Styremøte nr. 1/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 1/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/ Sak STY 02/13 Saksliste... 4 Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/ Sak STY 04/13 Strategisk plan Sak STY 05/13 Rapport og planer Sak STY 06/13 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Sak STY 07/13 Styremøter høsten Diskusjonsaker: Sak STY 08/13 Revidering av handlingsplan for likestilling Sak STY 09/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Orienteringssaker: Sak STY 10/13 Status Opplandsfond Sak STY 11/13 Status campusutvikling Sak STY 12/13 Eventuelt Separate vedlegg: Rapport og planer Finansrapport 2012 Gjøvik 25. februar 2013 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/52

2 Beslutningssaker: Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/52

3 Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/52

4 Sak STY 02/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 1/2013 godkjennes, med sakene 01-12/13. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/52

5 Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 7/2012, 12. desember 2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/52

6 Vedlegg til sak STY 03/13 Styremøte nr. 7/ protokollforslag Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (gikk før sak 69, men etter sak 70) Sverre Narvesen, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Ingen Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (under sak 69, 70, 72 og 74) Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør (under sak 70, 72, 74) Morten Irgens, dekan (under sak 73) Beslutningssaker: Sak STY 66/12 Innkalling til styremøte Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/52

7 Sak STY 67/12 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2012, sakene 66-76/12. Styreleder foreslo følgende justering: Sak 71 tas etter sak 68. Saker til Eventuelt: Om styretur, om lønnsforhandlinger med rektor og om prorektors verv i hovedkomiteen for Ungdoms-OL Rektors forslag med styreleders forslag til justering ble enstemmig vedtatt. Sak STY 68/12 Protokoll styremøte nr. 6/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget fra nr. 6/2012 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Rektor orienterte omkring samarbeidet HiG NORCIS. Sak STY 69/12 Budsjett 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2013 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2013: KD tildeling 2013 HOS TØL IMT Felles FA HiG Følgende brutto inntekter og kostnader i 2013: HIG BUDSJETT 2013 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. gaveforsterkning 1 mill.kr) Strategiske midler 980 Andre interne prosjekter Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/52

8 HIG BUDSJETT 2013 PIU (Eidsiva) Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat I budsjettet ert det bakt inn ombygging av A og nybygg M (mellombygg) med antatt oppstart mars/april Kostnadsrammen er 138 mill.kr og byggetid mnd. 4. Husleie nytt bygg: Det er lagt inn husleie på nytt bygg kroner 7,5 mill.kr, som tilsvarer kvm til 2,500 kr pr. kvm/år i dagens marked. Det forventes fortsatt økt aktivitet som på lengre sikt vil gi økte inntekter. Samtidig vil eventuelle positive resultater i perioden kunne forbedre kontantstrømmen. 5. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 6. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KDbevilgningen dersom merinntekten faller bort. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/52

9 Sak STY 70/12 Oppnevning av skikkethetsnemnd Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnd for perioden : 7. Medlemmer til Skikkethetsnemnd: a. Faglig leder: Roger Lian, dekan avdeling Helse, omsorg og sykepleie b. Faglig studieleder: Solveig Granseth, studieprogramansvarlig BA sykepleie c. Representant 1 fra praksisfeltet: Åse Hjellet Mæhlum, fagutviklingssykepleier, Lillehammer kommune d. Representant 2 fra praksisfeltet: Kari Holter, fagradiograf, Sykehuset Innlandet e. Faglærer 1: Randi Stokke, høgskolelektor og studieprogramansvarlig BA radiografi f. Faglærer 2: Kirsten Nordang, høgskolelektor g. Student 1: Natalie Refsnes, 2. årsstudent Bachelor i sykepleie h. Student 2: Sverre Gjølme, 2. årsstudent Bachelor i radiografi i. Jurist: Unn Nicolaysen, jurist i Pfizer, Oslo Solveig Granseth vil være institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 8. Medlemmene oppnevnes for perioden , studentmedlemmer for perioden Ved behov vedtar rektor nødvendige supplering. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 71/12 Opplandsfond for universitetsetablering Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolen i Gjøvik opprettholder ambisjonen om å etablere et universitet i Innlandet. Høgskolen vil arbeide for å styrke sine masterprogrammer og sine doktorgradsprogram, spesielt vil vi bruke ressurser for å sikre stabilitet og robusthet ved doktorgradsprogrammene. Dette er påkrevet for at vi skal innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf. forskrift av 1. februar 2010 nr. 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr Kvalifiseringsarbeidet forutsetter tilførsel av eksterne ressurser. Høgskolen vil ha kontakt med Høgskolen i Lillehammer og med Høgskolen i Hedmark med tanke på å fortsette dialogen for å finne en organisatorisk løsning for en fremtidig sammenslått institusjon som fremmer universitetsmålet. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/52

10 Når de fremtidige kriteriene for universitetsetablering er klare etter stortingsvalget 2013, vil vi arbeide for å finne en organisatorisk løsning som fører til et universitet i Innlandet. Styreleder la fram følgende nye forslag til vedtak: 1. Høgskolen i Gjøvik forplikter seg til å arbeide for å etablere et universitet i Innlandet. Et første trinn er å etablere et felles målbilde og visjon. 2. Ut fra någjeldende akkrediteringskrav vurderer styret at HiGs bidrag til å nå universitetsstatus vil kunne tilfredsstille universitetskravene i løpet av Når de fremtidige kriteriene for universitetskvalifisering er klare etter stortingsvalget 2013, vil vi arbeide for å finne en løsning som fører til et universitet i Innlandet. 3. Høgskolen vil arbeide for å styrke sine masterprogrammer og sine doktorgradsprogram, spesielt vil vi bruke ressurser for å sikre stabilitet og robusthet ved doktorgradsprogrammene. Dette er påkrevet for at vi skal innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf. forskrift av 1. februar 2010 nr. 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr I arbeidet inngår å sikre tilstrekkelig ekstern finansiering utover de inntekter som uteksaminerte master- og ph.d.- kandidater vil gi. Styret ønsker tilbakemelding om status på styremøtet 5. mars. Styreleders nye forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 72/12 Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Forslag til tillegg i kapittel 4 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik; 13.6 Pålegg om framvisning av originaldokumenter Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Høgskolen i Gjøvik. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Høgskolen i Gjøvik vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/52

11 Sak STY 73/12 Strategisk plan , Del 1 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar, med forbehold om endringer: Forslag til første del av Strategisk plan , punkt 1 4: 1. Visjon Et bærekraftig og trygt samfunn! 2. Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom tverrfaglighet, internasjonalisering og dialog med studenter, nærings- og samfunnsliv skal HiG bidra til verdiskapning som en løsningsorientert og fleksibel aktør og samarbeidspartner. 3. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur, relevans, profesjonalitet, kvalitet, samhandling og innovasjon. HiG ønsker å yte faglig kvalitet, og bidra til et bærekraftig samfunn. 4. Overordnede mål og utvikling Høgskolens konkrete mål og utviklingsretninger bestemt på bakgrunn av visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag. Høgskolen skal videreutvikle de faglige satsingene som allerede er etablert. For å sikre relevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med nærings- og samfunnsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en forsiktig vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Høgskolen skal utvikles til å bli et faglig og bygningsmessig attraktivt campus i et fremtidig universitet i Innlandet. I dette perspektivet løftes følgende overordnede mål fram: HiG skal være: nasjonalt ledende innen sikkerhet i informatikk, helse og teknologi et kraftsenter innen innovasjon i omsorgsfeltet en ledende aktør i bærekraftig teknologi et attraktivt campus i et fremtidig universitet i Innlandet Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/52

12 Merknad fra styrets diskusjon: I visjonen bør det framkomme at HiG er en UH-institusjon. HiGs satsing på samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonalisering bør klargjøres (evt. i et nytt prikkpunkt). Sak STY 74/12 Notat angående Bachelor i byggeledelse Styret vedtar: Notat om Bachelor i byggeledelse tas til etterretning. Enstemmig vedtatt. Orienteringssaker: Sak STY 75/12 Status campusutvikling Høgskoledirektør orienterte. Sak STY 76/12 Eventuelt Sak STY 76/12 1 Om reise for styret i forbindelse med styremøtet mai Rektor fikk fullmakt til å finne reisemål med tilhørende program (gjerne innen helseområdet). Sak STY 76/12 2 Om mål/resultatsamtale og lønnsfastsettelse for rektor Styreleder orienterte. Sak STY 76/12 3 Ungdoms-OL 2016 Prorektor orienterte om sin rolle som medlem i hovedkomiteen for Ungdoms-OL Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/52

13 Sak STY 04/13 Strategisk plan Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret vedtok 12. desember (sak STY 73/12) forslag til Strategisk plan (Del 1), om visjon, virksomhetsidé, verdigrunnlag, overordnede mål og utvikling. Vedtaket var med forbehold om endringer, i påvente av videre prosess. Forslag til virksomhetsmål og strategier ble presentert for alle ansatte i et allmøte 9. januar, og deretter sendt på to ukers høring i avdelingene og fagforeningene. På grunnlag av høringsinnspillene og innspill fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 7. februar, har ledergruppen foretatt endringer, også av planens første del. Samlet sett har høgskolen hatt en bred og grundig prosess rundt Strategisk plan, med sikte på å få fram en skarpere og klarere profil for HiGs faglige satsing og utvikling. Ledergruppen har hatt en grundig behandling av saken gjennom tilsammen 6,5 hele dager i perioden august 2012 februar I tillegg kommer diverse gruppemøter. Vurdering Med hensyn til kostnader for gjennomføring av tiltakene (mål og strategier) i planen, er utbygging av campus med et nybygg gitt førsteprioritet. I første omgang forventes andre tiltak å dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer, evt. ved at økte utgifter dekkes ved økte inntekter. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Strategisk plan vedtas. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/52

14 Vedlegg til sak STY 04/13 Visjon Strategisk plan Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom dialog med samfunns- og arbeidsliv og studenter, tverrfaglighet og internasjonalisering, skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert, og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til et bærekraftig samfunn. Overordnede utviklingsretninger Høgskolen skal videreutvikle fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en moderat vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Av kostnadsdrivende strategier skal campusutvikling prioriteres i første del av planperioden. Høgskolen skal utvikles til å bli en attraktiv campus preget av godt læringsmiljø og høyt faglig nivå. HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/52

15 Virksomhetsmål og strategier Sektormål 1 fra KD: UH skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs virksomhetsmål: VM 1.1 HiG skal videreutvikle studieprogram med vekt på indre sammenheng, progresjon og samfunnsrelevans VM 1.2 HiG skal utnytte tverrfaglighet mellom fagmiljøene innen bærekraft, universell utforming og innovasjon VM 1.3 HiGs utdanninger skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv VM 1.4 Ved HiG skal andelen studenter som fullfører sin bachelorutdanning på normert tid, ligge over gjennomsnittet for tilsvarende studieprogram i sektoren VM 1.5 HiG skal arbeide for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi VM 1.6 HiG skal rekruttere flere kvalifiserte primærsøkere og ekspandere til studenter HiGs strategi: 1. Styrke utdanningsledelse på alle nivå 2. Samordne HiGs tjeneste innen teknologistøttet pedagogikk (LearningLab) 3. Videreutvikle biblioteket som et læringssenter 4. Styrke førstelektorprogrammet 5. Utvikle og formalisere interne tverrfaglige møtearenaer 6. Gjennomføre prosjektet for økt gjennomstrømning (iforkant) 7. Arbeide for etablering av et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) 8. Arbeide for at alle ph.d.-studenter tilknyttes en forskerskole 9. Videreutvikle metoder for å kartlegge studieprogrammenes samfunnsrelevans og internasjonale kvalitet Kvantitative styringsparametere: Antall avvik i iverksatte studier pr. studieår på plan- og emnenivå behandlet i studienemnda Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr. studieplass til det enkelte studieprogram Studiepoengproduksjonen pr. heltidsekvivalent i det enkelte utdanningsområde Antall registrerte studenter Antall disputaser på egne ph.d.-program Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Gjennomføring på normert tid (KD) Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/52

16 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD) Kvalitative styringsparametere: Vurdere HiGs fokus på bærekraft, universell utforming og innovasjon Vurdere HiGs utdanningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Vurdere utviklingen av arbeidet for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi Vurdere resultater fra student- og kandidatundersøkelser Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Sektormål 2 fra KD: UH skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet HiGs virksomhetsmål: VM 2.1 HiG skal øke antall publiseringspoeng med 25 % VM 2.2 HiGs forskningsaktivitet skal styrke kvaliteten i utdanningene VM 2.3 Flere fagmiljø ved HiG skal delta i EU-finansierte aktiviteter VM 2.4 HiG skal arbeide for etablering av Senter for Fremragende Forskning (SFF), innen informatikk eller informasjonssikkerhet VM 2.5 HiG skal styrke Senter for omsorgsforskning VM 2.6 HiG skal styrke forskningssamarbeidet med NCE Raufoss HiGs strategi: 1. Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon 2. Øke med 20 eksternt finansierte rekrutteringsstillinger 3. Starte et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som inkluderer alle avdelingene 4. Utrede etablering av et strategisk FoU-råd 5. Utrede implementering av Det europeiske charteret for forskere Kvantitative styringsparametere: Antall publikasjonspoeng EU og NFR-inntekter Antall EU-finansierte stipendiater Antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doc) Andel bachelorstudenter som fortsetter på masterutdanning ved HiG Andel masterstudenter som fortsetter på ph.d.-utdanning ved HiG Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/52

17 Antall vitenskapelig ansatte som deltar i EU-prosjekter Kvalitative styringsparametere: Vurdere fordelingen av rekrutteringsstillinger innenfor HiGs satsingsområder Vurdere forskningstildelinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt Vurdere resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg (KD) Vurdere samspill mellom forskning og utdanning (KD) Sektormål 3 fra KD: UH skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling og innovasjon og verdiskaping HiGs virksomhetsmål: VM 3.1 HiG skal i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv øke BOA utenom EU og NFR med 25 % VM 3.2 HiG skal skaffe ekstern finansiering til fire førstekompetanse stillinger som samarbeider med relevante samfunnsaktører VM 3.3 HiG skal styrke sitt omdømme og sin formidling av resultater VM 3.4 HiG skal, i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, øke eksterne inntekter fra høgskolens etter- og videreutdanningsaktivitet med 25 % VM 3.5 Innovasjonsprosesser skal være en integrert del av høgskolens virksomhet, og studenter og ansatte skal ha tilgang til gode interne og eksterne systemer for realisering av innovasjonsideer HiGs strategi: 1. Videreutvikle oppdragsvirksomhet i tilknytning til undervisnings- og forskningslaboratorier 2. Utvikle en medie- og kommunikasjonsplan med regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus 3. Videreutvikle Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og andre formaliserte nettverk rundt alle utdanninger og fagmiljø 4. Utrede alumniaktivitet 5. Styrke fleksible utdanningstilbud 6. Videreutvikle HiGs innovasjonsprosjekt Kvantitative styringsparametere: Antall mottatte forretningsideer Plassering Webometrics Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/52

18 Antall oppslag i digitale medier Antall studentenheter innen eksternt finansiert etterutdanning Antall eksternt finansierte 60-studiepoengsenheter Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (KD) Kvalitative styringsparametere: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Fleksibel utdanning (KD) Sektormål 4 fra KD: UH skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle HiGs virksomhetsmål: VM 4.1 HiG skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten VM 4.2 HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, og et inkluderende ikke-diskriminerende arbeidsmiljø VM 4.3 HiG skal rehabilitere A-bygget og reise et nytt bygg HiGs strategi: 1. Gjennomføre interne styringsdialoger 2. Videreutvikle leveranseavtaler og internkontrollsystemer 3. Gjennomføre en statusanalyse av administrative tjenester for å: a. drive løpende utviklingsarbeid i samspill med fagavdelingene b. sikre god forankring av rutiner og kultur for samhandling med avdelingene 4. Videreutvikle IT som effektiviserende verktøy (administrasjon og undervisning) 5. Gjennomføre handlingsplan for offentlige innkjøp og e-handel 6. Utvikle plan for rekruttering av kompetent, mangfoldig arbeidskraft Kvantitative styringsparametere: Andel transaksjoner via e-handel Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD) Andel midlertidige ansatte (KD) Kvalitative styringsparametere: Riksrevisjonens revisjonsrapporter Vurdere framdrift i campusprosjektet Håndtering av avvik fra inngåtte leveranseavtaler Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Robuste fagmiljøer (KD) Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/52

19 Sak STY 05/13 Rapport og planer Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Internregnskap for 2012 Vedlegg 2: Rapport og planer (separat vedlegg) Vedlegg 3: Finansregnskap 2012 m/ ledelseskommentarer og generelle regnskapsprinsipper (separat vedlegg) Sammendrag I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2012, samt mål for Rapport og planer er styrets overordnede vurdering av tilstanden og av ønsker om fremtidig utvikling. Dokumentet skal vise hva høgskolen har lykkes med, hva som er sentrale utfordringer og hvordan disse skal møtes. Saksopplysninger Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2012 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 15. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2012 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2012 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Den nye målstrukturen vil dermed skape rom for høgskolen til å fastsette egne virksomhetsmål og reduserer antall nasjonale styringsparametere betraktelig. Den nye målstrukturen vil dermed skape rom for høgskolen til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere som viser et tydeligere bilde av høgskolens profil, satsinger og utfordringer. Strukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere Målene som er satt i Rapport og planer bygger på høgskolens strategiske plan for perioden Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2012 på + 1,517 mill.kr. Resultatet for oppdragsvirksomheten i perioden var 1,857 mill.kr. Dette er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens avlagte regnskap for 2012 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer vedlagt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/52

20 Høgskolens internregnskap for 2012 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 5 Internregnskap for 2012 og kommenteres der. Vurdering Høgskolen har en studieportefølje som er godt tilpasset samfunnets behov, og har prioritert økt utdanningskapasitet på utdanningsområder med god etterspørsel. HiG har 15 % flere nye studenter i 2012 i forhold til 2011, og kan vise til 24 % økning i antall førsteprioritetssøkere i nasjonalt opptak i forhold til Forskningen har for høgskolen samlet sett en god utvikling. Når det gjelder inntektene fra EU, er HiG best av alle statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Dette er imidlertid mye p.g.a. IMT, og det er viktig å fortsette arbeidet med å øke forskning på de andre avdelingene. Høgskolen legger vekt på å ha et godt samspill med samfunns- og arbeidsliv. Vi har hatt et godt samarbeid med mange aktører for å etablere et nasjonalt senter for informasjonssikkerhet (CSET). Arbeidet er ennå ikke i mål, men fortsetter. Samarbeidet med NCE-klyngen på Raufoss er godt forankret, og i 2012 startet vi en masterutdanning utviklet i tett samarbeid. HiG, HiL og KS har jobbet sammen for å kunne ta nasjonale roller innen innovasjon i omsorg. Resultater forventes i Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter på + 1,517 mill.kr i Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var 1,827 mill.kr. Dette foreslås avsatt til opptjent virksomhetskapital som blir totalt 8,955 mill.kr per Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjorde - 0,292 mill.kr (1,535 mill.kr 1,827 mill.kr). Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet er etter dette på 41,416 mill.kr. Avsetning fra Andre bidragsytere øker med 2,911 mill.kr. Dette omfatter EU-prosjekter og andre bidragsfinansierte prosjekter. Inntektene viste en vekst 2,7 % fra Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet inklusive EU-inntekter økte med 13,2 % til 16,162 mill.kr. Sum salgs- og leieinntekter ble redusert med 29,1 % til 14,082 mill.kr. Dette skyldes bortfall av PIU-inntekter. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 10,1 % i forhold til 2011, mens andre driftskostnader økte med 2,0 %. Høgskolens likviditet er god med bankinnskudd på 93,081 mill.kr. Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) var 2,15. Av strategiske midler stilt til disposisjon til igangsatte prosjekter på 3,397 mill.kr er 0,958 mill.kr benyttet i Det blir overført 2,439 mill.kr på prosjektene fra 2012 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/52

21 Årsoppgjørsdisposisjoner for 2012 framkommer i note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktiviteter mv. De viktigste disposisjonene i forhold til balansen per er: Overskudd TØL +2,809 mill.kr Overskudd IMT på +0,893 mill.kr Avsetning til stipendiatstillinger +3,085 mill.kr Reduksjon avsetning sentral reservepost -2,958 mill.kr Reduksjon avsetning drifts- og investeringsoppgaver -1,0 mill.kr Reduksjon avsetning strategiske prosjekter -0,958 mill.kr Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,416 mill.kr mot 41,708 mill.kr pr , dvs. en reduksjon på 0,292 mill.kr. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ), og ber rektor om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet, herunder fullføring av styringsparametere og risikovurderinger. 2. Regnskap 2012 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. 3. Styreleder delegeres myndighet til å godkjenne års- og tertialregnskap før innsendelse til Kunnskapsdepartementet. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/52

22 Vedlegg 1 til sak STY 05/13 Internregnskap 2012 Høgskolen hadde i 2012 et samlet resultat i internregnskapet på + 1,827 mill.kr. Dette er 2,736 mill.kr bedre enn budsjettert og svært nær prognosen etter 2.tertial på 2,6 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over avvik i forhold til budsjettert resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr): Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2012 Prognose etter 2. tertial 2012 HOS 0 0 IMT 1, TØL HiG felles FA HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Avdelingens regnskapsresultat for 2012 var 0. Samlede lønnskostnader ligger lavere enn budsjettert p.g.a. høyere refusjoner ved sykefravær og ikke gjennomførte tilsettinger. Bidrags- og oppdragsinntektene var 0,765 mill.kr høyere enn budsjettert. HOS har ingen reserve fra tidligere. IMT Avdelingens regnskapsresultat for 2012 på 0,893 mill.kr eller 1,802 bedre enn budsjettert siden det var budsjettert med et underskudd på 0,909 mill.kr. Ordinært resultat var 0,650 mill.kr og oppdragsvirksomheten viste et resultat på 0,243 mill.kr. Avdelingen har hatt en innsparing på 1,554 mill.kr på lønnskostnader på grunn av forsinkelser i ansettelser. Avdelingen har overført et resultat på 1,017 mill.kr fra 2011 noe som gir en samlet reserve på 1,910 mill.kr. TØL Avdelingens regnskapsresultat for 2012 var 2,809 mill.kr. I den ordinære virksomheten er det største budsjettavviket svikt i inntekter på UU-laboratorium og Laug-prosjektene. Dette har medført at avdelingen har måttet utsette planlagte investeringer i laboratoriet. Bidrags- og oppdragsvirksomheten var 0,457 mill.kr lavere enn budsjettert. Resultat fra avsluttede prosjekter var 1,517 mill.kr. Avdelingen har overført et resultat på 2,482 mill.kr fra 2011 noe som gir en samlet reserve på 5,291 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/52

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014

Styremøte nr. 3/2014 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014... 2

Detaljer

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 1/2015 Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Revidert saksliste Beslutningssaker: Sak STY 07/15 Innkalling til styremøte nr. 1/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styremøte nr. 3/2013

Styremøte nr. 3/2013 Styremøte nr. 3/2013 Tid: Fredag 14. juni 2013, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 23/13 Innkalling til styremøte nr.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013

Styremøte nr. 4/2013 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer