Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring"

Transkript

1 Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

2 1 SAMMENDRAG 3 2 INNLEDNING BESTILLING FORMÅL MED FORANALYSE OPPBYGGING AV RAPPORTEN 4 3 EIERFORVALTNING OG STYRING GENERELT OM EIERSTYRING EIERFORVALTNING OG -STYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIERSKAPSMELDINGER OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS PORTEFØLJE AV SELSKAPER OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS EIERSKAP OG EIERKRAV PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG STYRINGSMULIGHETER ROLLER KNYTTET TIL EIERSTYRING OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER OG RETNINGSLINJER ØVRIGE DATA KORT OM SELSKAPSKONTROLL 15 4 REVISORS VURDERING OG ANBEFALING VURDERING AV AKTUALITET OG NYTTEVERDI VURDERING AV RISIKO OG VESENTLIGHET ANBEFALINGER 17 5 PROSJEKTPLAN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODISK TILNÆRMING RESSURSBEHOV OG TIDSPLAN TIMEBUDSJETT 20 6 KILDER 21 7 VEDLEGG VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER SELSKAPER (FRA EIERMELDING 2013) DE ULIKE SAMARBEIDS- OG SELSKAPSFORMENE (FRA EIERMELDING 2013) INTERKOMMUNALT OG INTERFYLKESKOMMUNALT SAMARBEID (IS) VERTSKOMMUNESAMARBEID FYLKESKOMMUNALT FORETAK (FKF) INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) AKSJESELSKAP (AS) SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR (BA) STIFTELSER 70 2

3 1 Sammendrag Med bakgrunn i bestilling i sak 13/15 har Hedmark Revisjon IKS oppdatert foranalysen og utarbeidet prosjektplan knyttet til Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon. Vi har tatt utgangspunkt i den foranalysen som ble utarbeidet i 2012, og har oppdatert i forhold til de endringer som har skjedd i perioden 2012 d.d. En forvaltningsrevisjon rettet mot eierforvaltning og styring, bør fokusere på overordnede forhold som vil gjelde / være relevant for alle selskaper og virksomheter hvor fylkeskommunen er eier. En slik tilnærming kan bidra til ytterligere forbedring i fylkeskommunens eierforvaltning og styring, og kan forenkle kontrollutvalgets fremtidige arbeid med eierskapskontroll i selskaper. I tilknytning til foranalysen har vi innhentet eierskapsmeldinger, reglementer, retningslinjer, rutiner og aktuelle saksdokumenter fra fylkesting. I tillegg har vi gjennomført samtale med leder for eierskapssekretariatet. Vi foreslår en forvaltningsrevisjon som har som formål å kontrollere /kartlegge : om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. Følgende problemstillinger anses aktuelle for prosjektet: 1. I hvilken grad har fylkestingets vedtak knyttet til eierskap blitt fulgt opp, og har fylkestinget mottatt rapportering om oppfølging? 2. Hvilke rutiner er etablert for kommunikasjon mellom selskap, eiersekretariat, eierrepresentant, fylkesråd og fylkestinget? a. Etterleves rutinene i praksis? b. Er det rom for forbedringer i rutiner og / eller praksis? 3. I hvilken grad opplever eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer at de har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer? 4. I hvilken grad kombineres rollen som folkevalgt og / eller ansatt med rollen som styreleder / styremedlem i selskaper hvor fylkeskommunen er eier (kartleggende og beskrivende problemstilling)? Det er aktuelt å utleder revisjonskriterier fra følgende kilder: Kommuneloven med forskrifter KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt-/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak NUES - Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Vedtak i fylkestinget om eierskap i fylkeskommunen Detaljerte revisjonskriterier vil bli utledet i første del av prosjektet. Data vil bli innhentet gjennom gjennomgang av aktuelle dokumenter (dokumentstudier), intervjuer, spørreundersøkelser og utarbeidelse av oversikter. Alle fakta vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og dokumentstudiene av fylkesadministrasjonen. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en ressursramme på 300 timer. Planlagt oppstart er medio august. Endelig rapport er planlagt ferdigstilt til behandling i kontrollutvalget i februar / mars

4 2 Innledning 2.1 Bestilling Kontrollutvalget behandlet i sak 13/15 oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og nye temaer for forvaltningsrevisjon, og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at mange av forvaltningsrevisjonsrapportene som er bestilt og behandlet har blitt fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker å gjøre ytterligere undersøkelser for å vurdere om anbefalingene har blitt fulgt opp innen følgende tema: a. Lærlingeordningen, anbefalinger rundt lærekandidatordningen. b. Etikk c. Likestilling Kontrollutvalget bestiller orienteringer fra Hedmark fylkeskommune om de aktuelle temaene. 2. Kontrollutvalget bestiller oppdatert foranalyse og prosjektplan fra Hedmark revisjon IKS om følgende tema til møtet i mai: a. Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon b. Spesialundervisning og tilpasset opplæring 3. Kontrollutvalget ønsker orienteringer om følgende temaer på de kommende møtene: a. Språkopplæring til språklige minoriteter b. Innkjøp-oppfølging av kontrakter og rammeavtaler c. Beredskapsplaner i Hedmark fylkeskommune med de videregående skolene d. Oppfølging av politiske vedtak e. Virksomhetsstyring f. Menneskerettigheter 4. Kontrollutvalget bestiller foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om forvaltning av gratisskoleprinsippet i videregående skole. Med bakgrunn i ovenstående vedtaks pkt. 2a har Hedmark Revisjon IKS oppdatert foranalyse og utarbeidet prosjektplan knyttet til Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon. Vi har tatt utgangspunkt i foranalyse utarbeidet i 2012, men har oppdatert i forhold til de endringer som har skjedd i perioden 2012 d.d. 2.2 Formål med foranalyse oppbygging av rapporten Formålet med foranalysen er å skaffe til veie informasjon slik at kontrollutvalget kan ta stilling om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor temaet forvaltning av eierinteresser/-styring. Videre skal foranalysen bidra til å gi kontrollutvalget grunnlag for å velge temaer det kan være aktuelt å fokusere på. Endelig vil vi med foranalysen søke å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon på området. I det følgende vil vi gi en generell redegjørelse for eierforvaltning og styring i kapittel 3.1, og eierforvaltning/-styring i Hedmark fylkeskommune i kapittel 3.2. Videre vil vi i kapittel 3.3 redegjøre for selskapskontroll i konkrete selskaper, kontra forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser. Kapittel 4 inneholder revisors vurderinger og anbefalinger, før vi i kapittel 5 oppsummerer arbeidet i forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 4

5 3 Eierforvaltning og styring 3.1 Generelt om eierstyring Det har de siste årene blitt stadig mer vanlig for kommuner og fylkeskommuner å organisere deler av sin virksomhet i mer fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser og andre ulike typer kommunale samarbeid. Dette medfører en mer kompleks og fragmentert organisering i kommunesektoren, og innebærer utfordringer når det gjelder folkevalgt, demokratisk styring og kontroll. Det har blitt stadig mer vanlig at kommunene tar i bruk organisasjonsformer som tradisjonelt brukes i det private næringsliv, og/eller at kommunene har andeler i selskaper sammen med private eiere. Dette kan by på utfordringer ettersom private eiere som hovedregel vil ha økonomisk utbytte som hovedmål for sitt eierskap. En kommune/fylkeskommune vil derimot kunne ha helt andre mål i tillegg. Ettersom denne organisasjonsformen har egne selskapsorganer og/eller er regulert av særskilt lovgivning, vil valg av organisasjonsform legge rammene for kommunens/fylkeskommunens styringsmulighet. Ved utskilling av virksomhet i selvstendige selskap/stiftelser/samarbeid fjerner man seg fra tradisjonell forvaltningsstyring til eierstyring. Vanlige måter å organisere kommunal/fylkeskommunal virksomhet på, kan være: Interkommunalt/interfylkeskommunalt samarbeid (IS) Vertskommunesamarbeid Kommunalt/fylkeskommunalt foretak (KF/FKF) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Selskap med begrenset ansvar (BA) Stiftelser Uansett om (fylkes)kommunens motiv for selskapsdannelse er forretningsmessig drift eller ønske om å ivareta samfunnsmessig viktige oppgaver, er et aktivt eierskap grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier i kommunen/fylkeskommunen. Eierskapet vil ha direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor omverden og styrke kommunens/fylkeskommunens omdømme. Det er avgjørende at det defineres hva slags målsettinger fylkeskommunen har med sitt eierskap, at dette blir formidlet til selskapene/samarbeidene på en klar måte, og at det rapporteres i forhold til disse målsettingene. Hva slags innflytelse fylkeskommunen har vil selvsagt variere ut fra eierandel, og det kan nok i enkelte tilfeller være på sin plass å kommunisere med andre eiere og eventuelt få til en felles strategi. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utgitt et hefte med anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Heftet beskriver 19 anbefalinger som dekker gråsoner mellom lovverk og etablert praksis, eller områder hvor hver enkelt eier må nedsette noen prinsipper og etablere samhandlingsmønstre for å etablere nødvendig eierstyring for kommunens samlede eierskap. 5

6 Anbefalingene berører viktige forhold som opplæring og informasjon, valg av selskapsform og utarbeidelse/revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. Videre omhandler anbefalingene tilsyn og kontroll, sammensetning og funksjon til eierorganene og krav som bør stilles til styrene. KS gir også råd om arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter, utarbeidelse av etiske retningslinjer og administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. Det finnes tilsvarende, mer generelle anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse i privateide selskaper (NUES ) som også kan være aktuelle å ta hensyn til i den grad fylkeskommunen har eierinteresser i selskaper som er notert på regulerte markeder. 3.2 Eierforvaltning og -styring i Hedmark fylkeskommune Eierskapsmeldinger Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2013 er den sjette som er utarbeidet etter at fylkestinget i 2008 vedtok at slik melding skulle legges frem årlig. Formålet med eierskapsmeldinger er flersidig; å gi en samlet oversikt over fylkeskommunens portefølje av selskaper, å gi en oversikt over styringsmulighetene knyttet til de ulike selskapsformene og å synliggjøre de ulike rollene ved eierstyring, bidra til åpenhet om fylkeskommunens rolle som eier og gi overordnede styringssignaler til de ulike selskapene. Fylkeskommunen har eierinteresser i mange selskaper, og en årlig eierskapsmelding bidrar til å skape et bevisst forhold til eierskapet og eierrollen Oversikt over fylkeskommunens portefølje av selskaper Hedmark fylkeskommune har et økende antall selskaper/stiftelser/samarbeid hvor man har eierinteresser. Utviklingen av selskaper har vært som følger: Type organisasjon Aksjeselskap Fylkeskommunale foretak Interkommunale selskap Kommunale samarbeid Stiftelser Andre organisasjonsformer Totalt antall virksomheter Figur 1 Oppsummering av eierskap hentet fra eierskapsmelding KLP og OBOS er ikke inkludert i oversikten. For detaljer knyttet til 2013 vises det for øvrig til utdrag fra eiermelding 2013 i kapittel 7.1. I tilknytning til saksfremlegget i sak 66/14 Eierskapsmelding for 2013, fremkommer en del endringer som har skjedd i 2014, og som naturlig nok ikke er omtalt i eierskapsmelding 2013: 1 Kilde: Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune

7 7

8 3.2.3 Oversikt over fylkeskommunens eierskap og eierkrav

9 3.2.4 Prinsipper for eierstyring og styringsmuligheter Hvordan den enkelte virksomhet er organisert får konsekvenser for fylkeskommunen som eier sin mulighet til direkte styring og kontroll. I lovgivningen er det formalisert hvordan og hvem som kan etablere, styre, ta ansvar for å forvalte og avvikle samarbeid og selskap. Det er viktig at det velges en selskapsform som ivaretar de hensyn og behov som gjelder for den virksomheten som skal organiseres. For selskap som skal løse fylkeskommunale oppgaver eller forvalte viktige fylkeskommunale ressurser, kan det være hensiktsmessig å velge en selskapsform som gir fylkeskommunen som eier en mulighet til å utøve en tilstrekkelig grad av styring og kontroll med virksomheten. Dersom selskapet opererer i et marked i konkurranse med private aktører og har tydelig behov for forretningsmessig frihet i sin drift, kan dette gi grunnlag for andre vurderinger. Da kan det være et behov for sterkere fristilling fra fylkeskommunens politiske og administrative organer. Fylkeskommunal virksomhet kan organiseres som interkommunale-/fylkeskommunale samarbeid (IS), vertskommunesamarbeid, fylkeskommunalt foretak (FKF), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), selskap med begrenset ansvar (BA) og stiftelser. Sentrale lovverk for ulike de formene for fylkeskommunal organisering er: lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) lov om interkommunale selskaper lov om aksjeselskaper (aksjeloven) lov om samvirkeforetak lov om stiftelser (stiftelsesloven) I dokumentet som omhandler KS sine anbefalinger knyttet til eierskap, er ulike aktuelle selskapsformer beskrevet slik:

10 10

11 Figur 2: Hentet fra 19 anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommalt eide selskaper og foretak For ytterligere detaljer knyttet til de ulike virksomhets- og selskapsformer og deres rettslige grunnlag, styrende organer, fylkeskommunens økonomiske interesser og risiko, styring og kontroll m.v. viser vi til vedlegg i kapittel Roller knyttet til eierstyring Fylkesting og fylkesordfører Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og fatter, så langt annet ikke fremkommer av lov eller delegasjonsvedtak, vedtak på vegne av fylkeskommunen, jf. KL 6. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer, jf. KL 9. Det er således fylkestinget som det øverste organ i fylkeskommunen som er eier av selskaper og virksomheter (helt eller delvis), men fylkesordføreren er den formelle eierrepresentant som møter i representantskap og generalforsamling 2. Fylkesordfører kan gi andre fullmakt til å møte. Fylkesordfører er for øvrig også rettslig representant for fylkeskommunen og kan underskrive på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jf. KL 9. Fylkesrådet Kommunestyret og fylkestinget skal selv opprette et kommuneråd eller fylkesråd som øverste ledelse av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Når det innføres kommuneråd eller fylkesråd, bortfaller ordningen med administrasjonssjef, jf. KL 19, 1. og 2. ledd. Fylkesrådets ansvar og myndighet følger for øvrig av KL 20. I en parlamentarisk styringsmodell er fylkesrådet i tillegg til å utgjøre politisk ledelse, også administrasjonssjef etter KL 23, jf. reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2011 (heretter benevnt delegeringsreglementet). Her fremkommer det blant annet 2 Se også reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune

12 at fylkesrådet har myndighet til å utpeke kandidater til styrer i selskaper og foretak med unntak av oppnevnelse av styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier. I sistnevnte tilfelle tilligger myndigheten i fylkestinget, jf. FT-sak 10/08 Fylkeskommunens eierskap og selskapsstyring. For øvrige forhold vises det til reglementet. Fylkesdirektøren Fylkesdirektøren er underlagt fylkesrådets instruksjon, jf. delegeringsreglementet. Fylkesdirektøren er det koordinerende ledd mellom administrasjon og fylkesrådet. For detaljer knyttet til delegert myndighet vises det til reglementet. Eierskapssekretariat Fylkestinget har i FT-sak 10/08 gitt fylkesrådet myndighet til å forestå den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap, og i november 2012 vedtok fylkesrådet å opprette et administrativt eierskapssekretariat. Bakgrunnen var å sikre en mer helhetlig oppfølging av fylkeskommunens eierskap. Eiersekretariatet ble tillagt en rekke oppgaver og sammensetning 3 : 3 Eiersekretariatet består nå av fire medlemmer med komplementær kompetanse, herunder juridisk kompetanse, økonomisk kompetanse, regnskapskompetanse og saksbehandlings- og sekretærkompetanse). 12

13 Fylkestinget ble i fylkestingsmelding 7/2013 orientert om at fylkesrådet hadde opprettet et administrativt eiersekretariat. Spørsmål som vedrører Hedmark Trafikk FKF er inntil videre ikke lagt inn som en del av eiersekretariatets oppgaver, og eiersekretariatet er et rådgivende og saksforberedende organ som ikke er delegert beslutningsmyndighet. Målsettingen for sekretariatet var for øvrig å tilrettelegge slik at fylkesrådet ble satt i stand til å utøve den løpende oppfølgingen av fylkeskommunens eierskap på best mulig måte. Eierskapssekretariatet består pr 1.1. av følgende medlemmer: Geir Aalgaard (juridisk rådgiver fylkesdirektøren /EID og leder av eierskapssekretariatet 4 ) Brede K. Myhre (controller, økonomi) Gry Bredeli (regnskap) Kari Mette Hoel (sekretær, fylkesdirektørens sekretariat) For ytterligere informasjon vises det til kapittel Overordnede styringssignaler og retningslinjer Fylkestinget har vedtatt (2011), at fylkeskommunen skal utøve bevisst eierstyring preget av forutsigbarhet og et langsiktig perspektiv. Fylkesrådet betrakter dette fortsatt som et viktig grunnprinsipp. I tillegg er det nødvendig at forventninger til det enkelte selskap kommuniseres på en tydelig måte 5. Videre skriver fylkesrådet i eierskapsmeldingen fra 2013 følgende: «Fylkestinget besluttet i 2013 at det skulle innarbeides informasjon om størrelsen på styregodtgjøring i eierskapsmeldingen. Fylkesrådet har innarbeidet dette i eierskapsmelding for I eierskapsmeldingen fremkommer det opplysninger om hva styreleder og styremedlemmer mottar i fast styrehonorar. Videre har Fylkesrådet fulgt opp fylkestingets vedtak om å utarbeide generelle retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar. Forslag til retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier fremmes i samme sak som eierskapsmeldingen. Utgangspunktet for arbeidet har vært at retningslinjene for fastsettelse av styrehonorar skal bidra til å fremme selskapets måloppnåelse samtidig som honorarene skal fremstå som rimelig og hensiktsmessig sett hen til de faktiske forhold, inkludert det personlige ansvar som påhviler styremedlemmene. Retningslinjene ønskes praktisert slik at det er samsvar mellom størrelsen på styrehonorar og det ansvar, den arbeidsbyrde, krav til kompetanse mv. som kreves av styremedlemmene. Fylkestinget vedtok at det skal vurderes å oppnevne varamedlemmer til styrer i selskaper fylkeskommunen eier. Dette skulle ivaretas i forbindelse med generalforsamlingene våren Dette arbeidet er gjennomført i Hedmark fylkeskraft AS. I det selskapet er det godkjent at det skal oppnevnes varamedlemmer. Det gjenstår fortsatt selskaper hvor dette ikke er vurdert, men fylkesrådet vil følge opp arbeidet videre." 4 Ane Tonette Lognseth er valgt som leder av eierskapssekretariatet. Hun er konst. informasjonsleder og Geir Aalgaard ble oppnevnt som midlertidig leder fra det tidspunkt hun ble konst.informasjonsleder. 5 Kilde: Eierskapsmelding

14 3.2.7 Øvrige data Retningslinjer og rutiner I tilknytning til utarbeidelse av oppdatert foranalyse og prosjektplan, har vi mottatt følgende reglementer, retningslinjer og rutiner fra Hedmark fylkeskommune ved eierskapssekretariatet: Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2011 Reglement for fylkestinget, vedtatt av fylkestinget Reglement for fylkesrådet, vedtatt av fylkestinget Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor fylkeskommunen er eier. Rutine eierskapsdokumentasjon fra , revidert Data innhentet ved samtale med eierskapssekretariatet I samtale med leder av eierskapssekretariatet 19. mai har vi for øvrig fått opplyst at: medlemmene i eierskapssekretariatet er oppnevnt og ivaretar funksjonen ved siden av sin ordinære stilling. medlemmene i eierskapssekretariatet har tilnærmet daglig kontakt, og det er behovet som styrer kontakten. eierskapssekretariatet i starten hadde 6 møter årlig, men at det nå er behovet som avgjør når de har møte og hvor ofte de har møte. arbeidsmengden i eierskapssekretariatet varierer i løpet av året, og at det er mest arbeid i forkant av generalforsamlinger og i tilknytning til årlige eierskapsmeldinger. eierskapsmelding for 2014 vil bli fremlagt for fylkestinget i desember, dvs. etter konstituering av fylkestinget. eierskapssekretariatet i mai sendte ut e-post med informasjon om eierskapssekretariatet og om kommunikasjon til alle selskaper hvor Hedmark fylkeskommune har eierskap. Det er viktig at kommunikasjonen sendes til postmottak med kopi til eiersekretariatet for å sikre kommunikasjon til rette personer og at kommunikasjonen blir arkivert, jf. etablert rutine for eierskapsdokumentasjon. eierskapssekretariatet legger vekt på å fange opp saker som skal opp i de ulike generalforsamlinger (representantskap) tidlig, slik at saker som må behandles i fylkestinget blir lagt frem der før generalforsamling (representantskap) gjennomføres. leder av eierskapssekretariatet og fylkesordfører / -varaordfører har deltatt på møter i fylkesrådet. etableringen av eierskapssekretariatet har bidratt til bedre eierskapsforvaltning og styring, men at det alltid er rom for forbedringer. Leder pekte her på at eierskapssekretariatet kunne utarbeidet flere og bedre interne rutiner som beskriver eierskapssekretariatets arbeid / praksis. eierskapssekretariatet er positive til en eventuell forvaltningsrevisjon på området, fordi det kan gi signaler mht. forhold som kan løses på en bedre måte. fylkestinget ikke hadde innspill og synspunkt til forbedringer ved behandling av eiermelding Dette er første gang det ikke har kommet forslag til forbedringer ved behandling i fylkestinget. 14

15 Leder for eierskapssekretariat pekte også på at det er viktig med bevissthet knyttet til roller og kombinasjon av ulike roller, herunder eventuell inhabilitet og de utfordringer dette kan medføre. Han fortalte også at det i tilknytning til folkevalgtopplæringen har blitt gitt opplæring om ulike typer selskaper og det å være styremedlem i ulike typer selskap. Slik opplæring ble gjennomført 22. oktober Det er planlagt tilsvarende folkevalgtopplæring etter valg av nytt fylkesting. Vi fikk opplyst at selskaper hvor fylkeskommunen er eier, inviteres til fylkestinget for å informere om selskapet, herunder selskapets muligheter og utfordringer. Det kan vurderes om dette kan/bør settes inn i et system, eksempelvis at alle selskaper får mulighet til å presentere seg i løpet av en gitt periode i første del av valgperioden. Avslutningsvis pekte leder av eierskapssekretariatet på viktigheten av at fylkeskommunen er en aktiv og bevisst eier, som stiller krav til selskap og gir signal om hva som er formålet med eierskapet mv. Han pekte videre på behovet for å etablere skriftlige, interne rutiner og å ha kontroll på kommunikasjonen som vedrører fylkeskommunens eierskap. Rolleforståelse, kombinasjon av roller og ryddighet knyttet til roller, samt viktigheten av å forholde seg til de vedtak fylkestinget har fattet og rapportere tilbake i forhold til gjennomføring av vedtak, var temaer som ble berørt i samtalen. 3.3 Kort om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen i form av såkalt selskapskontroll i selskaper hvor fylkeskommunen er ene- eller deleier. Selskapskontroll kan skje i form av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot fylkeskommunens eierskap vil berøre problemstillinger som også er relevante i en eierskapskontroll. Selskapskontroll kan deles i en obligatorisk del som omfatter eierskapskontroll, og en frivilling del som omfatter forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll retter seg mot hvordan fylkeskommunen fører kontroll med sine eierinteresser i det enkelte selskap, herunder hvorvidt den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger i det enkelte selskap. En forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning av eierinteresser vil ta utgangspunkt i de vedtak og forutsetninger som fylkestinget har satt som ramme for fylkeskommunens eierskapsstyring, og vil således normalt ikke gå så dypt i det enkelte selskap som man ville gjort i en selskapskontroll rettet mot et konkret selskap. Prosjektet vil kunne forenkle kontrollutvalgets arbeid med eierskapskontroll ved at man får bekreftet i hvilken grad fylkeskommunen har tilfredsstillende rutiner på området, og eventuelt avklare hva som skal til for at rutinene skal bli tilfredsstillende. I den forstand kan prosjektet være viktig som et grunnlag for fremtidige selskapskontroller. 6 Kluge advokatfirma DA, jf. inngått rammeavtale. 15

16 4 Revisors vurdering og anbefaling 4.1 Vurdering av aktualitet og nytteverdi Hedmark fylkeskommunes portefølje av selskaper/stiftelser/samarbeid hvor man har eierinteresser er omfattende. En aktiv og ryddig forvaltning av fylkeskommunens eierinteresser gir en viktig signaleffekt overfor omverdenen og vil ha betydning for fylkeskommunens omdømme. Det er ikke uvanlig at fylkeskommunalt eierskap er i medias søkelys. Gode rutiner på området er avgjørende for å gjøre de folkevalgte i stand til forvalte fylkeskommunens eierinteresser på en god måte. Forvaltning av eierinteresser er et tema som fylkespolitikerne er opptatt av. Dette ser vi blant annet ut av engasjement (taleliste og vedtaksforslag) når denne typen saker behandles. Forvaltning av eierinteresser er jevnlig oppe til behandling i fylkeskommunens organer, og det er de siste årene fattet ulike vedtak i fylkestinget og fylkesrådet om hvordan fylkeskommunes eierinteresser skal følges opp. Det har vært diskusjon om hvordan det skal legges til rette for eierstyring i fylkeskommunen, og fra 2013 ble det etablert et administrativt eierskapssekretariat. Det har blitt utarbeidet årlige eiermeldinger som er behandlet i fylkestinget. I kapittel er myndighet og roller knyttet til oppfølging av eierskap beskrevet. Det fremstår som om roller og myndighet formelt sett nå er mer avklart. Kontrollutvalget i fylkeskommunen skal i henhold til Kommunelovens 77 påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper mm. I løpet av de siste årenen er det gjennomført selskapskontroll i følgende selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier: Eidsiva Energi AS (selskapskontroll og oppfølging i ) Film3 AS ( ) Østnorsk Filmsenter AS ( ) Kjørekontoret Innlandet AS (2014 ) Dersom det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon rettet mot eierforvaltning og styring, bør denne etter revisors vurdering fokusere på overordnede forhold som vil gjelde / være relevant for alle selskaper og virksomheter hvor fylkeskommunen er eier. En slik tilnærming kan etter vår vurdering bidra til ytterligere forbedring i fylkeskommunens eierforvaltning og styring, og kan forenkle kontrollutvalgets fremtidige arbeid med eierskapskontroll i selskaper. 4.2 Vurdering av risiko og vesentlighet Fylkestinget har i tilknytning til behandling av eiermeldinger for perioden , fattet vedtak vedrørende eierskap, eierforvaltning og styring. Videre kan fylkestinget ha fattet vedtak knyttet til konkrete selskaper og eierskap. Det er vesentlig at alle vedtak i fylkestinget er fulgt opp, og at fylkestinget blir orientert om hvordan vedtakene er fulgt opp. Revisor vurderer således at det kan være aktuelt å undersøke oppfølging av fylkestingets vedtak i tilknytning til en forvaltningsrevisjon. Fra 2013 ble det etablert et administrativt eiersekretariat som skal bistå fylkesrådet i oppfølgingen av fylkeskommunens eierskap, eierforvaltning og eierskap. Etter revisors vurdering er det vesentlig at kommunikasjonen mellom selskap, eierrepresentant, eiersekretariat, fylkesråd og fylkesting fungerer godt. 16

17 I tilknytning til en forvaltningsrevisjon kan vi undersøke hvilke rutiner som er etablert på området, og hvordan det fungerer i praksis. En undersøkelse av forholdet vil ha betydning for senere selskapskontroller. Roller og kombinasjoner av roller er også et tema som kan være relevant i denne sammenhengen. Vi foreslår derfor å innarbeide en kartleggende del som beskriver i hvilken grad folkevalgte og ansatte i Hedmark fylkeskommune også er styreleder / styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier. Det er vesentlig for god eierstyring og forståelse av hvordan denne kan gjennomføres at fylkeskommunens eierrepresentant(er) har fått opplæring knyttet til jus og eierstyring i de ulike selskapsformer. Videre er det også viktig at valgte styremedlemmer 7 har fått tilsvarende opplæring. Om opplæring er gjennomført, og hva det er gitt opplæring i og om folkevalgte opplever av opplæringen har vært tilstrekkelig, kan etter vår vurdering også undersøkes i en forvaltningsrevisjon. 4.3 Anbefalinger Med bakgrunn i det som fremkommer ovenfor, anbefaler vi at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon rettet mot fylkeskommunens forvaltning av eierinteresser. Forvaltningsrevisjonen bør ha som formål å kontrollere / kartlegge: om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. 5 Prosjektplan 5.1 Formål og problemstillinger Ut fra beskrivelse i plan for selskapskontroll og opplysninger innhentet i forbindelse med foranalysen, vil revisjonen foreslå at forvaltningsrevisjonen har som formål å kontrollere /kartlegge : om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. 7 I heleide selskaper velges disse av fylkestinget og ellers av fylkesrådet- 17

18 Følgende problemstillinger anses aktuelle for prosjektet: 1. I hvilken grad har fylkestingets vedtak knyttet til eierskap blitt fulgt opp, og har fylkestinget mottatt rapportering om oppfølging? 2. Hvilke rutiner er etablert for kommunikasjon mellom selskap, eiersekretariat, eierrepresentant, fylkesråd og fylkestinget? a. Etterlever rutinene i praksis? b. Er det rom for forbedringer i rutiner og /eller praksis? 3. I hvilken grad opplever eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer at de har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer? 4. I hvilken grad kombineres rollen som folkevalgt og / eller ansatt med rollen som styreleder / styremedlem i selskaper hvor fylkeskommunen er eier (kartleggende og beskrivende problemstilling)? 5.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. Det synes aktuelt å utlede revisjonskriterier fra følgende kilder: Kommuneloven med forskrifter KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt-/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak NUES - Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Vedtak i fylkestinget om eierskap i fylkeskommunen Det tas høyde for at det kan bli relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier underveis i prosjektet. Detaljerte revisjonskriterier vil bli utledet i første del av prosjektet. 18

19 5.3 Metodisk tilnærming Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man ønsker svar på. Vi vurderer dokumentstudier og intervjuer som mest relevant for denne revisjonen. Dokumentstudier: Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter, som i denne sammenheng kan være: - Eierskapsmeldinger - Fylkestingssaker vedrørende eierskapsstyring - Ulike plandokumenter i fylkeskommunen - Fylkeskommunens årsrapporter - Fylkestingssaker vedrørende selskapsdannelse, oppkjøp/salg av eierandeler og policy i selskaper som Hedmark fylkeskommune er eier av/medeier i. - Årsrapporter og eiermeldinger fra selskaper hvor Fylkeskommunen har eierinteresser Intervjuer: Undersøkelsen gjennomføres med basis i et utvalg av virksomheter hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Det kan være aktuelt å gjennomføre intervjuer med styreleder i enkelte selskaper, personer som utøver eierskap på fylkeskommunens vegne samt andre personer som er sentrale i fylkeskommunens eierskapsstyring. Spørreundersøkelse: Vi anser også at spørreundersøkelse rettet mot eierrepresentant(er) og oppnevnte styremedlemmer kan være en aktuell metode i denne forvaltningsrevisjonen. En spørreundersøkelse vil i tilfelle bli gjennomført som en QuestBack undersøkelse, og kan bidra til å synliggjøre om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i selskaper hvor fylkeskommunen er eier, opplever at de har fått tilstrekkelig opplæring. Oversikter over styreledere / styremedlemmer: Med utgangspunkt i data fra eller vil vi utarbeide oversikter over styreleder og styremedlemmer i aktuelle selskaper. Oversikten vil bli kontrollert opp mot folkevalgte og ansatte i Hedmark fylkeskommune. Kombinasjon av roller vil bli beskrevet i en kartleggende og beskrivende del. Verifisering av fakta: Alle fakta vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og dokumentstudiene av fylkesadministrasjonen. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 19

20 5.4 Ressursbehov og tidsplan Prosjektet antas gjennomført innenfor en ramme på 300 timer, jf. timebudsjett. Prosjektet er planlagt gjennomført av forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem i samarbeid med oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth. Planlagt oppstart er medio august. Endelig rapport er planlagt ferdigstilt til behandling i kontrollutvalget i februar / mars Timebudsjett AKTIVITET Antall timer Planlegging og utarbeidelse av oppstartsbrev 5 t. Forberedelse og møte med kontaktperson/oppstartmøte 10 t. Innhente bakgrunnsinformasjon/utlede revisjonskriterier 20 t. Innhente dokumentasjon/gjennomføre dokumentstudier 25 t. Utarbeide oversikter fra eller 15 t. Gjennomføring av intervjuer (8-10 stk.) t. Spørreskjema og gjennomføring av undersøkelse 50 t Utarbeidelse av foreløpig rapport til kvalitetssikring 30 t. Kvalitetssikring/endringer 15 t. Høring av rapport hos fylkesråd / avklarende møte 10 t. Forberedelse og behandling i KU 10 t. Uforutsett 10 t. Totalt t. Løten, den 26. mai Laila Irene Stenseth Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 20

21 6 Kilder KS (2010) anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Norges kommunervisorforbund Selskapskontroll a - å Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES 2010) Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse FT sak 10/08 Eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune FT sak 09/09 Eierskapsdokumentasjon Årlige eierberetninger 2008, selskaper med private eiere. FT sak 10/09 Eierskapsdokumentasjon Årlige eierberetninger 2008 for selskaper som er 100% offentlig eid FT sak 50/09 Retningslinjer for innehavelse av styreverv for fylkeskommunale politikere FT sak 66/14 Eierskapsmelding 2013 Fylkestingsmelding 7/2013 FT sak 69/13 Eierskapsmelding 2012 FT sak 71/12 Eierskapsmelding 2011 FT sak 13/11 Eierskapsmelding 2010 Forsidebilde: Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net 21

22 7 Vedlegg 7.1 Vedlegg 1: Oversikt over selskaper (fra eiermelding 2013) 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010

EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010 EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD Side Innledning 2 DEL 1 4 De ulike selskaps og samarbeidsformer prinsipper for eierstyring og styringsmuligheter Generelt om

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gran kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 21. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

Hvilken organisasjonsform skal vi velge?

Hvilken organisasjonsform skal vi velge? Hvilken organisasjonsform skal vi velge? 7. januar 2010 Kjetil Gill Østvold, Manager E-post: kjetil.gill.ostvold@no.pwc.com Tlf: 95 26 05 52 PwC Agenda 1. PwCs erfaring og kompetanse 2. Lovverk og rammebetingelser

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 033/11 HØRINGSUTTALELSE FRA KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA OG ENKELTE ANDRE LOVER (EIGENKONTROLLEN I KOMMUNNANE M.M)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune Eierskapsmelding for Kristiansand kommune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Mål med eierskapsmeldingen 5 1.2 Tidligere sak 5 1.3 Oppbygging av eierskapsmeldingen 6 2 Kommunens forretningsdrift 6

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer