EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS"

Transkript

1 Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV

2 0. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR KONTROLLEN FORMÅL PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER EKSTERNE REVISJONSKRITERIER INTERNE VEDTAK OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING KNYTTET TIL GJELDENDE REGELVERK METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET FAKTADEL HORTEN PARKERING AS REGNSKAP HORTEN KOMMUNES VEDTAK OG FORUTSETNINGER RAPPORTERING FRA SELSKAPET TIL HORTEN KOMMUNES POLITISKE ORGANER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR AKSJESELSKAP OPPRETTET I MEDHOLD REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER Utarbeidet av Side 2 av 23

3 0. SAMMENDRAG Vestfold Kommunerevisjon har i eierskapskontrollen kontrollert at kommunens forvaltning av deres eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Eierskapsrevisor, Vestfold kommunerevisjon, har merket seg følgende: Horten Parkering AS har de seneste årene hatt et positivt årsresultat å vise til. Selskapet oppfyller reglene i aksjeloven om forsvarlig egenkapital. Selskapet utøver sin virksomhet innenfor vedtektenes rammer. Ser man selskapets resultat og nøkkeltall opp mot betraktning til de subsidier, i form av lav leie, Horten kommune har ytt over flere år, kan man imidlertid stille spørsmål om selskapet driver en effektiv og økonomisk forsvarlig drift. Som følge av endrede forutsetninger gjennom offentlig støtte, kryssubsidiering og EØS avtalen har Horten Parkering AS problemer med å holde seg innenfor de rammer kommunestyret la til grunn ved etableringen av selskapet i år Selskapet har lagt ned en del ressurser i forhold til etablering av en Profesjonell sentrumsforening. Det er videre i selskapets tiltaks- og handlingsplan for uttalt at Horten Parkering AS skal være en pådriver i arbeidet med økt aktivitet i Horten sentrum. Revisjonen stiller spørsmål ved om dette fullt ut er i tråd med kommunestyrets forutsetning for driften av selskapet. Revisor anser at endrede forutsetninger gitt i rammeverk for selskapet som følge av EØS avtalen burde vært forelagt kommunestyret for særskilt behandling. I henhold til gjeldende lover og regler samt senere uttalelser og selskapets organisering, er revisjonen sterkt i tvil om at Horten Parkering AS driftes innenfor gitte bestemmelser i EØS avtalen. Horten Kommune som eier bør derfor på ny drøfte tiltak for å legge til rette for en selskapsdannelse som ikke kommer i konflikt med nevnte regelverk. Dette kommer også klart til uttrykk gjennom internt notat til selskapet i 2005 Utarbeidet av Side 3 av 23

4 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN Generelt Gjennomføring av selskapskontroll er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Eierskapskontroll av Horten Parkering AS Bestilling av ovennevnte kontroll er gitt Vestfold Kommunerevisjon av kontrollutvalget i Horten kommune i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll i perioden 2006/2007. Uttalelse fra Horten Parkering AS Rapporten har vært oversendt Horten Parkering AS til uttalelse. Tilbakemelding fra selskapet datert 3. januar 2007 følger som vedlegg til rapporten. 2. FORMÅL Formålet med eierskapskontrollen er et virkemiddel for å påse at Horten kommunes forvaltning av sine eierinteresser i Horten Parkering AS fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. 3. PROBLEMSTILLINGER Revisor har utledet følgende problemstillinger: Har Horten Parkering AS en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? Utøves virksomheten innenfor rammene av Horten kommunes vedtak og forutsetninger, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir? Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Horten Kommunes egne politiske organer? Utøves virksomheten i selskapet Horten Parkering AS i tråd med gjeldende lover og regler? 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier eller målkriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen avdekker. Utarbeidet av Side 4 av 23

5 Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriteriene som er brukt i dette prosjektet: 4.1 Eksterne revisjonskriterier Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 Lov om offentlig støtte av 27. november 1992 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 Konkurranseloven av 3. mai 2004 EØS avtalen, artikkel 61(1) Rapport avgitt av Samferdselsdepartementet, Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering. ECON rapport Interne vedtak Vedtekter for Horten Parkering AS Aktuelle vedtak fra Horten kommunestyre Vedtak fattet i styre og generalforsamling 4.3 Offentlig og privat parkering knyttet til gjeldende regelverk Revisjonen har funnet det formålstjenelig å utdype noen av begrepene som er sentrale ved revisjonens gjennomgåelse. Offentlig avgiftsparkering I henhold til vegtrafikkloven og parkeringsforskriften er offentlig parkeringsdrift monopolvirksomhet som bare kan drives av kommuner og kommunale selskaper. Kommuner har i dag enerett til å håndheve parkering på vilkår på veg åpen for alminnelig ferdsel som er regulert ved offentlige trafikkskilt, uavhengig om vegen er offentlig eller privat eiet. Eneretten begrunnes i en tolkning av at kommunens totale virksomhet innen parkeringsområdet, er å anse som myndighetsutøvelse. Privat avgiftsparkering Privat avgiftsparkering, er bruk av grunn til parkering som er regulert ved private skilt, dvs. skilt som ikke skal kunne forveksles med offentlige parkeringsskilt. Slik parkering er ikke særlig lovregulert, men baseres på avtale som anses inngått mellom kjøper og tilbyder med de vilkår som fremgår av skilting. Slik parkering kan tilbys av private og kommuner. Ved etablering av Horten Parkering AS i mai 2000 skulle selskapet forvalte kommunens konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet vedrørende parkering i kommunen. Selskapet skulle også gå i konkurranse med andre private parkeringsaktører. I 2005 var den privatrettslige delen av selskapets interne drift kommet opp i 66 % av det totale engasjement. Utarbeidet av Side 5 av 23

6 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven Hovedinnholdet i EØS-avtalen er at næringsaktører i et marked med konkurranse, skal ha like vilkår. Dette omfatter den privatrettslige andel av avgiftsparkeringen ved Horten Parkering AS. Et spørsmål som ofte reises ved konkurranse der virksomheten omfattes av en kombinasjon av offentlig og privatrettslige tjenester er kryssubsidiering. Det kan være vanskelig å bevise ulovlig kryssubsidiering. Et forhold som må være fremtredende er at den kryssubsidierte bedriften er dominerende. Med dominerende menes grovt sett at en bedrift har en markedsandel på minst prosent i det relevante marked. Det finnes flere forsøk på å definere kryssubsidiering i juridisk og økonomisk litteratur (utsagnet er hentet fra Econ undersøkelse 2006). I EUs konkurranseregler står det i artikkel 86 for eksempel at: Med kryssubsidiering menes at et foretak, helt eller delvis, overfører kostnadene ved sin virksomhet i forbindelse med et produkt eller et geografisk marked, til virksomheten det utøver med hensyn til et annet produkt eller geografisk marked. Poenget er at det foretas en subsidiering i ett marked, som er finansiert av en inntektskilde i et annet marked. Kilden kan for eksempel være overføringer fra det offentlige, eller overskudd som følge av utøvelse av markedsmakt. Kryssubsidiering vil være ulovlig etter konkurranseloven, dersom den utøves av en dominerende aktør og dersom subsidieringen innebærer at varer eller tjenester selges uten full kostnadsdekning. Lov om offentlig anskaffelser Offentlige anskaffelser har stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor. Dette var en viktig grunn for at lov om offentlig anskaffelser ble vedtatt i Reglene omfatter for det første alle etater og organer i staten, fylkeskommunene og kommunene. Men det er viktig å merke seg at reglene også omfatter offentligrettslige organ generelt. Dette er organer eller virksomheter organisert som egne rettsubjekter eksempelvis aksjeselskap som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige. Revisjonen betrakter derfor at Horten Parkering AS omfattes av bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser. Disse bestemmelsene regulerer forholdet om egenregi, det vil si muligheten til å inngå direkte avtaler om tjenester mellom Horten kommune som eier og Horten Parkering AS som selskap. Dette forhold vil bli drøftet nedenfor. Lov om offentlig støtte For lovlig å kunne konkurrere i privatmarkedet, må kommunal virksomhet les Horten Parkering AS, i henhold til EØS avtalen ikke være begunstiget ved skattefrihet, manglende krav til utbytte fra eier eller offentlig støtte av noe slag. I praksis kan dette etterleves ved å organisere parkeringsvirksomheten i egne selskaper som er ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra Horten parkering AS sin kjernevirksomhet og den kommersielle parkeringsvirksomheten. Utarbeidet av Side 6 av 23

7 5. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Revisjonen har blant annet: - Intervjuet sentrale personer i Horten Parkering AS og Horten kommune - Analysert Horten kommunestyrets vedtak og intensjoner ved etablering av selskapet - Analysert sentrale selskapsdokumenter 6. FAKTADEL 6.1 Horten Parkering AS Selskapet ble stiftet 17. april Kontorkommune er Horten. Formålet til selskapet er utvikling og drift av parkering, miljøtiltak på offentlige trafikkarealer, samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Horten kommune eier 100 % av aksjene i Horten Parkering AS, en aksje à kr ,-. Det er pt 5 ansatte i selskapet. Styret består av styrets leder, 2 styremedlemmer samt 3 varamedlemmer. Utarbeidet av Side 7 av 23

8 6.2 Regnskap Horten Parkering AS sist avlagte regnskap: Utarbeidet av Side 8 av 23

9 Utarbeidet av Side 9 av 23

10 Utarbeidet av Side 10 av 23

11 6.2.2 Selskapets regnskapsmessige utvikling Nedenfor følger en oversikt over selskapets regnskapsmessige utvikling de tre siste år; Driftsinntekter: År 2005 År 2004 År 2003 Driftsinntektene i selskapet har hatt en jevn økning de siste 3 årene. Fra 7,1 mill kr i 2003 til 8,7 mill kr i Årsresultat: År 2005 År 2004 År 2003 Årsresultat for 2003 beløp seg til kr ,- for 2004 kr ,- og for 2005 kr ,-. En nærmere betraktning om resultatets størrelse er omtalt nedenfor. Egenkapitalen: År 2005 År 2004 År 2003 Økningen i egenkapitalen fra 2003 til 2005 tilsvarer årsresultatet de aktuelle år. Utarbeidet av Side 11 av 23

12 6.2.3 Nøkkeltall Horten Parkering AS har hatt en jevn økning i omsetningen de tre siste årene og i 2005 hadde selskapet en omsetning på kr 8.7 mil. Årsresultatene for årene 2003 til 2005 har vært positive som igjen gjenspeiler en positiv egenkapital. De positive årsresultatene kan tilskrives at Horten kommune i mindre grad har mottatt markedsleie for de arealer som Horten Parkering AS disponerer på vegne av Horten kommune. Subsidieringen kan derimot revisjonen ikke se er i konflikt med kommunestyrets vedtak i kontrollert periode Sammenlignbare tall Det er hentet ut regnskapsinformasjon fra purehelp.no for to andre kommunale parkeringsselskaper. For disse to selskapene er imidlertid leie av arealer fra private i stor grad fraværende. Noe som igjen gjenspeiler driftskostnadene for selskapene og derav drftsresultatet. Nedenfor er det satt opp en oversikt over sammenlignbare beløp og nøkkeltall samt gjort en analyse i forhold til dette. Horten Parkering AS NN Parkering AS YY Parkering AS Driftsinntekter Lønn ( ) ( ) ( ) Avskrivninger ( ) (88 000) ( ) Driftskostnader ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Finansresultat (1 000) Resultat før skatt Antall ansatte Likviditetsgrad I/II 1,59 3,1 4,7 Arbeidskapital Egenkapitalandel % 53,9 72,1 48, Bankscore Score systemet blir brukt av banknæringen i hele Skandinavia for å indikere risiko nivå og risiko endringer over tid på klienter. Systemet gir en indikasjon på hvordan en bank vil matematisk/objektivt vurdere en næringslivskunde. Poengsummen er knyttet til økonomiske faktorer som bankene vurderer som helt sentrale når det gjelder risiko og nedbetalingsevne. Horten Parkering AS NN Parkering AS YY Parkering AS Total bankscore (max 10) 8,5 9,3 9,4 Egenkapital 1,5 1,5 1,7 Egenkapitalandel 1 1 0,9 Rentedekningsgrad 2,5 2,5 2,5 Gjeldsbetjenings grad 2,3 2,3 2,3 Kontantstrøm fra drift 1,2 2 2 Utarbeidet av Side 12 av 23

13 Revisjonen konkluderer med at selskapet isolert sett gis bra bankscore i analysen. Sammenlignet med andre parkeringsselskaper ligger omsetningen til Horten Parkering AS på et akseptabelt nivå. Det som imidlertid skiller seg ut i forhold til de sammenlignbare selskapene er driftskostnadene. Driftskostnadene i Horten Parkering AS ligger ca 2,7 mil (ca 45%) høyere enn av hva de sammenlignbare selskapene har. I tillegg vurderes det at Horten Parkering AS skulle overført større beløp til Horten kommune, som eier av de arealer selskapet disponerer. Horten Parkering AS har driftsansvar for ca m2 parkeringsplasser. Herunder er ca m2 offentlige/kommunale parkeringsplasser. Når det gjelder forventet overføring fra Horten Parkering AS til Horten kommune for leie av arealer er følgende omtalt i budsjett og økonomiplan 2006 til kommunestyret: Etter at Horten Parkering AS ble opprettet i 2000 har kommunen fått små overføringer fra kommunens parkeringsvirksomhet. For 2006 er det forutsatt kr ,- i leie for kommunens parkeringsområder bak kino, på Stallen og Strandpromenaden 21/23. Fra 2007 forutsettes det et utbytte på kr 1,7 mill kr fra Horten Parkering AS. Revisjonen viser videre til selskapets generalforsamlings vedtak i sak 05/06: Økonomiplan Horten kommune konsekvenser for Horten Parkering AS Vedtak: Saken er tatt til etterretning med følgende konklusjon: Styret forutsetter at kommunestyret fastsetter krav til arealleie og utbytte i harmoni med selskapets økonomiske bæreevne Leieavtaler Selv om det er vesentlige økonomiske tjenesteytelser og leieforhold mellom partene Horten kommune og Horten Parkering AS kan revisjonen ikke se at det er undertegnet skriftlige avtaler for Disse avtalene er sentrale både hva gjelder utleie av arealer til selskapet, betaling til selskapet for håndhevelse av driften på de kommunale og offentlige parkeringsplasser samt sommer og -vintervedlikehold utført av Horten kommune. Utarbeidet av Side 13 av 23

14 6.3 Horten kommunes vedtak og forutsetninger Kommunens vedtak Borre kommune vedtok i kommunestyret 27. mars 2000 å organisere parkeringsvirksomheten i Borre kommune som et 100 % kommunalt eid aksjeselskap. Følgende ble vedtatt i kommunestyret sak 022/00 ved opprettelse av selskapet: I kommunestyremøte 26. juni 2000 ble følgende tilleggspunkter vedtatt: Utarbeidet av Side 14 av 23

15 Siste endringer revisjonen kan se er behandlet i kommunestyremøte, 30. november 2000 hvor følgende vedtak ble fattet: Revisjonen vil gi følgende kommentarer til de punkter som kommunestyret har fattet endelig vedtak i, og som revisjonen ikke kan se er endret av kommunestyret pr dato. Revisjonen vil sterkt understreke at flere av de forhold som revisjonen nå påpeker, ikke var synlige eller gjeldene ved opprettelse av Horten Parkering AS, men som i ettertid gjennom endret lovverk, nye bestemmelser og dommer i EØS området, er blitt gjeldene for blant annet Horten Parkering AS. Kommunestyrets vedtak punkt 1, 27. mars 2000: Med virkning fra organiseres parkeringsvirksomheten i Borre kommune som et 100 % kommunalt eid aksjeselskap, Borre Parkering AS, med aksjekapital kr ,-. Borre Parkering AS ble stiftet med en aksjekapital på kr ,-. Borre kommune eier 100 % av aksjene i selskapet, 1 aksje à kr ,-. Selskapets navn er nå Horten Parkering AS som ble vedtatt endret i ordinær generalforsamling avholdt Det ble i ekstraordinær generalforsamling vedtatt å øke selskapets aksjekapital til kr ved en rettet emisjon til Horten kommune. Utarbeidet av Side 15 av 23

16 Revisor har ingen kommentar til vedtakets punkt 1, som er i henhold til selskapets vedtekter og ivaretar kravene i aksjeloven. Kommunestyrets vedtak punkt 2, 27. mars 2000: Selskapets formål fastsettes til utvikling og drift av parkering, miljøtiltak på offentlige trafikk arealer, samt annen virksomhet i tilknytning til denne. Revisor har, gjennom dokumenter som er fremlagt fra selskapet, konstatert at Horten Parkering AS har utviklet en rekke parkeringsplasser i Horten Kommune siden oppstart i Selskapet har således bidratt til utvikling og drift av parkering på offentlige og private arealer. Pr regulerte selskapet over 80 % av det privatrettslige parkeringsmarkedet i Horten kommune. Som en konsekvens av at det kun er kommunens egen parkeringsenhet som har rett til å drive offentlig parkeringshåndheving regulerer Horten Parkering AS 100 % av dette markedet. Revisor konstaterer også at selskapet har lagt ned en del ressurser i forhold til etablering av en Profesjonell sentrumsforening. I selskapets tiltaks- og handlingsplan for perioden står det uttalt følgende: Horten Parkering AS skal fortsette å være en offensiv pådriver i arbeidet med å øke aktiviteten i Horten sentrum. Selskapet skal bidra tydelig i samhandling med øvrige sentrumsaktører med målsetting om å øke fellesfaktoren i sentrum. Selv om vedtektenes formålsbestemmelse er rund, er revisjonen noe i tvil om resursbruken fullt ut er i tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak punkt 2 av , jamført med selskapets vedtekter 3. For øvrig har ikke revisjonen merknader til dette punkt utover de konsekvenser som EØS avtalen og konkurranse i den kommersielle parkeringsvirksomheten påvirker organiseringen av selskapet som spesielt er omtalt nedenfor. Kommunestyrets vedtak punkt 3,4 og 5 av 27. mars 2000: 4. Gjennomføringen av selskapsstiftelsen og myndighet til å representere kommunen som stifter av selskapet delegeres til formannskapet. 5. Formannskapet er selskapets generalforsamling. 6. Selskapets styre skal bestå av styreformann og to styrerepresentanter. Styret skal ha personlige vararepresentanter. Så langt revisjonen kan se er disse forhold ivaretatt gjennom framlagte dokumenter. Kommunestyrets vedtak punkt 6 av 27. mars 2000: Kommunens driftsmidler i parkeringsvirksomheten overføres til selskapet. Borre kommunestyre vedtok i møte (vedtakets punkt 2) at Borre kommune skulle investere i parkeringsutstyr og anlegg innen en ramme på kr ,-. I kommunestyremøte den ble det vedtatt overføring av aktiva til Horten Parkering AS mot innløsning av restbeløp for leien. Innløsningstidspunktet ble satt til og beløpet ble fastsatt til kr ,-. Utarbeidet av Side 16 av 23

17 Revisor har ingen kommentarer til overføringen som anses å være i tråd med kommunestyrets forutsetning. Kommunestyrets vedtak punkt 7 av 27. mars 2000: Selskapets administrasjon skal bestå av daglig leder i 50 % stilling. Revisor konstaterer at nåværende daglig leder er ansatt i 100 % stilling. Trafikkbetjentene ble ansatt i Horten Parkering AS fra 01. juli I og med avvik mellom kommunestyrets vedtak og driften ved selskapet antar revisjonen at ovennevnte forhold burde vært forelagt kommunestyret til orientering. Kommunestyrets vedtak punkt 8 av 27. mars 2000: For overvåking og drift skal selskapet kjøpe tjenester fra BK Drift etter avtale som opprettes mellom selskapet og kommunen. Tillegg punkt 5 i kommunestyrevedtak Kommunestyrets vedtak den i sak 022/00 pkt. 8 skal ikke være til hinder for Borre Parkering AS i å opprette driftsavtaler med andre aktører dersom dette er driftsmessig fordelaktig. Revisor har fått fremlagt avtale mellom Horten parkering AS og Horten kommune som regulerer sommer og vinter vedlikehold av offentlige - og privatregulerte parkeringsanlegg, gågate samt Horten torg. Avtale frem til er undertegnet av partene. Det er fremlagt pristilbud datert for perioden til Skriftlig avtale er derimot ikke fremlagt revisjonen. Når det gjelder kjøp av tjenester i selskapet, som sommer og vinter vedlikehold, må bestemmelsene om offentlig anskaffelser legges til grunn i det selskapet etter revisjonens vurdering omfattes av regelverket i nevnte bestemmelser. Hvor den konkrete grensen går, er ikke helt klart. Forsyningsforskriften krever at minst 80 % av leverandørens virksomhet (les Horten Parkering AS) skal være rettet mot oppdragsgiver (Horten kommune) for at det skal foreligge egenregi. Det er antatt at dette forhold tilnærmelsesvis, og da mer enn 80% også gjelder klassisk sektor hvor Horten Parkering AS inngår. Ved Horten parkering AS er kun ca 30 % av virksomheten rettet mot oppdragsgiver. Kravet om at Horten Parkering AS sin tjeneste hovedsakelig er rettet mot oppdragsgiver, Horten kommune kan derved ikke ses å være ivaretatt, og inngåelse av direkte avtaler mellom partene uten anbud utelukkes derved. Kontrollert fremlagt leieavtale fra 1. januar 2003 til 31. desember 2005 var av en størrelsesorden som burde vært ute på anbud i det verdien av kontrakten oversteg den nasjonale terskelverdien på kr Fra 1. september 2005 er dette beløp hevet til kr I følge dokumenter fremlagt for generalforsamlingen ble det innhentet tilbud fra 4 aktører høsten 2005 for årene 2006, 2007 og Det ble i følge samme dokument tegnet kontrakt med Horten kommune v/drift og anlegg for nye 3 år ( ). Utarbeidet av Side 17 av 23

18 Revisjonen er ikke forelagt undertegnet avtale som forespurt, nevnt i dokumentet til generalforsamlingen, men kun forelagt pristilbud fra Drift og Anlegg Horten kommune datert som dokumentasjon for avtaleperioden til For øvrig anser revisjonen at selskapet har gjennomført begrenset anbud og ivaretatt bestemmelsene i offentlige anskaffelser på dette punkt. Kommunestyrets vedtak punkt 9 av 27.mars 2000: For rett til bruk av kommunale arealer som disponeres til parkeringsformål, samt torg og gatearealer som er definert som salgs/bodarealer betaler selskapet en årlig leie, som fastsettes i avtale som opprettes mellom selskapet og kommunen. For 2000 settes leien til kr Vedtakets punkt 9 ble i kommunestyremøte 6.november 2000, punkt 1 opphevet. Når det gjelder kryssubsidiering/statsstøtte vises til punktet nedenfor. Kommunestyrets vedtak punkt 10, 27.mars 2000: For å bedre parkeringssituasjonen i sentrum forutsettes det at leien i pkt 9 f.o.m ikke overstiger de konkrete utgifter kommunen har i forbindelse med utleie av parkeringsarealer. I kommunestyremøte den 6. november 2000, punkt 2 ble det vedtatt en leie på kr 0,- pr år fra 2001 tom 2003 for leie av kommunale arealer som er regulert til offentlige parkering, samt torg og gatearealer. I Horten kommunes budsjett for 2006 forutsettes det imidlertid en leie for kommunenes parkeringsområder med kr ,-. Det ble videre i rådmannens forslag til økonomiplan for 2007 lagt opp til et utbytte fra Horten Parkering AS på kr 1.7 mill. Dette forslaget ble imidlertid ikke realitetsbehandlet Statsstøtte/kryssubsidiering Ved gjennomgang av styreprotokoller samt generalforsamlingsprotokoller har revisor registrert at det har vært diskutert inngående problemet rundt EØS-regler og konkurranselovgivning. Offentlig støtte Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Den viktigste bestemmelsen vedrørende offentlig støtte finnes i EØS-avtalens artikkel 61(1): Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Det er ikke gitt noen definisjon på hva som menes med offentlig støtte i artikkel 61(1). Det er imidlertid stilt opp fem betingelser som alle må være oppfylt for at støtten skal være støtte i EØS-avtalens forstand: Utarbeidet av Side 18 av 23

19 - tiltaket må representere en økonomisk fordel for mottakeren - støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler i enhver form - støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonene av enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer - støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen - støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Kryssubsidiering Horten Parkering AS engasjerte i 2005 selskapet Rambøll Norge AS for utredning av Kommunalt engasjement i offentlig og privat parkeringsvirksomhet. Rambøll Norge AS er leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen bygg- og anleggssektoren og uttalte følgende om organisering av Horten Parkering AS i et internt notat: Med gjeldende organisering av parkeringsvirksomheten er Horten Parkerings engasjement i privat sektor i strid med bestemmelsene i EØS avtalen. Kommunen må derfor enten avvikle sitt engasjement innenfor privat parkering eller organisere virksomheten slik at den ikke kommer i strid med bestemmelsene. I ordinær generalforsamling 15. mai 2006 ble det vedtatt følgende: Styret forutsetter at kommunestyret fastsetter krav til arealleie og utbytte i harmoni med selskapets økonomiske bæreevne. Videre ble det vedtatt å: fortsette kvalitetssikringen av alle krysningspunkter mellom den kommunale forvaltningen og parkeringsselskapet med målsetning om å fjerne alle forhold som har elementer av offentlig støtte. Dette medfører at det på nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt med opprettelse av nytt p-selskap. I tråd med uttalelse fra Rambøll Norge AS og selskapets organisering, er revisjonen sterkt i tvil om at Horten Parkering AS driftes innenfor gitte bestemmelser i EØS avtalen. Horten Kommune som eier bør derfor på ny drøfte tiltak for å legge til rette for en selskapsdannelse som ikke kommer i konflikt med gjeldene regelverk. 6.4 Rapportering fra selskapet til Horten kommunes politiske organer Daglig leder har og har hatt jevnlige møter med styret i Horten Parkering AS. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger blir avholdt i hht regelverket. Revisor anser informasjonen gitt til Generalforsamlingen som informativ. Revisor anser dog at endrede forutsetninger gitt i rammeverk for selskapet som følge av EØS avtalen burde vært forelagt kommunestyret for særskilt behandling. Utarbeidet av Side 19 av 23

20 6.5 Gjeldende bestemmelser for aksjeselskap opprettet i medhold av aksjeloven Horten Parkering AS er organisert som et aksjeselskap og må følge reglene i: Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 (aksjeloven), loven regulerer blant annet: - Krav til stiftelsesdokumentene - Krav til vedtektene - Generalforsamlingens plikter - Krav til styret og daglig leder Stiftelsesdokumentene I følge aksjelovens 2-1 skal den eller de som stifter selskapet opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter. Aksjeloven 2-2 og 2-3 regulerer krav til stiftelsesdokumentet og vedtektene. Som vedlegg til stiftelsesdokumentet skal stifterne utarbeide åpningsbalanse, jf AL 2-8. Som vedlegg til selskapets stiftelsesdokument er det utarbeidet åpningsbalanse og avgitt revisorerklæring som er datert 7. juni Minstekrav til stiftelsesdokumentet i hht aksjelovens 2-3 vurderes av revisor til å være oppfylt Vedtekter Selskapets vedtekter inneholder følgende: Selskapets navn Selskapets forretningskontor Selskapets virksomhet og formål Selskapets aksjekapital Antall styremedlemmer Hvem som representerer selskapet utad Hvem som er selskapets generalforsamling Hva den ordinære generalforsamling skal behandle Minstekrav til vedtektene i hht aksjelovens 2-2 vurderes av revisor til å være oppfylt. Utarbeidet av Side 20 av 23

21 Generalforsamlingens plikter Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet og skal innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår holde ordinær generalforsamling. Selskapet har avholdt følgende ordinære generalforsamlinger: Ordinær Behandlet i generalforsamlingen utover Styreleder/daglig generalforsamling minstekrav i hht lov og vedtekter leder til stede Vedtatt utvidelse av aksjekapitalen Ja Ja Vedtatt navneendring samt vedtektsendring Ja Valg av nytt styre Ja Valg av nytt styre Ja Valg av nytt styre Ja I følge aksjeloven er det selskapets styre som innkaller til generalforsamling som skal holdes i selskapets forretningskommune. Innkallingen skal være skriftlig, angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Revisor vurderer at kravet til AL 5-5 om at ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår samt krav til behandling av saker og tilstedeværelse av styreleder/daglig leder er etterfulgt i Horten Parkering AS Krav til styret og daglig leder Aksjeloven setter en rekke krav til styret og daglig leder. Revisjonen har ikke merket seg avvik til bestemmelsene Regnskapsloven Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 (regnskapsloven) I følge regnskapsloven 1-2 er aksjeselskaper regnskapspliktige. Horten Parkering AS kommer således innunder disse bestemmelsene. Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Vår revisjon konstaterer at selskapets valgte revisor, i årene 2000 til 2005 har avgitt revisjonsberetning og har således bekreftet at selskapet har utarbeidet regnskapet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Utarbeidet av Side 21 av 23

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS 2007 Foto: JobbIntro AS og Kim Holthe UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE

Detaljer

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS Eierskapskontroll Horten Parkering AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon Finansdepartementet Finansavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO (Referanse må oppgis) Vår referanse: 200700753-4 Arkivkode: 216 Saksbehandler: Kjell-Olav Gammelsæter Deres referanse: 06/2309 FM MHe Dato:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. PROBLEMSTILLINGER...4 4. VURDERINGSKRITERIER... 4 4.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Larvik Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. Arkivsak: 15/00130 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune

Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune Kontrollutvalget i Båtsfjord kommune MØTEPROTOKOLL Arkiv 419.5.4 Dato: 12. september 2017 Tid: 11.00 12.00. Sted: Rådhuset, Båtsfjord Disse møtte Arne Th. Pedersen, Majken Holmgren, Mona Wrengsted og Sigmund

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Rimelig årsresultat og bruk av økonomiske reaksjonsmidler Seniorrådgivere Gjertrud Aas Moen og Guri Hustad Felles samling 28.-29.08.2013

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer