SAKSUTSKRIFT. Byjubileet forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt"

Transkript

1 SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur /09 Bystyret /09 Byjubileet forprosjekt Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Knut Jørgen Johansen, seksjon ressurs og service, Pål Nilsen, seksjon kommunikasjon og Bård Andersen, seksjon økonomi og regnskap Vedlegg: Forprosjekt for Byjubileet 2016 Notat om aktuelle selskapsformener for byjubileet Sammendrag: Forprosjekt for Byjubileet 2016 oppsummerer sitt arbeid i rapporten «Veien til et jubileum». Rapporten avklarer ambisjonsnivå, profil og organisering av byjubileet, samt økonomiske rammer for planleggingen. Forprosjektet fremhever at innbyggernes involvering og samhandling er et avgjørende suksesskriterium. Det legges videre vekt på at Byjubileet 2016 skal ha langtidseffekt. Styringsgruppa anbefaler at byjubileet organiseres som et aksjeselskap og jubileet profileres med egen visjon, verdier og slagord. Rådmannen vurderer kommunal virksomhet som best egnet selskapsform, med eget styre, bredt sammensatt fra Sarpsborg-samfunnet. Virksomheten bør ha selvstendig myndighet innenfor eget budsjett og handlingsprogram vedtatt av bystyret. Byjubileet 2016 må ivareta kommunens profil og kommunikasjonsplattform. Utredning: Sarpsborg er landets tredje eldste by. Byen ble grunnlagt i 1016 av Olav den Hellige og vil feire 1000 årsjubileum i Bystyresak 07/08490 «Byjubileet 2016 organisering» beskriver perioden fram mot jubileumsåret: «Arbeidet fram mot byjubileet i Sarpsborg vil omfatte samtlige av kommunens fagområder. Både arbeid med infrastruktur, fokus på jubileet i barnehage og skole, kulturarrangementer for barn, unge og eldre vil være viktig fram mot selve jubileumsåret. Et viktig fokus i arbeidet med byjubileet blir bevisstgjøring av innbyggerne ifht identitet, selvbilde, historie og framtid, og det å bygge samhold.» Bystyret gjorde følgende vedtak i saken:

2 1. Det etableres et forprosjekt for Sarpsborgs byjubileem i Formannskapet er styringsgruppe for forprosjektet. Rådmannen oppretter sekretariat for forprosjektet. Forprosjektet skal - avklare organiseringen av arbeidet med jubileet. - avklare de økonomiske rammene for planleggingen - avklare ambisjonsnivået for jubileumsfeiringen. - avklare jubileets profil. 2. Styringsgruppens konklusjoner legges innen utgangen av 2008 fram som sak til politisk behandling. 3. Kostnader i tilknytning til forprosjektet dekkes inn fra tidligere avsatte midler til byjubileet. 4. Ressurser til byjubileet legges inn i ordinære økonomiplaner og budsjett. Det ble lagt til grunn at formannskapet skulle være styringsgruppe for prosjektet. Dette ble endret i sak 55/08 hvor rådmannen anbefalte en bredere gruppesammensetning og gruppa ble supplert med representanter fra lokale organisasjoner og næringslivet. Styringsgruppa har hatt en aktiv rolle i utviklingen av forprosjektet; det har vært viktig at konklusjonene hadde forankring i miljøene som medlemmene representerte. For ytterligere inkludering er det også gjennomført 15 workshops for over 300 deltagere. Kommunenes administrasjon (ledelse og virksomheter) foreninger, idrett og næringsliv har deltatt. Styringsgruppa sluttførte sitt arbeid ved presentasjon av rapporten «Veien til et jubileum» for bystyret ved prosjektleder Guro Elise Berg. Ambisjonsnivå: Kommuneplanen beskriver at tusenårsjubileet skal synliggjøre byens kvaliteter og sette Sarpsborg på kartet. Jubileet skal være en stor satsning der byens innbyggere, lag, foreninger, kirken og næringslivet deltar i feiringen. Dette må gjøres på en måte som vekker oppmerksomhet nasjonalt. Det står videre for planperioden at Sarpsborg skal ha attraksjoner som gjør byen synlig for omgivelsene. Kultur- og kunnskapsbasert næringsutvikling er en viktig bærebjelke i styrking av kommunens og regionens omdømme og her må det bygges opp attraksjoner av nasjonal eller regional karakter. Kommunedelplan for kultur i Sarpsborg sier at tusenårsjubileet blir en drivkraft for å mobilisere og engasjere befolkningen, frivillige organisasjoner, næringsliv og kulturaktører til å bringe fram nyskapende og varierte kulturtilbud i tiden fram mot Jubileet er en mulighet til å synliggjøre byens opphav, historie og skaperevne, selve jubileumsåret skal markeres med ulike kulturarrangementer. Kommunen skal motivere organisasjoner og næringsliv til å arrangere ulike landsdekkende stevner, konferanser og mesterskap i Sarpsborg. Forprosjektet har arbeidet videre med å avklare byjubileets ambisjonsnivå; hvem jubileet er for, hva det skal være, hvor det skal være og når det skal feires. Involvering blir et viktig stikkord i arbeidet fremover, det er viktig at hele Sarpsborg mobiliserer bredt. Dette skal være en folkefest hvor sarpingene står i fokus. Det er forprosjektets klare anbefaling at jubileet ikke skal feires før selve jubileumsåret. Da skal hele året fylles med aktiviteter. Imidlertid vil viktige milepæler på veien til et jubileum være 2

3 viktige å markere. Det blir opp til organisasjonen Byjubileet 2016 å avgjøre hva som skal markeres i perioden framover. Som ramme for innholdet har styringsgruppa pekt ut seks fokusområder med definerte mål og strategier : 1. Byutvikling: Mål: Byjubileet skal skape forbedringer som varer og bidrar til at Sarpsborg blir en attraktiv by for innbyggere, næringsliv og besøkende. 2. Involvering: Mål: Byjubileet skal involvere bredt og gjøre det enkelt for alle som vil være med i planleggingen og markeringen. 3. Fest: Mål: Byjubileet skal sørge for full fres og mye moro. 4. Synliggjøring: Mål: Byjubileet skal være godt synlig, og vekke nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Synliggjøringen skal styrke byens omdømme, og gjøre sarpingene stolte av byen sin. 5. Miljø: Mål: Byjubileet skal ha fokus på miljø innen alle sine arbeidsområder planlegging, deltakelse og gjennomføring. 6. Historie: Mål: Byjubileet skal gjøre byens historie kjent for hele landet. Rådmannen ser at fokusområdene i stor grad kan relateres til innsatsområdene identitet og næringsliv, arbeid og kompetanse i kommuneplanen. Innsatsområdet levekår er ikke med. Det er viktig at byjubileet også kan fungere som katalysator på dette området og at realisering av viktige tiltak for å bedre levekår kan settes inn i en jubileumskontekst. Rådmannen slutter seg derved til nevnte fokusområder, men anser ikke områdene for å være uttømmende. Organisering Forprosjektets mandat var å avklare organiseringen av det videre arbeidet, herunder vurdere selskapsform for byjubileet. Styringsgruppa har blant annet sett på selskapsformene som ble brukt ved jubileum i Trondheim og Oslo. Arbeidet med byjubileet i Trondheim var organisert som en stiftelse. Oslo 1000 år etablerte en egen kommunal prosjektorganisasjon av tidsbegrenset varighet. Det ble opprettet styre for prosjektorganisasjonen, styret var underlagt bystyret. Tall Ship Races i Fredrikstad ble også organisert som et kommunalt prosjekt, men her med formannskapet som styringsgruppe. Forprosjektets styringsgruppe anbefaler at Byjubileet 2016 organiseres som et aksjeselskap. Dette er sarpingenes byjubileum og det er viktig at det oppfattes som et Sarpsborg-prosjekt og ikke et kommunalt prosjekt. Involvering er et av de seks fokusområdene. Det er tatt hensyn til signaleffekten for å engasjere potensielle støttespillere, både frivillige og sponsorer. Selv om styringsgruppa ser det som hensiktsmessig at Byjubileet 2016 og organisasjonen Sarpsborg kommune holdes adskilt, understrekes det at Sarpsborg kommune er den viktigste enheten i arbeidet med jubileet. Og at disse to enhetene skal jobbe side ved side. 3

4 Et aksjeselskap er ment å regulere forretningsdrift. Planlegging og gjennomføring av Sarpsborgs byjubileum kan ikke sies å ha primært forretningsmessig karakter. Selskapsformen fører til unødige formaliteter og administrasjonskostnader knyttet til oppretting av egne styringsorganer og selskapsdannelse. Et aksjeselskap vil heller ikke være godt egnet for organisering av tidsavgrensede prosjekter. Organiseres byjubileet som et kommunalt foretak eller en kommunal virksomhet, vil byjubileet ha rett til refusjon av inngående merverdiavgift knyttet til kulturarrangement i større grad enn et aksjeselskap eller stiftelse vil ha. Siden en større del av aktiviteten til byjubileet antas å være kulturarrangementer vil denne forskjellen kunne få vesentlig økonomisk betydning. Aksjeselskap og stiftelser med forretningsmessig formål vil som hovedregel være skattepliktige. Sett ut fra økonomiske hensyn knyttet til merverdiavgift og skatt vil derfor kommunalt foretak eller kommunal virksomhet være å foretrekke. Jubileumsrapporten fra Oslo understøtter denne konklusjonen: «Erfaringene fra organiseringen av Oslos tusenårsjubileum, med kommunal etat og et politisk valgt styre direkte underlagt bystyret, kan i hovedsak oppsummeres som meget gode. Korte rapporteringslinjer og effektive beslutningstakere har imidlertid vært helt sentrale og avgjørende kriterier for at denne konklusjonen kan trekkes» Rådmannen anbefaler derfor at byjubileet opprettes som kommunal virksomhet med egen jubileumskomite/styre som oppnevnes med representanter fra kommunen, næringsliv, frivillige og andre aktuelle deltagere. Den kommunale virksomheten bør ha selvstendig myndighet innenfor eget budsjett og handlingsprogram vedtatt i bystyret. Dette ivaretar styringsmulighetene og reduserer administrasjonskostnadene. Det understrekes at Byjubileet 2016 må få handlingsfrihet til å utforme en ubyråkratisk organisasjon og et innhold som engasjerer bredt. Dersom erfaringer underveis viser at det er behov for endringer i organisasjonsform legges saken frem for bystyret. Profilering Forprosjektet har hatt som mandat å avklare jubileets profil. Byjubileet skal gi varige verdier og bidra til å utvikle og løfte byen Sarpsborg. Det innebærer at byjubileet skal gi effekter både i forkant og etterkant av arrangementet. Styringsgruppa valgte på bakgrunn av dette å utarbeide en plattform for profil og kommunikasjon. Visjon: Fra Sarpsborg i knopp til Sarpsborg i full blomst. Verdier : Fremtidsdrettet, Raus, Engasjert og Sjarmerende Slagord: Fra knopp til blomst! Visjonen sier at målet er å utvikle Sarpsborg, og utløse gode krefter. Det skal utvikles unike jubileumsarrangementer, eksisterende arrangementer skal inn under «tusenårsparasollen» og det skal stimuleres til initiativ, engasjement og nyskapning. Verdiene skal brukes internt i prosessen. Alt som planlegges, gjøres eller kommuniseres skal sjekkes opp mot verdiene. Slagordet brukes for å kommunisere ideen om jubileet ut til befolkningen og samtidig gi uttrykk for ambisjonene. Rådmannen anser det som viktig at kommunen får langtidseffekt av byjubileet. Det representerer et stort potensiale med hensyn til omdømme og markedsføring, både for Sarpsborg kommune som boområde og Sarpsborg kommune som arbeidsplass. Byjubileet inviterer til innovasjon, samhandling og utvikling. 4

5 Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge. Dette gjelder både før, under og etter Derfor er det viktig å holde seg til en visjon for Sarpsborg kommune, for at den skal oppfattes tydelig og klart. Byjubileet 2016 kan gjerne ha egne verdier og slagord, men må samtidig kunne ivareta Sarpsborg kommunens profil og kommunikasjonsplattform. Økonomiske rammer Bevilgning til Byjubileet 2016 avklares i forbindelse med budsjett 2010 og Handlingsprogram Rådmannen finner det ønskelig å starte planleggingen av tusenårsjubileet i Utvikling og drift av byjubileet må forøvrig ses i sammenheng med kommunens kultursatsing på Olavsdagene og Grand Prix. I Bystyresak 45/08 ble det avsatt 10 mill på fond til investeringer til tusenårsjubileet. Miljømessige konsekvenser: Byjubileet 2016 vil ha positiv effekt for identitet og samarbeid, samt omdømme for Sarpsborg kommune. Jubileet skal ha fokus på miljø innen alle sine arbeidsområder planlegging, deltagelse og gjennomføring. Økonomiske konsekvenser: Opprettelse av en kommunal virksomhet som skal arbeide med planlegging og gjennomføring byjubileet medfører driftsutgifter for Sarpsborg kommune i perioden 2010 til og med Den positive effekten jubileumsmarkeringen kan ha for Sarpsborg med hensyn til markedsføring og omdømmebygging kan være betydelig, men er vanskelig å tallfeste. Rådmannens innstilling: 1. Forprosjekt for Byjubileet 2016 tas til orientering. 2. Byjubileet 2016 opprettes som kommunal virksomhet av tidsbegrenset varighet med mandat å forberede og gjennomføre byjubileet. 3. Den kommunale virksomheten har eget styre som inkluderer representanter fra kultur- og næringslivet i tillegg til Sarpsborg kommunes representanter. 5. Utgifter til drift av Byjubileet 2016 søkes innarbeidet i budsjett 2010 og Handlingsprogram Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne representanter til styre og godkjenne styringsdokumenter i tråd med vedtaket. Behandling i Hovedutvalg kultur Følgende representanter hadde ordet i saken: Rebekka Magnus (AP), Thomas Winther (H), Line Olsen (AP), Bjørn Hansen Lysås (AP), Pål Antonsen (V), Linda Engsmyr (AP), Ellen Pettersen (H) Ny endret rådmannens innstilling ble lagt frem i møtet: 1. Forprosjekt for Byjubileet 2016 legges til grunn for det videre arbeidet. 2. Byjubileet 2016 opprettes som kommunal virksomhet av tidsavgrenset varighet med mandat å forberede og gjennomføre byjubileet. 3. Den kommunale virksomheten har eget styre som inkluderer representanter fra kultur- og næringslivet i tillegg til Sarpsborg kommunes representanter. 5. Byjubileet må ivareta kommunens profil og kommunikasjonsplattform. 5

6 6. Utgifter til drift av Byjubileet 2016 søkes innarbeidet i budsjett 2010 og handlingsprogram Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne representanter til styre og godkjenne styringsdokumenter i tråd med vedtaket. Representanten Rebekka Magnus (AP) fremmet på vegne av AP, SV og SP følgende tilleggsforslag nytt pkt. 8 i rådmannens innstilling: 8. Planleggingen av 1000-årsjubileet starter januar Representanten Thomas Winther (H) fremmet på vegne av H, PP og V følgende endringsforslag i rådmannens innstilling pkt.2 og 3: 2. Byjubileet 2016 opprettes som aksjeselskap med Sarpsborg kommune som eneaksjonær. 3. Virksomhetens styre skal inkludere representanter fra kultur- og næringslivet i tillegg til Sarpsborg kommunes representanter. Votering: Tilleggsforslag fra AP. SV og SP til nytt pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra H, PP og V til pkt 2 og 3 fikk 4 stemmer og falt (mindretallet 2H, 1PP, 1V) Rådmannens innstilling pkt 1 til 7 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (mindretallet 2H, 1PP, 1V) Hovedutvalg kulturs vedtak: 1. Forprosjekt for Byjubileet 2016 legges til grunn for det videre arbeidet. 2. Byjubileet 2016 opprettes som kommunal virksomhet av tidsavgrenset varighet med mandat å forberede og gjennomføre byjubileet. 3. Den kommunale virksomheten har eget styre som inkluderer representanter fra kultur- og næringslivet i tillegg til Sarpsborg kommunes representanter. 5. Byjubileet må ivareta kommunens profil og kommunikasjonsplattform. 6. Utgifter til drift av Byjubileet 2016 søkes innarbeidet i budsjett 2010 og handlingsprogram Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne representanter til styre og godkjenne styringsdokumenter i tråd med vedtaket. 8. Planleggingen av 1000-årsjubileet starter januar Behandling i Bystyret Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Linda Engsmyr (AP), Pål Antonsen (V), Ann Karin Aarvik (KRF), Sindre Martinsen (AP), Thomas Winther (H), Liv Tveter (SP), Grethe-Lise Ingerø (AP), Line Bunes Olsen (AP), rådmann Einar Evensen, Grete Moræus Stray, Kai Roger Hagen (FRP), Stein Erik Westlie (FRP), Kristine Gustavsen (SV) Representanten Linda Engsmyr (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet følgende endringsforslag til punkt 3 i innstillingen: Den kommunale virksomheten har eget styre som skal være bredt sammensatt og bredt sammensatte referansegrupper. Referansegruppene velges av formannskapet. Representanten Pål Antonsen (V) fremmet på vegne av Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Høyre følgende forslag: 2. Byjubileet 2016 opprettes som aksjeselskap med Sarpsborg kommune som eneaksjonær. 3. Virksomhetens styre skal inkludere representanter fra kultur- og næringslivet i tillegg til Sarpsborg kommunes representanter. 6

7 Representanten Kai Roger Hagen fremmet på vegne av Fremskrittspartiet følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Fremskrittspartiet. Forslaget fikk 8 stemmer (FRP 8) og falt. Forslaget fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Høyre til nytt punkt 2 fikk 11 stemmer (V 1, KRF 2, PP 2, H 6) og falt. Som en følge av dette falt også punkt 3 i forslaget. Punkt 3 i hovedutvalgets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Endringsforslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble vedtatt med 46 mot 2 stemmer. (Mindratallet H 2) De øvrige punktene i hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak: 1. Forprosjekt for Byjubileet 2016 legges til grunn for det videre arbeidet. 2. Byjubileet 2016 opprettes som kommunal virksomhet av tidsavgrenset varighet med mandat å forberede og gjennomføre byjubileet. 3. Den kommunale virksomheten har eget styre som skal være bredt sammensatt og bredt sammensatte referansegrupper. Referansegruppene velges av formannskapet. 5. Byjubileet må ivareta kommunens profil og kommunikasjonsplattform. 6. Utgifter til drift av Byjubileet 2016 søkes innarbeidet i budsjett 2010 og handlingsprogram Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne representanter til styre og godkjenne styringsdokumenter i tråd med vedtaket. 8. Planleggingen av 1000-årsjubileet starter januar Rett utskrift Dato: Hilde Øisang Formannskapssekretær Saken oversendes saksbehandler for ekspedering / oppfølging. 7

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer