Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal"

Transkript

1 Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter i Lærdal for befolkninga i Sogn. April 2012

2 Forord Denne rapporten avsluttar forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet vart oppretta etter initiativ frå Lærdal kommune og har som føremål å etablere eit lokalmedisinsk senter (heretter LMS) i Lærdal for å gje tenestemottakarane i regionen eit godt helsetilbod i tråd med intensjonane i Samhandlingsreforma. Invitasjon om deltaking gjekk ut til dei andre kommunane i regionen og 6 andre kommunar har delteke i forstudien. Forstudien vart starta i september 2011 og vert avslutta ved framlegging av denne sluttrapporten våren Prosjektet Sogn LMS er inndelt i 3 prosjektfasar; forstudie, forprosjekt og hovudprosjekt. Etter kvar prosjektfase kan den enkelte kommune avgjere om dei ynskjer å delta i neste prosjektfase. Formålet med forstudien har vore å kartlegge og avklare tenestetilbod, funksjonar, løyvingar og organisering av eit LMS. Forstudien er den innleiande fasen i prosjektet der målet har vore å avklare kva tenester og oppgåver det er hensiktsmessig å samhandle om og korleis eit slikt samarbeid kan organiserast og finansierast. Basert på den innleiande analysen og kartlegginga har ein i forstudien utforma eit beslutningsgrunnlag for kommunestyra i høve til kva tenester og oppgåver ein vil vurdere nærare i neste fase av prosjektet. I forprosjektet er målet å utgreie oppgåver, tenester og organisering nærare slik at ein får konkretisert og dimensjonert dei ulike løysingane og førebudd etableringa av eit LMS. Arbeidet i denne fasen vil ende ut med ein rapport som skal framleggast for kommunestyra i kommunane som deltek i prosjektfasen slik at desse skal ta stilling til kva dei ynskjer å vere med på vidare i prosjektet. Siste prosjektfase er hovudprosjektet som skal realisere dei løysingane forprosjektet har tilrådd og målet er her etablering av eit LMS ved Lærdal sjukehus. Mandatet for forstudien har vore å kartlegge og avklare i høve til oppgåver, organisering og finansiering. Prosjektet har vore organisert med ei arbeidsgruppe som er samansett av fagfolk i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta og ei styringsgruppe beståande av rådmenn i dei deltakande kommunane, ein representant frå Helse Førde HF og ein brukarrepresentant. Det er styringsgruppa som legg fram denne rapporten. Prosjektansvarleg har vore Lærdal kommune. Margun Thue, helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune, har vore prosjektleiar. PwC har ytt prosjektstøtte. I forstudien har det vore gjennomført ei innleiande kartlegging basert på data frå Helse Førde, KOSTRA tal og intervju i kommunane. Vidare har ein gjennomført studietur til Orkdal for å besøke eit liknande prosjekt samt gjennomført fleire samlingar i arbeidsgruppa med det som føremål å etablere eit fagleg grunnlag for kva oppgåver ein bør ta med seg vidare i prosjektet. Ein har også hatt dialog med Helse Førde HF kring kva tenester og funksjonar dei planlegg å oppretthalde og utvikle ved Lærdal sjukehus. Side 2 av 38

3 Innhald 1 Samandrag og svar på mandatet for forstudien Samhandlingsreforma Prinsipp og idégrunnlag Samhandlingsreforma og lokalmedisinske senter Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasientar Tilbod om øyeblikkeleg hjelp Oppsummering Prosjekt og metode Bakgrunnen for prosjektet Mandat Prosjektorganisering Arbeidsform og metodetilnærminger Geografi, demografi og KOSTRA tal Geografi Demografi og KOSTRA tal Oppgåvedeling Pasientretta oppgåver Akutt- og intermediære senger Interkommunal legevakt Rehabiliteringstenester Nye polikliniske tenester i samspel med spesialisthelsetenesta Lærings og meistringstenester Førebygging av kronisk sjukdom Systemoppgåver, kompetansebygging, felles retningslinjer og IKT Samfunnsmedisinske oppgåver Systemoppgåver og standardiserte pasientforløp IKT Fagnettverk Rekruttering og opplæring Oppsummert Finansiering Auka rammetilskot og kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasientar Side 3 av 38

4 6.3 Midlar til etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp Økonomiske mogeligheiter i høve til å utvikle nye tenester og tilbod i eit LMS Organisering Ulike organisatoriske løysingar for samarbeid i eit LMS Grensesnitt og samspel Tilrådingar Tilrådingar etter forstudien

5 1 Samandrag og svar på mandatet for forstudien Denne rapporten er utarbeida i samband med avslutning av forstudien i prosjektet Sogn LMS. Sluttrapporten baserar seg på den innleiande kartlegginga som er gjennomført i form av analyser, intervju og arbeidssamlingar. I tillegg er relevant lov- og avtaleverk gjennomgått. Mandatet i forprosjektet har vore å kartlegge og avklare i høve til oppgåvedeling, finansiering og organisering. Mandatet bestod av 6 delspørsmål. Nedanfor følgjer eit samandrag av svara på desse 6 delspørsmåla. 1. Kva tenester får kommunane ansvar for frå 2012? Frå har kommunane fått eit kommunalt medfinansieringsansvar for spesialisthelsetenesta. Kommunane skal frå denne datoen dekke 20 % av delar av sjukehusutgiftene til innbyggjarar som er folkeregisterregistrert i kommunen. Kirurgi, rus og psykiatri er unnateke, likeeins fødslar, behandling av nyfødde born og behandling med enkelte kostnadskrevjande medikament. Det er og sett eit tak på medfinansieringsansvaret per pasientbehandling slik at kostnaden ikkje kan verte høgare enn inntil 20 % av 4 DRG poeng slik at ein maksimalt skal betale for ei pasientbehandling. Kommunane har og frå fått økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1. Når ein pasient er utskrivingsklar er definert som det tidspunktet der ein lege i spesialisthelsetenesta vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare behandling i spesialisthelsetenesta. For at det økonomiske ansvaret for slike pasientar skal trå i kraft så er det visse prosedyrar i høve til varsling og melding som må vere etterlevd av spesialisthelsetenesta. Det økonomiske ansvaret er sett til kr per døgn og vert fakturert frå helseføretaket. Vidare medfører reforma for kommunane ansvar for å tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp frå Sjølv om kravet til eit slikt tilbod først gjeld frå kan kommunane etablere eit slikt tilbod allereie i år. Kommunane får ved etablering av døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp fram til 2016 eit øyremerka tilskot som er berekna å skulle dekke kommunane sine kostnadar (halvparten av tilskotet frå Helsedirektoratet og halvparten frå helseføretaket). For at ein skal få utbetalt midlar er det sett som krav at ein har inngått samarbeidsavtale med helseføretaket. Frå 2016 vil tilskotet bli innlemma i rammetilskotet til kommunane. Oppsummert medfører reforma at kommunane har fått eit kommunalt medfinansieringsansvar for innleggingar i sjukehus, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 og plikt til å kunne tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp frå Desse ordningane er nærare omtala i kapittel Kva tenester ynskjer ein å ta hand om i eigen kommune og kva tenester kan leggjast til eit lokalmedisinsk senter? Arbeidsgruppa i prosjektet, som er samansett av fagpersonar i helsesektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta, har vore ansvarleg for kartlegging og avklaring i høve til desse spørsmåla. I arbeidet har ein gjennomført ei innleiande kartlegging og analyse i høve til demografi, tenestetilbod, pasientgrupper og utfordringar knytt til ressursar og kompetanse i den einskilde kommune. Vidare har ein vore på studietur til Orkdal for å besøkje eit prosjekt som arbeider med etablering av eit LMS ved Orkdal sjukehus samt hatt fleire arbeidssamlingar i gruppa der ein har arbeidd med desse spørsmåla. Arbeidsgruppa ser behov for tett samarbeid mellom kommunane i Indre Sogn for å etablere gode og robuste tenestetilbod som er berekraftige i høve til å møte dei utfordringane ein står ovanfor i eit langsiktig perspektiv. Oppgåver som arbeidsgruppa meiner det er hensiktsmessig å samhandle om frå ein fagleg ståstad kan delast i 2 ulike dimensjonar: Oppgåver knytt til direkte pasientbehandling og oppgåver knytt til system, kompetanse og IKT. Nokre av oppgåvene vil krevje lokalisering på ein fast stad for å få til god tenesteyting. Dette gjeld tenester som legevakt, akutt- og intermediære senger samt tilbod om intensiv og spesialisert opptrening og rehabilitering. Andre pasientretta oppgåver som førebygging av kronisk sjukdom og lærings- og meistringstilbod er døme på 5

6 oppgåver som kan vere desentraliserte og der kommunane i dag har ulik kompetanse og tilbod. Her er det såleis mogelegheiter for å arbeide med ulike tenester i ulike kommunar og levere desse til innbyggjarar i eit større område enn eigen kommune. Når det gjeld kompetanse, IKT og systemoppgåver så peikar fleire av medlemmane i gruppa på utfordringar knytt til å få til god opplæring og kompetanseutvikling i eigen kommune, utfordringar i høve til å drive forbetringsarbeid og undervisning i små kommunar og behovet for større stillingsheimlar til samfunnsmedisinske oppgåver. Tilrådingar frå arbeidsgruppa i høve til kva oppgåver ein bør arbeide vidare med i eit forprosjekt og kva ein innanfor desse områda meiner ein kan samhandle om er nærare omtalt i kapittel 5. Oppgåver som arbeidsgruppa meiner det er riktig å arbeide vidare med i eit forprosjekt er framstilt i figuren under: Område eigna for samhandling Pasientretta oppgåver Kompetanse, system, felles retningslinjer og IKT Tenester geografisk lokalisert i eit LMS Geografisk uavhengige tenester IKT Kompetanse Standardiserte pasientforløp for ulike diagnosegrupper Legevakt Lærings- og meistringstilbod Felles fagsystem Fagnettverk eks. KOLS Akuttsenger Tenester i høve til førebygging av kronisk sjukdom Forbetringsprosjekt eks. Diabetes Intermediære senger Psykolog, logoped Opplæring og rekruttering eks. Demens Intensivt rehabiliteringstilbod Forsking Undervisning Samfunnsmedisinske oppgåver 6

7 Som ein ser av figuren over ynskjer arbeidsgruppa å arbeide bredt i forprosjektfasen ved at ein ikkje berre konsentrerer arbeidet kring etablering av ei felles eining ved Lærdal sjukehus. Gruppa peikar på at det er behov for å arbeide vidare med desentraliserte pasientretta oppgåver som lærings- og meistringstilbod og førebyggingstilbod samt IKT og system- og kompetanseoppgåver som og er geografisk uavhengige tenester. Ved etablering av ein regional sengepost ved Lærdal sjukehus er 4 sengeplassar vurdert å vere dekkande i høve til behovet for akuttsenger dersom alle kommunane vel å nytte Sogn LMS. Per i dag ser ikkje Vik, Sogndal og Luster behov for å nytte eit slikt tilbod. Dei andre medlemmane i arbeidsgruppa er i hovudsak samde om at det vil vere behov i dei fleste kommunane for å nytte slike senger ved Sogn LMS, sidan desse vil vere tett integrert med spesialisthelsetenesta. Dersom ei slik eining skal gje tilbod utover øyeblikkeleg hjelp vil dette medføre behov for etablering av nokre intermediære senger i tillegg. Det må difor nærare utgreiast i forprosjektet kor mange senger det vil vere behov for ved Sogn LMS og kva ein slik sengepost vil koste. Kommunane Lærdal, Aurland og Årdal har gjennomført eit prosjekt som har utreda etablering av ei interkommunal legevakt ved Lærdal sjukehus. Sogndal, Luster, Vik og Leikanger har per i dag ikkje ynskjer om å etablere ei interkommunal legevakt i Lærdal for å sende pasientar dit, men fleire av desse kommunane ser det som teneleg å utrede nærare mogelegheiter for å kjøpe legevurdering på natt. Dette vil kunne redusere oppvekking på natt av lokal legevaktslege. Vidare kan og ei slik legevakt vere ansvarleg for legevaktstelefontenesta som alle kommunane meiner det er viktig å bevare lokalt. Kommunane i regionen er ulik i høve til befolkningsgrunnlag, befolkningsstruktur, tenestetilbod i kommunen og ressursar i høve til fagpersonar og økonomiske midlar. Basert på dette er det skilnad mellom kommunane i høve til kva dei ser behov for å samhandle med andre om å løyse og kva dei ynskjer å ta hand om i eigen kommune. Hovudtyngda av tenesteleveransen innanfor helsesektoren i kommunen vil skje i i eigen kommune. Eit LMS er meint å vere eit supplement til kommunen sine eigne helse- og omsorgstenester og vere eit tilbod i høve til dei pasientane som kommunen ikkje kan gje eit godt tilbod i eigen regi. Etableringa av eit LMS i Lærdal bør skje ved gradvis opptrapping i høve til tenestetypar, kapasitet og kompetanse. Kommunane vil ha avgrensa ressursar og det er ikkje mogeleg å gjennomføre forprosjekt på alle områda som arbeidsgruppa har identifisert som mogelege samarbeidsområde i forstudien. I så måte lyt ein prioritere kva oppgåver ein skal ta med seg inn i neste fase av prosjektet og kva oppgåver som kan hentast inn på eit seinare tidspunkt eller som ein kan jobbe vidare med utanom dette prosjektet. I forprosjektet bør ein organisere arbeidet gjennom å ha eit overordna forprosjekt og ulike delprosjekt. Oppgåvene i det overordna forprosjektet vil dels vere å utgreie overordna spørsmål som til dømes organisering og finansiering samt koordinere arbeidet i dei ulike delprosjekta. Arbeidet i dei ulike delprosjekta skal vere retta mot å utgreie faglege spørsmål innanfor dei områda ein tek med seg vidare inn i forprosjektet. Styringsgruppa sine tilrådingar i høve til kva oppgåver ein skal arbeide med i neste prosjektfase er omtalt i kapittel Kor store meirinntekter får kvar kommune til å løyse dei nye oppgåvene? Løyvinga til kommunane i høve til medfinansiering og utskrivingsklare pasientar er gjeve som rammetilskot. Kommunane i regionen har fått totalt 34,6 millionar kroner i rammetilskot. Inkludert i dette er også ein mindre sum kompensasjonsmidlar som nokre av kommunane har fått basert på at aldersfordelinga såg ut til å slå særleg dårleg ut for kommunen. Kompensasjonsmidlane fell vekk etter tre år. Kor mykje kvar kommune har fått i auka rammetilskot er vist i kapittel 6. Kostnadane vil vere medfinansiering basert på faktisk forbruk av spesialisthelsetenester ein har finansieringsansvar for, betaling for utskrivingsklare pasientar og kostnadar til eventuell forsterking og utvikling av tenester i eigen kommune. Når det gjeld medfinansiering så vert det trekt eit månadleg a-konto beløp basert på forbruk av spesialisthelsetenester per 2. tertial 2011, og Helsedirektoratet gjennomfører så ei tertialvis og årleg avrekning basert på faktisk forbruk. Dei kommunane som har hatt eit høgare forbruk enn a- konto betalinga vil då få ei ekstra rekning medan dei kommunane som har hatt eit lågare forbruk vil få midlar attende. Når det gjeld utskrivingsklare pasientar så vert dette fakturert frå helseføretaket med døgnpris på kr. 7

8 Staten løyver 1 mrd kroner til etablering og drift av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane. Tal liggedøgn på landsbasis er berekna til å vere døgn og døgnprisen er sett til kroner slik at ei akuttseng er antatt å koste 1,5 millionar kroner per år. Kommune i regionen kan få om lag 6,3 millionar kroner av desse midlane. Talmateriale per kommune i høve til løyvingar til medfinansiering og utskrivingsklare pasientar samt løyvingar til akuttsenger er vist i kapittel Korleis kan eit slikt senter finansierast? Kommunane har fått totalt 34,6 millionar kr i rammetilskot for å handtere kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar. Vidare har kommunane i regionen fått til saman fått 6,3 mill kr i tilskot til å etablere tilbod om døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp. Midlane kommunane har fått er meint å dekke alle auka driftsutgifter som kommunane får ved innføringa av reforma. Midlane skal såleis nyttast til kommunal medfinansiering, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar, oppbygging av nye tenester og tilbod i eigen kommune samt etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp. To mogelege finansieringskjelder for kommunane vert dermed å redusere talet på sjukehusinnleggingar som ein har medfinansieringsansvar for og redusere talet på utskrivingsklare pasientar i helseføretaket. Dersom ein skal redusere talet på sjukehusinnleggingar er dette avhengig av at ein får ei friskare befolkning eller at kommunen har tilbod slik at dei kan ta imot pasientane sjølv utan innlegging i sjukehus. Dersom kommunane er i stand til å etablere tilbod i eigen regi eller i samarbeid med andre til en lågare pris enn tilsvarande tilbod i spesialisthelsetenesta, og derav redusere forbruket av spesialisthelsetenester i kommunen, så vil dette medføre redusert kostnad til kommunal medfinansiering. Likeeins vil mottak av utskrivingsklare pasientar frå dag 1 enten i eit tilbod i eigen kommune eller eit interkommunalt tilbod medføre at ein ikkje pådrar seg kostnadar for utskrivingsklare pasientar i helseføretaket. Etablering av eit LMS vil krevje overføringar frå kommunane. I høve til fordeling av kostnadar mellom kommunane så vil dette vere eit område som må nærare utgreiast i forprosjektet både med omsyn til kva dei ulike tenestene vil koste og kva fordelingsnøkkel som vil vere rimeleg å nytte for å dele kostnadane mellom dei kommunane som deltek i dei ulike tilboda. 5. Avklare grensesnitt og samspel med spesialisthelsetenesta? Som ledd i kartleggingsarbeidet gjennomført i denne forstudien har ein hatt sonderingar og dialog med helseføretaket i høve til kva tenester og tilbod dei planlegg å oppretthalde og utvikle ved Lærdal sjukehus. Helse Førde HF er i gang med fleire omstillingsprosjekt som vedrører sjukehuset i Lærdal. Ny medisinsk avdeling er eit delprosjekt i Helse Førde HF som ledd i strategiarbeidet til helseføretaket fram mot Føremålet med prosjektet knytt til medisinsk avdeling er å sikre moderne, kunnskapsbaserte og trygge helsetenester i medisinsk avdeling i Helse Førde HF. Føresetnadar som Helse Førde HF la til grunn for Lærdal sjukehus i kartlegginga av medisinsk klinikk var innleiingsvis at eit skulle oppretthalde jordmorstyrt fødestove, redusere talet på senger i medisinsk avdeling frå 20 til 15, oppretthalde sengepost, anestesi og operasjonsverksemd innanfor ortopedi, omlegge laboratorietenesta frå døgnbemanning til bemanning ved behov, omlegge frå radiologstyrt røntgenavdeling (legestyrt) til radiografstyrt røntgenavdeling og gå frå 2-sjikta vaktordning ( turnuslege på vakt ettermiddag/kveld/natt og overlege som bakvakt) til 1-sjikta vaktordning (overlege på vakt). Analysane utført av Helse Førde HF medførte at ein såg behov for justeringar av mandatet. Såleis legg Helse Førde HF i dag til grunn at jordmordstyrt fødestove er nedlagt, omlegging til radiografstyrt røntgenavdeling er utsett, ein opprettheld laboratorietenester 24 timar i døgnet og vidarefører dagens ordning med 2-sjikta vaktordning ved medisinsk avdeling. Ei 2-sjikta vaktordning er sentralt både i høve til rekruttering av legar og evna til å drive poliklinisk verksemd på dagtid. Vidare arbeider ein med parallelle prosjekt der ein i større grad enn i dag ynskjer å desentralisere medikamentbasert kreftbehandling til lokalsjukehusa, oppretthalde og vidareutvikle dialyseeining og ulike polikliniske tilbod. Det er såleis klart at Helse Førde HF ynskjer å styrke tilbodet ved Lærdal sjukehus i høve til dei opphavlege planane. Helse Førde HF har kome med utspel til kommunane om at dei ikkje ser for seg å drifte legevakttelefonen ved Lærdal sjukehus lenger og at kommunane enten lyt overta denne teneste sjølv, eller så vert tenesta lagt til Førde. Arbeidsgruppa meiner at det er naturleg at legevakttelefonen vert overtatt av kommunane og vidareført ved Lærdal sjukehus i tilknyting til den interkommunale legevakta det er planar om å etablere. Bemanning av 8

9 legevakttelefonen kan ein samarbeide med medisinsk avdeling ved Lærdal sjukehus om. Dette er noko kommunane i regionen må sjå nærare på saman med Helse Førde HF. Arbeidsgruppa i Sogn LMS har vorte orientert om omstillingsarbeidet i Helse Førde HF. Gruppa har drøfta dette og ser det som svært viktig og positivt for arbeidet med Sogn LMS at Helse Førde HF satsar på å utvikle medisinsk avdeling ved sjukehuset i Lærdal. Det er ei føresetnad for etablering av eit interkommunalt tilbod ved Lærdal sjukehus at ein har ei robust medisinsk avdeling ved sjukehuset. I ein forprosjektfase er det viktig å vidareføre den tette dialogen med Helse Førde HF. Dette er viktig fordi oppbygging av nye tenester i kommunane og etablering av ei interkommunal einig ved Lærdal sjukehus er avhengig av kompetanseoverføring frå spesialisthelsetenesta og tilbod som støttar opp om dei kommunale tenestene ein etablerer. Vidare vil ei samlokalisering av tenester ved sjukehust kunne nyttiggjere seg av bemanning ved sjukehuset, utstyr og ledig areal. Dette vil truleg gjere etablering av ein akuttpost med intermediære senger ved Lærdal sjukehus meir kostnadseffektiv enn etablering av akuttilbod i alle kommunane. Dette vil være naturleg å undersøke nærare i ei forprosjektfase. Behov for grensesnitt og samspel er nærare omtalt i kapittel Korleis kan eit slikt senter organiserast? Det er fleire mogelege løysingar for organisering av interkommunalt samarbeid. I høve til eit samarbeid i eit LMS knytt til legevakt, akutt- og intermediære senger så utpeikar vertskommunemodellen seg som ei teneleg løysing. Desse tenestene vil vere tett integrert med spesialisthelsetenesta. Det vil derfor også vere naturleg å vurdere om ein kan kjøpe tenester frå spesialisthelsetenesta. På den andre sida så vil samarbeid kring etablering av fagnettverk, kompetanseutvikling ol. krevje ei mindre formell organisering. Desse oppgåvene er geografisk uavhengige og kan organiserast i ulike kommunar. Interkommunalt samarbeid kring lovpålagde helse- og omsorgstenester krev god forankring i dei einskilde kommunestyra og ein vil vere avhengig av gode avtaler og system for informasjonsutveksling. Fordelar og ulemper ved ulike organisatoriske løysingar er nærare omtalt i kapittel 7. 9

10 2 Samhandlingsreforma Avsnitt 2.1 gjev eit kortfatta overblikk over bakgrunnen og målsettingane i reforma. 2.2 omtalar kort kva eit LMS er medan avsnitt 2.3 og 2.4 handlar om ordninga for kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar. Avsnitt 2.5 handlar om kommunane si plikt til å tilby døgnopphald ved akutt sjukdom frå Prinsipp og idégrunnlag Samhandlingsreforma er regjeringa sitt svar på dei utfordringane ein har identifisert i helsesektoren i høve til kvaliteten på tenestene og den samla ressursbruken. I stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen: Rett behandling på rett sted til rett tid peikte regjeringa på 3 hovudutfordringar i helsevesenet: 1. Pasientane sine behov for koordinerte tenester vert ikkje godt nok ivareteke 2. Tenestene er i for liten grad retta mot å avgrense og førebygge sjukdom 3. Demografiske endringar og utvikling i sjukdomsbilete gjev utfordringar som kan truge samfunnets økonomiske bereevne på sikt I stortingsmeldinga skisserte dei 5 grep for å møte desse utfordringane: 1. Klarare pasientroller ved å fokusere på heilskaplege pasientforløp, brukardeltaking og kontaktpersonar for pasientar med behov for koordinerte tenester 2. Ny framtidig kommunerolle som medfører nye oppgåver, auka økonomiske ressursar, heilskapstenking med fokus på oppfølging og behandling på lågaste effektive omsorgsnivå og eit forpliktande avtalesystem mellom kommunar /samarbeidande kommunar og helseføretak 3. Etablering av økonomiske insentiv i form av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta ( 20 % av somatiske innleggingar med visse unntak) og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 4. Betre utnytting av kompetansen i spesialisthelsetenesta ved at riktig oppgåvedeling mellom kommune og helseføretak vil frigjere ressursar i spesialisthelsetenesta som kan kanaliserast til oppgåver som krev spesialisert kompetanse 5. Tilrettelegging for tydelegare prioriteringar gjennom utvikling av Nasjonal helseplan til å verte eit meir operativt reiskap for prioriteringar samt vidare satsing på Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringar. 10

11 Følgjande tabell viser den tradisjonelle grensa mellom oppgåver: Samhandlingsreforma medfører ei endra oppgåvefordeling mellom stat og kommune. Kommunane har gjennom reforma fått eit auka ansvar for helsetilbodet til innbyggjarane i kommune. Denne utviklinga stiller auka krav til kapasitet, fagkompetanse og kvalitet i tenestene. I forhold til dette så blir det eit spørsmål om ein har nok personell, at personellet har tilstrekkelig fagkompetanse og at ein er i stand til å utvikle attraktive og utviklingsorienterte fagmiljø innanfor helse og omsorg i kommunane slik at ein kan levere gode tenester til brukarane. Mange kommunar har føresetnadar for å møte desse krava, men kommunar som i dag opplever sårbarheit og store kompetanseutfordringar vil kunne få det vanskelegare. Samhandlingsreforma har som intensjon å legge til rette for gode og likeverdige helsetenester til alle. For å vere i stand til å levere likeverdige tenester til innbyggjarane vil det for kommunane i aukande grad vere behov for å inngå forpliktande og formalisert samarbeid med andre kommunar og med spesialisthelsetenesta for å sikre tilstrekkelig kapasitet, styrkje fagkompetansen og levere gode helsetenester til innbyggarane som er på nivå med det andre kommunar gjev. Reforma vart sett i kraft ved innføring av ny Lov om kommunale helse- og omsorgstenester og ny Lov om folkehelsearbeid. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta blei fastsett og gjort gjeldande frå Plikt for kommunane til å etablere eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp trer i kraft i I tråd på Helse- og omsorgstenestelova 6-1 er krav om at kommunane skal inngå samarbeidsavtalar med det regionale helseføretaket kommunen er knytt til. Det er i helse- og omsorgstenestelova 6-2 sett krav om eit obligatorisk minimumsinnhald i avtalane, i 11 punkt. Departementet har sett som frist for 4 av desse avtaleområda, medan fristen for inngåing av dei øvrige sju avtalane er sett til Samhandlingsreforma og lokalmedisinske senter 1 Eit lokalmedisinsk senter er eit kommunalt helsetilbod der ein eller fleire kommunar samarbeider med spesialisthelsetenesta om tenester til pasientar før, i staden for og etter innlegging i sjukehus. Nokre slike senter er lokalisert utanfor sjukehus medan andre er bygd i lokalitetar knytt til eit sjukehus. Kva tilbod og tenester slike senter har varierer, men dei fleste har interkommunal legevakt og andre tenester i samspel mellom kommunane og spesialisthelsetenesta. Det som kjenneteiknar eit godt lokalmedisinsk senter er at det: 1 Omtale av lokalmedisinsk senter er hentet fra Nasjonal Helse- og omsorgsplan

12 Tilbyr heilskaplege og integrerte tenester før, i staden for og etter innlegging i sjukehus basert på samanhengande og heilskaplege pasientforløp Har fokus på eigenmeistring og tidleg intervensjon inkludert rehabilitering og lærings- og meistringstilbod Arbeider etter ei tverrfagleg tilnærming der ein inkluderer habilitering- og rehabiliteringstenester, tenester til born og unge og tenester til personar med kroniske lidingar og kognitiv svikt Kva funksjonar som bør leggjast til eit LMS må vurderast ut frå lokale forhold og behov. Samlokalisering har vore eit av suksesskriteria for å byggje opp døgnplassar i kommunane til observasjon og etterbehandling, lindrande behandling, habilitering og rehabilitering. Tannhelsetenester, tverrfaglege ambulante team og lærings- og meistringstilbod kan og leggast til eit LMS. Fordelane ved samlokalisering er fleire, m. a kan det bidra til forsterka oppfølging av brukarane og større fagmiljø kan ha positive effekt på rekruttering. Samhandling mot spesialisthelsetenesta vil gje nærleik til nødvendige helse- og omsorgstenester og gjennom spesialisthelsetenesta si rettleiingsansvar og gjensidig kompetanseutveksling vil dette leggje til rette for å sikre heilskaplege pasientforløp. 2.3 Kommunal medfinansiering Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter gjeld ved behandling i offentlege sjukehus og private sjukehus som har avtale med regionalt helseføretak. Den gjeld ikkje ved behandling hjå privatpraktiserande avtalespesialistar, behandling innan psykisk helsevern, tverrfagleg behandling av rusmiddelavhengige, opphald i privat opptreningsinstitusjon og polikliniske laboratorie- og røntgentenester. Kommunal medfinansiering vert utrekna basert på DRG-systemet og regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF-ordninga). Alle pasientar som vert innlagt på sjukehus vert knytt til eit bestemt DRG poeng (diagnoserelaterte grupper). DRG-systemet er eit pasientklassifiseringssystem som består av 880 ulike diagnosar der kvar enkelt DRG har ei kostnadsvekt basert på forventa ressursbruk. Kostnadsvektene uttrykker det relative ressursforbruket for ei pasientbehandling i høve til gjennomsnittet for alle pasientbehandlingar. Det som er nytt frå er at kommunane skal dekke 20 % av delar av sjukehusutgiftene for innbyggjarane som er folkeregisterregistrert i kommunen. Kommunane skal såleis dekke 20 % av einingsprisen for eit DRG poeng for alle somatiske sjukehusinnleggingar ( med unntak av enkelte diagnosegrupper). Einingsprisen for eit DRG poeng er sett til kroner for Den kommunale medfinansieringa gjeld ikkje for fødslar, nyfødde born, kirurgi og behandling med enkelte kostbare legemiddel. Det er og slik at det er sett eit tak på 20 % av inntil 4 DRG-poeng, slik at ein maksimalt lyt betale kroner for ei enkelt pasientbehandling uavhengig av diagnose og lengde på sjukehusopphaldet. Ein re-innlegging vert rekna som ei ny behandling og ny berekning av kommunal medfinansiering blir gjennomført. Kommunane har fått tildelt ekstra midlar i høve til å dekke kommunal medfinansiering. Frå januar 2012 vert kommunane a-konto fakturert eit fast månadsbeløp for å dekke forventa kostnadar til medfinansiering. A-konto beløpet er basert på forbruksdata per 2. tertial Sjukehusa rapporterer kvar månad DRG-poeng for kvar enkelt kommune inn til Helsedirektoratet ved hjelp av Norsk Pasientregister. Endelig forbruk vil verte berekna på etterskot tertialvis og avrekna mot a-konto fakturering. Dersom ein kommune har lågare forbruk enn a- konto betalinga vil ein få tilbakeført midlar frå helseføretaket og dersom ein har høgare forbruk vil ein få ei ekstra rekning. 2.4 Utskrivningsklare pasientar Forskrifta gjeld for utskrivingsklare pasientar innanfor somatikken som er innlagd i helseføretaket i påvente av eit kommunalt tilbod. Ein pasient vert definert som utskrivingsklar når ein lege i spesialisthelsetenesta vurderer at det ikkje er behov for ytterlegare behandling i spesialisthelsetenesta. Om ein pasient er utskrivingsklar skal såleis baserast på medisinskfaglege vurderingar. Det er helseføretaket som avreknar og fakturerer kommunane for utskrivingsklare pasientar. 12

13 For at finansieringsplikta skal gjelde for kommunen må følgjande prosedyrar vere følgt: 1. Innan 24 timar etter innlegging i sjukehus skal spesialisthelsetenesta vurdere om det er truleg at pasienten vil ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå sjukehuset. 2. Innan 24 timer etter innlegging skal kommunen varslast om innlegginga, pasienten sin status, antatt forløp og forventa utskrivingstidspunkt 3. Sjukehuset skal varsle kommunen dersom det vert endringar i forventa utskrivingstidspunkt eller hjelpebehov 4. Når pasienten er utskrivingsklar skal kommunen ha melding umiddelbart Dersom kommunen ikkje er i stand til å gje eit fagleg forsvarleg tilbod frå første dag pasienten er definert som utskrivingsklar, trer finansieringsplikta med kroner per døgn i kraft. 2.5 Tilbod om øyeblikkeleg hjelp Kommunane skal frå 2016 kunne tilby døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp. Dette er ei oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunane. Staten løyver om lag 1 milliard årleg på landsbasis til etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane. Helseføretaka og kommunane er saman ansvarlege for bygge opp eit godt tilbod og kvar kommune lyt kvar for seg eller saman med andre inngå avtale med helseføretaket kring dette tilbodet. Sjølv om kravet til eit slikt tilbod først gjeld frå kan kommunane etablere eit slikt tilbod allereie i år. Dersom ein ynskjer å få midlar for inneverande år må avtale vere inngått før og tilbodet må vere sett i gang i løpet av året. Kommunane får ved etablering av døgnopphald ved øyeblikkeleg hjelp fram til 2016 eit øyremerka tilskot som er berekna å skulle dekke kommunane sine kostnadar (halvparten av tilskotet frå Helsedirektoratet og halvparten frå helseføretaket). Frå 2016 vil tilskotet bli innlemma i rammetilskotet til kommunane. Eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i kommunane vert i rettleiaren frå Helsedirektoratet omtala som eit tilbod til pasientar med forverring av kjend tilstand med avklart diagnose og funksjonsnivå. Før innlegging i eit kommunalt tilbod skal pasienten vere vurdert av lege. Gjennomføring av fagleg forsvarleg observasjon og behandling føreset at det er sjukepleiar tilstades 24 timar i døgnet. Pasientkategoriar for eit slikt tilbod som vert nemnd i rettleiaren er pasientar med akutt forverring av ein kjent tilstand som følgje av ein infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt. Tilbodet kan og rette seg mot pasientar med behov for observasjon og behandling der innlegging i institusjon er naudsynt. Vidare kan ein etablere eit tilbod for observasjon og utredning av pasientar med uavklarte mage- og brystsmerter eller andre tilstandar der det etter konferering med lege eller bakvakt på sjukehus ikkje er vurdert som nødvendig med innlegging i sjukehuset. Tilstandane som skal observerast kan medføre plutseleg forverring som krev rask innlegging og behandling i sjukehus. Det er såleis naudsynt i høve til å gje eit tilbod til denne gruppa at det er nærleik til sjukehus eller legevakt og tett samhandling med spesialisthelsetenesta. Rettleiaren viser vidare til at pasientar med akutt forverring av kjent kronisk sjukdom der ei vurdering av alvorlegheitsgrad og funksjonssvik tilseier innlegging i sjukehus ikkje er aktuelle pasientar for eit kommunalt tilbod. Likeeins er ikkje eit kommunalt tilbod eigna ved akutt funksjonssvikt hjå eldre med kroniske sjukdommar der det kan vere vanskeleg å finne årsaksforhold og at det er fare for rask forverring. Traume med uavklart alvorlegheitsgrad og pasientar med definerte pasientforløp, som til dømes hjarteinfarkt og hjerneslag, skal leggjast inn på sjukehus. 2.6 Oppsummering Oppsummert medfører samhandlingsreforma at kommunane får eit medfinansieringsansvar for innleggingar i sjukehus, økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar frå dag 1 og plikt til å kunne gje eit døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp. 13

14 3 Prosjekt og metode Kapittel 3 gjev informasjon om bakgrunnen for prosjektet, mandat og prosjektorganisering samt arbeidsform og metodetilnæring i forstudien. 3.1 Bakgrunnen for prosjektet Samhandlingsreforma medfører endra oppgåvedeling mellom spesialisthelsetenesta og kommunane. Regjeringa løyvde i revidert statsbudsjett for mill. kr til arbeidet med å etablere eit lokalmedisinsk senter for Sogn i Lærdal. Styret i Helse Førde HF vedtok 18. juni 2010 målbilete og modell for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Førde HF mot Her var det føresett at helseføretaket skulle medvirke til etablering av lokalmedisinske senter ved sjukehusa i Nordfjordeid, Førde og Lærdal. Modell for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Førde HF har vidare vore behandla i styret i Helse Vest RHF den 1. desember Helseministaren behandla saka i føretaksmøte i Helse Vest RHF 28. april Styringskrava vart gjort kjend for Helse Førde HF i føretaksmøtet for Helse Førde den 4. mai Desse vedtaka har ikkje endra på føresetnadene som vart lagt til grunn i vedtaket den 18. juni 2010 om lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus. Som vertskommune for Lærdal sjukehus har Lærdal kommune basert på dette invitert dei andre kommunane i regionen til å delta i eit frittståande prosjekt knytt til etablering av eit LMS i Lærdal. 6 andre kommunar har fatta vedtak i sine respektive kommunestyre om deltaking i forstudien. Denne forstudien vert avslutta med at denne sluttrapporten som vert framlagt for kommunestyra i dei ulike kommunane for handsaming før sommaren Mandat Mandatet som ligg til grunn for denne forstudien er konkretisert i prosjektplanen. I tabellen under er mandatet gjengjeve og ein viser til kvar dei ulike delane av mandatet er omtalt i rapporten. Forstudien skal kartlegge og avklare: Område Mål med forstudien Referanse til omtale i rapporten Oppgåvefordeling 1. Kva tenester kommunane får ansvar for Kap frå Kva tenester ein ynskjer å ta hand om i Kap. 5 eigen kommune og kva type tenester som kan leggast til eit lokalmedisinsk senter Finansiering 3. Kor store meirinntekter kvar kommune får til å løysa dei nye oppgåvene ein får ansvaret for 4. Korleis eit slikt senter kan finansierast Kap Kap 6.4 Organisering 5. Avklare grensesnitt og samspel med spesialisthelsetenesta 6. Korleis eit slikt senter kan organiserast Kap. 7.2 Kap

15 3.3 Prosjektorganisering I prosjektplanen vart følgjande organisering av prosjektet vedteken: Sogn lokalmedisinske senter Prosjekteigarar dei einskilde kommunane Prosjektansvarleg: Lærdal kommune Styringsgruppe: Rådmenn i deltakarkommunane og administrerande direktør i Helse Førde HF Prosjektleiar Tilsett prosjektleiar Prosjektstøtte: Ekstern prosjektstøtte Arbeidsgruppe samansett av einingsleiarar, helsesjefar etc. Deltaking frå kommune- og spesialisthelsetenesta samt brukarorganisasjonar Koordinering Støtte i kartlegging Prosessmetodikk Kartleggingsprosessar og avklaringar i dei einskilde kommunane Undervegs i prosjektet har det vore gjennomført nokre endringar. Vidar Roseth som er Samhandlingssjef i Helse Førde HF har delteke i styringsgruppa i staden for adm. direktør i Helse Førde HF Jon Bolstad. Då ein ikkje fekk tilsett prosjektleiar på hausten gjennom ei rekrutteringsrunde har Margun Thue, helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune, hatt rolla som prosjektleiar. Deltaking frå brukarrepresentant i arbeidsgruppa er flytta slik at brukarrepresentant har vore medlem av styringsgruppa. 15

16 Styringsgruppa har hatt følgjande medlemmer: Stilling og kommune Rådmann i Lærdal kommune Rådmann i Årdal kommune Assisterande rådmann i Aurland kommune Rådmann i Vik kommune Rådmann i Leikanger kommune Rådmann i Sogndal kommune Rådmann i Luster kommune Samhandlingssjef i Helse Førde HF Brukarrepresentant Navn Alf Olsen Jr. Ingvar Laberg Norunn Haugen Oddbjørn Ese Odd-Arve Rakstad Jostein Aanestad Tore Eriksen (assisterande rådmann John Olaf Røhme frå mars 2012) Vidar Roseth Solfrid Fossberg Arbeidsgruppa har hatt følgjande medlemmer: Stilling og kommune Helse- og omsorgsleiar i Lærdal kommune Kommuneoverlege i Lærdal kommune Kommuneoverlege i Luster kommune Omsorgsleiar i Vik kommune Helse- og omsorgsleiar i Aurland kommune Kommunalsjef i Årdal Kommune Kommuneoverlege i Leikanger kommune Kommuneoverlege i Sogndal kommune Seksjonsleiar ved medisinsk avdeling Lærdal sjukehus Rådgjevar stab og støtte Helse Førde HF Navn Margun Thue Frode Myklebust Knut Cotta Schønberg Marit Andersen Kari Voldum Rigmor Svanberg Leiv Erik Husabø Jan Ove Tryti Albert Olaf Fedje Kåre Mentz Lysne 3.4 Arbeidsform og metodetilnærminger Prosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe. Det er i alt gjennomført 5 møter i arbeidsgruppa og 5 møter i styringsgruppa. Styringsgruppa har hatt det overordna ansvaret for prosjektet. Styringsgruppa har hatt ansvaret for formulering av mandat, godkjenning av prosjektplan og innhaldet i sluttrapporten. Arbeidsgruppa har hatt som oppgåve å gje faglege råd til styringsgruppa. Gruppa har m.a. kartlagt status i tenestene, vurdert område eigna for samhandling, behov for kompetanse og ressursar og implikasjonar for samhandling med spesialisthelsetenesta. Arbeidsgruppa vart sett saman av fagpersonar frå helse- og omsorgstenestene i kommunane samt frå Helse Førde HF. Arbeidsgruppa har gjennomført ei innleiande kartlegging der føremålet var å få fram demografiske data, tenestetilbod og ressursar i kommunane, utfordringar i høve til ressursar og kompetanse samt identifisere tenester og oppgåver som er eigna for samhandling. Kartlegginga tok utgangspunkt i eit spørjeskjema som var utforma av prosjektgruppa for eit liknande prosjekt i Sunnfjordregionen. Spørjeskjemaet vart presentert i arbeidsgruppemøte i november 2011 og deltakarane i gruppa fekk høve til å kome med innspel til kva deler av materialet som var relevant for vårt føremål, kva som kunne eliminerast og kva som burde leggast til. Basert på tilbakemelding frå medlemmane vart spørjeskjemaet revidert og utsendt i nytt utkast til alle medlemmane i gruppa. Det vart igjen høve til å kome med innspel om endringar og liknande. Endeleg skjema vart sendt ut til medlemmane i arbeidsgruppa og ein avtala tidspunkt for intervjurunde der prosjektleiar og prosjektstøtte kom rundt i kommunane for å gjennomføre den innleiande kartlegginga. Medlemmen i arbeidsgruppa frå den einskilde kommune valde sjølv kven dei ynskte å stille med til intervju og var ansvarleg for at ein var tilstrekkeleg førebudd i forkant av intervjuet. Intervjurunden var gjennomført 21. og 22. desember 2011 for kommunane Luster, Sogndal, Leikanger, Vik og Aurland medan intervju med Årdal og Lærdal vart gjennomført 4. januar

17 I etterkant av intervjua vart desse reinskrivne og sendt ut til kommunen slik at desse fekk høve til å kome med korrigeringar og tilføyingar. Materialet frå intervjua vart samanfatta i ein kartleggingsrapport der ein og inkluderte KOSTRA tal for dei aktuelle kommunane samt datamateriale frå Helse Førde HF. Rapporten frå den innleiande kartlegginga vart framlagt i samband med møte i arbeidsgruppa den 11. januar 2012 og i samband med møte i styringsgruppa den 12. mars Arbeidsgruppa har i møter i januar og mars 2012 drøfta nærare kva samarbeidsområde ein har identifisert basert på den gjennomførte kartlegginga. I samband med arbeidsgruppemøte i mars 2012 fekk kvar enkelt i oppgåve å konkretisere vidare kring kva tenester som det kan vere aktuelt å arbeide vidare med i eit forprosjekt i høve til etablering av eit LMS og kva tenester ein ikkje ser det som rimelig å arbeide vidare med. Dette arbeidet vart samanfatte og diskutert vidare i arbeidssamling i gruppa den 11. april og 2. mai der arbeidsgruppa utforma sitt framlegg til styringsgruppa i høve til kva tenester og området dei vurderer det som fagleg hensiktsmessig å arbeide vidare med i neste fase av prosjektet. På møtet 11. april deltok også leiar for medisinsk avdeling i Helse Førde HF Trine Vingsnes. Ho orienterte om pågåande omstillingsprosjekt knytt til ny medisinsk avdeling og kva følgjer dette får for tenestetilbodet til Helse Førde HF ved Lærdal sjukehus. Det vart gjennomført ein felles studietur til Orkdal for arbeidsgruppa og styringsgruppa 7. til 8. februar Ved Orkdal sjukehus er eit LMS under oppbygging ved sjukehuset og den interkommunale legevakta. 12 kommunar samhandlar i prosjektet SiO ( Samhandling i Orkdal). På studieturen hadde ein foredrag av prof.medisin Anders Grimsmo som er fagleg rettleiar i prosjektet, prosjektleiar Svein- Jarle Midtøy og daglig leiar ved Orkdal sykehus Ida Lise Salberg. I tillegg er gjeldande lovverk gjennomgått og ein har innhenta datamateriale frå SSB og Helse Førde HF samt informasjon frå Helsedirektoratet sin nettside i høve til samhandlingsreforma, finansieringsordninga og liknande i arbeidet med kartlegginga og utarbeiding av sluttrapporten. 17

18 4. Geografi, demografi og KOSTRA tal Kapittel 4 gjev ei oversikt over kommunane som deltek i prosjektet i høve til geografi, demografi og utvalde KOSTRA-tal. KOSTRA står for kommune stat rapportering og er eit rapporteringsverktøy som norske kommunar nyttar. Systemet vert nytta for å rapportere om ressursbruk og tenester innanfor ulike sektorar i kommunane. Kommunane rapporterer inn tal i høvet til økonomi, helse, skule, kultur, miljø, sosiale tenester osv. Talmaterialet vert behandla av SSB og publisert på deira nettsider. Talmaterialet er meint å belyse prioriteringar, dekningsgrad og produktivitet, men seier lite om kvaliteten i sjølve tenesta som kommunen leverer. 4.1 Geografi Sogn og Fjordane er det nest minste fylket i landet basert på folketal og det åttande største fylket i landet dersom ein måler i areal. Kommunane lokalisert kring indre del av Sognefjorden utgjer Indre Sogn. Dette gjeld kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik. Regionen har eit samla areal på km². Det er stor skilnad i storleiken på dei ulike kommunane i høve til folketal og areal. Ser ein på folketal er Sogndal den største kommunen etterfølgt av Årdal og Luster. I høve til areal så er Luster den største kommunen med eit areal på om lag km². Årdal har eit areal på om lag km² og er såleis den nest største kommunen målt i areal medan Leikanger er den minste kommunen med eit areal på 180 km². I t.d. Luster er det stor avstand innad i kommunen slik at det er stor reiseavstand frå utkanten av kommunen og inn til kommunesenteret Gaupne. I høve til reiseavstandar i tabellen under frå kommunesentrum til Lærdal så vil det for delar av Luster kommune vere ein del lengre reiseveg, t. d er avstanden mellom Skjolden og Gaupne 26 km. Kommunane Årdal, Lærdal, Aurland og Vik ligg på sørsida av fjorden medan kommunane Luster, Sogndal, Leikanger ligg på nordsida. Vik ( dersom ein skal reise via Hella), Leikanger, Sogndal og Luster er avhengig av å krysse Sognefjorden med ferje for å reise til Lærdal. Ferjesambandet Mannheller-Fodnes har ferjeavgongar kvart 20. minutt på dagtid fram til om lag 20.40, deretter med 40 minutt intervall fram til etter midnatt. På natta går ferja på dette sambandet ein gong i timen. På sambandet Vangsnes-Hella går ferja om lag ein gong i timen på dagtid, dette sambandet har ikkje ferje på natt og siste ferje frå Vangsnes til Hella går kl

19 Avstand får kommunesenter i dei ulike kommunane til Lærdal sjukehus (LSH): Avstand frå Avstand i km. Køyretid i minutt Tal ferjer kommunesentrum til Lærdal sjukehus Gaupne LSH 59, Sogndal - LSH 32, Leikanger - LSH 55, Vik LSH ( via Hella) 84, Aurland - LSH 31, Årdal ( Årdalstangen) - LSH 34, Avstand og tid frå kommunesentrum til Lærdal sjukehus er henta frå ruteplanleggjaren på Køyretid i minutt i tabellen over er rein køyretid inkl. ferje. Eventuell ventetid på ferje kjem i tillegg. 4.2 Demografi og KOSTRA tal Demografiske data er henta frå SSB sin befolkningsstatistikk og tal i høve til helse- og omsorgstenestene er henta frå SSB (KOSTRA tal) og er inkludert for å gje ein viss bakgrunnsinformasjon om kommunane som deltek i prosjektet. Kostradata Vik Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Folkemengde i alt pr Andel innbyggjarar 67 år og 21,0 15,2 13,0 16,4 16,5 18,2 17,0 over i % pr Andel innbyggjarar 80 år og 9,0 5,9 4,7 6,8 6,2 6,4 6,7 over i % pr Netto driftsutgifter til pleie og 39,0 30,5 32,5 32,5 31,8 38,5 34,1 omsorg i % av totale netto driftsutgifter i 2011 Netto driftsutgifter til pleie og omsorg 2011 i kr ( tal i tusen) Institusjonsomsorg Tenester til heimebuande Netto driftsutgifter pleie og 262,7 262,3 300,9 396,2 317,9 370,4 315,1 omsorg pr innbyggar 80 år og over i 2011 Tal kommunale 52,0 29,0 37,0 24,0 29,0 53,0 64,0 sjukeheimsplassar 2011 Andel sjukeheimsplassar i % av 1,9 1,3 0,5 1,4 1,3 0,9 1,3 befolkninga pr Tal sjukeheimsplassar reservert 4,0 4,0 10,0 4,0 5,0 6,0 3,0 for tidsbegrensa opphald 2011 Andel plassar i institusjon og 27,0 22,0 41,0 24,0 38,0 29,0 47,0 heildøgnsbemanna bustad i % av befolkninga 80 år og over Legetimar pr. veke i institusjon 11,5 9,0 10,0 6,5 7,5 17,0 27, Legetimar pr veke pr 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 institusjonsplass Tal omsorgsbustadar totalt ,0 4,0 83,0 15,0 7,0 54,0 69,0 Andel av befolkninga 80 år og over i % som er bebuarar på institusjon ,0 21,2 7,2 18,1 29,4 13,3 15,9 Nøkkeltalet andel plassar i institusjon og heildøgnsbemanna bustad i % av befolkninga 80 år og over inkluderer bustadar med heildøgns omsorg for psykisk utviklingshemma. Dekningsgraden for pleie- og omsorg vil difor gjerne vere lågare enn nøkkeltalet tilseier. 19

20 Det er innbyggjarar i dei 7 kommunane pr Dette utgjer 24, 8 % av totalt innbyggjarar i fylket pr Dei demografiske tala viser at enkelte kommunar har ein høgare del eldre innbyggjarar enn andre kommunar. Ser ein på framskriven befolkningsutvikling for perioden fram mot 2040 viser denne at t.d. Sogndal, Årdal og Luster får ei markant auke i delen av innbyggjarane i kommunen som er 80 år og over medan veksten er mindre for Vik som har ein svært stor del av innbyggjarane som er 80 år og over per i dag. Ser ein på tal sjukeheimsplassar i dei ulike kommunane så viser denne at det er ulik fordeling i kommunane, og dette skuldast at kommunane historisk har satsa litt ulikt i høve til institusjonstenester og heimetenester. Til dømes ligg Sogndal lågt samanlikna med andre kommunar om ein ser på talet på institusjonsplassar i høve til folketalet. Oversikta viser at alle kommunane har definert korttidsplassar på institusjon, men i intervjurunden uttalar dei fleste kommunane at dei i 2011 har hatt store utfordringar knytt til å klare å halde korttidsplassar reservert til korttidsopphald og at desse plassane har hatt fullt belegg gjennom året. I høve til å ta imot utskrivingsklare pasientar frå helseføretaket, samt vere i stand til å gje eit tilbod før, i staden for og/eller etter sjukehusopphald er talet på korttidsplassar og tilgjengelegheita på desse viktig. Legetimar pr veke pr institusjonsplass viser gjennomsnittleg tal på legetimar pr veke pr. bebuar på sjukeheim. Verdien er angitt med 2 desimalar, dvs. at 0,25 timar tilsvarer 15 minutt pr. bebuar. I Vik har ein t.d. om lag 13 minutt pr bebuar per veke, medan ein i Luster har om lag 25 minutt. Det er såleis til dels store skilnader i høve til legetilgjengelegheit i kommunehelsetenesta i dei ulike kommunane. Ser ein på del av befolkninga over 80 år som er bebuar på institusjon så kjem Lærdal og Leikanger høgt ut samanlikna med dei andre kommunane medan Sogndal kjem svært lågt ut. Dette har samanheng med kor institusjonsbaserte dei ulike kommunane sine tilbod har vore historisk. Vidare ser ein at det er stor skilnad i talet på omsorgsbustadar i kommunane, der Lærdal og Leikanger kjem ut med få plassar samanlikna med dei andre kommunane. Dette er og ei årsak til den høge delen av eldre innbyggjarar på institusjon ein har ikkje andre alternative bustadtilbod å gje dei som har eit hjelpebehov som medfører at dei ikkje lenger kan vere i eigen heim. Tabellen med KOSTRA-tal viser at det er til dels store skilnadar mellom kommunane, både i høve til folketal, alderssamansetning i befolkninga, innretning på pleie- og omsorgstilbodet i kommunen ( institusjonsbasert eller heimebaserte tenester), tilgjengelege ressursar i forhold til del av kommunebudsjettet som vert allokert til helse- og omsorgstenestene og tilgjengelege legeressursar. Intervjurunden viste vidare at det er ulikskapar i høve til tilgong på fysioterapi og ergoterapi i kommunane. Ein fekk og fram i intervjurunden at det er ulikskapar knytt til om ein har ein systematisk plan for vidareutdanning av tilsette innanfor pleie- og omsorg. 20

21 5 Oppgåvedeling Kapittelet er basert på den kartlegginga som arbeidsgruppa har gjennomført i eigen kommune samt drøftingar på arbeidssamlingar i gruppa. Kapittelet er meint å gje ei samanfatting av dei områda og oppgåvene som fagpersonane i arbeidsgruppa meiner er eigna for samhandling og som ein såleis bør arbeide vidare med i neste fase av prosjektet, forprosjektet. Gjennomgangen ein her gjev er ikkje prioritert og omtalar alle dei områda som fleire av medlemmene i arbeidsgruppa har peika på. I eit forprosjekt vil ein ikkje vere i stand til å utrede alle dei oppgåvene ein her gjennomgår og det vil såleis vere naudsynt å gjere ei prioritering i høve til kva ein skal nytte ressursane til i det vidare arbeidet. Det er styringsgruppa som vel kva oppgåver dei meiner det er teneleg å ta med seg inn i neste fase av prosjektet og deira tilråding, basert på innspela dei har fått frå arbeidsgruppa, er omtalt i kapittel 8. Det vert i Stortingsmeldinga om Samhandlingsreforma hevda at om lag somatiske liggedøgn i sjukehus kunne vore unngått dersom det var eit alternativt tilbod i kommunane. Kommunale løysingar er gjerne billegare for samfunnet og tilbod nær heimen gjev ofte betre rehabilitering. Målet med reforma er at ein skal få større fokus på førebygging og avgrensing av sjukdom samt å redusere talet på unødvendige innleggingar ved at kommunane skal gje eit tilbod før, i staden for og/eller etter sjukehusopphald. I tråd med desse intensjonane må kommunane utvide og forsterke sine tenester slik at ein kan gje eit tilbod i høve til intensjonane i reforma. Dei ordinære helse- og omsorgstenestene i kommunane må styrkast for å kunne handtere meir komplekse oppgåver og sette større fokus på førebygging og avgrensing av sjukdom. Nærheit mellom pasient og hjelpeapparat er viktig og ein må unngå at behandling og hjelp vert gjeve på for høgt omsorgsnivå. Eit LMS skal vere eit supplement til dei ordinære helse- og omsorgstenestene i kommunen og ikkje svekke kapasitet og kompetanse her. På same tid er kvar kommune relativt liten og har avgrensa tal på pasientar med ulike diagnosar og avgrensa ressursar i høve til å utvikle nye tilbod og gje meir spesialiserte tenester. På fleire områder kan det såleis vere naudsynt med samarbeid mellom fleire kommunar slik at ein blir i stand til å gje eit betre fagleg tilbod og til en lågare pris enn om ein skal utvikle slike tenester i isolasjon. Alternativet til kommunalt samarbeid vil vere å bygge opp tenester utelukkande i eigen kommune eller kjøpe tenester frå spesialisthelsetenesta. Gjennom kartlegginga som er gjennomført i form av intervju og vidare arbeid kring dette i arbeidsgruppa så ser ein nokre mønster på kva tenester ein ynskjer å ta hand om i eigen kommune og kva tenester som er eigna for samhandling i eit LMS. I det følgjande kommenterer ein dei tenestene og målgruppene som har kome fram i kartlegginga som mogelege samarbeidsområde. Kva tenester kvar enkelt kommune er i stand til å løyse sjølv og kva ein er for liten til og lyt løyse saman med andre vil i noko grad variere mellom kommunane. Vidare er kommunane ulike i høve til kva kompetanse og ressursar ein har og på kva området ein har større utfordringar. Tidsperspektivet er her og sentralt, fleire kommunar opplever utfordringar i dagens situasjon. Fleire kommunar vil og framover oppleve endring i alderssamansetninga av befolkninga og stor naturleg avgang hjå personale i heime- og institusjonstenesta grunna pensjonsalder. På same tid aukar krava som vert stilt til kommunane i høve til tenesteyting og nye oppgåver, m.a. kravet om døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp frå Dette medfører såleis eit behov for vidare utgreiing og samarbeid kring kva tenester ein bør løyse saman og kva tenester ein klarer i løyse i eigen kommune. Oppgåvene som arbeidsgruppa meiner har potensiale for samhandling kan delast i 2 kategoriar; Oppgåver knytt til direkte pasientbehandling og oppgåver knytt til system, rutinar, IKT og kompetanse. 21

22 5.1 Pasientretta oppgåver Pasientretta oppgåver kan delast i 2; Tenester som har behov for lokalisering i ei felles eining i høve til å fungere optimalt og tenester som kan leverast ute i dei ulike kommunane. Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger døme på førstnemnde kategori medan ulike former for lærings- og meistringstilbod er døme på tenester som kan leverast ute i kommunane Akutt- og intermediære senger I høve til å gje eit tilbod i staden for opphald i sjukehuset uttalar fleire av kommunane at dei vil kunne vere i stand til å drive meir aktiv behandling på sjukeheimen. Væskebehandling av dehydrerte institusjonsbebuarar, antibiotikabehandling ved enkle infeksjonar og observasjon etter fall er tilbod dei fleste vurderer at dei vil vere i stand til å gje på sjukeheimen. Slike tenester meinar ein og at ein vil kunne gje til kjende brukarar i heimetenesta som treng eit kortvarig opphald på institusjon. Sistnemnte krev at ein har ledige senger på sjukeheimen å ta dei inn i. Såleis vil det å halde korttidsplassar reservert for korttidsopphald vere av kritisk viktigheit som ein skal vere i stand til å gje eit slikt tilbod. Utfordringa vil her særleg vere relatert til å gje eit tilbod til innbyggjarar som ikkje er kjent frå før i tenestene, som krev meir avansert utstyr for å stille diagnose og der tett oppfølging av lege er naudsynt. For slike pasientar vurderer dei fleste kommunane det som vanskeleg å gje eit tilbod utan vesentlige investeringar, auka legeressursar og auka kompetanse på institusjonen. Nokre kommunar har planar om å opprette døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp i eigen kommune allereie frå inneverande år, medan fleirtalet av kommunane ikkje har planar om å opprette eit slikt tilbod i eigen regi. Også dei kommunane som vel å etablere eit slikt tilbod i eigen regi kan ha behov for observasjonssenger i ei interkommunal løysing for dei pasientane som har eit behov for observasjon og overvaking som ein ikkje kan gje i eigen regi ved ei forsterka eining på sjukeheimen. Basert på dette vurderer ein at akuttsenger og intermediære senger er eit område som er eigna for interkommunalt samarbeid og som ein lyt utrede meir konkret i høve til dimensjonering og organisering Interkommunal legevakt Det er i dag fleire legevaktsamarbeid i kommunane i regionen. Lærdal og Aurland samarbeider om legevakt, det same gjer Sogndal og Leikanger. Vik, Luster og Årdal har per i dag legevakt i eigen regi. I Nasjonal Helse- og omsorgsplan viser dei til at kommunale legevakter mange stadar vert opplevd som eit svakt ledd i den akuttmedisinske kjeda. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har utarbeida eit forslag til nasjonal handlingsplan for legevakt. Utkastet skisserer utfordringar i høve til kompetanse, storleik på legevakt og vaktdistrikt, systemansvar, kliniske utfordringar og samhandling med spesialisthelsetenesta. I relasjon til små kommunar med få fastlegar framhever rapporten at vaktbelastning kan vere eit problem og vidareutvikling av interkommunale ordningar der legane får ein tilfredsstillande vaktplan kan virke stabiliserande på legedekninga og bidra til å rekruttere nye legar. Årdal, Aurland og Lærdal kommune har gjennomført eit prosjekt i relasjon til eit interkommunalt samarbeid om legevakt. Prosjektet er avslutta og prosjektrapporten skal handsamast i kommunestyra før sommaren. Prosjektgruppa tilrår etablering av legevakt for dei tre kommunane lokalisert ved Lærdal sjukehus. Målet er at ei interkommunal legevakt skal bidra til ei meir robust og stabil legevakt. Dersom ein oppretter ein interkommunal sengepost ved Lærdal sjukehus vil denne kunne nyttiggjere seg av røntgen- og laboratorietenester ved sjukehuset samt lege stasjonert på legevakta. Ein slik ordning vil såleis bidra til å kunne gje eit tilbod til pasientar som har behov for meir diagnostistikk og overvaking av lege enn det ein vil vere i stand til å gje ved sjukeheimane i kommunane. Luster, Sogndal og Leikanger ser i dag ikkje behov for legevaktsamarbeid i form av ei felleslokalisering av legevakt for sine innbyggjarar ved Lærdal sjukehus. Desse kommunane kan vere interessert i å kjøpe ringeteneste på natt i form av at legevaktslege på legevakt i Lærdal siler telefonar frå pasientar slik at ein får ei vurdering frå ein lege på om dette er noko som må tilsjåast av legevaktslegen i den enkelte kommune som har vakt eller om det kan vente til dagen etter. Dette kan redusere belastninga på legane i eigen kommune ved at ein får mindre oppvekking på natt når ein har vakt. I høve til etablering av eit LMS ved Lærdal sjukehus så ser arbeidsgruppa det som nødvendig at ein etablerer ei interkommunal legevakt ved sjukehuset som ein basis for å utvikle andre tenester. Ei slik legevakt må ha lege stasjonert ved sjukehuset. 22

23 5.1.3 Rehabiliteringstenester Alle kommunane gjev i dag eit tilbod om rehabilitering og opptrening. For pasientar i institusjon vurderer ein at ein ved mindre endringar i høvet til ressursar og personale kan vere i stand til å drive meir aktiv behandling på institusjon. I kartlegginga uttalar fleire kommunar at dei opplever at spesialisthelsetenesta reduserer på rehabiliteringstilbodet sitt på same tid som fleire private institusjonar vert nedlagde. Dei fleste er i dag i stand til å tilby vanlig opptrening og rehabilitering etter brotskadar og liknande i eigen kommune i regi av heimetenester eller institusjon i kombinasjon med fysioterapeut og ergoterapeut. Nokre av kommunane meiner at rehabilitering nær heimen gjev best kvalitet og at ein vil vere i stand til å gje eit godt tilbod til mange grupper i eigen kommune. Andre opplever utfordringar i høve til om dei tilbyr eit fagleg forsvarleg tilbod om rehabilitering til dei gruppene som har eit meir intenst og krevjande behov for rehabilitering og opptrening. Dette gjeld særleg kommunar som har avgrensa tilgong på fysioterapeut og ergoterapeut. Eit mogeleg område for interkommunalt samarbeid er såleis rehabiliteringstenester til krevjande pasientgrupper. Også reint fagleg samarbeid mellom kommunane er interessant å utgreie nærare i forprosjektet Nye polikliniske tenester i samspel med spesialisthelsetenesta I same linje viser kartlegginga at ingen av kommunane per i dag har tilgong på geriater. Denne kompetansen er etterlyst hjå fleire og de kjem fram undervegs at det ved Lærdal sjukehus er geriater i 40 % stilling ved medisinsk avdeling. Polikliniske tenester er eit tenestetilbod underlagt spesialisthelsetenesta. Etablering av ein geriatrisk poliklinikk blir framheva av fleire som eit behov. På same måte kan ein sjå for seg at det er behov for etablering av andre polikliniske tenester i tilknyting til sjukehuset. I forprosjektet vil det vere interessant å sjå nærare på korleis kommunane kan nyttiggjere seg av eit slikt tilbod. Med nye teknologiske mogelegheiter så kan til dømes spesialist og pasient via videokonferanseutstyr vere på ulike lokalisasjonar og dette kan redusere behovet for å reise i høve til konsultasjon hjå spesialisten. Ein bør såleis saman med helseføretaket sjå nærare på kva spesialiserte oppgåver det er mogeleg å desentralisere og korleis ein i større grad kan nyttiggjere seg av ulike teknologiske løysingar i pasientbehandlinga Lærings og meistringstenester I høve til lærings- og meistringstenester så har kommunane etablert dette i ulike grad. Dei fleste har tilbod innan demens, Årdal er til dømes i gong med etablering av KOLS skule, Luster har i samarbeid med Sogndal utforma kurs innan depresjonsmeistring og dei har og etablert pårørandeskule for demente medan Leikanger har diabetessjukepleiar på legekontoret. I høve til denne typen tenester så uttalar dei fleste at dei vil vere i stand til å gje tilbod til grupper dei har tilstrekkelig pasientgrunnlag til å spesialisere seg i, noko dagens tilbod til dels gjenspeilar. Dette betyr at det for grupper der ein ikkje har store nok pasientgrupper til å forsvare etablering av eit tilbod og mangel på fagpersonar så er dette oppgåver ein må løyse i samarbeid med andre kommunar eller spesialisthelsetenesta. Lærings- og meistringstenester er såleis eit område som kan vere eigna for interkommunalt samarbeid. Ved at kommunane per i dag har etablert ulike tilbod kan dette med små tilpassingar gjerast om til regionale tilbod ved at dei ulike kommunane får ansvaret for ulike pasientgrupper. For enkelte meir sjeldnare diagnosar og pasientgrupper er befolkningsgrunnlaget i regionen gjerne for lite og ein lyt sjå mot eit fylkesdekkande samarbeid Førebygging av kronisk sjukdom I kartlegginga kjem det tydeleg fram at medan alle kommunane har fokus på førebygging av sjukdom og livsstilsjukdommar hjå born og unge har ein ikkje tilsvarande fokus på og tenester knytt til førebygging hjå vaksne og eldre. I høve til å møte reforma sine intensjonar om auka innsats på førebygging og redusert bruk av spesialisthelsetenester, som i stor grad er knytt til behandling av oppstått sjukdom, så er satsing på førebygging viktig. Ei utfordring i små kommunar er at ein har ei lita gruppe fagpersonar innanfor helse- og omsorgstenestene og at det kan vere vanskeleg å spesialisere seg i høve til ulike livsstilsjukdommar og kronisk sjukdom og byggje opp eit godt tilbod. Kommunane har ulik kompetanse og ulike erfaringar og dette er eit området der ein kan realisere felles gevinstar ved å samarbeide mellom kommunane i høve til å bygge opp kompetanse hjå tilsette og tilbod til innbyggjarane. Her kan ein både sjå for seg etablering av nettverk for å utvikle og dele kompetanse eller felles utarbeiding direkte pasientretta tenester. 23

24 5.2 Systemoppgåver, kompetansebygging, felles retningslinjer og IKT Samfunnsmedisinske oppgåver Samfunnsmedisin er grupperetta og har som føremål å styrkje folkehelsa. Samfunnsmedisin er retta mot befolkninga og miljøet dei lev i, og er såleis makrobasert og ikkje individfokusert. Viktige oppgåver innanfor samfunnsmedisin er overvaking av helsetilstand i befolkninga og utvikling i faktorar som påverkar helsa, planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak og verksemd. I kommunane skal desse oppgåvene ivaretakast av kommunelegen. Samfunnsmedisinske oppgåver er i stor grad desentralisert til kommunane og viktige oppgåver er knytt til overvaking av helsetilstanden til befolkninga i kommunen, drive medisinskfagleg rådgjeving ovanfor administrasjon og politikarar, drive førebygging gjennom målretta tiltak og oppfølging, miljøretta helsevern, kvalitetsarbeid og liknande. Årdal og Aurland har til dømes ikkje kommuneoverlege per i dag. Fleira av dei andre kommunane som har denne funksjonen gjev uttrykk for at talet på timar ikkje er tilstrekkeleg i høve til dei oppgåvene som skal gjennomførast. Vidare vil meir aktiv behandling av pasientar på sjukeheim, auka rehabilitering og andre nye oppgåver krevje auka involvering av lege i arbeidet og såleis medføre ytterlegare press på dei ressursane ein har i dag. Basert på dette vurderer ein samfunnsmedisinske oppgåver som eit området kommunane kan ha nytte av å etablere interkommunalt samarbeid om. For nokre av kommunane kan det vere behov for å gå saman om å etablere ei felles stilling for ein samfunnsmedisinar, medan det for andre kommunar er meir eit behov for å skape eit fagnettverk på tvers av kommunane. Eit slikt fagnettverk kan lette arbeidet til den enkelte som har desse oppgåvene gjennom erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse Systemoppgåver og standardiserte pasientforløp Standardiserte pasientforløp er ein metode for å gje eit heilskapleg koordinert helsetilbod til ulike målgrupper. Dette betyr at ein utarbeidar retningslinjer og rutinar i høve til korleis ein skal møte brukarar med ulike diagnosar og kva oppfølging desse skal ha av dei kommunale tenestene og spesialisthelsetenesta. Eksempelvis kan eit utforme slike retningslinjer i høve til store grupper av kronikarar som t.d. KOLS, diabetes og demens. Ein slik rettleiar vil då angi ansvar for ulike oppgåver, når ein slik brukar skal ha besøk av heimetenesta, når fastlegen skal ha tilsyn med brukaren, involvering av andre tenester i form av tilrettelegging av bustad og lignande. På samen vis kan ein utforme slike retningslinjer for pasientar som har kome i retur frå sjukehus for å leggje til rette for god rehabilitering og mottak i kommunen slik at ein hindrar retur til sjukehus. Kartlegginga viser at det i liten grad er utarbeida formelle retningslinjer for interaksjon og oppfølging av brukarar mellom dei ulike tenestenivåa. Fleire peiker på at det i det vidare prosjektet vil vere hensiktsmessig å arbeide med å utforme standardiserte forløp. Brukarane opplever gjerne tenestene som lite koordinerte og det er ikkje god nok kommunikasjon og kontinuitet i overgangen mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Standardisering av pasientforløp for store kroniske grupper kan bidra til å heve kvaliteten, gje tryggleik og skape forutsigbarheit i behandlingstilbodet. Slike forløp er forankra i kontakt mellom dei ulike partane i behandlingskjeda og viser roller og ansvar. Forløpsplanar gjeld for heile pasientforløpet, dvs. både ved opphald i sjukehus, primærhelsetenesta og vidare oppfølgingsplan. På systemnivå vil ein slik arbeidsmetode formalisere planlegging, styring og administrering av tenester og gje auka koordinering mellom dei ulike nivåa. Ein legg og til rette for evaluering og kvalitetssikring av praksis. For pasientane og helsepersonell kan slik arbeidsmetodikk bidra til auka kvalitet i tenesta, sikre systematikk ved at tenesta ikkje er personavhengig og bidra til lik behandling, førebygge reinleggingar ved at ein får i gang tiltak raskt ved forverring og bidra til at brukarane er i stand til å vere lengre i eigen heim eller forsterka bustadtilbod. Prosjektet i Orkdal som ein vitja i samband med studieturen hadde etablert delprosjekt kring dette i samspel med spesialisthelsetenesta og dei framheva dette som eit viktig område i høve til kvaliteten på tenestene ein er i stand til å tilby samt betre samhandlinga med spesialisthelsetenesta. 24

25 5.2.3 IKT Dei ulike kommunane har i stor grad ulike datasystem. I ein liten kommune er det vanskeleg å byggje opp god nok kompetanse knytt til dei ulike systema og ein har vanskar med å få til nettverk av brukarar med spesialkompetanse på systemet når ein har avgrensa ressursar og personale. Dersom kommunane gjekk saman om system i høve til turnusar, journalsystem, personalsystem og liknande kunne ein i større grad etablert nettverk på tvers av kommunegrensene. Vidare vil deling av erfaringar og kompetanse kring dette bidra til meir effektiv og rasjonell bruk i dei ulike kommunane. Fleire kommunar opplever i dag utfordringar i høve til IKT system og at dette tar unødvendig tid som heller kunne vore nytta til pasientretta verksemd Fagnettverk Det å drive med kompetanseutvikling og målretta forbetringsarbeid er utfordrande i ein liten kommune med avgrensa tal på fagpersonar og tilgjengelege ressursar. Vidare kjem fleire kommunar med tilbakemelding på at dei i liten grad har forskingskompetanse i eigen kommune. Fleire opplever eit behov for auka innsikt og kunnskap i høve til brukargrupper, men at ein ikkje er i stand til å gjennomføre slike prosjekt i isolasjon. I høve til etablering av fagnettverk er det naudsynt å involvere spesialisthelsetenesta slik at ein sikrar tilgong på spesialisert kompetanse og rettleiing slik at ein kan utvikle meir spesialisert kunnskap i kommunane. Dersom ein etablerer fagnettverk på tvers av kommunane i høve til store diagnosegrupper så kan desse saman byggje større kompetanse, utforme betre rutinar og system for kompetanseheving i tenesta i eigen kommune og vere ein ressurs både inn mot direkte pasientbehandling og inn mot forbetring av kvaliteten i tenestene i eigen kommune Rekruttering og opplæring Innspel frå fagressursane i arbeidsgruppa peikar på at det er behov for å utvikle betre system for planlegging og gjennomføring av opplæring. Det er og slik at det i små kommunar kan vere vanskeleg å få til gode opplæringsprogram innan helse- og omsorg ved at ein er få fagpersonar og at det ikkje er så mange tilsette kvart år som har bruk for ulike typar kurs innan eksempelvis medikamenthandtering, journalsystem og liknande. Dersom ein hadde utforma eit felles system kring dette og gått saman fleire kommunar ville ein kunne hente inn føredragshaldarar og gjennomføre opplæring med ein betre kvalitet og dokumentasjon enn i dag. I høve til opplæring er det og peika på potensiale for å nytte telemedisin slik at ein kan følgje seminar og førelesingar via videokonferanseutstyr. I så måte kan ein og utvikle ulike kurs ilag som tilsette kan følgje via video ved behov. I høve til enkelte faggrupper opplever fleire kommunar at dei ikkje har tilstrekkeleg stillingsstorleikar til å rekruttere fagpersonar som psykolog og logoped. Dersom ein gjekk saman fleire kommunar om å opprette slike tilbod vil ein kunne tilby fulle stillingsstorleikar og dette vil kunne bidra positivt i høve til å rekruttere spesialkompetanse. 5.3 Oppsummert I høve til vurderingar kring kva ein ynskjer å arbeide vidare med i neste prosjektfase er det viktig å fokusere på kva tenester ein kan levere med god kvalitet i eigen kommune og kva oppgåver og tenester som bør finne si løysing i eit større regionalt samarbeid. Målet må vere å gje tenestemottakarane i regionen eit godt tenestetilbod med god fagleg kvalitet som er robust og berekraftig over tid. I små kommunar med avgrensa ressursar i høve til fagpersonell og små pasientgrupper innanfor dei ulike diagnosane er det vanskeleg å vere god på alt. Såleis bør ein vurdere ut frå føresetnadar i eigen kommune kva som kan løysast lokalt og kva som bør løysast regionalt. Alternativet vil vere å byggje opp desse tenestene i eigen regi eller å kjøpe fleire tenester frå spesialisthelsetenesta. Oppgåver ein kan samhandle om i eit LMS kan vere relatert til pasientretta tenester i form av behandlingstilbod og nokre oppgåver kan vere knytt til system, kompetanseheving, IKT og standardiserte pasientforløp. Nokre samarbeidsoppgåver vil krevje lokalisering i eit LMS. Andre samarbeidsområde kan løysast ved at ulike kommunar har ansvaret for å utvikle ulike tenester og tilbod og gje desse tenestene til innbyggjarar i fleire kommunar. Fagnettverk er eksempel på samarbeid som kan utnytte den ulike kompetansen dei ulike kommunane har i dag. System og administrasjonsoppgåver vil kunne gje eit faglig betre tilbod til brukarane, 25

26 betre kommunikasjonen mellom ulike tenestenivå og gje meir effektiv og rasjonell drift. Systemet og rutinane kan utarbeidast i eit samspel, medan implementering og iverksetting vil ligge i den einskilde kommune. Som eit tilnærming ved vurdering kring behandling av ein pasient lyt ein først avklare om behandling er mest hensiktsmessig å gje i heimen, dernest med bistand frå den ordinære helse- og omsorgstenesta i kommunen vidare inn i eit interkommunalt samarbeid og endeleg ved opphald på dag eller døgnbasis i spesialisthelsetenesta. Eit LMS er såleis meint å vere eit supplement til kommunane si eiga helse- og omsorgsteneste. I kva grad dei ulike kommunane vil delta i eit LMS og kva tenester ein ynskjer å samhandle om vil variere. Nokre kan sjå behov for å organisere fleire tenester i eit LMS enn andre kommunar. Dette har samanheng med kva tenester ein har i dag i eigen kommune, pasientgrunnlag og ressursar. Det er naturleg å tenke seg at eit LMS vil verte oppbygd gradvis over tid, og såleis vil ein ved etablering starte med nokre oppgåver og så kan ein leggje til nye oppgåver og tilbod i takt med behov og ynskjer frå kommunane. 26

27 6 Finansiering I kapittel 6 viser ein for kvar kommune kva midlar ein har fått i høve til auka rammetilskot og midlar til etablering av døgntilbod ved øyeblikkeleg hjelp. Vidare omtalar ein kva mogelegheiter ein har i høve til å finansiere eit LMS. 6.1 Auka rammetilskot og kommunal medfinansiering Inntektsauken i høve innføringa av Samhandlingsreforma er gjeve som rammetilskot. Midlane er fordelt etter alderskriteriet, dvs. at kommunar med mange eldre i høve til gjennomsnittet får meir enn kommunar med færre eldre i høve til gjennomsnittet. I tillegg er det ytt ein kompensasjon for dei kommunane som såg ut til å tape på denne fordelinga. Kompensasjonen er berekna basert på historiske data frå 2010 vedrørande sjukehusinnleggingar og gjennomsnittleg tal på utskrivingsklare pasientar. Kompensasjonsmidlane vert gjeve i 3 år. Statsbudsjett 2012 og publiserte data fra Helsedirektoratet i tusen kroner Auka inntekter i statsbudsjettet grunna Samhandlingsreforma Berekna kostnad til medfinansiering publisert 18. nov. basert på 2. tertial-2011 Auke i statsbudsjettet minus berekna kostnad til medfinansiering er lik løyving til utskrivingsklare pasientar Tal døgn som løyvinga til utskrivingsklare pasientar dekker (Sum/4.000,-) Vik Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Øvste rad viser total auke i rammetilskot i 2012 (inklusiv kompensasjonsmidlar for dei kommunane som har motteke dette) i samband med samhandlingsreforma. Dette er såleis auka løyvingar til kommunane for inneverande år. Neste rad er a-konto fakturering frå helseføretaket til kommunane og denne faktureringa baserer seg på aktivitetsdata for 2. tertial A-kontobeløpet er såleis fastsett basert på det forbruket av spesialisthelsetenester den einskilde kommune hadde per 2. tertial Det er her viktig å vere merksam på at forbrukstal i høve til spesialisthelsetenester vil variere mellom år, særleg i små kommunar. Som oversikta over viser så har Lærdal og Aurland kommune fått mindre i rammetilskot enn a-konto beløpet dei skal betale til helseføretaket. Dette viser at Lærdal og Aurland basert på 2. tertial 2011 har hatt eit overforbruk av spesialisthelsetenester i høve til samanliknbare kommunar. Desse kommunane lyt såleis dekke delar av kommunal medfinansiering for 2012 og eventuelle kostnader i høve til utskrivingsklare pasientar ved å ta midlar frå andre postar på budsjettet for inneverande år dersom forbruket av tenester blir tilsvarande som per 2. tertial Når ein tek rammetilskot og trekkjer ifrå kostnadar til medfinansiering sit ein at med løyving til 27

28 utskrivingsklare pasientar eller andre tiltak. Kommunane sitt medfinansieringsansvar og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar er omtalt i kapittel 2.3 og 2.4. Dei faktiske kostnadane til medfinansiering og utskrivingsklare pasientar for 2012 er avhengig av kva sjukehusinnleggingar kommunen sine innbyggjarar faktisk har i 2012 og sum liggedøgn utskrivingsklare pasientar. Faktisk forbruk vil verte avrekna frå Helseføretaket og dei kommunane som har hatt eit forbruk som er høgare enn pr. 2. tertial 2011 vil få ei ekstrarekning medan dei kommunane som har hatt eit lågare forbruk vil få midlar attende. 6.2 Utskrivingsklare pasientar Sum liggedøgn med status utskrivningsklar i 2010: Data frå Norsk pasientregister publisert frå Helsedirektoratet 2010 Sum liggedøgn med status utskrivningsklar i 2010 Sum liggedøgn i 2010 * 4000 kroner (i 1000 kroner) Vik Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Det er viktig å vere oppmerksam på at tala på liggedøgn for utskrivingsklare pasientar i tabellen over er frå før den nye ordninga trådde i kraft. Talmateriale frå Helse Førde HF og informasjon frå intervjurunden i kommunane viser at kommunane i 2011 aktivt arbeida med å redusere talet på liggedøgn for utskrivingsklare pasientar og at dei såleis tok imot fleire på tidlegare tidspunkt enn før. Dette er tydeleg om ein ser på tal frå Helse Førde HF som viser talet på utskrivingsklare døgn i helseføretaket i 1. kvartal 2012 per kommune: Januar Februar Mars Vik Leikanger Sogndal Luster Årdal Lærdal Aurland 28

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer