Temanummer: Markedsorientering & privatisering Gjesteredaktør: Anita Røysum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temanummer: Markedsorientering & privatisering Gjesteredaktør: Anita Røysum"

Transkript

1 LEDER INNHOLD Socialt arbete står i dagens samhälle inför många utmaningar. En sådan är den pågående anpassningen till den marknadsorientering och privatisering som innebär en långtgående omstrukturering av välfärdsstaten. Det temanummer som du håller i din hand fokuserar detta ur olika infallsvinklar. Temanumrets gästredaktör Anita Røysum, och Hans-Jørgen Wallin Weihe, slår an tonen i de två inledande kapitlen där de förmedlar sina reflektioner kring privatiseringens konsekvenser för det sociala arbetet. Privatisering är en dynamisk process som pågår i samtliga nordiska länder. Den är politiskt omdebatterad och beskrivs ofta som ett hot mot välfärdsstaten. Samtidigt uppmärksammas allt mer processens positiva potential, bland annat i form av en ny typ av solidaritet. Hur denna utveckling ser ut i Finland beskrivs av Sari Rissanen och Sirkka Sinkkonen. Marknadsorienteringen av det sociala arbetet återfinns numera i de flesta av dess nischer. Åke Bergmark och Tommy Lundström förmedlar erfarenheter från den svenska individ- och familjeomsorgen, medan Sigrid Nordstoga och Anne Marie Støkken beskriver tendenser inom den norska barnomsorgen. Hur man legitimerar den pågående utvecklingen har också skiftat och som en aspekt på detta analyserar Jette Mogensen och Inge Schiermacher det sociala arbetets inre marknad. Niels Åkerstrøm Andersen relaterar också till detta när han beskriver framväxten av så kallade medborgarkontrakt inom allt fler socialpolitiska områden och de konsekvenser dessa får för socialtjänstens klienter. Jag önskar alla våra läsare en God jul och ett Gott Nytt År! Lena Dahlgren Huvudredaktör för Nordisk Sosialt Arbeid Temanummer: Markedsorientering & privatisering Gjesteredaktør: Anita Røysum anita røysum 290 Om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid hans-jørgen wallin weihe 300 Refleksjoner om offentlighet, tjenesteyting og marked sari rissanen and sirkka sinkkonen 312 Private Social Services in Finland the Effects on Social Work åke bergmark och tommy lundström 325 Socialvård i aktiebolagsform om privatiseringar och marknadsreformer i svenskt socialt arbete niels åkerstrøm andersen 337 Borgerkontrakter og sprogspillet jette mogensen og inge schiermacher 349 Konkurrencen om kunder om socialt arbejde på markedsvilkår sigrid nordstoga og anne marie støkken 360 Et regimeskifte for norske barnevernsinstitusjoner nye avhandlinger 374 bokanmeldelser 376 bokomtaler 379 kalender

2 Anita Røysum Om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid ANITA RØYSUM stipendiat, og norsk redaktør i Nordisk Sosialt Arbeid Dette essayet vil forsøke å sette temaet markedsorientering/ privatisering inn i en sammenheng. Samtidig vil det stilles en del spørsmål: Spørsmål som det ikke finnes entydige svar på, men som jeg mener likefullt angår faget vårt, og som kanskje artiklene i dette temanummeret kan bidra til å nyansere. Ikke minst vil dere kanskje komme til å stille nye spørsmål underveis. Spørsmålene vil forhåpentligvis avspeile noe av den dynamiske, men også spennende, utvikling som preger sosialt arbeid som fag og sosialarbeidere som profesjon, i dagens Norden. Det er liten tvil om at sosialt arbeid påvirkes av den kontinuerlige omstruktureringen av velferdsstaten. For de nordiske velferdstjenestene har de siste 20 årene økt i omfang, typer tjenester og målgrupper. Organiseringen av offentlige tjenester står derfor overfor store utfordringer. Det offentlige er bl.a. underlagt sterke effektivitetskrav i kjølvannet av globalisering og konkurranseskjerping. Kravene til kostnadseffektivitet gjennomsyrer etter hvert offentlig virksomhet i alle vestlige land (Ramsdal og Skor- NORDISK SOSIALT ARBEID NR VOL 25 SIDE Universitetsforlaget no 29

3 om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid stad 2004). Dette bidrar til at organisasjonsformer, samt styrings og ledelsesidealer, importeres fra privat sektor ut fra målet om kostnadseffektivitet. Med dette moderniseres, markedsutsettes og/eller privatiseres stadig nye områder i velferdssektoren, ved å anvende modeller og verdier fra privat produksjon, noe som krever omfattende endringer i ideologiske forutsetninger og politiske rammebetingelser (ibid.). Det er derfor umulig å si hvilke utfordringer de ulike fag og yrkesgrupper står ovenfor i framtiden, dette gjelder også for sosialt arbeid og sosialarbeidere. Men kanskje opplever en som sosialarbeider allerede nå mulige spenningsfelt mellom markedsperspektivene og sosialt arbeids perspektiver, dvs. mellom arbeidets målsettinger og verdier? Vil da profesjonen knytte seg nærmere til sosialt arbeids mandat, eller følger en utviklingsstrømmen definert av andre? Eller skjer det noe i sosialarbeidernes profesjonsutøvelse som bidrar til å sikre og/eller utvikle deres posisjon og faglige legitimitet? Og vil det f.eks. være noen tilnærminger eller spenningsfelt som utpreger seg eller endrer seg mer enn andre? Og hvordan opplever sosialarbeidere mulighetene for bruk av skjønn i det faglige arbeidet, med utgangspunkt i f.eks. økende markedstenkning i det offentlige? Opplever de at deres faglige autonomi med dette minskes eller økes? I den forbindelse er det viktig å forstå profesjoner som sosiale konstruksjoner, som hele tiden skapes, gjenskapes eller dekonstrueres innen samfunnsformer som også stadig er i endring (bl.a. Abbot 1988). Dermed forstås sosialarbeidere som en dynamisk profesjon, ved at samfunnsendringer og ulike samspill kontinuerlig påvirker og omdanner profesjonen. De fleste sosialarbeidere merker f.eks. presset på knappe ressurser og økt etterspørsel etter sosiale tjenester i offentlig sektor. Og som en profesjon påvirket av samfunnsutviklingen kan også private sosialarbeidere tenkes å bli enda vanligere i Norden i tiden fremover. Et historisk tilbakeblikk Et tilbakeblikk viser likevel tidlig en sammenveving av privat og offentlig velferd (bl.a. Ploug 2004, Weihe 2004, Halvorsen 2005). Historisk var det gjerne et slektsansvar å gi støtte til livsopphold og omsorg; i form av hjelp, støtte og pleie overfor svakstilte, lovfestet og organisert gjennom bøndenes kårordning. Det lokale sognet eller kommunen hadde en plikt til å ta seg av de som ikke hadde familie og slekt. Historien viser f.eks. at den norske private velferden tidlig ble regulert gjennom lover (Halvorsen 2005). Det private velgjørenhetsarbeidet var sentral i over tusen år før det ble etablert en ordnet offentlig fattigforsorg, hvor den kristne kirke sto sentral i etableringen av fattighjelpen (Hygen 1937). Etter reformasjonen ble kirkens rolle svekket og på 1800 tallet overtok den liberalistiske tenkningen og den private filantropi. Det ble dannet en rekke foreninger av filantropisk tilsnitt, bl.a. tilknyttet avholdssaken og misjonsarbeidet. Innen feltet, som i dag kalles sosialt arbeid, har de frivillige i avholdsbevegelse og misjon følgelig lange 291.no

4 anita røysum tradisjoner (Halvorsen 2005). Det sosiale arbeidet sprang ofte ut av enkelte menneskers trang til å vise barmhjertighet, føle medlidenhet og øve veldedighet likeoverfor sine medmennesker (Aasland 1937: 266). I Norge kuliminerte likevel den norske privatomsorgsideologien rundt 1870, da en erkjente at et offentlig ansvar var uunngåelig siden privat omsorg ikke ville omfatte de uverdige (Seip 1983). Deretter begynte en profesjonalisering av sosialt arbeid knyttet opp til den offentlige hjelpen og velferdsstaten (bl.a. Seip 1981, Hagen 1990). Oppgaver som før var veldedige ble deretter gradvis overført til stat og kommune. Og i etterkrigstiden var målet å skape et sosialt sikkerhetssystem for alle (Kluge 1973). To linjer var vesentlige i et slikt perspektiv: Utvidelsen av velferdsbegrepet og endringene i holdninger til staten som redskap (Seip 1981), og med dette, oppbyggingen av en velferdsstat. Med velferdsstat menes gjerne det offentliges ansvar til å sikre inntekt, helse og omsorg (Hasle 2001). Velferdsstat er et positivt ladet politisk begrep, og med stor symbolsk viktighet (Kuhnle 1985). I verdigrunnlaget er det fremdeles viktig, f.eks. i følge den norske Velferdsmeldingen, å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn til alle og økt livskvalitet for den enkelte (St.meld. nr 35, :11). Sosialarbeideryrket kalles et av velferdsstatens yrker, og har nettopp sin bakgrunn i oppbyggingen av velferdsstaten. Hva er så privatisering? Nordiske sosialarbeidere er også i dag fremdeles primært ansatt i offentlig sektor, hvor en stor del av arbeidsmarkedet er knyttet til offentlig organisering av tjenestene. Likevel ser vi også hos oss en økende grad av privatisering av det sosiale arbeidet. Hva kan så betegnes som privatisering? Analytisk kan private aktører klassifiseres under tre hovedkategorier; nemlig private hushold, frivillige organisasjoner og de rent kommersielle aktørene i markedet (f.eks. Nylehn og Støkken 1996). Dette vil nok likevel i praksis oppleves som en for grov inndeling, da privatisering og nye arbeidsformer mellom offentlig og privat sektor praktiseres under ulike utforminger eller baseres på ulike former for arbeidsdeling. Disse kan i stedet betegnes som ansvarsdimensjoner som ivaretas av henholdsvis offentlige og private aktører, og omhandler (1) driften av tjenesten eller tiltaket, (2) finansieringen, (3) kontrollen og (4) eierskapet (Støkken og Nylehn 2003:14). Ellers brukes gjerne begrepet spontan privatisering som henspeiles til at offentlige ansatte går over til stillinger i privat sektor eller starter for seg selv, for så å selge ulike type tjenester tilbake til offentlig sektor. Dette i motsetning til mer politisk planlagt privatisering hvor det offentlige av økonomiske og/eller ideologiske grunner helt eller delvis skiller ut virksomhetsdeler som en tidligere hadde totalansvar for, for så å kjøpe tilbake tjenestene av private utførere (Dellgran og Höjer 2003). Som del av den private sektor finner en, foruten de rent kommersielle aktørene, også de frivillige tiltakene, også betegnet som den tredje sektor. Hovedsaklig skiller den tredje sektor seg fra den kommersielle sektor ved å arbeide på nonprofitbasis,.no 292

5 om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid men også fra den offentlige velferden ved sin mer formelle uavhengighet (Halvorsen 2005). Samtidig er den basert på frivillig medlemskap, og betegnes dermed som ideell virksomhet. Dette er likevel et komplekst felt, og som igjen kan splittes opp i; frivillig sektor, frivillige organisasjoner, frivillige tiltak samt frivillig arbeid (Lorentzen 1995). Førstnevnte består av enkeltstående organisasjoner, hvor en igjen kan skille mellom frivillig virksomhet, samvirke og kooperative organisasjoner. Frivillige organisasjoner har som basis frivillige og individuelle medlemskap. Et frivillig tiltak kan betegnes som en aktivitet iverksatt av en frivillig organisasjon. Mens frivillig arbeid beskrives som ulønnet arbeidsinnsats innen en frivillig organisasjons ramme. Og dersom en aktivitet er basert på frivillige velferdstiltak, kalles gjerne organisasjonen en frivillig velferdsprodusent (ibid.). Videre vil jeg i hovedsak holde meg til aspekter rundt den mer kommersielle delen av privat sektor, det vil si der hvor sosialarbeidere arbeider som selvstendige næringsdrivende eller som ansatte i en privat bedrift. Jeg tar også for meg den kommersialisering og markedsorientering som skjer innenfor offentlig sektor, og som Ramsdal og Skorstad (2004) betegner som den privatisering som skjer fra innsiden. Utvidelser av og endringer i markedet Om vi så går til privatiseringens hjemland, USA, ser vi at privat praksis er blitt en etablert del av faget sosialt arbeid, og sies å være den raskest voksende delen av faget (bl.a. Barker 1992). Men det blir stadig hevdet at amerikansk sosialt arbeid med dette har sviktet sin opprinnelige misjon i å hjelpe de fattige og trengende (f.eks. Specht og Courtney 1994). Isteden hevdes det at ved at stadig flere sosialarbeidere praktiserer som privatpraktiserende innen psykoterapi, knyttet opp til den hvite middelklassen, har begrunnelsen og visjonen for sosialt arbeid forsvunnet (ibid.) Andre igjen mener at denne type arbeid i høy grad også bør kvalifiseres som sosialt arbeid, bl.a. fordi sosialt arbeid ikke kun bør være rettet mot de fattige (f.eks. Barker 1992). Dette er også i tråd med hva Mary Richmond hevdet om at ferdighetene i sosialt arbeid kan være vel så nyttige å bruke blant de rike som blant de fattige (Specht og Courtney 1994). Også i Norden opplever vi at områdene for sosialt arbeid utvides stadig ved en normalisering av sosiale problemer, hvor sosialarbeidere dermed tildeles stadig flere klienter og klienttyper (Marthinsen 2003). Dette kan kobles bl.a. til utviklingen av det senmoderne samfunn (Giddens 1996). Her vil sosialarbeidere finne utvidelser av markedene for sin kompetanse, f.eks. ved utvikling av nye arbeidsoppgaver i det private markedet og/eller ved nye tilknytnings og arbeidsformer i det offentlige. Så hva skjer innen det offentlige sosiale arbeidet i Norden i dag? Det er liten tvil om at markedsorienteringen spiller en langt større rolle enn tidligere også i de nordiske velferdsstatene (f.eks. Blom 1998, Blomqvist og Rothstein 2000, Kjølsrød 2003, Österberg 2003). I det offentlige møter en stadig større krav og fokus på effektivitet, og hvor det fokuseres på omkostninger, målinger osv. Omtrent alle oppgaver skal nå beskrives 29.no

6 anita røysum og prissettes. I økende grad fokuseres det også på medborgerskap, hvor borgerne blir innlemmet i stadig nye måter å løse og ta ansvar for sosiale problemer. Det er likevel liten tvil om at dette handler om å innpasse seg markedets konkurranse og effektivitetskrav. Og det er sannsynlig at de offentlige sosiale tjenester i enda sterkere grad må underkaste seg økonomiske tenkemåter og handlinger, da gjerne basert på New Public Management tenkning (NPM). Det er gjerne de nye styringssystemer for økt effektivitet i offentlig sektor som benevnes som NPM, som en organisasjonsteoretisk modell med grunnlag i markedsmekanismer, med sammenheng i den økonomiske globaliseringen. Det er ikke en spesifikk teori, men en samlebetegnelse over ledelsesprinsipper med basis i liberalistisk markedsorientering (bl.a. Ramsdal og Skorstad 2004). Den fremstår ofte som løsningen og svaret på en sterkt voksende og kostnadskrevende velferdsstat. (Dahle og Thorsen 2004). Og NPM handler om effektivitet, målstyring og resultatevalueringssystemer, men også om brukerorientering og kundestyring. I forhold til profesjonene skjer det gjerne omdefineringer av yrkesroller i prosesser hvor NPM idealene tas i bruk. (Ramsdal og Skorstad 2004). Samtidig er det i forhold til den internasjonale utviklingen så stor endringstakt at en også kan snakke om epoken etter NPM (f.eks. Dent 2003). Mulige påvirkinger av praksis Det er likevel grunn til å fokusere på hvordan det sosiale arbeidet vil kunne påvirkes av markedstenkningen. Det kan være grunn til å tro at det vil bli stadig mer fokus på standardiseringer og rutineringer av arbeidet, da det ved standardisering av arbeidsprosesser vil være mulig å etablere retningslinjer for effektiv produksjon. Det kan derfor være at økt bruk av standardiseringer vil bli mer utbredt også for sosialarbeidernes arbeid i f.eks. sosialtjenesten, noe som igjen vil kunne minske mulighetene for bruk av skjønn i det sosiale arbeidet. Yrkesgrupper som tidligere tok utgangspunkt i faglig skjønn opplever med dette i økende grad at de må begrunne hvorfor og hvordan de benytter dette (Ramsdal og Skorstad 2004). En må likevel ikke glemme at en også gjennom hele 1980-tallet opplevde økte krav til standardiseringer. I Norge ble for eksempel sosialhjelpen mer rutinisert ved at sosialarbeiderne mer ble betegnet som pengeutbetalere (Stjernø 1982, Seltzer 1995), og hvor arbeidet ble mer orientert mot standardisering i forhold til klientens økonomiske problemer. Skjønnsvurderinger har likevel vært og er fremdeles viktig ved tildelingen av økonomisk sosialhjelp. Og det er grunn til å tro at det vil være mulig å utøve sosialfaglig skjønn også i tiden fremover, særlig med tanke på arbeidet med langtidsklienter, og/eller klienter med rusproblemer og psykiske problemer. Sosialarbeidere opplever nok likevel å arbeide i organisasjoner hvor strukturene for arbeidet er i kontinuerlig endring. Det er bl.a. grunn til å tro at begrepsbruken endres i tråd med de økonomiske styringsideologier. Dette ved at det utvikles et nytt språk som omfatter tjenestenes mål og kvaliteter (bl.a. Dahle og Thorsen 2004). Når en definerer.no 29

7 om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid offentlig sektors oppgaver i et nytt språk vil det i en overgangsfase gi dem som mestrer dette språket et overtak. Etter hvert vil dette overtaket bli mindre synlig, ved at det skjer en institusjonalisering og språklighet av organisasjonsteoriene (Ramsdal og Skorstad 2004). Ellers er det en utbredt oppfatning at organisasjoner adapterer de språklige, kulturelle uttrykksformene i moderniseringsretorikken for å skape ytre legitimitet, samtidig som en ofte fortsetter som før i handlingsorganisasjonen (ibid.). Spørsmålet er dermed om sosialarbeidere, med bakgrunn i markedsorientering og privatisering innenfor deres felt, utvikler et nytt språk, nettopp i tråd med ytre legitimitet? Og om eventuelt dette språket uttrykker noe innholdsmessig nytt i forhold til det faglige arbeidet? En kan også forstå de enkelte delene av NPM-strategien som mer eller mindre institusjonaliserende reformer som gir rammer for hva ulike aktører anser for passende velferdsorganisering, som f.eks. i Norge i omorganiseringen til ny arbeids og velferdsorganisering, NAV-reformen (St.prp. nr. 46 ( )). Den nye reformen innebærer at tjenestene fra sosialtjeneste, trygdeetat og Aetat skal samordnes. En ønsker med dette å få flere brukere i arbeid. Hovedmålene er likevel modernisering med utgangspunkt i kostnadseffektivitet og kundetilfredshet, og hvor nettopp idealet om private bedrifters effektivitet, markedstilpasning og konsernlogikk er idealet for de omstillingene som nå skjer (Ramsdal og Skorstad 2004). Noen av strategiene harmonerer likevel tilsynelatende godt med eksisterende sosialfaglige forestillinger, som f.eks. helhetssyn og brukermedvirkning. Andre kan kanskje harmonere mindre godt. Kontraktstyring kan for eksempel være en motsetning til det sosialfaglige prinsippet om å hjelpe alle som trenger det, mens arbeidsperspektivet kan stå i motsetning til arbeidet med en del av sosialarbeideres klientgrupper som, ut fra omfattende sosiale problemer, ikke er i stand til å fungere på arbeidsmarkedet. Privatisering som profesjonaliseringsstrategi? Men hvordan er så betingelsene for å uttøve sosialt arbeid i privat kommersiell sektor? De fleste vil nok mene at det er mulig å praktisere fagets verdier og metodikk også her. Og at sosialt arbeid med dette kan forstås bredere enn til kun å gjelde tradisjonelt klientarbeid i offentlig sektor. På den måten kan det utvikles alternative definisjoner av sosialt arbeid, ved å bryte den nære koblingen mellom velferdsstat og sosialt arbeid, og med dette bidra til å utvide og utvikle fagets grenser og innhold (Røysum 2004). Og Dellgran og Höjers undersøkelse (2003) viser til nettopp privatisering som en mulig profesjonaliseringsstrategi for sosialarbeidere, bl.a. som en strategi for å motvirke tendenser til avprofesjonalisering. Det vises her særlig til tendensen til økt kontroll av sosionomenes arbeid innenfor det offentlige, med mindre handlingsfrihet og færre utviklingsmuligheter som resultat. Og overgangen til privat sektor forklares gjerne av sosialarbeidere med bakgrunn i deres opplevelser av et tungrodd offentlig system, hvor de sosialfaglige rammene gjerne oppleves som trange og hvor det er lite legitimitet og 29.no

8 anita røysum status knyttet til deres arbeid (Røysum 2004). Samtidig viser Dellgran og Höjer nettopp til en økende ambivalens og forskyvning blant svenske sosialarbeidere i synet på privatisering, hvor det stadig blir mindre av ideologiske og mer av nettopp profesjonsbaserte standpunkter og overveielser som ligger til grunn (Dellgran og Höjer 2005). Samtidig bør en være oppmerksom på farene for avprofesjonalisering av det sosiale arbeidet ved økt bruk av private kommersielle aktører. Dette ved at det ut fra økonomiske hensyn nok kan være fristende for private aktører å bruke ansatte med lav kompetanse, det vil si at det ut fra økonomiske grunner hovedsaklig brukes ufaglært arbeidskraft (bl.a. Storø 1998, Sallnäs 2000). Dette kan føre til at den faglige kompetansen i det offentlige utkonkurreres ut fra pris. En kan ut fra et slikt perspektiv derfor tenke seg at sosialarbeidere som faggruppe mer aktivt bør konkurrere om arbeidsoppgavene på det private markedet, ut fra en målsetting om å tilby et faglig alternativ til ufaglært arbeidskraft, nettopp til beste for klientene og velferdsstatens målsettinger. En ny type solidaritet? En bør likevel ikke bagatellisere at et grunnleggende trekk ved det senmoderne samfunnet er den økende individualiseringen. Individet er i fokus på en helt annen måte enn før. En drivkraft er ofte retten til å definere seg selv, fremfor å bli definert av andre (Dahle 1990). Tradisjonene har mistet mye av sin legitimerende kraft, og kallet er blitt avskrevet som umoderne og kvinneundertrykkende. Idealet om å være seg selv, handler således om å lykkes ved å være seg selv på en vellykket måte. Og det å lykkes i den senmoderne virkelighet er ofte knyttet til kapitalistiske verdier, som å tjene mye penger og ha høyest mulig markedsverdi, noe som forutsetter fokus på egne mål og høy grad av egeninteresse. Hvordan blir det så med solidariteten? Og hvordan blir det med sosialarbeideres solidaritet med de svake i samfunnet, enten en arbeider i det private eller velger å arbeide i en offentlig tjeneste som i økende grad presses til fokusere på kostnadseffektivitet? Kan det være at sosialarbeiderne finner det nødvendig å måtte konkretisere og rendyrke solidariteten i det sosiale arbeidet, nettopp med bakgrunn i slike krav? Noe som bidrar til fokus på problemstillingen om det er slik at sosialarbeidere nødvendigvis må knyttes til offentlig organisering for å arbeide mot velferdsstatens mål om likeverdige livsvilkår, nettopp med tanke på dagens situasjon i offentlig sektor hvor det skjer denne økte privatiseringen fra innsiden? Og mener vi nødvendigvis at de private kommersielle sosialarbeiderne svikter den solidariske tankegang, ved at de bryter med sosialarbeidernes gode gjerning om å ta seg av de som trenger det? Stjernø (2005) mener vi bør se utfordringene for en ny solidaritet. Dette ved at individualiseringen, som jo nettopp truer solidariteten, kan danne basis for en ny type solidaritet: En solidaritet basert på etikk og ikke egeninteresse, og som er bredere og omfatter langt flere enn det gamle solidaritetsbegrepet. Og hvor solidariteten ikke nødvendigvis baseres på likhet, men på aksept og toleranse for ulikhet, og som re-.no 29

9 om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid presenterer en ny balanse mellom den kollektive innordningen og individets frihet og selvrealisering. Dermed kan en tenke seg at det også finnes andre måter å bruke sosialarbeideres kompetanse på, gjerne i nye og utradisjonelle settinger og likevel kunne ta vare på, og endog kanskje øke, solidariteten med de som trenger det. Dette spesielt ut fra dagens situasjon i offentlig sektor med stadig økte krav om kostnadseffektivitet og markedstenkning. Men det er likevel liten tvil om at spørsmålene om privatisering er verdiladet, siden de berører verdier som fordeling og det offentliges ansvar i å sikre inntekt, omsorg og helse (Hasle 2001). Samtidig bør en være oppmerksom på en annen dimensjon ved det å inneha og praktisere solidaritet: En kan noen ganger få det inntrykk at ekte omsorg bare finnes hos private ideelle organisasjoner, ved at disse nærmest har et slags monopol på omsorgsdimensjonen. Men det arbeider mange sosialarbeidere, både i det offentlige og det private, som er der nettopp ut fra ønsket om å være nær og hjelpe de vanskeligstilte i samfunnet. Poenget bør være at en absolutt kan være en god hjelper med et bankende hjerte også innenfor det offentlige systemet, eller som del av en privat kommersiell sektor. For, og kanskje med faren for å fremstå som naiv: Det er mitt håp at de bankende sosialarbeiderhjerter vil være der for de som trenger det, uavhengig av om de har sin arbeidsplass som privatpraktiserende, i en privat ideell organisasjon eller innen offentlige sektor. Således vil det individuelle prosjektet isteden kunne kobles til ansvarliggjøringen av det profesjonelle aspektet ved sosialfaglig praksis. For den enkelte sosialarbeider må selv ta ansvar for og bestemme sitt personlige og profesjonelle engasjement, ståsted, og ikke minst grad av og type solidaritet. Dermed har vi alle muligheter til, men også ansvar for, å bidra til utviklingen og videreføringen av det sosiale arbeidet, i en utfordrende, nyskapende og spennende tid. For som Weihe skriver i neste artikkel: Sosialarbeidere mister ikke arbeidet selv om samfunnet har verdier de ikke kan dele. 297.no

10 anita røysum Referanser Abbot, Andrew (1988) The System of Professions, Chicago, University Press. Barker, Robert (1992) Social work in private practice, Washington DC, NASW Press. Blom, Björn (1998) Marknadsorientering av socialtjänstens individ och familjeomsorg. Om villkor, processer och konsekvenser, avhandling, nr 27, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Blomqvist, Paula og Bo Rothstein (2000) Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknads reformer innom den offentliga sektorn, Stockholm, Agora. Dahle, Rannveig (1990) Arbeidsdeling makt identitet. Betydningen av kjønn i fysioterapiyrket, avhandling. Trondheim, Universitetet i Trondheim, Institutt for sosialt arbeid. Dahle, Rannveig og Kirsten Thorsen (2004) Nye vilkår for velferdstjenestene, i: Dahle, R. og K. Thorsen (red.) Velferdstjenester i endring. Når politikk blir praksis, Bergen, Fagbokforlaget. Dellgran, Peter og Staffan Höjer (2003) Socionomers attityder till privatisering av socialt arbete, Socionomen, nr 4, del 2, Dellgran, Peter og Staffan Höjer (2005) Rörelse i tiden. Professionalisering och privatisering i socialt arbete, Socialvetenskaplig tidsskrift, nr 2 3, Dent, Mike (2003) Remodelling Hospitals and Health Professions in Europe. Medicine, Nursing and the State, New York, Palgrave MacMillan. Giddens, Anthony (1996) Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen moderniteten, København, Hans Reitzels Forlag. Hagen, Gerd (1990) En høgskole i vekst og utvikling. Norges kommunal og sosialhøgskole gjennom 40 år, i: Ø. Tutvedt (red.) 40 år for velferdsstaten, NKSH`s historie , Rapport 3, Oslo, NKSH. Halvorsen, Knut (2005) Grunnbok i helse og sosialpolitikk, Oslo, Universitetsforlaget. Hasle, Kari Lande (2001) Hvordan går det med velferden?, i: M. Oppedal (red.) Marked, velferd og det gode liv, Jubileumsskrift, Avdeling for økonomi, kommunal og sosialfag (ØKS), HiO rapport 5, Oslo, Høgskolen i Oslo. Hygen, Johs. (1937) Den private hjelpevirksomhet, i: E. Storsteen (red.) Social håndbok for Norge, Norsk Forening for Socialt arbeide, Oslo, Nikolai Olsens Boktrykkeri. Kjølsrød, Lise (2003) En tjenesteintens velferdsstat, i: I. Frønes og L. Kjølnes (red.) Det norske samfunn, Gyldendal Akademisk, Oslo. Kluge, Liv (1973) Sosialhjelp før og nå, Sosiale opplysningsskrifter, 5, Oslo, Fabritius. Kuhnle, Stein (1985) Nyere utviklingstrekk og utfordringer, i: S. Kuhnle og L. Solheim (red.) Velferdstaten vekst og omstilling, Oslo, Tano. Lorentzen, Håkon (1995) Frivillighet i velferdsstaten, i: K. Klaudi Klausen og P. Selle (red.) Frivillig organisering i Norden, Oslo, TANO. Marthinsen, Edgar (2003) Sosialt arbeid og symbolsk kapital i et senmoderne barnevern, avhandling, Trondheim, NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Nylehn, Børre og Anne Marie Støkken (1996) Kommunalt samspill med private. Analyser og eksempler fra tre kommuner, HBO rapport, 6, Bodø, Høgskolen i Bodø. Ploug, Niels, Ingrid Henriksen, Niels Kærgård (red.) (2004) Den danske velfærdsstats historie antologi, København, Socialforskningsinstituttet. Ramsdal, Helge og Egil J. Skorstad (2004) Privatisering fra innsiden. Om sammensmeltingen av offentlig og privat organisering, Bergen, Fagbokforlaget. Røysum, Anita (2004) Privatpraktiserende sosialarbeidere i lys av profesjonell orientering og fagforståelse, Nordisk Sosialt Arbeid, nr 4, Sallnäs, Marie (2000) Barnavårdens institutioner framväxt, ideologi och struktur, avhandling, Socialhögskolan, Stockholms universitet. Seip, Anne Lise (1981) Om velferdsstatens framvekst, Oslo, Universitetsforlaget. Seip, Anne Lise (1983) Omsorgsansvar og samfunn. Et historisk tilbakeblikk, Tidsskrift for Samfunnsforskning. 24. Seltzer, Michael (1995) Økonomisk veiledning ved sosialkontor: en tverrfaglig rapport, ØKS rapport nr 3, Oslo, Bokforum. Specht, Harry og Mark E. Courtney (1994) Unfaithful Angels: How Social Work has Abandoned its Mission, New York, Free Press. Stjernø, Steinar (1982) Omsorg som yrke. Arbeidsmåter og yrkesroller på sosialkontoret, Oslo, Universitetsforlaget..no 298

11 om markedsorientering og privatisering i sosialt arbeid Stjernø, Steinar (2005) Solidarity in Europe. The history of an Idea, Cambridge University Press. St.meld. nr. 35 ( ) Velferdsmeldingen. Sosial- og helsedepartementet. Storø, Jan (1998) Privatisering av barnevernet. En gjennomgang av begrepet privatisering og refleksjon over faglige dilemmaer knyttet til dette, Norges Barnevern. nr. 3. St.prp. nr. 46 ( ) Ny arbeids- og velferdsforvaltning, Arbeids- og sosialdepartementet. Støkken, Anne Marie og Børre Nylehn (2003) Et velferdsmarked i vekst. Privat barnevern i det offentlige, Kristiansand, Høyskoleforlaget. Weihe Hans Jørgen Wallin (2004) Sosialt arbeid historie og bakgrunn, Oslo, Gyldendal Akademisk. Österberg, Johanna (2003) Att dansa på lina egenföretagsamhet inom social og hälsovård, Nordisk Sosialt Arbeid. nr 2, Aasland, Aaslaug (1937) Fagutdannelse. Socialt arbeid og utdannelsen for det, i: Einar Storsteen (red.) Social håndbok for Norge, Norsk Forening for Socialt arbeide, Oslo, Nikolai Olsens Boktrykkeri. Summaries This essay discusses marked orientation and privatization. Focus is on how professional social work responds to marketization and privatization, and what is happening within the public sphere, regarding NPM. This reflects the dynamic and interesting development that, in the Nordic countries, characterizes social work as a science and social workers as a profession. The essay reviews the commingling of private and public welfare, drawing attention to privatization as a term, and the privatisation of social work. It concludes by pointing to dynamic tensions connected to privatization and marked reforms, privatization as a professional strategy and a possible new type of solidarity. Tässä esseessä käsitellään markkinaorientaatiota ja yksityistämistä. Esseessä tarkastellaan, miten ammatillinen sosiaalityö kohtaa markkinaistumisen ja yksityistämisen ja mitä on tapahtumassa julkisen alueen sisällä, liittyen etenkin uuteen julkisjohtamiseen. Tämä ilmiö heijastelee dynaamista ja kiinnostavaa kehitystä, joka luonnehtii Pohjoismaissa sosiaalityötä tieteenä ja sosiaalityöntekijöitä ammattikuntana. Artikkelissa tehdään lyhyt historiallinen katsaus varhaisempaan yksityisten ja julkisten hyvinvointipalvelujen suhteeseen. Artikkelissa kohdistetaan myös huomio yksityistämiseen terminä sekä yksityisen sosiaalityön kasvavaan trendiin. Lopuksi artikkelissa tarkastellaan dynaamisia jännitteitä, jotka liittyvät yksityistämiseen ja markkinauudistuksiin, yksityistämiseen ammatillisena strategiana sekä mahdolliseen prosessiin kohti uuden tyyppistä solidaarisuutta. Höfundur greinarinnar ræðir stefnumörkun varðandi markaðs-og einkavæðingu. Í umfjölluninni beinir Røysum kastljósinu á það hvernig fagleg félagsráðgjöf mætir markaðs-og einkavæðingu og hvað sé að gerast innan hins opinbera geira, sérstaklega í sambandi við stefnumörkun NPM. Þetta endurspeglast í kraftmikilli og áhugaverðri þróun á Norðurlöndunum sem einkennir félagsráðgjöf sem fræði-og starfsgrein. Það gefur líka örlitla sýn á snemmbúna sögu blöndunar einkarekinnar og opinberrar þjónustu innan velferðarkerfisins. Einnig dregur það athyglina að sjálfu hugtakinu einkavæðing og tilhneigingu til aukningu á einkavæðingu í félgsráðgjöf. Að lokum undirstrikar það kraftmikla spennu í tengslum við einkavæðingu og markaðendurbótum, einkavæðing sem fagleg aðferð og mögulegt ferli að nýrri tegund á samstöðu meðal félagsráðgjafa. 299.no

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Mellom velferd og vern

Mellom velferd og vern 1 Mellom velferd og vern Psykisk helseforebyggende arbeid blant barn og unge ei utfordring på kommunenivå Introduksjon Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø BRUKER ELLER BRUKT? Landsforeningen for barnevernsbarn analyse av en interesseorganisasjon i møte med dagens barnevern Reidun Follesø Dr.polit.-avhandling 2004 Institutt for sosialt arbeid og helsefag

Detaljer

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO

HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. l FAFO Hanne Bogen og Ove Langeland (red.) OFFENTLIG ELLER PRIVAT? Om privatisering og grensen for offentlig ansvar I FAFO-RAPPORT

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Praksis som kunnskapskilde

Praksis som kunnskapskilde Anne Moe Praksis som kunnskapskilde En studie av brukeres og hjelperes erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1 Knut Kjeldstadli 1 Staten i framtida Jeg er blitt bedt om å si noe om hva slags stat en kan se for seg i framtida. Jeg må innrømme at jeg sa ja i et anfall av optimisme og lurer på hvordan dette skal gå.

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU Kristin Nygård Kristin Nygård Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: pedagogikk og fagdidaktikk. Helge Folkestad januar 1997

Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: pedagogikk og fagdidaktikk. Helge Folkestad januar 1997 En studie av vernepleiere som arbeider i bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming, om deres arbeidsmåter for å yte tillpasset hjelp til beboerne. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag:

Detaljer

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? GUNN STRAND HUTCHINSON 1) JOHANS TVEIT SANDVIN 2) FRODE BJØRGO 3) PER OLAV JOHANSEN

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer