Din bruksanvisning PHILIPS NP1100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PHILIPS NP1100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3440789"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Den ene er bredere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner og en tredje jordingstapp. Den brede pinnen eller den tredje tappen er der for sikkerheten din. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å erstatte den utdaterte kontakten. Forsiktig: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn. Lyn-symboletindikereratuisolertmateriale isystemetkanføretilelektriskstøt.for sikkerhetentilallesomborihuset,måduikke fjerneproduktdekselet. Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgendeinformasjonfordentilhørende funksjonen.dennemålesesnøyeforåunngå drifts-ogvedlikeholdsproblemer. ADVARSEL:Foråreduserefarenforbranneller elektriskstøtmåikkeapparatetutsettesfor regnellerfuktighet,ogobjektersomerfyltmed væsker,foreksempelvaser,måikkeplasserespå apparatet. FORSIKTIG:Foråunngåelektriskstøtmåden bredepinnensettesinnidetbredesporet,og støpseletmåsettesheltinn. a Les disse instruksjonene. b Ta vare på disse instruksjonene. c Følg instruksjonene i alle advarslene. d Følg alle instruksjonene. e Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. f Rengjør bare med en myk klut. g Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen 4 NO j Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra apparatet. k Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten. l Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som selges med apparatet. Hvis du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet, slik at den ikke velter og det oppstår skade. Advarsel FjernaldridekseletpåNP1100. AldrismørnoenavdeleneiNP1100. Plasser NP1100 på et flatt, hardt og stabilt underlag. AldriplasserNP1100påannetelektriskutstyr. BrukbareNP1100innendørs.HoldNP1100bortefra vann,fuktighetogvæskefylteobjekter. Ikke utsett NP1100 for direkte sollys, åpen flamme eller varme. Nors k m Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre perioder. n All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når apparatet ikke fungerer som det skal, eller når det har vært utsatt for fall. o FORSIKTIGHET ved batteribruk for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, på eiendeler eller på enheten, må følgende forholdsregler følges: Settinnallebatterieneriktig.+og -påbatterieneskalsamsvaremed tilsvarendetegnpåenheten. Ikkeblandbatterier(gamlemednye ellerkarbonbatteriermedalkaliske osv.). Tautbatterienenårenhetenikkeskal brukesoverlangtid. p Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut. q Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys). r Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. For avhendings- eller resirkuleringsinformasjon kan du kontakte de lokale myndighetene eller Electronic Industries Alliance: Merknad Samsvarserklæring ForUSA: Detteutstyretertestetogfunnetåværei samsvarmedgrensenefordigitaltutstyrav klasseb,slikdissefremgåravdel15avfccs regelverk.dissegrenseneersattforågirimelig beskyttelsemotskadeligeforstyrrelserien boliginstallasjon.detteutstyretproduserer, brukerogkanutstråleradiofrekventenergi, oghvisdetikkeinstalleresogbrukesisamsvar medanvisningene,kandetforårsakeskadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertidingengarantiforatdetikkeviloppstå forstyrrelserienbestemtinstallasjon.hvisdette utstyretforårsakerskadeligeforstyrrelseri radio-ellertv-mottak,noesomkanfastslåsved åslåutstyretavogpå,besbrukerenforsøkeå løse problemet ved å utføre ett eller flere av følgendetiltak: Snu eller flytte på mottakerantennen. Økeavstandenmellomutstyretog mottakeren. Kobleutstyrettiletuttakpåenannenkrets enndensommottakerenerkoblettil. Takontaktmedforhandlerenelleren kyndigradio/tv-teknikerforåfåhjelp. ForCanada: Dettedigitaleapparatetoverskriderikke grenseneforradiostøyfradigitaleapparater avklasseb,slikdissefremgåravforskriftene RadioInterferenceRegulationsfradetcanadiske departementetforkommunikasjon,canadian DepartmentofCommunications.Dette NO 5 Viktig digitaleapparatetavklasseberisamsvarmed canadiskeices-003. Symbol for klasse II-utstyr Ikkebrukhodetelefonenemensdubetjener motorisertekjøretøy,sykler,brukerrullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudtmangesteder. Dettesymboletindikereratenhetenharet dobbeltisoleringssystem. Hørselsvern Lytte med moderat volum: Hvisdubrukerhodetelefonermedhøytvolum, kanduødeleggehørselen.detteproduktet kangilyderidesibelnivåersomkanforårsake hørselstapforennormalperson,selvom eksponeringenerunderettminutt. Dehøyeste desibelnivåeneerberegnetpådemsom alleredeharnedsatthørsel. Lydenkanvillededeg.Medtidenvildet komfortablelydnivåettilpasseseghøyere lydvolumer.lydensomvirkernormaletteren lengreperiodemedlytting,kanfaktiskværehøy ogskadeligforhørselen.stillinnvolumetpået sikkertnivåførhørselenhartilpassetseg,og beholddetlydnivået. Sliketablererduetsikkertvolumnivå: Stillinnvolumkontrollenpåenlavinnstilling. Øklydenforsiktighelttildenerkomfortabelog klar,utenforvrengning. Lytteibegrensedeperioderomgangen: Langvarigeksponeringforlydkanføretil hørselstapogsåinnenfornivåersomregnes somsikre. Værforsiktignårdubrukerutstyret,oghuskå tapauser. Følgenderetningslinjermålesesogoverholdes nårdubrukerhodetelefonene. Dubørlytteibegrensedeperioderomgangen medetpassehøytlydnivå. Dumåikkejusterevolumetmenshørselen tilpasserseg. Ikkeskruoppvolumetsåmyeatduikkekan hørehvasomforegårrundtdeg.

3 Dubørværeforsiktigellerslutteåbruke utstyrethvisdetoppstårsituasjonersomkan værefarlige. 6 NO Avhending av produkt og emballasjemateriale Produkteterutformetogprodusertmed materialerogdeleravsværthøykvalitetsom kanresirkuleresoggjenbrukes. Nårsymboletmeddennesøppelbøttenmed krysspåfølgermedetprodukt,betyrdetat produktetdekkesavdeteuropeiskedirektivet 2002/96/EU Finnuthvordukanlevereinnelektriskeog elektroniskeproduktertilgjenvinningiditt lokalmiljø. Følgdelokalereglene,ogikkekastdet gamleproduktetsammenmeddetvanlige husholdningsavfallet.riktigavhendingavdet gamleproduktetvilhjelpetilmedåforhindre potensiellenegativekonsekvenserformiljøetog menneskershelse. Alt overflødig pakkemateriale er utelatt. Vi har gjortaltvikanforatemballasjenskalkunne adskillestilmonomaterialer. Følgdelokaleforskrifteneforavhendingav emballasjemateriale. Miljøinformasjon Allunødvendigemballasjeerutelatt.Vihar forsøktågjøreemballasjenenkelådeleitre materialer:papp(eske),polystyrenskum(buffer) ogpolyetylen(poser,beskyttendeskumlag). Systemetbeståravmaterialersom kanresirkuleresoggjenbrukeshvisdet demonteresavfagfolk.gjørdegkjent medlokalebestemmelserførdukaster emballasjematerialer,oppbruktebatterierog gammeltutstyr. Batteriavhendingsinformasjon Batterier(inkludertinnebygde,oppladbare batterier)inneholderstoffersomkanforurense miljøet.leveralltidapparatettildetlokale innsamlingspunktetforåtauteventuelle innebygdebatterierførduavhenderapparatet. Allebatteriermåavhendespådetlokale innsamlingspunktet NO 7 Viktig Nors k 2 Streamium Network Music Player Gratulerermedkjøpet,ogvelkommentilPhilips! HvisduvildrafullnytteavstøttensomPhilips tilbyr,kanduregistrereproduktetdittpå www. philips. com/welcome. Sett bakfra Oversikt Sett forfra a LINJE UT (røde/hvite) jack-kontakter b DIGITAL UT (svart) jack-kontakt c jack-kontakt d ETHERNET jackkontakt e STRØMFORSYNING jack-kontakt Fjernkontroll DukankontrollereNP1100med fjernkontrollen. a SKJERM Sett fra toppen a STANDBY - ing; foråvelge[search for networks],ogtrykkderetterpå. Trykkpå foråvelge[wireless],og trykkderetterpå. Trykkpå foråvelgehjemmenettverket medtrådløsbredbåndtilkoblingtilinternett, ogtrykkderetterpå. Tastinnkrypteringsnøkkel(om nødvendig). Velg[Automatic]>(EnableProxy?)[No (default)]. È NP1100viserenbekreftelsepå skjermenomatinnstillingeneerlagret Opprette kabeltilkobling BrukenEthernet-kabel(selgesseparat) foråkoblenp1100tilruterensom erkoblettilhjemmenettverketmed bredbåndtilkoblingtilinternett. Kontrolleratruterenerslåttpå. FølgtrinneneikapitteletNårdu konfigurerer spilleren for første gang (se `Første konfigurering' på side 11)til displayetvisermenyalternativenefor nettverk[search for networks]eller [SSID]. 12 NO 5 Slå på eller sett i ventemodus Duharfølgendestatusalternativeråvelge mellom: På Standby Dukanbrukeknappen på fjernkontrollenforåslåpånp1100. NP1100huskerhvilkenlydkildedu valgtesist. Merknad Hvisikkenoenknapperblirtrykketpåinnen20 minutternårnp1100ståristoppmodus,settesenheten iventemodus. 1 2 Trykkpå foråslåpånp1100. Trykkpå foråsettenp1100i ventemodus. NO 13 Slå på eller sett i ventemodus Nors k 6 Spille av Spillav/pause-ogstopp-funksjonenepå fjernkontrollenfornp1100erdesammefor allemusikkilderduvelger: TrykkpåHOME. Trykkpå foråvelgekilde,ogtrykk deretterpå. Trykkpå ogderetterpå foråvelge alternativene. TrykkpåOK/ foråspilleav. TrykkpåOK/ foråveksle mellompauseogavspilling. Trykkpå foråstoppe. Tips Den gjeldende lydfilen repeteres kontinuerligtilenannenmoduseller innstillingvelges. [Repeat all] Alle lydfilene og det gjeldende utvalgetrepetereskontinuerligtilen annenmodusellerinnstillingvelges. [Off](standard) Avspilling i vilkårlig rekkefølge Du kan spille av lydfilene i det gjeldende utvalget i vilkårlig rekkefølge (Shuffle). 1 Følgendekapitlerforklareravspillingsalternativeneog musikkildenesomertilgjengelige. TrykkpåSHUFFLEunderavspillingforåslå avogpåavspillingivilkårligrekkefølge. È Nårduslårpåavspillingivilkårlig rekkefølge,spillesdetgjeldende utvalget av lydfiler av i tilfeldig rekkefølge. Justere volumet 1 Underavspillingentrykkerdupå+ VOL -foråjusterevolumet. Stream musikk fra en UPnPenhet DukanoverføremusikktrådløsttilNP1100 fraentilkobletpchvisduinstallererwindows Media Player 11 på PCen og konfigurerer PCen tilådelemusikkendin. (HvisWindowsMedia Player11alleredeerinstallertpåPCen,kan duhoppeoverinstalleringsdelenogfortsette med konfigureringen. Når det gjelder andre mediespillere,kanduseinstruksjonenesom fulgtemedspilleren.) Dempe Dukanslåavlyden. 1 UnderavspillingentrykkerdupåMUTE. Hvisduvilslåpålydenigjen,trykker dupåmutepånytt. Repetisjonsavspilling Du kan repetere én av eller alle lydfilene i det gjeldendeutvalget. Installere Windows Media Player 11 1 Settinnprogramvare-CDensomfølger med,ipcen. È Installeringenbegynner. È Hvisinstalleringenikkebegynner, trykkerdupåikonet iutforsker. FølginstruksjonenepåPCenforåinstallere Windows Media Player TrykkpåREPEATiavspillingsmodusforå vekslemellomrepetisjonsfunksjonene: [Repeat 1] 2 14 NO Konfigurere en PC til å dele musikk DukandelemusikkfraenPCmedNP1100. Dettekapitteletviserdeghvordandu konfigurerer PCen til å dele musikk. Bla i høy hastighet Du kan finne en fil med rask blaing, som blar gjennom alle filene i den gjeldende listen. Blahastighetenavhengeravlengdenpålisten. Nors k PåPCenklikkerdupåStart > Programmer >Windows Media Player. IgrensesnittetforWindowsMediaPlayer høyreklikkerdupårullegardinmenyen Bibliotekøverstpåskjermenogvelger Mediedeling... IhurtigvinduetMediedeling...velger dudel mine medier medogbekrefter derettervedåtrykkepåok. È NårNP1100erkoblettil hjemmenettverket,visesnp1100med etvarselikonpåskjermen: KlikkpåNP1100. VelgTillatogbekreftvedåtrykkepåOK. TrykkpåHOMEpåNP1100.

4 Trykkpå foråvelge[music],ogtrykk deretterpå. È Displayetviser[Searching for UPnP servers...]etterfulgtavlistenover medieservere. Trykkpå foråvelgenavnetpåpcen (WindowsMediaPlayerleggertilen identifikator etter navnet på PCen), og trykkderetterpå. 3 Slippknappenforåstoppeblaingen. Hurtignavigering HurtignavigeringsfunksjoneniNP1100fungerer somtekstemetodensomoftebrukesi mobiltelefoner Nårduerienliste,trykkerdupåen alfanumerisk knapp én eller flere ganger for åvelgeettegn. È Hurtignavigeringsfunksjonenviserdet førsteobjektetidengjeldendelisten sombegynnermeddetvalgtetegnet (f.eks.etspornavniensporliste). alfanumerisk søk Du kan søke etter bestemte lydfiler på en tilkobletupnp-enhet KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME>MUSIC. È Detilgjengeligeservernevisespå skjermen. Trykkpå eller ogderetterpå forå velgeserver. È Detilgjengeligelistenevisespå skjermen. Trykkpå eller ogderetterpå forå velgeliste. TrykkpåSEARCH. È Detvisesentekstbokspåskjermen. Trykkpådealfanumeriskeknappenepå fjernkontrollenforåangisøkeordet. TrykkpåOK/ foråstartesøket. NO 15 Søke etter lydfiler (musikk) Dukanvelgemellomfølgendealternativerforå søke etter bestemte lydfiler: Blaihøyhastighet(se`Blaihøyhastighet' påside15) Hurtignavigering(se`Hurtignavigering'på side15) alfanumerisksøk(se`alfanumerisksøk'på side15) Konfigurere en PC til å dele musikk FølginstruksjonenepåPCenforåinstallere WindowsMediaPlayer KontrolleratNP1100erslåttpå. Nårenlistevises,trykkerdupåogholder nede foråblagjennomlistenihøy hastighet. 8 È Elementetmedhøyestalfabetisk samsvarvisespånp1100. Hvisduvilstoppesøket,trykkerdupå. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Merknad DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre påinternett-radio. Internett-radio Merknad DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre påinternettradio. Merk radiostasjoner som favoritter DukanmerkeInternett-radiostasjonersom favoritter, slik at det blir enkelt å finne en stasjon nestegangduvilhørepåden KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. NårduhørerpåInternett-radio,trykkerdu påfavoriteforåmerkestasjonen. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. NestegangdukoblertilInternettradioen,visesradiostasjonenpå menyenfavoritestations(se`hørepå favorittstasjoner'påside16). Merknad Høre på Internett-radio KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. TrykkpåINTERNET RADIOforåvise alternativmenyen [Search](meddenkandusøkeetter Internett-radiostasjoner) [Favorite Stations](viserlisteover Internett-radiostasjoneneduhar merketsomfavoritestation(se`merk radiostasjonersomfavoritter'påside 16)) [All Stations](viserlisteoveralle Internett-radiostasjonene,kategorisert ettersjanger) [Recommended](viserlisteover anbefalteinternett-radiostasjoner) [My Media](viserlisteoverInternettradiostasjoneneduharangittpå Club Philipsunder Streamium Management) Trykkpå foråvelgealternativet,og trykkderetterpå. Nårduvilhørepåenbestemt Internett-radiostasjon,velgerdu alternativet[search],ogderetter brukerdudealfanumeriskeknappene tilåanginavnetpåradiostasjonen. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. NO DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre påinternett-radio. Tips DukanogsåleggetilbokmerkerforInternettradiostasjonernårduloggerdegpåwww.philips. com/welcomeogvedåklikkepåkoblingenstreamium Managementpådetregistrerteproduktområdet. Høre på favorittstasjoner NårduharlagttilbokmerkerforInternettradiostasjoner(se`Merkradiostasjonersom favoritter'påside16), finner du dem igjen under FavoriteStations(Favorittstasjoner) KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. TrykkpåHOME. Velg[Internet Radio]>[Favorite Stations] Trykkpå foråvelge,ogtrykkderetter på. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Merknad 12Skrivinnetkallenavnidenandrekolonnen. 13Skrivinnenbeskrivelseidentredje kolonnen. Merknad È Kallenavnet er identifikasjonen for Internett-radiostasjonenesomvisespå NP1100. påinternett-radio. Legge til Internett-radiostasjoner manuelt Dettekapitteletforklarerhvordanduregistrerer deghosphilipsogleggertilindividuelleurladresserforinternett-radiostasjonerpåpcen. Hvisradiostasjonendunåharlagtinnmanuelter tilgjengeligogsenderietkompatibeltformat,kandu hørepådenpånp1100. Enoversiktovermanueltinnlagteradiostasjonerpå Internett finner du på My media-listen på NP1100. DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre påinternett-radio KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. PåNP1100velgerdu[Settings] >[Registration settings]>[user registration]. È Registreringsbildetvises. Trykkpådealfanumeriskeknappenepå fjernkontrollenforåangidengyldigeepostadressen. Trykkpå. È Detvisesenbekreftelsepå skjermenomatdenautomatiskeepostmeldingenersendttilpostboksen din. Philips.commedemnetYour Streamium Registration... Følginstruksjoneneie-postenforå fullføreregistreringsprosessenpåphilipswebområdet. Påwebsidenfordetregistrerteproduktet klikkerdupåkoblingenstreamium Management. Høre på Mine medier NårduskalleggetilenInternett-radiostasjon manuelt(se`leggetilinternett-radiostasjoner manuelt'påside17), finner du Internettradiostasjonenunder[My Media] KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. TrykkpåINTERNET RADIO. Trykkpå foråvelge[my Media],og trykkderetterpå. Trykkpå foråvelge[music],ogtrykk deretterpå. È ListenoverInternett-radiostasjonene È HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME.

5 Merknad DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre påinternett-radio. 9 VelgMy Media. 10KlikkpåkategorienMusic. 11SkrivinnURL-adressentilInternett- Bla gjennom Internet Radio-listene NP1100harenfunksjonsomgjøratdu kanblagjennomlangelisteroverinternettno 17 radiostasjonenidenførstekolonnen. Konfigurere en PC til å dele musikk DutrengerbredbåndstilkoblingtilInternettforåhøre 14KlikkpåSave foråbekrefteoppføringene. Nors k radiostasjonerpåsammemåtesomsideoppog sidenedpåenpc. 1 Trykkpå / foråblaopp/nedilisten. 18 NO Følgendeinnstillingerertilgjengeligefordeg: [Play mode] [Display settings] [Date and time] [Clicker sound] [Software update] [Demo] [Sleep timer] [Restore settings] [System information] [Network setup] [Language] Slikkanduendreinnstillingene: TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Brightness]. Trykkpå foråjustereinnstillingene,og trykkderetterpå. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. 5 Innstillinger for dato og klokkeslett Dettekapitteletviserdeghvordanduendrer innstillingenefordatoogklokkeslett TrykkpåHOME. Trykkpå foråvelge[settings],og trykkderetterpå. Trykkpå foråvelgeinnstillingenduvil endre,ogtrykkderetterpå. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Angi klokkeslettet KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Date and time]. Trykkpå eller ogderetterpå forå velge[set time]. Trykkpå eller foråjustereogderetter på foråbekrefteklokkeslettet. Trykkpå forågåtilbaketildenforrige valgmenyen. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Juster skjermvisningen Dettekapitteletviserdeghvordandujusterer følgendevisningsinnstillinger: DIM-innstillinger(se`JustereDIMinnstillinger'påside19) Lysstyrke(se`Justerelysstyrken'påside19) Angi klokkeslettformatet Justere DIM-innstillinger KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[DIM Settings]. Velg: [Bright] [Soft] [Backlight off] HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Date and time]. Trykkpå eller ogderetterpå forå velge[set time format]. Trykkpå foråvelgeformat,ogtrykk deretterpå. Trykkpå forågåtilbaketildenforrige valgmenyen. NO 19 Innstillinger Nors k 7 Innstillinger Justere lysstyrken KontrolleratNP1100erslåttpå. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. 4 5 Trykkpå foråvelge[enable]eller [Disable],ogtrykkderetterpå. Trykkpå forågåtilbaketildenforrige valgmenyen. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Angi datoen KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Date and time]. Trykkpå eller ogderetterpå forå velge[set date]. Trykkpå eller foråjustereogderetter på foråbekreftedatoen. Trykkpå forågåtilbaketildenforrige valgmenyen. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Nettverksoppsett Dettekapitteletviserdeghvordanduendrer nettverksoppsettet. FørdukoblerNP1100tilen hjemmenettverksruter,mådugjørefølgende: KontrolleratPCenoppfyller minimumskravene.(se`kravtilpc-tilkobling' påside24) Dukanvelgemellomtoforskjellige tilkoblingsmodi: Trådløstilkobling(se`Opprettetrådløs tilkobling'påside20) Kabeltilkobling(se`Opprettekabeltilkobling' påside21) Angi sleep timer Dukanvelgehvorlangtiddetskaltafør NP1100automatiskgåristandby. Timerentilbyrfølgendealternativer: [Off] [15 minutes] [30 minutes] [1 hour] [1.5 hours] [2 hours] Opprette trådløs tilkobling Holdklarnettverksnavnet ognettverkspassordeteller krypteringsnøkkelen. Kontrolleratdettrådløsetilgangspunktet ellerdentrådløseruterenerslåttpå. KontrolleratNP1100erslåttpå. Konfigurere nettverket på NP1100: TrykkpåHOME. Trykkpå ogderetterpå forå velge[settings]>[network setup]> [Wireless]>[Search for networks]. Trykkpå ogderetterpå foråvelge nettverk. Tastinnkrypteringsnøkkel(om nødvendig). Velg[Automatic]>(EnableProxy?)[No (default)] KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Sleep timer]. Trykkpå foråvelge,ogtrykkderetter på. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. Angi knappelyden (klikker) KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Clicker sound]. NO È NP1100viserenbekreftelsepå skjermenomatinnstillingeneerlagret. Opprette kabeltilkobling BrukenEthernet-kabel(selgesseparat) foråkoblenp1100tilruterensom erkoblettilhjemmenettverketmed bredbåndtilkoblingtilinternett. KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Trykkpå ogderetterpå foråvelge [Settings]>[Network setup]>[wired]. Velg[Automatic](DHCP). Velg(EnableProxy?)[No (default)]. È NP1100viserenbekreftelsepå skjermenomatinnstillingeneerlagret. Endre språk Dukanendrespråketsomduangavunderden førsteinstalleringen KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Language]. Trykkpå foråvelgespråk,ogtrykk deretterpå. HvisduvilgåtilbaketilmenyenHome (Hjem),trykkerdupåHOME. NO 21 Innstillinger KontrolleratEthernet-portenpåPCener aktivert. Nors k 8 Vedlikehold Rengjøring Merknad Unngåfuktighetogslitasje. Oppdater gjennom PCtilkobling Gåtilwww.Philips. com/supportpåpcen. Last ned den nyeste programvarefilen for NP1100tilharddiskenpåPCen. KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettil nettverketellerpcen. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[System information]> [Network connection]. LeggmerketilIP-adressentilNP1100. Skrivinnhttp://<IP-adresse>(erstatt <IP-adresse>medIPadressentilNP1100, format:http://xxx.

6 XXX.XXX. XXX)i adressefeltetinettleserenpåpcen. È WebsidenDeviceManageråpnesi nettleseren. PåwebsidenDeviceManagervelgerdu programvareoppgraderingogklikkerpå OK. programvarefilen du lagret på harddisken påpcen. 1 RengjørNP1100baremedenmyk,tørr klut. Oppdatere NårNP1100erkoblettilethjemmenettverk ellerenpc,kandulastenednye fastvareoppdateringer.duhartovalgavhengig avtilkoblingendin: Oppdatergjennomtrådløstilkobling(se `Oppdatergjennomtrådløstilkobling'på side22) OppdatergjennomPC-tilkobling(se `OppdatergjennomPCtilkobling'påside 22) 9 10KlikkpåBrowse for å finne Oppdater gjennom trådløs tilkobling KontrolleratNP1100erslåttpå. KontrolleratNP1100erkoblettilInternett. TrykkpåHOME. Velg[Settings]>[Software update]. È NP1100søkeretternyprogramvare. Nårdublirbedtomgodta sluttbrukeravtalen,velgerdu[yes]. È Nårprogramvareinstalleringener fullført,starternp1100pånytt. 11KlikkpåOKforåstarteoppdateringen. È Fremdriftenfor programvareoppdateringenvises. È Nårprogramvareinstalleringener fullført,starternp1100pånytt. Gjenopprette standardinnstillingene Dukangjenopprettestandardinnstillingene (inkludertnettverksinnstillinger)pånp KontrolleratNP1100erslåttpå. TrykkpåMENUforååpnemenyskjermen. Trykkpå foråvelge[settings]> [Restore settings]. 22 NO È Skjermenforvalgavspråkvises. Tips Dukangjenopprettestandardinnstillingenetilet tilkobletsenterellerentilkobletpcutenåmiste lydfilene på harddisken. NO 23 Vedlikehold Nors k 4 5 Trykkpå. Trykkpå foråvelge[yes]. È NP1100starterpånyttnår fabrikkinnstillingeneergjenopprettet. 9 Teknisk informasjon Generelt AC-strøm DC-strøm Mål(bxhxd) Vekt(netto) Strømforbruk På Standby(aktiv) Lyddata 2xCinch,500mV, Hz SPDIF 1xCinch(koaksial), 0,5V,75ohm Hodetelefon 1x3,5mmjack,1V, Hz Signal-til-støy-forhold typ.85dba(iec) (linjeut) Signal-til-støy-forhold typ.75dba(iec) (hodetelefon) Forvrengning(linje <0,3% ut/hodetelefon) Trådløst g, bakoverkompatibeltil b Trådløssikkerhet WEP(64eller128biter), WPA/WPA2(863tegn) Frekvensrekkevidde MHz CH1CH11(for/79,/37, /55,/97) MHzCH1 CH13(for/12,/05) Antenne 2xintern,ulikhetsmodus aktivert 24 NO Kablet (LAN/Ethernet) Kabletstandard Hastighet Modus Overgangsoppdaging (AutoMDIX) Skjerm Oppløsning Størrelse Punktmatrise128x64 punkter 4,1" /802.3u 10/100Mbps halv/fulldupleks Ja Spenningsinformasjonen stårpåbak-eller undersidenavnp V/1A 195x104x38mm ca.0,44kg Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endresutenvarsel. <5W <4W Støttede lydfilformater NP1100 støtter følgende lydfilformater: MP3(8320kbpsogVBR) WMA(opptil12kbps) AAC(16320kbpsogVBR16) Merknad SkjermenpåNP1100støtterkatalogermednesting opptilmaksimalt8nivåer. Linjeut Tilbehør som følger med Fjernkontroll 2AAA-batterier AC-strømadaptermedkabel RCA-kabel Trådløsstandard Krav til PC-tilkobling MinstekravtilPC-tilkoblinger: Windows2000SP4(eller nyere)/xpsp2/vista PentiumIII-prosessorpå500MHzeller mer 256MBRAM CD-ROM-stasjon Adapter Ethernetaktivert(forkabeltilkobling) Trådløstnettverk802.11b/g(for trådløstilkobling) 500MBledigharddiskplass NO 25 Teknisk informasjon Nors k 10 Feilsøking Jeg hører ingen lyd, eller lyden er svak. Hva kan jeg gjøre? Trykkpå+ VOL -foråøkevolumet. TrykkpåknappenMUTEpånyttforå reaktiverelyden. Finnes det en maksimalavstand for overføring mellom et senter og NP1100 for effektiv direkteavspilling? Ja. MaksimalavstandenforWi-Fi-overføringer 250 m uten hindringer. I et hjemmemiljø finner duimidlertidoftefastehindringersomvegger ogdører,ogdeneffektiveoverføringsavstanden reduserestil50100m.endreplasseringen tilenhetenehvisdetoppstårproblemermed overføringen. Jeg har ikke mottatt noen registreringsmelding på e-post fra Kontrollerate-postadressensomerangitt ibrukerregistreringsdelen,ergyldigog stavetriktig. KontrolleratPCenharenaktivInternett tilkobling. Internett-serverenerkanskjeopptatt,prøv igjensenere. Kontrollerome-postenbleomdirigerttil søppelpostmappen. FlyttNP1100minst3munnaslikeenheter. Endredriftskanalenforenhetenesom skaperinterferens. trådløse fastvareoppdateringen mislyktes. digitalteknologi. lyd kan bare overføres viatokanaler. (megahertz) Énmillionsykluserpersekund. Høyttalervolumetsomermuligforenbestemt spenningstilførsel,uttryktidesibelperwatt (db/w). Shuffle En funksjon der lydfiler (spor) spilles av i tilfeldig rekkefølge. Signal-til-støy-forhold Representererforskjellenmellomlydsignalnivået ogeventuellinterferens.jostørreverdiener, destorenereerlyden. Stereo Betyropprinneligsolid. Refererervanligvistil stereoitokanaler,selvomutviklingeninnen digital lyd går mot stereo i flere kanaler. Nors k O Ohm Målingavmotstandentilstrøm(impedans).Jo lavereimpedansenhøyttalerhar,jomerkraft trengsforådriveden. T Trådløst Telekommunikasjonviaelektromagnetiske bølgeristedetforledningerellerkabler foroverføringavinformasjon.trådløs kommunikasjonkanbrukesavfrittopererende mobilsystemer,foreksempelmobiltelefoner oggps-systemer(globalpositioningsystems) sombrukersatellitteknologitrådløsesystemer kanogsåværefaste,foreksempellokalnettverk somsørgerfortrådløskommunikasjoninnenfor etbegrensetområde(foreksempeletkontor) ellertrådløsttilleggsutstyr,foreksempelmusog tastatur. P PCM (Pulse Code Modulation) Banebrytendeformfordigitaltopptak. R RF (radiofrekvens) Envekselstrømeller-spenningmeden frekvens(ellerbærebølge)påovercirka 100kHz.Denkallesradiofrekvensfordidisse frekvenseneharkapasitettilåblisendtutsom elektromagnetiskebølgeravradiostasjoner(og TV-stasjoner). U NO 29 Ordliste UPnP (Universal Plug and Play) UniversalPlugandPlayerennettverksarkitektur somerutvikletavetkonsortiumavselskaper foråsikreenkeltilkoblingmellomprodukter fraulikeforhandlere.

7 UPnP-enheterskalkunne koblestiletnettverkautomatiskoghåndtere identifisering og andre prosesser umiddelbart. StandardenesomerutvikletavUPnP-forumet, ermedie-,plattform-ogenhetsuavhengige. avnavnetogkanspillesavpånestenalle Windowsprogrammersomstøtterlyd. WEP (Wired Equivalent Privacy) Alle802.11b-nettverk(Wi-Fi/trådløs) brukerwepsomdengrunnleggende sikkerhetsprotokollen.wepsikrer dataoverføringervedhjelpav64eller128biters kryptering.densikrerimidlertidikkesystemet fullstendigogbrukesvanligvissammenmed andresikkerhetstiltak,foreksempeleap. Wi-Fi Wi-Fi(WirelessFidelity)eret trådløsteknologimerkesomtilhører Wi- FiAlliance,ogsomertiltenktå forbedreinteroperabilitetentiltrådløse lokalnettverksprodukterbasertpåieee802.11standardene.vanligebruksområderforwi-fi omfatterinternett-ogvoip-telefontilgang,spilling ognettverkstilkoblingforforbrukerelektronikk, foreksempeltver,dvd-spillereogdigitale kameraer. WMA (Windows Media Audio) EtlydformatsomtilhørerMicrosoftog erendelavmicrosoftwindowsmediateknologien. OmfatterMicrosoftDigitalRights Management-verktøy,WindowsMediaVideokrypteringsteknologiogWindowsMediaAudiokrypteringsteknologi. WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) EnWi-Fi-standardsombleutvikletfor åforbedresikkerhetsfunksjoneneiwep. Teknologienerutvikletforåfungere medeksisterendewi-fiprodukter someraktivertmedwep(dvs.somen programvareoppgraderingforeksisterende maskinvare),menteknologienharto forbedringeriforholdtilwep. V VBR (Variable Bit Rate) MedVBRbrukerkoderensåmangebiter somdentrenger. Svartebilderfårfåbiter,og kompleksebilderfårsåmangesomdetrenger. Dettegirdenbestekvaliteten,mendeterikke muligåforutsidenendeligestørrelsen. Volum Volumerdetvanligsteordetsombrukestilå beskrivekontrollenoverlydensrelativestyrke. Detbrukesogsåomfunksjonenpåmange elektroniskeenhetertilåkontrollerelydstyrken. W W (watt) Målingaveffekt. Forhøyttalere erwattetuttrykksomindikerer effektbehandlingsegenskapenenårdetgjelder elektriskspenningfraforsterkeren. WAP (Wireless Application Protocol) Englobalprotokollsombrukesinoen nyeretrådløseenheter,ogsomgjørdet muligforbrukerenåviseogsamhandle meddatatjenester.brukeshovedsakeligsom enmetodeforåviseinternett-sidernår overføringskapasitetenerbegrenset,ogpåde småskjermenetilbærbaretrådløseenheter. WAV Et format for lydfiler utviklet av Microsoft og IBMsammen.InnebygdiWindows95tilXP, noesomirealitetengjordedettilstandarden for lyd på PCer. WAV-lydfiler har ".wav" i slutten A AAC (Advanced Audio Coding) En lydkomprimeringsmetode definert som endelavmpeg-2-standarden(ogsåkjent sommpeg-2aacellermpeg-2nbc(ikke bakoverkompatibel)).dengirbedrelydog 30 NO cirka30prosentbedrekomprimeringsgrad sammenlignetmedmpeg-1mp3-formatet. Nors k NO 31 Ordliste 12 Kontaktinformasjon Argentina Australia Østerrike Belgium Hviterussland Brasil (54-11) (alle bortsett fra Sao Paulo)(11) (bare Sao Paulo) (600-PHILIPS) Norge Pakistan Peru Filippinene Polen Portugal Romania Russland Singapore Slovakia Sør-Afrika Spania Sverige Sveits Taiwan Thailand Tyrkia Ukraina Storbritannia USA Uruguay Venezuela Bulgaria Canada Chile Kina Colombia Kroatia Tsjekkia Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Hongkong Hungary India Irland Israel Italia Japan Korea Latvia Luxembourg Malaysia Mexico Nederland New Zealand 32 NO (63 2) (495) (lokaltakst) (mobiltelefon gratis) (011) (598-2) Vilkår for bruk av Streamium Vilkår for bruk av din Philips Streamium-aktiverte enhet Gratulerer med din nye Philips Streamium-aktiverte enhet ("enhet"). Disse Vilkår for bruk gir deg retten til å benytte visse funksjoner I enheten din i forbindelse med direkteavspilling av innhold. Du må samtykke i disse Vilkår for bruk før du benytter enheten.ved å bruke enheten samtykker du i å være bundet av disse Vilkår for bruk, og du vil få tilgang til disse funksjonene. Hvis ikke du samtykker i disse Vilkår for bruk, kan du levere enheten tilbake der du kjøpte den. Disse Vilkår for bruk er et tillegg til og erstatter ingen vilkår, betingelser eller erklæringer om ansvarsfraskrivelse som du ble forelagt da du kjøpte enheten. Alle slike vilkår, betingelser og erklæringer om ansvarsfraskrivelse gjelder fullt ut. Registreringsberettigelse Du må være minst 14 år for å påta deg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk. Hvis du er under 14 år kan du kun bruke enheten dersom en av foreldrene eller vergene dine påtar seg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk. Dersom du tar i bruk enheten innebærer det at du enten er 14 år eller eldre, eller at din forelder eller verge har påtatt seg forpliktelsene i disse Vilkår for bruk dersom du er under 14 år. Restriksjoner i modifisering av enheten Enheten gir deg tilgang til visse innholdsdata. Som en betingelse for å få tilgang til disse datastrømmene via enheten, samtykker du i å ikke tukle med eller på annet vis modifisere eller forsøke å modifisere enheten på noen måte (inklusive bruk av programvare eller å utføre fysiske endringer på enheten). Du samtykker i at du ikke vil omgå eller forsøke å omgå tekniske metoder som brukes til å styre tilgangen til, eller rettighetene i, innholdet. Du samtykker i at du ikke på noen måte vil omgå eller forsøke å omgå kopihåndteringssystemer. Du samtykker i at du ikke vil dekryptere eller forsøke å dekryptere kryptografiske nøkler eller på annen måte oppheve eller forsøke å oppheve sikkerhetsfunksjoner som enheten eller innholdsdataene er utstyrt med. Du samtykker i at du ikke vil bruke enheten til uautoriserte formål eller i konflikt med lover eller forskrifter. Erklæring om ansvarsfraskrivelse i tilknytning til innhold Philips verken styrer eller programmerer innholdet i det du får tilgang til gjennom enheten.

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS815 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology RackStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Viktige fakta 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2995938

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/2995938 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer