EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS"

Transkript

1 Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV

2 0. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR KONTROLLEN FORMÅL PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER EKSTERNE REVISJONSKRITERIER INTERNE VEDTAK OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING KNYTTET TIL GJELDENDE REGELVERK METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET FAKTADEL HORTEN PARKERING AS REGNSKAP HORTEN KOMMUNES VEDTAK OG FORUTSETNINGER RAPPORTERING FRA SELSKAPET TIL HORTEN KOMMUNES POLITISKE ORGANER GJELDENDE BESTEMMELSER FOR AKSJESELSKAP OPPRETTET I MEDHOLD REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER Utarbeidet av Side 2 av 23

3 0. SAMMENDRAG Vestfold Kommunerevisjon har i eierskapskontrollen kontrollert at kommunens forvaltning av deres eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Eierskapsrevisor, Vestfold kommunerevisjon, har merket seg følgende: Horten Parkering AS har de seneste årene hatt et positivt årsresultat å vise til. Selskapet oppfyller reglene i aksjeloven om forsvarlig egenkapital. Selskapet utøver sin virksomhet innenfor vedtektenes rammer. Ser man selskapets resultat og nøkkeltall opp mot betraktning til de subsidier, i form av lav leie, Horten kommune har ytt over flere år, kan man imidlertid stille spørsmål om selskapet driver en effektiv og økonomisk forsvarlig drift. Som følge av endrede forutsetninger gjennom offentlig støtte, kryssubsidiering og EØS avtalen har Horten Parkering AS problemer med å holde seg innenfor de rammer kommunestyret la til grunn ved etableringen av selskapet i år Selskapet har lagt ned en del ressurser i forhold til etablering av en Profesjonell sentrumsforening. Det er videre i selskapets tiltaks- og handlingsplan for uttalt at Horten Parkering AS skal være en pådriver i arbeidet med økt aktivitet i Horten sentrum. Revisjonen stiller spørsmål ved om dette fullt ut er i tråd med kommunestyrets forutsetning for driften av selskapet. Revisor anser at endrede forutsetninger gitt i rammeverk for selskapet som følge av EØS avtalen burde vært forelagt kommunestyret for særskilt behandling. I henhold til gjeldende lover og regler samt senere uttalelser og selskapets organisering, er revisjonen sterkt i tvil om at Horten Parkering AS driftes innenfor gitte bestemmelser i EØS avtalen. Horten Kommune som eier bør derfor på ny drøfte tiltak for å legge til rette for en selskapsdannelse som ikke kommer i konflikt med nevnte regelverk. Dette kommer også klart til uttrykk gjennom internt notat til selskapet i 2005 Utarbeidet av Side 3 av 23

4 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN Generelt Gjennomføring av selskapskontroll er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Eierskapskontroll av Horten Parkering AS Bestilling av ovennevnte kontroll er gitt Vestfold Kommunerevisjon av kontrollutvalget i Horten kommune i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll i perioden 2006/2007. Uttalelse fra Horten Parkering AS Rapporten har vært oversendt Horten Parkering AS til uttalelse. Tilbakemelding fra selskapet datert 3. januar 2007 følger som vedlegg til rapporten. 2. FORMÅL Formålet med eierskapskontrollen er et virkemiddel for å påse at Horten kommunes forvaltning av sine eierinteresser i Horten Parkering AS fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. 3. PROBLEMSTILLINGER Revisor har utledet følgende problemstillinger: Har Horten Parkering AS en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? Utøves virksomheten innenfor rammene av Horten kommunes vedtak og forutsetninger, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir? Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Horten Kommunes egne politiske organer? Utøves virksomheten i selskapet Horten Parkering AS i tråd med gjeldende lover og regler? 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier eller målkriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen avdekker. Utarbeidet av Side 4 av 23

5 Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriteriene som er brukt i dette prosjektet: 4.1 Eksterne revisjonskriterier Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 Lov om offentlig støtte av 27. november 1992 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 Konkurranseloven av 3. mai 2004 EØS avtalen, artikkel 61(1) Rapport avgitt av Samferdselsdepartementet, Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering. ECON rapport Interne vedtak Vedtekter for Horten Parkering AS Aktuelle vedtak fra Horten kommunestyre Vedtak fattet i styre og generalforsamling 4.3 Offentlig og privat parkering knyttet til gjeldende regelverk Revisjonen har funnet det formålstjenelig å utdype noen av begrepene som er sentrale ved revisjonens gjennomgåelse. Offentlig avgiftsparkering I henhold til vegtrafikkloven og parkeringsforskriften er offentlig parkeringsdrift monopolvirksomhet som bare kan drives av kommuner og kommunale selskaper. Kommuner har i dag enerett til å håndheve parkering på vilkår på veg åpen for alminnelig ferdsel som er regulert ved offentlige trafikkskilt, uavhengig om vegen er offentlig eller privat eiet. Eneretten begrunnes i en tolkning av at kommunens totale virksomhet innen parkeringsområdet, er å anse som myndighetsutøvelse. Privat avgiftsparkering Privat avgiftsparkering, er bruk av grunn til parkering som er regulert ved private skilt, dvs. skilt som ikke skal kunne forveksles med offentlige parkeringsskilt. Slik parkering er ikke særlig lovregulert, men baseres på avtale som anses inngått mellom kjøper og tilbyder med de vilkår som fremgår av skilting. Slik parkering kan tilbys av private og kommuner. Ved etablering av Horten Parkering AS i mai 2000 skulle selskapet forvalte kommunens konsesjon gitt av Samferdselsdepartementet vedrørende parkering i kommunen. Selskapet skulle også gå i konkurranse med andre private parkeringsaktører. I 2005 var den privatrettslige delen av selskapets interne drift kommet opp i 66 % av det totale engasjement. Utarbeidet av Side 5 av 23

6 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven Hovedinnholdet i EØS-avtalen er at næringsaktører i et marked med konkurranse, skal ha like vilkår. Dette omfatter den privatrettslige andel av avgiftsparkeringen ved Horten Parkering AS. Et spørsmål som ofte reises ved konkurranse der virksomheten omfattes av en kombinasjon av offentlig og privatrettslige tjenester er kryssubsidiering. Det kan være vanskelig å bevise ulovlig kryssubsidiering. Et forhold som må være fremtredende er at den kryssubsidierte bedriften er dominerende. Med dominerende menes grovt sett at en bedrift har en markedsandel på minst prosent i det relevante marked. Det finnes flere forsøk på å definere kryssubsidiering i juridisk og økonomisk litteratur (utsagnet er hentet fra Econ undersøkelse 2006). I EUs konkurranseregler står det i artikkel 86 for eksempel at: Med kryssubsidiering menes at et foretak, helt eller delvis, overfører kostnadene ved sin virksomhet i forbindelse med et produkt eller et geografisk marked, til virksomheten det utøver med hensyn til et annet produkt eller geografisk marked. Poenget er at det foretas en subsidiering i ett marked, som er finansiert av en inntektskilde i et annet marked. Kilden kan for eksempel være overføringer fra det offentlige, eller overskudd som følge av utøvelse av markedsmakt. Kryssubsidiering vil være ulovlig etter konkurranseloven, dersom den utøves av en dominerende aktør og dersom subsidieringen innebærer at varer eller tjenester selges uten full kostnadsdekning. Lov om offentlig anskaffelser Offentlige anskaffelser har stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor. Dette var en viktig grunn for at lov om offentlig anskaffelser ble vedtatt i Reglene omfatter for det første alle etater og organer i staten, fylkeskommunene og kommunene. Men det er viktig å merke seg at reglene også omfatter offentligrettslige organ generelt. Dette er organer eller virksomheter organisert som egne rettsubjekter eksempelvis aksjeselskap som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige. Revisjonen betrakter derfor at Horten Parkering AS omfattes av bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser. Disse bestemmelsene regulerer forholdet om egenregi, det vil si muligheten til å inngå direkte avtaler om tjenester mellom Horten kommune som eier og Horten Parkering AS som selskap. Dette forhold vil bli drøftet nedenfor. Lov om offentlig støtte For lovlig å kunne konkurrere i privatmarkedet, må kommunal virksomhet les Horten Parkering AS, i henhold til EØS avtalen ikke være begunstiget ved skattefrihet, manglende krav til utbytte fra eier eller offentlig støtte av noe slag. I praksis kan dette etterleves ved å organisere parkeringsvirksomheten i egne selskaper som er ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra Horten parkering AS sin kjernevirksomhet og den kommersielle parkeringsvirksomheten. Utarbeidet av Side 6 av 23

7 5. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Revisjonen har blant annet: - Intervjuet sentrale personer i Horten Parkering AS og Horten kommune - Analysert Horten kommunestyrets vedtak og intensjoner ved etablering av selskapet - Analysert sentrale selskapsdokumenter 6. FAKTADEL 6.1 Horten Parkering AS Selskapet ble stiftet 17. april Kontorkommune er Horten. Formålet til selskapet er utvikling og drift av parkering, miljøtiltak på offentlige trafikkarealer, samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Horten kommune eier 100 % av aksjene i Horten Parkering AS, en aksje à kr ,-. Det er pt 5 ansatte i selskapet. Styret består av styrets leder, 2 styremedlemmer samt 3 varamedlemmer. Utarbeidet av Side 7 av 23

8 6.2 Regnskap Horten Parkering AS sist avlagte regnskap: Utarbeidet av Side 8 av 23

9 Utarbeidet av Side 9 av 23

10 Utarbeidet av Side 10 av 23

11 6.2.2 Selskapets regnskapsmessige utvikling Nedenfor følger en oversikt over selskapets regnskapsmessige utvikling de tre siste år; Driftsinntekter: År 2005 År 2004 År 2003 Driftsinntektene i selskapet har hatt en jevn økning de siste 3 årene. Fra 7,1 mill kr i 2003 til 8,7 mill kr i Årsresultat: År 2005 År 2004 År 2003 Årsresultat for 2003 beløp seg til kr ,- for 2004 kr ,- og for 2005 kr ,-. En nærmere betraktning om resultatets størrelse er omtalt nedenfor. Egenkapitalen: År 2005 År 2004 År 2003 Økningen i egenkapitalen fra 2003 til 2005 tilsvarer årsresultatet de aktuelle år. Utarbeidet av Side 11 av 23

12 6.2.3 Nøkkeltall Horten Parkering AS har hatt en jevn økning i omsetningen de tre siste årene og i 2005 hadde selskapet en omsetning på kr 8.7 mil. Årsresultatene for årene 2003 til 2005 har vært positive som igjen gjenspeiler en positiv egenkapital. De positive årsresultatene kan tilskrives at Horten kommune i mindre grad har mottatt markedsleie for de arealer som Horten Parkering AS disponerer på vegne av Horten kommune. Subsidieringen kan derimot revisjonen ikke se er i konflikt med kommunestyrets vedtak i kontrollert periode Sammenlignbare tall Det er hentet ut regnskapsinformasjon fra purehelp.no for to andre kommunale parkeringsselskaper. For disse to selskapene er imidlertid leie av arealer fra private i stor grad fraværende. Noe som igjen gjenspeiler driftskostnadene for selskapene og derav drftsresultatet. Nedenfor er det satt opp en oversikt over sammenlignbare beløp og nøkkeltall samt gjort en analyse i forhold til dette. Horten Parkering AS NN Parkering AS YY Parkering AS Driftsinntekter Lønn ( ) ( ) ( ) Avskrivninger ( ) (88 000) ( ) Driftskostnader ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Finansresultat (1 000) Resultat før skatt Antall ansatte Likviditetsgrad I/II 1,59 3,1 4,7 Arbeidskapital Egenkapitalandel % 53,9 72,1 48, Bankscore Score systemet blir brukt av banknæringen i hele Skandinavia for å indikere risiko nivå og risiko endringer over tid på klienter. Systemet gir en indikasjon på hvordan en bank vil matematisk/objektivt vurdere en næringslivskunde. Poengsummen er knyttet til økonomiske faktorer som bankene vurderer som helt sentrale når det gjelder risiko og nedbetalingsevne. Horten Parkering AS NN Parkering AS YY Parkering AS Total bankscore (max 10) 8,5 9,3 9,4 Egenkapital 1,5 1,5 1,7 Egenkapitalandel 1 1 0,9 Rentedekningsgrad 2,5 2,5 2,5 Gjeldsbetjenings grad 2,3 2,3 2,3 Kontantstrøm fra drift 1,2 2 2 Utarbeidet av Side 12 av 23

13 Revisjonen konkluderer med at selskapet isolert sett gis bra bankscore i analysen. Sammenlignet med andre parkeringsselskaper ligger omsetningen til Horten Parkering AS på et akseptabelt nivå. Det som imidlertid skiller seg ut i forhold til de sammenlignbare selskapene er driftskostnadene. Driftskostnadene i Horten Parkering AS ligger ca 2,7 mil (ca 45%) høyere enn av hva de sammenlignbare selskapene har. I tillegg vurderes det at Horten Parkering AS skulle overført større beløp til Horten kommune, som eier av de arealer selskapet disponerer. Horten Parkering AS har driftsansvar for ca m2 parkeringsplasser. Herunder er ca m2 offentlige/kommunale parkeringsplasser. Når det gjelder forventet overføring fra Horten Parkering AS til Horten kommune for leie av arealer er følgende omtalt i budsjett og økonomiplan 2006 til kommunestyret: Etter at Horten Parkering AS ble opprettet i 2000 har kommunen fått små overføringer fra kommunens parkeringsvirksomhet. For 2006 er det forutsatt kr ,- i leie for kommunens parkeringsområder bak kino, på Stallen og Strandpromenaden 21/23. Fra 2007 forutsettes det et utbytte på kr 1,7 mill kr fra Horten Parkering AS. Revisjonen viser videre til selskapets generalforsamlings vedtak i sak 05/06: Økonomiplan Horten kommune konsekvenser for Horten Parkering AS Vedtak: Saken er tatt til etterretning med følgende konklusjon: Styret forutsetter at kommunestyret fastsetter krav til arealleie og utbytte i harmoni med selskapets økonomiske bæreevne Leieavtaler Selv om det er vesentlige økonomiske tjenesteytelser og leieforhold mellom partene Horten kommune og Horten Parkering AS kan revisjonen ikke se at det er undertegnet skriftlige avtaler for Disse avtalene er sentrale både hva gjelder utleie av arealer til selskapet, betaling til selskapet for håndhevelse av driften på de kommunale og offentlige parkeringsplasser samt sommer og -vintervedlikehold utført av Horten kommune. Utarbeidet av Side 13 av 23

14 6.3 Horten kommunes vedtak og forutsetninger Kommunens vedtak Borre kommune vedtok i kommunestyret 27. mars 2000 å organisere parkeringsvirksomheten i Borre kommune som et 100 % kommunalt eid aksjeselskap. Følgende ble vedtatt i kommunestyret sak 022/00 ved opprettelse av selskapet: I kommunestyremøte 26. juni 2000 ble følgende tilleggspunkter vedtatt: Utarbeidet av Side 14 av 23

15 Siste endringer revisjonen kan se er behandlet i kommunestyremøte, 30. november 2000 hvor følgende vedtak ble fattet: Revisjonen vil gi følgende kommentarer til de punkter som kommunestyret har fattet endelig vedtak i, og som revisjonen ikke kan se er endret av kommunestyret pr dato. Revisjonen vil sterkt understreke at flere av de forhold som revisjonen nå påpeker, ikke var synlige eller gjeldene ved opprettelse av Horten Parkering AS, men som i ettertid gjennom endret lovverk, nye bestemmelser og dommer i EØS området, er blitt gjeldene for blant annet Horten Parkering AS. Kommunestyrets vedtak punkt 1, 27. mars 2000: Med virkning fra organiseres parkeringsvirksomheten i Borre kommune som et 100 % kommunalt eid aksjeselskap, Borre Parkering AS, med aksjekapital kr ,-. Borre Parkering AS ble stiftet med en aksjekapital på kr ,-. Borre kommune eier 100 % av aksjene i selskapet, 1 aksje à kr ,-. Selskapets navn er nå Horten Parkering AS som ble vedtatt endret i ordinær generalforsamling avholdt Det ble i ekstraordinær generalforsamling vedtatt å øke selskapets aksjekapital til kr ved en rettet emisjon til Horten kommune. Utarbeidet av Side 15 av 23

16 Revisor har ingen kommentar til vedtakets punkt 1, som er i henhold til selskapets vedtekter og ivaretar kravene i aksjeloven. Kommunestyrets vedtak punkt 2, 27. mars 2000: Selskapets formål fastsettes til utvikling og drift av parkering, miljøtiltak på offentlige trafikk arealer, samt annen virksomhet i tilknytning til denne. Revisor har, gjennom dokumenter som er fremlagt fra selskapet, konstatert at Horten Parkering AS har utviklet en rekke parkeringsplasser i Horten Kommune siden oppstart i Selskapet har således bidratt til utvikling og drift av parkering på offentlige og private arealer. Pr regulerte selskapet over 80 % av det privatrettslige parkeringsmarkedet i Horten kommune. Som en konsekvens av at det kun er kommunens egen parkeringsenhet som har rett til å drive offentlig parkeringshåndheving regulerer Horten Parkering AS 100 % av dette markedet. Revisor konstaterer også at selskapet har lagt ned en del ressurser i forhold til etablering av en Profesjonell sentrumsforening. I selskapets tiltaks- og handlingsplan for perioden står det uttalt følgende: Horten Parkering AS skal fortsette å være en offensiv pådriver i arbeidet med å øke aktiviteten i Horten sentrum. Selskapet skal bidra tydelig i samhandling med øvrige sentrumsaktører med målsetting om å øke fellesfaktoren i sentrum. Selv om vedtektenes formålsbestemmelse er rund, er revisjonen noe i tvil om resursbruken fullt ut er i tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak punkt 2 av , jamført med selskapets vedtekter 3. For øvrig har ikke revisjonen merknader til dette punkt utover de konsekvenser som EØS avtalen og konkurranse i den kommersielle parkeringsvirksomheten påvirker organiseringen av selskapet som spesielt er omtalt nedenfor. Kommunestyrets vedtak punkt 3,4 og 5 av 27. mars 2000: 4. Gjennomføringen av selskapsstiftelsen og myndighet til å representere kommunen som stifter av selskapet delegeres til formannskapet. 5. Formannskapet er selskapets generalforsamling. 6. Selskapets styre skal bestå av styreformann og to styrerepresentanter. Styret skal ha personlige vararepresentanter. Så langt revisjonen kan se er disse forhold ivaretatt gjennom framlagte dokumenter. Kommunestyrets vedtak punkt 6 av 27. mars 2000: Kommunens driftsmidler i parkeringsvirksomheten overføres til selskapet. Borre kommunestyre vedtok i møte (vedtakets punkt 2) at Borre kommune skulle investere i parkeringsutstyr og anlegg innen en ramme på kr ,-. I kommunestyremøte den ble det vedtatt overføring av aktiva til Horten Parkering AS mot innløsning av restbeløp for leien. Innløsningstidspunktet ble satt til og beløpet ble fastsatt til kr ,-. Utarbeidet av Side 16 av 23

17 Revisor har ingen kommentarer til overføringen som anses å være i tråd med kommunestyrets forutsetning. Kommunestyrets vedtak punkt 7 av 27. mars 2000: Selskapets administrasjon skal bestå av daglig leder i 50 % stilling. Revisor konstaterer at nåværende daglig leder er ansatt i 100 % stilling. Trafikkbetjentene ble ansatt i Horten Parkering AS fra 01. juli I og med avvik mellom kommunestyrets vedtak og driften ved selskapet antar revisjonen at ovennevnte forhold burde vært forelagt kommunestyret til orientering. Kommunestyrets vedtak punkt 8 av 27. mars 2000: For overvåking og drift skal selskapet kjøpe tjenester fra BK Drift etter avtale som opprettes mellom selskapet og kommunen. Tillegg punkt 5 i kommunestyrevedtak Kommunestyrets vedtak den i sak 022/00 pkt. 8 skal ikke være til hinder for Borre Parkering AS i å opprette driftsavtaler med andre aktører dersom dette er driftsmessig fordelaktig. Revisor har fått fremlagt avtale mellom Horten parkering AS og Horten kommune som regulerer sommer og vinter vedlikehold av offentlige - og privatregulerte parkeringsanlegg, gågate samt Horten torg. Avtale frem til er undertegnet av partene. Det er fremlagt pristilbud datert for perioden til Skriftlig avtale er derimot ikke fremlagt revisjonen. Når det gjelder kjøp av tjenester i selskapet, som sommer og vinter vedlikehold, må bestemmelsene om offentlig anskaffelser legges til grunn i det selskapet etter revisjonens vurdering omfattes av regelverket i nevnte bestemmelser. Hvor den konkrete grensen går, er ikke helt klart. Forsyningsforskriften krever at minst 80 % av leverandørens virksomhet (les Horten Parkering AS) skal være rettet mot oppdragsgiver (Horten kommune) for at det skal foreligge egenregi. Det er antatt at dette forhold tilnærmelsesvis, og da mer enn 80% også gjelder klassisk sektor hvor Horten Parkering AS inngår. Ved Horten parkering AS er kun ca 30 % av virksomheten rettet mot oppdragsgiver. Kravet om at Horten Parkering AS sin tjeneste hovedsakelig er rettet mot oppdragsgiver, Horten kommune kan derved ikke ses å være ivaretatt, og inngåelse av direkte avtaler mellom partene uten anbud utelukkes derved. Kontrollert fremlagt leieavtale fra 1. januar 2003 til 31. desember 2005 var av en størrelsesorden som burde vært ute på anbud i det verdien av kontrakten oversteg den nasjonale terskelverdien på kr Fra 1. september 2005 er dette beløp hevet til kr I følge dokumenter fremlagt for generalforsamlingen ble det innhentet tilbud fra 4 aktører høsten 2005 for årene 2006, 2007 og Det ble i følge samme dokument tegnet kontrakt med Horten kommune v/drift og anlegg for nye 3 år ( ). Utarbeidet av Side 17 av 23

18 Revisjonen er ikke forelagt undertegnet avtale som forespurt, nevnt i dokumentet til generalforsamlingen, men kun forelagt pristilbud fra Drift og Anlegg Horten kommune datert som dokumentasjon for avtaleperioden til For øvrig anser revisjonen at selskapet har gjennomført begrenset anbud og ivaretatt bestemmelsene i offentlige anskaffelser på dette punkt. Kommunestyrets vedtak punkt 9 av 27.mars 2000: For rett til bruk av kommunale arealer som disponeres til parkeringsformål, samt torg og gatearealer som er definert som salgs/bodarealer betaler selskapet en årlig leie, som fastsettes i avtale som opprettes mellom selskapet og kommunen. For 2000 settes leien til kr Vedtakets punkt 9 ble i kommunestyremøte 6.november 2000, punkt 1 opphevet. Når det gjelder kryssubsidiering/statsstøtte vises til punktet nedenfor. Kommunestyrets vedtak punkt 10, 27.mars 2000: For å bedre parkeringssituasjonen i sentrum forutsettes det at leien i pkt 9 f.o.m ikke overstiger de konkrete utgifter kommunen har i forbindelse med utleie av parkeringsarealer. I kommunestyremøte den 6. november 2000, punkt 2 ble det vedtatt en leie på kr 0,- pr år fra 2001 tom 2003 for leie av kommunale arealer som er regulert til offentlige parkering, samt torg og gatearealer. I Horten kommunes budsjett for 2006 forutsettes det imidlertid en leie for kommunenes parkeringsområder med kr ,-. Det ble videre i rådmannens forslag til økonomiplan for 2007 lagt opp til et utbytte fra Horten Parkering AS på kr 1.7 mill. Dette forslaget ble imidlertid ikke realitetsbehandlet Statsstøtte/kryssubsidiering Ved gjennomgang av styreprotokoller samt generalforsamlingsprotokoller har revisor registrert at det har vært diskutert inngående problemet rundt EØS-regler og konkurranselovgivning. Offentlig støtte Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Den viktigste bestemmelsen vedrørende offentlig støtte finnes i EØS-avtalens artikkel 61(1): Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Det er ikke gitt noen definisjon på hva som menes med offentlig støtte i artikkel 61(1). Det er imidlertid stilt opp fem betingelser som alle må være oppfylt for at støtten skal være støtte i EØS-avtalens forstand: Utarbeidet av Side 18 av 23

19 - tiltaket må representere en økonomisk fordel for mottakeren - støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler i enhver form - støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonene av enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer - støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen - støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Kryssubsidiering Horten Parkering AS engasjerte i 2005 selskapet Rambøll Norge AS for utredning av Kommunalt engasjement i offentlig og privat parkeringsvirksomhet. Rambøll Norge AS er leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen bygg- og anleggssektoren og uttalte følgende om organisering av Horten Parkering AS i et internt notat: Med gjeldende organisering av parkeringsvirksomheten er Horten Parkerings engasjement i privat sektor i strid med bestemmelsene i EØS avtalen. Kommunen må derfor enten avvikle sitt engasjement innenfor privat parkering eller organisere virksomheten slik at den ikke kommer i strid med bestemmelsene. I ordinær generalforsamling 15. mai 2006 ble det vedtatt følgende: Styret forutsetter at kommunestyret fastsetter krav til arealleie og utbytte i harmoni med selskapets økonomiske bæreevne. Videre ble det vedtatt å: fortsette kvalitetssikringen av alle krysningspunkter mellom den kommunale forvaltningen og parkeringsselskapet med målsetning om å fjerne alle forhold som har elementer av offentlig støtte. Dette medfører at det på nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt med opprettelse av nytt p-selskap. I tråd med uttalelse fra Rambøll Norge AS og selskapets organisering, er revisjonen sterkt i tvil om at Horten Parkering AS driftes innenfor gitte bestemmelser i EØS avtalen. Horten Kommune som eier bør derfor på ny drøfte tiltak for å legge til rette for en selskapsdannelse som ikke kommer i konflikt med gjeldene regelverk. 6.4 Rapportering fra selskapet til Horten kommunes politiske organer Daglig leder har og har hatt jevnlige møter med styret i Horten Parkering AS. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger blir avholdt i hht regelverket. Revisor anser informasjonen gitt til Generalforsamlingen som informativ. Revisor anser dog at endrede forutsetninger gitt i rammeverk for selskapet som følge av EØS avtalen burde vært forelagt kommunestyret for særskilt behandling. Utarbeidet av Side 19 av 23

20 6.5 Gjeldende bestemmelser for aksjeselskap opprettet i medhold av aksjeloven Horten Parkering AS er organisert som et aksjeselskap og må følge reglene i: Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 (aksjeloven), loven regulerer blant annet: - Krav til stiftelsesdokumentene - Krav til vedtektene - Generalforsamlingens plikter - Krav til styret og daglig leder Stiftelsesdokumentene I følge aksjelovens 2-1 skal den eller de som stifter selskapet opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter. Aksjeloven 2-2 og 2-3 regulerer krav til stiftelsesdokumentet og vedtektene. Som vedlegg til stiftelsesdokumentet skal stifterne utarbeide åpningsbalanse, jf AL 2-8. Som vedlegg til selskapets stiftelsesdokument er det utarbeidet åpningsbalanse og avgitt revisorerklæring som er datert 7. juni Minstekrav til stiftelsesdokumentet i hht aksjelovens 2-3 vurderes av revisor til å være oppfylt Vedtekter Selskapets vedtekter inneholder følgende: Selskapets navn Selskapets forretningskontor Selskapets virksomhet og formål Selskapets aksjekapital Antall styremedlemmer Hvem som representerer selskapet utad Hvem som er selskapets generalforsamling Hva den ordinære generalforsamling skal behandle Minstekrav til vedtektene i hht aksjelovens 2-2 vurderes av revisor til å være oppfylt. Utarbeidet av Side 20 av 23

21 Generalforsamlingens plikter Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet og skal innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår holde ordinær generalforsamling. Selskapet har avholdt følgende ordinære generalforsamlinger: Ordinær Behandlet i generalforsamlingen utover Styreleder/daglig generalforsamling minstekrav i hht lov og vedtekter leder til stede Vedtatt utvidelse av aksjekapitalen Ja Ja Vedtatt navneendring samt vedtektsendring Ja Valg av nytt styre Ja Valg av nytt styre Ja Valg av nytt styre Ja I følge aksjeloven er det selskapets styre som innkaller til generalforsamling som skal holdes i selskapets forretningskommune. Innkallingen skal være skriftlig, angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Revisor vurderer at kravet til AL 5-5 om at ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår samt krav til behandling av saker og tilstedeværelse av styreleder/daglig leder er etterfulgt i Horten Parkering AS Krav til styret og daglig leder Aksjeloven setter en rekke krav til styret og daglig leder. Revisjonen har ikke merket seg avvik til bestemmelsene Regnskapsloven Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 (regnskapsloven) I følge regnskapsloven 1-2 er aksjeselskaper regnskapspliktige. Horten Parkering AS kommer således innunder disse bestemmelsene. Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Vår revisjon konstaterer at selskapets valgte revisor, i årene 2000 til 2005 har avgitt revisjonsberetning og har således bekreftet at selskapet har utarbeidet regnskapet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Utarbeidet av Side 21 av 23

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS Eierskapskontroll Horten Parkering AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS 2007 Foto: JobbIntro AS og Kim Holthe UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. PROBLEMSTILLINGER...4 4. VURDERINGSKRITERIER... 4 4.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE

RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE (Foto: Båtmagasinet) UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom

Intensjonsavtale. mellom Intensjonsavtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Helse Midt-Norge Regionalt Helseforetak (RHF) og Namsos kommune vedrørende etablering av Norsk Helseregister

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer