Styremøte nr. 1/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 1/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/ Sak STY 02/13 Saksliste... 4 Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/ Sak STY 04/13 Strategisk plan Sak STY 05/13 Rapport og planer Sak STY 06/13 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Sak STY 07/13 Styremøter høsten Diskusjonsaker: Sak STY 08/13 Revidering av handlingsplan for likestilling Sak STY 09/13 Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) Orienteringssaker: Sak STY 10/13 Status Opplandsfond Sak STY 11/13 Status campusutvikling Sak STY 12/13 Eventuelt Separate vedlegg: Rapport og planer Finansrapport 2012 Gjøvik 25. februar 2013 Jørn Wroldsen, rektor Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 1/52

2 Beslutningssaker: Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/52

3 Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 1/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/52

4 Sak STY 02/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 1/2013 godkjennes, med sakene 01-12/13. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/52

5 Sak STY 03/13 Protokoll fra styremøte nr. 7/2012 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 7/2012, 12. desember 2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/52

6 Vedlegg til sak STY 03/13 Styremøte nr. 7/ protokollforslag Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (gikk før sak 69, men etter sak 70) Sverre Narvesen, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Edward Disch, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Ingen Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (under sak 69, 70, 72 og 74) Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør (under sak 70, 72, 74) Morten Irgens, dekan (under sak 73) Beslutningssaker: Sak STY 66/12 Innkalling til styremøte Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 7/2012 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/52

7 Sak STY 67/12 Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 7/2012, sakene 66-76/12. Styreleder foreslo følgende justering: Sak 71 tas etter sak 68. Saker til Eventuelt: Om styretur, om lønnsforhandlinger med rektor og om prorektors verv i hovedkomiteen for Ungdoms-OL Rektors forslag med styreleders forslag til justering ble enstemmig vedtatt. Sak STY 68/12 Protokoll styremøte nr. 6/2012 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget fra nr. 6/2012 godkjennes. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Rektor orienterte omkring samarbeidet HiG NORCIS. Sak STY 69/12 Budsjett 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2013 (1 000 kr) KD - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2013: KD tildeling 2013 HOS TØL IMT Felles FA HiG Følgende brutto inntekter og kostnader i 2013: HIG BUDSJETT 2013 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger (inkl. gaveforsterkning 1 mill.kr) Strategiske midler 980 Andre interne prosjekter Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/52

8 HIG BUDSJETT 2013 PIU (Eidsiva) Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat I budsjettet ert det bakt inn ombygging av A og nybygg M (mellombygg) med antatt oppstart mars/april Kostnadsrammen er 138 mill.kr og byggetid mnd. 4. Husleie nytt bygg: Det er lagt inn husleie på nytt bygg kroner 7,5 mill.kr, som tilsvarer kvm til 2,500 kr pr. kvm/år i dagens marked. Det forventes fortsatt økt aktivitet som på lengre sikt vil gi økte inntekter. Samtidig vil eventuelle positive resultater i perioden kunne forbedre kontantstrømmen. 5. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 6. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KDbevilgningen dersom merinntekten faller bort. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/52

9 Sak STY 70/12 Oppnevning av skikkethetsnemnd Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnd for perioden : 7. Medlemmer til Skikkethetsnemnd: a. Faglig leder: Roger Lian, dekan avdeling Helse, omsorg og sykepleie b. Faglig studieleder: Solveig Granseth, studieprogramansvarlig BA sykepleie c. Representant 1 fra praksisfeltet: Åse Hjellet Mæhlum, fagutviklingssykepleier, Lillehammer kommune d. Representant 2 fra praksisfeltet: Kari Holter, fagradiograf, Sykehuset Innlandet e. Faglærer 1: Randi Stokke, høgskolelektor og studieprogramansvarlig BA radiografi f. Faglærer 2: Kirsten Nordang, høgskolelektor g. Student 1: Natalie Refsnes, 2. årsstudent Bachelor i sykepleie h. Student 2: Sverre Gjølme, 2. årsstudent Bachelor i radiografi i. Jurist: Unn Nicolaysen, jurist i Pfizer, Oslo Solveig Granseth vil være institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 8. Medlemmene oppnevnes for perioden , studentmedlemmer for perioden Ved behov vedtar rektor nødvendige supplering. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 71/12 Opplandsfond for universitetsetablering Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolen i Gjøvik opprettholder ambisjonen om å etablere et universitet i Innlandet. Høgskolen vil arbeide for å styrke sine masterprogrammer og sine doktorgradsprogram, spesielt vil vi bruke ressurser for å sikre stabilitet og robusthet ved doktorgradsprogrammene. Dette er påkrevet for at vi skal innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf. forskrift av 1. februar 2010 nr. 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr Kvalifiseringsarbeidet forutsetter tilførsel av eksterne ressurser. Høgskolen vil ha kontakt med Høgskolen i Lillehammer og med Høgskolen i Hedmark med tanke på å fortsette dialogen for å finne en organisatorisk løsning for en fremtidig sammenslått institusjon som fremmer universitetsmålet. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/52

10 Når de fremtidige kriteriene for universitetsetablering er klare etter stortingsvalget 2013, vil vi arbeide for å finne en organisatorisk løsning som fører til et universitet i Innlandet. Styreleder la fram følgende nye forslag til vedtak: 1. Høgskolen i Gjøvik forplikter seg til å arbeide for å etablere et universitet i Innlandet. Et første trinn er å etablere et felles målbilde og visjon. 2. Ut fra någjeldende akkrediteringskrav vurderer styret at HiGs bidrag til å nå universitetsstatus vil kunne tilfredsstille universitetskravene i løpet av Når de fremtidige kriteriene for universitetskvalifisering er klare etter stortingsvalget 2013, vil vi arbeide for å finne en løsning som fører til et universitet i Innlandet. 3. Høgskolen vil arbeide for å styrke sine masterprogrammer og sine doktorgradsprogram, spesielt vil vi bruke ressurser for å sikre stabilitet og robusthet ved doktorgradsprogrammene. Dette er påkrevet for at vi skal innfri akkrediteringskravene for å bli universitet, jf. forskrift av 1. februar 2010 nr. 96 og forskrift av 27. januar 2011 nr I arbeidet inngår å sikre tilstrekkelig ekstern finansiering utover de inntekter som uteksaminerte master- og ph.d.- kandidater vil gi. Styret ønsker tilbakemelding om status på styremøtet 5. mars. Styreleders nye forslag ble enstemmig vedtatt. Sak STY 72/12 Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Forslag til tillegg i kapittel 4 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik; 13.6 Pålegg om framvisning av originaldokumenter Studenter må ved forespørsel fra høgskolen framvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved Høgskolen i Gjøvik. Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål fra Høgskolen i Gjøvik vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/52

11 Sak STY 73/12 Strategisk plan , Del 1 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar, med forbehold om endringer: Forslag til første del av Strategisk plan , punkt 1 4: 1. Visjon Et bærekraftig og trygt samfunn! 2. Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom tverrfaglighet, internasjonalisering og dialog med studenter, nærings- og samfunnsliv skal HiG bidra til verdiskapning som en løsningsorientert og fleksibel aktør og samarbeidspartner. 3. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur, relevans, profesjonalitet, kvalitet, samhandling og innovasjon. HiG ønsker å yte faglig kvalitet, og bidra til et bærekraftig samfunn. 4. Overordnede mål og utvikling Høgskolens konkrete mål og utviklingsretninger bestemt på bakgrunn av visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag. Høgskolen skal videreutvikle de faglige satsingene som allerede er etablert. For å sikre relevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med nærings- og samfunnsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en forsiktig vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Høgskolen skal utvikles til å bli et faglig og bygningsmessig attraktivt campus i et fremtidig universitet i Innlandet. I dette perspektivet løftes følgende overordnede mål fram: HiG skal være: nasjonalt ledende innen sikkerhet i informatikk, helse og teknologi et kraftsenter innen innovasjon i omsorgsfeltet en ledende aktør i bærekraftig teknologi et attraktivt campus i et fremtidig universitet i Innlandet Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/52

12 Merknad fra styrets diskusjon: I visjonen bør det framkomme at HiG er en UH-institusjon. HiGs satsing på samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonalisering bør klargjøres (evt. i et nytt prikkpunkt). Sak STY 74/12 Notat angående Bachelor i byggeledelse Styret vedtar: Notat om Bachelor i byggeledelse tas til etterretning. Enstemmig vedtatt. Orienteringssaker: Sak STY 75/12 Status campusutvikling Høgskoledirektør orienterte. Sak STY 76/12 Eventuelt Sak STY 76/12 1 Om reise for styret i forbindelse med styremøtet mai Rektor fikk fullmakt til å finne reisemål med tilhørende program (gjerne innen helseområdet). Sak STY 76/12 2 Om mål/resultatsamtale og lønnsfastsettelse for rektor Styreleder orienterte. Sak STY 76/12 3 Ungdoms-OL 2016 Prorektor orienterte om sin rolle som medlem i hovedkomiteen for Ungdoms-OL Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/52

13 Sak STY 04/13 Strategisk plan Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret vedtok 12. desember (sak STY 73/12) forslag til Strategisk plan (Del 1), om visjon, virksomhetsidé, verdigrunnlag, overordnede mål og utvikling. Vedtaket var med forbehold om endringer, i påvente av videre prosess. Forslag til virksomhetsmål og strategier ble presentert for alle ansatte i et allmøte 9. januar, og deretter sendt på to ukers høring i avdelingene og fagforeningene. På grunnlag av høringsinnspillene og innspill fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 7. februar, har ledergruppen foretatt endringer, også av planens første del. Samlet sett har høgskolen hatt en bred og grundig prosess rundt Strategisk plan, med sikte på å få fram en skarpere og klarere profil for HiGs faglige satsing og utvikling. Ledergruppen har hatt en grundig behandling av saken gjennom tilsammen 6,5 hele dager i perioden august 2012 februar I tillegg kommer diverse gruppemøter. Vurdering Med hensyn til kostnader for gjennomføring av tiltakene (mål og strategier) i planen, er utbygging av campus med et nybygg gitt førsteprioritet. I første omgang forventes andre tiltak å dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer, evt. ved at økte utgifter dekkes ved økte inntekter. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Strategisk plan vedtas. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/52

14 Vedlegg til sak STY 04/13 Visjon Strategisk plan Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé HiG skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiG skal ha sin basis i bachelor- og masterutdanninger innen helse og omsorg, teknologi, informatikk, media, økonomi og ledelse. Gjennom dialog med samfunns- og arbeidsliv og studenter, tverrfaglighet og internasjonalisering, skal HiG bidra til verdiskaping som en løsningsorientert, og fleksibel aktør og samarbeidspartner. Verdigrunnlag HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til et bærekraftig samfunn. Overordnede utviklingsretninger Høgskolen skal videreutvikle fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Avdelingene skal spisse sin faglige aktivitet, samtidig som tverrfaglighet utvikles for å løse samfunnets utfordringer. For å sikre en økonomisk bærekraftig høgskole legges det opp til en moderat vekststrategi, og en sterk satsing på utvikling av den fysiske infrastruktur. Av kostnadsdrivende strategier skal campusutvikling prioriteres i første del av planperioden. Høgskolen skal utvikles til å bli en attraktiv campus preget av godt læringsmiljø og høyt faglig nivå. HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/52

15 Virksomhetsmål og strategier Sektormål 1 fra KD: UH skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov HiGs virksomhetsmål: VM 1.1 HiG skal videreutvikle studieprogram med vekt på indre sammenheng, progresjon og samfunnsrelevans VM 1.2 HiG skal utnytte tverrfaglighet mellom fagmiljøene innen bærekraft, universell utforming og innovasjon VM 1.3 HiGs utdanninger skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv VM 1.4 Ved HiG skal andelen studenter som fullfører sin bachelorutdanning på normert tid, ligge over gjennomsnittet for tilsvarende studieprogram i sektoren VM 1.5 HiG skal arbeide for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi VM 1.6 HiG skal rekruttere flere kvalifiserte primærsøkere og ekspandere til studenter HiGs strategi: 1. Styrke utdanningsledelse på alle nivå 2. Samordne HiGs tjeneste innen teknologistøttet pedagogikk (LearningLab) 3. Videreutvikle biblioteket som et læringssenter 4. Styrke førstelektorprogrammet 5. Utvikle og formalisere interne tverrfaglige møtearenaer 6. Gjennomføre prosjektet for økt gjennomstrømning (iforkant) 7. Arbeide for etablering av et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) 8. Arbeide for at alle ph.d.-studenter tilknyttes en forskerskole 9. Videreutvikle metoder for å kartlegge studieprogrammenes samfunnsrelevans og internasjonale kvalitet Kvantitative styringsparametere: Antall avvik i iverksatte studier pr. studieår på plan- og emnenivå behandlet i studienemnda Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr. studieplass til det enkelte studieprogram Studiepoengproduksjonen pr. heltidsekvivalent i det enkelte utdanningsområde Antall registrerte studenter Antall disputaser på egne ph.d.-program Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Gjennomføring på normert tid (KD) Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/52

16 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (KD) Kvalitative styringsparametere: Vurdere HiGs fokus på bærekraft, universell utforming og innovasjon Vurdere HiGs utdanningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt Vurdere utviklingen av arbeidet for å etablere forskerutdanninger med tydelig profil rettet mot pasientsikkerhet og bærekraftig teknologi Vurdere resultater fra student- og kandidatundersøkelser Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (KD) Sektormål 2 fra KD: UH skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet HiGs virksomhetsmål: VM 2.1 HiG skal øke antall publiseringspoeng med 25 % VM 2.2 HiGs forskningsaktivitet skal styrke kvaliteten i utdanningene VM 2.3 Flere fagmiljø ved HiG skal delta i EU-finansierte aktiviteter VM 2.4 HiG skal arbeide for etablering av Senter for Fremragende Forskning (SFF), innen informatikk eller informasjonssikkerhet VM 2.5 HiG skal styrke Senter for omsorgsforskning VM 2.6 HiG skal styrke forskningssamarbeidet med NCE Raufoss HiGs strategi: 1. Styrke forskningsledelse og forskningsadministrasjon 2. Øke med 20 eksternt finansierte rekrutteringsstillinger 3. Starte et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som inkluderer alle avdelingene 4. Utrede etablering av et strategisk FoU-råd 5. Utrede implementering av Det europeiske charteret for forskere Kvantitative styringsparametere: Antall publikasjonspoeng EU og NFR-inntekter Antall EU-finansierte stipendiater Antall eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doc) Andel bachelorstudenter som fortsetter på masterutdanning ved HiG Andel masterstudenter som fortsetter på ph.d.-utdanning ved HiG Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/52

17 Antall vitenskapelig ansatte som deltar i EU-prosjekter Kvalitative styringsparametere: Vurdere fordelingen av rekrutteringsstillinger innenfor HiGs satsingsområder Vurdere forskningstildelinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt Vurdere resultatoppnåelse på forskning innen informatikk, teknologi, helse og omsorg (KD) Vurdere samspill mellom forskning og utdanning (KD) Sektormål 3 fra KD: UH skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling og innovasjon og verdiskaping HiGs virksomhetsmål: VM 3.1 HiG skal i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv øke BOA utenom EU og NFR med 25 % VM 3.2 HiG skal skaffe ekstern finansiering til fire førstekompetanse stillinger som samarbeider med relevante samfunnsaktører VM 3.3 HiG skal styrke sitt omdømme og sin formidling av resultater VM 3.4 HiG skal, i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, øke eksterne inntekter fra høgskolens etter- og videreutdanningsaktivitet med 25 % VM 3.5 Innovasjonsprosesser skal være en integrert del av høgskolens virksomhet, og studenter og ansatte skal ha tilgang til gode interne og eksterne systemer for realisering av innovasjonsideer HiGs strategi: 1. Videreutvikle oppdragsvirksomhet i tilknytning til undervisnings- og forskningslaboratorier 2. Utvikle en medie- og kommunikasjonsplan med regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus 3. Videreutvikle Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og andre formaliserte nettverk rundt alle utdanninger og fagmiljø 4. Utrede alumniaktivitet 5. Styrke fleksible utdanningstilbud 6. Videreutvikle HiGs innovasjonsprosjekt Kvantitative styringsparametere: Antall mottatte forretningsideer Plassering Webometrics Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/52

18 Antall oppslag i digitale medier Antall studentenheter innen eksternt finansiert etterutdanning Antall eksternt finansierte 60-studiepoengsenheter Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (KD) Kvalitative styringsparametere: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Fleksibel utdanning (KD) Sektormål 4 fra KD: UH skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle HiGs virksomhetsmål: VM 4.1 HiG skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten VM 4.2 HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, og et inkluderende ikke-diskriminerende arbeidsmiljø VM 4.3 HiG skal rehabilitere A-bygget og reise et nytt bygg HiGs strategi: 1. Gjennomføre interne styringsdialoger 2. Videreutvikle leveranseavtaler og internkontrollsystemer 3. Gjennomføre en statusanalyse av administrative tjenester for å: a. drive løpende utviklingsarbeid i samspill med fagavdelingene b. sikre god forankring av rutiner og kultur for samhandling med avdelingene 4. Videreutvikle IT som effektiviserende verktøy (administrasjon og undervisning) 5. Gjennomføre handlingsplan for offentlige innkjøp og e-handel 6. Utvikle plan for rekruttering av kompetent, mangfoldig arbeidskraft Kvantitative styringsparametere: Andel transaksjoner via e-handel Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD) Andel midlertidige ansatte (KD) Kvalitative styringsparametere: Riksrevisjonens revisjonsrapporter Vurdere framdrift i campusprosjektet Håndtering av avvik fra inngåtte leveranseavtaler Langsiktig økonomisk planlegging (KD) Robuste fagmiljøer (KD) Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/52

19 Sak STY 05/13 Rapport og planer Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Internregnskap for 2012 Vedlegg 2: Rapport og planer (separat vedlegg) Vedlegg 3: Finansregnskap 2012 m/ ledelseskommentarer og generelle regnskapsprinsipper (separat vedlegg) Sammendrag I Rapport og planer ( ) gir høgskolen rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) om måloppnåelse for 2012, samt mål for Rapport og planer er styrets overordnede vurdering av tilstanden og av ønsker om fremtidig utvikling. Dokumentet skal vise hva høgskolen har lykkes med, hva som er sentrale utfordringer og hvordan disse skal møtes. Saksopplysninger Høgskolen er i tildelingsbrevet for 2012 pålagt å utarbeide Rapport og planer ( ) til KD med frist 15. mars Krav til rapportering framgår av tildelingsbrev for 2012 og Av Reglement for økonomistyring i staten framgår det at mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlige institusjoner. Høgskolen skal i rapport for 2012 gi en tilbakemelding på oppnådde resultater i forhold til de målene som ble vedtatt for Den nye målstrukturen vil dermed skape rom for høgskolen til å fastsette egne virksomhetsmål og reduserer antall nasjonale styringsparametere betraktelig. Den nye målstrukturen vil dermed skape rom for høgskolen til å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere som viser et tydeligere bilde av høgskolens profil, satsinger og utfordringer. Strukturen har følgende oppbygging: Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametere Målene som er satt i Rapport og planer bygger på høgskolens strategiske plan for perioden Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter i 2012 på + 1,517 mill.kr. Resultatet for oppdragsvirksomheten i perioden var 1,857 mill.kr. Dette er satt opp i henhold til årsoppgjørspakke fra KD. Høgskolestyret skal godkjenne høgskolens avlagte regnskap for 2012 med ledelseskommentarer og noter slik det framkommer vedlagt. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/52

20 Høgskolens internregnskap for 2012 med regnskapsoversikter i henhold til tidligere vedtatt rapporteringsmal er lagt ved i vedlegg 5 Internregnskap for 2012 og kommenteres der. Vurdering Høgskolen har en studieportefølje som er godt tilpasset samfunnets behov, og har prioritert økt utdanningskapasitet på utdanningsområder med god etterspørsel. HiG har 15 % flere nye studenter i 2012 i forhold til 2011, og kan vise til 24 % økning i antall førsteprioritetssøkere i nasjonalt opptak i forhold til Forskningen har for høgskolen samlet sett en god utvikling. Når det gjelder inntektene fra EU, er HiG best av alle statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler. Dette er imidlertid mye p.g.a. IMT, og det er viktig å fortsette arbeidet med å øke forskning på de andre avdelingene. Høgskolen legger vekt på å ha et godt samspill med samfunns- og arbeidsliv. Vi har hatt et godt samarbeid med mange aktører for å etablere et nasjonalt senter for informasjonssikkerhet (CSET). Arbeidet er ennå ikke i mål, men fortsetter. Samarbeidet med NCE-klyngen på Raufoss er godt forankret, og i 2012 startet vi en masterutdanning utviklet i tett samarbeid. HiG, HiL og KS har jobbet sammen for å kunne ta nasjonale roller innen innovasjon i omsorg. Resultater forventes i Finansregnskapet viser et resultat av ordinære aktiviteter på + 1,517 mill.kr i Resultatet av oppdragsfinansiert aktivitet var 1,827 mill.kr. Dette foreslås avsatt til opptjent virksomhetskapital som blir totalt 8,955 mill.kr per Avregning statlig og bevilgningsfinansiert aktivitet utgjorde - 0,292 mill.kr (1,535 mill.kr 1,827 mill.kr). Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet er etter dette på 41,416 mill.kr. Avsetning fra Andre bidragsytere øker med 2,911 mill.kr. Dette omfatter EU-prosjekter og andre bidragsfinansierte prosjekter. Inntektene viste en vekst 2,7 % fra Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet inklusive EU-inntekter økte med 13,2 % til 16,162 mill.kr. Sum salgs- og leieinntekter ble redusert med 29,1 % til 14,082 mill.kr. Dette skyldes bortfall av PIU-inntekter. Lønn og sosiale kostnader viste en vekst på 10,1 % i forhold til 2011, mens andre driftskostnader økte med 2,0 %. Høgskolens likviditet er god med bankinnskudd på 93,081 mill.kr. Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) var 2,15. Av strategiske midler stilt til disposisjon til igangsatte prosjekter på 3,397 mill.kr er 0,958 mill.kr benyttet i Det blir overført 2,439 mill.kr på prosjektene fra 2012 til Resultat er avstemt mot balanse, alle balansekonti er gjennomgått og avstemt. Regnskapet er også avstemt mot tall levert fra forsystemer (SAP, FS, Contempus). Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/52

21 Årsoppgjørsdisposisjoner for 2012 framkommer i note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktiviteter mv. De viktigste disposisjonene i forhold til balansen per er: Overskudd TØL +2,809 mill.kr Overskudd IMT på +0,893 mill.kr Avsetning til stipendiatstillinger +3,085 mill.kr Reduksjon avsetning sentral reservepost -2,958 mill.kr Reduksjon avsetning drifts- og investeringsoppgaver -1,0 mill.kr Reduksjon avsetning strategiske prosjekter -0,958 mill.kr Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet var per ,416 mill.kr mot 41,708 mill.kr pr , dvs. en reduksjon på 0,292 mill.kr. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer ( ), og ber rektor om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet, herunder fullføring av styringsparametere og risikovurderinger. 2. Regnskap 2012 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. 3. Styreleder delegeres myndighet til å godkjenne års- og tertialregnskap før innsendelse til Kunnskapsdepartementet. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/52

22 Vedlegg 1 til sak STY 05/13 Internregnskap 2012 Høgskolen hadde i 2012 et samlet resultat i internregnskapet på + 1,827 mill.kr. Dette er 2,736 mill.kr bedre enn budsjettert og svært nær prognosen etter 2.tertial på 2,6 mill.kr. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over avvik i forhold til budsjettert resultat for hver enkelt budsjettenhet (1 000 kr): Budsjettenhet Avvik i forhold til budsjett 2012 Prognose etter 2. tertial 2012 HOS 0 0 IMT 1, TØL HiG felles FA HiG samlet Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: HOS Avdelingens regnskapsresultat for 2012 var 0. Samlede lønnskostnader ligger lavere enn budsjettert p.g.a. høyere refusjoner ved sykefravær og ikke gjennomførte tilsettinger. Bidrags- og oppdragsinntektene var 0,765 mill.kr høyere enn budsjettert. HOS har ingen reserve fra tidligere. IMT Avdelingens regnskapsresultat for 2012 på 0,893 mill.kr eller 1,802 bedre enn budsjettert siden det var budsjettert med et underskudd på 0,909 mill.kr. Ordinært resultat var 0,650 mill.kr og oppdragsvirksomheten viste et resultat på 0,243 mill.kr. Avdelingen har hatt en innsparing på 1,554 mill.kr på lønnskostnader på grunn av forsinkelser i ansettelser. Avdelingen har overført et resultat på 1,017 mill.kr fra 2011 noe som gir en samlet reserve på 1,910 mill.kr. TØL Avdelingens regnskapsresultat for 2012 var 2,809 mill.kr. I den ordinære virksomheten er det største budsjettavviket svikt i inntekter på UU-laboratorium og Laug-prosjektene. Dette har medført at avdelingen har måttet utsette planlagte investeringer i laboratoriet. Bidrags- og oppdragsvirksomheten var 0,457 mill.kr lavere enn budsjettert. Resultat fra avsluttede prosjekter var 1,517 mill.kr. Avdelingen har overført et resultat på 2,482 mill.kr fra 2011 noe som gir en samlet reserve på 5,291 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 1/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/52

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer