprt til Strbritannia. Den rålje g våtgass sm kmmer tilbake til Nrge klassifiseres sm imprt derfra. Tilsvarende klassifiseres gassleveransene fra Ekfisk til Emden sm eksprt til Tyskland g viderefør - ingen derfra til andre land sm tysk eksprt. 8. Avgrensning av investeririgsbegrepet En bedrift i SN-gruppe 22, Utvinning av rålje g naturgass, har bl.a. utgifter til frundersokelser g bring av lete- g utfrskningshull. Byrået har valgt A fore slike utgifter sm investering uansett m brehullene gir funn av lje/gass eller ikke. Dette er i samsvar med FN's anbefalinger. 9. Nrmpriser Det kan være stre variasjner i de enhetsprisene sm de enkelte deltakere (andelshavere) i en gruppe ppgir å ha ppnådd fr salget av sin lje. Dette skyldes at det ved leveranser av lje til egne knsernbedrifter ikke - eller kun i ubetydelig grad - frekmmer salgpådet frie marked. Byrået må ta stilling til hvilke priser sm br legges til grunn ved beregning av prduksjns- g eksprtverdi. Industridepartementet bruker en administrativ fastsetting av verdier fr petrleum sm utvinnes på den nrske kntinentalskkel. De fastsatte verdier skal tilsvare de priser sm kunne vært ppnådd ved salg mellm uavhengige parterpå et fritt marked. Disse administrative verdier blir kalt nrmpriser. Nrmprisen(e) er ikke innfort fr å skaffe staten ekstra skatteinntekter ved en kunstig hy pris, men fr å lose de kntrllmessige g administrative prblemer sm ellersvil ppstå m.h.t. skatteleggingen av ljeselskaper. Byrået har valgt å ta utgangspunkt i disse nrmprisene fr fastsetting av ljens eksprtverdi. Nrmprisen blir av Industridepartementet beregnet fr ljeleveranser fb Teesside. Dette skaper visse vansker frdi eksprt skal registreres fb Ekfisk. Byrået får imidlertid pplysninger fra Nrpine A/S m kstnadene ved å transprtere ljen i rorledningen fra Ekfisk til Teesside. En kan dermed krrigere nrmprisen med transprtmkstningene (pr. enhet lje) g beregne ljens pris fb Ekfisk.

14 13 III. DE ENKELTE STATISTIKKOMRÅDER 1. Utenrikshandel Statistikken ver utenrikshandelen bygger på innførsels - g utforselsppgaver sm er innhentet via Tllvesenet.. Slike.ppgaver må gis fr de varer sm er imprtert/eksprtert til/fra nrsk tllmråde. Den nrske delen av kntinentalskkelen ligger imidlertid i hvedsak utenfr nrsk tllmråde. Byrået får dermed ikke registrert varestrommene direkte mellm utlandet g den nrske kntinentalskkelen ved de eksisterende statistikkrutiner fr utenrikshandelen. En betydelig mengde varer leveres direkte fra utlandet til kntinentalskkelen. Det er nodvendig å ha versikt ver denne varestrommen bl.a. fr å kunne stille pp utenriksregnskapet. I årlig industristatistikk innhentes visse ppgaver ver direkte imprt til kntinentalskkelen. En del av disse pplysningene (spesielt m investeringsvarer) er imidlertid ikke tilstrekkelig detaljerte m.h.t. varespesifikasjn fr handelsstatistikkens behv. Dessuten gis bare årlige data g ikke kvartalsvise (eventuelt månedlige) ppgaver. Byrået har derfr planer m å innhente lopende ppgaver fra de enkelte peratorer med versikt ver varene (mengde, verdi g eksprtland) i hver enkelt sending sm peratørene på den nrske kntinentalskkelen mttar fra utlandet (vedlegg 11). En del varer leveres fra utlandet til kntinentalskkelen via transittlager i Nrge. Disse varene registreres sm imprt til Nrge ved innlegg på transittlageret. De varene sm sendes til den britiske delen av kntinentalskkelen via nrsk transittlager tas med i utenrikshandelsstatistikken sm nrsk eksprt. Sm nevnt i avsnitt 11.3, har Byrået valgt a ppfatte nrskeide rorledninger fra nrsk skkel til utlandet sm del av den nrske Øknmi. Varer sm er levert fra utlandet til legging av disse nrsk-klassifiserte rørledninger bor folgelig ppfattes sm nrsk imprt selv m varene faktisk går med til å legge en rørledning på et fremmed lands kntinentalskkel. Byrået har imidlertid ingen mulighet til å registrere denne "imprten" på vanlig måte via Tllvesenet. Derfr er disse vareleveransene ikke med i utenrikshandelsstatistikken. I investeringsstatistikken (se avsnitt 111.4) innhentes imidlertid visse pplysninger m verdien av imprten til anlegg av rørledningene. 2. Industristatistikk OperatOrene fr de enkelte grupper i SN-nr. 22, Utvinning av rålje g naturgass, gir pplysninger m sysselsetting, lønnsutbetalinger, prduksjn/frbruk av varer g tjenester, investeringer sv. på det årlige industristatistikk - skjemaet. Skjemaet (vedlegg 1) er, med visse unntak, utfrmet etter samme prinsipp sm tilsvarende skjema til Øvrige industri-g bergverksbedrifter. Når det gjelder investeringer g frbruk av varer g tjenester, ber Byrået m å få ppgitt, på et frhldsvis detaljert nivå, andelen levert fra utlandet direkte til kntinentalskkelen. Videre er investeringene frdelt på investeringsart spesifisert ne mer enn på de Øvrige industristatistikk-skjemaer. Bl.a. får Byrået ppgave ver anskaffelser av mbile brerigger g breskip, b) anlegg fastmntert på utvinningsmråder g c) utgifter til bring av lete-, utfrsknings- g prduksjnshull. Vedfastsettelse av prduksjnsverdien fr lje g gass vil Byrået gså i industristatistikken benytte de nrmpriser sm er mtalt i avsnitt Bedrifter i SN-nr , Prduksjn av ljerigger, inngår i industristatistikken på samme måte sm andre industribedrifter. Siden prduksjnstiden fr en ljebringsplattfrm kan strekke seg ver flere år, innhentes både ppgave ver verdien av nybyggingsarbeid utfort i lopet av året g leveransene av (ferdignrduserte) plattfrmer i samme peride. 3. Bygge- g anleggsstatistikk De pplysninger Byrået innhenter til den årlige bygge- g anleggsstatistikken (vedlegg 2) fra bedrifter i SN-nr. 523, Oljebring (bring etter lje g gass utfrt sm særskilt virksmhet på kntraktsbasis), er ne frskjellig fra ppgavene de Øvrige bygge- g anleggsbedriftene gir. Byrået ber bl.a. m data fr bruttinntekt pptjent i henhldsvis nrsk g utenlandsk mråde frdelt etter type

15 14 vilkar (perasjnsrate/værrate/stand by rate ellers/ andre vilkår). Fr investeringene (frdelt etter investeringsart) g ttalt frbruk av varer spesifiseres de leveranser sm kmmer direkte fra utlandet, uten å ha vært innm nrsk tllmråde. 4. Kvartalsvis investeringsstatistikk Byrået innhenter ppgaver ver utførte g framtidige antatte investeringer bl.a. fra SN-nr. 22; Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 523; Oljebring, SN-nr. 7115; Drift av rørledninger (vedlegg 3). Fr utførte investeringer spesifiseres leveransene fra utlandet direkte til kntinentalskkelen. Dette gjøres av hensyn til føringen av utenriksregnskap g nasjnalregnskap. Opplysninger m antatt framtidig investering i rørledningene fra Ekfisk ble innhentet første gang på et tidspunkt da en ennå ikke hadde tatt endelig standpunkt til i hvilken næringsgruppe drift av rørledninger skulle plasseres. Frdi det er samme peratr både fr Ekfiskfeltet g rørledningene, g frdi en i tillegg anså rørledningene sm en del av Ekfiskfeltets utbygging, ble investeringene frelpig gruppert under Utvinning av rålje g naturgass, SN-nr. 22. Senere har Byrået vedtatt å klassifisere drift av rørledninger sm transprtvirksmhet. Fr ikke å skape brudd i statistikken, samt av hensyn til frtrlig behandling av data, tas investeringene i rørledningene fra Ekfisk fremdeles med under SN-nr. 22 ved publiseringen av investeringsstatistikken. Den nrske gassledningen fra Friggfeltet til Skttland regnes imidlertid med i investeringsstatistikken på rdinær måte under transprtvirksmhet. Det et bare pplysningene m investeringer i bergverk, industri g kraftfrsyning sm publiseres. Investeringsppgavene fra næringsgruppene Oljebring g Drift av rørledninger innhentes til Byråets interne bruk (bl.a. nasjnalregnskapsberegninger). 5. Elektrisitetsstatistikk Ifølge gjeldende regler i elektrisitetsstatistikken skal elektrisitetsverk sm frsyner fretakets egne bedrifter med elektrisk kraft, være med i statistikken når kraftverket har en kapasitet på minst 5 kw. Denne regelen betyr at en skal skille ut i egen bedrift kraftverk tilhorende fretak sm utvinner rålje g/eller naturgass. Det er imidlertid ikke installert instrumenter fr å måle elektrisitetsprduksjnen på de fastmnterte plattfrmene. Størrelsen på prduksjnen er derfr vanskelig å anslå. En er frovrig mest interessert i frbruket av naturgass g fyringslje sm går med til å prdusere elektrisiteten på feltet. Byrået skiller derfr ikke ut kraftverksvirksmheten sm egne bedrifter fra bedrifter/fretak i SN-gruppe 22. Isteden innhenter en pplysninger m frbruket av de enkelte energislag ved denne kraftprduksjnen på industristatistikkskjemaet. 6. Månedlig prduksjnsstatistikk naturgass. Det innhetes månedlige ppgaver fra peratorene på skkelen ver prdusert mengde rålje g 7. Regnskapsstatistikk Sm nevnt, klassifiseres rettighetshaverne på kntinentalskkelen enten sm engrshandelseller finansieringsselskaper. Rettighetshaverne vil, ved funn av drivverdige lje/gassfrekmster, sm regel selge sine prdukter enten på det åpne marked eller til mderselskap. Fra rettighetshaverne trenger Byrået pplysninger av en ne annen karakter enn gruppens nerator kan gi. Bl.a. av hensyn til føringen av nasjnalregnskapet innhenter derfr Byrået, fra g med regnskapsåret 1975, årlig regnskapsstatistikk (vedlegg 4) fr andelshavere innen ljeutvinning (fretak gruppert under SN-nr ; Engrshandel med rålje g naturgass). Statistikken vil bl.a. gi pplysninger m verskudd g verskuddsanvendelse, rentabilitet, kapitalstruktur g finansiering. Byrået får videre pplysninger m innkjøpt/slgt rålje g naturgass samt transprtmkstninger. Andelshavere sm gså driver peratorvirksmhet, hlder den delen av virksmheten sm drives qua peratør, utenfr ved utfyllingen av regnskapsstatistikkskjemaet.

16 15 Regnskapsstatistikk innhentes gså fra ljeselskap sm ennå ikke har funnet lje/gass; SN-nr. 812 g fra SN-nr. 7115; Drift av rørledninger. Samme skjematype sm SN-nr fyller ut (vedlegg 4), sendes til fretakene i SN-nr I tilfelle med rorledninggselskapet Nrpipe A/S nyttes et rdinært regnskapsstatistikkskjema med tilleggspplysninger m bl.a. den gdtgjørelsen Nrpipe A/S mttar fr transprt av lje g gass frdelt på de enkelte selskap sm eier ljen/gassen. 8. Finanstellingen Byråets statistikk ver landets frdringer g gjeld verfr utlandet (finanstellingen) bygger på ppgaver sm innhentes ved utgangen av hvert år fra alle juridiske g fysiske persner sm Byrået kjenner til har finansielle mellmværender med utlandet. En rekke selskaper sm driver frskjellige frmer fr ljevirksmhet har frdrings-/gjeldsfrhld verfr utlandet. En del av fretakene i næringsgruppene nevnt i avsnitt 11.5 må derfr gi pplysninger til finanstellingen. Et fretak kan bestå av flere bedrifter sm er plassert i frskjellige næringsgrupper. Dermed blir grupperingen av enheter på næring i en statistikk hvr fretaket er enheten ne ulik tilsvarende gruppering i en statistikk hvr bedriften er enheten. Fretaket klassifiseres etter hvedaktiviteten. F.eks. klassifiseres et skipsrederi sm utenriks sjøtransprt i finanstellingen selv m rederiet gså er med på en del ljebringsvirksmhet (frutsatt da at ljebringsvirksmheten ikke drives av en annen juridisk enhet - altså et annet fretak). De ulike typer frdrings-/gjeldsfrhld registreres etter henhldsvis debitr- g kreditrland (vedlegg 5). Fr skipsrederier g eiere av brerigger spesifiseres de enkelte lån/kreditter i utlandet etter bl.a. pantebjekt, långiver g trukket/nedbetalt på lånet (pr. måned) (vedlegg 6). Byrået får gså ppgave (vedlegg 7) ver betalte terminer på skip/brerigger/breskip fr hver byggekntrakt ved utenlandske verft frdelt bl.a. etter byggeland, verftets navn, byggenummer g betalte terminer (pr. måned). 9. Kredittmarkedstatistikk Kredittmarkedstatistikken gir, med jevne mellmrm (dels kvartalsvis, dels halvårig, g dels årlig), ut versikter ver utlån gruppert etter låntakers næring. Slike ppgaver gis bl.a. fr frretnings- g sparebanker (vedlegg 8), de ffentlige banker, kredittfreninger g frsikringsselskaper. Grupperingen på næringen følger Standard fr næringsgruppering g bygger på fretaket sm enhet. Kredittmarkedstatistikken innhenter gså kvartalsvise tabeller ver ihendehaverbligasjnsgjelden, gruppert etter næring. Fr emisjner av aksjer gis månedlige ppgaver med en frhldsvis grv næringsgruppering. 1. Sysselsettingsstatistikk Den reginale sysselsettingsstatistikken mfatter næringene bergverksdrift, industri g bygge g anleggsvirksmhet. Hvert kvartal innhentes, via Arbeidskntrene, ppgaver ver sysselsettingen i alle bedrifter innen næringsgruppene; Utvinning av rålje g naturgass (22), Prduksjn av ljerigger (38241) g Oljebring (523). 11. Lønnsstatistikk Byrået har utarbeidd en lønnsstatistikk fr ansatte på nrskregistrerte brefartøyer. Statistikken viste første gang månedsfrtjenesten i nvember 1975 fr de ulike stillingskategriene. Både bremannskap g maritimt mannskap sm lønnes etter verenskmstene mellm Nrsk Breriggeierfrening på den ene side g Nrsk Sjømannsfrbund, Nrges Skibsførerfrbund, Nrsk Styrmandsfrening g Det Nrske Maskinistfrbund på den annen side er med i statistikken. Spørreskjema (vedlegg 9) sendes bare til de breriggeierne sm er medlem av Nrsk Breriggeierfrening. De brefartøyer sm er med i undersøkelsen, kan derfr avvike fra de fartøyer sm Byrået har registrert under SN-nr. 523, Oljebring. Breriggeieren ppgir, fr hvert fartøy, de ansattes lønn samt fartøyets type, psisjnering, framdriftsmaskineri g bremråde.

17 16 Fr mars 1975 innhentet Byrået i tillegg pplysninger m månedsfrtjeneste fr sjøflk på frsyningsskip. Skjema ble sendt via Skibsfartens Arbeidsgiverfrening til eierne av frsyningsskip. Frsyningsskip defineres sm nrskregistrerte skip med mannskap sm lønnes etter nrske tariffer, i fraktfart til/fra kntinentalskkelen i Nrdsjøen. Disse lønnsstatistikkene vil bli innhentet i henhldsvis nvember g mars hvert år. 12. Gdstransprt på kysten Sm et ledd i kartleggingen av transprtfrhldene i Nrge har Byrået fretatt en undersøkelse av gdstransprtene med fraktfartoyer. Undersøkelsen mfatter fartøyer på 25-3 bruttregistertnn sm i tiden august-ktber 1975 ble brukt til transprt av gds langs kysten, mellm Nrge g utlandet eller mellm Nrge g nrsk/britisk kntinentalskkel. Fartøyene i denne statistikken er inndelt etter art i samsvar med Sjøfartsdirektratets klassifikasjn. Dette betyr at en del fartøyer registreres sm frsyningsskip fr ljevirksmheten hvis fartøyet er knstruert fr slik transprt uansett hva slags fraktfart skipet faktisk driver. I undersøkelsen registreres, fr hver enkelt tur i periden august-ktber 1975, laste- g lssested, frakttid, lastens art, lastens vekt g fraktbeløpet (vedlegg 1).

18 Statistisk Sentralbyrå 5. kntr Drnningensgt. 16, Osl Pstbks 8131 Dep., Osl 1 Tlf. *(2) Industristatistikk 1976 vedlegg 1 Undergitt taushetsplikt Frist fr innsending 2. april Operatørselskapets navn Les nøye gjennm rettledningen fr utfylling av skjemaet I Kntradresse Gruppens navn Kntradresse Deltakere i gruppen. Navn Prsentandel Eventuelt mderselskapets navn Kntradresse Blkker hvr gruppen har utvinningstillatelse 2. Funksjnærer. Sysselsetting. Gj.snittlig antall 2. Lønn. Samlet lønn sm de ansatte har pptjent i året (inkl. verdi av fri kst, feriepenger, betaling fr bevegelige helligdager g lønn under sykdm) 1 kr Februar 1. Funksjnærer 3. Arbeidere (ekskl. hjemmearbeidere) på bedriftens lønningsliste siste lønningsdag April Juni September 2. Arbeidere (unntatt hjemmearbeidere) 4. Opptjent lønn i alt Av dette: Verdi av fri kst Nvember Sum 4. Gjennmsnittlig antall arbeidere (sumtall venfr delt på 5 g avrundet til nærmeste hele tall) 3. Ssiale utgifter. 1 kr 5. Sysselsatte i alt (1+2+4) 6. Av pkt. 1.2 g pkt. 1.4: Deltidsansatte 7. Timeverk i året utført av arbeidere tatt med under pkt. 1.3 Timeverk 1. Arbeidsgiveravgift 2. Frivillige utgifter g utgifter i henhld til avtale g verenskmster 3. Ssiale utgifter i alt B. Brannfrsikring. Full brannfrsikringsverdi av bygninger (unntatt bliger) sm eies av bedriften pr kr 2. Full brannfrsikringsverdi av maskiner, verktøy, redskap g inventar pr RA-1152

19 18. Råstffer g hjelpestffer sm blir brukt direkt i frbindelse med utvinning av lje g naturgass g sm ikke inngår i nen av pstene nedenfr (spesifiseres under avsnitt 17)!2. Brensel, drivstffer g elektrisk kraft (spes. under avsn. 1) 4. Frbruk av varer g tjenester 4.1 Materialer til egne bygge- g anleggsarbeid, mnterings- g reparasjnsarbeid utført av gruppens (bedriftens) ansette. Varer sm gruppen (bedriften) kjeper inn g stiller til dispsisjn fr andre bedrifter sm fretar kntraktsmessig avtalte investeringsarbeider fr gruppen (bedriften), f. eks. ljebring, tas ikke med under avsnitt 4, men fres under avsnitt 9 Av dette varer brakt direkte fra utlandet til kntinentalsk- I alt kelen eller tjenester utført av bedrifter sm ikke er registrert i Nrge 1 kr Kde 1 kr 9 64 C Prduksjn av varer g tjenester m. v. ekskl. merverdiavgift Verdi av vc-ler prdusert fr eg(- -'11 regning i enet (salgsverdi, c.,:kski. merverdiavgift, men inldusv. - andre '- fentlige avgifter, fratrukket rabatter.l.) (FpCs. r.zn. IV; 4. Gdtgjørelse fr ljeletings-, ljebrings- g liknende arbeid utført fr andre. Verdien av eventuelle materialer sm gruppen (bedriften) hlder, skal tas med 5. Gdtgjørelse fr annet arbeid utført i året. Her tas med prvisjnsinntekter, gdtgjørelse fr knsulentarbeid, «knw-hw», salg fra egne kantiner, inntekt av frakttjenester utført fr andre sv. Ta ikke med renter g dividender, patent- g lisensinntekter. I. finansielle inntekter. Leieinntekter tas med under pstene 11 g 12 i dette avsnitt 7. Sum kr 4.2 Andre varer brukt i året sm driftsmateriell, kntrmateriell, frsyninger til egne kantiner, verneutstyr m. v.. Gdtgjørelse til andre bedrifter fr reparasjn av bygninger, anlegg, maskiner, transprtmidler g andre varige driftsmidler sm gruppen (bedriften) eier eller dispnerer 7. Gdtgjørelse til andre bedrifter fr annet arbeid utført i frbindelse med utvinning av lje eller gass g sm ikke kan føres under pst 1 i dette avsnitt. Gdtgjørelse til andre bedrifter fr bring av lete-, utfrsknings- eller prduksjnshull, seismgrafiske undersøkelser eller annet undersøkelsesarbeid i frbindelse med ljeleting tas ikke med under dette avsnitt men under avsnitt 9, Investering m. v. (pst 8.1) 8. Utgifter til leie av bygninger g anlegg. Ta gså med beregnet husleie til egne eiendmmer, ekskl. blighus, sm det fres scerregnskap fr - 9. Utgifter til leie (inkl. leasing) av andre varige driftsmidler sm brerigger (uten mannskap), transprtmidler, maskiner, apparater g annet utstyr. Leie av brerigger med mannskap fres under avsnitt 9, pst Driftsutgifter ikke tatt med venfr sm reklame, telefn, prt, representasjn, diett- g kstgdtgjørelse sv. Ta med betaling fr (4knw-hw., prsjekteringsarbeid, frsknings- g utviklingsarbeid, regnskapsarbeid g hnrarer fr arbeid ikke tatt med annet sted. Ta ikke med avskrivninger, frsikringspremier på varige driftsmidler, finansielle utgifter (gjeldsrenter, agi), patent- g lisensutgifter, skatter.l. 11. Sum spesifiserte kstnader (frbruk) punktene Av dette: Utgifter til «knw-hw., prsjekteringsarbeid, frsknings- g utviklingsarbeid (tatt med i pkt. 4.1) Verdi av bygge- g anleggsarbeider på egne bygg g anlegg, f. eks, ljebring, mntering av breuktyr, etc. (inkl. materialer sm gruppen (bedriften) hlder) utført i året med gruppens (bedriftens) egne ansatte. Beløpet under dette punkt skal bestå av lønninger g ssiale utgifter (avsnitt 2 g 3) fr de persner sm er sysselsatt med slikt arbeid, medgåtte materialer (avsnitt 4, pst 4.1) g andel av andre driftsutgifter (avsnitt 4, pst 1). (Belapet tas gså med i rubrikken fr «Anskaffet» under avsnitt 9). Ordinært reparasjnsg vedlikehldsarbeid tas ikke med hei -, men under pst 1 i dette avsnitt. 9. Verdi av maskiner g utstyr prdusert i året til eget bruk med gruppens (bedriftens) egne ansatte. (Beløpet tas gså med i rubrikken fr «Anskaffet» under avsnitt 9) 1. Verdi av reparasjns- g vedlikehldsarbeid på egne bygninger, maskiner, anlegg g andre varige driftsmidler utført i året med gruppens (bedriften, ) egne ansatte inkl. materialer g deler sm gruppen (bedriften) hlder. (Beløpet tas gså med i rubrikken fr greparasjnsutgifter» under avsnitt 9) 11. Bruttinntekt ved utleie av bygninger g anlegg 12. Bruttinntekt ved utleie av maskiner, transprtmidler g andre varige driftsmidler 13. Årets msetning (ekskl. «mms») av de varer g tjenester sm inngår i pst 7 i dette avsnitt 1. Direkte levert til utenlandske kjøpere, dvs. eksprt 14. Av 3. Levert «mms.-fritt til andre pst i nnenlandske fretak Levert «mms.-pliktig til andre innenlandske fretak

20 19 6. Lager av varer sm gruppen (bedriften) eier (dispnerer) 7. Avgifter til staten Ved årets begyn. Ved årets slut 1 kr 1 kr Utgående merverdiavgift 1 kr. Råstffer, brensel, emballasje g varer til egne byggearbeider vurdert til anskaffelsespriser (innklp2priser) 4. Egne prdukter vurdert til salgspriser 5. Varelager i alt (112) 6. Av dette varer sm befinner seg utenfr landets grenser (gså varer på den andre siden av kntinentalskkelen) 2. Fradragsberettiget inngående merverdiavgift 4. Ryalty 1. Investeringsavgift 2. investeringsavgift påløpt innkjøpene under avsa. 4, Men ikke inkludert i avsn Andre avgifter (ppgihvilke) 9. Investering m. v. I rubrikken «Anskaffet» skal en ta med alle varige driftsmidler, nye erer brukte, sm er anskaffet i året uten hensyn til m disse er aktivert på en kapitalknt eller ført til utgift i årets regnskap. Utgifter til bring av undersøkelseshull g andre utgifter i fibindelse Med leting etter lje g gass skal gså tas med i denne rubrikk uten hensyn til m det er blitt påvist lje 'gass eller ikke. Fr anlegg under utførelse tas med den delen av anlegget sm er anskaffet i løpet av året. Sm varige regnes lle driftsmidler sm har en brukstid på ett år eiter mer. I rubrikken «Slgt» skal en fre pp salgsverdien (erstatningssummen) av eventuelle driftsmidler slgt (erstattet) i året g i rubrikken «Reparasjnsutgifter» utgifter til reparasjn g vedlikehld av varige driftsmidler, inkl lønninger g ssiale utgifter til eget rep. g vedlikehldspersnale. Beløpet ppgis inkl. investeringsavgift. Investeringstype 1.1 Mbile brerigger g anlegg fastmntert på utvinningsmråder slik sm prduksjnsplattfrmer, pumpestasjner, ankringsbøyer m.v. i alt Av dette: Mbile brerigger g breskip 1.2 Maskinelt utstyr, apparater g deler (inkl. mntasje) samt verktøy g redskap sm nrmalt nyttes gjennmsnittlig ett år I alt 1 kr Anskaffet i året Av dette fra utlandet direkte til kntinentalskkelen I alt Kde 1 kr 1 kr 9691 Slgt i året Av dette fra kntinentalskkelen direkte til utlandet Reparasjnsutgifter i året I alt Kde 1 kr 1 kr Av dette til fretak ikke registrert i Nrge Kde 1 kr Mtrkjøretøyer. Andre transprtmidler Inventar, kntrmaskiner Bliger. Ssiale velferdsanlegg (ekskl. tmteverdi). Kntr-, lager- g andre driftsbygninger (ekskl. tmteverdi g ssiale velferdsaniegg) 8.1 Rrpig av 1-, e-,, tfrskninqsg prduksjnshull g andre utgifter til ljeleting, inkl. matericiler sm bedriften har hldt _ Andre anlegg (ekskl. verdi av, Verdi av grunn g andre naturherligheter 1. I a l t Av dettc lønn g ssiale utgifter til egne ansatte arbeidere sam gje:der gruppens (bedriftens) investeringer. Lønnen skal 9s6 vcrre med under avsn, 2 g ssiale i utgi:ter under vsn, 3. Bedriftene ppgis 1 ekskl. investeringsavgift Brerigger, prduksjnsplattfrmer, maskiner, transprtmidler m.v. (1.1-4) 12. Bygninger m. v. (5-9) Av pst 8.1 (klnne 1): Verdi av (utgifter til) bring av tørre hult Anskaffet i året 1 kr kit året 1,r R. prc-i]nsutgifter 1 kr

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

MODES IV BRUKT TIL Å ANALYSERE VIRKNINGER PÅ SAMFUNNSØKONOMIEN AV EN EKSPANSJON I SKIPSBYGGINGSNÆRINGEN. Nils Terje Furunes

MODES IV BRUKT TIL Å ANALYSERE VIRKNINGER PÅ SAMFUNNSØKONOMIEN AV EN EKSPANSJON I SKIPSBYGGINGSNÆRINGEN. Nils Terje Furunes L) 74/26 11. juni 1974 MODES IV BRUKT TIL Å ANALYSERE VIRKNINGER PÅ SAMFUNNSØKONOMIEN AV EN EKSPANSJON I SKIPSBYGGINGSNÆRINGEN Av Nils Terje Furunes INNHOLD Side 1. Bakgrunn 2 2. Presisering av frutsetninger.

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rutine. Samhandling på utlandsområdet

Rutine. Samhandling på utlandsområdet Rutine Samhandling på utlandsmrådet 6. utgave nvember 2015 2 Frrd Utgangspunktet er at Arbeids- g velferdsetaten (NAV) g Skatteetaten har et felles ansvar fr at persner sm er mfattet av eller har rettigheter

Detaljer

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett

NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 19-05-2014 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 Nøkkelpplysninger Rundt 100 tekniske kmiteer Rundt 500 nrske eksperter Høy nrsk aktivitet i kmiteer hvr vi har «prduksjn

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Husholdningers forbruk En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet

Husholdningers forbruk En sammenlikning av forbruksundersøkelsen og nasjonalregnskapet 2004/73 Ntater 2004 fls 0 8 1 Eiliv Mørk g Erlend Willand-Evensen Hushldningers frbruk En sammenlikning frbruksundersøkelsen g nasjnalregnskapet i 1 0) M 5 Avdeling fr persnstatistikk/avdeling fr øknmisk

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger:

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Fakta, former og fristilling

Fakta, former og fristilling Rapprt 1998:18 Fakta, frmer g fristilling Statlige virksmheter med ulike tilknytningsfrmer Frrd Staten i Nrge har flere tiårs tradisjn fr å engasjere seg i virksmheter utver det vi vanligvis betegner sm

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer