Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring"

Transkript

1 Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

2 1 SAMMENDRAG 3 2 INNLEDNING BESTILLING FORMÅL MED FORANALYSE OPPBYGGING AV RAPPORTEN 4 3 EIERFORVALTNING OG STYRING GENERELT OM EIERSTYRING EIERFORVALTNING OG -STYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIERSKAPSMELDINGER OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS PORTEFØLJE AV SELSKAPER OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS EIERSKAP OG EIERKRAV PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG STYRINGSMULIGHETER ROLLER KNYTTET TIL EIERSTYRING OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER OG RETNINGSLINJER ØVRIGE DATA KORT OM SELSKAPSKONTROLL 15 4 REVISORS VURDERING OG ANBEFALING VURDERING AV AKTUALITET OG NYTTEVERDI VURDERING AV RISIKO OG VESENTLIGHET ANBEFALINGER 17 5 PROSJEKTPLAN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODISK TILNÆRMING RESSURSBEHOV OG TIDSPLAN TIMEBUDSJETT 20 6 KILDER 21 7 VEDLEGG VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER SELSKAPER (FRA EIERMELDING 2013) DE ULIKE SAMARBEIDS- OG SELSKAPSFORMENE (FRA EIERMELDING 2013) INTERKOMMUNALT OG INTERFYLKESKOMMUNALT SAMARBEID (IS) VERTSKOMMUNESAMARBEID FYLKESKOMMUNALT FORETAK (FKF) INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS) AKSJESELSKAP (AS) SELSKAP MED BEGRENSET ANSVAR (BA) STIFTELSER 70 2

3 1 Sammendrag Med bakgrunn i bestilling i sak 13/15 har Hedmark Revisjon IKS oppdatert foranalysen og utarbeidet prosjektplan knyttet til Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon. Vi har tatt utgangspunkt i den foranalysen som ble utarbeidet i 2012, og har oppdatert i forhold til de endringer som har skjedd i perioden 2012 d.d. En forvaltningsrevisjon rettet mot eierforvaltning og styring, bør fokusere på overordnede forhold som vil gjelde / være relevant for alle selskaper og virksomheter hvor fylkeskommunen er eier. En slik tilnærming kan bidra til ytterligere forbedring i fylkeskommunens eierforvaltning og styring, og kan forenkle kontrollutvalgets fremtidige arbeid med eierskapskontroll i selskaper. I tilknytning til foranalysen har vi innhentet eierskapsmeldinger, reglementer, retningslinjer, rutiner og aktuelle saksdokumenter fra fylkesting. I tillegg har vi gjennomført samtale med leder for eierskapssekretariatet. Vi foreslår en forvaltningsrevisjon som har som formål å kontrollere /kartlegge : om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. Følgende problemstillinger anses aktuelle for prosjektet: 1. I hvilken grad har fylkestingets vedtak knyttet til eierskap blitt fulgt opp, og har fylkestinget mottatt rapportering om oppfølging? 2. Hvilke rutiner er etablert for kommunikasjon mellom selskap, eiersekretariat, eierrepresentant, fylkesråd og fylkestinget? a. Etterleves rutinene i praksis? b. Er det rom for forbedringer i rutiner og / eller praksis? 3. I hvilken grad opplever eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer at de har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer? 4. I hvilken grad kombineres rollen som folkevalgt og / eller ansatt med rollen som styreleder / styremedlem i selskaper hvor fylkeskommunen er eier (kartleggende og beskrivende problemstilling)? Det er aktuelt å utleder revisjonskriterier fra følgende kilder: Kommuneloven med forskrifter KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt-/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak NUES - Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Vedtak i fylkestinget om eierskap i fylkeskommunen Detaljerte revisjonskriterier vil bli utledet i første del av prosjektet. Data vil bli innhentet gjennom gjennomgang av aktuelle dokumenter (dokumentstudier), intervjuer, spørreundersøkelser og utarbeidelse av oversikter. Alle fakta vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og dokumentstudiene av fylkesadministrasjonen. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er planlagt gjennomført innenfor en ressursramme på 300 timer. Planlagt oppstart er medio august. Endelig rapport er planlagt ferdigstilt til behandling i kontrollutvalget i februar / mars

4 2 Innledning 2.1 Bestilling Kontrollutvalget behandlet i sak 13/15 oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og nye temaer for forvaltningsrevisjon, og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar til orientering at mange av forvaltningsrevisjonsrapportene som er bestilt og behandlet har blitt fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker å gjøre ytterligere undersøkelser for å vurdere om anbefalingene har blitt fulgt opp innen følgende tema: a. Lærlingeordningen, anbefalinger rundt lærekandidatordningen. b. Etikk c. Likestilling Kontrollutvalget bestiller orienteringer fra Hedmark fylkeskommune om de aktuelle temaene. 2. Kontrollutvalget bestiller oppdatert foranalyse og prosjektplan fra Hedmark revisjon IKS om følgende tema til møtet i mai: a. Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon b. Spesialundervisning og tilpasset opplæring 3. Kontrollutvalget ønsker orienteringer om følgende temaer på de kommende møtene: a. Språkopplæring til språklige minoriteter b. Innkjøp-oppfølging av kontrakter og rammeavtaler c. Beredskapsplaner i Hedmark fylkeskommune med de videregående skolene d. Oppfølging av politiske vedtak e. Virksomhetsstyring f. Menneskerettigheter 4. Kontrollutvalget bestiller foranalyse fra Hedmark Revisjon IKS om forvaltning av gratisskoleprinsippet i videregående skole. Med bakgrunn i ovenstående vedtaks pkt. 2a har Hedmark Revisjon IKS oppdatert foranalyse og utarbeidet prosjektplan knyttet til Forvaltning av eierinteresser/-styring samt representasjon. Vi har tatt utgangspunkt i foranalyse utarbeidet i 2012, men har oppdatert i forhold til de endringer som har skjedd i perioden 2012 d.d. 2.2 Formål med foranalyse oppbygging av rapporten Formålet med foranalysen er å skaffe til veie informasjon slik at kontrollutvalget kan ta stilling om det er grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon innenfor temaet forvaltning av eierinteresser/-styring. Videre skal foranalysen bidra til å gi kontrollutvalget grunnlag for å velge temaer det kan være aktuelt å fokusere på. Endelig vil vi med foranalysen søke å legge til rette for en effektiv gjennomføring av en eventuell forvaltningsrevisjon på området. I det følgende vil vi gi en generell redegjørelse for eierforvaltning og styring i kapittel 3.1, og eierforvaltning/-styring i Hedmark fylkeskommune i kapittel 3.2. Videre vil vi i kapittel 3.3 redegjøre for selskapskontroll i konkrete selskaper, kontra forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser. Kapittel 4 inneholder revisors vurderinger og anbefalinger, før vi i kapittel 5 oppsummerer arbeidet i forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 4

5 3 Eierforvaltning og styring 3.1 Generelt om eierstyring Det har de siste årene blitt stadig mer vanlig for kommuner og fylkeskommuner å organisere deler av sin virksomhet i mer fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser og andre ulike typer kommunale samarbeid. Dette medfører en mer kompleks og fragmentert organisering i kommunesektoren, og innebærer utfordringer når det gjelder folkevalgt, demokratisk styring og kontroll. Det har blitt stadig mer vanlig at kommunene tar i bruk organisasjonsformer som tradisjonelt brukes i det private næringsliv, og/eller at kommunene har andeler i selskaper sammen med private eiere. Dette kan by på utfordringer ettersom private eiere som hovedregel vil ha økonomisk utbytte som hovedmål for sitt eierskap. En kommune/fylkeskommune vil derimot kunne ha helt andre mål i tillegg. Ettersom denne organisasjonsformen har egne selskapsorganer og/eller er regulert av særskilt lovgivning, vil valg av organisasjonsform legge rammene for kommunens/fylkeskommunens styringsmulighet. Ved utskilling av virksomhet i selvstendige selskap/stiftelser/samarbeid fjerner man seg fra tradisjonell forvaltningsstyring til eierstyring. Vanlige måter å organisere kommunal/fylkeskommunal virksomhet på, kan være: Interkommunalt/interfylkeskommunalt samarbeid (IS) Vertskommunesamarbeid Kommunalt/fylkeskommunalt foretak (KF/FKF) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Selskap med begrenset ansvar (BA) Stiftelser Uansett om (fylkes)kommunens motiv for selskapsdannelse er forretningsmessig drift eller ønske om å ivareta samfunnsmessig viktige oppgaver, er et aktivt eierskap grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier i kommunen/fylkeskommunen. Eierskapet vil ha direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor omverden og styrke kommunens/fylkeskommunens omdømme. Det er avgjørende at det defineres hva slags målsettinger fylkeskommunen har med sitt eierskap, at dette blir formidlet til selskapene/samarbeidene på en klar måte, og at det rapporteres i forhold til disse målsettingene. Hva slags innflytelse fylkeskommunen har vil selvsagt variere ut fra eierandel, og det kan nok i enkelte tilfeller være på sin plass å kommunisere med andre eiere og eventuelt få til en felles strategi. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utgitt et hefte med anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Heftet beskriver 19 anbefalinger som dekker gråsoner mellom lovverk og etablert praksis, eller områder hvor hver enkelt eier må nedsette noen prinsipper og etablere samhandlingsmønstre for å etablere nødvendig eierstyring for kommunens samlede eierskap. 5

6 Anbefalingene berører viktige forhold som opplæring og informasjon, valg av selskapsform og utarbeidelse/revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. Videre omhandler anbefalingene tilsyn og kontroll, sammensetning og funksjon til eierorganene og krav som bør stilles til styrene. KS gir også råd om arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter, utarbeidelse av etiske retningslinjer og administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. Det finnes tilsvarende, mer generelle anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse i privateide selskaper (NUES ) som også kan være aktuelle å ta hensyn til i den grad fylkeskommunen har eierinteresser i selskaper som er notert på regulerte markeder. 3.2 Eierforvaltning og -styring i Hedmark fylkeskommune Eierskapsmeldinger Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2013 er den sjette som er utarbeidet etter at fylkestinget i 2008 vedtok at slik melding skulle legges frem årlig. Formålet med eierskapsmeldinger er flersidig; å gi en samlet oversikt over fylkeskommunens portefølje av selskaper, å gi en oversikt over styringsmulighetene knyttet til de ulike selskapsformene og å synliggjøre de ulike rollene ved eierstyring, bidra til åpenhet om fylkeskommunens rolle som eier og gi overordnede styringssignaler til de ulike selskapene. Fylkeskommunen har eierinteresser i mange selskaper, og en årlig eierskapsmelding bidrar til å skape et bevisst forhold til eierskapet og eierrollen Oversikt over fylkeskommunens portefølje av selskaper Hedmark fylkeskommune har et økende antall selskaper/stiftelser/samarbeid hvor man har eierinteresser. Utviklingen av selskaper har vært som følger: Type organisasjon Aksjeselskap Fylkeskommunale foretak Interkommunale selskap Kommunale samarbeid Stiftelser Andre organisasjonsformer Totalt antall virksomheter Figur 1 Oppsummering av eierskap hentet fra eierskapsmelding KLP og OBOS er ikke inkludert i oversikten. For detaljer knyttet til 2013 vises det for øvrig til utdrag fra eiermelding 2013 i kapittel 7.1. I tilknytning til saksfremlegget i sak 66/14 Eierskapsmelding for 2013, fremkommer en del endringer som har skjedd i 2014, og som naturlig nok ikke er omtalt i eierskapsmelding 2013: 1 Kilde: Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune

7 7

8 3.2.3 Oversikt over fylkeskommunens eierskap og eierkrav

9 3.2.4 Prinsipper for eierstyring og styringsmuligheter Hvordan den enkelte virksomhet er organisert får konsekvenser for fylkeskommunen som eier sin mulighet til direkte styring og kontroll. I lovgivningen er det formalisert hvordan og hvem som kan etablere, styre, ta ansvar for å forvalte og avvikle samarbeid og selskap. Det er viktig at det velges en selskapsform som ivaretar de hensyn og behov som gjelder for den virksomheten som skal organiseres. For selskap som skal løse fylkeskommunale oppgaver eller forvalte viktige fylkeskommunale ressurser, kan det være hensiktsmessig å velge en selskapsform som gir fylkeskommunen som eier en mulighet til å utøve en tilstrekkelig grad av styring og kontroll med virksomheten. Dersom selskapet opererer i et marked i konkurranse med private aktører og har tydelig behov for forretningsmessig frihet i sin drift, kan dette gi grunnlag for andre vurderinger. Da kan det være et behov for sterkere fristilling fra fylkeskommunens politiske og administrative organer. Fylkeskommunal virksomhet kan organiseres som interkommunale-/fylkeskommunale samarbeid (IS), vertskommunesamarbeid, fylkeskommunalt foretak (FKF), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), selskap med begrenset ansvar (BA) og stiftelser. Sentrale lovverk for ulike de formene for fylkeskommunal organisering er: lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) lov om interkommunale selskaper lov om aksjeselskaper (aksjeloven) lov om samvirkeforetak lov om stiftelser (stiftelsesloven) I dokumentet som omhandler KS sine anbefalinger knyttet til eierskap, er ulike aktuelle selskapsformer beskrevet slik:

10 10

11 Figur 2: Hentet fra 19 anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommalt eide selskaper og foretak For ytterligere detaljer knyttet til de ulike virksomhets- og selskapsformer og deres rettslige grunnlag, styrende organer, fylkeskommunens økonomiske interesser og risiko, styring og kontroll m.v. viser vi til vedlegg i kapittel Roller knyttet til eierstyring Fylkesting og fylkesordfører Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og fatter, så langt annet ikke fremkommer av lov eller delegasjonsvedtak, vedtak på vegne av fylkeskommunen, jf. KL 6. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer, jf. KL 9. Det er således fylkestinget som det øverste organ i fylkeskommunen som er eier av selskaper og virksomheter (helt eller delvis), men fylkesordføreren er den formelle eierrepresentant som møter i representantskap og generalforsamling 2. Fylkesordfører kan gi andre fullmakt til å møte. Fylkesordfører er for øvrig også rettslig representant for fylkeskommunen og kan underskrive på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jf. KL 9. Fylkesrådet Kommunestyret og fylkestinget skal selv opprette et kommuneråd eller fylkesråd som øverste ledelse av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Når det innføres kommuneråd eller fylkesråd, bortfaller ordningen med administrasjonssjef, jf. KL 19, 1. og 2. ledd. Fylkesrådets ansvar og myndighet følger for øvrig av KL 20. I en parlamentarisk styringsmodell er fylkesrådet i tillegg til å utgjøre politisk ledelse, også administrasjonssjef etter KL 23, jf. reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2011 (heretter benevnt delegeringsreglementet). Her fremkommer det blant annet 2 Se også reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune

12 at fylkesrådet har myndighet til å utpeke kandidater til styrer i selskaper og foretak med unntak av oppnevnelse av styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eneeier. I sistnevnte tilfelle tilligger myndigheten i fylkestinget, jf. FT-sak 10/08 Fylkeskommunens eierskap og selskapsstyring. For øvrige forhold vises det til reglementet. Fylkesdirektøren Fylkesdirektøren er underlagt fylkesrådets instruksjon, jf. delegeringsreglementet. Fylkesdirektøren er det koordinerende ledd mellom administrasjon og fylkesrådet. For detaljer knyttet til delegert myndighet vises det til reglementet. Eierskapssekretariat Fylkestinget har i FT-sak 10/08 gitt fylkesrådet myndighet til å forestå den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap, og i november 2012 vedtok fylkesrådet å opprette et administrativt eierskapssekretariat. Bakgrunnen var å sikre en mer helhetlig oppfølging av fylkeskommunens eierskap. Eiersekretariatet ble tillagt en rekke oppgaver og sammensetning 3 : 3 Eiersekretariatet består nå av fire medlemmer med komplementær kompetanse, herunder juridisk kompetanse, økonomisk kompetanse, regnskapskompetanse og saksbehandlings- og sekretærkompetanse). 12

13 Fylkestinget ble i fylkestingsmelding 7/2013 orientert om at fylkesrådet hadde opprettet et administrativt eiersekretariat. Spørsmål som vedrører Hedmark Trafikk FKF er inntil videre ikke lagt inn som en del av eiersekretariatets oppgaver, og eiersekretariatet er et rådgivende og saksforberedende organ som ikke er delegert beslutningsmyndighet. Målsettingen for sekretariatet var for øvrig å tilrettelegge slik at fylkesrådet ble satt i stand til å utøve den løpende oppfølgingen av fylkeskommunens eierskap på best mulig måte. Eierskapssekretariatet består pr 1.1. av følgende medlemmer: Geir Aalgaard (juridisk rådgiver fylkesdirektøren /EID og leder av eierskapssekretariatet 4 ) Brede K. Myhre (controller, økonomi) Gry Bredeli (regnskap) Kari Mette Hoel (sekretær, fylkesdirektørens sekretariat) For ytterligere informasjon vises det til kapittel Overordnede styringssignaler og retningslinjer Fylkestinget har vedtatt (2011), at fylkeskommunen skal utøve bevisst eierstyring preget av forutsigbarhet og et langsiktig perspektiv. Fylkesrådet betrakter dette fortsatt som et viktig grunnprinsipp. I tillegg er det nødvendig at forventninger til det enkelte selskap kommuniseres på en tydelig måte 5. Videre skriver fylkesrådet i eierskapsmeldingen fra 2013 følgende: «Fylkestinget besluttet i 2013 at det skulle innarbeides informasjon om størrelsen på styregodtgjøring i eierskapsmeldingen. Fylkesrådet har innarbeidet dette i eierskapsmelding for I eierskapsmeldingen fremkommer det opplysninger om hva styreleder og styremedlemmer mottar i fast styrehonorar. Videre har Fylkesrådet fulgt opp fylkestingets vedtak om å utarbeide generelle retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar. Forslag til retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier fremmes i samme sak som eierskapsmeldingen. Utgangspunktet for arbeidet har vært at retningslinjene for fastsettelse av styrehonorar skal bidra til å fremme selskapets måloppnåelse samtidig som honorarene skal fremstå som rimelig og hensiktsmessig sett hen til de faktiske forhold, inkludert det personlige ansvar som påhviler styremedlemmene. Retningslinjene ønskes praktisert slik at det er samsvar mellom størrelsen på styrehonorar og det ansvar, den arbeidsbyrde, krav til kompetanse mv. som kreves av styremedlemmene. Fylkestinget vedtok at det skal vurderes å oppnevne varamedlemmer til styrer i selskaper fylkeskommunen eier. Dette skulle ivaretas i forbindelse med generalforsamlingene våren Dette arbeidet er gjennomført i Hedmark fylkeskraft AS. I det selskapet er det godkjent at det skal oppnevnes varamedlemmer. Det gjenstår fortsatt selskaper hvor dette ikke er vurdert, men fylkesrådet vil følge opp arbeidet videre." 4 Ane Tonette Lognseth er valgt som leder av eierskapssekretariatet. Hun er konst. informasjonsleder og Geir Aalgaard ble oppnevnt som midlertidig leder fra det tidspunkt hun ble konst.informasjonsleder. 5 Kilde: Eierskapsmelding

14 3.2.7 Øvrige data Retningslinjer og rutiner I tilknytning til utarbeidelse av oppdatert foranalyse og prosjektplan, har vi mottatt følgende reglementer, retningslinjer og rutiner fra Hedmark fylkeskommune ved eierskapssekretariatet: Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2011 Reglement for fylkestinget, vedtatt av fylkestinget Reglement for fylkesrådet, vedtatt av fylkestinget Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor fylkeskommunen er eier. Rutine eierskapsdokumentasjon fra , revidert Data innhentet ved samtale med eierskapssekretariatet I samtale med leder av eierskapssekretariatet 19. mai har vi for øvrig fått opplyst at: medlemmene i eierskapssekretariatet er oppnevnt og ivaretar funksjonen ved siden av sin ordinære stilling. medlemmene i eierskapssekretariatet har tilnærmet daglig kontakt, og det er behovet som styrer kontakten. eierskapssekretariatet i starten hadde 6 møter årlig, men at det nå er behovet som avgjør når de har møte og hvor ofte de har møte. arbeidsmengden i eierskapssekretariatet varierer i løpet av året, og at det er mest arbeid i forkant av generalforsamlinger og i tilknytning til årlige eierskapsmeldinger. eierskapsmelding for 2014 vil bli fremlagt for fylkestinget i desember, dvs. etter konstituering av fylkestinget. eierskapssekretariatet i mai sendte ut e-post med informasjon om eierskapssekretariatet og om kommunikasjon til alle selskaper hvor Hedmark fylkeskommune har eierskap. Det er viktig at kommunikasjonen sendes til postmottak med kopi til eiersekretariatet for å sikre kommunikasjon til rette personer og at kommunikasjonen blir arkivert, jf. etablert rutine for eierskapsdokumentasjon. eierskapssekretariatet legger vekt på å fange opp saker som skal opp i de ulike generalforsamlinger (representantskap) tidlig, slik at saker som må behandles i fylkestinget blir lagt frem der før generalforsamling (representantskap) gjennomføres. leder av eierskapssekretariatet og fylkesordfører / -varaordfører har deltatt på møter i fylkesrådet. etableringen av eierskapssekretariatet har bidratt til bedre eierskapsforvaltning og styring, men at det alltid er rom for forbedringer. Leder pekte her på at eierskapssekretariatet kunne utarbeidet flere og bedre interne rutiner som beskriver eierskapssekretariatets arbeid / praksis. eierskapssekretariatet er positive til en eventuell forvaltningsrevisjon på området, fordi det kan gi signaler mht. forhold som kan løses på en bedre måte. fylkestinget ikke hadde innspill og synspunkt til forbedringer ved behandling av eiermelding Dette er første gang det ikke har kommet forslag til forbedringer ved behandling i fylkestinget. 14

15 Leder for eierskapssekretariat pekte også på at det er viktig med bevissthet knyttet til roller og kombinasjon av ulike roller, herunder eventuell inhabilitet og de utfordringer dette kan medføre. Han fortalte også at det i tilknytning til folkevalgtopplæringen har blitt gitt opplæring om ulike typer selskaper og det å være styremedlem i ulike typer selskap. Slik opplæring ble gjennomført 22. oktober Det er planlagt tilsvarende folkevalgtopplæring etter valg av nytt fylkesting. Vi fikk opplyst at selskaper hvor fylkeskommunen er eier, inviteres til fylkestinget for å informere om selskapet, herunder selskapets muligheter og utfordringer. Det kan vurderes om dette kan/bør settes inn i et system, eksempelvis at alle selskaper får mulighet til å presentere seg i løpet av en gitt periode i første del av valgperioden. Avslutningsvis pekte leder av eierskapssekretariatet på viktigheten av at fylkeskommunen er en aktiv og bevisst eier, som stiller krav til selskap og gir signal om hva som er formålet med eierskapet mv. Han pekte videre på behovet for å etablere skriftlige, interne rutiner og å ha kontroll på kommunikasjonen som vedrører fylkeskommunens eierskap. Rolleforståelse, kombinasjon av roller og ryddighet knyttet til roller, samt viktigheten av å forholde seg til de vedtak fylkestinget har fattet og rapportere tilbake i forhold til gjennomføring av vedtak, var temaer som ble berørt i samtalen. 3.3 Kort om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen i form av såkalt selskapskontroll i selskaper hvor fylkeskommunen er ene- eller deleier. Selskapskontroll kan skje i form av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot fylkeskommunens eierskap vil berøre problemstillinger som også er relevante i en eierskapskontroll. Selskapskontroll kan deles i en obligatorisk del som omfatter eierskapskontroll, og en frivilling del som omfatter forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll retter seg mot hvordan fylkeskommunen fører kontroll med sine eierinteresser i det enkelte selskap, herunder hvorvidt den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger i det enkelte selskap. En forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning av eierinteresser vil ta utgangspunkt i de vedtak og forutsetninger som fylkestinget har satt som ramme for fylkeskommunens eierskapsstyring, og vil således normalt ikke gå så dypt i det enkelte selskap som man ville gjort i en selskapskontroll rettet mot et konkret selskap. Prosjektet vil kunne forenkle kontrollutvalgets arbeid med eierskapskontroll ved at man får bekreftet i hvilken grad fylkeskommunen har tilfredsstillende rutiner på området, og eventuelt avklare hva som skal til for at rutinene skal bli tilfredsstillende. I den forstand kan prosjektet være viktig som et grunnlag for fremtidige selskapskontroller. 6 Kluge advokatfirma DA, jf. inngått rammeavtale. 15

16 4 Revisors vurdering og anbefaling 4.1 Vurdering av aktualitet og nytteverdi Hedmark fylkeskommunes portefølje av selskaper/stiftelser/samarbeid hvor man har eierinteresser er omfattende. En aktiv og ryddig forvaltning av fylkeskommunens eierinteresser gir en viktig signaleffekt overfor omverdenen og vil ha betydning for fylkeskommunens omdømme. Det er ikke uvanlig at fylkeskommunalt eierskap er i medias søkelys. Gode rutiner på området er avgjørende for å gjøre de folkevalgte i stand til forvalte fylkeskommunens eierinteresser på en god måte. Forvaltning av eierinteresser er et tema som fylkespolitikerne er opptatt av. Dette ser vi blant annet ut av engasjement (taleliste og vedtaksforslag) når denne typen saker behandles. Forvaltning av eierinteresser er jevnlig oppe til behandling i fylkeskommunens organer, og det er de siste årene fattet ulike vedtak i fylkestinget og fylkesrådet om hvordan fylkeskommunes eierinteresser skal følges opp. Det har vært diskusjon om hvordan det skal legges til rette for eierstyring i fylkeskommunen, og fra 2013 ble det etablert et administrativt eierskapssekretariat. Det har blitt utarbeidet årlige eiermeldinger som er behandlet i fylkestinget. I kapittel er myndighet og roller knyttet til oppfølging av eierskap beskrevet. Det fremstår som om roller og myndighet formelt sett nå er mer avklart. Kontrollutvalget i fylkeskommunen skal i henhold til Kommunelovens 77 påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper mm. I løpet av de siste årenen er det gjennomført selskapskontroll i følgende selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier: Eidsiva Energi AS (selskapskontroll og oppfølging i ) Film3 AS ( ) Østnorsk Filmsenter AS ( ) Kjørekontoret Innlandet AS (2014 ) Dersom det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon rettet mot eierforvaltning og styring, bør denne etter revisors vurdering fokusere på overordnede forhold som vil gjelde / være relevant for alle selskaper og virksomheter hvor fylkeskommunen er eier. En slik tilnærming kan etter vår vurdering bidra til ytterligere forbedring i fylkeskommunens eierforvaltning og styring, og kan forenkle kontrollutvalgets fremtidige arbeid med eierskapskontroll i selskaper. 4.2 Vurdering av risiko og vesentlighet Fylkestinget har i tilknytning til behandling av eiermeldinger for perioden , fattet vedtak vedrørende eierskap, eierforvaltning og styring. Videre kan fylkestinget ha fattet vedtak knyttet til konkrete selskaper og eierskap. Det er vesentlig at alle vedtak i fylkestinget er fulgt opp, og at fylkestinget blir orientert om hvordan vedtakene er fulgt opp. Revisor vurderer således at det kan være aktuelt å undersøke oppfølging av fylkestingets vedtak i tilknytning til en forvaltningsrevisjon. Fra 2013 ble det etablert et administrativt eiersekretariat som skal bistå fylkesrådet i oppfølgingen av fylkeskommunens eierskap, eierforvaltning og eierskap. Etter revisors vurdering er det vesentlig at kommunikasjonen mellom selskap, eierrepresentant, eiersekretariat, fylkesråd og fylkesting fungerer godt. 16

17 I tilknytning til en forvaltningsrevisjon kan vi undersøke hvilke rutiner som er etablert på området, og hvordan det fungerer i praksis. En undersøkelse av forholdet vil ha betydning for senere selskapskontroller. Roller og kombinasjoner av roller er også et tema som kan være relevant i denne sammenhengen. Vi foreslår derfor å innarbeide en kartleggende del som beskriver i hvilken grad folkevalgte og ansatte i Hedmark fylkeskommune også er styreleder / styremedlemmer i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier. Det er vesentlig for god eierstyring og forståelse av hvordan denne kan gjennomføres at fylkeskommunens eierrepresentant(er) har fått opplæring knyttet til jus og eierstyring i de ulike selskapsformer. Videre er det også viktig at valgte styremedlemmer 7 har fått tilsvarende opplæring. Om opplæring er gjennomført, og hva det er gitt opplæring i og om folkevalgte opplever av opplæringen har vært tilstrekkelig, kan etter vår vurdering også undersøkes i en forvaltningsrevisjon. 4.3 Anbefalinger Med bakgrunn i det som fremkommer ovenfor, anbefaler vi at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon rettet mot fylkeskommunens forvaltning av eierinteresser. Forvaltningsrevisjonen bør ha som formål å kontrollere / kartlegge: om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. 5 Prosjektplan 5.1 Formål og problemstillinger Ut fra beskrivelse i plan for selskapskontroll og opplysninger innhentet i forbindelse med foranalysen, vil revisjonen foreslå at forvaltningsrevisjonen har som formål å kontrollere /kartlegge : om fylkestingets vedtak på området er fulgt opp. om det er etablert god kommunikasjon mellom aktuelle aktører. om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer. kombinasjon av rollene som folkevalgt og/ eller ansatt og styreleder / styremedlem der fylkeskommunen er eier. 7 I heleide selskaper velges disse av fylkestinget og ellers av fylkesrådet- 17

18 Følgende problemstillinger anses aktuelle for prosjektet: 1. I hvilken grad har fylkestingets vedtak knyttet til eierskap blitt fulgt opp, og har fylkestinget mottatt rapportering om oppfølging? 2. Hvilke rutiner er etablert for kommunikasjon mellom selskap, eiersekretariat, eierrepresentant, fylkesråd og fylkestinget? a. Etterlever rutinene i praksis? b. Er det rom for forbedringer i rutiner og /eller praksis? 3. I hvilken grad opplever eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i de ulike selskaper sine styrer at de har fått opplæring i eierstyring knyttet til ulike selskapsformer? 4. I hvilken grad kombineres rollen som folkevalgt og / eller ansatt med rollen som styreleder / styremedlem i selskaper hvor fylkeskommunen er eier (kartleggende og beskrivende problemstilling)? 5.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. Det synes aktuelt å utlede revisjonskriterier fra følgende kilder: Kommuneloven med forskrifter KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt-/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak NUES - Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Vedtak i fylkestinget om eierskap i fylkeskommunen Det tas høyde for at det kan bli relevant å trekke inn andre kilder til revisjonskriterier underveis i prosjektet. Detaljerte revisjonskriterier vil bli utledet i første del av prosjektet. 18

19 5.3 Metodisk tilnærming Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man ønsker svar på. Vi vurderer dokumentstudier og intervjuer som mest relevant for denne revisjonen. Dokumentstudier: Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter, som i denne sammenheng kan være: - Eierskapsmeldinger - Fylkestingssaker vedrørende eierskapsstyring - Ulike plandokumenter i fylkeskommunen - Fylkeskommunens årsrapporter - Fylkestingssaker vedrørende selskapsdannelse, oppkjøp/salg av eierandeler og policy i selskaper som Hedmark fylkeskommune er eier av/medeier i. - Årsrapporter og eiermeldinger fra selskaper hvor Fylkeskommunen har eierinteresser Intervjuer: Undersøkelsen gjennomføres med basis i et utvalg av virksomheter hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Det kan være aktuelt å gjennomføre intervjuer med styreleder i enkelte selskaper, personer som utøver eierskap på fylkeskommunens vegne samt andre personer som er sentrale i fylkeskommunens eierskapsstyring. Spørreundersøkelse: Vi anser også at spørreundersøkelse rettet mot eierrepresentant(er) og oppnevnte styremedlemmer kan være en aktuell metode i denne forvaltningsrevisjonen. En spørreundersøkelse vil i tilfelle bli gjennomført som en QuestBack undersøkelse, og kan bidra til å synliggjøre om eierrepresentanter og valgte styremedlemmer i selskaper hvor fylkeskommunen er eier, opplever at de har fått tilstrekkelig opplæring. Oversikter over styreledere / styremedlemmer: Med utgangspunkt i data fra eller vil vi utarbeide oversikter over styreleder og styremedlemmer i aktuelle selskaper. Oversikten vil bli kontrollert opp mot folkevalgte og ansatte i Hedmark fylkeskommune. Kombinasjon av roller vil bli beskrevet i en kartleggende og beskrivende del. Verifisering av fakta: Alle fakta vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og dokumentstudiene av fylkesadministrasjonen. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 19

20 5.4 Ressursbehov og tidsplan Prosjektet antas gjennomført innenfor en ramme på 300 timer, jf. timebudsjett. Prosjektet er planlagt gjennomført av forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem i samarbeid med oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth. Planlagt oppstart er medio august. Endelig rapport er planlagt ferdigstilt til behandling i kontrollutvalget i februar / mars Timebudsjett AKTIVITET Antall timer Planlegging og utarbeidelse av oppstartsbrev 5 t. Forberedelse og møte med kontaktperson/oppstartmøte 10 t. Innhente bakgrunnsinformasjon/utlede revisjonskriterier 20 t. Innhente dokumentasjon/gjennomføre dokumentstudier 25 t. Utarbeide oversikter fra eller 15 t. Gjennomføring av intervjuer (8-10 stk.) t. Spørreskjema og gjennomføring av undersøkelse 50 t Utarbeidelse av foreløpig rapport til kvalitetssikring 30 t. Kvalitetssikring/endringer 15 t. Høring av rapport hos fylkesråd / avklarende møte 10 t. Forberedelse og behandling i KU 10 t. Uforutsett 10 t. Totalt t. Løten, den 26. mai Laila Irene Stenseth Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 20

21 6 Kilder KS (2010) anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Norges kommunervisorforbund Selskapskontroll a - å Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES 2010) Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse FT sak 10/08 Eierskap og selskapsstyring i Hedmark fylkeskommune FT sak 09/09 Eierskapsdokumentasjon Årlige eierberetninger 2008, selskaper med private eiere. FT sak 10/09 Eierskapsdokumentasjon Årlige eierberetninger 2008 for selskaper som er 100% offentlig eid FT sak 50/09 Retningslinjer for innehavelse av styreverv for fylkeskommunale politikere FT sak 66/14 Eierskapsmelding 2013 Fylkestingsmelding 7/2013 FT sak 69/13 Eierskapsmelding 2012 FT sak 71/12 Eierskapsmelding 2011 FT sak 13/11 Eierskapsmelding 2010 Forsidebilde: Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net 21

22 7 Vedlegg 7.1 Vedlegg 1: Oversikt over selskaper (fra eiermelding 2013) 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Saknr. 14/9711-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Brede Kristen Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2013 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: kl.

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: kl. Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 23.09.2013 kl. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 23.09.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 64/13 Kontrollutvalget 13/10902

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010

EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010 EIERSKAPSMELDING for Hedmark fylkeskommune 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD Side Innledning 2 DEL 1 4 De ulike selskaps og samarbeidsformer prinsipper for eierstyring og styringsmuligheter Generelt om

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av et administrativt eiersekretariat. Saknr. 12/4090-11 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet gir sin tilslutning til opprettelsen av

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Prosjektplan 2017 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Elverum kommune PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjon Etterlevelse av varslingsrutiner Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune Plan for Selskapskontro ll Rakkestad kommune 2017-2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. INNHOLDET I SELSKAPS KONTROLLEN 3 3. FORMÅLET MED SELSKAP SKONTROLLEN 4 4. GJENNOMFØRING OG RAP PORTERING AV

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer