INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FELLESNEMNDA 4. SEPTEMBER STYRER, RÅD OG UTVALG I NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...6 DELEGASJONSREGLEMENT FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...22 AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN OFFENTLIG UTLEGGING AV PLANPROGRAM...38 PILOTPROSJEKT I VERDISKAPNINGSPROGRAMMET BUD KRISTIANSUND: EIT SAMORDNA GREP FOR KYSTKULTURARV OG LANDSKAP...40 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN SOM HAR VÆRT UTSATT FOR OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE OMSORGSFORHOLD FRA TIL : SPØRSMÅLET OM KLAGE...50 REGULERINGSPLAN FOR DRAGET - EGENGODKJENNING...54 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR KS HØRING...63 Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /063 Orienteringssaker Siste nytt fra Kristiansund v/ordfører. Siste nytt fra Frei v/ordfører. Videre orientering om budsjett og økonomiplan. Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/063 til orientering. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 2

3 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /064 Godkjenning av protokoll - fellesnemnda 4. september 2007 Tilstede faste medlemmer PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 4. SEPTEMBER 2007 Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Kirsti Dyrnes, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla (permisjon etter sak 07/57), Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Per Kristian Øyen, Bjarne S. Elde Fraværende faste medlemmer Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Per Eirik Bentz Tilstede varamedlemmer Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz) Antall frammøtte medlemmer 20 Administrasjonen Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Inge Martin Måløy, Helge Carlsen, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Per Sverre Ersvik, Nils Walseth, Geir Aakvik, Petter Ingeberg, Margrete Magerøy Møtested Kristiansund rådhus Møtedato Tirsdag 4. september 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Ekstra sak: Revisjon av IKA Møre og Romsdal sin selskapsavtale endring av eigarsamansetning. Fellesnemnda var enige om å behandle saken i møtet som sak nr. 07/62. For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste. 07/55 Orienteringssaker Daglig leder Pål Farstad orienterte om Kom Vekst. Følgende bransjegrupper var representert: Samferdsel og reiseliv ved Terje Olsen, Olje og gass ved Alf Gunnar Dahl, Handel ved Nanna Eriksen Røe, Industri, bygg og anlegg ved Trond Sæterøy, Kultur ved Olav Grytnes Økonomisjef Per Sverre Ersvik orienterte om budsjett Ordfører Dagfinn Ripnes orienterte om saker som skal opp i Kristiansund bystyre 4. september 07. Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 3

4 Ordfører Maritta Ohrstrand orienterte om saker som ble behandlet av formannskapet i Frei 28. august 07. Petter Ingeberg orienterte om politisk overgangsordning i perioden 16. oktober 31. desember Notat om saken ble delt ut i møtet. Korrigert møteplan for høsten 2008 ble delt ut i møtet. Etter forslag fra Dagfinn Ripnes bes administrasjonen vurdere om det kan settes opp en nedtellingstavle de siste 100 dagene før kommunesammenslutningen Petter Ingeberg får saken til videre oppfølging. Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 21. august 2008 var lagt ved innkallingen. Nils Walseth og Helge Carlsen orienterte om arbeidsgiveransvaret for BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Notat om saken ble delt ut i møtet. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar sak 07/55 til orientering. 07/56 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 21. juni 07 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. juni 07 godkjennes. 07/57 Arealdelen av kommuneplanen : Drøfting av opplegg Medlemmene i fellesnemnda kom med innspill til administrasjonen i arbeidet med arealdelen av ny kommuneplan. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar administrasjonens utkast til planprogram, utbyggingsavtale og arealstrategi til orientering og ber administrasjonen innarbeide fellesnemndas forslag til endringer til møtet /58 Forslag til ny selskapsavtale for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap NIR I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Forslag til selskapsavtale for NIR datert vedtas. 07/59 Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda slutter seg til at nye Kristiansund kommune blir medlem av Nordmøre og Roms-dal Friluftsråd fra 1. januar Medlemskontingenten for 2008 på kr pr innbygger pr år, dekkes inn gjennom omdisponering av budsjettmidlene i kulturavdelingen. 07/60 Ny organisering av barn og unges medvirkning Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 4

5 Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen viste til punkt 4 i innstillingen: Opprettelse av et Barneråd legges i bero til Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver er nærmere definert, og la fram følgende korrigert innstilling til punkt 4: Det opprettes et eget Barneråd. Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver utarbeides av administrasjonen i samarbeid med ungdomsrådet og legges fram for bystyret til orientering i løpet av høsten I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Just Ingebrigtsen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Det opprettes et Ungdomsråd med representanter i alderen fra og med første året ungdomstrinnet til og med siste året på videregående skole. 2. Ungdomsrådet konstituerer seg så snart valget av representanter er gjort, og senest innen utgangen av september Nåværende Barn og unges råd i Kristiansund og Frei legges ned fra samme tidspunkt. 3. Vedlagte retningslinjer for ny organisering barn og unges medvirkning legges til grunn for ny organisering, rekruttering, arbeidsmåter og -oppgaver. 4. Det opprettes et eget Barneråd. Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver utarbeides av administrasjonen i samarbeid med ungdomsrådet og legges fram for bystyret til orientering i løpet av høsten /61 Tilbud om å delta i Fredskorpset ung pilotprosjekt i Møre og Romsdal I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Nye Kristiansund søker om deltakelse i pilotprosjektet Fredskorpset ung. 2. Det settes av nødvendig tidsressurs i Nye Kristiansund til at prosjektet kan gjennomføres. Utgiftene dekkes innenfor kulturavdelingens økonomiske rammer 07/62 Revisjon av IKA Møre og Romsdal sin selskapsavtale endring av eigarsamansetning Saksframstilling med forslag til vedtak ble delt ut i møtet. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda i Kristiansund og Frei slutter seg til vedlagte reviderte selskapsavtale for IKA Møre og Romsdal. Margrete Magerøy Utvalgssekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 4. september 2007 godkjennes. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 5

6 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /065 Styrer, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune Arbeidsgruppen Politisk og administrativ organisering har som en av sine oppgaver å legge frem forslag om sammensetting av styrer, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. Arbeidsgruppen brukt sammensettingen av nåværende styrer, råd og utvalg i Kristiansund og Frei som grunnlag for sitt arbeide og tilpasset dette til den vedtatte strukturen for nye Kristiansund kommune. Vedlagte følger en sammenstilling av eksisterende styrer, råd og utvalg i Kristiansund og Frei, samt forslag til ny sammensetting. Utkast til styrer, råd og utvalg har vært sendt på høring til de politiske partiene og til arbeidstakerorganisasjonene med høringsfrist. Oppsummering av høringsuttalelsene er lagt ved i notat datert 7. september 2007 fra prosjektleder. Arbeidsgruppen behandlet høringsuttalelsene i møte 12. september. Referat fra møtet er lagt ved. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak: Fellesnemnda vedtar følgende styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. 1. Bystyret 45 medlemmer samt vara. (Vedtatt i felles kommunestyremøte november 2004) Oppnevnes av kommunevalget 2007 Hjemmel: kommuneloven Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 2. Formannskapet 11 medlemmer samt varamedlemmer Vedtatt av fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Hjemmel: kommuneloven Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 3. Komité 1 - Fagområde: Barnehage, skole- og kultur 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 6

7 4. Komité 2 - Fagområde: Helse, sosial, pleie og omsorg 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 5. Komité 3 - Fagområde Tekniske tjenester 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 6. Kontrollutvalget 5 medlemmer med gruppevise varamedlemmer i rekkefølge. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Kommunelovens 60 nr. 2, Forskrift om kontrollutvalg av Sekretariat: Egen sekretariatsfunksjon 7. Klagenemnd 3 medlemmer Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet. Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006, Forvaltningsloven 28.2 og andre særlover der kommunen er endelig klageinstans. Sekretariat: politisk sekretariat 8. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 7 medlemmer samt varamedlemmer (5 politisk oppnevnte og 2 tillitsvalgte) De politiske representantene oppnevnes av bystyret Hjemmel: kommuneloven Sekretariat: Personalseksjonen 9. Arbeidsmiljøutvalg 8 medlemmer (4 fra arbeidsgiver og 4 fra arbeidstakerorganisasjonene) Representantene fra arbeidsgiversiden oppnevnes av rådmannen Hjemmel Arbeidsmiljøloven 7,1 og hovedavtalens del b 6 Mandat bestemt i lov og avtaleverk Sekretariat: Personalseksjonen 10. AKAN underutvalg av arbeidsmiljøutvalget 4 medlemmer som oppnevnes av arbeidsmiljøutvalget Mandat: Avtalte prinsipp for oppfølging av arbeidstakere med rusproblem Sekretariat: Personalseksjonen 11. Plan- og bygningsrådet 9 medlemmer samt varamedlemmer. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Plan- og bygningsloven Sekretariat: Bygningssjefens kontor 12. Eldrerådet 5 medl. og personlige varamedlemmer 2 medl. fra bystyret med vara, hvorav 1 fra formannskapet Leder og nestleder velges av eldrerådet. Politiske representanter oppnevnes av bystyret Hjemmel: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av Sekretariat: Politisk sekretariat Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 7

8 13. Fast byggekomite 5 politisk oppnevnte medlemmer med vararepresentanter Oppnevnes av bystyret 1 observatør med møte- og forslagsrett, oppnevnt av rådmannen Sekretariatet: Bygg- og eiendom 14. Fiskeriutvalget 5 medlemmer med varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariatet: Utviklingsseksjonen 15. Gate- og veinavnkomité 3 medlemmer Oppnevnes av formannskapet Foreslår navn på gater, plasser, broer eller komme med forslag på navneendring. Saken legges frem for formannskapet for endelig vedtak. Sekretariat: Bygningssjefens kontor 16. Forliksråd - 3 medlemmer med varamedlemmer. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Domstolloven av nr Eget reglement/mandat Sekretariat: Eget kontor for Forliksrådet v/politiet i Kristiansund 17. Hjelpefondets styre Styret er sammensatt av 1 repr. oppnevnt av formannskapet, 1 repr. fra Kristiansund Røde Kors og 1 repr. fra Kristiansund sanitetsforening. Eget mandat/reglement Sekretariat: Økonomisesjonen 18. Ligningsnemnda 2 medlemmer representantene foreslås av bystyret og oppnevnes av fylkestinget Hjemmel: Ligningslovens 2-5 Sekretariat Ligningskontoret 19. Miljøutvalget 7 medlemmer med varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariatet: Utviklingsseksjonen (NB nytt utvalg - se forslag til delegasjonsreglement pkt 4.13 side 20) 20. Næringsfondet 3 medlemmer, oppnevnes av bystyret Sekretariat Utviklingsseksjonen 21. Næringspolitisk råd 2 medlemmer fra nye Kristiansund, oppnevnes av bystyret 2 medlemmer fra Averøy kommune 2 medlemmer fra Kom Vekst 2 medlemmer fra Averøy næringsforum Bevilgningsmyndighet Sekretariat: fastsettes av Næringspolitisk råd 22. Overformynderiet 2 politisk oppnevnte medlemmer med varamedl. Oppnevnes av formannskapet Leder av overformynderiet og sekretariat er ansatt av kommunen Hjemmel: Vergemålsloven nr Eget mandat/reglement Info: økonomisjefen i Kristiansund kommune. Sekretariat og leder er advokat Edvard. T. Eide Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 8

9 23. Overligningsnemnda 2 medlemmer Representantene foreslås av bystyret og oppnevnes av fylkestinget Eget mandat/reglement Hjemmel: Ligningslovens 2-5 Sekretariat Ligningskontoret 24. Oljeutvalget 5 medlemmer med pers. varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariat: utviklingsseksjonen 25. Oppnevningsutvalg for konfliktråd 1 medlem (1 av forliksrådets faste medl. ) Oppnevnes av formannskapet Sekretariat: Forliksrådet v/politiet i Kristiansund 26. Sakkyndig nemnd 3 medlemmer varamedl Oppnevnes av bystyret Sekretariat: Økonomiseksjonen. 27. Sakkyndig ankenemnd 5 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Taksering av eiendommer Eget mandat/reglement Sekretariat: Økonomiseksjonen 28. Sivilforsvarsnemnda 3 medlemmer (1 fra sentral administrasjon/1 fra tekn.adm./1 oppnevnt av formannskapet samt vara.) Hjemmel: Lov om sivilforsvaret av nr Eget mandat/reglement Sekretariat Nordmøre sivilforsvarskrets 29. Utgår pga sakkyndig nemnd? 30. Utgår pga sakkyndig ankenemnd? 31. Skatteutvalget 3 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Skattebetalingsloven Eget mandat/reglement Sekretariat økonomiseksjonen 32. Utgår (jmfr fellesnemndas vedtak om politisk struktur 4. mai 2006) 33. Råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne I løpet av høsten 2007 fremmes det sak for Bystyret som bl.a. bestemmer valg av representasjonsordning, mandat, antall rådsmedlemmer, sammensetning av rådet m.m. Det forutsettes at de funksjonshemmedes organisasjoner får delta i prosessen med å utvikle et forslag til fremlegg for Bystyret mai komité Sekretariat: Kultur 8. Repr fra lag/org + 3 skole + bhg (ant varierer og oppnevnes hvert år) 3 politisk oppnevnte oppnevnes av formannskapet. 17. mai komiteen konstituerer seg selv. Sekretariat: kulturavdelingen 35. Landbruks- og viltutvalg 5 medlemmer oppnevnt av bystyret Hjemmel: Delegasjonsreglementet pkt 4.10 Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 9

10 Sekretariat landbruk: Arnar Lyche (kjøpe kompetanse fra Gjemnes kommune) Sekretariat vilt: Utviklingsseksjonen 36. Dyrevernsnemnda Oppnevnes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samsvar med Dyrevernlovens 23 for en periode på 4. Brev blir tilsendt kommunen som har forslagsrett på 1 person samt varamedlem. Formannskapet fremmer forslag på representant Eget mandat/reglement Averøy Veterinærdistrikt omfatter Averøy, Frei og Kristiansund. Adresse: Statens dyrehelsetilsyn, Distriktsveterinæren i Averøy, ABC-senteret, Bruhagen, 6530 Averøy. 37. Politisk forhandlingsutvalg 5 medlemmer administrasjonsutvalgets politiske medlemmer. Forhandler rådmanns lønn Sekretariat: Personalseksjonen 38. Ruspolitisk arbeidsgruppe 6 politisk oppnevnte med vara, samt to repr. fra barn og unges råd De politiske representantene oppnevnes av bystyret Sekretariat: Utviklingsseksjonen SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER Hver barnehage skal etter 4 i barnehageloven ha et samarbeidsutvalg bestående av ansatte og foreldre. Eier kan delta etter eget ønske. (Barnehageloven 4.) Eierrepresentasjonen i samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) Det opprettes et felles samarbeidsorgan for barnehagene i Kristiansund med et antall representanter bestående av eier, foreldre og ansatte. Samarbeidsorganets sammensetning og funksjon fremmes som egen sak. 39. Dale barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 40. Fløya barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 41. Fosna barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 42. Heinsa barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 43. Juulenga barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 44. Karihola barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 45. Lilleputten barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 46. Myra barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 47. Røsslyngveien barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 48. Stella Maris barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 49. Rensvik barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 10

11 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER Hver skole skal ha et samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg bestående av ansatte, foreldre, elever og 2 rep fra kommunen (hvorav den ene er rektor) opplæringsloven 11,1 og 11,1a Samarbeidsutvalget kan også være skolemiljøutvalg Oppnevnes av formannskapet. 50. Allanengen skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 51. Dalabrekka skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 52. Dale barneskole samarbeidsutvalg. 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 53. Gomalandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 54. Innlandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 55. Kristiansund opplæringssenter samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 56. Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 57. Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 58. Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 59. Frei skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 60. Frei ungdomskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 61. Bjerkelund skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 62. Rensvik skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet REPRESENTANTER I STYRER I AKSJESELSKAP Valgte representanter i aksjeselskap m.v. sitter frem til førstkommende generalforsamling 63. Kristiansund parkering as 6 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 1 repr. fra Næring Nordvest m/vara, 1 fra Kristiansund Sentrum AS m/vara, 1 ansattrepr. m/vara og 3 folkevalgte m/vara De folkevalgte representantene oppnevnes av formannskapet Sekretariat: Kristiansund parkering AS 64. Styret - Averøytunnelen AS 2 medlemmer ikke pers. Vara Oppnevnes av formannskapet 65. Styret - Braatthallen AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 66. Styret drosjesentralen 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 67. Styret - A/S Fastlandsfinans 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 11

12 68. Styret - Imarfinans AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 69. Styret - Kristiansund Fryseterminal AS 1 medlem ikke varamedl. Oppnevnes av formannskapet 70. Styret Midt-Norsk Baseservice AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 71. Styret NEAS 1 MEDLEM (styreleder) varamedl- Oppnevnes av formannskapet 72. Styret - Nordmøre Islager AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 73. Styret NORPRO 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 74. Generalforsamling NORPRO Ordfører 75. Tollåsenga Produkter - AS 5 medlemmer pers. varamedl. (3 oppnevnt av bystyret. 1 oppnevnt av rådmannen. 1 valgt blant de ansatte) 1 observatør fra NAV arbeid Eget mandat/reglement Sekretariat: Tollåsenga produkter 76. Generalforsamling Tollåsenga produkter Formannskapet 77. Freiprodukter AS 5 medlemmer pers. varamedl. (3 oppnevnt av bystyret. 1 oppnevnt av rådmannen. 1 valgt blant de ansatte) Samme politisk oppnevnte repr og samme adm. oppnevnte som i Tollåsenga produkter) 1 observatør fra NAV arbeid Eget mandat/reglement Sekretariat: Freiprodukter 78. Generalforsamling Freiprodukter Formannskapet 79. Sundbåtstyret KF 5 medlemmer pers. varamedl. (3 medl. fra bystyret, 1 ansattrepresentant og 1 repr. etter oppnevning fra brukerne) Politiske medlemmer og brukerrepresentant oppnevnes av bystyret Eget mandat/reglement Sekretariat: Havnefogdens kontor 80. Styret Operaen i Kristiansund 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 81. N.I.R. Representantskap 2-3 medlem 2-3 pers. Varamedl. Hver (altså 4 vara) Oppnevnes av bystyret 82. Styret - N.I.R. 1-2 medlem 2 pers. Varamedl. Oppnevnes av bystyret 83. Styret - Vikan EIENDOM AS 2 medlemmer pers. Varamedl. Oppnevnes av bystyret Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 12

13 84. Freihallen AS 1 medlem Oppnevnes av formannskapet 85. Høgskolesenteret i Kristiansund as 1 medlem m/personlig vara Oppnevnes av generalforsamlingen etter forslag fra formannskapet. Representanter i styrer til andre off organisasjoner 86. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 5 medl. pers. varamedl som oppnevnes av bystyret 3 brukerrepr. pers. varamedl. 1 ansattrepr. m/ pers. vara Hjemmel: Kommuneloven. Bystyresak 01/69 og bystyresak 02/86, Delegasjonsreglementet Sekretariat Havnefogdens kontor. 87. Havnerådet 5 representanter m/vara, oppnevnes av bystyret 88. Styret Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 1 medlem pers. varamedl. Oppnevnes av: formannskapet 89. Repr.skapet Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 1 medlem pers. varamedl. Oppnevnes av Bystyret 90. Heimevernsnemnd 2 medlemmer ( ikke varamedl.) samt 1 repr. fra Nordmøre politidistrikt. Oppnevnes av Bystyret Hjemmel: Møre og Romsdal Heimevernsdistrikt. Sekr.: Politiet 91. Interkommulal kjøtt- og næringsm.kontroll 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 92. KS Møre og Romsdal 3-5 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret 93. Nordmøre museum 2 pers skal velges til årsmøtet. Velges for hele perioden. Oppnevnes av formannskapet 94. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Nordmøre - styret 1 medlem pers. Varamedl. 1 medlem fra adm. m/pers. Vara Oppnevnes av formannskapet 95. Grimsteads stiftelse Det skal velges et styre. Tidligere ivaretatt av bygge- og eiendomsstyret. 3 personer velges Oppnevnes av formannskapet 96. Stiftelsen Omsundet trygdebolig 3 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 97. Stiftelsen Frei trygdeboliger 4 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 98. Stiftelsen Frei utleiebolig 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 99. Rensviktunets borettslag 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 100. Frei hestesportklubb 1 medlemmer m/vara oppnevnt av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 13

14 Representanter til styrer i frivillige- og andre organisasjoner 101. KBBL'S styre 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 102. KBBL'S representantskap 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 103. Foreningen "Sj Anne Magrethe" 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 104. Kristiansund kirkelige fellesråd 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 105. Nordatlantern boligstiftelse 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 106. Styret stiftelsen norsk kystkultursenter 2 repr. fra Kristiansund kommune Stiftelsens styremedlemmer skal velges for 2 år. Av de valgte medlemmene skal henholdsvis 2 og 3 medlemmer tre ut hvert annet år herunder 1 medlem fra kommunen. Oppnevnes av formannskapet 107. Orkidé Ordfører og rådmenn + Arbeidsutvalg 108. Kom vekst Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 109. Kvernberget vekst 1 medlem m/vara. Oppnevnes av formannskapet 110. Nordmøre næringsråd Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 111. Destinasjon Kristiansund & Nordmøre Aksjonærkommunene oppnevner 3 representanter + vara (oppnevnes i samarbeid mellom ordfører/rådmann) Resterende 5 faste medl. velges av generalforsamling Krisesenterets styringsgruppe 1 medlem 1. Varamedlemmer Oppnevnes av formannskapet Sekretariat Helse- og sosial ved (Snorre Visnes) Samspleis Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 114. Nordre Nordmøre bruselskap Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 115. Kom vekst Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene LEGATER Egne statutter vedtatt for alle legatene 116. Legat til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/personer fortrinnsvis over myndighetsalder og eldre. 2 medlemmer Kristiansund kirkelige fellesråd velger 1 medlem. Oppnevnes av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 14

15 117. Legat til økonomisk støtte for barn som av forskjellige årsaker trenger støtte utover det offentlige hjelpeapparat og forbeholdes barn under myndighetsalder 2 medlemmer Oppnevnes av formannskapet Kristiansund kirkelige fellesråd velger1 medlem 118. Legat til vedlikehold, fornyelse av parkanlegg, minnesmerker, andre særegenheter og alminnelige formål i Kristiansund by 3 medlemmer. Oppnevnes av formannskapet 119. Utdanning og studielegat for lærere og elever ved grunnskolen og elever ved videregående skoler i Kristiansund 3 medlemmer Oppnevnes av formannskapet 120. Kåre Andreas og sønn Carl Ingvar Fjelles legat til videreutdannelse for begavede studenter ved Atlanten videregående skole i musikk og sang. 1 medlem Hovedlærer for musikk, dans og drama ved Atlanten vg. skole og leder for operaen i Kr.sund oppnevnes til styret. Oppnevnes av formannskapet 121. Legat for fremme av petroleumsvirsomhet i Møre og Romsdal 1 medlem 1 varamedl. rådmann/ordførernivå Hjemmel: Henvendelse fra Norsk petroleumsforening Oppnevnes av formannskapet Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 15

16 Vedlegg: styrer, råd og utvalg Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Til arbeidsgruppen politisk og administrativ organisering Notat etter endt høring Utkast til delegasjonsreglement/styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune I samsvar med arbeidsgruppens vedtak ble utkast til delegasjonsreglement, til styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune sendt på høring med frist 1. september. Det er kommet følgende 6 innspill: e-post fra Karl Kjetil Skuseth Vi må endre kontaktutvalget for funksjonshemmede til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ny lov fra sept.-07. Foreslår sammen oppbygging som eldrerådet. Rundskriv, publisert A-28/2007 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vart vedteke av Stortinget 17. juni Etter denne lova skal alle kommunane og fylkeskommunane ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. Lova trer i kraft 10. september Dette rundskrivet gjev rettleiing til denne lova. Rundskrivet avløyser rundskriv I-42/99 som bygde på at råd for menneske med nedsett funksjonsevne var ei frivillig ordning. Som korttittel på lova nyttar vi Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. E-post fra Helge Carlsen Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. trår i kraft fra 10. september Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjerna og at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet. Rådet skal blant annet ta opp forhold innen for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv helse og pleie- og omsorgstjenestene. Etter loven vil det være ulike alternativer å velge mellom når det gjelder representasjonsording for mennesker med nedsatt funksjonsevne - disse er: - et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - interkommunale representasjonsordninger - et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - andre representasjonsordninger Etter 6 i loven vedtar kommunestyret mandat og sammensetning av rådet og antallet rådsmedlemmer. Departementet forutsetter at de funksjonshemmedes organisasjoner får være med i prosessen frem til valg av representasjonsordning og at det bør legges avgjørende vekt på hva de mener i denne sammenheng. Departementet peker også på at de funksjonshemmedes organisasjoner også må få uttale seg i forhold til antallet rådsmedlemmer. Slik saken står klarer vi ikke å få avklart dette og eventuelle andre spørsmål til behandlingen i Fellesnemnda den 27. september. Med dette som bakgrunn foreslår jeg at det i løpet av høsten fremmes sak på dette med sikte på endelig behandling i Bystyret i nye Kristiansund. Før saken fremmes til endelig behandling forutsettes det at de funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt i prosessen med utvikling av forslag til ordning. Punkt 33 bør fylles ut med følgende: Råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne I løpet av høsten 2007 fremmes det sak for Bystyret som bl.a. bestemmer valg av representasjonsordning, mandat, antall rådsmedlemmer, sammensetning av rådet m.m. Det forutsettes at de funksjonshemmedes organisasjoner får delta i prosessen med å utvikle et forslag til fremlegg for Bystyret. Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 16

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer