INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FELLESNEMNDA 4. SEPTEMBER STYRER, RÅD OG UTVALG I NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...6 DELEGASJONSREGLEMENT FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE...22 AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN OFFENTLIG UTLEGGING AV PLANPROGRAM...38 PILOTPROSJEKT I VERDISKAPNINGSPROGRAMMET BUD KRISTIANSUND: EIT SAMORDNA GREP FOR KYSTKULTURARV OG LANDSKAP...40 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN SOM HAR VÆRT UTSATT FOR OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE OMSORGSFORHOLD FRA TIL : SPØRSMÅLET OM KLAGE...50 REGULERINGSPLAN FOR DRAGET - EGENGODKJENNING...54 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR KS HØRING...63 Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /063 Orienteringssaker Siste nytt fra Kristiansund v/ordfører. Siste nytt fra Frei v/ordfører. Videre orientering om budsjett og økonomiplan. Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/063 til orientering. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 2

3 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /064 Godkjenning av protokoll - fellesnemnda 4. september 2007 Tilstede faste medlemmer PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 4. SEPTEMBER 2007 Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anne Grethe Holmen, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Gerhard Sæther, Nora K. Wårle, Steinar Berge, Kirsti Dyrnes, Per Kvalvik, Dagfinn Ripnes, Anette Thomsen, Joachim Røsandhaug, Kirsten Skaret Gulla (permisjon etter sak 07/57), Maritta Ohrstrand, Terje Fugelsnes, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Per Kristian Øyen, Bjarne S. Elde Fraværende faste medlemmer Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Per Eirik Bentz Tilstede varamedlemmer Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz) Antall frammøtte medlemmer 20 Administrasjonen Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Inge Martin Måløy, Helge Carlsen, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Per Sverre Ersvik, Nils Walseth, Geir Aakvik, Petter Ingeberg, Margrete Magerøy Møtested Kristiansund rådhus Møtedato Tirsdag 4. september 2007 Tidspunkt Kl Referent Margrete Magerøy Merknader til innkalling og saksliste Ekstra sak: Revisjon av IKA Møre og Romsdal sin selskapsavtale endring av eigarsamansetning. Fellesnemnda var enige om å behandle saken i møtet som sak nr. 07/62. For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste. 07/55 Orienteringssaker Daglig leder Pål Farstad orienterte om Kom Vekst. Følgende bransjegrupper var representert: Samferdsel og reiseliv ved Terje Olsen, Olje og gass ved Alf Gunnar Dahl, Handel ved Nanna Eriksen Røe, Industri, bygg og anlegg ved Trond Sæterøy, Kultur ved Olav Grytnes Økonomisjef Per Sverre Ersvik orienterte om budsjett Ordfører Dagfinn Ripnes orienterte om saker som skal opp i Kristiansund bystyre 4. september 07. Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 3

4 Ordfører Maritta Ohrstrand orienterte om saker som ble behandlet av formannskapet i Frei 28. august 07. Petter Ingeberg orienterte om politisk overgangsordning i perioden 16. oktober 31. desember Notat om saken ble delt ut i møtet. Korrigert møteplan for høsten 2008 ble delt ut i møtet. Etter forslag fra Dagfinn Ripnes bes administrasjonen vurdere om det kan settes opp en nedtellingstavle de siste 100 dagene før kommunesammenslutningen Petter Ingeberg får saken til videre oppfølging. Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 21. august 2008 var lagt ved innkallingen. Nils Walseth og Helge Carlsen orienterte om arbeidsgiveransvaret for BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Notat om saken ble delt ut i møtet. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar sak 07/55 til orientering. 07/56 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 21. juni 07 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. juni 07 godkjennes. 07/57 Arealdelen av kommuneplanen : Drøfting av opplegg Medlemmene i fellesnemnda kom med innspill til administrasjonen i arbeidet med arealdelen av ny kommuneplan. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda tar administrasjonens utkast til planprogram, utbyggingsavtale og arealstrategi til orientering og ber administrasjonen innarbeide fellesnemndas forslag til endringer til møtet /58 Forslag til ny selskapsavtale for Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap NIR I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Forslag til selskapsavtale for NIR datert vedtas. 07/59 Medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda slutter seg til at nye Kristiansund kommune blir medlem av Nordmøre og Roms-dal Friluftsråd fra 1. januar Medlemskontingenten for 2008 på kr pr innbygger pr år, dekkes inn gjennom omdisponering av budsjettmidlene i kulturavdelingen. 07/60 Ny organisering av barn og unges medvirkning Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 4

5 Påtroppende rådmann Just Ingebrigtsen viste til punkt 4 i innstillingen: Opprettelse av et Barneråd legges i bero til Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver er nærmere definert, og la fram følgende korrigert innstilling til punkt 4: Det opprettes et eget Barneråd. Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver utarbeides av administrasjonen i samarbeid med ungdomsrådet og legges fram for bystyret til orientering i løpet av høsten I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Just Ingebrigtsen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Det opprettes et Ungdomsråd med representanter i alderen fra og med første året ungdomstrinnet til og med siste året på videregående skole. 2. Ungdomsrådet konstituerer seg så snart valget av representanter er gjort, og senest innen utgangen av september Nåværende Barn og unges råd i Kristiansund og Frei legges ned fra samme tidspunkt. 3. Vedlagte retningslinjer for ny organisering barn og unges medvirkning legges til grunn for ny organisering, rekruttering, arbeidsmåter og -oppgaver. 4. Det opprettes et eget Barneråd. Barnerådets innhold og arbeidsoppgaver utarbeides av administrasjonen i samarbeid med ungdomsrådet og legges fram for bystyret til orientering i løpet av høsten /61 Tilbud om å delta i Fredskorpset ung pilotprosjekt i Møre og Romsdal I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak 1. Nye Kristiansund søker om deltakelse i pilotprosjektet Fredskorpset ung. 2. Det settes av nødvendig tidsressurs i Nye Kristiansund til at prosjektet kan gjennomføres. Utgiftene dekkes innenfor kulturavdelingens økonomiske rammer 07/62 Revisjon av IKA Møre og Romsdal sin selskapsavtale endring av eigarsamansetning Saksframstilling med forslag til vedtak ble delt ut i møtet. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige Vedtak Fellesnemnda i Kristiansund og Frei slutter seg til vedlagte reviderte selskapsavtale for IKA Møre og Romsdal. Margrete Magerøy Utvalgssekretær Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 4. september 2007 godkjennes. Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 5

6 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /065 Styrer, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune Arbeidsgruppen Politisk og administrativ organisering har som en av sine oppgaver å legge frem forslag om sammensetting av styrer, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. Arbeidsgruppen brukt sammensettingen av nåværende styrer, råd og utvalg i Kristiansund og Frei som grunnlag for sitt arbeide og tilpasset dette til den vedtatte strukturen for nye Kristiansund kommune. Vedlagte følger en sammenstilling av eksisterende styrer, råd og utvalg i Kristiansund og Frei, samt forslag til ny sammensetting. Utkast til styrer, råd og utvalg har vært sendt på høring til de politiske partiene og til arbeidstakerorganisasjonene med høringsfrist. Oppsummering av høringsuttalelsene er lagt ved i notat datert 7. september 2007 fra prosjektleder. Arbeidsgruppen behandlet høringsuttalelsene i møte 12. september. Referat fra møtet er lagt ved. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak: Fellesnemnda vedtar følgende styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. 1. Bystyret 45 medlemmer samt vara. (Vedtatt i felles kommunestyremøte november 2004) Oppnevnes av kommunevalget 2007 Hjemmel: kommuneloven Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 2. Formannskapet 11 medlemmer samt varamedlemmer Vedtatt av fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Hjemmel: kommuneloven Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 3. Komité 1 - Fagområde: Barnehage, skole- og kultur 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 6

7 4. Komité 2 - Fagområde: Helse, sosial, pleie og omsorg 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 5. Komité 3 - Fagområde Tekniske tjenester 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet samt varamedlemmer. Rådmannen har møteplikt i komitémøtene med tale- og forslagsrett Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006 Oppnevnes av bystyret Eget reglement Sekretariat: Politisk sekretariat 6. Kontrollutvalget 5 medlemmer med gruppevise varamedlemmer i rekkefølge. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Kommunelovens 60 nr. 2, Forskrift om kontrollutvalg av Sekretariat: Egen sekretariatsfunksjon 7. Klagenemnd 3 medlemmer Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet. Hjemmel: Fellesnemnda mai 2006, Forvaltningsloven 28.2 og andre særlover der kommunen er endelig klageinstans. Sekretariat: politisk sekretariat 8. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 7 medlemmer samt varamedlemmer (5 politisk oppnevnte og 2 tillitsvalgte) De politiske representantene oppnevnes av bystyret Hjemmel: kommuneloven Sekretariat: Personalseksjonen 9. Arbeidsmiljøutvalg 8 medlemmer (4 fra arbeidsgiver og 4 fra arbeidstakerorganisasjonene) Representantene fra arbeidsgiversiden oppnevnes av rådmannen Hjemmel Arbeidsmiljøloven 7,1 og hovedavtalens del b 6 Mandat bestemt i lov og avtaleverk Sekretariat: Personalseksjonen 10. AKAN underutvalg av arbeidsmiljøutvalget 4 medlemmer som oppnevnes av arbeidsmiljøutvalget Mandat: Avtalte prinsipp for oppfølging av arbeidstakere med rusproblem Sekretariat: Personalseksjonen 11. Plan- og bygningsrådet 9 medlemmer samt varamedlemmer. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Plan- og bygningsloven Sekretariat: Bygningssjefens kontor 12. Eldrerådet 5 medl. og personlige varamedlemmer 2 medl. fra bystyret med vara, hvorav 1 fra formannskapet Leder og nestleder velges av eldrerådet. Politiske representanter oppnevnes av bystyret Hjemmel: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av Sekretariat: Politisk sekretariat Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 7

8 13. Fast byggekomite 5 politisk oppnevnte medlemmer med vararepresentanter Oppnevnes av bystyret 1 observatør med møte- og forslagsrett, oppnevnt av rådmannen Sekretariatet: Bygg- og eiendom 14. Fiskeriutvalget 5 medlemmer med varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariatet: Utviklingsseksjonen 15. Gate- og veinavnkomité 3 medlemmer Oppnevnes av formannskapet Foreslår navn på gater, plasser, broer eller komme med forslag på navneendring. Saken legges frem for formannskapet for endelig vedtak. Sekretariat: Bygningssjefens kontor 16. Forliksråd - 3 medlemmer med varamedlemmer. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Domstolloven av nr Eget reglement/mandat Sekretariat: Eget kontor for Forliksrådet v/politiet i Kristiansund 17. Hjelpefondets styre Styret er sammensatt av 1 repr. oppnevnt av formannskapet, 1 repr. fra Kristiansund Røde Kors og 1 repr. fra Kristiansund sanitetsforening. Eget mandat/reglement Sekretariat: Økonomisesjonen 18. Ligningsnemnda 2 medlemmer representantene foreslås av bystyret og oppnevnes av fylkestinget Hjemmel: Ligningslovens 2-5 Sekretariat Ligningskontoret 19. Miljøutvalget 7 medlemmer med varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariatet: Utviklingsseksjonen (NB nytt utvalg - se forslag til delegasjonsreglement pkt 4.13 side 20) 20. Næringsfondet 3 medlemmer, oppnevnes av bystyret Sekretariat Utviklingsseksjonen 21. Næringspolitisk råd 2 medlemmer fra nye Kristiansund, oppnevnes av bystyret 2 medlemmer fra Averøy kommune 2 medlemmer fra Kom Vekst 2 medlemmer fra Averøy næringsforum Bevilgningsmyndighet Sekretariat: fastsettes av Næringspolitisk råd 22. Overformynderiet 2 politisk oppnevnte medlemmer med varamedl. Oppnevnes av formannskapet Leder av overformynderiet og sekretariat er ansatt av kommunen Hjemmel: Vergemålsloven nr Eget mandat/reglement Info: økonomisjefen i Kristiansund kommune. Sekretariat og leder er advokat Edvard. T. Eide Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 8

9 23. Overligningsnemnda 2 medlemmer Representantene foreslås av bystyret og oppnevnes av fylkestinget Eget mandat/reglement Hjemmel: Ligningslovens 2-5 Sekretariat Ligningskontoret 24. Oljeutvalget 5 medlemmer med pers. varamedlemmer Oppnevnes av bystyret Sekretariat: utviklingsseksjonen 25. Oppnevningsutvalg for konfliktråd 1 medlem (1 av forliksrådets faste medl. ) Oppnevnes av formannskapet Sekretariat: Forliksrådet v/politiet i Kristiansund 26. Sakkyndig nemnd 3 medlemmer varamedl Oppnevnes av bystyret Sekretariat: Økonomiseksjonen. 27. Sakkyndig ankenemnd 5 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Taksering av eiendommer Eget mandat/reglement Sekretariat: Økonomiseksjonen 28. Sivilforsvarsnemnda 3 medlemmer (1 fra sentral administrasjon/1 fra tekn.adm./1 oppnevnt av formannskapet samt vara.) Hjemmel: Lov om sivilforsvaret av nr Eget mandat/reglement Sekretariat Nordmøre sivilforsvarskrets 29. Utgår pga sakkyndig nemnd? 30. Utgår pga sakkyndig ankenemnd? 31. Skatteutvalget 3 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret Hjemmel: Skattebetalingsloven Eget mandat/reglement Sekretariat økonomiseksjonen 32. Utgår (jmfr fellesnemndas vedtak om politisk struktur 4. mai 2006) 33. Råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne I løpet av høsten 2007 fremmes det sak for Bystyret som bl.a. bestemmer valg av representasjonsordning, mandat, antall rådsmedlemmer, sammensetning av rådet m.m. Det forutsettes at de funksjonshemmedes organisasjoner får delta i prosessen med å utvikle et forslag til fremlegg for Bystyret mai komité Sekretariat: Kultur 8. Repr fra lag/org + 3 skole + bhg (ant varierer og oppnevnes hvert år) 3 politisk oppnevnte oppnevnes av formannskapet. 17. mai komiteen konstituerer seg selv. Sekretariat: kulturavdelingen 35. Landbruks- og viltutvalg 5 medlemmer oppnevnt av bystyret Hjemmel: Delegasjonsreglementet pkt 4.10 Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 9

10 Sekretariat landbruk: Arnar Lyche (kjøpe kompetanse fra Gjemnes kommune) Sekretariat vilt: Utviklingsseksjonen 36. Dyrevernsnemnda Oppnevnes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samsvar med Dyrevernlovens 23 for en periode på 4. Brev blir tilsendt kommunen som har forslagsrett på 1 person samt varamedlem. Formannskapet fremmer forslag på representant Eget mandat/reglement Averøy Veterinærdistrikt omfatter Averøy, Frei og Kristiansund. Adresse: Statens dyrehelsetilsyn, Distriktsveterinæren i Averøy, ABC-senteret, Bruhagen, 6530 Averøy. 37. Politisk forhandlingsutvalg 5 medlemmer administrasjonsutvalgets politiske medlemmer. Forhandler rådmanns lønn Sekretariat: Personalseksjonen 38. Ruspolitisk arbeidsgruppe 6 politisk oppnevnte med vara, samt to repr. fra barn og unges råd De politiske representantene oppnevnes av bystyret Sekretariat: Utviklingsseksjonen SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER Hver barnehage skal etter 4 i barnehageloven ha et samarbeidsutvalg bestående av ansatte og foreldre. Eier kan delta etter eget ønske. (Barnehageloven 4.) Eierrepresentasjonen i samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) Det opprettes et felles samarbeidsorgan for barnehagene i Kristiansund med et antall representanter bestående av eier, foreldre og ansatte. Samarbeidsorganets sammensetning og funksjon fremmes som egen sak. 39. Dale barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 40. Fløya barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 41. Fosna barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 42. Heinsa barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 43. Juulenga barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 44. Karihola barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 45. Lilleputten barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 46. Myra barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 47. Røsslyngveien barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 48. Stella Maris barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) 49. Rensvik barnehage samarbeidsutvalg eierrepresentasjonen ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer) Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 10

11 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER Hver skole skal ha et samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg bestående av ansatte, foreldre, elever og 2 rep fra kommunen (hvorav den ene er rektor) opplæringsloven 11,1 og 11,1a Samarbeidsutvalget kan også være skolemiljøutvalg Oppnevnes av formannskapet. 50. Allanengen skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 51. Dalabrekka skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 52. Dale barneskole samarbeidsutvalg. 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 53. Gomalandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 54. Innlandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 55. Kristiansund opplæringssenter samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 56. Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 57. Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 58. Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 59. Frei skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 60. Frei ungdomskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 61. Bjerkelund skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 62. Rensvik skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet REPRESENTANTER I STYRER I AKSJESELSKAP Valgte representanter i aksjeselskap m.v. sitter frem til førstkommende generalforsamling 63. Kristiansund parkering as 6 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 1 repr. fra Næring Nordvest m/vara, 1 fra Kristiansund Sentrum AS m/vara, 1 ansattrepr. m/vara og 3 folkevalgte m/vara De folkevalgte representantene oppnevnes av formannskapet Sekretariat: Kristiansund parkering AS 64. Styret - Averøytunnelen AS 2 medlemmer ikke pers. Vara Oppnevnes av formannskapet 65. Styret - Braatthallen AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 66. Styret drosjesentralen 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 67. Styret - A/S Fastlandsfinans 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 11

12 68. Styret - Imarfinans AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 69. Styret - Kristiansund Fryseterminal AS 1 medlem ikke varamedl. Oppnevnes av formannskapet 70. Styret Midt-Norsk Baseservice AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 71. Styret NEAS 1 MEDLEM (styreleder) varamedl- Oppnevnes av formannskapet 72. Styret - Nordmøre Islager AS 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 73. Styret NORPRO 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 74. Generalforsamling NORPRO Ordfører 75. Tollåsenga Produkter - AS 5 medlemmer pers. varamedl. (3 oppnevnt av bystyret. 1 oppnevnt av rådmannen. 1 valgt blant de ansatte) 1 observatør fra NAV arbeid Eget mandat/reglement Sekretariat: Tollåsenga produkter 76. Generalforsamling Tollåsenga produkter Formannskapet 77. Freiprodukter AS 5 medlemmer pers. varamedl. (3 oppnevnt av bystyret. 1 oppnevnt av rådmannen. 1 valgt blant de ansatte) Samme politisk oppnevnte repr og samme adm. oppnevnte som i Tollåsenga produkter) 1 observatør fra NAV arbeid Eget mandat/reglement Sekretariat: Freiprodukter 78. Generalforsamling Freiprodukter Formannskapet 79. Sundbåtstyret KF 5 medlemmer pers. varamedl. (3 medl. fra bystyret, 1 ansattrepresentant og 1 repr. etter oppnevning fra brukerne) Politiske medlemmer og brukerrepresentant oppnevnes av bystyret Eget mandat/reglement Sekretariat: Havnefogdens kontor 80. Styret Operaen i Kristiansund 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 81. N.I.R. Representantskap 2-3 medlem 2-3 pers. Varamedl. Hver (altså 4 vara) Oppnevnes av bystyret 82. Styret - N.I.R. 1-2 medlem 2 pers. Varamedl. Oppnevnes av bystyret 83. Styret - Vikan EIENDOM AS 2 medlemmer pers. Varamedl. Oppnevnes av bystyret Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 12

13 84. Freihallen AS 1 medlem Oppnevnes av formannskapet 85. Høgskolesenteret i Kristiansund as 1 medlem m/personlig vara Oppnevnes av generalforsamlingen etter forslag fra formannskapet. Representanter i styrer til andre off organisasjoner 86. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 5 medl. pers. varamedl som oppnevnes av bystyret 3 brukerrepr. pers. varamedl. 1 ansattrepr. m/ pers. vara Hjemmel: Kommuneloven. Bystyresak 01/69 og bystyresak 02/86, Delegasjonsreglementet Sekretariat Havnefogdens kontor. 87. Havnerådet 5 representanter m/vara, oppnevnes av bystyret 88. Styret Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 1 medlem pers. varamedl. Oppnevnes av: formannskapet 89. Repr.skapet Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 1 medlem pers. varamedl. Oppnevnes av Bystyret 90. Heimevernsnemnd 2 medlemmer ( ikke varamedl.) samt 1 repr. fra Nordmøre politidistrikt. Oppnevnes av Bystyret Hjemmel: Møre og Romsdal Heimevernsdistrikt. Sekr.: Politiet 91. Interkommulal kjøtt- og næringsm.kontroll 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 92. KS Møre og Romsdal 3-5 medlemmer varamedl. Oppnevnes av bystyret 93. Nordmøre museum 2 pers skal velges til årsmøtet. Velges for hele perioden. Oppnevnes av formannskapet 94. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Nordmøre - styret 1 medlem pers. Varamedl. 1 medlem fra adm. m/pers. Vara Oppnevnes av formannskapet 95. Grimsteads stiftelse Det skal velges et styre. Tidligere ivaretatt av bygge- og eiendomsstyret. 3 personer velges Oppnevnes av formannskapet 96. Stiftelsen Omsundet trygdebolig 3 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 97. Stiftelsen Frei trygdeboliger 4 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 98. Stiftelsen Frei utleiebolig 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 99. Rensviktunets borettslag 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 100. Frei hestesportklubb 1 medlemmer m/vara oppnevnt av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 13

14 Representanter til styrer i frivillige- og andre organisasjoner 101. KBBL'S styre 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 102. KBBL'S representantskap 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 103. Foreningen "Sj Anne Magrethe" 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 104. Kristiansund kirkelige fellesråd 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 105. Nordatlantern boligstiftelse 1 medlem pers. Varamedl. Oppnevnes av formannskapet 106. Styret stiftelsen norsk kystkultursenter 2 repr. fra Kristiansund kommune Stiftelsens styremedlemmer skal velges for 2 år. Av de valgte medlemmene skal henholdsvis 2 og 3 medlemmer tre ut hvert annet år herunder 1 medlem fra kommunen. Oppnevnes av formannskapet 107. Orkidé Ordfører og rådmenn + Arbeidsutvalg 108. Kom vekst Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 109. Kvernberget vekst 1 medlem m/vara. Oppnevnes av formannskapet 110. Nordmøre næringsråd Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 111. Destinasjon Kristiansund & Nordmøre Aksjonærkommunene oppnevner 3 representanter + vara (oppnevnes i samarbeid mellom ordfører/rådmann) Resterende 5 faste medl. velges av generalforsamling Krisesenterets styringsgruppe 1 medlem 1. Varamedlemmer Oppnevnes av formannskapet Sekretariat Helse- og sosial ved (Snorre Visnes) Samspleis Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 114. Nordre Nordmøre bruselskap Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene 115. Kom vekst Repr velges av generalforsamlingen blant aksjonærene LEGATER Egne statutter vedtatt for alle legatene 116. Legat til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/personer fortrinnsvis over myndighetsalder og eldre. 2 medlemmer Kristiansund kirkelige fellesråd velger 1 medlem. Oppnevnes av formannskapet Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 14

15 117. Legat til økonomisk støtte for barn som av forskjellige årsaker trenger støtte utover det offentlige hjelpeapparat og forbeholdes barn under myndighetsalder 2 medlemmer Oppnevnes av formannskapet Kristiansund kirkelige fellesråd velger1 medlem 118. Legat til vedlikehold, fornyelse av parkanlegg, minnesmerker, andre særegenheter og alminnelige formål i Kristiansund by 3 medlemmer. Oppnevnes av formannskapet 119. Utdanning og studielegat for lærere og elever ved grunnskolen og elever ved videregående skoler i Kristiansund 3 medlemmer Oppnevnes av formannskapet 120. Kåre Andreas og sønn Carl Ingvar Fjelles legat til videreutdannelse for begavede studenter ved Atlanten videregående skole i musikk og sang. 1 medlem Hovedlærer for musikk, dans og drama ved Atlanten vg. skole og leder for operaen i Kr.sund oppnevnes til styret. Oppnevnes av formannskapet 121. Legat for fremme av petroleumsvirsomhet i Møre og Romsdal 1 medlem 1 varamedl. rådmann/ordførernivå Hjemmel: Henvendelse fra Norsk petroleumsforening Oppnevnes av formannskapet Just Ingebrigtsen Leder av administrativ styringsgruppe Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 15

16 Vedlegg: styrer, råd og utvalg Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Til arbeidsgruppen politisk og administrativ organisering Notat etter endt høring Utkast til delegasjonsreglement/styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune I samsvar med arbeidsgruppens vedtak ble utkast til delegasjonsreglement, til styrer råd og utvalg i nye Kristiansund kommune sendt på høring med frist 1. september. Det er kommet følgende 6 innspill: e-post fra Karl Kjetil Skuseth Vi må endre kontaktutvalget for funksjonshemmede til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ny lov fra sept.-07. Foreslår sammen oppbygging som eldrerådet. Rundskriv, publisert A-28/2007 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vart vedteke av Stortinget 17. juni Etter denne lova skal alle kommunane og fylkeskommunane ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. Lova trer i kraft 10. september Dette rundskrivet gjev rettleiing til denne lova. Rundskrivet avløyser rundskriv I-42/99 som bygde på at råd for menneske med nedsett funksjonsevne var ei frivillig ordning. Som korttittel på lova nyttar vi Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. E-post fra Helge Carlsen Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. trår i kraft fra 10. september Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjerna og at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet. Rådet skal blant annet ta opp forhold innen for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv helse og pleie- og omsorgstjenestene. Etter loven vil det være ulike alternativer å velge mellom når det gjelder representasjonsording for mennesker med nedsatt funksjonsevne - disse er: - et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - interkommunale representasjonsordninger - et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - andre representasjonsordninger Etter 6 i loven vedtar kommunestyret mandat og sammensetning av rådet og antallet rådsmedlemmer. Departementet forutsetter at de funksjonshemmedes organisasjoner får være med i prosessen frem til valg av representasjonsordning og at det bør legges avgjørende vekt på hva de mener i denne sammenheng. Departementet peker også på at de funksjonshemmedes organisasjoner også må få uttale seg i forhold til antallet rådsmedlemmer. Slik saken står klarer vi ikke å få avklart dette og eventuelle andre spørsmål til behandlingen i Fellesnemnda den 27. september. Med dette som bakgrunn foreslår jeg at det i løpet av høsten fremmes sak på dette med sikte på endelig behandling i Bystyret i nye Kristiansund. Før saken fremmes til endelig behandling forutsettes det at de funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt i prosessen med utvikling av forslag til ordning. Punkt 33 bør fylles ut med følgende: Råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne I løpet av høsten 2007 fremmes det sak for Bystyret som bl.a. bestemmer valg av representasjonsordning, mandat, antall rådsmedlemmer, sammensetning av rådet m.m. Det forutsettes at de funksjonshemmedes organisasjoner får delta i prosessen med å utvikle et forslag til fremlegg for Bystyret. Innkalling fellesnemnda 27. september 2007 side 16

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy

Velkommen til parallellseminar III. Styringsdokumenter viktige verktøy Velkommen til parallellseminar III Styringsdokumenter viktige verktøy Styringsdokumenter - viktige verktøy Prosjektorganisering og prosjektstyring Budsjetter Omstillingsavtaler Kartlegginger, sjekklister

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Monica Lysebo Arkiv: 020 &35 Arkivsaksnr.: 16/4892-1 Nordre Follo kommune - foreløpig organisering av arbeidet Vedlegg: Forslag til foreløpig organisering datert 22.12.16 Referat

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 21. februar 2012 Tid: Kl. 12.00 14.30 Møtested: Grimstad Rådhus, 1. etg. møterom Edvarda

Detaljer

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Saksnr. 16/4406 Journalnr. 1422/17 Arkiv 033 &20 Dato: 25.01.2017 Deler av regelmentet til behandling i Formannskapet 1. februar

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Stokke rådhus, kommunestyresalen Tid: 4. desember 2014 kl 12.00 16.00 Møteleder: Erlend Larsen Til stede fra Stokke kommune: Erlend Larsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Erna Markhus Mads Arild Nervik AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Erna Markhus Mads Arild Nervik AP Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Sak: Kommunestyreperioden Konstituering av kommunestyret og valg av representanter.

Sak: Kommunestyreperioden Konstituering av kommunestyret og valg av representanter. Notat Til: Kopi: Fra: Ordfører Rådmannen Leder for servicesenteret Politisk sekretariat Ass rådmann Dato: 28.09.11 Sak: Kommunestyreperioden 2011 2015. Konstituering av kommunestyret og valg av representanter.

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Ny kommune Hitra - Snillfjord Ny kommune Hitra - Snillfjord Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnd Hitra og Snillfjord Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 02.10.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Øystein Forr Edit Jakobsen KRF

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Øystein Forr Edit Jakobsen KRF Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet/Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 02.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 13.10.2015 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 52/15: VALG AV FORMANNSKAP 2015-2019 53/15: VALG AV ORDFØRER 2015-2019 54/15: VALG AV VARAORDFØRER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord

Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Referat fra politisk møte Stokke - Andebu - Sandefjord Sted: Andebu herredshus, kommunestyresalen Tid: 19. desember 2014 kl 08.30 12.00 Møteleder: Bjarne Sommerstad Til stede fra Stokke kommune: Erlend

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a.

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYREKOMITEENE 1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. Kommunestyret deler

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2013/7970-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Godkjenning av reglement for gjeldende fra 01.11.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 18.april 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 4/07 TID: 26.04.2007 kl. 14:00 NB! MERK TIDEN! STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer