PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf el Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Skaret leder Rigmor Holten sekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Saker til behandling Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 08/23 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 08/24 Vedlikehold av kommunale bygninger. Tilstandsrapporering. 2008/1646 PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

2 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/496-5 Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Se vedlegg: protokoll fra møte Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kjell Sæther kommunalsjef

3 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Knut Andreas Stai Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Vedlikehold av kommunale bygninger. Tilstandsrapporering. Rådmannens innstilling Saken tas til orientering. Tidligere politisk behandling PS 07/30, Budsjett og økonomiplan , verbalforslag hvor bystyret ber om oversikt over vedlikeholdsbehov og -etterslep. PS 08/17, Komité 3 Tekniske tjenester. Generell orientering. Situasjonsbeskrivelse De siste 10 årene har det vært gjennomført en rekke store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter I Kristiansund. Dette har medført et betydelig løft for vedlikeholdstilstanden for flere store bygninger, og bygningsmassen i Kristiansund er sannsynligvis heller ikke spesielt dårlig vedlikeholdt sammenliknet med gjennomsnittet av andre kommuner. For eksempel er den generelle tilstanden for skolebyggene forholdsvis god, men det finnes også eksempler på uakseptable tilstander. For denne gruppen ble gjennomsnittlig tilstandsgraden i oktober 2007 anslått til 1,1. Karakterskalaen som benyttes er fra 0 til 3. Her betyr karakteren 0 som nytt og - 3 helt uakseptabelt, jf NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. FoU-prosjekt Vedlikehold i kommunesektoren I forbindelse med vedlikeholdsetterslepet deltar Kristiansund kommune i et landsomfattende utviklingsprosjekt. Prosjekt er initiert av kommunenes sentralforbund (KS) og omhandler vedlikehold av kommunale bygninger.

4 KS har satt opp flere målsettinger for prosjektet: ensartet dokumentasjon av tilstandssituasjonen i kommunenes bygningsmasse estimert teknisk oppgraderingsbehov med kostnader fremskaffe et godt grunnlag for prioriteringer og innspill i budsjettprosesser kommunikasjonsverktøy internt og eksternt fremskaffe grunnlag for sammenlikninger (benchmarking) erfaringsutveksling og utvikling av beste praksis vedrørende metoder og systemer for vedlikeholdsplanlegging i kommunene godt grunnlag for å estimere samlet nasjonalt teknisk oppgraderingsbehov i arbeidet med kommuneøkonomi generelt og kommunikasjonen mellom regjeringen og kommunesektoren Bygg og Eiendom leverte tilstandsregistreringen for Kristiansund innenfor fristen, Etterslep skal beregnes for flere enn ett ambisjonsnivå, for eksempel tilstandsgrad 1,0 og 2,0. Det pågår et parallelt arbeid med å lage en WEB basert rapportgenerator slik at kommunene selv kan hente ut egen informasjon. Nærmere opplysninger om dette kommer senere. Om gjennomført tilstandsregistrering og beregningsmetode Metoden for kartlegging av bygningsporteføljer i offentlig sektor har blitt utviklet over en tiårsperiode og har vært benyttet på ca 20 millioner kvadratmeter offentlig bygningsmasse. Validiteten er etterprøvd av Riksrevisjonen og gjennom kontroll av resultater. Alle bygningene kodes i henhold til Norsk Standard 3457 Bygningstypetabellen. Hvert enkelt bygg brytes ned i 16 hovedkomponenter, (det benyttes både 1 - og 2 sifferet nivå i Norsk Standard 3451 Bygningsdelstabellen ). Disse er: grunn, fundamenter, bæresystem vinduer og ytterdører utvendig kledning /overflate, trapper og balkonger yttertak, takrenner og nedløp innvendig kledning, gulv, himling, dører og trapper fast inventar (fastmontert innredning) sanitær varme brannslukking luftbehandling /ventilasjon generelle elkraft-anlegg / fordeling lys, elvarme, driftsteknisk tele- og automatisering heiser terrengbehandling, drenasje utendørs tekniske anlegg (VAR og EL) Kartlegging av bygningsmessig tilstand bygger på prinsippene i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Hver hovedkomponent er blitt vurdert i hvilken grad tilstanden er god eller dårlig (0, 1, 2 eller 3), i henhold til standarden og veiledningene som følger KS-prosjektet.

5 Følgende bygningskategorier omfattes av KS-prosjektet: (m 2 ) Skoler Barnehager Kommunalt eide boliger Øvrige eide bygninger (Alders og sykehjem, Bo - og behandlingssenter, Bibliotek, Kulturhus, Idretts- og svømmehaller, diverse bygg) Kommunalt eid aksjeselskap (Frei Rådhus, Frei Helsesenter, Tollåsenga Produkter, Kongens plass 1) Sum Tilstandsrapporteringen omfatter i utgangspunktet alle bygninger hvor vedlikeholdsutgifter har virkning på kommunens budsjettering. Kommunalt eid aksjeselskap omfattes også da vedlikeholdet belastes kommuneregnskapet i form av husleie. Følgende bygningskategorier og planleggingsområder omfattes ikke av KSprosjektet: (m 2 ) Leide bygg. (Innleide boliger, Myra familiebarnehage, Myra Helsestasjon, Helsehuset, Storgata 8, Dr Werringsgate 5, Storgata 34.) eide andelsleiligheter i borettslag, inkl solgte med klausul Stiftelsene; Langvn 10-12, Omsundet trygdeboliger og Frei trygdeboliger Byingeniørens anleggsbygg (Vedlikeholdsutgifter betales avgiftskapitel) Kirkebygg (Uavklart organisering og vedlikeholdsansvar) Sum Andelsleielighetene omfattes ikke av KS-prosjektet, men indre vedlikehold og utgifter knyttet til inn- og utflyttinger er også en del av byggforvalterenhetens vedlikeholdsbudsjett. KS-prosjektet omfatter en vurdering av bygningenes tekniske tilstandsgrad. Det er også andre registrerings- og planleggingsbehov som ikke omfattes av KS-prosjektet: - Helseplanlegging - Miljøplanlegging - Sikkerhetsplanlegging - Tilgjengelighetsplanlegging - Funksjonalitetsplanlegging Videre arbeid En kan forvente at vedlikeholdsrapportering tilbake til kommunene vil foregå umiddelbart etter rapportering til KS, som er avtalt til september Beregnet vedlikeholdsetterslep vil bli forelagt komité 3 for tekniske tjenester straks de foreligger. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kjell Sæther Kommunalsjef

6 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Knut Andreas Stai Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Organisering av eiendomsforvaltningen. Rådmannens innstilling Med bakgrunn i de signalene fra de politiske partiene som er representert i komité 3 anbefaler rådmannen at komiteen tilrår bystyret å gjøre følgende vedtak: 1. Ansvaret for kommunens eiendomsforvaltning organiseres fortsatt i en kommunal enhet underlagt rådmannen. 2. Følgende overordnede mål skal gjelde for den videre eiendomsforvaltningen i Kristiansund: a. Det innføres planleggings- og styringssystem slik at aktiviteter og ressursbruk planlegges og rapporteres i forhold til vedtatte mål. b. Følgende kriterier skal gjelde for god eiendomsforvaltning: Tilfredsstille prioriterte brukerkrav Effektiv arealutnyttelse Godt verdibevarende vedlikehold Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning Målrettet utvikling av eiendommers kvaliteter Økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. c. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. 3. Bygg og Eiendom må tilføres tilstrekkelig stor bemanning med både økonomisk og teknisk fagbakgrunn. Det forutsettes at enhetens rammebetingelser tilpasses de nye oppgavene og vurderes i tilknytting til budsjettet for Det opprettes et politisk underutvalg på 3 medlemmer underlagt formannskapet med oppfølgingsansvar for kommunens eiendomsforvaltning. Underutvalget etableres innen Det etableres et fullstendig drifts-, investerings- og balanseregnskap for eiendomsforvaltningen. Det innføres interne husleieordninger og regnskapsrutiner som synliggjør kommunens byggrelaterte kostnader og inntekter. Nye rutiner innarbeides i tilknytning til budsjettet 2010.

7 6. Det innføres tidsmessige planleggingssystemer for vedlikehold med klare tilknytninger til kommunens regnskap og budsjett som innarbeides i tilknytting til budsjettet Saken gjelder I bystyresak PS 04/85 ble det vedtatt utredning av det videre grunnlag for å etablere et kommunalt foretak til forvaltning av den kommunale boligmassen. I tillegg ble det vedtatt et pkt 2; fase 2 i dette arbeidet er å knytte de øvrige eiendommer i kommunen til foretaket når det er blitt konstituert og et pkt 3 Boligsosial handlingsplan ferdigbehandles og legges fram til politisk behandling parallelt med videre utredning av forvaltningsform av den kommunale boligmassen. Pkt. 3 om boligsosialt program er behandlet i bystyret og er for tiden i gjennomføringsfasen. Kommunens eiendomsforvalterkapasitet har de siste årene i stor grad vært disponert til gjennomføringen av kommunens store investeringsprosjekter og kommunesammenslåingsprosessen. Dette har kommet i tillegg til løpende administrasjonsoppgaver og driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg. I forbindelse med den nye politiske organiseringen og blant annet gjennom etablering av komité 3, har administrasjonen i samarbeid med medlemmene gjennomgått de store utfordringene som foreligger. På grunnlag av signalene fra komiteens medlemmer utarbeidet et forslag til videre organisering av kommunal eiendomsforvaltning. Det foreligger en bred politisk enighet om generelle mål for god eiendomsforvaltning. Det er også klare signaler vedrørende prioritering av tilstrekkelig administrative ressurser til eiendomsforvaltningen, i første omgang for å synliggjøre byggrelaterte kostnader i regnskaper og budsjett, samt fremskaffe en pålitelig oversikt over vedlikeholdsetterslep i kommunale bygninger. I forbindelse med vedlikeholdsetterslepet deltar Kristiansund kommune i et KS initiert prosjekt med sikte på beregning av vedlikeholdsetterslep og utarbeidelse av metoder og systemer for vedlikeholdsplanlegging i kommunene. Tilstandsregistreringen, innlevert , omfatter hele bygningsmasse i Kristiansund kommune. KS har lagt opp til at vedlikeholdsrapportering tilbake til kommunene skal foregå høsten Komité 3 får fremlagt egen sak om vedlikeholdsutfordringer på kommunale bygg. Situasjonsbeskrivelse De siste 10 årene har det vært gjennomført en rekke store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter I Kristiansund. Dette har medført et betydelig arbeid innenfor områdene vedlikehold, utskifting og utvikling av kommunal bygningsmasse. For eksempel er den generelle tilstanden for skolebyggene forholdsvis god, men det finnes også eksempler på uakseptable tilstander. Kommunens eiendomsforvaltere sliter med knappe budsjettrammer og lav bemanning. Den lave bemanningsgraden er godt dokumentert gjennom tidligere gjennomgåelser av bygg og eiendomsenheten. Enheten fikk fra overført bygningene i Frei, uten at å få tilført administrative stillingsressurser. På den positive siden har enheten motiverte og erfarne håndverkere og - ingeniører som kjenner bygningsmassen godt.

8 Kommunes disponible bygningsmasse utgjør ca 8 m2/innbygger. Landsgjennomsnittet ligger på ca 5 m2/innbygger. I Kristiansund har en ikke hatt tradisjon for å selge eller rive bygningsmasse. Byggrelaterte kostnader til FDVUS (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling, Service) som følger med en så stor bygningsmasse er ikke synlig i regnskapene. Årsaken til dette er at kontering og kontoplaner ikke er innrettet mot eiendomsforvaltningens behov. Dette vanskeliggjør fokus på kostnaden med bygningsmassen. Bystyret er juridisk eier og har det overordnede ansvaret for helse- miljø- og sikkerhetsarbeid knyttet til bygningsmassen. Oppgaven er delegert til administrasjonen, men det mangler systemer og rutiner for tilstandsregistrering og tilbakerapportering til de folkevalgte. Vedlagte orientering gir en konsentrert oversikt over formålsbygg og boliger, bruttoareal, antall boliger, tildelingsgrunner, eieformer, status for budsjettansvaret, stillingsressurser og hovedutfordringer for eiendomsforvaltningen. Overordnede mål for god eiendomsforvaltning. Anbefalingene i NOU 2004:22, Velholdte bygninger gir mer til alle er lagt til grunn for foreslåtte kriterier for god eiendomsforvaltning. NOU en legger vekt på at en hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen må innebære god faglig kompetanse på alle nivå i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker. Foreslåtte tiltak og strukturmessige endringer vil gi en bedre oversikt som igjen kan være fundamentalt i senere utredninger som kan omfatter benchmarking eller konkurranseutsetting. Regnskapstekniske utfordringer, planlagt vedlikehold etc. Byggrelaterte kostnader er sammensatt av flere komponenter. De viktigste er kapital (renter og avdrag, evt. avskrivninger), forvaltning, vaktmester, energi, renhold, vedlikehold og utvikling. I dag er bl.a. kapitalkostnader utenom avskrivninger ført samlet for kommunen og således ikke relatert til bl.a. bygg. Vi har dessuten ulike prinsipper for regnskapskapsføring av vedlikehold, bl.a. fra før kommunesammenslåingen og innenfor ulike grupper av enheter. Målet må være et felles prinsipp ved at alle byggrelaterte kostnader føres på byggene. For å lette sammenligninger mellom kommuner ble KOSTRA (KOmmunal og STatlig RApportering) innført omkring årtusenskiftet. For sammenligning av kostnader knyttet til bygg er det utarbeidet en egen norsk standard, Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur (NS3454). Denne er ikke spesielt tilpasset kommunene. Målet bør være å få til både en riktig KOSTRA - rapportering og samtidig følge NS3454. Det er foreløpig uklart hvordan dette kan gjøres i praksis med dagens økonomisystem. Husleieordninger for synliggjøring av byggrelaterte kostnader, (intern-husleie). Forum for offentlig bygninger (FoBE) har gransket bruken av intern husleie i norske kommuner og anbefaler innføring av internleie for sine bygg. Det er utarbeidet en rapport som oppsummer suksesskriteriene. Målsettingen med husleiesystem er å etablere en bevissthet om at areal koster. Hovedmålet er ikke å bruke mindre areal, men å skape en bedre dynamikk og

9 utnyttelse. Det finnes flere modeller for dette. Kommunaldepartementet opplyser at veileder for husleieordninger ventes å være klar for utsendelse i overgangen mellom juni og juli Modellen vil forhåpentligvis være en god veileder for beregning av leie for formålsbygg. Det vesentlige er at leien utgjør reelle kostnader for forvaltning, vedlikehold, drift og kapital. Reelle kostnadstall (for driftsbudsjettet) kan bli en naturlig del av beslutningsgrunnlag for administrativ og politisk ledelse. I dag er det mest fokus på investeringskostnaden når kommunen bygger nytt, driftsmessige konsekvenser er mindre tilgjengelig. Utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep. Budsjettmidler i Kristiansund kommune til standardbevarende bygningsvedlikehold og utskiftinger er langt under anbefalte satser. I Kristiansund kommune foregår det mye bra byggvedlikehold samtidig med ombyggingsarbeid og gjennom investeringsprosjekter. Det er vanskelig å ta ut regnskapstall for dette. Bygningsmassen i Kristiansund er ikke spesielt dårligere vedlikeholdt sammenliknet med andre kommuner. Gjennomsnittet for skolebyggene er tilfredsstillende, tilstandsgraden ble i oktober 2007 anslått til 1,1 som faktisk er meget bra. (Karakterskalaen er fra 0 til 3. Her er 0 som nytt og 3 er uakseptabelt.) Det finnes allikevel eksempler på uakseptable forhold som det bør gjøres noe med. Hovedproblemet for eiendomsforvaltningen er dens langsiktige karakter. For samfunnsøkonomien er dessverre hovedreglen at kortsiktige behov vinner over langsiktige hensyn. Spørsmålet er hvordan kommunen skal organiseres for å ivareta langsiktige disposisjoner slik at midler til byggformål ikke uten videre skal tape i kampen mot andre formål. En må kunne treffe rasjonelle valg over tid, eller som i dette tilfellet, behovet for en type politisk skjerming av vedlikeholdsmidler. Dette handler også om forvaltning av fellsformuen og hvordan denne skal overleveres til neste generasjon innbyggere og framtidige politikere i bystyret. I regnskapssammenheng omtales dette som generasjonsprinsippet. Eksempler på andre politikkområder hvor en har klart det er handlingsregelen for oljefondet og rentemøtene i Norges Bank hvor sentralbanksjefen er den som fastsetter en nasjonal styringsrente. NOU 2004:22 sin anbefaling til kommunene er å innføre husleieordninger hvor vedlikeholdsmidler innarbeides i husleien. Generelt om ulike organisasjonsformer. Kommunen kan selv bestemme hvordan den vil organisere sin eiendomsforvaltning. De mest aktuelle alternativer er kommunal enhet, kommunalt foretak (KF) eller aksjeselskap (AS). De ulike organisasjonsformer vil ha ulike økonomiske konsekvenser. Dersom det skal foretas en samlet og bedre forvaltning synes det opplagt at det må foretas omprioritering og økt satsing på bemanningen, både med økonomisk og teknisk fagbakgrunn. Dette gjelder uansett hvilken organisasjonsform som velges.

10 En kommune eller et KF vil ikke være skattepliktig (utenom produksjon, overføring eller distribusjon av vannkraft). Et AS kan bli skattepliktig om dette har erverv til formål. En kommune eller KF betaler ikke eiendomsskatt, men et AS vil måtte betale. Dette er en inntekt som i sin helhet tilfaller kommunen, men et AS kan bli avhengig av tilskudd fra kommunen for å dekke merkostnader til eiendomsskatt. Dette innebærer økonomisk sett et nullspill, men kan være kompliserende i forhold til EØS-regelverket for offentlig støtte. En viktig utfordring er å innarbeide ordninger som gjør det mulig for eiendomsforvalterenheten å sette av midler til større vedlikeholdsoppdrag i senere år, kunne disponere frigjorte midler, fondsavsetninger etc. Vurdering av organisering som kommunal enhet. I dag gjenstår fortsatt en god del sentralisering av byggforvalteroppgaver og budsjettmidler. De fleste enheter (skoler, barnehager, andre enheter) har selv budsjettansvaret for vedlikeholdsmidler, løpende driftsutgifter etc. Eiendomsforvaltningen bør samles innenfor samme enhet. Den politiske styringen kan være som i dag ved at bystyret fastsetter rammer. Regnskapet føres i hht kommunale budsjett- og regnskapsprinsipper og revideres som i dag. For arbeidstakerne innebærer en slik organisering ingen endring. Økonomisk vil en slik organisering isolert sett ikke medføre noen endring, men for selve endringsprosessen og å oppnå bedre eiendomsforvaltning må bemanningen og kompetansen styrkes. Dette er den organisasjonsformen som flertallet innenfor komité 3 har signalisert som ønskelig. Rådmannen foreslår at det opprettes et politisk underutvalg på 3 personer som underlegges formannskapet for å følge opp eiendomsforvaltningen. Det foreslås videre at det etableres et fullstendig regnskap for den kommunale eiendomsforvaltningen. Tilsvarende har i flere år vært benyttet for Kristiansund Havnekasse. Vurdering av organisering som kommunalt foretak (KF). Dette er et alternativ som er valgt av en del kommuner og som innebærer en mellomløsning i forhold til kommunal enhet eller AS. KF er en organisasjonsform som er utformet for å være tilbud til en kommunes organisering av mer forretningspreget virksomhet. Et KF er en utskilt del av kommunens øvrige forvaltning og følgelig fristilt fra forvaltningen for øvrig. Men foretaket er økonomisk og rettslig en del av kommunen, og kommunen kan holdes ansvarlig direkte for all virksomhet i foretaket. Styret er direkte underlagt kommunestyret/bystyret og ikke den administrative ledelse i kommunen. Men rådmannen har møterett i alle styremøter og kan forlange at kommunestyret skal behandle bestemte saker. Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret med vedtekter og forretningsadresse. Foretaket og kommunen har samme økonomi i den forstand at kommunen er fullt ansvarlig og solidarisk for foretakets virksomhet. Etablering av et KF vil ikke medføre skifte av arbeidsgiver.

11 Regnskapet føres i hht kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter og revideres separat, men etter samme regelverk. Etablering av et KF innebærer at det regnskapsmessig settes opp et fullstendig regnskap med investering, drift og balanse. Det er ikke aktuelt å foreta overføring av eiendeler fordi dette er en del av kommunen, men regnskapsmessig vil det være naturlig at dette overføres fra kommunens til foretakets regnskap. Dette gjelder for alle deler av balansen, også langsiktig gjeld. Det vil neppe medføre noen stor økonomisk forskjell å etablere og drive et KF i forhold til en kommunal enhet. Med eget styre vil det påløpe styrehonorarer, men dette vurderes ikke som noen stor kostnad. Vurdering av organisering som aksjeselskap (AS). Dette er det mest fristilte alternativet som kan være aktuelt for en organisering av kommunens eiendomsforvaltning. Samtidig vil dette også medføre de største økonomiske konsekvenser. Et AS vil være en egen juridisk enhet selv om det er heleid av en kommune. I hht kommuneloven kan en kommune ikke gå konkurs. Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt inn. Et AS kan gå konkurs. Som følge av bl.a. dette vil et kommunalt eid AS ikke kunne oppnå like gunstige lånevilkår som en kommune. Kommunale garantier kan bidra til å oppnå lavere rente, men en vil likevel sjelden kunne oppnå lån med like gunstige vilkår som en kommune. Det er mulig å opprette et AS som kun skal drive med forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Men om det skal foretas overføring av eiendommer vil erververen måtte betale en dokumentavgift til staten på 2,5 % av omsetningsverdien. Dette vil i tilfelle medføre beløp på flere titalls millioner kroner i dette konkrete tilfellet og gjør at slike overføringer i praksis blir urealistisk. Overføring av ansatte fra kommunen til et AS innebærer skifte av arbeidsgiver. Dette kan oppfattes som mer usikkert for de ansatte, men slike skifter har vært gjennomført i en lang rekke tilfeller og anses i seg selv ikke å være noe stort problem. Regnskapet må føres og revideres etter regnskapsloven. Overføring av eiendeler og lån vil kunne redusere kommunens lånegjeld, men vilkåret er en husleieforpliktelse basert på langt dårligere lånebetingelser. En slik ordning kan være gunstig for lånegiver, men for Kristiansund kommune som i utgangspunktet har høy belåning vil en AS organisering ikke føre til større handlingsrom. AS organisering anses derfor som uaktuelt. Vedlegg Orientering av utlevert til komité 3, vedrørende sak om organisering av eiendomsforvaltningen, organisering og igangsettelse av forberedelser for saksutredningen. Bystyresak PS 04/85. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

12 Kjell Sæther Kommunalsjef

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer